číslo jednací: 3R006/03-Ku

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance II.
Věc "Rekonstrukce objektů v areálu UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem - II. a III. STAVBA"
Účastníci
 1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 odst. 2 sř - rozhodnutí potvrzeno, rozklad odmítnut
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 29. 5. 2003
Související rozhodnutí VZ/S0113/02
3R006/03-Ku
Dokumenty file icon dokument ke stažení 107 KB

Č.j.: 3R6/03-Ku       V Brně dne 22.5.2003

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 4.2.2003, doplněném dne 28.2.2003, podaném společností ELA LITVÍNOV, spol. s r. o., se sídlem Chudeřínská 44, 436 03 Litvínov, zast. jednatelem Ing. Dušanem Belákem, právně zast. JUDr. Josefem Bajcurou, advokátem Advokátní kancelář BAJCURA&PARTNEŘI, v.o.s., se sídlem nám. Míru 588, 436 01 Litvínov, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 113-R/02-810/140/Ná ze dne 20.12.2002, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, zast. rektorem univerzity Doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc., v obchodní veřejné soutěži "Rekonstrukce objektů v areálu UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem - II. a III. STAVBA", vyhlášené dne 20.2.2002 v Obchodním věstníku č. 08/02, pod zn. 142785-08/02, podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., jsem podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., na základě návrhu zvláštní komise, ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 113-R/02-810/140/Ná ze dne 20.12.2002

p o t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m .

O d ů v o d n ě n í

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, zast. rektorem univerzity Doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc. (dále jen "zadavatel"), vyhlásila dne 20.2.2002 v Obchodním věstníku č. 08/02, pod zn. 142785-08/02, obchodní veřejnou soutěž na "Rekonstrukci objektů v areálu UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem - II. a III. STAVBA" (dále jen "soutěž") podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. (dále jen "zákon"). Výkonem zadavatelských činností pověřil zadavatel společnost V A R I A s.r.o., se sídlem Masarykova 1607/132, 400 01 Ústí nad Labem.

Zadavatel do skončení soutěžní lhůty obdržel celkem šest nabídek a žádná z nich nebyla vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení, jak vyplývá z protokolu komise pro otevírání obálek s nabídkami ze dne 3.4.2002. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen "komise") navrhla zadavateli vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti RAVEL spol. s r. o., se sídlem Hrbovická 117/61, 400 01 Ústí nad Labem, zast. jednatelem Ing. Pavlem Přeučilem (dále jen "RAVEL"). Zadavatel se s tímto doporučením ztotožnil a svým rozhodnutím ze dne 9.5.2002 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Proti tomuto rozhodnutí podala dne 17.5.2002 společnost První regionální stavební spol. s r. o., se sídlem Sokolská 1365, 460 01 Liberec, zast. jednatelem Ing. Ladislavem Drdou a dne 24.5.2002 společnost ELA LITVÍNOV, spol. s r. o., se sídlem Chudeřínská 44, 436 03 Litvínov, zast. jednatelem Ing. Dušanem Belákem, právně zast. JUDr. Josefem Bajcurou, advokátem Advokátní kancelář BAJCURA&PARTNEŘI, v.o.s., se sídlem nám. Míru 588, 436 01 Litvínov (dále jen "uchazeč"), námitky, kterým statutární zástupce zadavatele po jejich přezkoumání dne 23. a 28.5.2002, nevyhověl.

Dne 12.6.2002 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS"), v zákonem stanovené lhůtě, od uchazeče návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele (dále jen "návrh"). Návrh této společnosti ÚOHS přezkoumal a dne 26.7. 2002 vydal rozhodnutí pod č.j. S 062-R/02-458/140/Ná, kterým zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9.5.2002 s tím, že zadavatel provedeným výběrem neprokázal, že vybral nejvhodnější nabídku a zadavateli uložil provést nový výběr nejvhodnější nabídky.

