číslo jednací: VZ/S129/03

Instance I.
Věc Zajištění bezpečnostní a strážní služby v České televizi Praha
Účastníci
 1. ČESKÁ TELEVIZE
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. b) - zamítnuto
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 30. 12. 2003
Související rozhodnutí VZ/S129/03
2R066/03
Dokumenty file icon dokument ke stažení 152 KB

Č. j. VZ/S129/03-151/4493/03-Va V Brně dne 15. října 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30. 7. 2003 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., o návrhu společnosti INDUS, spol. s r. o., Ronešova 1137, 198 00 Praha 9, za niž jedná Pavel Šulc, jednatel, ze dne 28. 7. 2003, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, zastoupeného v době zahájení zadávání veřejné zakázky prozatímním ředitelem Ing. Petrem Klimešem, nyní zastoupeného Mgr. Jiřím Janečkem, generálním ředitelem, ze dne 15. 7. 2003 o námitkách proti jeho rozhodnutí ze dne 27. 6. 2003 o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na "zajištění bezpečnostní a strážní služby v České televizi Praha", zadávané formou obchodní veřejné soutěže zveřejněním v Obchodním věstníku č. 11/03 pod zn. 167738-11/03 dne 19. 3. 2003 podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., rozhodl takto:

Podle § 59 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., se výše uvedený návrh uchazeče společnosti INDUS, spol. s r. o., Praha 9, zamítá a rozhodnutí zadavatele Česká televize, Praha 4, ze dne 27. 6. 2003 o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na "zajištění bezpečnostní a strážní služby v České televizi Praha" se potvrzuje, neboť nebylo shledáno porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění

Zadavatel Česká televize, Kavčí hory, PSČ 140 70 Praha 4, zastoupený v době zahájení zadávání veřejné zakázky prozatímním ředitelem Ing. Petrem Klimešem, nyní zastoupený Mgr. Jiřím Janečkem, generálním ředitelem (dále jen "zadavatel"), vyhlásil podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), obchodní veřejnou soutěž na veřejnou zakázku "zajištění bezpečnostní a strážní služby v České televizi Praha", zveřejněním v Obchodním věstníku č. 11/03 pod zn. 167738-11/03 dne 19. 3. 2003.

Zadavatel vymezil v čl. I. zveřejněných podmínek soutěže předmět plnění veřejné zakázky jako poskytování bezpečnostních a strážních služeb v České televizi Praha, a to:

 1. zabezpečení, střežení a ochrana movitého a nemovitého majetku ČT, majetku třetích osob v objektech ČT, zaměstnanců ČT, externích spolupracovníků a hostů v souladu s dlouhodobým nasazením pracovníků bezpečnostní služby,

 2. zabezpečení veřejného pořádku (v případě potřeby) před vstupem do objektu ČT, nebo při akcích, kde pracovně ČT působí,

 3. zabezpečení přepravy a ochrana finanční hotovosti a cenin při přepravě mezi peněžním ústavem a pokladnou ČT; časově je zabezpečení střežení a ochrana finanční hotovosti a cenin vymezena od okamžiku převzetí oprávněným pracovníkem v peněžním ústavu, resp. v pokladně ČT,

 4. bezpečnostní služba při mimořádných akcích na základě objednávky zadavatele,

 5. zabezpečení přepravy a ochrany majetku, který je nezbytný pro natáčení pořadů vyráběných ČT; jedná se o majetek ve formě věcných a finančních cen pro soutěžící a majetek rekvizitního, scénického a technického charakteru pro zajištění výroby televizních pořadů,

 6. zabezpečení klíčového režimu; evidence vnášených a vynášených předmětů, kurýrních a předaných zásilek a další drobné činnosti důležité pro chod ČT - objednávání taxíků, hlášení drobných poruch na vrátnicích, třídění tisku a zabezpečení činnosti vrátnic dle denní doby a ročního období,

 7. kontrola oprávněnosti vstupu osob, vystavování legitimací návštěvníkům; dohled nad vstupním systémem, odstraňování jednoduchých závad na tomto systému, evidence hostů a návštěv a jejich ohlašování, poskytování informací návštěvníkům, vyřizování telefonických dotazů mimo obvyklou pracovní dobu ČT, uschovávání a evidence zásilek na vrátnici.

Podle čl. IV. zveřejněných podmínek soutěže zadavatel stanovil, že hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické vhodnosti nabídek v souladu s následujícími kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje:

 1. Odborná způsobilost uchazeče (materiální a technické vybavení uchazeče k plnění této veřejné zakázky, aktuální počet zaměstnanců a jejich kvalifikace, stupeň aplikace systému řízení jakosti dle norem řady ČSN EN ISO 9000) - váha kritéria: 33%

 2. Výše nabídkové ceny - váha kritéria: 30 %

 3. Reference uchazeče (zakázky obdobného charakteru a rozsahu realizované uchazečem v posledních pěti letech a v současné době, reference objednavatelů zakázek obdobného charakteru a rozsahu realizovaných uchazečem v době posledních pěti let a v současné době, zakázky charakteru zabezpečení ostrahy objektu EZS - elektronickými zabezpečovacími systémy - v posledních třech letech) - váha kritéria: 25 %

 4. Rychlost reakce na požadavek mimořádného zásahu (v hodinách od doby nahlášení požadavku do doby nastoupení k mimořádnému zásahu), smluvní pokuta za prodlení s nastoupením k mimořádnému zásahu - váha kritéria: 12 %.

