číslo jednací: VZ/S154/03

Instance I.
Věc Dodání 2 ks plně nízkopodlažních trolejbusů, schváleného typu pro provoz v městské hromadné dopravě
Účastníci
 1. Městský dopravní podnik Opava
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. a) - nový výběr
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 26. 11. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 96 KB
Č. j. VZ/S154/03-152/4738/03-SH

V Brně dne 29. října 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 18. 9. 2003 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ve věci přezkoumávání postupu zadavatele Městského dopravního podniku Opava a. s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, za niž jedná Ing. Petr Urbánek, předseda představenstva, ve veřejné zakázce "Dodání 2 ks plně nízkopodlažních trolejbusů, schváleného typu pro provoz v městské hromadné dopravě", zadávané výzvou ze dne 6. 5. 2003 více zájemcům k podání nabídky podle § 49 odst. 2 písm. b) cit. zákona, rozhodl takto:

Zadavatel - Městský dopravní podnik Opava - porušil:

 • § 49 odst. 10 cit. zákona, neboť "zpráva o posouzení a hodnocení nabídek" neobsahuje popis hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, a hodnocení spolu s výběrem je tak netransparentní a nepřezkoumatelné.

Na základě zjištěného porušení zákona o zadávání veřejných zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 59 písm. a) v návaznosti na § 60a cit. zákona ruší rozhodnutí zadavatele ze dne 6. 6. 2003 o výběru nejvhodnější nabídky a zadavateli ukládá provést nový výběr, a to do konce lhůty, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.

O d ů v o d n ě n í

Městský dopravní podnik Opava a. s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, za niž jedná Ing. Petr Urbánek, předseda představenstva (dále jen "zadavatel"), obeslal podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), výzvou ze dne 6. 5. 2003 dva zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku "Dodání 2 ks plně nízkopodlažních trolejbusů, schváleného typu pro provoz v městské hromadné dopravě" (dále jen "výzva").

Z dokumentace o zadání veřejné zakázky vyplývá, že zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek obdržel dvě nabídky a že žádná z nich nebyla vyřazena z další účasti na veřejné zakázce. Po provedeném posouzení a hodnocení nabídek zadavatel dne 6. 6. 2003 rozhodl, že nejvhodnější nabídku předložil uchazeč Dopravní podnik Ostrava a. s., Ostrava.

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč ŠKODA OSTROV s. r. o., Ostrov (dále jen "uchazeč ŠKODA"), námitky, které zadavatel obdržel dne 20. 6. 2003 a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl, což uchazeči ŠKODA oznámil podle § 56 odst. 2 zákona rozhodnutím ze dne 26. 6. 2003, které jmenovaný uchazeč převzal podle doručenky dne 26. 6. 2003. Vzhledem k tomu, že uchazeč ŠKODA nepovažoval rozhodnutí zadavatele za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 2. 7. 2003 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") obdržel výše uvedený návrh dne 7. 7. 2003, avšak zadavatel obdržel předmětný návrh až dne 8. 7. 2003, tj. po lhůtě stanovené v zákoně. Rozhodnutím č. j. VZ/S 108/03-152/3663/03-SH ze dne 18. 8. 2003 byl proto návrh uchazeče ŠKODA zamítnut. Proti předmětnému rozhodnutí podal uchazeč ŠKODA v zákonné lhůtě rozklad, který byl orgánu dohledu doručen dne 2. 9. 2003. Rozhodnutí o rozkladu č. j. 2R 49/03 - Hr ze dne 17. 10. 2003, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí č. j. VZ/S 108/03-152/3663/03-SH ze dne 18. 8. 2003, nabylo právní moci dne 23. 10. 2003.

