číslo jednací: VZ/S0113/02

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance I.
Věc "Rekonstrukce objektů v areálu UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem - II. a III. STAVBA"
Účastníci
 1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. b) - zamítnuto
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 29. 5. 2003
Související rozhodnutí VZ/S0113/02
3R006/03-Ku
Dokumenty file icon dokument ke stažení 102 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

 

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 113-R/02-810/140/Ná

V Praze dne 20.12.2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 21.10.2002 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., na základě návrhu uchazeče - ELA LITVÍNOV, spol. s r. o., se sídlem Chudeřínská 44, 436 03 Litvínov, za kterou jedná jednatel Ing. Dušan Belák, právně zast. JUDr. Josefem Bajcurou, advokátem, Advokátní kancelář JUDr. Bajcura, Mgr. Koutecká, v. o. s., se sídlem nám. Míru 588, 436 01 Litvínov, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, zast. rektorem univerzity Doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc., ze dne 4.9.2002, o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži na veřejnou zakázku: "Rekonstrukce objektů v areálu UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem - II. a III. STAVBA", vyhlášené zadavatelem dne 20.2.2002 v Obchodním věstníku č. 08/02, pod zn. 142785-08/02, podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb.,

rozhodl takto:

rozhodnutím zadavatele - Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, zast. rektorem univerzity Doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc., ze dne 4.9.2002 o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži na veřejnou zakázku: "Rekonstrukce objektů v areálu UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem - II. a III. STAVBA" nedošlo k porušení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., a proto se návrh uchazeče ELA LITVÍNOV, spol. s r. o., se sídlem Chudeřínská 44, 436 03 Litvínov, za kterou jedná jednatel Ing. Dušan Belák, právně zast. JUDr. Josefem Bajcurou, advokátem, Advokátní kancelář JUDr. Bajcura, Mgr. Koutecká, v. o. s., se sídlem nám. Míru 588, 436 01 Litvínov, podle ustanovení § 59 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb. zamítá.

Odůvodnění

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, zast. rektorem univerzity Doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc. (dále jen "zadavatel"), vyhlásila prostřednictvím pověřené osoby V A R I A s. r. o., se sídlem Masarykova 1607/132, 400 01 Ústí nad Labem, výkonem zadavatelských činností, dne 20.2.2002 v Obchodním věstníku č. 08/02, pod zn. 142785-08/02, obchodní veřejnou soutěž na: "Rekonstrukci objektů v areálu UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem - II. a III. STAVBA". Do skončení soutěžní lhůty zadavatel obdržel 6 nabídek uchazečů. Dne 3. 4. 2002 se konalo otevírání obálek. Komise pro otevírání obálek nevyřadila žádnou nabídku z dalšího posuzování a hodnocení. Jmenovaná komise zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek vybrala nejvhodnější nabídkou a navrhla zadavateli schválit nabídku uchazeče RAVEL spol. s r. o., se sídlem Hrbovická 117/61, 400 01 Ústí nad Labem, za kterou jedná jednatel Ing. Pavel Přeučil. Zadavatel svým rozhodnutím ze dne 9.5.2002 schválil výběr nejvhodnější nabídky, které téhož dne oznámil uchazečům. Dne 17.5.2002 podal uchazeč První regionální stavební spol. s r. o., se sídlem Sokolská 1365, 460 01 Liberec, za kterou jedná jednatel Ing. Ladislav Drda a dne 24.5.2002 uchazeč ELA LITVÍNOV, spol. s r. o., se sídlem Chudeřínská 44, 436 03 Litvínov, za kterou jedná jednatel Ing. Dušan Belák, proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky námitky. Statutární orgán zadavatele námitky uchazečů přezkoumal a námitkám nevyhověl. Uchazeče o tom vyrozuměl rozhodnutím o námitkách ze dne 23. a 28.5.2002, které uchazeč ELA LITVÍNOV, spol. s r. o., se sídlem Chudeřínská 44, 436 03 Litvínov, za kterou jedná jednatel Ing. Dušan Belák, převzal dne 3.6.2002. Dne 12.6.2002 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad"), v zákonem stanovené lhůtě, od shora jmenovaného uchazeče návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Návrh uchazeče orgán dohledu přezkoumal a dne 26.7.2002 vydal rozhodnutí ve věci č.j.: S 062-R/02-458/140/Ná, kterým zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9.5.2002 z důvodu, že zadavatel provedeným výběrem neprokázal, že vybral nejvhodnější nabídku nejlépe splňující kritéria hodnocení, vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže. Zadavateli uložil provést nový výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatelem jmenovaná komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů posuzovala a hodnotila nabídky uchazečů dne 2.9.2002. Nejvhodnější nabídkou navrhla zadavateli schválit nabídku uchazeče RAVEL spol. s r.o., se sídlem Hrbovická 117/61, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, za kterou jedná jednatel Ing. Pavel Přeučil. Zadavatel výběr nejvhodnější nabídky schválil svým rozhodnutím ze dne 4.9.2002. Dne 6.9.2002 zaslal zadavatel uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, které uchazeč ELA LITVÍNOV, spol. s r. o., se sídlem Chudeřínská 44, 436 03 Litvínov, za kterou jedná jednatel Ing. Dušan Belák (dále jen "uchazeč") převzal dne 11.9.2002. Dne 23.9.2002 obdržel zadavatel (zadavatel uvádí datum doručení dne 24.9.2002) od uchazeče námitky proti výběru nejvhodnější nabídky. Statutární orgán zadavatele postupoval podle § 56 odst. 3 zákona - uchazeči námitky vrátil dopisem ze dne 25.9.2002, který uchazeč převzal dne 11.10.2002 - s odůvodněním, že námitky uchazeče byly doručeny po uplynutí lhůty pro vyřízení námitek. S vybraným uchazečem zadavatel následně uzavřel dne 4.10.2002 smlouvu o dílo. Dne 21.10.2002 obdržel Úřad od uchazeče návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Dopisem ze dne 7.11.2002 vyzval Úřad uchazeče k doložení dokladu o tom, že námitku proti výběru nejvhodnější nabídky podal zadavateli včas. Dne 28.11.2002 obdržel Úřad dodejku, ze které vyplývá, že zadavatel obdržel námitku uchazeče ve lhůtě stanovené v § 55 zákona. Dne 4.12.2002 zaslal orgán dohledu účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení.