V čl. V. uveřejněných podmínek soutěže zadavatel upravil požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek soutěže tak, že uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za splnění veřejné zakázky. Při zpracování nabídkové ceny uchazeč stanoví cenu za každé dílčí plnění veřejné zakázky za dobu prvních čtyř let trvání smlouvy. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH a nabídková cena včetně DPH pro každé dílčí plnění.

Podle čl. XIV. citovaných podmínek zadavatel požaduje rozdělení veřejné zakázky na dílčí plnění s tím, že dílčím plněním veřejné zakázky je poskytování služeb:

 1. vymezených v čl. I. písm. a) až e) včetně těchto podmínek soutěže,

 2. vymezených v čl. I. písm. f) těchto podmínek soutěže,

 3. vymezených v čl. I. písm. g) těchto podmínek soutěže.

V čl. XVI. zadavatel vymezil vyhrazená práva mimo jiné tak, že si vyhradil právo změnit podmínky soutěže do konce soutěžní lhůty, dále si vyhradil právo obchodní veřejnou soutěž zrušit.

Zadavatel dále zaslal dne 9. 4. 2003 všem zájemcům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, informace, kterými následujícím způsobem upřesnil zadávací dokumentaci:

 1. V posledním odstavci čl. 3. zadávací dokumentace je uvedeno, že podrobný týdenní rozpis střežení vrátnic a vchodů ČT je obsažen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí. Na základě tohoto rozpisu (vymezení množství a druhu požadovaných služeb) uchazeč zpracuje nabídkovou cenu pro každé dílčí plnění veřejné zakázky.

 1. Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o tabulku s vymezením množství a druhu požadovaných služeb v členění dle jednotlivých dílčích plnění, kterou uchazeč použije při zpracování nabídkové ceny (nabídková cena bude zpracována dle v zadávací dokumentaci vymezeného množství a druhu požadovaných služeb).

Uchazeč v tabulce doplní pouze buňky ve třech barevně zvýrazněných sloupcích:

- cena/jednotka (bez DPH),

- poskytnutá sleva (v %),

- sazba DPH (v %).

V ostatních buňkách tabulky jsou již zadavatelem doplněny vzorce pro výpočet nabídkové ceny pro to které dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč tyto buňky nesmí upravovat.

 1. Po doplnění hodnot do tabulky dle odstavce předcházejícího uchazeč tabulku vytiskne a vloží do nabídky ke krycímu listu nabídky.

Další upřesňující informace, vypracované zadavatelem na základě dotazů zájemců o veřejnou zakázku, zaslal zadavatel všem zájemcům dne 16. 4. 2003. Na dotaz zájemce INDUS, zda je možno upřesnit rozsah vymezení veřejné zakázky, specifikovaných v bodě 1. b) až e) vyhlášení obchodní veřejné soutěže na veřejnou zakázku tak, aby bylo možno specifikovat nabídkovou cenu za první dílčí plnění veřejné zakázky, zadavatel sdělil:

"Plněním veřejné zakázky jsou veškeré služby v čl. I. podmínek soutěže a blíže specifikované v zadávací dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za každé dílčí plnění veřejné zakázky je rozhodující následující vymezení:

 • Pro stanovení nabídkové ceny za první dílčí plnění (bezpečnostní služby) je předmět veřejné zakázky vymezen v čl. I. písm. a) podmínek soutěže a dále podrobněji v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

 • Pro stanovení nabídkové ceny za druhé dílčí plnění (strážní - vrátní) je předmět veřejné zakázky vymezen v čl. I. písm. f) podmínek soutěže a dále podrobněji v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

 • Pro stanovení nabídkové ceny za třetí dílčí plnění (hostesky) je předmět veřejné zakázky vymezen v čl. I. písm. g) podmínek soutěže a dále podrobněji v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Plnění veřejné zakázky, vymezené v čl. I písm. b), c), d) a e) podmínek soutěže, nebude součástí nabídkové ceny za první dílčí plnění veřejné zakázky. Jde o služby, u kterých nelze jednoznačně vymezit množství a druh požadovaných služeb tak, aby na základě tohoto vymezení mohl uchazeč zpracovat nabídkovou cenu. Poskytování těchto služeb bude probíhat až na základě konkrétních objednávek ČT, vystavených ve chvíli, kdy bude zřejmé množství a druh požadovaných služeb."

Zadavatel obdržel nabídky celkem od čtyř uchazečů o veřejnou zakázku. Dne 27. 6. 2003 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky v prvním dílčím plnění veřejné zakázky, vymezeném v čl. I. písm. a) až e) podmínek soutěže. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti Pro Bank Security a. s., Praha 1 - Nové Město. Současně dne 27. 6. 2003 rozhodl zadavatel o zrušení části zadání veřejné zakázky, a to druhého dílčího plnění (vymezeného v čl. I. písm. f) podmínek soutěže) a třetího dílčího plnění (vymezeného v čl. I. písm. g) podmínek soutěže). Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí zadavatele o zrušení dílčích částí plnění veřejné zakázky oznámil zadavatel prostřednictvím společnosti LESS a. s., Bohdaneč, jednotlivým uchazečům dopisy ze dne 30. 6. 2003, které uchazeč INDUS spol. s r. o., Praha 9, převzal dle dodejky 2. 7. 2003. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal jmenovaný uchazeč dopisem ze dne 5. 7. 2003 námitky. O podaných námitkách rozhodl zadavatel dopisem ze dne 15. 7. 2003, přičemž námitkám nevyhověl. Rozhodnutí zadavatele o námitkách převzal jmenovaný uchazeč dne 17. 7. 2003. Dopisem ze dne 28. 7. 2003 pak následně zaslal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") obdržel výše uvedený návrh dne 30. 7. 2003 a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu.

Účastníky tohoto správního řízení podle § 58 zákona jsou:

 1. zadavatel, zastoupený v jednání před správním orgánem na základě plné moci ze dne 24. 2. 2003 obchodní společností LESS a. s., 285 25 Bohdaneč 136, za niž jedná Ing. Jan Václavík, místopředseda představenstva (dále jen "LESS"),

 2. společnost Pro Bank Security a. s., Václavské nám. 21, 110 00 Praha 1 - Nové Město, za niž jedná Stanislav Strnadel, předseda představenstva, Jana Kožušníková, člen představenstva a PhDr. Jarmila Kožušníková, člen představenstva, jejíž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější (dále jen "Pro Bank Security"),

 3. společnost INDUS, spol. s r. o., Ronešova 1137, 198 00 Praha 9, za niž jedná Pavel Šulc, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 7. 2003 JUDr. Hanou Feuereisovou, Vítězné nám. 10, 160 00 Praha 6, jejíž nabídka se umístila jako druhá v pořadí (dále jen "INDUS"),

 4. společnost ISS Česká republika s. r. o., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Krč, za niž jedná Gerald Thalmaier, jednatel, jejíž nabídka se umístila jako třetí v pořadí (dále jen "ISS").

V předmětném návrhu uchazeč INDUS uvedl, že zadavatel porušil při hodnocení nabídek zákon. V rámci zdůvodnění svého tvrzení uchazeč dále odkazuje i na skutečnosti uvedené ve svých námitkách ze dne 5. 7. 2003. Jmenovaný uchazeč spatřuje porušení zákona zejména v následujícím:

 1. Uchazeči byl doručen dopis podepsaný Ing. Matyskou za společnost LESS označený jako oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, k této písemnosti byla připojena neověřená kopie rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

 2. Uchazeč požádal dne 8. 7. 2003 o nahlédnutí do zprávy komise, což mu zadavatel neumožnil ihned, ale až dne 11. 7. 2003. Z elektronické pošty mezi sekretariátem zadavatele a Ing. Matyskou vyplývá, že ještě dne 10. 7. 2003 tato zpráva neexistovala, i když byla datována dnem 3. 6. 2003.

 3. Přestože statutárnímu orgánu zadavatele běžela desetidenní lhůta k vydání rozhodnutí o přezkoumání námitek, prozatímní ředitel vydal toto rozhodnutí dne 15. 7. 2003 s tím, že námitkám nebylo vyhověno.

 4. Nabídkovou cenu lze spolehlivě určit pouze v bodě I. písm. a) podmínek soutěže. V písm. b) až e) nabídkovou cenu nelze spolehlivě určit, neboť už samotné zadání obsahuje zcela nepředvídatelné faktory.

 5. Zadavatel po skončení soutěžní lhůty změnil podmínky soutěže, když dopisy ze dne 27. a 30. 6. 2003 vypustil body f) a g) plnění veřejné zakázky.

 6. Uchazeče označeného jako prvního v pořadí nevyzval zadavatel ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u dílčího plnění dle bodu g).

 7. Uchazeč má pochybnosti o odborné způsobilosti a nepodjatosti členů komise, pokud tato vůbec existovala a stejně tak má pochybnosti o postavení Ing. Matysky.

 8. Uchazeč má pochybnosti, zda společnost LESS byla zadavatelem řádně pověřena dle § 69 zákona.

 9. Uchazeč si není jist, zda Ing. Klimeš, prozatímní ředitel ČT, je i jejím statutárním orgánem a zda vůbec může jménem televize vyhlašovat obchodní veřejnou soutěž a vydávat v této věci rozhodnutí.

 10. Přestože zadavatel určil způsob hodnocení nabídek čtyřmi kritérii a váha kritéria nabídkové ceny má činit pouze 30 %, z napadeného rozhodnutí není patrno jiné hodnocení pořadí, než podle výše nabídkové ceny.

 11. Uchazeči INDUS, který dosud zajišťoval výkon činností, které jsou předmětem veřejné zakázky, byla dána výpověď z mandátní smlouvy a tím bylo porušeno ust. § 56 odst. 5 zákona, dle kterého nesmí zadavatel činit úkony směřující k dokončení zadání veřejné zakázky.

Na základě všech výše uvedených skutečností požaduje uchazeč INDUS zrušení zadání předmětné veřejné zakázky.

Zadavatel se k návrhu uchazeče INDUS vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 5. 8. 2003, v němž mimo jiné k jednotlivým částem návrhu uvedl:

 1. Zadavateli je zřejmé, že podle § 69 zákona nemůže převést na osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností rozhodovací pravomoci stanovené zákonem. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky učinil zadavatel a své rozhodnutí oznámil uchazečům prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.

 2. Zadavatel umožnil uchazeči INDUS do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání nabídky posoudila, provedla jejich hodnocení, stanovila pořadí nabídek a pořídila koncept zprávy. Není možné, aby u zakázek obdobného rozsahu pořídila komise zprávu již na svém jednání. Skutečnost, že jmenovaný uchazeč předložil k návrhu e-mailovou zprávu, jejímiž adresáty byli zaměstnanci ČT, považuje zadavatel za nepřijatelnou, a to jak ve vztahu k zaměstnanci ČT, který tuto zprávu poskytl, tak i ze strany uchazeče INDUS.