Orgán dohledu, v jehož kompetenci je přezkoumávání všech úkonů zadavatele, přezkoumal dokumentaci o zadání veřejné zakázky a z předložených materiálů zjistil skutečnosti, které ho vedly k zahájení správního řízení z úřední povinnosti. Důvodem pro zahájení řízení byla zjištění, že "zpráva o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ze dne 6. 6. 2003" neobsahuje slovní popis hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a z hodnotících tabulek, které jsou přílohou "zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky", není patrné, na základě jakých údajů z nabídek uchazečů bylo přiděleno ve stanovených kritériích konkrétní bodové hodnocení.

Podle § 58 zákona účastníky tohoto správního řízení jsou:

- zadavatel,

 • Dopravní podnik Ostrava a. s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, za niž jedná

Ing. František Vaštík (dále jen "uchazeč DP Ostrava").

Zahájení řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. VZ/S 154/03-152/45195/03-SH ze dne 16. 9. 2003, ve kterém účastníky řízení seznámil se zjištěnými skutečnostmi a současně stanovil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě se k podkladům pro rozhodnutí vyjádřil dopisem ze dne 24. 9. 2003 zadavatel; uchazeč DP Ostrava se ve stanovené lhůtě ani později k podkladům pro rozhodnutí nevyjádřil.

Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 24. 9. 2003 ke zjištěním orgánu dohledu uvedl, že způsob hodnocení, který je popsán ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (včetně přiložených tabulek), je v souladu se zákonem a odpovídá podmínkám stanoveným v zadání veřejné zakázky. Kritéria a způsob hodnocení byly popsány ve výzvě a výsledek hodnocení koresponduje s předloženými nabídkami. Zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky je již pouze výsledkem hodnocení komise pro posouzení a hodnocení nabídek; ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek jsou rovněž popsány důvody, které vedly ke stanovení výsledného pořadí nabídek.

Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 57 an. zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, dokumentů předložených zadavatelem a na základě vlastních zjištění konstatuje, že zadavatel porušil zákon, neboť jeho hodnocení a výběr nejvhodnější nabídky je netransparentní.

K porušení zákona orgán dohledu uvádí následující skutečnosti.

K porušení § 49 odst. 10 zákona

Podle § 49 odst. 10 zákona "Zadavatel je povinen pořídit o posouzení a hodnocení nabídek záznam, ve kterém uvede popis hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky."

Zadavatel v podmínkách výzvy stanovil způsob hodnocení nabídek takto:

"Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické a technické vhodnosti nabídky v souladu s uvedenými kritérii. Hodnocení bude provedeno bodovým systémem, nejvhodnější nabídka a pořadí nabídek bude určeno sestupně podle počtu získaných bodů. Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií v sestupném pořadí:

 1. splnění vymezeného plnění veřejné zakázky včetně technických parametrů a technické specifikace dle zadání soutěže,

 2. unifikace náhradních dílů nebo vozového parku,

 3. termín plnění,

 4. nabídková cena,

 5. platební podmínky,

 6. kapacita vozidla - sedící, stojící a celková obsaditelnost,

 7. záruční a servisní podmínky.

Kvalita splnění jednotlivých kritérií bude bodově hodnocena takto:

 1. vyhovuje nejlépe -10 bodů,

 2. vyhovuje uspokojivě - 8 bodů,

 3. vyhovuje málo - 5 bodů,

 4. vyhovuje nejméně - 1 bod."

"Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek" ze dne 6. 6. 2003 neobsahuje slovní popis hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Jako zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky je pouze uvedeno, že "nejvhodnější nabídku předložila podle názoru komise pro posouzení a hodnocení nabídek společnost Dopravní podnik Ostrava a. s." Zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky dále obsahuje zadavateli navrhované pořadí nabídek, včetně nabídkových cen bez DPH.

Z hodnotících tabulek jednotlivých členů komise, které jsou přílohou "zprávy o posouzení a hodnocení nabídek", není patrné, na základě jakých údajů z nabídek uchazečů bylo přiděleno konkrétní bodové hodnocení a co zadavatel v rámci daného kritéria hodnotil.