Dne 2.9.2002 pak komise provedla opětovné posouzení a hodnocení předložených nabídek a navrhla zadavateli následující pořadí uchazečů:

 1. RAVEL,

 2. SKD Průmstav - stavby a.s., se sídlem Nerudova 734/2, 400 04 Trmice,

 3. IPS SKANSKA, a.s., se sídlem Kubánské nám. 11, 110 05 Praha 10.

Zadavatel se s návrhem komise ztotožnil a dne 4.9.2002 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Proti tomuto rozhodnutí podal uchazeč námitky, které statutární zástupce zadavatele vrátil dne 25.9.2002 s odkazem na § 56 zákona, že námitky uchazeče byly doručeny po uplynutí lhůty pro vyřízení námitek. S vybraným uchazečem RAVEL zadavatel následně uzavřel dne 4.10.2002 smlouvu o dílo. Dne 21.10.2002 pak obdržel ÚOHS od uchazeče návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Dne 7.11.2002 vyzval ÚOHS uchazeče k doložení dokladu o tom, že námitku proti výběru nejvhodnější nabídky podal zadavateli včas. Dne 28.11.2002 obdržel ÚOHS doklad, ze kterého vyplývá, že zadavatel obdržel námitku uchazeče ve lhůtě stanovené v § 55 zákona. Dne 4.12.2002 zaslal ÚOHS oznámení o zahájení správního řízení, kde jako účastníky označil zadavatele, uchazeče, RAVEL, společnost SKD Průmstav - stavby, a. s., se sídlem Nerudova 734/2, 400 04 Trmice, zast. předsedou představenstva Jaroslavem Stinkou a místopředsedou představenstva Ing. Alešem Dobrovolným a společnost IPS Skanska a.s., se sídlem Kubánské nám. 11, 100 05 Praha 10, zast. předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Zdeňkem Burdou.

.

Ve svém návrhu uchazeč zejména uvádí, že

 • dne 20.9.2002 podal námitku proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, námitku adresoval osobě pověřené výkonem zadavatelských činností a zadavateli - doporučeně s doručenkou. Doručenka s datem převzetí 23.9.2002 se však vrátila pouze od osoby pověřené výkonem zadavatelských činností. Dne 11.10.2002 bylo uchazeči doručeno sdělení zadavatele, že námitku proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel obdržel až dne 24.9.2002 se sdělením, že námitku uchazeči vrací z důvodu, že lhůta pro její vyřízení podle § 55 zákona uplynula dne 23.9.2002. Uchazeč namítá, že zadavatel porušil ustanovení § 56 odst. 1, 2 a 3 zákona, když námitku podal v zákonem stanovené lhůtě, zadavatel měl přezkoumat oprávněnost námitky.

