číslo jednací: VZ/S026/151/744/02-Va

Instance I.
Věc FN HK - soubor pro refrakční chirurgii
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice Hradec Králové
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 57 odst. 2 - zamítnuto
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 6. 3. 2002
Dokumenty file icon dokument ke stažení 59 KB

Č. j. S 26/02-151/ 744/02-Va V Brně dne 14. února 2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22. 1. 2002 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., o návrhu Ing. Miloše Boušky, nar. 26. 9. 1953, Sluštická 10, PSČ 100 00 Praha 10, ze dne 15. 1. 2002 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, PSČ 500 05 Hradec Králové, za niž jedná doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ředitel - ze dne 8. 1. 2002 o námitkách proti jeho rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti ve veřejné zakázce "Soubor pro refrakční chirurgii" zadávané výzvou ze dne 23. 11. 2001 více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 cit. zákona rozhodl podle § 57 odst. 2 cit. zákona, takto :

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže výše uvedený návrh uchazeče Ing. Miloše Boušky ze dne 15. 1. 2002 zamítá, neboť nebyl podán v zákonem stanovené lhůtě.

Odůvodnění

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, PSČ 500 05 Hradec Králové, za niž jedná doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ředitel (dále jen "zadavatel"), zaslala sedmi zájemcům o veřejnou zakázku výzvu ze dne 23. 11. 2001 podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. (dále jen "zákon"), k podání nabídky ve veřejné zakázce "Soubor pro refrakční chirurgii".

Zadavatel ve výzvě jako způsob hodnocení nabídek stanovil:

  1. plnění technicko-provozních podmínek pro uživatele, včetně provozních nákladů po dobu 7 let

  2. cena.

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky vyplývá, že nabídky podalo šest

uchazečů.

Dopisy ze dne 14. 12. 2001 oznámil zadavatel uchazečům - CMI s. r. o., Praha, GRANE s. r. o., Zlín, a Ing. Miloš Bouška-PULCHART, Praha, že jsou vyloučeni z další účasti na veřejné zakázce, a to z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů.

Proti tomuto rozhodnutí zadavatele podal dopisem ze dne 28. 12. 2001 uchazeč Ing. Miloš Bouška námitky doručené zadavateli dne 31. 12. 2001. O podaných námitkách rozhodl zadavatel dopisem ze dne 8. 1. 2002, přičemž námitkám nevyhověl. Rozhodnutí zadavatele o námitkách převzal uchazeč dne 9. 1. 2002. Dopisem ze dne 15. 1. 2002 následně

zaslal uchazeč Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách.

Dnem 22. 1. 2002, kdy orgán dohledu návrh uchazeče Ing. Miloše Boušky obdržel, bylo podle § 57 odst. 1 zákona, v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu.

Účastníky tohoto správního řízení podle § 58 zákona jsou:

  1. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, PSČ 500 05 Hradec Králové, za niž jedná doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ředitel

  2. Ing. Miloš Bouška, nar. 26. 9. 1953, Sluštická 10, PSČ 100 00 Praha 10.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem ze dne

29. 1. 2002, ve kterém poskytl účastníkům řízení lhůtu, v níž se mohli ke zjištěným skutečnostem vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření. K oznámení o zahájení řízení se vyjádřil pouze zadavatel, a to dopisem ze dne 1. 2. 2002, v němž uvedl, že uchazeč převzal rozhodnutí zadavatele o námitkách dne 9. 1. 2002, měl tedy nejpozději do 10 dnů, tj. do 19. 1. 2002 možnost doručit žádost o přezkoumání rozhodnutí zadavatele orgánem dohledu.

Na základě posouzení dokumentace a vyjádření účastníků řízení uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

Podle § 57 odst. 2 zákona se návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu podává ve dvojím vyhotovení do 10 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele. Jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli. V návrhu musí být uvedeno, kdo jej podává, proti kterému úkonu zadavatele směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá. Součástí návrhu je i přesné označení a adresa zadavatele a doklad o složení jistoty (pokud je jistota zadavatelem požadována). Návrh, který nemá tyto náležitosti nebo u něhož uchazeč tyto náležitosti nedoložil ve lhůtě stanovené orgánem dohledu, jakož i návrh došlý po uplynutí zákonem stanovené desetidenní lhůty, musí orgán dohledu podle § 57 odst. 2 zákona zamítnout.

Rozhodnutí zadavatele o námitkách proti jeho rozhodnutí o vyloučení z dalšího hodnocení veřejné zakázky převzal uchazeč Ing. Miloš Bouška dne 9. 1. 2002, což vyplývá z předložené doručenky. Desetidenní lhůta pro podání návrhu k orgánu dohledu skončila dne 19.1.2002. Návrh uchazeče byl orgánu dohledu doručen až dne 22. 1. 2002, tedy po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

Orgán dohledu konstatuje, že návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele neodpovídal podmínkám stanoveným v § 57 odst. 2 zákona, neboť byl podán po uplynutí zákonem stanovené desetidenní lhůty, a proto orgán dohledu musel návrh zamítnout.

Pro úplnost orgán dohledu dodává, že po prostudování dokumentace o zadání veřejné zakázky nezjistil porušení zákona, které by vedlo ve věci předmětné veřejné zakázky k zahájení správního řízení z vlastního podnětu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru

Obdrží účastníci řízení:

  1. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, PSČ 500 05 Hradec Králové, zast. doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc.

  2. Ing. Miloš Bouška, nar. 26. 9. 1953, Sluštická 10, PSČ 100 00 Praha 10

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz