Rozhodnutí: VZ/S0129/02

Instance I.
Věc "Nákup serverů"
Účastníci
  1. MINISTERSTVO VNITRA
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 60 písm. a) - zamítnuto
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 9. 1. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 83 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 129-R/02-901/140/Br

V Praze dne 3.1.2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2002 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.a zákona č. 424/2002 Sb., na základě návrhu uchazeče DELL Computer, s. r. o., se sídlem Sokolovská 84-86, 180 00 Praha 8, za niž jedná jednatel Pavel Ing. Gabriel Berdar, právně zast. na základě plné moci advokátem Mgr. Radkem Pokorným, Advokátní kancelář Pokorný Wagner & spol., se sídlem Krocínova 1, 110 00 Praha 1, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Česká republika - Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, zast. ministrem vnitra Mgr. Stanislavem Grossem, o vyloučení uchazeče z další účasti v zadání veřejné zakázky - výzvou více zájemcům podle § 49 odst. 2 a násl. cit. zákona na "Nákup serverů" ze dne 6.9.2002 ozn. ZM-259-3/VZ-2002,

rozhodl takto:

rozhodnutí zadavatele - Česká republika - Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7 a č.j. EKO-1107/04-2002 ze dne 29. října 2002 o vyloučení jmenovaného uchazeče se potvrzujea podle § 60 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., se návrh uchazeče společnosti DELL Computer, s. r. o., se sídlem Sokolovská 84-86, 180 00 Praha 8, zamítá.

Odůvodnění

Výzvou více zájemcům podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb. (dále jen "zákon"), ze dne 6.9.2002 k podání nabídky zadal zadavatel - Česká republika - Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, zast. ministrem vnitra Mgr. Stanislavem Grossem (dále jen "zadavatel"), veřejnou zakázku na "Nákup serverů" pěti zájemcům.

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 5 nabídek. Čtyřčlenná komise pro otevírání obálek na svém zasedání dne 2.10.2002 zpracovala protokol z jednání, v němž konstatovala, že čtyři nabídky nesplňují podmínky zadání veřejné zakázky. Nabídka č. 1 - ALWIL TRADE s.r.o., nepředložila certifikát na výrobní závod, ze kterého budou realizovány dodávky serverů pro zadavatele, č. 2 DELL COMPUTER s.r.o., předložila certifikát pouze na výrobu osobních počítačových produktů a nikoliv na servery, č. 3 - AUROTON Computers s.r.o., nesplnila požadovaný termín dodání, tj. do 30 dnů od podpisu smlouvy, uchazeč nabídl do 60 dnů od podpisu smlouvy, č. 5 - ELSO PHILIPS SERVICE s.r.o., nepředložila certifikát na výrobní závod, ze kterého budou realizovány dodávky serverů pro zadavatele a nesplnila požadovaný termín dodávky - neuvedla do kolika dnů od podpisu smlouvy se zavazuje zboží dodat. Uvedené nabídky byly vyřazeny z dalšího hodnocení pro neúplnost.

Zadavatel rozhodnutím č.j.: ZM-259-7-10/VZ-2002 ze dne 2.10.2002 uchazeče vyloučil a poučil je o možnosti podat námitky ve lhůtě 10 dnů od doručení rozhodnutí. Rozhodnutí byla doručena dne 10.10.2002 uchazeči DELL Computer, s.r.o., se sídlem Sokolovská 84-86, 180 00 Praha 8, za niž jedná jednatel Pavel Ing. Gabriel Berdar, právně zast. na základě plné moci advokátem Mgr. Radkem Pokorným, Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol., se sídlem Krocínova 1, 110 00 Praha 1 (dále jen "uchazeč").

Dopisem ze dne 18.10.2002 podal uchazeč proti rozhodnutí o vyloučení z další účasti v zadání veřejné zakázky ve lhůtě stanovené zákonem dne 18.10.2002 námitky. Statutární orgán zadavatele se námitkami zabýval a rozhodnutím č.j.: EKO-1107/04-2002 ze dne 29.10.2002 jim nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách uchazeč obdržel dne 5.11.2002.

Proti rozhodnutí o námitkách č.j.: EKO-1107/04-2002 podal uchazeč "návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce a rozhodnutí o námitkách uchazeče proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce", který byl Úřadu pro hospodářskou soutěž, Joštova 8, Brno (dále jen "Úřad") i zadavateli doručen dne 15.11.2002.