 • zadavatel porušil § 11 odst. 1 zákona, když zvýhodnil jednoho z uchazečů. Systém výběru kritérií a rozdělení vah jednotlivých kritérií byl jednoznačně postaven tak, že zvýhodňoval firmu, která prováděla první etapu rekonstrukce UJEP. Ze systému rozdělení vah a způsobu hodnocení jasně vyplývá, že jediným rozhodujícím kritériem bylo kritérium 6. 2. 1. Výhodnost předloženého návrhu smlouvy pro zadavatele s váhou 45. Kritérium 6. 2. 2. Výše nabídkové ceny s váhou 25 bylo znegováno využitím nabídky TaC Energo. U kritéria 6. 2. 3. POV (projekt organizace výstavby) - komise neuvedla přesvědčivé důvody pro jednotné hodnocení tohoto kritéria. Sama hodnotící komise si uvědomuje zvýhodnění uchazeče RAVEL, který již POV měl zpracovaný pro první etapu, kterou prováděl - z toho se jedná o zařízení staveniště, příjezdovou komunikaci, ostrahu objektu, zdroje energie atd., které zůstávají shodné. Slovní hodnocení tohoto kritéria u uchazeče RAVEL bylo velmi podrobně zpracované POV. U kritéria 6. 2. 5. Přehled významných zakázek obdobného charakteru je uvedeno, že nabídka obsahuje dodatečné patrně - dostatečné množství zakázek obdobného charakteru. Jedná se o zdůvodnění velmi chabé, kdy na rozdíl od ostatních uchazečů není uveden objem investic ani konkrétní stavba. Uchazeč namítá, že společnost RAVEL nikdy neprováděla žádnou obdobnou rekonstrukci ve výši 90 mil. Kč. Popis hodnocení kritérií je proveden pouze pro prokázání, že jediným rozhodujícím kritériem bylo kritérium 6. 2. 1. Výhodnost předloženého návrhu smlouvy pro zadavatele - RAVEL obdržela jako jediná kompletní projektovou dokumentaci, tj. dokumentaci I. etapy a dokumentaci II. a III. etapy a jako jediná znala skutečný stav prací provedených v první etapě. Uchazeči, kteří se zúčastnili předmětné veřejné zakázky obdrželi pouze dokumentaci II. a III. etapy. Vítězný uchazeč měl možnost vyzkoušet si a navrhnout uzlové body v první etapě, vliv stavby na provoz školy a možné narušení jejího chodu a z toho důvodu již bez zbytečných obav navrhnout vysoké sankce. V první etapě stavby prováděl zajištění a střežení objektu - mohl tak vycházet z konkrétních poznatků stavby pro zpracování návrhu rozsahu odpovědnosti za škodu. Komise v hodnocení zdůrazňuje, že RAVEL nabídla cenu konečnou a krátký termín realizace. Dle informací uchazeče společnost RAVEL při realizaci I. etapy smluvenou cenu z původní smlouvy o dílo nedodržela. Z této skutečnosti vyplývá, že uchazeč RAVEL byl v tomto kritériu zvýhodněn. Uchazeč navrhuje, aby ÚOHS rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zrušil a uložil zadavateli provést nový výběr nebo nové zadání veřejné zakázky.

 • zadavatel porušil § 38 odst. 1 zákona, když rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky neprokázal, že vybral nejvhodnější nabídku nejlépe splňující kritéria hodnocení vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nelze dovodit zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky.

Dne 16.12.2002 ÚOHS obdržel vyjádření rektora univerzity Doc.PhDr.Zdeňka Havla, CSc., s omluvou za nesrovnalost v termínu obdržení námitky. Statutární zástupce uvádí, že až podrobným prověřováním podkladů zjistili, že mezi údajem o doručení námitek na adresu univerzity v knize došlé pošty a mezi údajem České pošty o termínu doručení zásilky je rozpor. V daném případě pracovník (řidič) dne 23.9.2002 potvrdil na poště převzetí zásilek, ale do knihy pošty jako den doručení pracovnice podatelny uvedla až den následující. Dále ujišťuje, že při vědomí tohoto nedostatku by nedošlo k podpisu smlouvy o dílo.

Po posouzení a prošetření případu vydal ÚOHS dne 20.12.2002 pod č.j. S 113-R/02-810/140/Ná rozhodnutí, kterým návrh uchazeče podle § 59 písm. b) zákona ve znění jeho novel zamítl a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 4.9.2002 potvrdil.

