číslo jednací: VZ/S551/03

Instance I.
Věc "ČD DDC, Pilotní projekt GSM - R v úseku Děčín, státní hranice - Ústí nad Labem - Praha - Kolín"
Účastníci
 1. České dráhy, státní organizace
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. a) - zrušení zadání
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 5. 12. 2003
Související rozhodnutí VZ/S551/03
3R050,51/03
Dokumenty file icon dokument ke stažení 119 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 551-R/03-522/140/OŠ

V Praze dne 26.8.2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 27.6.2003 podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na základě návrhu uchazeče - Siemens s.r.o., se sídlem Evropská 33a, 160 00 Praha 6, za niž jednají prokuristé Ing. Petr Klauda a Ing. Jan Svoboda, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - České dráhy, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1, zast. předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Petrem Kousalem, proti výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži zadané podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na vypracování projektu a zhotovení stavby "ČD DDC, Pilotní projekt GSM-R v úseku Děčín, státní hranice - Ústí nad Labem - Praha - Kolín" vyhlášené v Obchodním věstníku č. 2/2003 dne 15.1.2003 pod značkou 164262-02/03,

rozhodl takto:

zadavatel - České dráhy, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1 - porušil ustanovení § 38 odst. 1 ve spojení s § 6 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., tím, že neprokázal, že vybral nabídku nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže, a proto se podle § 59 písm. a) cit. zákona rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22.5.2003 č.j. 854/2003-07 ruší a zadavateli se ukládá provést nový výběr nejvhodnější nabídky do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Zadavatel - České dráhy, státní organizace, Divize dopravní cesty, o.z., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zast. vrchním ředitelem Ing. Janem Komárkem (dále jen "zadavatel"), vyhlásil obchodní veřejnou soutěž podle ustanovení § 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), na vypracování projektu a zhotovení stavby "ČD, DDC, Pilotní projekt GSM-R v úseku Děčín, státní hranice - Ústí nad Labem - Praha - Kolín" v Obchodním věstníku č. 2/2003 ze dne 15.1.2003 pod značkou 164262-02/03.

Zadavatel přijal do konce soutěžní lhůty dvě nabídky a dne 25.2.2003 provedl otevírání obálek s nabídkami. Komise provedla kontrolu úplnosti nabídek podle požadavků uplatněných ve vyhlášení veřejné zakázky a konstatovala, že předložené nabídky vyhověly úplnosti z hlediska § 2b, 2c odst. 1 zákona a z hlediska požadavků uplatněných zadavatelem ve vyhlášených soutěžních podmínkách a doporučila obě nabídky k dalšímu posouzení a hodnocení.

Poradou ministra dopravy ČR, ze dne 6. března 2003 č.j. 17/2003-130-INF/4 byla ustavena komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen "komise") včetně náhradníků, ve smyslu ustanovení § 31 odst. 2 zákona. Všichni členové komise, náhradníci i přizvaní odborníci podepsali čestná prohlášení o nepodjatosti. Komise zahájila činnost na 1. zasedání dne 31.3.2003, kdy převzala od zadavatele dvě nabídky. Komise neshledala při posuzování nabídek důvod některou z nich vyřadit pro nesplnění vyhlášených podmínek. Komise navrhla, projednala a odsouhlasila přizvat tým odborníků ve smyslu ustanovení § 34 odst. 2 zákona.

Komise na svém prvním jednání projednala způsob hodnocení nabídek podle ekonomické vhodnosti nabídek (podle § 6 zákona) v souladu s předem stanovených kritérií seřazených sestupně podle významu, který k jednotlivým kritériím zadavatel přisoudil tyto váhy:

 1. Technické, kvalitativní a funkční vlastnosti 48 %

 2. Výše nabídkové ceny 40 %

 3. Stupeň splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky 6 %

 4. Poskytnutí vyšších, ale současně reálných záruk za jakost 4 %

 5. Řešení zaměstnanosti, využití českých firem 2 %

Pro hodnocení jednotlivých kritérií bylo rozhodnuto o přiřazení bodového ohodnocení od 1 do 10 bodů. Takto určené body byly vynásobeny váhami jednotlivých kritérií a ze součtu vážených bodů bylo stanoveno pořadí nabídek, přičemž na 1. místě se umístila nabídka s nejvyšší dosaženou hodnotou vážených bodů. Hodnocení kritéria č. 2 - výše nabídkové ceny, bylo stanoveno na základě poměru nejnižší nabídkové ceny k nabídkové ceně dané nabídky x váha x 10.

