Rozhodnutí: VZ/S505/03

Instance I.
Věc "výběr zhotovitele Informačního systému Rejstříku trestů - zpřístupnění evidence v elektronické podobě"
Účastníci
  1. Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4, zast. ředitelem Ing. Zdeňkem Krátkým
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 60 písm. a) - zamítnuto
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 10. 4. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 81 KB
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 505-R/03-121/140/Br

V Praze dne 3.3.2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8.1.2003 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. na základě návrhu uchazeče CCA, spol. s r.o., se sídlem Krátká 8, 301 17 Plzeň, za niž jedná jednatel Ing. Jiří Laciga, CSc., na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Rejstřík trestů, se sídlem Soudní 1, 140 66 Praha 4, zast. ředitelem Ing. Zdeňkem Krátkorukým, o vyloučení uchazeče z další účasti v zadání veřejné zakázky - výzvou více zájemcům, ozn. Spr. 376/2002 ze dne 14.11.2002, podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb. na "výběr zhotovitele Informačního systému Rejstříku trestů - zpřístupnění evidence v elektronické podobě",

rozhodl takto:

rozhodnutím zadavatele - Rejstřík trestů, se sídlem Soudní 1, 140 66 Praha 4, č.j. Spr. 376/2002 ze dne 16.12.2002 o vyloučení společnosti CCA, spol. s r.o., se sídlem Krátká 8, 301 17 Plzeň nedošlo k porušení zákona zadavatelem, a proto se podle § 60 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., návrh uchazeče zamítá.

Odůvodnění

Zadavatel - Rejstřík trestů, se sídlem Soudní 1, 140 66 Praha 4, zast. ředitelem Ing. Zdeňkem Krátkorukým, (dále jen "zadavatel") vyzval 10 zájemců podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000, zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb. (dále jen "zákon") výzvou ze dne 14.11.2002 k podání nabídky na veřejnou zakázku "výběr zhotovitele Informačního systému Rejstříku trestů - zpřístupnění evidence v elektronické podobě".

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 6 nabídek. Sedmičlenná komise pro otevírání obálek na svém zasedání dne 13.12.2002 zpracovala protokol z jednání v němž konstatovala, že dvě nabídky nesplňují podmínky zadání veřejné zakázky. Nabídky č. 3 - ICZ, a.s., Praha 10 - nebyl podepsán návrh smlouvy, č. 6 CCA, spol. s r.o., se sídlem Krátká 8, 301 17 Plzeň, za niž jedná jednatel Ing. Jiří Laciga, CSc. (dále jen "uchazeč") - čestné prohlášení dle § 2b odst. 2 zákona nesplňovalo podmínku § 2b odst. 1 písm. d) zákona. Uvedené nabídky byly komisí vyřazeny z dalšího hodnocení pro neúplnost.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 9 zákona rozhodnutím ozn. č.j.: Spr. 376/2002 ze dne 16.12.2002 uchazeče vyloučil a poučil je o možnosti podat námitky ve lhůtě 10 dnů od doručení rozhodnutí. Rozhodnutí byla doručena dne 19.12.2002.

Dopisem ze dne 20.12.2002 podal uchazeč proti rozhodnutí o vyloučení z další účasti v zadání veřejné zakázky ve lhůtě stanovené zákonem námitky. Statutární orgán zadavatele se námitkami zabýval a rozhodnutím č.j.: Spr. 376/2002 ze dne 27.12.2002 jim s odůvodněním nevyhověl. Rozhodnutí s poučením o možnosti podat návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele obdržel uchazeč dne 30.12.2002.

Proti rozhodnutí č.j.: Spr. 376/2002 ze dne 16.12.2002 podal uchazeč CCA, spol. s r.o., se sídlem Krátká 8, 301 17 Plzeň, za niž jedná jednatel Ing. Jiří Laciga, CSc. (dále jen "uchazeč") návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele (dále jen "návrh"), který byl Úřadu pro hospodářskou soutěž (dále jen "Úřad") a zadavateli doručen dne 8.1.2003. Dnem 8.1.2003 bylo ve smyslu § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení.

Podle ustanovení § 58 zákona jsou účastníky řízení:

  1. Rejstřík trestů, se sídlem Soudní 1, 140 66 Praha 4, zast. ředitelem Ing. Zdeňkem Krátkorukým,

  2. CCA, spol. s r.o., se sídlem Krátká 8, 301 17 Plzeň, za niž jedná jednatel Ing. Jiří Laciga, CSc.

Uchazeč v návrhu zejména namítá:

  • dle názoru uchazeče ustanovení § 2c odst. 1) zákona uchazeč prokazuje kvalifikační předpoklad dle § 2b odst. 1) písm. d) zákona čestným prohlášením. Poukazuje na to, že uchazeč je společností s ručením omezeným a dle platného výpisu z obchodního rejstříku za uchazeče je oprávněn jednat a za něj podepisovat kterýkoli z jednatelů samostatně. K tomu uvádí, že dle § 133 odst. 1 Obchodního zákoníku v platném znění je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak. V daném případě tedy uvedené čestné prohlášení byl oprávněn podepsat kterýkoli z jednatelů a uchazečem předložený text čestného prohlášení se tak bez dalšího vztahuje na všechny členy statutárního orgánu s tím, že se nejedná o čestné prohlášení fyzické osoby, nýbrž osoby právnické,

  • uchazeč vyslovuje názor, že zákon výslovně neuvádí, že uvedený kvalifikační předpoklad dle § 2b odst. 1 písm. d) zákona se dokládá osobním podpisem všech osob - statutárního orgánu, resp. členů statutárního orgánu, ale naopak zákon v § 2c odst. 1 uvádí, že tento kvalifikační předpoklad prokazuje uchazeč, a to čestným prohlášením, avšak nestanoví, že jej činí přímo tyto fyzické osoby. Z dikce zákona v daném případě nikterak nevyplývá, že by byl uchazečem zákon porušen,

  • dále se uchazeč domnívá, že zadavatel svým rozhodnutím o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné soutěži porušil ustanovení § 2b, § 2c a § 49 odst. 9 zákona a navrhuje, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl tak, že zadavatel vyloučením uchazeče z další účasti porušil zákon a uložil provést nápravu tím, že uloží zadavateli zrušit rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.

