Rozhodnutí: VZ/S002/03-153/1235/03-GS/Št

Instance I.
Věc Vytvoření informačního systému pro evidenci a správu infrastrukturního majetku (vodovodů a kanalizací) na území hlavního města Prahy, včetně sběru dat
Účastníci
 1. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 60 písm. a) - zamítnuto
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 9. 4. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 111 KB

Č.j.: VZ/S2/03-153/1235/03-GS

V Brně dne 10. března 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 1. 2003 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zá-kona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na návrh ze dne 2. 1. 2003 právnických osob GRID a spol., s. r. o., ul. Nová-kových 6, 180 00 Praha 8, za niž jedná Ing. Zdeněk Štefka, jednatel, a HSI, spol. s r. o., Vítkova 8, 180 00 Praha 8, za niž jedná Ing. Ladislav Bečvařík, jednatel, které podaly společnou nabídku na základě smlouvy o sdružení ze dne 27. 11. 2002, uzavřené podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Pražská vodohospodářská společnost a. s., Cihelná 4, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, za niž jedná Ing. Petr Švec, předseda představenstva a Ing. Jan Slanec, člen představenstva - ze dne 20. 12. 2002 o námitkách ze dne 19. 12. 2002 proti jeho rozhodnutí ze dne 10. 12. 2002 o vyloučení společností GRID a spol., s. r. o., a HSI, spol. s r. o., z další účasti na veřejné zakázce "Vytvoření informačního systému pro evidenci a správu infrastrukturního majetku (vodovodů a kanalizací) na území hlavního města Prahy, včetně sběru dat" vyhlášené podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., v Obchodním věstníku č. 43/2002 dne 23. 10. 2002 pod zn. 160204-43/02, rozhodl takto:

Podle § 60 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., se návrhspolečností GRID a spol., s. r. o., a HSI, spol. s r. o., zamítá a rozhodnutí zadavatele- Pražská vodohospodářská společnost a. s., Praha - ze dne 10. 12. 2002 o jejich vyloučení z další účasti ve veřejné zakázce "Vytvoření informačního systému pro evidenci a správu infrastrukturního majetku (vodovodů a kanalizací) na území hlavního města Prahy, včetně sběru dat" se potvrzuje.

Odůvodnění

Zadavatel - Pražská vodohospodářská společnost a. s., Cihelná 4, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, za niž jedná Ing. Petr Švec, předseda představenstva a Ing. Jan Slanec, člen představenstva (dále jen "zadavatel") - vyhlásil dne 23. 10. 2002 podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb. (dále jen "zákon"), v Obchodním věstníku č. 43/02 pod zn. 160204-43/02 obchodní veřejnou soutěž na "Vytvoření informačního systému pro evidenci a správu infrastrukturního majetku (vodovodů a kanalizací) na území hlavního města Prahy, včetně sběru dat" (dále jen "soutěž").

Zadavatel v podmínkách soutěže pod bodem 5. stanovil tato kritéria pro hodnocení nabídek:

 1. odborná způsobilost a zkušenosti pracovníků uchazeče určených k plnění veřejné zakázky (váha 40 %),

 2. celková výše nabídkové ceny (váha 25 %),

 3. reference o obdobných zakázkách realizovaných uchazečem (váha 15 %),

 4. navržený časový harmonogram plnění (váha 13 %),

 5. rozsah obdobných zakázek realizovaných uchazečem (váha 7 %).

V soutěžní lhůtě zadavatel obdržel nabídky od dvou uchazečů. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek navrhla vyřadit z další účasti v soutěži nabídku právnických osob GRID a spol., s. r. o., ul. Novákových 6, 180 00 Praha 8, za niž jedná Ing. Zdeněk Štefka, jednatel, a HSI, spol. s r. o., Vítkova 8, 180 00 Praha 8, za niž jedná Ing. Ladislav Bečvařík, jednatel, které podaly společnou nabídku na základě smlouvy o sdružení ze dne 27. 11. 2002, uzavřené podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "GRID"). Zadavatel následně vyloučil jmenované společnosti z další účasti v soutěži z důvodu nedodržení požadovaných technologických požadavků, a to zejména nedodržením standardních softwarových technologií a produktů v souladu se zveřejněnými podmínkami soutěže a nedoložení autorizace od výrobce SW produktů společnosti Autodesk v souladu s čl. 4.3. podmínek soutěže a čl. 5.3. zadávací dokumentace. Rozhodnutí o vyloučení zadavatel oznámil dopisem ze dne 10. 12. 2002, které společnost GRID a spol., s. r. o., obdržela dne 16. 12. 2002 (viz doručenka). Na základě plné moci ze dne 27. 12. 2002 byl Ing. Zdeněk Štefka, jednatel společnosti GRID a spol., s. r. o., zmocněn zastupovat společnost HSI, spol. s r. o., ve všech záležitostech týkajících se předmětného výběrového řízení.

Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení podal uchazeč GRID dopisem ze dne 19. 12. 2002 námitky. Zadavatel se rozhodl těmto námitkám nevyhovět, což jmenovanému uchazeči sdělil dopisem ze dne 20. 12. 2002, které jej obdrželo dne 27. 12. 2002 (viz doručenka). Uchazeč GIRD podal tedy dopisem ze dne 2. 1. 2003 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") obdržel výše uvedený návrh dne 6. 1. 2003 a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon v platném znění"), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Zadavatel obdržel návrh rovněž dne 6. 1. 2003.

Podle § 58 zákona v platném znění jsou účastníky tohoto řízení:

 • zadavatel,

 • GRID a spol., s. r. o., a HSI, spol. s r. o.

V předmětném návrhu GRID mj. uvedl, že zadavatel porušil ustanovení § 2h zákona tím, že nepřipustil variantní řešení (viz bod 18 c podmínek soutěže), ačkoli v podmínkách soutěže i v zadávací dokumentaci uvedl požadavky a odkazy na SW technologie a produkty společnosti Autodesk a tyto požadavky dále zdůraznil v odst. 5.3. podmínek soutěže požadavkem na autorizaci uchazeče výrobcem WX produktů Autodesk. Řešení nabízené uchazečem GRID plně pokrývá požadavek zadavatele na vytvoření informačního systému pro evidenci a správu infrastrukturního majetku zadavatele včetně sběru dat. Pokud se zadavatel v odůvodnění svého rozhodnutí zmiňuje o hospodárném nakládání s finančními prostředky, domníváme se, že nabídková cena nižší o téměř 40 mil. Kč je velmi závažným důvodem pro posouzení vhodnosti nabízeného řešení i za předpokladu změn SW vybavení, přičemž předmětný grafický SW pro prezentaci dat (technologie Autodesk), o který se zadavatel opírá, není stěžejním komponentem celého řešení. Svým návrhem se uchazeč GRID domáhá provedení nápravy, a to zařazením své nabídky zpět do soutěže.

Zadavatel se k návrhu uchazeče GRID vyjádřil dopisem č.j. 148/03/01 ze dne 10. 1. 2003, v němž mj. uvedl, že součástí podmínek soutěže nebyl požadavek na dodání technologické části informačního systému, neboť technologickou část má zadavatel již k dispozici. Tato skutečnost je patrná z podmínek soutěže i ze zadávací dokumentace a navíc byla tato skutečnost několikrát zmíněna na informační schůzce s uchazeči, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Předmětem soutěže je vývoj požadované aplikace na stávajícím technologickém vybavení ve vlastnictví zadavatele od společnosti Autodesk.

Nepřípustnost variantního řešení se vztahuje pouze k požadavkům na obsah a funkčnost požadovaného informačního systému, a nikoli na technologickou část, neboť dodání technologické části není součástí předmětu plnění veřejné zakázky.

Pokud bychom v podmínkách soutěže požadovali rovněž dodání technologické základny pro vývoj příslušné aplikace, nepochybně by se vyloučením uchazeče GRID zadavatel dopustil porušení ustanovení § 2h odst. 2 zákona. V tomto případě se tak však nestalo.

Pokud bychom vyhověli námitce uchazeče GRID, znamenalo by to pro zadavatele vynaložení dalších finančních prostředků na pořízení příslušných technologií, ačkoli technologie, které jsou bezesporu vhodné pro vývoj aplikace, jež je předmětem soutěže, již vlastníme.