Své rozhodnutí odůvodnil ÚOHS zejména tím, že uchazeč doručil námitku proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v desetidenní lhůtě stanovené v § 55 zákona, což vyplývá z předloženého dokladu, kde převzetí zásilky příjemcem (zadavatelem) na poštovním úřadě v Ústí nad Labem je vyznačeno dne 23.9.2002 a zadavatel tím, že námitku uchazeče nepřezkoumal a vrátil ji pro pozdní doručení, porušil ustanovení § 56 zákona. Dále ÚOHS v napadeném rozhodnutí uvádí, že soutěž se týkala "Rekonstrukce objektů v areálu UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem - II. a III. STAVBA". Zadání veřejné zakázky se nevztahovalo na stavbu I. ale na II. a III. stavbu. K vyhlášené veřejné zakázce na II. a III. stavbu měli všichni uchazeči k dispozici zadávací dokumentaci, tzn. stejné podklady ke zpracování nabídky. Stavby, jak zadavatel uvádí, měly jednoznačně určeny hranice, nikterak se neprolínaly, ale na sebe pouze navazovaly. Zároveň součástí obchodní veřejné soutěže byla prohlídka staveniště za účasti technického dozoru stavby a generálního projektanta celé rekonstrukce, které se mohli účastnit všichni zájemci o veřejnou zakázku. S případnými dotazy ohledně veřejné zakázky se zájemci o veřejnou zakázku mohli obrátit na technický dozor a generálního projektanta celé stavby. Počet uzlových bodů nebyl v zadávací dokumentaci stanoven. Bylo na úvaze a rozhodnutí uchazeče kolik uzlových bodů si zvolí, mohl si jejich počet zvolit podle svého uvážení. Vysoké sankce nenabídl v nabídce, jak z předložených nabídek uchazečů vyplývá, pouze vítězný uchazeč, ale například uchazeč IPS Skanska a.s. v podkritériu "Výše smluvních sankcí za nedodržení termínů" nebo uchazeč První regionální stavební spol. s r. o. v podkritériu "Jednorázové smluvní sankce za narušení chodu nebo provozu školy".

K tomu ÚOHS dále uvedl, že způsob posouzení a hodnocení nabídek uchazečů a stanovení vah jednotlivých kritérií hodnocení je plně v kompetenci zadavatele, který ovšem musí ve smyslu § 38 odst. 1 zákona prokázat, že vybral nejvhodnější nabídku, kterou se rozumí nabídka nejlépe splňující kritéria hodnocení vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže. Z předložených nabídek uchazečů a z provedeného hodnocení nabídek, které ÚOHS v odůvodnění svého rozhodnutí podrobně popsal, nezjistil, že by došlo k zvýhodnění některého z uchazečů v soutěži.

ÚOHS také uvedl, že zadavatel porušil § 56 odst. 1 a 2 zákona tím, že námitku uchazeče, která byla podána ve lhůtě stanovené v § 55 zákona, nepřezkoumal, nepodal uchazeči poučení o možnosti podat do deseti kalendářních dnů návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele u orgánu dohledu a námitku uchazeči vrátil pro pozdní doručení a následně s vybraným uchazečem uzavřel dne 4.10.2002 na shora uvedenou veřejnou zakázku smlouvu o dílo.

Proti tomuto rozhodnutí podal uchazeč v zákonné lhůtě rozklad, ve kterém zejména uvádí, že napadené rozhodnutí považuje za nesprávné jak z hlediska věcného, tak z hlediska právního a navrhuje, aby předseda ÚOHS toto rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí. Dále uchazeč v rozkladu uvádí, že "Podrobnější odůvodnění tohoto rozkladu bude zasláno do 10 dnů". Podrobnější zdůvodnění rozkladu ÚOHS obdržel až dne 3.3.2003, i když rozklad byl podán dne 4.2.2003, tedy po uvedené lhůtě 10 dnů. V odůvodnění rozkladu pak uchazeč zejména namítá, že odkazuje na svůj návrh ze dne 21.10.2002 a dále uvádí, že ÚOHS "nikoli dostatečně a právu souladně" hodnotil, že zadavatel porušil §§ 56 odst. 2, 11 odst. 1, 37 odst. 1, 38 odst. 1 zákona. Uchazeč dále vytýká, že ÚOHS ponechal bez povšimnutí, jakož i bez právního hodnocení důsledky § 70 zákona o neplatnosti smlouvy na veřejnou zakázku uzavřené v rozporu se zákonem.