Dne 16.12.2002 Úřad obdržel vyjádření rektora univerzity Doc. PhDr. Zdeňka Havla, CSc., s omluvou za nesrovnalost v termínu obdržení námitky. Uvádí, že až podrobným prověřováním podkladů zjistili, že mezi údajem o doručení námitek na adresu univerzity v knize došlé pošty a mezi údajem České pošty o termínu doručení zásilky je rozpor. V daném případě pracovník (řidič) dne 23.9.2002 potvrdil na poště převzetí zásilek, ale do knihy pošty jako den doručení pracovnice podatelny uvedla až den následující. Ujišťuje, že při vědomí tohoto nedostatku by nedošlo k podpisu smlouvy o dílo.

V podaném návrhu uchazeč namítá:

 • dne 20.9.2002 podal námitku proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Námitku adresoval osobě pověřené výkonem zadavatelských činností a zadavateli - doporučeně s doručenkou. Doručenka s datem převzetí 23.9.2002 se však vrátila pouze od osoby pověřené výkonem zadavatelských činností - VARIA s. r. o. Dne 11.10.2002 bylo uchazeči doručeno sdělení zadavatele, že námitku proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel obdržel až dne 24.9.2002 se sdělením, že námitku uchazeči vrací z důvodu, že lhůta pro vyřízení námitky podle § 55 zákona uplynula dne 23.9.2002. Uchazeč namítá, že zadavatel porušil ustanovení § 56 odst. 1, 2 a 3 zákona, když námitku podal v zákonem stanovené lhůtě, zadavatel měl přezkoumat oprávněnost námitky.