 3. Je zcela v kompetenci statutárního orgánu zadavatele, kdy v rámci zákonem stanovené lhůty rozhodne.

 4. K určení nabídkové ceny zadavatel uvádí, že jednoznačně vymezil množství a druh požadovaných služeb s tím, že součástí zadávací dokumentace byly technické podmínky veřejné zakázky, tj. přesné požadavky na rozsah a charakter požadovaných služeb. Zájemci o veřejnou zakázku obdrželi též tabulku pro zpracování nabídkové ceny, která jednoduchým způsobem popisuje způsob zpracování nabídkové ceny.

 5. Zadavatel si vyhradil v článku XVI. podmínek soutěže právo zrušit zadání veřejné zakázky. Zrušení zadání veřejné zakázky, resp. dílčího plnění není a nemůže být změnou podmínek soutěže, neboť zadavatel je oprávněn do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky toto právo uplatnit. Kromě uvedeného nejsou námitky přípustné mimo jiné proti rozhodnutí o zrušení zadání veřejné zakázky, pokud si zadavatel toto právo vyhradil v podmínkách zadání veřejné zakázky.

 6. Zadavatel nevyzval uchazeče Pro Bank Security ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny z důvodu, že jeho nabídkovou cenu za mimořádně nízkou nepovažoval, protože se tato cena výrazně neodchyluje od ostatních. Navíc se zadavatel domníval, že cena u dílčího plnění dle článku I. písm. g) podmínek soutěže je zcela determinována mzdovou politikou uchazeče.

 7. V souladu s § 31 odst. 1 zákona byl počet odborně způsobilých osob více než 60 % z celkového počtu členů komise. Všichni členové komise učinili o své nepodjatosti písemné čestné prohlášení.

 8. Zadavatel má se společností LESS řádně uzavřenou mandátní smlouvu na zajištění veškerých činností spojených s výkonem osoby pověřené zadavatelskou činností. Za uvedenou společnost je oprávněn jednat ve veškerých úkonech spojených s činností pověřené osoby Ing. Rostislav Matyska, a to na základě plné moci.

 9. Ve věci tvrzení, že Ing. Klimeš nebyl jako prozatímní ředitel statutárním zástupcem ČT, zadavatel odkazuje na zákon č. 483/1991 Sb., jimž je Česká televize zřízena.

Závěrem zadavatel ve svém stanovisku konstatuje, že uchazeč INDUS ve svém návrhu pouze spekuluje a vznáší pochybnosti bez toho, že by pregnantně popsal, v čem spatřuje porušení zákona zadavatelem. Zadavatel navrhuje návrh jmenovaného uchazeče zamítnout a rozhodnutí zadavatele potvrdit.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem ze dne 18. 8. 2003, ve kterém poskytl účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit ke zjištěným skutečnostem, popřípadě navrhnout doplnění šetření.

K oznámení o zahájení správního řízení se ve lhůtě stanovené orgánem dohledu žádný z účastníků správního řízení nevyjádřil. Orgán dohledu pouze dne 20. 8. 2003 obdržel od zadavatele doplnění dokumentace o mandátní smlouvu uzavřenou mezi Českou televizí Praha a společností LESS, současně zadavatel požádal o poskytnutí dokladů z dokumentace, a to úplné kopie návrhu uchazeče INDUS.

Platebním výměrem č.j. VZ/S129/03-151/3612/03-Va ze dne 18. 8. 2003 byl uchazeči INDUS vyměřen správní poplatek, jehož úhrada byla prokázána výpisem z účtu ČNB ze dne 4. 9. 2003. V této souvislosti orgán dohledu uvádí, že podle ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v období od zaslání výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení.

Orgán dohledu přezkoumal na základě § 57 a následujících zákona o zadávání veřejných zakázek případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky a na základě vlastního zjištění konstatuje, že se zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nedopustil porušení zákona, k čemuž orgán dohledu dále sděluje následující rozhodné skutečnosti.

Bod 1. návrhu.

Uchazeč považuje ze porušení zákona skutečnost, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podepsal zástupce osoby pověřené výkonem zadavatelských činností - Ing. Matyska.

Podle § 38 zákona je zadavatel povinen na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky.

Podle § 39 odst. 1 zákona je zadavatel povinen v zadávací lhůtě oznámit všem uchazečům, pokud nebyli ze soutěže vyloučeni, své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky včetně údajů o vybraném uchazeči. Dle odstavce 2 citovaného ustanovení zákona v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel uvede též uchazeče, jejichž nabídky se umístily ve druhém a třetím pořadí včetně nabídkových cen. Součástí oznámení o výběru nejvhodnější nabídky je též poučení o možnosti podat námitky.

V souladu s § 69 zákona zadavatel může pověřit výkonem zadavatelských činností jinou osobu. Zadavatel může pověřit činností, k níž je povinen podle tohoto zákona, pouze osobu, která splňuje požadavek nepodjatosti a která se veřejné zakázky nezúčastní, současně musí mít tato osoba oprávnění k podnikání k poskytování uvedených služeb, jehož úředně ověřená kopie musí být součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky. Na tuto osobu však zadavatel nemůže převést rozhodovací oprávnění stanovená tímto zákonem.