Tímto dnem bylo ve smyslu § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení. Dne 9.12.2002 Úřad vyzval uchazeče k zaplacení správního poplatku pod ozn. S 129-PV-901/140 ve výši 2500,- Kč, který uchazeč učinil dne 13.12.2002 vylepením kolkových známek.

Podle ustanovení § 58 zákona jsou účastníky řízení:

  1. Česká republika - Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, zast. ministrem vnitra Mgr. Stanislavem Grossem,

  2. DELL Computer, s.r.o., se sídlem Sokolovská 84-86, 180 00 Praha 8, za niž jedná jednatel Pavel Ing. Gabriel Berdar, právně zast. na základě plné moci advokátem Mgr. Radkem Pokorným, Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol., se sídlem Krocínova 1, 110 00 Praha 1.

Uchazeč v návrhu zejména namítá:

  • jak vyplývá z rozhodnutí zadavatele bylo jediným důvodem vyloučení uchazeče nesplnění další podmínky veřejné zakázky bodu 10, kde v písm. h) zadavatel požaduje předložení kopie certifikátu ISO 9001 výrobce předmětných serverů s tím, že doklad musí být vystaven na výrobní závod, ze kterého budou realizovány dodávky zadavatele;

  • dle názoru uchazeče zadavatel porušil ustanovení § 11 odst. 1 zákona tím, že zvýhodnil některé uchazeče, ustanovení § 34 odst. 5 zákona tím, že nedostatečné odůvodnil rozhodnutí o vyloučení a ustanovení § 49 odst. 9 zákona tím, že vyloučil uchazeče v rozporu se zákonem;

Z těchto důvodů se uchazeč domáhá, aby Úřad rozhodl, že uvedeným rozhodnutím zadavatele o vyloučení uchazeče byl porušen zákon, a aby Úřad zrušil obě rozhodnutí zadavatele a uložil zadavateli zařadit uchazeč zpět mezi uchazeče v dotčené veřejné zakázce, nebo aby veřejnou zakázku zrušil.

Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 57 zákona a následujících napadená rozhodnutí č.j. ZM-259-7-10/VZ-2002 ze dne 2.10.2002 a EKO-1107/04-2002 o námitkách ze dne 18.10.2002, ve smyslu požadavku uchazeče. Ve správním řízení Úřad provedl podle ustanovení § 32 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele včetně námitek uchazeče a obsahem stanoviska zadavatele, přičemž dospěl k závěru, že zadavatel neporušil zákon.

Zadavatel, jak sám uchazeč v návrhu uvádí (cit.): "… požadoval ve vyhlášených podmínkách Další podmínky v bodě 10 písm. h). výzvy: uchazeč doloží v nabídce kopii certifikátu ISO 9001 výrobce předmětných serverů. Tento doklad musí být vystaven na výrobní závod, ze kterého budou realizovány dodávky pro zadavatele."

Uchazeč předložil potvrzení o registraci systému kvality podle I.S.EN ISO 9001:1994, kterým Irský státní normovací úřad potvrzuje, že společnost Dell Produkcts (Europe) B.V. byla shledána způsobilou a ve shodě s ustanoveními výše uvedené normy k následujícímu rozsahu činností: Výroba osobních počítačů a vývoj softwarových skriptů na podporu softwaru instalovaného v závodě.

Ve smyslu § 2 písm. g) zákona se nabídkou rozumí návrh uzavření smlouvy doložený doklady požadovanými v zadání veřejné zakázky.

Ustanovení § 49 odst. 9 zákona které upravuje povinnost zadavatele posoudit nabídku uchazeče podle § 2c a dalších požadavků stanovených v zadání veřejné zakázky nebo v zadávací dokumentaci. Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní-li další požadavky stanovené zadavatelem zadavatel je povinen jej z další účasti vyloučit.

Požadovaný doklad v nabídce uchazeče není a uchazeč tento doklad mylně nahrazuje předložením potvrzením o registraci systému kvality podle I.S.EN ISO 9001:1994, které je pro splnění podmínek zadavatele nedostačující.

Zadavatel jednoznačně oddělil kategorii osobních počítačů od kategorie serverů - síťových počítačů.