 • Zadavatel porušil § 11 odst. 1 zákona, když zvýhodnil jednoho z uchazečů. Systém výběru kritérií a rozdělení vah jednotlivých kritérií byl jednoznačně postaven tak, že zvýhodňoval firmu, která prováděla první etapu rekonstrukce UJEP. Ze systému rozdělení vah a způsobu hodnocení jasně vyplývá, že jediným rozhodujícím kritériem bylo kritérium 6. 2. 1. Výhodnost předloženého návrhu smlouvy pro zadavatele s váhou 45. Kritérium 6. 2. 2. Výše nabídkové ceny s váhou 25 bylo znegováno využitím nabídky TaC Energo. U kritéria 6. 2. 3. POV (projekt organizace výstavby) - komise neuvedla přesvědčivé důvody pro jednotné hodnocení tohoto kritéria. Sama hodnotící komise si uvědomuje zvýhodnění uchazeče RAVEL spol. s r. o., který již POV měl zpracovaný pro první etapu, kterou prováděl - z toho se jedná o zařízení staveniště, příjezdovou komunikaci, ostrahu objektu, zdroje energie atd., které zůstávají shodné. Slovní hodnocení tohoto kritéria u uchazeče RAVEL spol. s r. o. bylo velmi podrobně zpracované POV. U kritéria 6. 2. 5. Přehled významných zakázek obdobného charakteru je uvedeno, že nabídka obsahuje dodatečné patrně - dostatečné množství zakázek obdobného charakteru. Jedná se o zdůvodnění velmi chabé, kdy na rozdíl od ostatních uchazečů není uveden objem investic ani konkrétní stavba. Uchazeč namítá, že společnost RAVEL spol. s r. o. nikdy neprováděla žádnou obdobnou rekonstrukci ve výši 90 mil. Kč. Popis hodnocení kritérií je proveden pouze pro prokázání, že jediným rozhodujícím kritériem bylo kritérium 6. 2. 1. Výhodnost předloženého návrhu smlouvy pro zadavatele - uvádí: RAVEL spol. s r. o. obdržela jako jediná kompletní projektovou dokumentaci, tj. dokumentaci I. etapy a dokumentaci II. a III. etapy a jako jediná znala skutečný stav prací provedených v první etapě. Uchazeči, kteří se zúčastnili předmětné veřejné zakázky obdrželi pouze dokumentaci II. a III. etapy. Vítězný uchazeč měl možnost vyzkoušet si: navrhnout uzlové body v první etapě, vliv stavby na provoz školy a možné narušení jejího chodu a z toho důvodu již bez zbytečných obav navrhnout vysoké sankce. V první etapě stavby prováděl zajištění a střežení objektu - mohl tak vycházet z konkrétních poznatků stavby pro zpracování návrhu rozsahu odpovědnosti za škodu. Komise v hodnocení zdůrazňuje, že RAVEL spol. s r. o. nabídla cenu konečnou a krátký termín realizace. Dle informací uchazeče společnost RAVEL spol. s r. o. při realizaci I. etapy nasmlouvanou cenu z původní smlouvy o dílo nedodržela. Z této skutečnosti vyplývá, že uchazeč RAVEL spol. s r. o. byl v tomto kritériu zvýhodněn. Uchazeč navrhuje, aby orgán dohledu rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zrušil a uložil zadavateli provést nový výběr nebo nové zadání veřejné zakázky.

 • Zadavatel porušil § 38 odst. 1 zákona, když rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky neprokázal, že vybral nejvhodnější nabídku nejlépe splňující kritéria hodnocení vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nelze dovodit zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky.

Podle § 58 zákona jsou účastníky řízení:

 1. zadavatel,

 2. uchazeč,

 3. RAVEL spol. s r. o., se sídlem Hrbovická 117/61, 400 01 Ústí nad Labem, za kterou jedná jednatel Ing. Pavel Přeučil,

 4. SKD Průmstav - stavby, a. s., se sídlem Nerudova 734/2, 400 04 Trmice, za kterou jednají předseda představenstva Jaroslav Stinka a místopředseda představenstva Ing. Aleš Dobrovolný,

 5. IPS Skanska a. s., se sídlem Kubánské nám. 11, 100 05 Praha 10, za kterou jedná předseda představenstva a generální ředitel Ing. Zdeněk Burda.

Úřad přezkoumal podle § 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb. (dále jen "zákon") napadnuté rozhodnutí statutárního orgánu zadavatele ze dne 4.9.2002. Ve správním řízení Úřad provedl, podle § 32 odst. 1 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 61 zákona, dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o vrácení námitek uchazeče, obsahem stanoviska zadavatele.

K námitkám uchazeče uvádí orgán dohledu:

 • Orgán dohledu z důvodu zjištění faktického stavu věci vyzval uchazeče, aby doložil doručení námitky zadavateli. Uchazeč orgánu dohledu doložil, že zadavateli doručil námitku proti výběru nejvhodnější nabídky v desetidenní lhůtě stanovené v § 55 zákona. Na dodejce je vyznačeno datum převzetí zásilky příjemcem (zadavatelem) na poštovním úřadě v Ústí nad Labem dne 23. 9. 2002; toto datum je dnem doručení zásilky zadavateli. Zadavatel tím, že námitku uchazeče nepřezkoumal a námitku uchazeči vrátil pro pozdní doručení porušil ustanovení § 56 zákona.