Zadavatel ve svém stanovisku k návrhu uvádí:

  • při rozhodování o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce zadavatel vycházel z ustanovení § 2b odst. 2 zákona, kterým se stanoví, že podmínka uvedená v odst. 1 písm. d) se vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu nebo na všechny členy statutárního orgánu. Podle výpisu z obchodního rejstříku předloženého uchazečem v nabídce jsou jednateli společnosti Ing. Jiří Laciga, CSc. a Ing. Ilona Aubrechtová. V nabídce předložil uchazeč čestné prohlášení ke splnění kvalifikačního předpokladu podle § 2b odst. 1 písm. d) zákona podepsané pouze jedním z jednatelů společnosti Ing. Jiřím Lacigou, CSc. Vzhledem k vymezení osob v ustanovení § 2b odst. 1 písm. d) zákona trvá na tom, že čestné prohlášení podle § 2c odst. 1 zákona k prokázání kvalifikačních předpokladů musí učinit všechny osoby, na které se podmínka vztahuje,

  • zadavatel trvá na tom, že jeho rozhodnutí o vyloučení uchazeče je v souladu se zákonem a navrhuje, aby orgán dohledu rozhodl podle § 60 písm. a) zákona a návrh zamítl.

Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 57 zákona napadené rozhodnutí č.j. Spr. 376/2002 ze dne 16.12.2002 ve smyslu požadavku uchazeče. Ve správním řízení Úřad provedl podle ustanovení § 32 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2002 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb. dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele a obsahem stanoviska zadavatele, přičemž dospěl k závěru, že zadavatel rozhodnutím o vyloučení uchazeče neporušil zákon.

K návrhu Úřad konstatuje:

zadavatel požadoval v podmínkách podle bodu 2.3. výzvy více zájemcům ve smyslu zákona splnění kvalifikačních předpokladů podle § 2b zákona, způsobem podle § 2c zákona.

Uchazeč v nabídce předložil čestné prohlášení podle ustanovení § 2b odst. 1 písm. d) zákona podepsané za uchazeče právnickou osobou - jedním z jednatelů - ve znění: "Uchazeč CCA spol. s r.o., Krátká 8, 301 17 Plzeň čestně prohlašuje, že jeho statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku." Toto prohlášení je podepsáno jedním z jednatelů.

V ustanovení § 2b písm. d) zákona se stanoví, že kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo pro trestný čin proti majetku. S ohledem na skutečnost, že pro trestný čin může být odsouzena pouze fyzická osoba ustanovení § 2b odst. 2 zákona upřesňuje, že v případě právnické osoby se tato podmínka vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu nebo všechny členy statutárního orgánu.

Trestní bezúhonnost členů statutárního orgánu uvedeného ve výpisu v obchodním rejstříku může uchazeč prokázat čestným prohlášením podepsaným všemi členy statutárního orgánu. Z dikce ustanovení § 2c odst. 1 zákona vyplývá, že kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč, a proto je i možné, aby bylo splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokázáno čestným prohlášením osoby oprávněné za uchazeče - právnickou osobu jednat, že žádná z osob, které jsou členy statutárního orgánu nebyla odsouzena pro uvedený trestný čin, případně i doložením výpisu z trestního rejstříku členů statutárního orgánu samostatně. Výslovně však musí být uvedeno, že žádná z osob, které jsou členy statutárního orgánu nebyla odsouzena pro uvedené trestné činy (případně mohou být v souladu s výpisem z obchodního rejstříku všechny osoby jmenovitě uvedeny). Uchazeč splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokázal pouze za jednoho člena statutárního orgánu uchazeče. Uchazeč tedy neprokázal, že tento předpoklad splňují všichni členové statutárního orgánu. Zadavatel tím, že uchazeče vyloučil postupoval ve smyslu ustanovení § 49 odst. 9 zákona.

Námitka návrhu odkazující na ustanovení § 133 odst. 1 Obchodního zákoníku je nedůvodná, neboť toto ustanovení stanovuje právnickým osobám - uchazeči toliko způsoby jednání a podepisování za společnost v obchodních vztazích.

Ustanovení § 49 odst. 9 zákona upravuje povinnost zadavatele posoudit nabídku uchazeče podle ustanovení § 2b způsobem dle § 2c zákona a dalších požadavků stanovených v zadání veřejné zakázky nebo v zadávací dokumentaci. Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní-li další požadavky stanovené zadavatelem v zadání veřejné zakázky, zadavatel je povinen jej z další účasti vyloučit.

S ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které byly posuzovány ve správním řízení zahájeném na návrh uchazeče Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odbor dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

  1. Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4, zast. ředitelem Ing. Zdeňkem Krátkorukým

  2. CCA, spol. s r.o., Krátká 8, 301 17 Plzeň, za kterou jedná jednatel Ing. Jiří Laciga, CSc.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en