V šetřeném případě uzavřel zadavatel dne 26. 11. 2002 mandátní smlouvu se společností LESS, kterou je jmenovaná společnost pověřena výkonem zadavatelských činností. Předložená dokumentace veřejné zakázky obsahuje čestné prohlášení o nepodjatosti podepsané statutárním zástupcem uvedené společnosti, ověřenou kopii oprávnění k podnikání na poskytování těchto služeb a dále pak plnou moc ze dne 2. 12. 2002, kterou je zaměstnanec společnosti LESS, Ing. Rostislav Matyska, zplnomocněn činit za jmenovanou společnost veškeré úkony spojené s činností osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.

Předložená dokumentace obsahuje rozhodnutí zadavatele ze dne 27. 6. 2003 o výběru nejvhodnější nabídky, které je podepsáno Ing. Petrem Klimešem, prozatímním ředitelem České televize. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pak z pověření zadavatele učinila společnost LESS, a to dne 30. 6. 2003, oznámení podepsal Ing. Matyska. Obě uvedené listiny (rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) obsahují shodné údaje týkající se pořadí uchazečů o veřejnou zakázku (název obchodní firmy umístěné v 1. až 3. pořadí, sídlo firmy, IČ), a to včetně výše nabídkové ceny bez DPH a s DPH. Součástí oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo dále i poučení uchazečů o možnosti podat námitky. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky převzal uchazeč INDUS dne 2. 7. 2003.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že zadavatel nepřevedl na společnost LESS svá rozhodovací oprávnění stanovená zákonem, neboť rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky učinil zcela sám na základě závěrů komise pro posouzení a hodnocení nabídek jím jmenované. Současně zadavatel splnil i povinnost dle § 39 zákona, protože všem uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky oznámil. Skutečnost, že uvedený úkon zadavatele provedla osoba pověřená výkonem zadavatelských činností, nelze považovat za porušení zákona, neboť oznámení výsledku rozhodnutí zadavatele není převedení vlastního rozhodovacího oprávnění zadavatele na jinou osobu. Z obsahu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vyplývá, že rozhodnutí o výběru učinil zadavatel s tím, že jednotlivým uchazečům byla jako příloha tohoto oznámení zaslána i samotná kopie rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. V postupu zadavatele neshledal orgán dohledu pochybení.

Bod 2. návrhu.

Uchazeč považuje za porušení zákona skutečnost, že mu zadavatel neumožnil ihned po jeho žádosti nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

Podle § 37 odst. 2 zákona zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podepisují všichni členové komise a předají ji s veškerou předchozí dokumentací o zadání veřejné zakázky zadavateli. Komise tím končí svou činnost. Po předání zprávy zadavateli musí zadavatel na požádání umožnit všem uchazečům, jejichž nabídky byly posuzovány a hodnoceny, do zprávy nahlédnout.

V šetřeném případě se dne 3. 6. 2003 sešla komise pro posouzení a hodnocení nabídek, která ze svého jednání pořídila zápis a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek podepsaná členy předmětné komise je datována dnem 3. 6. 2003. Ze stanoviska zadavatele vyplývá, že komise pro posouzení a hodnocení nabídek na svém zasedání nejprve pořídila koncept zprávy s tím, že následně byl její čistopis podepsán členy komise. Svůj postup odůvodnil zadavatel náročností a rozsahem posuzování a hodnocení nabídek. Ze sdělení uchazeče INDUS pak vyplývá, že mu zadavatel umožnil nahlédnout do dané zprávy dne 11. 7. 2003.

Výše citované ustanovení zákona ukládá zadavateli povinnost, aby poté, co mu komise předá zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, umožnil uchazeči na jeho žádost nahlédnout do této zprávy s tím, že ke splnění uvedené povinnosti není zákonem stanovena lhůta. Současně není zákonem ani stanovena lhůta, do kdy může uchazeč své právo na nahlédnutí do zprávy uplatnit, i když uplatnění uvedeného práva má sloužit uchazečům především k objasnění skutečností týkajících se posouzení a hodnocení nabídek tak, aby mohli své případné připomínky uplatnit následně v rámci námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Z předložené dokumentace vyplývá, že uchazeč INDUS požádal prostřednictvím svého právního zástupce o nahlédnutí do předmětné zprávy v rámci svých námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dopisem, který zadavatel obdržel dne 11. 7. 2003. Nahlédnout do předmětné zprávy bylo uchazeči umožněno dne 11. 7. 2003 (což potvrzuje i sám uchazeč ve svém návrhu).

K otázce data vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek orgán dohledu uvádí, že § 37 odst. 2 zákona nestanoví lhůtu, ve které má komise pro posouzení a hodnocení nabídek předat zadavateli zprávu, tudíž je možné vzhledem k rozsahu a charakteru vlastního hodnocení nabídek, že konečné vypracování zprávy zadavatel obdrží až následně po uplynutí určitého časového úseku od provedení hodnocení nabídek. Předložená kopie elektronické pošty vedené mezi zadavatelem a zástupcem společnosti LESS nepotvrzuje, že by komise pro posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání nepořídila žádnou zprávu (naopak je zde např. uvedeno, že tabulky výsledného pořadí podepisovali členové komise již na samotném jejím jednání), ale pouze dokládá, že zástupce osoby pověřené výkonem zadavatelských činností dokončí dne 10. 7. 2003 konečnou podobu zprávy. Dalšími okolnostmi týkajícími se elektronické pošty mezi uvedenými subjekty se orgán dohledu nezabýval, neboť jde o interní korespondenci, která není součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel umožnil uchazeči INDUS nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a jmenovaný uchazeč tedy nebyl postupem zadavatele na svých právech nijak krácen, konstatuje orgán dohledu, že neshledal v postupu zadavatele porušení zákona.