 • Obchodní veřejná soutěž vyhlášená v Obchodním věstníku se týkala: "Rekonstrukce objektů v areálu UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem - II. a III. STAVBA". Zadání veřejné zakázky se nevztahovalo na stavbu I. ale na II. a III. stavbu. K vyhlášené veřejné zakázce na II. a III. stavbu měli všichni uchazeči k dispozici zadávací dokumentaci, tzn. stejné podklady ke zpracování nabídky. Stavby, jak zadavatel uvádí, měly jednoznačně určeny hranice, nikterak se neprolínaly, ale na sebe pouze navazují. Zároveň součástí obchodní veřejné soutěže byla prohlídka staveniště za účasti technického dozoru stavby a generálního projektanta celé rekonstrukce, které se mohli účastnit všichni zájemci o veřejnou zakázku. S případnými dotazy ohledně veřejné zakázky se zájemci o veřejnou zakázku mohli obrátit na technický dozor a generálního projektanta celé stavby. Počet uzlových bodů nebyl v zadávací dokumentaci stanoven. Bylo na úvaze a rozhodnutí uchazeče kolik uzlových bodů si zvolí, mohl si jejich počet zvolit podle svého uvážení. Vysoké sankce nenabídl v nabídce, jak z předložených nabídek uchazečů vyplývá, pouze vítězný uchazeč, ale např. uchazeč IPS Skanska a. s. v podkritériu "Výše smluvních sankcí za nedodržení termínů" nebo uchazeč První regionální stavební spol. s r. o. v podkritériu "Jednorázové smluvní sankce za narušení chodu nebo provozu školy". K tomu Úřad pouze poznamenává, že způsob posouzení a hodnocení nabídek uchazečů a stanovení vah jednotlivých kritérií hodnocení je plně v kompetenci zadavatele, který ovšem musí ve smyslu § 38 odst. 1 prokázat, že vybral nejvhodnější nabídku, kterou se rozumí nabídka nejlépe splňující kritéria hodnocení vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže.

 • Z předložených nabídek uchazečů, zprávy o posouzení a hodnocení je zřejmé, že v prvním kritériu hodnocení: "Výhodnost předloženého návrhu smlouvy pro zadavatele", které obsahovalo podkritéria: podrobnost a kvalita zpracovaného věcného a finančního harmonogramu výstavby, výše smluvních sankcí za nedodržení termínů, jednorázové smluvní sankce za narušení chodu nebo provozu školy, odpovědnost za škodu, záruční podmínky, termín dokončení stavby - splnil vítězný uchazeč nejlépe. Uchazeč RAVEL spol. s r. o. nabídl v podkritériu: "Podrobnost a kvalita zpracovaného věcného a finančního harmonogramu výstavby" nejpodrobnější věcný a finanční harmonogram prací, v podkritériu: "Výše smluvních sankcí za nedodržení termínů" uvedl např. nejvyšší sankce 150 000,- Kč za den, u podkritéria "Záruční podmínky" nejdelší záruční podmínky.

 • V kritériu hodnocení: "Výše nabídkové ceny" - zadavatel, hodnotil nabídky uchazečů podle výše nabídkové ceny, kterou uchazeči uvedli v nabídkách. Uchazeč předložil druhou nejnižší nabídkovou cenu a jeho nabídka byla vyhodnocena v daném kritériu v souladu s výší předložené nabídkové ceny na druhém místě. Nabídková cena uchazeče RAVEL spol. s r. o. byla vyhodnocena podle výše nabídkové ceny na pátém místě. Uchazeč TaC Energo, jehož nabídku uchazeč v návrhu zmiňuje, se nezúčastnil obchodní veřejné soutěže na předmětnou veřejnou zakázku.

 • V kritériu hodnocení: "Plán organizace výstavby" neshledala komise větších rozdílů ve zpracování a proto nabídky uchazečů hodnotila shodně.

 • V kritériu hodnocení: "Přehled významných zakázek obdobného charakteru (reference)", kdy referencemi jsou dobrozdání, kladný posudek, čili něco co zadavateli osvědčí technickou, materiální, odbornou, kapacitní a jinou schopnost uchazeče k provedení veřejné zakázky - nejvyšší počet bodů a prvé místo získal uchazeč IPS Skanska a. s. Na druhém pořadí se umístil uchazeč RAVEL spol. s. r.o., u kterého komise při hodnocení vycházela z dobré zkušenosti zadavatele, kterou uchazeč prokázal při provedení I. stavby rekonstrukce objektů v areálu univerzity. V tabulce č. 1 "Tabulka srovnávacích kritérií akce "Rekonstrukce objektů UJEP…" se konstatuje, že nabídka společnosti RAVEL spol. s r. o. obsahuje dostatečné množství zakázek odborného charakteru. Zdůvodnění referencí uchazeče RAVEL spol. s r. o. komisí lze pokládat za dostačující.