Otázka výše nabídkové ceny nebyla v námitkách uchazečem GRID nijak komentována. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek se výší nabídkové ceny jmenovaného uchazeče nezabývala. Musíme však konstatovat, že před vyhlášením soutěže zadavatel podrobně mapoval situaci na trhu v oblasti vývoje obdobných aplikací, a to jak na území ČR, tak v zahraničí, a ačkoli je cena nabízená uchazečem GRID velmi příznivá, podle svých zkušeností jsme přesvědčeni, že tato cena neodpovídá rozsahu a náročnosti požadovaných prací.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem č. j. VZ/S2/03-153/242/03-Št ze dne 17. 1. 2003 a stanovil lhůtu, ve které účastníci řízení mohli navrhnout doplnění šetření. Zadavatel se k zahájenému správnímu řízení vyjádřil dopisem ze dne 21. 1. 2003, v jehož příloze orgánu dohledu mj. zaslal kopii výpisu z účtu potvrzující opětovné složení jistoty uchazečem GRID a plnou moc ze dne 1. 11. 2001, ze které vyplývá, že Ing. Jan Slanec, člen představenstva, je zmocněn zastupovat zadavatele před správním orgánem ve smyslu § 17 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Dopisem č.j. VZ/S2/03-153/312/03-Št ze dne 22. 1. 2003 vyzval orgán dohledu uchazeče GRID k zaplacení správního poplatku, který byl ve stanovené lhůtě uhrazen. V této souvislosti orgán dohledu poznamenává, že podle § 6 odst. 4 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy (tedy v daném případě správním řádem) neběží v době od zaslání platebního výměru k zaplacení správního poplatku až do prokázání jeho zaplacení.

Dopisem ze dne 3. 2. 2003 se orgán dohledu dotázal zadavatele, jakým způsobem vybíral dodavatele softwarových technologií a produktů, a zda realizace předmětu plnění šetřené soutěže bude vyžadovat zásahy do softwarových produktů společnosti Autodesk.

Zadavatel reagoval dopisem ze dne 6. 2. 2003, v němž mj. uvedl, že softwarové produkty společnosti Autodesk byly zakoupeny z vlastních prostředků, neboť jejich vlastnictví bylo podmínkou provozování dalších informačních systémů společnosti. K nákupu softwarových produktů společnosti Autodesk nebylo použito prostředků státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků mezinárodních organizací, rozpočtů okresních úřadků nebo rozpočtů územních samosprávných celků. Zadavatel opět upozornil, že předmětem soutěže nebyla dodávka hardwarového a softwarového vybavení. Na začátku roku 2002 se zadavatel rozhodl sjednotit využívání grafických formátů. Do té doby každé oddělení využívalo ke zpracování geografických dat jiného grafického formátu dat, což vedlo k nekompatibilitě a ztrátě dat při předávání dat v rámci PVS a třetími stranami (projektanti, dodavatelé staveb,…). Při realizaci jiných informačních systémů bylo rozhodnuto o postupné transformaci různých formátů map do CAD formátu DGW (Autodeskové technologie) a následném budoucím předávání dat pouze v tomto formátu. Na základě těchto skutečností se zadavatel při realizaci informačního systému pro evidenci majetku rozhodl držet jednotného formátu grafických dat a budovat tento systém nadstandardními technologiemi pro CAD řešení. Předpokladem je, že při realizaci předmětné veřejné zakázky provede dodavatel na základě provedení procesní a datové analýzy, vývoj a následnou implementaci aplikace pomocí standardních vývojových prostředků a utulit společnosti Autodesk, tj. zásahy do produktů společnosti Autodesk, které nelze nahradit jiným postupem.

Po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů orgán dohledu k návrhu uchazeče GRID a k celému případu uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Orgán dohledu se nejprve zabýval otázkou, zda Pražská vodohospodářská společnost a. s., Praha, je v daném případě zadavatelem ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a zda akce "Vytvoření informačního systému pro evidenci a správu infrastrukturního majetku (vodovodů a kanalizací) na území hlavního města Prahy, včetně sběru dat" je veřejnou zakázkou podle téhož zákona.

Dopisem ze dne 10. 2. 2003 se orgán dohledu zadavatele dotázal, zda k úhradě předmětné zakázky budou použity prostředky vyjmenované v § 2 písm. b) bod 6. zákona.