Bod 3. návrhu.

Uchazeč INDUS považuje za porušení zákona skutečnost, že zadavatel rozhodl o přezkoumání námitek ve lhůtě kratší 10 dnů.

Podle § 56 odst. 1 zákona statutární orgán zadavatele přezkoumá oprávněnost podaných námitek do deseti dnů od doručení zadavateli.

Z citovaného ustanovení jednoznačně vyplývá, že lhůta stanovená zákonem je limitována pouze svou maximální délkou, tj. zadavatel musí přezkoumat oprávněnost námitek do 10 dnů ode dne jejich doručení. Pokud není překročena hranice 10 dnů, je zcela v kompetenci zadavatele, kdy v rámci této lhůty o námitkách uchazeče rozhodne. V šetřeném případě obdržel zadavatel námitky uchazeče INDUS dne 11. 7. 2003 a dne 15. 7. 2003 pak statutární zástupce zadavatele o námitkách rozhodl. Zadavatel se tedy nedopustil porušení zákona, když v rámci urychlení procesu zadávání veřejné zakázky rozhodl o námitkách uchazeče ve lhůtě kratší 10 dnů.

Bod 4. návrhu.

Uchazeč považuje za porušení zákona skutečnost, že v bodě I. písm. b) až e) podmínek soutěže nelze spolehlivě určit nabídkovou cenu.

Podle § 2 písm. h) zákona je nabídkovou cenou cena, kterou uchazeč navrhuje zadavateli za splnění veřejné zakázky ve své nabídce.

Podle § 2h zákona je zadávací dokumentací souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Zadavatel ji poskytuje na vyžádání zájemcům o veřejnou zakázku. Součástí zadávací dokumentace musí být technické podmínky veřejné zakázky určující požadavky na jakost a technické vlastnosti předmětu veřejné zakázky. Součástí zadávací dokumentace musí být i jednoznačné vymezení množství a druhu požadovaných prací, dodávek nebo služeb. Za úplnost a správnost údajů obsažených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel.

Zadavatel vymezil požadavky na plnění veřejné zakázky v bodu I. podmínek soutěže pod písm. a) až g) s tím, že plnění je podrobněji vymezeno v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace obsahuje ve svém článku třetím bližší vymezení plnění veřejné zakázky, kde je mimo jiné uvedeno, že podrobný týdenní popis střežení vrátnic a vchodů ČT je obsažen v příloze č. 1 zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí. Na základě tohoto rozpisu (vymezení množství a druhu požadovaných služeb) uchazeč zpracuje nabídkovou cenu pro každé dílčí plnění veřejné zakázky. Zadavatel dále upřesnil, že plnění veřejné zakázky dle čl. I písm. b) až e) podmínek soutěže, nebude součástí nabídkové ceny za první dílčí plnění veřejné zakázky, protože jde o služby, jejichž plnění se bude uskutečňovat až na základě konkrétních objednávek ČT.

Z výše uvedeného je zřejmé, že zadavatel požadoval po uchazečích určení nabídkové ceny v případě prvního dílčího plnění veřejné zakázky pouze v rozsahu dle čl. I. písm. a) podmínek soutěže. Z tabulky na specifikaci množství a druhu požadovaných služeb vyplývá, že zadavatel stanovil jednotku (1 hodina) a počet jednotek za týden (1 274). Uchazeči stanovili cenu za jednotku bez DPH, cenu bez DPH za dobu prvních čtyř let trvání smlouvy, poskytnutou slevu v %, cenu bez DPH po slevě, sazbu DPH v % a cenu včetně DPH za dobu prvních čtyř let trvání smlouvy včetně zohlednění slev. Předložené nabídky jednotlivých uchazečů potvrzují, že všichni uchazeči, včetně uchazeče INDUS, vyplnili požadovanou tabulku přesně podle požadavku zadavatele. Dále bylo kontrolou obsahu jednotlivých nabídek uchazečů zjištěno, že uchazeči při stanovení nabídkové ceny za plnění vymezené v čl. I. písm. b) až e) podmínek soutěže uvedli jednotkové ceny (cena za hodinu požadovaného úkonu), kterou se také zavázali splnit.

Na základě výše uvedených skutečností orgán dohledu konstatuje, že vzhledem k charakteru předmětu plnění veřejné zakázky a uvedení pravděpodobného rozsahu předmětu plnění, považuje postup zadavatele za dostatečný, a to i v návaznosti na vymezení množství a druhu požadovaných služeb v zadávací dokumentaci a vypracování vzoru tabulky, do které uchazeči doplňovali jednotlivé položky. Uvedený postup zadavatel uplatnil vůči všem uchazečům shodně.

Bod 5. návrhu.

Uchazeč INDUS považuje za porušení zákona skutečnost, že zadavatel po skončení soutěžní lhůty změnil podmínky soutěže, protože zrušil zadání dílčího plnění veřejné zakázky.

Podle § 5 odst. 2 zákona může zadavatel vymezit další podmínky soutěže, a to mimo jiné i požadavky na rozdělení veřejné zakázky na dílčí plnění (§ 5 odst. 2 písm. g) zákona).

