číslo jednací: 3R061/01-Ku

Instance II.
Věc Přístavba a stavební úpravy objektu Okresního soudu v Tachově
Účastníci
  1. Okresní soud v Tachově
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 50 odst. 6 zsdp - odvolání se zamítá
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 5. 3. 2002
Související rozhodnutí 3R061/01-Ku
3R004/02-Ku
Dokumenty file icon dokument ke stažení 63 KB

Č.j.: 3R61/01-Ku       V Brně dne 22.2.2002

V řízení o odvolání ze dne 21.12.2001 podaném společností SEFIMOTA, a.s., se sídlem Na staré cestě 9/272, 140 00 Praha 4, zast. JUDr. Jiřím Kubizňákem a Ing. Josefem Borůvkou, proti rozhodnutí o platebním výměru č.j. S 176-PV/01-1335/140 ze dne 26.11.2001 vyměřeného podle § 6 odst. 2 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Okresní soud v Tachově, se sídlem nám. Republiky 71, 347 30 Tachov, zast.předsedou soudu JUDr. Janem Křížem, o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži na "přístavbu a stavební úpravy objektu Okresního soudu v Tachově", vyhlášené dne 25.7.2001 v Obchodním věstníku č. 30/01 pod zn. 128377-30/01 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., jsem podle § 50 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Odvolání ze dne 21.12.2001 podané společností SEFIMOTA, a.s., se sídlem Na staré cestě 9/272, 140 00 Praha 4, zast. JUDr. Jiřím Kubizňákem a Ing. Josefem Borůvkou, proti rozhodnutí o platebním výměru č.j. S 176-PV/01-1335/140 ze dne 26.11.2001

z a m í t á m.

O d ů v o d n ě n í

Podle § 6 odst. 2 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích"), vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen"správce daně") společnosti SEFIMOTA, a.s., se sídlem Na staré cestě 9/272, 140 00 Praha 4, zast. JUDr. Jiřím Kubizňákem a Ing. Josefem Borůvkou (dále jen "poplatník") správní poplatek stanovený podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o správních poplatcích, ve výši 100 000,- Kč.

Výše uvedený správní poplatek byl poplatníkovi vyměřen za podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Okresní soud v Tachově, se sídlem nám. Republiky 71, 347 30 Tachov, zast.předsedou soudu JUDr. Janem Křížem (dále jen "zadavatel") o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži na "přístavbu a stavební úpravy objektu Okresního soudu v Tachově", vyhlášené dne 25.7.2991 v Obchodním věstníku č. 30/01 pod zn. 128377-30/01 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. (dále jen "zákon").

Příslušný platební výměr byl poplatníkovi odeslán dne 26.11.2001 s poučením, že nebude-li správní poplatek zaplacen ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního výměru, bude zahájené správní řízení vedené pod č.j. S 176-O/01-1335/140/ZH zastaveno. Poplatník vyměřený správní poplatek uhradil, ale proti platebnímu výměru podal odvolání, které správce daně obdržel dne 27.12.2001.

Ve svém odvolání poplatník uvádí, že se odvolává proti platebnímu výměru, tedy výpočtu správního poplatku ve výši 100 000,- Kč z důvodu, že námitka ze dne 13.11.2001 nesměřuje proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, ale proti úkonům zadavatele, které uskutečnil zadavatel v průběhu zadávací lhůty, "proto máme za to, že správná výše správního poplatku v tomto případě činí částku 2 500,- Kč. Dle § 5, odst. 3, položka 62, písm.C Sazebníku správních poplatků. Na základě výše uvedeného Vás proto žádáme o navrácení přeplatku ve výši 97.500,- Kč-Kč na účet naší společnosti: ČSOB Praha 1, Na Poříčí 24, č.účtu 581346033".

Napadené rozhodnutí jsem přezkoumal v rozsahu požadovaném v odvolání postupem dle § 50 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní a poplatků") a uvádím následující:

Správce daně tím, že rozhodnutím ze dne 26.11.2001 o platebním výměru č.j. S 176-PV/01-1335/140 vyměřil poplatníkovi za návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele poplatek podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků ve výši 100 000,- Kč, rozhodl správně a v souladu se zákonem o správních poplatcích.

K námitkám uvedeným v odvolání pak uvádím, že po oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 19.10.2001 vedené pod č.j. Spr 881/2001, podal poplatník námitky, které nazval "proti zpětvzetí vyloučených uchazečů do soutěže dle § 53 a násl. zákona" a po nevyhovění jeho námitkám pak dne 13.11.2001 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeče proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Z výše uvedeného je zřejmé, že námitky i návrh byly podány až po datu oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, směřovaly proti výběru nejvhodnější nabídky a výše správního poplatku byla stanovena ze základu poplatku, tj. procentem z nabídkové ceny poplatníka, která činila 52 887 019,- Kč. Pak 0, 5% ze základu poplatku činí 264 435,10 Kč, podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků nejvýše však 100 000,- Kč

K tvrzení poplatníka, že jeho námitka nesměřuje proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, ale proti úkonům zadavatele, které uskutečnil zadavatel v průběhu zadávací lhůty, se nezakládá na pravdě. V samotném návrhu poplatníka pod bodem I. je uvedeno, že poplatník "žádá o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitce uchazeče proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky" a v závěru tohoto návrhu pod bodem IV. se domáhá "zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, vyloučení uchazečů, kteří po obsahové stránce nesplnili podmínky soutěže a provedení nového výběru, který bude odpovídat zákonu a vymezeným soutěžním podmínkám". Z těchto důvodů správce daně nemohl stanovit poplatek podle položky 62 písm. c) sazebníku správních poplatků, který se týká zpoplatnění návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele v ostatních případech. Jak je uvedeno v poznámce sazebníku správních poplatků, je návrh zpoplatňovaný podle položky 62 písmene c) sazebníku správních poplatků upraven v § 60 zákona. Správce daně však zahájil, vedl i ukončil správní řízení vydáním rozhodnutí č.j. S 176-R/01-1335/140/ZH ze dne 10.1.2002 podle § 59 písm. a) zákona, tedy správně vyměřil poplatek poplatníkovi podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádné z podmínek uvedených v § 8 zákona o správních poplatcích a neshledal jsem důvody pro zrušení či změnu napadeného platebního výměru, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí není podle § 50 odst. 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvolání přípustné.

Ing. Josef Bednář

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

  1. SEFIMOTA, a.s., se sídlem Na staré cestě 9/272, 140 00 Praha 4, zast. JUDr. Jiřím Kubizňákem a Ing. Josefem Borůvkou

  2. spis.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en