Reakcí zadavatele byl dopis ze dne 12. 2. 2003, v němž se mj. uvádí, že v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 41/70659/97 ze dne 7. 11. 1997 o privatizaci Hlavní město Praha uzavřelo s Pražskou vodohospodářskou společností a. s., Praha (v této části dále jen "společnost PVS") Smlouvu o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hl. m. Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb (v tomto vyjádření dále jen "Nájemní smlouva") a společnost PVS uzavřela s Pražskými vodovody a kanalizacemi a.s., Praha (dále jen "společnost PVK") Smlouvu o podnájmu, nájmu a provozování movitých a nemovitých věcí na úseku vodního hospodářství II (v tomto vyjádření dále jen "Provozovatelská smlouva").

Společnost PVS není provozovatelem vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy. Provozovatelem je na základě Rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy, uzavřené mezi obcí hl. m. Praha a společností PVK, společnost PVK. Tato smlouva byla uzavřena podle § 8 odst. 2 zákona č. 247/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

Podle Nájemní smlouvy vykonává společnost PVS vůči pronajatému majetku veškeré činnosti s výjimkou zcizování a jeho zatěžování právy třetích osob.

V současné době společnost PVK svým jménem a na svůj účet uzavírá smlouvy s konečnými odběrateli o dodávkách vody a odvádění a čištění odpadních vod. V této souvislosti společnost PVK rovněž svým jménem a na svůj účet vybírá od konečných odběratelů vodné a stočné.

Společnost PVK z vybraného vodného a stočného platí společnosti PVS v souladu s Provozovatelskou smlouvou nájemné, které je stanoveno dohodou mezi společnostmi PVS a PVK na každý příslušný kalendářní rok.

Z nájemného zaplaceného společností PVK poté společnost PVS zaplatí nájem vlastníkovi vodovodů a kanalizací, tj. obci hl. m. Prahy. Výše nájemného pro obec hl. m. Praha je závislá na dohodě mezi společnostmi PVS a PVK o výši vodného a stočného pro příslušný kalendářní rok.

Nájemné hl. m. Praze je společností PVS hrazeno ve dvou formách:

 1. nájemné v peněžní formě (7 %),

 2. nájemné v nepeněžní formě (opravy a investice do majetku hl. m. Prahy) (93 %).

Dle názoru společnosti PVS při realizaci šetřené zakázky nedojde k použití prostředků vyjmenovaných v § 2 písm. b) bod 6. zákona, neboť k úhradě budou použity prostředky z nájemného placeného společností PVK, jehož zdrojem je vodné a stočné vybírané od konečných spotřebitelů, a to jménem a na účet společnosti PVK. Na této skutečnosti nic nemění ani to, že výsledky činnosti vybraného uchazeče, tj. softwarová aplikace a sebraná data, budou součástí nájemného v nepeněžní formě placeného společností PVS vlastníkovi vodovodů a kanalizací, tj. hl. m. Praze. Společnost PVS se však necítí kompetentní k tomu, aby rozhodla, zda je povinna postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek či nikoli, resp., zda je v souladu s tímto zákonem zadavatelem veřejných zakázek.

Společnost PVS se rozhodla zadat předmětnou zakázku podle příslušných ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť se k tomu zavázala v Nájemní smlouvě s hl. m. Prahou.

Na základě výše uvedeného vyjádření si orgán dohledu od společnosti PVS a hl. m. Prahy dopisem ze dne 18. 2. 2003 vyžádal smlouvy a rozhodnutí MF ČR, které jsou v tomto vyjádření citována.

Společnost PVS orgánu dohledu v příloze dopisu ze dne 21. 2. 2003 zaslala následující dokumenty:

 • kopie Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hl. m. Prahy v souvislosti s poskytování vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb, uzavřená mezi společností PVS a hl. m. Prahou dne 5. 11. 1998 (dále jen "Nájemní smlouva"),

 • kopie Smlouvy o podnájmu, nájmu a provozování movitých věcí na úseku vodního hospodářství II, uzavřená mezi společnostmi PVS a PVK (dále jen "Provozovatelská smlouva"),

 • kopie rozhodnutí MF ČR č.j. 41/70659/97 o privatizaci majetku státu - Pražské vodárny s.p. a Pražské kanalizace a vodní toky s.p. (dále jen "rozhodnutí o privatizaci").

