číslo jednací: VZ/S146/03

Instance I.
Věc nákup vozidel MHD
Účastníci
  1. Dopravní podnik Ostrava a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 62 odst. 1 - pokuta
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 4. 12. 2003
Související rozhodnutí VZ/S146/03
2R056/03
Dokumenty file icon dokument ke stažení 118 KB

Č. j. VZ/S 146/03-153/4555/03-Fu

V Brně dne 6. října 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 2.9.2003 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ve věci přezkoumávání úkonů a rozhodnutí zadavatele - Dopravní podnik Ostrava, a. s., Poděbradova 494/2, PSČ 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava, zastoupené Ing. Františkem Vaštíkem, ředitelem - učiněných při uzavírání smluv na nákup autobusů ze dne 19.1.2001 a 13.3.2002, rozhodltakto:

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava, a. s., závažně porušil ustanovení

  • § 3 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., tím, že se společností Neoplan Polska, Sp. z o. o., uzavřel dne 19.1.2001 smlouvy č. 01/2001 a č. 02/2001 na dodávku autobusů Solaris Urbino, aniž by vyhlásil obchodní veřejnou soutěž,

  • § 3 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., tím, že se společností Solaris Bus & Coach, Sp. z o. o., uzavřel dne 13.3.2002 smlouvy č. 05/2002 až 10/2002 na nákup autobusů Solaris Urbino, aniž by vyhlásil obchodní veřejnou soutěž.

Za zjištěná závažná porušení zákona se Dopravnímu podniku Ostrava, a. s., podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ukládá pokuta ve výši50 000,- Kč (padesát tisíc korun českých). Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízeného u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754 - 24825621/0710, konstantní symbol pro bezhotovostní platby 1148, variabilní symbol 1460315001.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") obdržel dne 8.7.2003 podnět od Finančního ředitelství Ostrava týkající se postupu společnosti Dopravní podnik Ostrava, a. s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava, zastoupené Ing. Františkem Vaštíkem, ředitelem (dále jen "zadavatel"), při zadávání veřejných zakázek na nákup vozidel MHD v letech 2001 a 2002. Na základě uvedeného podnětu si orgán dohledu od zadavatele vyžádal dokumentaci o zadání předmětných veřejných zakázek. Pokud orgán dohledu dále uvádí odkaz na zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jedná se vždy o znění zákona platného v době provedení úkonu orgánu dohledu nebo v době provedení jednotlivých úkonů zadavatele (dále jen "zákon").

Finanční ředitelství Ostrava ve svém dopise ze dne 3.7.2003 uvedlo, že při finanční kontrole hospodaření s prostředky státního rozpočtu u zadavatele, byly zjištěny nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek za roky 2000 až 2002, aniž by je blíže specifikovalo. V závěru svého oznámení požádalo FŘ o prošetření postupu zadavatele.

Orgán dohledu po přezkoumání dokumentace zjistil z předložených materiálů skutečnosti (týkající se způsobu výběru dodavatele), které ho vedly k zahájení správního řízení z vlastního podnětu, jehož účastníkem je zadavatel. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu zadavateli dopisem č. j. VZ/S 146/03-153/3924/03-Fu ze dne 29.8.2003, v němž zadavatele rovněž seznámil se zjištěnými skutečnostmi. V oznámení orgán dohledu uvedl, že zadavatel rozhodl o přímém nákupu autobusů bez předchozího výběrového řízení, ačkoliv mu to ukládá zákon a požadoval po zadavateli zdůvodnění jeho postupu. Zároveň mu poskytl lhůtu se k těmto výsledkům vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření, a to do 10.9.2003.

Zadavatel své stanovisko k oznámenému zahájení správního řízení sdělil dopisem ze dne 5.9.2003, ve kterém uvedl, že je jediným a výhradním zástupcem pro zprostředkování prodeje autobusů Solaris Urbino a současně je i jejich jediným a výhradním dovozcem a distributorem v České republice. Z tohoto důvodu nemohly být předmětné autobusy dodány jiným subjektem, než je zadavatel, a to ani formou přímé dodávky od výrobce, firmy Solaris Bus & Coach, Sp. z o. o., a nebylo tedy ani možné postupovat podle zákona, neboť by došlo ke splynutí zadavatele s uchazečem o veřejnou zakázku a případně uzavřená kupní smlouva by byla neplatná, neboť jejím uzavřením by nedošlo k vícestrannému právnímu úkonu.