K jednotlivým výše uvedeným ustanovením zákona pak uchazeč uvádí, že nemůže souhlasit se zněním posledního odstavce na straně šesté odůvodnění, že "Porušení ustanovení § 56 odst. 2 zákona, kterého se zadavatel dopustil tím, že nepřezkoumal oprávněnost námitek uchazeče, neovlivnilo výběr nejvhodnější nabídky, a proto nedosáhlo takové intenzity, aby je bylo možno kvalifikovat jako závažné porušení zákona a zadavateli uložit pokutu podle § 62 zákona". Tento odstavec je dle mínění uchazeče z logického i právního hlediska úvahovým základem nesprávného rozhodnutí. ÚOHS pomíjí, že zůstala nevyužita vyhrazená kompetence statutárního orgánu zadavatele ve fázi "předsprávní". Shledat oprávněnost či neoprávněnost námitek ve smyslu § 56 odst. 1 zákona může pouze statutární orgán zadavatele a ÚOHS přezkoumává návrhy podané podle § 57 zákona pouze z toho hlediska, zda zadavatel dodržel zákonný postup při zadávání veřejných zakázek.

Namítané porušení § 11 zákona uchazeč odůvodňuje tím, že při hodnocení kritéria "Výhodnost předloženého návrhu pro zadavatele" byla společnost RAVEL zvýhodněna. Dále namítá, že při hodnocení kritéria "Plán organizace výstavby" verbální zdůvodnění provedené komisí je neprůkazné a povšechné.

Závěrem uchazeč uvádí, že podle § 57 zákona může zadavatel uzavřít smlouvu s vítězem soutěže až po pravomocném rozhodnutí ÚOHS o návrhu a nikoliv dříve. Smlouva byla uzavřena 4.10.2002, tedy s nápadnou rychlostí a byla uzavřena v rozporu s tímto zákonem. V této souvislosti odkazuje na § 70 zákona, které nezná pojem "závažné porušení a nerozlišuje mezi "větší či menší nezákonností", ale zná toliko rozpor s tímto zákonem, k němuž nepochybně došlo. ÚOHS se tedy nevypořádal s platností, resp. neplatností zmiňované smlouvy se zřetelem k ustanovení § 70 zákona a omezil se toliko na její konstataci. Z výše uvedených důvodů uchazeč navrhuje, aby předseda ÚOHS napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí.

Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru:

ÚOHS tím, že svým rozhodnutím č.j. S 113-R/02-810/140/Ná ze dne 20.12.2002 návrh uchazeče podle § 59 písm. b) zákona zamítl s tím, že zadavatel svým rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky neporušil zákon, rozhodl správně.

K jednotlivým námitkám rozkladu pak uvádím, že zadavatel skutečně porušil ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 zákona, který statutárnímu zástupci zadavatele ukládá přezkoumat oprávněnost podaných námitek do deseti dnů od doručení zadavateli a v této lhůtě rozhodnout též o nápravě, zjistí-li, že zadavatel porušil ustanovení zákona a uvědomí o tom neprodleně uchazeče, který námitky podal. Podle odstavce 2 citovaného ustanovení platí, že pokud statutární zástupce zadavatele námitkám nevyhoví, uvědomí o tom uchazeče s poučením o možnosti podat do deseti kalendářních dnů návrh. Nelze taktéž zpochybnit, že před uplynutím lhůty pro podání námitek a jsou-li námitky podány včas, nesmí zadavatel činit žádné úkony směřující k dokončení zadání veřejné zakázky, ani uzavřít smlouvu. Zadavatel v daném případě postupoval nesprávně, když uchazeči vrátil námitky s tím, že tyto byly doručeny po uplynutí lhůty pro vyřízení námitek. ÚOHS však nade vší pochybnost zjistil z předložené doručenky, že zadavatel obdržel námitky včas. Toto pochybení zadavatele však ÚOHS a ani sám zadavatel nezpochybňuje.

