číslo jednací: VZ/S501/03

Instance I.
Věc "Kancelářské a drogistické potřeby"
Účastníci
  1. Ministerstvo zemědělství
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. a) - zrušení zadání
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 10. 4. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 68 KB
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 501-R/03-VP/140/OŠ

V Praze dne 19.3.2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 17.2.2003 ve smyslu ustanovení § 57 ve spojení s § 60a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ve věci postupu zadavatele - České republiky - Ministerstva financí, se sídlem Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1, zast. ministrem Mgr. Bohuslavem Sobotkou, o výběru nejvhodnější nabídky ve smyslu ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., výzvou více zájemcům ze dne 30.8.2002, na "Kancelářské a drogistické potřeby",

rozhodl takto:

zadavatel - Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha, porušil ustanovení § 49 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 2h zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. tím, že ve výzvě k podání nabídky nevymezil plnění veřejné zakázky, resp. jednoznačně nevymezil množství požadovaných dodávek v zadávací dokumentaci, a proto se podle § 59 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky č.j. 503/92091/2002/BA ze dne 16.10.2002 a zadání veřejné zakázky ruší.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán dohledu projednal návrh uchazeče MICOS spol. s r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, za niž jedná jednatel ing. Vladimír Vitásek (dále jen "uchazeč"), ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - České republiky - Ministerstva financí, se sídlem Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1, zast. ministrem Mgr. Bohuslavem Sobotkou, o výběru nejvhodnější nabídky ve smyslu ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. (dále jen "zákon"), výzvou více zájemcům ze dne 30.8.2002, na "Kancelářské a drogistické potřeby". Se zřetelem na to, že uchazeč nezaplatil správní poplatek, bylo správní řízení zastaveno, rozhodnutím Úřadu S 120-R/02-869/140/OŠ dne 6.1.2003. Současně vyplynula nutnost přistoupit k přezkoumání zákonnosti postupu zadavatele při výběru nejvhodnější nabídky a jiných úkonech ve veřejné zakázce z úřední moci.

Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1, zast. ministrem Mgr. Bohuslavem Sobotkou (dále jen "zadavatel") ve smyslu § 49 odst. 1 zákona dne 30.8.2002 č.j. 503/92091/2002/BA písemně vyzval šest zájemců k podání nabídky na veřejnou zakázku na "Kancelářské a drogistické potřeby". Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel čtyři nabídky. Otevírání obálek se uskutečnilo dne 30.9.2002, komise nedoporučila vyřadit žádnou nabídku z dalšího posouzení a hodnocení nabídek, jak vyplývá z předložené zprávy.

Komise pro posouzení a hodnocení (dále jen "komise") na svém zasedání dne 30.9.2002 hodnotila nabídky podle předem vyhlášených kritérií a body uvedla v tabulce. V záznamu č.j.503/92091/2002/BA (označeném "Zpráva") ze dne 30.9.2002 uvedla ve verbálním hodnocení nabídek, že při hodnocení nabídek komise v kritériu č. 1 (rozsah sortimentu) a č. 2 (nabídková cena vč. dopravy a množstevních slev) porovnala několik nejčastěji odebíraných položek kancelářského a drogistického zboží a došla k závěru, že společnosti KATES PLUS, MICOS a PAPIRIUS nevyhovují zejména co do rozsahu sortimentu ani cenových nabídek. Po zvážení dílčích výsledků v daných kritériích komise navrhuje jako vítěznou společnost ACTIVA, která nabízí široký sortiment výrobků v široké paletě barev za jednotnou cenu. Ostatní společnosti nabízejí také poměrně široký sortiment, avšak pouze u jedné barvy je cena nízká, zatímco u ostatních barev jsou deklarovány ceny vyšší. Společnost ACTIVA dodává zboží do 24 hod., v ceně je zahrnuta cena za dopravu. Dále poskytne 12 % plošnou slevu na ostatní sortiment.

Zadavatel respektoval doporučení komise a dne 16.10.2002 zaslal oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pod č.j. 503/92091/2002/BA všem uchazečům.