Hl. m. Praha zaslalo orgánu dohledu v příloze dopisu ze dne 26. 2. 2003 Rámcovou smlouvu o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hl. m. Prahy, uzavřenou mezi společností PVK a hl. m. Praha dne 25. 10. 2002 (dále jen "Rámcová smlouva").

Součástí podkladů, které si orgán dohledu v rámci vedeného správního řízení vyžádal, je i Nájemní smlouva (viz výše), v níž se v čl. IX. "Technické zhodnocení předmětu nájmu" uvádí:

 1. Nájemce (Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha - pozn. orgánu dohledu) se zavazuje z prostředků pronajímatele nebo cizích zdrojů a podle plánu investic technicky zhodnocovat nebo obnovovat předmět nájmu ve smyslu § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a na něj navazujících metodických pokynů ve vztahu k vodovodním a kanalizačním řadům.

 2. V souladu s článkem VIII. odst. 3 písm. g) je nájemce povinen zpracovávat plán investic. Plán investic je dokument, který vypracovává nájemce pro příslušné obdobní a předkládá v souladu s touto smlouvou pronajímateli (hl. m. Praha - pozn. orgánu dohledu).

Z Nájemní smlouvy rovněž vyplývá, že nájemce se zavázal při realizaci plánu investic a plánu oprav postupovat v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, přičemž tato povinnost je uvedena v čl. VIII. "Práva a povinnosti nájemce" pod bodem 3. i) v Nájemní smlouvě. Tato skutečnost potvrzuje, že Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha, si sama v daném případě zvolila právní režim vymezený zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to včetně dohledu ze strany ÚOHS, který spočívá mj. i v přezkoumávání úkonů zadavatele (viz § 52 odst. 1 písm. a) zákona). Skutečnost, že Pražská vodohospodářská společnost a. s., Praha, je v případě šetřené veřejné zakázky zadavatelem, potvrzuje i bod 2. čl. V. "Nájemné, jeho splatnost a způsob placení", kde se uvádí, že "nájemné je určeno k zajišťování tvorby zdrojů pro pronajímatele k provozování, obnově a rozvoji vodohospodářské infrastruktury (prostřednictvím nájemce)". Z uvedeného je zřejmé, že veřejná zakázka na "Vytvoření informačního systému pro evidenci a správu infrastrukturního majetku (vodovodů a kanalizací) na území hlavního města Prahy, včetně sběru dat" je de facto hrazena z prostředků města, což vyplývá i z bodu 10 čl. V., ve kterém se pronajímatel zavazuje poskytnout nájemci 93% ročního nájemného na investice a opravy pronajatého majetku podle předem schváleného plánu, nedohodnou-li se písemně jinak. Na základě výše uvedených skutečností orgán dohledu konstatuje, že Pražská vodohospodářská společnost a. s., Praha, je v šetřeném případě zadavatelem podle ustanovení § 2 písm. b) bod 6. zákona.

Předmět plnění zadavatel definoval v podmínkách soutěže pod bodem I. "vymezení plnění veřejné zakázky", kde je stanoveno, že "předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření a nasazení informačního systému pro evidenci a správu infrastrukturního majetku (vodovodů a kanalizací) na území hlavního města Prahy včetně sběru dat na katastrálních územích hl. m. Prahy. Rozsah plnění veřejné zakázky je následující:

 1. Sběr informací v terénu, jejich zpracování a kontrola dat,

 2. Provedení podrobné analýzy,

 3. Převod, zpracování a propojení stávajících datových zdrojů,

 4. Analýza a úprava dat pro prezentaci těchto dat v SW technologiích společnosti Autodesk,

 5. Vyškolení obsluhy.

Základem dodaného informačního systému bude databázová platforma ORACLE. Prezentace dat bude provedena v SW technologiích společnosti Autodesk".

Pod bodem 4.3. zadavatel stanovil pro jednotlivé uchazeče povinnost v čestném prohlášení doložit autorizaci od výrobce SW produktů společnosti Autodesk, přičemž jak dále vyplývá z podmínek soutěže, její nedoložení bude mít za následek vyloučení uchazeče ze soutěže.