Dne 14.4.2003 se uskutečnilo 2. zasedání komise. Komise na jednání vyslechla zprávu přizvaného předsedy pracovní komise (tým odborníků), který sdělil, že po předběžném seznámení s nabídkami nelze vzhledem k jejich náročnému obsahu a nabízené technologii řádně zpracovat v krátké době jejich hodnocení a požádal o odložení termínu předložení závěrečného hodnocení pracovní komisí na 29.4.2003. Uvedené hodnocení předal předseda pracovní komise členům hodnotící komise jako podklad pro celkové vyhodnocení soutěže.

Závěrečné jednání hodnotící komise se uskutečnilo 5.5.2003, kde byla hodnotící komise seznámena se závěry jednání pracovní komise přizvaných odborníků.

Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (dále jen "Zpráva") komise konstatovala, že byla seznámena se závěry jednání pracovní komise přizvaných odborníků. V protokolu hodnocení ze dne 28.4.2003 a komentář k hodnocení ze dne 28.4.2003 přizvaní odborníci posuzovali 1. a 3. kritérium. V komentáři je uvedeno např. že u uchazeče Siemens byla hodnocena novost technologie a technické parametry nabídky s vědomím rizika nového, dosud v provozu neověřeného SW, postup optimalizace sítě a vlastní know-how jsou dokumentovány precizněji, novost technologie výhodnější z hlediska dalšího rozšiřování systému GSM-R. Na závěr uvedla, že přednosti a perspektivnost nové technologické platformy HW a SW řešení nabídky u uchazeče Siemens převážily nad zvažovaným rizikem z nasazení jeho dosud neověřených částí.

Každý člen komise obdržel tabulku "hodnocení nabídek na zhotovení stavby", kterou vyplnil individuelně. Na základě předložených tabulek byla zpracována výsledná tabulka, kde byl vypočítán průměr bodových hodnot jednotlivých hodnocení členů komise. Komise jednoznačně dospěla k názoru, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Siemens s.r.o., (dále jen "uchazeč Siemens") kde komise především ocenila:

 • vyspělost technického řešení,

 • nízkou prostorovou a energetickou náročnost,

 • komplexnost řešení s ohledem na pokrytí signálu v tunelech,

 • technické a servisní zázemí na území ČR,

 • zkrácení lhůty výstavby,

 • prodloužení záruky na stavební a montážní práce,

 • garance současného přenosu 10 datových kanálů ERTMS/ETCS 2. úrovně.

Zadavatel po prostudování Zprávy vrátil komisi k doplnění hodnocení obou nabídek, které bylo podle názoru zadavatele ve Zprávě naprosto nedostatečné. Komise dne 14.5.2003 vypracovala přílohu ke Zprávě, ve které upřesnila hodnocení jednotlivých kritérií. Zadavatel dne 22.5.2003 vydal rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky č.j. 854/2003-07, ve kterém uvedl, že rozhodnutí neodpovídá pořadí nabídek podle hodnocení komise a přiložil přílohu k rozhodnutí - zdůvodnění zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve smyslu ustanovení § 38 odst. 2 zákona.

K jednotlivým kritériím zadavatel uvedl:

Ad 1: Vyspělost technického řešení - v případě bodového hodnocení vyspělosti komplexního technického řešení komise uvedla, že "především ocenila" vyspělost technického řešení uchazeče Siemens. V příloze ke Zprávě, kterou komise poskytla na vyžádání zadavatele, uvedla závažnou skutečnost, že se jedná o neověřené technické řešení. Za této situace nemohla být tato skutečnost hodnocena jako přednost uchazeče Siemens. Aby uchazeč Siemens mohl vůbec vyhovět zadání OVS, byl nucen nabídnout dosud neexistující verzi software (SW) SR 11 (pro MSC) a BR7 (pro základnové stanice). Nabídnutý SW má být vyvinut dle oficiálních dokumentů UIC ze zasedání komise pro implementaci GSM-R do konce 2003. Uchazeč Siemens nemá žádnou referenci s tímto SW. Vzhledem k tomu, že traťový úsek pilotního projektu GSM-R přímo navazuje na síť DB vybavenou GSM-R technologií Nortel lze považovat neprokázanou a neověřenou kompatibilitu GSM-R (uchazeč Siemens) a GSM-R (Nortel) nabízenou firmou KAPSCH TELECOM spol. s r.o., (dále jen "uchazeč KAPSCH") za vážný nedostatek nabídky uchazeče Siemens.