Z citace části napadeného rozhodnutí, které uchazeč ne zcela přesně uvedl v rozkladu, uchazeč vyvozuje, že "výrok z odůvodnění napadeného rozhodnutí je z logického i právního hlediska úvahovým základem nesprávnosti rozhodnutí" s tím, že ustanovení § 59 písm. a) a § 70 zákona "nepracuje s pojmem závažné porušení zákona". K tomu uvádím, že pojem "závažné" porušení zákona nebylo ÚOHS v této souvislosti použito pouze z pohledu, zda je či není možno uložit zadavateli pokutu. Podle § 62 odst. 1 zákona může ÚOHS za závažné či opětovné porušení zákona uložit pokutu. Z uvedeného tedy vyplývá, že je na zvážení ÚOHS, zda s přihlédnutím ke konkrétnímu případu pokutu uloží či nikoliv, i když dojde například k závažnému či opětovnému porušení zákona.

Dále uvádím, že vzhledem k tomu, že zadavatel již uzavřel smlouvu na veřejnou zakázku, přezkoumával ÚOHS jeho postupy týkající se samotného výběru a zjistil, že výběrem nejvhodnější nabídky zadavatel zákon neporušil. Na tomto zjištění však nic nemění skutečnost, že zadavatel porušil zákon, když nepřezkoumal námitky uchazeče a v rozporu s ustanovením § 56 odst. 5 zákona uzavřel smlouvu. ÚOHS tedy nesprávně posoudil postup zadavatele, když na straně šesté, v posledním odstavci odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že "porušení ustanovení § 56 odst. 2 zákona, kterého se zadavatel dopustil tím, že nepřezkoumal oprávněnost námitek uchazeče, neovlivnilo výběr nejvhodnější nabídky a proto nedosáhlo takové intenzity, aby je bylo možno kvalifikovat jako závažné porušení zákona a zadavateli uložit pokutu podle § 62 zákona." Postupem zadavatele došlo k závažnému porušení zákona. Ze skutečnosti, že zmíněné porušení zákona nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky, nelze dospět k názoru, že se jedná o porušení, které nedosáhlo takové intenzity, aby je bylo možno kvalifikovat jako závažné porušení zákona, za které je možno uložit zadavateli pokutu podle § 62 zákona. Podle § 62 odst. 1 zákona i za závažné či opětovné porušení zákona může ÚOHS zadavateli uložit pokutu a je tedy na úvaze ÚOHS, zda pokutu uloží či nikoliv. V této souvislosti dále uvádím, že ÚOHS zahájí ve věci zjištěného závažného porušení zákona zadavatelem správní řízení z vlastního podnětu.

Námitky uchazeče týkající se § 70 zákona uvádím, že dle tohoto ustanovení "smlouva na veřejnou zakázku uzavřená v rozporu s tímto zákonem je neplatná. Změny ve smlouvě v rozporu s podmínkami obchodní veřejné soutěže jsou neplatné". K námitkám uchazeče, že se ÚOHS nevypořádal s platností, resp. neplatností zmiňované smlouvy a omezil se toliko na její konstataci uvádím, že ÚOHS správně na citované ustanovení uchazeče pouze upozornil mimo jiné i tím, že na straně šesté napadeného rozhodnutí uvedl, že "Podmínky a závazky smlouvy o dílo vyplývající z realizace I. etapy Rekonstrukce objektů v areálu UJEP podléhají obchodně právním vztahům". V této souvislosti odkazuji na § 51 zákona, dle kterého dohled nad dodržováním zákona při zadávání veřejných zakázek vykonává ÚOHS a tento dohled spočívá dle § 52 zákona mimo jiné i v přezkoumávání úkonů zadavatele, v kontrole postupů zadavatele a například i ukládání sankcí. ÚOHS však nevyslovuje neplatnost smluv, tato pravomoc ÚOHS nenáleží. Neplatnost smluv může vyslovit pouze soud, a proto se správně ÚOHS platností, resp. neplatností zmiňované smlouvy nezabýval.