Popisem hodnocení se rozumí uvedení zvoleného způsobu hodnocení, podle výše nabídkové ceny, nebo podle ekonomické vhodnosti nabídek, se stanovením stupně významu jednotlivých kritérií hodnocení, a s objasňujícím principem přidělování bodů nabídkám v jednotlivých kritériích spolu s vysvětlením, proč té které nabídce byl přidělen konkrétní počet bodů, a jak se tedy nabídky v jednotlivých kritériích hodnocení liší. Skládá-li se kritérium (např. obecné kritérium) z více částí (podkritérií), je též nutné vysvětlit, jak nabídky uspěly v jednotlivých částech (podkritériích).

Ke způsobu hodnocení nabídek a stanovení kritérií pro jejich hodnocení orgán dohledu uvádí, že při výběru nejvhodnější nabídky je nutné, aby zadavatel respektoval základní cíl zákona, kterým je ekonomické nakládání s prostředky zadavatele. Výběr nejvhodnější nabídky musí splňovat dva základní principy platné pro zadávání veřejných zakázek:

 1. transparentnost postupu a

 2. nezvýhodnění (nebo nediskriminaci) žádného z uchazečů.

Ze zpracovaného výsledku hodnocení jednotlivých nabídek pak zadavatel vychází i při zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, které je rovněž obligatorní náležitostí záznamu (zprávy) o posouzení a hodnocení. Jen takovýmto způsobem pořízený záznam, spolu s další nezbytnou dokumentací, umožní zadavateli prokázat, že posouzení a hodnocení nabídek bylo provedeno objektivně a v souladu se zákonem. Pokud jako zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky je v záznamu uvedeno pouze označení vybraného uchazeče, lze konstatovat, že provedené hodnocení je netransparentní a nepřezkoumatelné. Výše uvedené obecné teze jsou aplikovány v rozhodovací praxi orgánu dohledu.

Ke kritériu hodnocení č. 1, stanovenému zadavatelem v podmínkách výzvy jako "splnění vymezeného plnění veřejné zakázky, včetně technických parametrů a technické specifikace dle zadání soutěže", orgán dohledu uvádí, že takto vymezené kritérium hodnocení nenaplňuje požadavek hodnotitelnosti (viz níže). Ke stanovení kritérií hodnocení orgán dohledu obecně konstatuje, že kritéria hodnocení, jejichž volba je ve výlučné kompetenci zadavatele, musí být jednoznačně stanovená a hodnotitelná. U splnění předmětu veřejné zakázky uchazečem nelze hodnotit míru jeho splnění, lze pouze posoudit, zda uchazeč ve své nabídce splnil požadovaný předmět veřejné zakázky či nikoliv. Jelikož však zadavatel v rámci nevhodně zvoleného prvního kritéria hodnocení přidělil nabídkám obou uchazečů stejný počet bodů (maximální počet 10-ti bodů), byly předložené nabídky diferencovány až v rámci ostatních kritérií hodnocení.

Tím, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje popis hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, nepochybně došlo k porušení zákona, neboť hodnocení spolu s výběrem nejvhodnější nabídky je tak netransparentní a nepřezkoumatelné.

Cílem zákona je zajištění nejvyšší možné průhlednosti procesu zadávání veřejné zakázky a fair prostředí při vynakládání prostředků zadavatele, přičemž rozhodnutí zadavatele musí být jednoznačné a srozumitelné a totéž platí i o veškerých postupech souvisejících s výběrem nejvhodnější nabídky, jak vyplývá např. z judikátu Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 11/2000 (viz správní spis). V kompetenci orgánu dohledu je dohled nad rámcem, ve kterém probíhá výběr nejvhodnější nabídky, tedy to, zda postup zadavatele v průběhu zadávání veřejné zakázky byl v souladu se zákonem a transparentní (k tomu viz např. judikáty Vrchního soudu v Olomouci, např. č. j. 2 A 1/99 či 2 A 7/2000 - správní spis).