Komplexnost řešení s ohledem na pokrytí signálu v tunelech ve Zprávě je uvedena jako přednost uchazeče Siemens. V Příloze ze dne 14.5.2003 je u uchazeče KAPSCH uvedeno, že není řešeno pokrytí signálu v tunelech, což zcela zjevně není pravda. Uchazeč Siemens nabízí pokrytí tunelů za pomocí opakovačů od cizí firmy Mikom. Uchazeč KAPSCH nabízí pokrytí tunelů anténami, umístěnými na portálech tunelů. Toto řešení je ověřeno pro GSM-R - u DB. Obě nabídky srovnatelné.

Nízká prostorová a energetická náročnost, rozhodující pro celosíťové nasazení - ve Zprávě uvedenou skutečnost o menší energetické náročnosti nabídky uchazeče Siemens vyvrací přímo uchazeč Siemens ve svém dodatku C-24, str. 12, kde je uvedena podstatně vyšší energetická náročnost nabízeného, než ve vlastní nabídce, srovnatelná s náročností uchazeče KAPSCH. Prostorová a energetická náročnost je srovnatelná u obou nabídek.

Pod písm. k) Zprávy, kde jsou uvedeny výhody uchazeče Siemens, vztahující se k hodnotícímu kritériu 1 - (tj. odrážka 1,2,3 a 7) nebylo možné dle názoru zadavatele hodnotit ani jednu výhodu, obsaženou v cit. odrážkách jako výhodu pro uchazeče Siemens a ohodnotit ji bodově pro tohoto uchazeče. Na uvedených příkladech ze Zprávy a její přílohy je patrné, že soutěž byla vyhodnocena neobjektivně. Kritérium č. 1 s nabídkou uchazeče Siemens na hranici splnitelnosti zadání (SW) musí být ohodnoceno vyšším počtem vážených bodů pro uchazeče KAPSCH nabízející technologii Nortel. Kritérium č. 2 lépe hodnocen uchazeč KAPSCH, protože nabídl nižší cenu.

Kritérium č. 3 Stupeň splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky - porovnatelné zrealizované zakázky na železnici - uchazeč Siemens nemá žádnou GSM-R referenci, uchazeč KAPSCH má GSM-R referenci u ŽSR - podepsaný kontrakt na pilotní projekt, stavba v realizaci. Výhodnější reference má uchazeč KAPSCH. Technické a servisní zázemí na území ČR - výhoda uchazeč Siemens. Po sloučení všech bodů jsou obě nabídky u tohoto kritéria srovnatelné. Kritérium č. 4 Poskytnutí vyšších, ale současně reálných záruk za jakost: malé upřednostnění uchazeče Siemens. Kritérium č. 5 Řešení zaměstnanosti, využití českých firem: obě nabídky srovnatelné, malé upřednostnění uchazeče KAPSCH.

Dne 23.5.2003 zaslal zadavatel oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky oběma uchazečům č.j. 857/2003-07 a to, že nabídkou nejlépe splňující kritéria OVS je nabídka uchazeče:

KAPSCH TELECOM spol. s r.o., se sídlem Opletalova č.p. 1015, 110 00 Praha 1, Nové Město s nabídkovou cenou (bez DPH) 254 957 905,- Kč

nabídkou na druhém pořadí je nabídka uchazeče:

Siemens, s.r.o., Evropská 33a, 160 00 Praha 6

s nabídkovou cenou (bez DPH) 259 530 731,- Kč.

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky obdržel uchazeč Siemens dne 26.5.2003. Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč Siemens zadavateli dne 4.6.2003.

Statutární orgán zadavatele předseda představenstva a generální ředitel Ing. Petr Kousal obdržel námitky dne 6.6.2003, které přezkoumal a rozhodnutím o námitkách č.j. 58411/2003-07 ze dne 16.6.2003 označeným jako "Stanovisko zadavatele k námitkám" nevyhověl.

Rozhodnutí o námitkách obdržel uchazeč Siemens dne 19.6.2003. Dne 27.6.2003 byl Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") i zadavateli doručen návrh uchazeče Siemens na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení.

Účastníky správního řízení podle § 58 zákona jsou:

 1. České dráhy, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1, zast. předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Petrem Kousalem,

 2. Siemens s.r.o., se sídlem Evropská 33a, 160 00 Praha 6, za kterou jednají prokuristé Ing. Petr Klauda a Ing. Jan Svoboda,

 3. KAPSCH TELECOM spol. s r.o., se sídlem Opletalova č.p. 1015, 110 00 Praha 1, Nové Město, za kterou jedná jednatel Ing. Karel Feix.