Orgán dohledu přezkoumal na základě ustanovení § 57 zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, a dokumentů předložených zadavatelem a na základě vlastního zjištění rozhodl, že zadavatel při uzavírání smluv na nákup autobusů závažným způsobem porušil zákon. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

Dopravní podnik je zadavatelem veřejných zakázek podle § 2 písm. b) bodu 2. zákona. K nákupu autobusů v letech 2001 a 2002 byly však rovněž použity prostředky ze státního rozpočtu, jak vyplývá ze smlouvy o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu v roce 2001 ze dne 29.5.2001 a z rozhodnutí o přidělení dotace na rok 2002 ze dne 27.3.2002 a také z rozpočtu územního samosprávného celku, což je doloženo smlouvami se statutárním městem Ostrava o poskytnutí dotace ze dne 30.1.2001 a 27.3.2002. Na základě těchto skutečností byla společnost Dopravní podnik Ostrava, a. s., zadavatelem ve smyslu § 2 písm. b) bod 6. zákona, neboť k úhradě veřejné zakázky použila prostředky státního rozpočtu a rozpočtu územního samosprávného celku.

Skutečnost, že zadavatel uzavřel se společností Neoplan Polska, Sp. z o. o., resp. Solaris Bus & Coach, Sp. z o. o. (dále jen "Neoplan - Solaris"), dne 10.12.1999 smlouvu o jejím zastoupení v České republice, jej neopravňuje k přímému nákupu autobusů od této společnosti, aniž by bylo postupováno podle ustanovení zákona. Orgán dohledu se neztotožňuje s tvrzením zadavatele, že současná situace je pro něj bezvýchodná. Platnost původní smlouvy, která končila dne 31.12.2000, byla prodloužena na dobu neurčitou dodatkem č. 1/2001 dne 1.1.2001, tedy v době, kdy již byl v platnosti zákon č. 28/2000 Sb., kterým se Dopravní podnik Ostrava, a. s., stal zadavatelem ze zákona. V bodu 8. smlouvy o zastoupení je navíc výslovně uvedeno, že zadavatel může nakupovat autobusy i od jiných výrobců, než je společnost Neoplan - Solaris. Na druhou stranu ve smlouvě není výslovně uvedeno, že společnost Neoplan - Solaris není oprávněna dodat autobusy do České republiky přímo, tedy bez účasti zadavatele. I v případě smlouvy o výhradním zastoupení by společnost Neoplan - Solaris byla oprávněna uzavírat obchody bez součinnosti obchodního zástupce. Vznikla by jí pouze povinnost zaplatit za takto uzavřené smlouvy obchodnímu zástupci příslušnou provizi (§ 666 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Tím, že zadavatel při výběru smluvních partnerů na uzavření smluv na nákup autobusů v období od 19.1.2001 do 13.3.2002 nepoužil jednu z forem zadávání veřejných zakázek, přestože mu to zákon výslovně ukládá, závažně porušil ustanovení § 3 zákona.

Zákon upravuje závazný postup zadavatelů veřejných zakázek směřující k uzavření smluv k jejich provedení (§ 1 odst. 1 písm. a) zákona). Z ustanovení § 67 zákona pak vyplývá, že při použití tohoto zákona je rozhodující celková výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, který vznikne zadavateli ze zadání veřejné zakázky. Spočívá-li zadání veřejné zakázky v uzavření několika samostatných smluv na plnění stejného nebo srovnatelného druhu, je rozhodující součet všech peněžitých závazků vzniklých zadavateli v jednom rozpočtovém roce. Z ustanovení § 3 odst. 1 zákona dále vyplývá, že "K uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vyhlašuje zadavatel obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak". Podle odst. 4 citovaného ustanovení zákona "Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku jiným způsobem než na základě obchodní veřejné soutěže podle odstavce 1 je přípustné pouze při splnění podmínek stanovených v části třetí tohoto zákona." Mezi tyto případy sice patří i zadání veřejné zakázky formou výzvy jednomu zájemci bez ohledu na výši budoucího finančního závazku, ovšem jen v zákonem taxativně stanovených případech (viz § 50 odst. 1 zákona), mezi které šetřené veřejné zakázky nelze zařadit.

Zadavatel byl povinen na nákup autobusů v letech 2001 a 2002 vyhlásit obchodní veřejnou soutěž podle části druhé zákona, neboť uzavřením smluv č. 1/2001 a 2/2001 dne 19.1.2001 mu vznikl peněžitý závazek ve výši 15 274 318,-- Kč, přičemž zákonem stanovená hranice pro vyhlášení obchodní veřejné soutěže byla 5 milionů Kč (viz § 3 odst. 2 zákona, neboť zadavatel použil k úhradě zakázky "veřejné" prostředky ve smyslu § 2 písm. b) bod 6. zákona) a při uzavření smluv č. 5/2002 - 10/2002 dne 13.3.2002 celková výše peněžitého závazku přesáhla 32 milionů Kč, přičemž zákonem stanovená hranice pro vyhlášení obchodní veřejné soutěže v té době byla 7,5 milionů Kč. Jestliže měl zadavatel zájem na tom, aby se uchazečem o veřejnou zakázku stala také společnost Neoplan - Solaris, mohl obchodní veřejnou soutěž vyhlásil bez omezení účasti na tuzemské osoby. V případě, že by se zadavatel rozhodl pro vymezení předmětu plnění použít v technickém popise konkrétní značku, musel by uchazečům o veřejnou zakázku umožnit použití obdobných řešení (viz § 2h odst. 2 zákona).