Ostatní námitky uchazeče se týkají samotného hodnocení a v rozkladu neuvádí uchazeč žádné jiné skutečnosti, než které již uvedl ve svém návrhu. ÚOHS se v napadeném rozhodnutí již podrobně zabýval hodnocením jednotlivých kritérií s tím, že hodnocení provedla zadavatelem jmenovaná odborně způsobilá komise, která hodnotila jednotlivé nabídky podle zveřejněných kritérií a přiřazením (významu) váhy jednotlivým kritériím. Z provedeného hodnocení ÚOHS nezjistil, že by došlo k zvýhodnění některého z uchazečů a po přezkoumání předloženého spisového materiálu se se zjištěním ÚOHS ztotožňuji.

K tomu doplňuji, že posouzení a hodnocení nabídek po odborné stránce (zda a jak nabídky splňují požadavky zadavatele uvedené v zadání veřejné zakázky) náleží podle zákona zadavateli veřejné zakázky (u obchodní veřejné soutěže také komisi pro posouzení a hodnocení nabídek) a je třeba dodat, že uvedený princip aplikuje ÚOHS i ve své rozhodovací praxi, přičemž se opírá i o judikáty Vrchního soudu v Olomouci, např. č. j. 2 A 1/99 či 2 A 7/2000.

ÚOHS nemůže stanovit, který z uchazečů předložil lepší nabídku, neboť v jeho kompetenci je dohled nad rámcem, ve kterém probíhá výběr nejvhodnější nabídky, tedy to, zda postup zadavatele v průběhu zadávání veřejné zakázky byl v souladu se zákonem a transparentní (k tomu viz například judikáty Vrchního soudu v Olomouci, např. č. j. 2 A 1/99 či 2 A 7/2000). V této souvislosti pak dále dodávám, že vlastnímu hodnocení nabídek musí předcházet jejich důkladné posouzení z hlediska splnění všech požadavků stanovených v zadání veřejné zakázky, neboť základním předpokladem objektivního hodnocení je hodnocení vzájemně srovnatelných nabídek, tedy těch, které jsou zpracovány v souladu s podmínkami zadání.

Cílem zákona je zajištění nejvyšší možné průhlednosti procesu zadávání veřejné zakázky a fair prostředí při vynakládání prostředků zadavatele. Jak je uvedeno například v judikátu Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 11/2000, rozhodnutí zadavatele musí být jednoznačné a srozumitelné a totéž platí i o veškerých postupech souvisejících s výběrem nejvhodnější nabídky. V šetřeném případě bylo provedení výběru nejvhodnější nabídky učiněno transparentně.

Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno výrok napadeného rozhodnutí změnit či zrušit, rozhodl jsem tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí s tím, že zjištěné porušení zákona zadavatelem bude předmětem řízení, které ÚOHS zahájí z vlastního podnětu.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

Ing. Josef Bednář

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

 1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, zast. rektorem univerzity Doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc.,

 2. Advokátní kancelář JUDr. Bajcura, Mgr. Koutecká, v.o.s., se sídlem nám. Míru 588, 436 01 Litvínov,

 3. RAVEL spol. s r.o., se sídlem Hrbovická 117/61, 400 01 Ústí nad Labem, zast. jednatelem Ing. Pavlem Přeučilem,

 4. SKD Průmstav - stavby, a.s., se sídlem Nerudova 734/2, 400 04 Trmice, zast. předsedou představenstva Jaroslavem Stinkou a místopředsedou představenstva Ing. Alešem Dobrovolným,

 5. IPS Skanska a.s., se sídlem Kubánské nám. 11, 100 05 Praha 10, zast. předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Zdeňkem Burdou,

 6. spis.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en