Uchazeč Siemens podal Úřadu i zadavateli návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele podle § 57 zákona a podání označené jako "Odvolání podle § 60 správního řádu", ve kterém jsou uvedeny další námitky uchazeče.

V návrhu uchazeč Siemens uvádí, že:

 1. neobdržel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, ale pouze oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a podle názoru uchazeče Siemens tím došlo k zásadnímu a nenapravitelnému zkrácení jeho práv. Uchazeč Siemens dále spatřuje porušení zákona ze strany zadavatele v procesu výběru nejvhodnější nabídky v tom, že zadavatel po ukončení komise dodatečně vznesl doplňující požadavky za účelem upřesnění hodnocení kritérií předložených ve Zprávě. Toto jednání zadavatele považuje uchazeč Siemens za nedodržení procesních předpisů, tedy vadou v řízení na straně jedné a ztížením hájení práv a zájmu na straně druhé;

 2. oznámení zadavatele č.j. 857/2003-07 ze dne 23.5.2003 o výběru nejvhodnější nabídky nemá podle názoru uchazeče Siemens právní sílu, protože bylo podepsáno ředitelem odboru investičního DDC, přičemž Rozhodnutí měl údajně učinit vrchní ředitel DDC;

 3. protestuje proti postupu zadavatele, který mu při nahlédnutí do zprávy neposkytnul rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky;

 4. stanovisko statutárního orgánu zadavatele č.j. 58411/2003-07 ze dne 16.6.2003 - rozhodnutí o námitkách - dle názoru uchazeče Siemens nebyla zjednána náprava,

 5. nahlédl do Zprávy a přitom zjistil, že ke Zprávě není přiloženo Rozhodnutí ani prohlášení členů o nepodjatosti - uchazeč Siemens spatřuje porušení zákona v neprůkaznosti procesu, čímž bylo zmařeno vytvoření předpokladů pro rovná práva účastníků v řízení o OVS;

 6. neprůkaznosti hodnocení nabídek OVS - uchazeč Siemens shledal, že ke Zprávě byl volně přiložen neautorizovaný text bez právního účinku nazvaný "Příloha k rozhodnutí - zdůvodnění rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky" - ve kterém zadavatel konstatoval, že hodnocení soutěže při výsledku uvedeném ve Zprávě bylo neobjektivní. Uchazeč Siemens navrhoval, že zadavatel měl zadat podnět k přezkoumání činnosti komise a to jak co do obsahu i rozsahu. Podle názoru uchazeče Siemens k průkaznosti procesu hodnocení nabídek OVS je nezbytné doplnit Zprávu o Protokol o závěrech pracovní komise přizvaných odborníků, včetně příslušných komentářů.

Na základě uvedeného se uchazeč Siemens domáhá všech svých zákonných práv a požaduje, aby orgán dohledu řádně přezkoumal vzniklou situaci a nařídil nápravu tak, jak ukládá zákon.

Zadavatel ve svém stanovisku ze dne 4.7.2003 č.j. 1256/2003-07 uvádí, že soutěž proběhla v naprostém souladu se zákonem a k věcným námitkám uchazeče Siemens odkazuje na rozhodnutí o námitkách č.j. 58411/2003-07 ze dne 16. června 2003.

Svého práva nahlédnout do spisu podle § 23 správního řádu využili oba uchazeči. Dne 18.7.2003 nahlížel do spisu uchazeč KAPSCH a dne 23.7.2003 uchazeč Siemens. Oběma uchazečům byla poskytnuta veškerá dokumentace mimo konkurenční nabídky.

Uchazeč KAPSCH zaslal stanovisko k návrhu i podání uchazeče Siemens dne 18.7.2003, ve kterém mimo jiného uvádí, že podle jeho názoru bylo hodnocení komise nevyvážené a navíc neobsahovalo dostatečné zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, proto měl zadavatel právo požádat o její doplnění. Uchazeč KAPSCH se dále domnívá, že předložil zadavateli vhodnější nabídku. Dále uchazeč KAPSCH uvádí, že zadavatel má své Rozhodnutí písemně odůvodnit, pokud vybere jinou nabídku než mu doporučí komise, což zadavatel učinil.