Zadavatel stanovil kritéria hodnocení nabídek ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku v bodě 4. Způsob hodnocení nabídek. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že komise přistoupila k hlasování o váhách jednotlivých kritérií a to na základě dvou návrhů členů komise. Hlasováním členů komise byla přijata variantu vah č. 1. K jednotlivým kritériím hodnocení byly členy komise přiřazeny váhy 5-45 %. Na 1. místě se umístil uchazeč s nejvyšší dosaženou hodnotou vážených bodů.

 1. Výhodnost předloženého návrhu smlouvy pro zadavatele 45 %

 • podrobnost a kvalita zpracovaného věcného a finančního harmonogramu výstavby

 • výše smluvních sankcí za nedodržení termínů

 • jednorázové smluvní sankce za narušení chodu nebo provozu školy

 • odpovědnost za škodu

 • záruční podmínky

 • termín dokončení stavby

 1. Výše nabídkové ceny 25 %

 2. Plán organizace výstavby 15 %

 3. Využití místních zdrojů a zaměstnanosti v Ústeckém kraji 10 %

 4. Přehled významných zakázek obdobného charakteru (reference) 5 %

Hodnocení nabídek uchazečů provedla zadavatelem jmenovaná odborně způsobilá komise, která posoudila a hodnotila nabídky uchazečů podle všech zveřejněných kritérií s přiřazením (významu) váhy jednotlivým kritériím. Stanovení pořadí kritérií hodnocení, určení významu jednotlivých kritérií, jak již bylo shora uvedeno, je plně v kompetenci zadavatele. Z provedeného hodnocení nabídek nezjistil orgán dohledu, že by došlo k zvýhodnění některého z uchazečů ve veřejné zakázce: "Rekonstrukce objektů v areálu UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem - II. a III. STAVBA". K posouzení a hodnocení nabídek a k výběru nejvhodnější nabídky lze uvést, že úloha orgánu dohledu spočívá výhradně v kontrole zda byly zadavatelem při výběru nejvhodnější nabídky řádně dodrženy předepsané postupy a úkony zajišťující rámec pro vlastní posouzení a hodnocení nabídek. Za vlastní výběr nejvhodnější nabídky odpovídá zadavatel.

Podmínky a závazky smlouvy o dílo vyplývající z realizace I. etapy "Rekonstrukce objektů v areálu UJEP" podléhají obchodně právním vztahům.

Zadavatel porušil § 56 odst. 1 a 2 zákona tím, že námitku uchazeče, která byla podána ve lhůtě stanovené v § 55 zákona, nepřezkoumal, nepodal uchazeči poučení o možnosti podat do deseti kalendářních dnů návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele u orgánu dohledu a námitku uchazeči vrátil pro pozdní doručení a následně s vybraným uchazečem uzavřel dne 4. 10. 2002 na shora uvedenou veřejnou zakázku smlouvu o dílo. Porušení ustanovení § 56 odst. 2 zákona, kterého se zadavatel dopustil tím, že nepřezkoumal oprávněnost námitek uchazeče, neovlivnilo výběr nejvhodnější nabídky a proto nedosáhlo takové intenzity, aby je bylo možno kvalifikovat jako závažné porušení zákona a zadavateli uložit pokutu podle § 62 zákona. Nelze sjednat nápravu podle § 60 písm. b) zákona, protože zadavatelem byla uzavřena s vybraným uchazečem dne 4. 10. 2002 smlouva o dílo.

Na základě výše uvedených skutečností Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

 

JUDr. Miroslav Šumbera

 

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

 1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, zast. rektorem univerzity Doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc.

 2. Advokátní kancelář JUDr. Bajcura, Mgr. Koutecká, v.o.s., nám. Míru 588, 436 01 Litvínov

 3. RAVEL spol. s r. o., Hrbovická 117/61, 400 01 Ústí nad Labem, za kterou jedná jednatel Ing. Pavel Přeučil

 4. SKD Průmstav - stavby, a.s., Nerudova 734/2, 400 04 Trmice, za kterého jednají předseda představenstva Jaroslav Stinka a místopředseda představenstva Ing. Aleš Dobrovolný

 5. IPS Skanska a.s., Kubánské nám. 11, 100 05 Praha 10, za kterou jedná předseda představenstva a generální ředitel Ing. Zdeněk Burda

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en