V souladu s § 66 odst. 2 právo zadavatele na zrušení zadání veřejné zakázky, které si vyhradil v podmínkách zadání veřejné zakázky, lze uplatnit pouze do doby rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

V šetřeném případě stanovil zadavatel požadavky na rozdělení veřejné zakázky na tři dílčí plnění (viz článek XIV. podmínek soutěže) s tím, že zadavatel rozhodl v souladu s článkem XVI. podmínek soutěže o zrušení druhého a třetího dílčího plnění veřejné zakázky. Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadání veřejné zakázky ve druhém a třetím dílčím plnění je datováno dnem 27. 6. 2003, přičemž shodné datum má i rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (obě písemnosti byly uchazečům o veřejnou zakázku oznámeny dopisy ze dne 30. 6. 2003).

Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel dodržel podmínky zákona, neboť si právo na zrušení veřejné zakázky vyhradil v podmínkách soutěže a uplatnil je nejpozději v době, kdy rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.

Závěrem pro úplnost orgán dohledu konstatuje, že i když podle § 54 písm. c) zákona proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadání veřejné zakázky vyhrazeného v podmínkách zadání veřejné zakázky nejsou námitky přípustné, orgán dohledu v rámci šetření celého případu přezkoumal i tento úkon zadavatele.

Bod 6. návrhu.

Uchazeč INDUS považuje za porušení zákona skutečnost, že zadavatel nevyzval uchazeče, jehož nabídky byla vybrána jako nejvhodnější ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u třetího dílčího plnění dle bodu g) podmínek soutěže.

Podle § 36 odst. 1 zákona jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, odchylující se výrazně od ostatních nabídkových cen, musí zadavatel vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění. Podle odst. 2 tohoto ustanovení může komise vzít zdůvodnění mimořádně malé nabídkové ceny v úvahu pouze tehdy, jestliže shledá příčiny mimořádně nízké nabídkové ceny jako objektivní.

Z předložené dokumentace vyplývá, že ve třetím dílčím plnění veřejné zakázky nabídl nejnižší nabídkovou cenu uchazeč Pro Bank Security (8 801 520,- Kč bez DPH), na druhém místě skončila nabídka uchazeče ISS (11 593 400,- Kč bez DPH) a na třetím místě skončila nabídka uchazeče INDUS (13 146 140,- Kč).

Z výše citovaného ustanovení zákona vyplývá, že právní úprava mimořádně nízké nabídkové ceny má sloužit především zadavateli k tomu, aby získal jistotu, že uchazeč, který nabídl výrazně nízkou nabídkovou cenu, je skutečně schopen za tuto cenu předmět plnění veřejné zakázky uskutečnit tak, aby se vyloučila možnost záměrného podhodnocení nabídky. Určení, zda se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je v kompetenci zadavatele. V šetřeném případě zadavatel nevyzval uchazeče Pro Bank Security ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, protože ji za takovou nepovažoval, a to mimo jiné i vzhledem k okolnosti, že cena v tomto dílčím plnění byla zcela determinována mzdovou politikou uchazeče.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel třetí část plnění veřejné zakázky zrušil, orgán dohledu se dále otázkou mimořádně nízké nabídkové ceny nezabýval.

Bod 7. návrhu.

Uchazeč INDUS má pochybnosti o odborné způsobilosti a nepodjatosti členů komise a o postavení Ing. Matysky, zástupce osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.

Podle § 31 odst. 1 zákona u veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 písm. b) bodu 1, u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 20 mil. Kč, budou jmenovány členy komise nejméně tři osoby s příslušnou odbornou způsobilostí. V případě vyššího počtu členů komise bude činit počet odborně způsobilých osob nejméně 60 % z celkového počtu členů komise.

Podle § 32 odst. 1 zákona nesmí být členové komise a jejich náhradníci ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjatí; zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí mít osobní zájem na zadání příslušné veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen komise i náhradník písemně čestné prohlášení zadavateli na počátku prvního jednání komise.

V šetřeném případě zadavatel jmenoval sedm členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek, přičemž všichni členové komise podepsali dne 3. 6. 2003 čestné prohlášení o své nepodjatosti ve smyslu § 32 zákona.

Vzhledem k tomu, že nebyla v rámci šetření předmětného případu prokázána podjatost některého člena komise ve smyslu citovaného ustanovení zákona a ani uchazeč INDUS ve svém návrhu neuvedl konkrétní zjištění, která by podjatost členů komise prokázala, orgán dohledu konstatuje, že ani v tomto případě nezjistil porušení zákona. Pokud se týká postavení Ing. Matysky, orgán dohledu odkazuje na své odůvodnění v části "bod 1. návrhu".

Bod 8. návrhu.

Uchazeč INDUS má pochybnosti, zda byla společnost LEES řádně pověřena výkonem zadavatelských činností.

V této otázce orgán dohledu odkazuje na své odůvodnění uvedeném v části "bod 1. návrhu".

Bod 9. návrhu.

Uchazeč INDUS zpochybňuje oprávnění prozatímního ředitele ČT k vyhlašování obchodní veřejné soutěže.