Dne 24.7.2003 podal uchazeč Siemens "Doplnění podání uchazeče Siemens k Úřadu po nahlédnutí do spisu a dvě přílohy", ve kterém mimo jiného uvádí, že když zadavatel nedal podnět k řádnému přezkoumání a prokázání údajné neobjektivní činnosti komise, prokázal tak sám svým konáním, že jeho výrok o neobjektivní činnosti komise je nepravdivý, neprokazatelný a účelově měl ve významu pouze zastoupit důvod pro vydané rozhodnutí č.j. 854/2003-07, ve kterém zadavatel změnil pořadí. Uchazeč Siemens dále tvrdí, že výrok o neobjektivním hodnocení soutěže je pouze individuálním a upřímným přáním zadavatele. Pokud jde o věcný obsah nepodepsaného textu "Příloha k rozhodnutí" uchazeč Siemens poukazuje na skutečnost, že obsahuje řadu zásadních nepřesností a údajů odporujících skutečnosti, a proto jej jako celek zásadně odmítá. Tvrzeními, která zadavatel uvedl jako "věcné důvody" pro "změnu výsledku" vyhodnocení nabídek provedeného mezirezortní komisí, se zadavatel snaží zastřít vlastní neobjektivnost, jakož i pochybení při nedodržení procesních úkonů v souvislosti s Rozhodnutím. V příloze č. 1 uchazeč Siemens popisuje svůj názor na hodnocení kritérií - energetickou náročnost, - výši nabídkové ceny, - vyspělost technického řešení, - stupně plnění dalších předpokladů pro plnění zakázky a tvrdí, že jeho nabídka je vhodnější.

K "Doplnění podání uchazeče Siemens k Úřadu po nahlédnutí do spisu a dvě přílohy" se vyjádřil zadavatel i uchazeč KAPSCH.

Zadavatel v dopise č.j. 1515/2003-07 ze dne 4.8.2003 uvádí:

Ad a) srovnání energetické náročnosti:

uchazeč Siemens označil citovaný údaj uvedený v dodatku C 24 pro srovnání za irelevantní, neboť se údajně jedná o úplně jinou technologii (EDGE) s tím, že údaje o dodávané BTS jsou v dodatku C 08. Toto tvrzení je dle názoru zadavatele záměrně nepravdivé.

Výše nabídkové ceny - uchazeč Siemens ve snaze zastřít skutečnost, že jeho nabídková cena je vyšší o 5 mil. Kč, resp. bez speciální slevy pro pilotní projekt dokonce o 20 mil. Kč, záměrně podsouvá zadavateli nekalé záměry.

Ad b) vyspělost technického řešení:

uchazeč Siemens argumentuje tím, že kompatibilita se zařízením, použitým u DB (německé) je zaručena již tím, že uchazeč Siemens je dodavatel technologie GSM-R pro železnice v Belgii, Holandsku a Švýcarsku, které s Německem sousedí. V tabulce referencí v nabídce uchazeče Siemens jsou uvedeny SW verze použité v těchto dodávkách s tím, že nejvyšší SW verze je verze SR 9 pro Švýcarsko. Aby uchazeč Siemens vyhověl zadání OVS, nabídl tedy verzi software SR11 (pro MSC) a BR7 (pro základnové stanice). Tato SW verze však dosud není vyvinuta a tedy ani ověřena. Toto tvrzení uchazeče Siemens je tedy zcela zjevně záměrně nepravdivé.

Pokrytí signálem v tunelech:

uchazeč Siemens tvrdí, že umístěním antény na portálech tunelů není možno pokrýt tunely signálem v požadované kvalitě. Skutečnost: způsobem navrženým v nabídce uchazeče KAPSCH jsou u DB pokryty bez problémů tunely o délce až 1,5 km (ověřeno u DB). Zadavatel přitom ve svém zdůvodnění poukázal na to, že se jedná o různá technická řešení, která považuje za srovnatelná. Dále konstatoval, že ve Zprávě je nesprávně uvedeno, že nabídka uchazeče KAPSCH vůbec pokrytí tunelů neřeší. Uchazeč Siemens nepravdivě zkresluje skutečnost a není jasné, co v tomto bodu vlastně napadá.