Po zvážení všech okolností případu dospěl orgán dohledu k závěru, že k dosažení nápravy postačí uložení nového výběru. Není nutné zakázku rušit, neboť pochybení zadavatele nevyplývá ze samotného zadání veřejné zakázky (podmínek výzvy) a lze je napravit opětovným posouzením nabídek uchazečů.

Pro úplnost orgán dohledu rovněž upozorňuje na skutečnost, že ačkoliv zadavatel v dalších podmínkách výzvy stanovil požadavek na předložení "úředně ověřeného dokladu o schválení trolejbusu pro požadovaný provoz", doložil uchazeč ŠKODA ve své nabídce pouze kopii rozhodnutí č. j. 2-1230/98-DÚ o schválení typu drážního vozidla trolejbus 21 Tr ze dne 28. 8. 1998, jejíž "totožnost je ověřena s originálem" výrobkovou a organizační legislativou uchazeče ŠKODA. Doklad předložený jmenovaným uchazečem tedy evidentně nesplňuje podmínku úředního ověření [např. vidimace podle § 73 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů]. Uchazeč ŠKODA dále doložil ve své nabídce kopii rozhodnutí č. j. 2-8022/00-DÚ o schválení změny od schváleného typu drážního vozidla trolejbus 21 Tr ze dne 18. 12. 2000 (doklad neobsahuje žádný odkaz na rozhodnutí č. j. 2-1230/98-DÚ - viz výše), jejíž shoda s originálem je potvrzena Drážním úřadem, tedy institucí, která rozhodnutí vydala.

V daném případě musí zadavatel v rámci dosažení nápravy rovněž posoudit, zda vzhledem k vymezení jeho požadavku na "úředně ověřený doklad o schválení trolejbusu pro požadovaný provoz", je nabídka uchazeče ŠKODA úplná, tj. zda jmenovaný uchazeč předložil doklady adekvátní požadavku zadavatele.

Ke lhůtě pro splnění povinnosti uložené zadavateli ve výroku tohoto rozhodnutí orgán dohledu uvádí následující. Podle § 49 odst. 7 zákona lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ve které zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, činí nejvíce 30 kalendářních dní a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si lhůtu stanovenou v § 49 odst. 7 zákona neúměrně zkrátil tím, že v textu výzvy uvedl, že "lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí nejvíce 14 kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po skončení soutěžní lhůty a končí dnem rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", a proto tuto skutečnost orgán dohledu zohlednil ve svém rozhodnutí. Lhůta pro podání nabídek (pro úplnost konstatujeme, že pojem "soutěžní lhůta" se váže k zadání veřejné zakázky formou obchodní veřejné soutěže) skončila v daném případě dne 26. 5. 2003 (dnem, na který připadá konec zákonem požadované minimální 14-ti denní lhůty), a proto dnem následujícím po jejím skončení je 27. 5. 2003. Analogicky k ustanovení § 8 odst. 2 zákona, dle kterého běh zadávací lhůty u obchodní veřejné soutěže končí dnem rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, končí i lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni rovněž dnem rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, a to dne 6. 6. 2003. Prodloužení a případné zastavení lhůty, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, upravují ustanovení § 56 odst. 5 a § 57 odst. 4 zákona. Na základě citovaných ustanovení a s ohledem na výše uvedené skutečnosti lze konstatovat, že ze zadavatelem stanovené čtrnáctidenní lhůty, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, uplynulo tedy od 27. 5. 2003 do 6. 6. 2003 jedenáct dnů, tzn. že po právní moci tohoto rozhodnutí z této lhůty zbývají celkem tři dny, ve kterých zadavatel musí rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky.

Orgán dohledu posoudil postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky a na základě zhodnocení všech důkazů, a to jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemné souvislosti, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží:

Městský dopravní podnik Opava, a. s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, zast. Ing. Petrem Urbánkem

Dopravní podnik Ostrava a. s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, zast. Ing. Františkem Vaštíkem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en