Účastníky správního řízení podle § 58 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. jsou:

  1. Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1, zast. ministrem Mgr. Bohuslavem Sobotkou,

  2. MICOS spol. s r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, za niž jedná jednatel ing. Vladimír Vitásek,

  3. ACTIVA spol. s r.o., se sídlem Koněvova 141/2660, 130 83 Praha 3, za niž jedná jednatel ing. Martin Leitgeb.

Po zjištění potřebných podkladů, podle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, po zhodnocení všech dostupných informací, po seznámení se s dokumentací o zadání obchodní veřejné soutěže a na základě vlastního zjištění Úřad konstatuje, že:

zadavatel ve výzvě více zájemcům uvedl pod bodem I. Vymezení a předmět plnění veřejné zakázky, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb a drogistického zboží dle specifikace uvedené v Příloze č.1, která obsahuje cca 170 položek a podpoložek bez udání počtu kusů. V bodě II. Výzvy je dále uvedeno pod písm. a) Doba plnění: na dobu neurčitou, do vyčerpání finančního limitu 7 500 000,- Kč bez DPH. Ze zadání je zcela zřejmé, že předmět veřejné zakázky byl nedostatečně vymezen.

Komise v kritériu č. 1 (rozsah sortimentu) a č. 2 (nabídková cena vč. dopravy a množstevních slev) porovnala několik nejčastěji odebíraných položek kancelářského a drogistického zboží a došla k závěru, že společnosti KATES PLUS, MICOS a PAPIRIUS nevyhovují zejména co do rozsahu sortimentu ani cenových nabídek. Po zvážení dílčích výsledků v daných kritériích komise navrhla jako vítěznou společnost ACTIVA, která nabízí široký sortiment výrobků v široké paletě barev za jednotnou cenu. Společnost ACTIVA dodává zboží do 24 hod., v ceně je zahrnuta cena za dopravu. Dále poskytne 12 % plošnou slevu na ostatní sortiment. Na základě uvedených skutečností je zřejmé, že byly hodnoceny jednotkové nabídkové ceny, které uchazeči ve svých nabídkách uvedli. Uchazeči ani nemohli ve svých nabídkách uvést celkovou nabídkovou cenu, protože ze zadání veřejné zakázky nevyplynulo, jaké bude celkové odebrané množství dodávek kancelářského a drogistického zboží. Zadavatel je povinen hodnotit celkovou nabídkovou cenu podle absolutní výše. Nelze hodnotit pouze jednotkové ceny uvedené v nabídkách uchazečů.

Ustanovení § 49 odst. 4 zákona stanovuje, že výzva k podání nabídky musí shodně pro všechny zájemce obsahovat vymezení plnění veřejné zakázky. Ve smyslu ustanovení § 2h odst. 1 zákona - zadávací dokumentace je souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace musí být i jednoznačné vymezení množství a druhu požadovaných prací, dodávek nebo služeb.

Zadavatel ani ve výzvě k podání nabídky nevymezil plnění veřejné zakázky ve smyslu § 49 odst. 4 zákona, ani v zadávací dokumentaci jednoznačně nevymezil množství požadovaných dodávek ve smyslu § 2h odst. 1 zákona. Tím znemožnil hodnocení nabídek podle základního kritéria výše nabídkové ceny. Tím, že zadavatel nebyl schopen stanovit výši budoucího peněžitého závazku požadoval plnění "do vyčerpání finančního limitu 7 500 000,- Kč bez DPH", aby nebyl překročen limit pro zadání veřejné zakázky výzvou více zájemcům podle § 49 odst. 1 zákona.

S ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které byly prokázány ve správním řízení, Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

  1. Ministerstvo financí, Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1, zast. ministrem Mgr. Bohuslavem Sobotkou

  2. MICOS spol. s r.o., Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, za niž jedná jednatel ing. Vladimír Vitásek

  3. ACTIVA spol. s r.o., Koněvova 141/2660, 130 83 Praha 3, za niž jedná jednatel ing. Martin Leitgeb

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en