Vzhledem ke zjištěnému závažnému porušení zákona a s přihlédnutím k tomu, že předmětná veřejná zakázka je již realizována, nelze dosáhnout provedení nápravy tak, že by zadavateli bylo uloženo nové zadání veřejné zakázky. Orgán dohledu proto zvolil postup podle části čtvrté hlavy IV. zákona a uložil zadavateli pokutu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Orgán dohledu podle § 62 odst. 1 zákona může uložit zadavateli za závažné či opětovné porušení zákona pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil zákon, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. O porušení zákona se orgán dohledu dozvěděl dne 8.7.2003, kdy mu byl od Finančního ředitelství v Ostravě doručen podnět k přezkoumání postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek, přičemž k porušením zákona, za která byla pokuta uložena, došlo v období od ledna roku 2001 do března roku 2002.

Ceny veřejných zakázek, při jejichž zadání se zadavatel dopustil závažného porušení zákona, jsou následující (vzhledem k tomu, že ceny v kupních smlouvách jsou uvedeny v cizích měnách, vycházel orgán dohledu při určení celkové výše zakázky z podkladů, které mu na jeho žádost dopisem ze dne 30.7.2003 poskytl zadavatel):

Autobus Solaris Urbino 15 (sml. č. 1/2001 ze dne 19.1.2001)

7 637 159,00 Kč

Autobus Solaris Urbino 15 (sml. č. 2/2001 ze dne 19.1.2001)

7 637 159,00 Kč

Autobus Solaris Urbino 12 (sml. č. 5/2002 ze dne 13.3.2002)

5 219 829,19 Kč

Autobus Solaris Urbino 12 (sml. č. 6/2002 ze dne 13.3.2002)

5 222 177,86 Kč

Autobus Solaris Urbino 12 (sml. č. 7/2002 ze dne 13.3.2002)

5 232 806,13 Kč

Autobus Solaris Urbino 12 (sml. č. 8/2002 ze dne 13.3.2002)

5 218 122,69 Kč

Autobus Solaris Urbino 12 (sml. č. 9/2002 ze dne 13.3.2002)

5 234 969,33 Kč

Autobus Solaris Urbino 15 (sml. č. 10/2002 ze dne 13.3.2002)

6 505 341,63 Kč

celkem

47 907 564,83 Kč

Horní hranice možné pokuty, tj. 1% z ceny veřejných zakázek, tak činí 479 075,-- Kč.

Orgán dohledu při úvahách o výši pokuty vycházel ze skutečnosti, že se jedná o závažné porušení zákona, neboť při uzavírání úplatných smluv zadavatel nepostupoval podle zákona o zadávání veřejných zakázek, byť je zadavatelem veřejných zakázek podle § 2 písm. b) bod 2. zákona (v šetřeném případě dle § 2 písm. b) bod 6. zákona, neboť použil k úhradě veřejných zakázek i prostředky státního rozpočtu a z rozpočtu územního samosprávného celku).

Při posuzování míry závažnosti porušení zákona zadavatelem vzal orgán dohledu v úvahu zejména skutečnost, že postupem zadavatele nedošlo k naplnění jednoho z nejdůležitějších principů při zadávání veřejných zakázek, a to principu transparentnosti procesu směřujícího k uzavření smlouvy, neboť zadavatel neprokázal odůvodněnost přímého zadání veřejných zakázek. Postup zadavatele při výběru smluvního partnera na pořízení autobusů tak nebyl transparentní a otevřený, přičemž porušení zákona, kdy zadavatel uzavírá smlouvy bez výběru smluvního partnera podle zákona, jsou spolu s diskriminací uchazečů považovány za jedny z nejzávažnějších, neboť zadavatel předem vylučuje soutěžní prvek. Uložení sankce zákon nespojuje s jakýmkoliv porušením povinností, neboť obecně předpokládá, že porušení povinností může dosahovat různé intenzity, sankcionovat však umožňuje pouze taková protiprávní jednání, která dosahují intenzity závažného porušení zákonem uložených povinností. Tím, že zadavatel svým postupem při zadávání předmětných veřejných zakázek nezajistil otevřené soutěžní prostředí, je jednoznačně naplněn zákonný znak závažného porušení. Z uvedeného důvodu uložil orgán dohledu zadavateli sankci cca v 1/10 její možné výše.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží:

Dopravní podnik Ostrava, a. s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava, zast. Ing. Františkem Vaštíkem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en