Celkově ke kritériu vyspělost technického řešení:

uchazeč Siemens ve svých "vysvětleních a dokladech" zcela záměrně opomíjí skutečnost, že zadavatel v textu "Příloha k rozhodnutí" jako hlavní důvod k hodnocení nabídky uchazeče Siemens "na hranici splnění zadání" v tomto kritériu uvedl prokazatelnou neexistenci nabízené SW verze SR 11. Tato skutečnost je totiž obecně známá (zdroj - zástupce uchazeče Siemens na jednáních UIC). Ve Zprávě upozorňuje i komise odborníků na možná rizika s tím spojená. Zadavatel si je vědom svých mezinárodních závazků a nemůže nést rizika, spojená s vývojem SW, ostatní uvedené technické podrobnosti za méně podstatné zejména s ohledem na srovnatelné řešení dalších dílčích detailů v obou nabídkách, jak bylo uvedeno.

Ke kritériu stupeň plnění dalších předpokladů pro plnění zakázky

uchazeč Siemens uvádí "V zájmu nastolení objektivního pohledu uchazeč Siemens popisuje skutečný (jemu známý) stav". Uchazeči Siemens není známá reference technologie NORTEL pro celoplošné pokrytí železniční sítě francouzských drah. Přitom rozhodnutí o výběru bylo oznámeno oficiálně v dubnu letošního roku na jednání ERIG (Uchazeč Siemens je účastníkem). Bez ohledu na tuto zjevnou snahu zkreslit fakta věnoval zadavatel posouzení objektivních referencí GSM-R hodně pozornosti a dokáže se v nich orientovat.

Uchazeč KAPSCH ve svém vyjádření k "Doplnění" ze dne 30.7.2003 obecně uvedl, že kde uchazeč Siemens napadá skutečnosti obsažené v nabídkách z hlediska technického (což mu ani nepřísluší) nepřináší zásadní nové skutečnosti, pouze pokračuje v trendu, který je ze všech jeho podání zřejmý, dosáhnout pomocí procesních námitek či návrhů zrušení OVS. Dále uvádí, že mu nepřísluší hodnotit napadání zadavatele ze strany uchazeče Siemens. O výběru nejvhodnější nabídky může rozhodnout pouze zadavatel. Jeho rozhodnutí přitom nemusí být v souladu s doporučením komise. Závěry komise nemají pro zadavatele závazný charakter, ale pouze dispozitivní.

K námitkám energetická náročnost obou řešení - zdůvodnění zadavatele je naprosto správné.

Výše nabídkové ceny - zdůvodnění ČD je naprosto správné. Mimo základní nabídkovou cenu zadavatel požadoval na uchazečích uvést ocenění technologie GPRS dle požadavků uvedených v Technických podmínkách pro realizaci stavby. Tyto součásti nebudou součástí nabídkové ceny. V zákoně je v § 2 písm. h) zcela jasně definovaná nabídková cena a tu zadavatel také hodnotil.

Kompatibilita - zdůvodnění zadavatele je naprosto správné. Argumentace uchazeče Siemens nedokazuje kompatibilitu mezi technologiemi uchazeče Siemens a Nortel. Tyto technologie dnes nejsou plně kompatibilní. To, že nejsou dodnes technologie Nortel a uchazeče Siemens kompatibilní je zřejmé z oficiálních zápisů evropské UIC komise pro rádiové systémy ERIG.

Pokrytí tunelů - námitka uchazeče Siemens nemá opodstatnění. Způsob pokrytí tunelů, který uchazeč KAPSCH nabízí je ověřený a technicky nejvyspělejší. Nízká prostorová a energetická náročnost - zdůvodnění zadavatele je naprosto správné.

Stupeň dalších plnění OVS - námitka uchazeče Siemens je nepravdivá. Uchazeč Siemens ve svém doplnění podání uvádí informace o referencích, které však komise nemohla znát a ani komise ani zadavatel se jimi nemohli řídit, neboť většina těchto informací je novějšího data, než datum podání nabídky. Uchazeč Siemens se evidentně snaží touto argumentací vylepšit svoji soutěžní pozici. Řešení zaměstnanosti ČR firem zdůvodnění zadavatele je naprosto správné. Na základě výše uvedeného uchazeč KAPSCH doporučuje orgánu dohledu, aby návrh, podání a doplnění zamítl jako neoprávněné.

Dne 18.8.2003 uchazeč Siemens znovu požádal o nahlížení do spisu a trval na písemném vyjádření k oběma podkladům zadavatele ze dne 4.8.2003 a uchazeče KAPSCH ze dne 30.7.2003. Dne 19.8.2003 uchazeč Siemens zaslal stanovisko, ve kterém odmítá spekulace a účelová tvrzení jak zadavatele, tak i uchazeče KAPSCH. Dne 18.8.2003 nahlížel do spisu i uchazeč KAPSCH, který v závěru jednání uvedl, že podle jeho názoru uchazeč Siemens přesouvá diskusi do čistě technických parametrů veřejné zakázky, které již byly zadavatelem posouzeny a vyhodnoceny a které nepřísluší do kompetence rozhodování Úřadu.

Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 57 a násl. zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, stanoviska zadavatele, uchazeče KAPSCH, k návrhu a doplnění uchazeče Siemens a na základě vlastního zjištění Úřad dospěl k závěrům, že zadavatel porušil zákona tím, že neprokázal, že vybral nabídku nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže.

Komise hodnotila všechna kritéria bodovou stupnicí od 1 do 10 bodů s výjimkou výše nabídkové ceny. Hodnota kritéria byla stanovena z poměru nabídkové ceny k nejnižší nabídkové ceně. Komise tedy hodnotila výši nabídkové ceny poměrovou stupnicí. Tím je u prvního kritéria rozdíl v ceně cca 5 mil. Kč ohodnocen pouze 0,18 bodů tj. 0,07 vážených bodů. Hodnocení ceny je neobjektivní, neboť komise měla buď všechna kritéria hodnotit bodovou stupnicí, nebo poměrovou (procentní) stupnicí. Jednotně zvoleným způsobem hodnocení by se míra splnění konkrétního kritéria objektivizovala.

Ve Zprávě není uvedeno z čeho komise při hodnocení vycházela ani např. jak členové komise hodnotili realizovatelné zakázky v podkritériu kritéria č. 3. Komise i zadavatel měli hodnotit pouze realizované zakázky.

Zadavatel zcela zásadním způsobem změnil hodnocení nabídek, to co komise v nabídce uchazeče Siemens hodnotila lépe, tj. vyspělost technického řešení, nízkou prostorovou a energetickou náročnost, komplexnost řešení s ohledem na pokrytí signálu v tunelech a garance současného přenosu 10 datových kanálů ERTMS/ETCS 2. úrovně hodnotil zadavatel na hranici splnění zadání - a dále tvrdí, že ani jednu z uvedených výhod nelze hodnotit jako výhodu pro uchazeče Siemens. Zadavatel uvedl, že komise hodnotila nabídky neobjektivně a svým doporučením zvýhodnila nabídku uchazeče Siemens, čímž zpochybnil její činnost, včetně činnosti přizvaných odborníků. Ustanovení § 31 odst. 1 zákona ukládá jmenovat do komise nejméně tři osoby s příslušnou odbornou způsobilostí, resp. v případě vyššího počtu členů musí činit počet odborně způsobilých osob nejméně 60%. Pokud zadavatel považoval komisi resp. přizvané odborníky za nekompetentní, měl navrhnout jmenování jiné komise.

Jestliže se zadavatel rozhodl využít svého práva a postupoval ve smyslu § 38 odst. 2 zákona, měl zdůvodnit výběr nejvhodnější nabídky ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona ve spojení s § 6 zákona, dle kterého se nejvhodnější nabídkou rozumí nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže. Každé rozhodnutí zadavatele musí být přezkoumatelné především z hlediska objektivností hodnocení a proto i zdůvodnění zadavatele musí tomu odpovídat. Zadavatel neprovedl hodnotovou analýzu nabídek a zásadním způsobem změnil hodnocení všech kritérií s výjimkou ceny. Zadavatel pokud nesouhlasil s doporučením komise, jejíž hodnocení označil za neobjektivní, měl hodnotit všechna kritéria vyhlášená v předmětné veřejné zakázce jednotnou bodovou stupnicí pro všechna kritéria, nebo poměrovou stupnicí také pro všechna vyhlášená kritéria, a ve svém zdůvodnění uvést, proč přidělil v tom kterém kritériu určitý počet bodů té které nabídce, aby se hodnocení nabídek stalo objektivní. Při hodnocení jednotlivých kritérií měly být hodnoceny pouze konkrétní skutečnosti uvedené v nabídkách a nikoliv úvahy, které se neopírají o konkrétní údaje v nabídce. Hodnocení musí být přezkoumatelné a proto tvrzení musí být doloženo odkazem na konkrétní údaje uvedené v nabídce nebo podloženo odborným posudkem.