S odkazem na kompetence ÚOHS vymezené zákonem o zadávání veřejných zakázek, nepřísluší orgánu dohledu rozhodovat o postavení a pravomocích statutárního orgánu České televize. Pro úplnost orgán dohledu pouze uvádí, že v souladu se zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, je statutárním orgánem České televize její generální ředitel, přičemž v době, kdy není funkce generálního ředitele (z důvodů vymezených uvedeným zákonem) vykonávána, jmenuje Rada ČT prozatímního ředitele, který vykonává funkci generálního ředitele. Z uvedeného je zřejmé, že Ing. Petr Klimeš jakožto prozatímní ředitel ČT měl právo vystupovat jako statutární orgán České televize i v rámci procesu zadávání veřejné zakázky.

Bod 10. návrhu.

Uchazeč INDUS považuje za porušení zákona, že z rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky není patrno jiné hodnocení nabídek, než podle výše nabídkové ceny.

Náležitosti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky orgán dohledu již citoval v části týkající se odůvodnění bodu 1. návrhu. K tomu dále uvádí, že jako povinný údaj se v tomto oznámení uvádí pouze výše nabídkových cen uchazečů, kteří se umístili na prvním až třetím místě, což je současně i jedním z kritérií hodnocení nabídek uchazečů. Skutečnost, že zadavatel neuvedl v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všechna kritéria hodnocení nabídek neznamená, že nabídky uchazečů byly hodnoceny pouze podle výše nabídkových cen.

V šetřeném případě zadavatel v čl. IV. zveřejněných podmínek soutěže stanovil, že nabídky budou v souladu s § 6 zákona hodnoceny dle ekonomické vhodnosti v souladu s kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle stupně významu, které jim zadavatel přisuzuje, přičemž hodnocení nabídek bude provedeno na bodovací stupnici s užitím vah jednotlivých kritérií. Rozsah bodovací stupnice vymezuje zadavatel od 1 do 10 bodů, vyšší počet bodů představuje lepší hodnocení. Výsledné pořadí bude stanoveno podle celkového hodnocení nabídky - více bodů znamená lepší pořadí nabídky.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek pořízená komisí obsahuje velmi podrobný popis hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů. Zadavatel provedl hodnocení nabídek podle kritérií ekonomické vhodnosti nabídek uvedených ve zveřejněných podmínkách soutěže, a to vždy pro každé dílčí plnění veřejné zakázky samostatně s tím, že na závěr bylo stanoveno výsledné pořadí nabídek. O tom, že zadavatel nehodnotil nabídky pouze podle výše nabídkové ceny se mohl uchazeč INDUS přesvědčit i v rámci nahlížení do citované zprávy.

V postupu zadavatele neshledal orgán dohledu pochybení.

Bod 11. návrhu.

Uchazeč INDUS má za to, že zadavatel porušil § 56 odst. 5 zákona, když mu dal výpověď z dosavadní mandátní smlouvy.

V souladu s § 56 odst. 5 zákona před uplynutím lhůty pro podání námitek, a jsou-li námitky podány včas, nesmí zadavatel činit žádné úkony směřující k dokončení zadání veřejné zakázky ani uzavřít smlouvu, ani zadání veřejné zakázky zrušit.

Z obsahu návrhu jmenovaného uchazeče vyplývá nepochopení výše citovaného ustanovení zákona, neboť jmenovaný uchazeč směšuje dvě rozdílná samostatná výběrová řízení dohromady. Jestliže zadavatel na základě předchozího výběrového řízení uzavřel na daný předmět plnění veřejné zakázky s uchazečem INDUS smlouvu, byl okamžikem uzavření smlouvy proces zadávání veřejné zakázky ukončen (veřejná zakázka byla zadána) a další vzájemné vztahy se mezi oběma subjekty řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále pak podmínkami stanovenými ve smlouvě o plnění předmětu veřejné zakázky. Pokud se tedy jmenovaný uchazeč cítí postupem zadavatele při výpovědi ze smlouvy poškozen, má právo své nároky uplatňovat soudní cestou, neboť k řešení nároků ze smluvních vztahů není orgán dohledu kompetentní.

Pokud se týká současné realizace nového zadání veřejné zakázky (tedy šetřeného případu), orgán dohledu konstatuje, že zadavatel výše citované ustanovení zákona neporušil, neboť neučinil žádný úkon, který by směřoval k dokončení zadání šetřené veřejné zakázky, ani neuzavřel smlouvu a ani zadání veřejné zakázky nezrušil. Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, výpověď z mandátní smlouvy není dokončením zadání veřejné zakázky, nýbrž úkon, který nepodléhá režimu zákona o zadávání veřejných zakázek a je proto orgánem dohledu nepřezkoumatelný.

Vzhledem ke všem skutečnostem výše uvedeným orgán dohledu konstatuje, že v postupu zadavatele při posuzování a hodnocení nabídek a při následném výběru nejvhodnější nabídky neshledal porušení zákona, a proto návrh uchazeče INDUS na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách zamítl jako nedůvodný a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží :

LESS a. s., 285 25 Bohdaneč 136, zast. Ing. Janem Václavíkem

Pro Bank Security a. s., Václavské nám. 21, 110 00 Praha 1 - Nové Město, zast. Stanislavem Strnadelem

JUDr. Hana Feuereisová, Vítězné nám. 10, 160 00 Praha 6

ISS Česká republika s. r. o., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Krč, zast. Geraldem Thalmaierem

Na vědomí:

Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, zast. Mgr. Jiřím Janečkem

INDUS, spol. s r. o., Ronešova 1137, 198 00 Praha 9, zast. Pavlem Šulcem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en