K námitce uchazeče, že není možné zajistit a předložit certifikát ISO 9001, vztahující se "pouze na výrobu serverů" Úřad konstatuje, že jiní uchazeči, kteří nebyli vyloučeni požadovaný certifikát předložili. Uchazeč tento doklad vztahující se k serverům - síťovým počítačům nedoložil a nedoložil ani vyjádření, jímž by prokázal, že o něj usiluje a proto je námitka shledána nedůvodnou.

K námitce návrhu, že uchazeče k stanovení krátké lhůty pro podání požadovaného certifikátů, která činila v daném případě 20 dnů orgán dohledu konstatuje, že stanovení lhůty pro podání nabídek je plně v kompetenci zadavatele. Lhůta pro podání nabídek ve smyslu ustanovení § 49 odst. 5 zákona nesmí být kratší než 14 dnů. V daném případě byla stanovena 20 dnů a proto v této lhůtě nelze shledávat porušení zákona zadavatelem. Tato námitka je shledána nedůvodnou, neboť jak bylo zjištěno orgánem dohledu zadavatel v průběhu roku vyhlásil obchodní veřejnou soutěž, která byla v souladu s ustanovení § 34 odst. 6 zákona, vyřazením všech uchazečů pro nesplnění podmínek zadání rozhodnutím zadavatele zrušena. Zadavatel postupoval tak, jak mu ukládá zákon a v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 písm. c) zákona vyzval do 6 měsíců od zrušení soutěže všechny uchazeče, s nejnižší nabídkovou cenou k podání nabídky. Jedním z uchazečů obchodní veřejné soutěže byl i uchazeč DELL Computer, s.r.o.

K námitce, že rozhodnutí zadavatele není řádně odůvodněno, Úřad konstatuje, že zadavatel uchazeči oznámil své rozhodnutí o vyloučení a nad rámec svých povinností stanovených v ustanovení § 49 zákona sdělil uchazeči důvody jeho vyloučení ve smyslu požadavku zadavatele stanoveného pod bodem 10 zadání veřejné zakázky včetně poučení o možnosti podat námitky. V rozhodnutí o námitkách statutární orgán zadavatele, který je oprávněn přezkoumávat námitky uchazeče na přezkoumání rozhodnutí zadavatele, byly námitky uchazeče vysvětleny a odůvodněny podrobně. Tím zadavatel a statutární orgán zadavatele splnil svou povinnost danou mu ustanovením § 56 zákona. Tato námitka je shledána nedůvodnou.

K námitce o pochybnostech oprávněnosti osoby podepisující rozhodnutí Úřad konstatuje, že zákon neukládá zadavateli, aby zdůvodňoval, kdo je oprávněn rozhodnutí zadavatele podepisovat. Tyto úkony jsou stanoveny vnitřními předpisy zadavatele. Pouze v přezkumném řízení podle § 56 odst. 1 zákona je stanoveno, že oprávněnost námitek přezkoumá statutární zástupce zadavatele nebo starosta. Rozhodnutí o námitkách č.j. EKO -1107/04-2002 bylo podepsáno statutárním zástupcem zadavatele - ministrem vnitra Mgr. Stanislavem Grossem. Námitka uchazeče nebyla shledána důvodnou.

Závěrem k námitce o možnosti porušení § 11 zákona Úřad konstatuje, že zadavatel není povinen zjišťovat, kdo ze zájemců o veřejnou zakázku vlastní jakékoli oprávnění k činnosti. Ze zákona je oprávněn stanovit podmínky, které považuje za nutné a které jsou pro všechny uchazeče shodné. Stanovené podmínky nesmí zvýhodňovat žádného uchazeče. Nesplní-li uchazeč ve své nabídce stanovené požadavky je zadavatel ve smyslu § 49 odst. 9 zákona povinen uchazeče vyloučit. Nevyloučil-li by uchazeče, kteří nesplnili, resp. nedoložili poklady svědčící o splnění stanovených podmínek, porušil by zadavatel ustanovení § 11 zákona ve vztahu k uchazečům, kteří podmínky zadání veřejné zakázky splnili. Proto i tato námitka uchazeče o možném porušení § 11 zákona je nedůvodná.

S ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které byly posuzovány ve správním řízení zahájeném na návrh uchazeče Úřad ve správním řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odbor dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

  1. Ministerstvo vnitra České republiky, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7

  2. DELL Computer, s.r.o., Sokolovská 84-86, 180 00 Praha 8

  3. Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol., Mgr. Radek Pokorný, Krocínova 1, 110 00 Praha 1

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en