K jednotlivým námitkám uchazeče Siemens uvedeným v návrzích a doplnění:

Ad A. Zadavatel ve smyslu § 39 odst. 1 a odst. 2 zákona je povinen oznámit všem uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, což zadavatel splnil a oznámení č.j. 857/2003-07 ze dne 23.5.2003 obsahuje veškeré náležitosti ve smyslu cit. ustanovení, tj. obchodní jméno, sídlo, nabídkové ceny i poučení o možnosti podat námitky. Pokud zadavatel požadoval na komisi další doplnění a vyjasnění, nelze tuto skutečnost považovat za porušení zákona, neboť komise pouze zadavateli doporučuje výběr nejvhodnější nabídky, zatímco zadavatel na základě doporučení komise o výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje.

Ad B. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle ustanovení § 38 zákona je podepsané současným generálním ředitelem SŽDC s.o. a vrchním ředitelem DDC. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle ustanovení § 39 zákona je podepsané ředitelem odboru investičního DDC. Tuto skutečnost si uchazeč Siemens mohl ověřit při nahlížení do spisu u Úřadu.

Ad C. Zákon v ustanovení § 38 odst. 2 a 3 stanoví, že jestliže rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky neodpovídá pořadí nabídek podle hodnocení komise, je zadavatel povinen své rozhodnutí písemně zdůvodnit a přiložit je ke Zprávě, což zadavatel učinil, i když zdůvodnění přiložil k rozhodnutí. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je podepsané generálním ředitelem SŽDC s.o. a vrchním ředitelem DDC a nepodepsaná příloha - zdůvodnění je jeho součástí.

Ad D. Statutární orgán zadavatele se plně ztotožnil s názorem generálního ředitele SŽDC s.o. a vrchního ředitele DDC (zadavatel) a proto rozhodnutím o námitkách uchazeči Siemens nevyhověl.

Ad E. Zadavatel poskytl uchazečům Zprávu, včetně zdůvodnění tak, jak mu to ukládá ustanovení § 37 odst. 2 zákona. Ve smyslu § 37 odst. 2 zákona musí zadavatel umožnit všem uchazečům nahlédnutí do zprávy o posouzení a hodnocení. Obsah této zprávy je vymezen v ustanovení § 37 odst. 2 zákona. Vzhledem k tomu, že zde nejsou uvedena prohlášení členů komise o nepodjatosti, nemusel zadavatel tyto doklady uchazeči Siemens při nahlížení předložit.

Ad F. O výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje zadavatel. Jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nemusí být v souladu s doporučením komise. Závěry komise proto nejsou pro zadavatele závazné. Pokud se zadavatel rozhodne využít své pravomoci ve smyslu ustanovení § 38 odst. 2 zákona, je přitom povinen uvést věcné důvody, na základě kterých rozhodl odchylně od závěru komise, příp. odstranit nedostatky výběru komise, opravit chyby v hodnocení a provést výběr průhledně a transparentně.

K "Doplnění podání uchazeče Siemens k Úřadu po nahlédnutí do spisu" ze dne 24.7.2003 Úřad uvádí, že orgánu dohledu nepřísluší hodnotit nabídky. Odborné posouzení a hodnocení nabídek ponechává zákon na zadavateli. V rozsudku Vrchního soudu v Olomouci 2 A 1/99-32 ze dne 17.6.1999 je uvedeno, že pravomoci orgánu dohledu sahají do úrovně těch činností zadavatele, která obecně vyjádřeno, vytváří prostor pro fair podmínky pro účast uchazečů na soutěži, ale končí tam, kde nastupuje vlastní úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě. Nelze přezkoumávat úvahy členů komise, neboť tím by orgán dohledu ve svých důsledcích sám se stylizoval do role zadavatele a určoval by, která zakázka má vyhovět stanoveným kritériím a také v soutěži zvítězit. To platí i pro nezaměnitelnou roli zadavatele. Orgán dohledu nemůže přebírat odpovědnost za výběr nejvhodnější nabídky, neboť k tomu nemá odborné předpoklady a nelze to požadovat ani po soudu. Úkolem obou je kontrola rámce, v němž se výběr provádí, nikoliv samotné kvality výběru.

S ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které byly prokázány ve správním řízení, Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

 1. České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1, zast. předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Petrem Kousalem

 2. Siemens s.r.o., Evropská 33a, 160 00 Praha 6, za kterou jednají prokuristé Ing. Petr Klauda a Ing. Jan Svoboda

 3. KAPSCH TELECOM spol. s r.o., Opletalova č.p. 1015, 110 00 Praha 1, Nové Město, za kterou jedná jednatel Ing. Karel Feix

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en