Zadavatel současně pod bodem 18. c) podmínek soutěže uvedl, že nepřipouští variantní řešení.

Orgán dohledu přezkoumal nabídku uchazeče GRID a zjistil, že nabídka jmenovaného uchazeče neobsahuje čestné prohlášení o autorizaci od výrobců SW produktů společnosti Autodesk.

Z definice předmětu plnění uvedené v podmínkách soutěže vyplývá, že zadavatel poptával vytvoření a nasazení informačního systému na stávajícím SW vybavení, které si pořídil před zadáním šetřené veřejné zakázky. Uchazeč GRID však do své nabídky zpracovalo nejen vytvoření a nasazení informačního systému, ale i dodávku nového SW vybavení, kterou však zadavatel v podmínkách soutěže nepoptával. Je zřejmé, že lze polemizovat o tom, které řešení (SW vybavení) je vhodnější, prokazatelnou skutečností však zůstává, že zadavatel softwarovou základnu již vlastnil a nebylo jeho záměrem nahradit stávající SW vybavení jiným vybavením. Posouzení vhodnosti stávajícího SW vybavení a jeho případné nahrazení novým vybavením je v kompetenci zadavatele. V daném případě však předmětem plnění nebyla dodávka SW vybavení. Orgán dohledu uvádí, že neshledal ze strany zadavatele v případě vyloučení uchazeče GRID z další účasti v soutěži pochybení, neboť jmenovaný uchazeč do své nabídky zahrnul rovněž dodávku SW vybavení, která však nebyla předmětem plnění šetřené veřejné zakázky. Pro úplnost orgán dohledu dodává, že nabídku, která "rozšiřuje" či "zužuje" předmět plnění vymezený zadavatelem v podmínkách zadání, je zadavatel povinen vyřadit z hodnocení a uchazeče následně vyloučit, neboť nelze srovnávat nabídky, které nabízí různý rozsah předmětu plnění.

Jednou z podmínek, které zadavatel v podmínkách soutěže stanovil, bylo předložení čestného prohlášení o autorizaci od výrobce SW produktů společnosti Autodesk. Orgán dohledu neshledal předmětný požadavek zadavatele za nepřijatelný, neboť vytvoření a nasazení informačního systému, které bylo předmětem plnění šetřené veřejné zakázky, vyžadovalo rovněž zásahy do produktů společnosti Autodesk, tj. do SW vybavení, které již zadavatel vlastnil. Zadavatel rovněž stanovil, že případné nedoložení požadovaného čestného prohlášení bude mít za následek vyloučení uchazeče ze soutěže. Všichni zájemci o předmětnou veřejnou zakázku, resp. uchazeči byli zadavatelem na tuto skutečnost upozorněni v podmínkách soutěže (viz bod 4.3.). Jelikož uchazeč GRID ve své nabídce čestné prohlášení o autorizaci od výrobce SW produktů společnosti Autodesk nedoložil, byl zadavatel povinen jmenovaného uchazeče z další účasti vyloučit, což učinil dopisem ze dne 10. 12. 2002. V případě, že by zadavatel uchazeče GRID z další účasti nevyloučil, došlo by ke zvýhodnění tohoto uchazeče a k porušení zásady rovného přístupu ze strany zadavatele vůči jednotlivým uchazečům.

Po posouzení výše uvedených skutečností dospěl orgán dohledu k závěru, že uchazeč GRID nesplnil požadavek zadavatele týkající se rozsahu předmětu plnění šetřené veřejné zakázky a dále požadavek na předložení čestného prohlášení o autorizaci od výrobce SW produktů společnosti Autodesk. Z uvedených důvodů byl zadavatel povinen uchazeče GRID vyloučit z další účasti na předmětné veřejné zakázce.

Na základě posouzení všech důkazů, a to jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemné souvislosti, rozhodl orgán dohledu tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží:

Pražská vodohospodářská společnost a. s., Cihelná 4, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, zast. Ing. Janem Slancem

GRID a spol., s. r. o., ul. Novákových 6, 180 00 Praha 8, zast. Ing. Zdeňkem Štefkou

HSI, spol. s r. o., Vítkova 8, 180 00 Praha 8, zast. Ing. Ladislavem Bečvaříkem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz