Rozhodnutí: VZ/S244/02

Instance I.
Věc dialyzační koncentráty
Účastníci
 1. Fakultní nemocnice Hradec Králové
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. a) - nový výběr
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 13. 3. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 110 KB

Č. j.: VZ/S244/02-153/786/03-GS

V Brně dne 20. února 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 12. 2002 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., na základě návrhu ze dne 18. 12. 2002 společnosti MEDICAMENTA Vysoké Mýto, a. s., Fibichova 143/II, 566 17 Vysoké Mýto, za niž jedná PharmDr. Libor Šeda, předseda představenstva, právně zastoupená na základě plné moci ze dne 19. 12. 2002 JUDr. Miroslavem Svobodou, advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze pod č. 4181, advokátní kancelář Svoboda, Chlumská, Chrůma a partneři, Hradešínská 4, 101 00 Praha 10 - Královské Vinohrady, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové, zastoupená doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., ředitelem - ze dne 10. 12. 2002 o námitkách ze dne 2. 12. 2002 proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22. 11. 2002 ve veřejné zakázce na dodávku "dialyzačních koncentrátů", zadávané výzvou ze dne 17. 10. 2002 podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., rozhodl takto:

Zadavatel - Fakultní nemocnice Hradec Králové - porušil ustanovení § 49 odst. 9 cit. zákona, když z další účasti na veřejné zakázce na dodávku "dialyzačních koncentrátů", nevyloučil uchazeče MEDITES PHARMA, spol. s r. o., Rožnov pod Radhoštěm, který nesplnil další požadavky stanovené zadavatelem v zadání veřejné zakázky.

Podle § 59 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., se rozhodnutí zadavatele ze dne 22. 11. 2002 o výběru nejvhodnější nabídky ruší a zadavateli se ukládá provést nový výběr nejvhodnější nabídky, a to do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Zadavatel - Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové, zastoupená doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., ředitelem (dále jen "zadavatel") - vyzval písemnou výzvou ze dne 17. 10. 2002 (dále jen "výzva") podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb. (dále jen "zákon"), dva zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku "dialyzačních koncentrátů", jak vyplývá z dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen "dokumentace").

V Příloze č. 1 k výzvě pod bodem 4. "Způsob hodnocení nabídek" zadavatel stanovil následující kritéria hodnocení nabídek:

 1. cena,

 2. plnění medicínko-provozních podmínek stanovených uživatelem (zaručená doba použitelnosti, tolerance koncentrací jednotlivých složek a obsahu příměsí).

Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel dvě nabídky. Po provedeném hodnocení nabídek podle kritérií hodnocení definovaných v zadání předmětné veřejné zakázky zadavatel dne 21. 11. 2002 rozhodl, že nejvhodnější nabídku předložil uchazeč MEDITES PHARMA, spol. s r. o., 1. máje 2625, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, za niž jedná Ing. Miroslav Hanák, jednatel (dále jen "MEDITES PHARMA"). Dopisem ze dne 22. 11. 2002 oznámil zadavatel oběma uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky doručenému dne 25. 11. 2002 podal uchazeč MEDICAMENTA Vysoké Mýto, a. s., Fibichova 143/II, 566 17 Vysoké Mýto, za niž jedná PharmDr. Libor Šeda, předseda představenstva, právně zastoupená na základě plné moci ze dne 19. 12. 2002 JUDr. Miroslavem Svobodou, advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze pod č. 4181, advokátní kancelář Svoboda, Chlumská, Chrůma a partneři, Hradešínská 4, 101 00 Praha 10 - Královské Vinohrady (dále jen "MEDICAMENTA"), dopisem ze dne 2. 12. 2002 námitky.

Z dokumentace vyplývá, že zadavatel námitky obdržel dne 3. 12. 2002. Zadavatel se po přezkoumání oprávněnosti námitek rozhodl těmto námitkám nevyhovět, což uchazeči MEDICAMENTA sdělil dopisem ze dne 10. 12. 2002, který jmenovaný uchazeč obdržel dne 12. 12. 2002, jak vyplývá z doručenky.

Uchazeč MEDICAMENTA využil svého práva a podal dopisem ze dne 18. 12. 2002 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který je orgánem dohledu nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.

Orgán dohledu obdržel výše uvedený návrh dne 20. 12. 2002, a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Z dokumentace vyplývá, že zadavatel obdržel předmětný návrh dne 23. 12. 2002 (pondělí).

Ve svém návrhu uchazeč MEDICAMENTA uvedl, že uchazeč MEDITES PHARMA nemá schválen roztok pro zvýšení kalia v koncentrátu "K+ navážka" jako zdravotnický prostředek, kam všechny koncentráty (nově dialyzáty) včetně výše jmenovaného roztoku patří. Jelikož společnost MEDITES PHARMA ve svém sídle v pátek dne 15. 11. 2002 na osobním jednání s Ing. P. Civínem a PharmDr. L. Šedou ústy svého ředitele potvrdila, že tento roztok nevyrábí, nedodává a v budoucnu ani neuvažuje o jeho výrobě, nemohla tento roztok nabídnout v rámci své nabídky. Dodávání roztoku však je jedním ze základních požadovaných koncentrátů, na které bylo zadávací řízení uskutečněno. Společnost MEDICAMENTA dále uvedla, že je jediným výrobcem výše zmíněného roztoku v České republice a jako jediná jej má rovněž schválen jako zdravotnický prostředek. Navrhovatel má za to, že došlo i k dalším pochybením v průběhu zadávacího řízení. Závěrem se uchazeč MEDICAMENTA domáhá, aby byl uchazeč MEDITES PHARMA dodatečně vyloučen, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bylo zrušeno a byl proveden nový výběr ze zbylých uchazečů, případně aby bylo zrušeno zadání veřejné zakázky.

Zadavatel sdělil své stanovisko k návrhu dopisem ze dne 27. 12. 2002, v němž mj. uvedl, že uchazeč MEDITES PHARMA ve své nabídce splnil podmínky zadání, tj. i podmínku "navážky zvyšující obsah kália" (příloha č. 1, bod 1. Popis, Požadovaný sortiment koncentrátů I. e) Navážky zvyšující obsah kália 50 ml a 100 ml). V nabídce jmenovaného uchazeče je uvedeno ujištění o shodě pro hemodialyzační koncentráty, dále pak balení "K" navážky ve vratných skleněných lékovkách o objemu 50 a 100 ml, tak jak bylo požadováno v zadávacích podmínkách. Nabídka dodávek "Navážky zvyšující obsah kália" byla uchazečem zahrnuta do celkové nabídkové ceny. Uchazeč MEDITES PHARMA předložil kompletní nabídku bez variantního řešení. V zadávacích podmínkách nebyla uvedena podmínka, že "K" navážka musí být vyrobena v České republice. Závěrem zadavatel dodává, že při rozhodování o výběru nejvhodnější nabídky nebyl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek, a že uchazeč nebyl krácen na svých zákonem stanovených právech.

Podle § 58 zákona jsou účastníky tohoto řízení:

 • zadavatel,

 • MEDITES PHARMA, jejíž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější,

 • MEDICAMENTA.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem ze dne 13. 1. 2003 a poskytl jim lhůtu, v níž se mohli vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření (§ 33 správního řádu).

Dopisem ze dne 15. 1. 2003 požádal orgán dohledu o stanovisko Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ministerstvo zdravotnictví, odbor farmacie a regulace léčiv.

Rozhodnutím č. j. VZ/S244/02-153/207/03-GS ze dne 15. 1. 2003 orgán dohledu vyměřil uchazeči MEDICAMENTA správní poplatek, který jmenovaný uchazeč ve stanovené lhůtě uhradil. V této souvislosti orgán odhledu poznamenává, že podle § 6 odst. 4 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy (tedy v daném případě správním řádem) neběží v době od zaslání platebního výměru k zaplacení správního poplatku až do prokázání jeho zaplacení.

Státní ústav pro kontrolu léčiv se k případu vyjádřil dopisem ze dne 20. 1. 2003, v němž mj. uvedl, že zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ZP"), svěřuje výkon státní správy v oblasti zdravotnických prostředků nejen Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, ale především Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu obrany (§ 37 zákona o ZP).

Ustanovení § 31 zákona o ZP stanoví poskytovatelům, u nichž se provádí klinické zkoušky zdravotnických prostředků, dále dovozcům, výrobcům a distributorům, povinnost registrace na Ministerstvu zdravotnictví. Veškeré údaje, o které orgán dohledu zažádal, jsou k dispozici na Ministerstvu zdravotnictví, odbor farmacie a regulace léčiv.

Ministerstvo zdravotnictví, odbor farmacie a regulace léčiv, zaslalo orgánu dohledu své vyjádření dopisem ze dne 4. 2. 2003, v němž se mj. uvádí, že

 • odpovědnost za uvádění zdravotnických prostředků na trh v ČR má pouze výrobce, event. osoba, která je výrobcem k tomuto uvádění oprávněná; výrobce na základě ustanovení § 42 zákon č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenské podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), může své výrobky - zdravotnické prostředky prodávat, aniž by k této činnosti potřeboval další živnostenské oprávnění, proto nelze § 18 zákona o ZP aplikovat na tento uvedený případ,

 • výrobce, event. distributor, může zásobovat příslušné zdravotnické zařízení, tj. poskytovatele zdravotní péče, aniž by k tomu potřeboval další "povolení" či "schválení",

 • výrobce je však povinen dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, zákona o ZP a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 102/2001 Sb., o všeobecné bezpečnosti výrobků a v daném případě i nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb.,

 • před uvedením zdravotnického prostředku na trh musí výrobce provést posouzení shody, klinické hodnocení nebo klinické zkoušky, vydat na základě předchozích dokumentů (doklad o provedení posouzení shody, tj. certifikát event. rozhodnutí autorizované osoby, závěrečná zpráva o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku podle vyhlášky č. 316/2000 Sb., kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy klinického hodnocení zdravotnického prostředku) prohlášení o shodě, a závěrem ujištění o tom, že prohlášení o shodě jím bylo vydáno (viz zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění),

 • v případě, že zdravotnický prostředek byl poprvé uveden na trh a do provozu, je výrobce před zahájením činnosti povinen v souladu s § 31 zákona o ZP oznámit údaje uvedené v přílohách č. XIX, XX, XXII, které jsou součástí nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.

Závěrem se v dopise uvádí, že orgánem dozoru pro řádné uvedení zdravotnického prostředku na trh je Česká obchodní inspekce.

K zahájenému správnímu řízení se dopisem ze dne 23. 1. 2003 vyjádřil rovněž uchazeč MEDITES PHARMA, který mj. uvedl, že

 • má za to, že ve všech bodech splnil zadání zadavatele v rámci zadávacího řízení na dodávku dialyzačních koncentrátů ze dne 17. 10. 2002, a to včetně navážky zvyšující obsah kalia, tzv. "K" navážka s tím, že dodávky, dle kupní smlouvy č. 157/02, která je součástí nabídky na veřejnou zakázku, mohou být realizovány od 1. 1. 2003 a od tohoto data, byl připraven dodávat; v neposlední řadě poukazuje na znění textu zadávacího řízení, že podmínkou vypsaného zadávacího řízení nebyla výroba dialyzačních koncentrátů, ale jejich dodávky,

 • k námitce navrhovatele, že naše společnost nemá schválen roztok pro zvýšení kalia v koncentrátu "K navážka" jako zdravotnický prostředek uvádíme:

 1. u zdravotnického prostředku Roztok KCl 26,2 %, což je název zdravotnického prostředku pro zvýšení kalia, byla dne 22. 8. 2002 úspěšně vyrobena ověřovací série, ze které byla založena stabilní studie; z hodnocení výrobků ověřovací série bylo zřejmé, že zdravotnický prostředek Roztok KCl 26,2 % splňuje všechny na něj kladené požadavky,

 2. dne 4. 12. 2002 byla autorizované osobě č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Zlín - Louky, IČ 47910381, předána žádost o certifikaci zdravotnického prostředku Roztok KCl 26,2 % (dále jen "autorizovaná osoba"),

 3. autorizovaná osoba vydala dne 18. 12. 2002 Certifikát typu č. 02 0103 R ze dne 18. 12. 2002, kde potvrzuje, že výrobce MEDITES PHARMA má zajištěny podmínky pro trvalé dodržování jakosti zdravotnického prostředku Roztok KCl 26,2 %,

 4. autorizovaná osoba vydala dne 18. 12. 2002 Certifikát typu č. 02 1334 T/AO, kterým potvrdila, že u vzorku předmětného výrobku (Roztok KCl 26,2%) zjistila shodu vlastností se základními požadavky nařízení vlády č. 181/2001 Sb., v platném znění,

 5. naše společnost MEDITES PHARMA na základě výše uvedených dokumentů vydala dne 20. 12. 2002 Prohlášení o shodě a Ujištění o prohlášení o shodě v souladu s platnými zákony a nařízeními vlády a v návaznosti na to jsme byli připraveni dodávat zdravotnický prostředek Roztok KCl 26,2 % od 1. 1. 2003,

 6. zdravotnický prostředek Roztok KCl, 26,2 % byl uveden na trh dne 22. 1. 2003 pro jiného odběratele; dne 17. 1. 2003 splnila naše společnost zákonem stanovené požadavky na zdravotnický prostředek před jeho uvedením na trh a provedla registraci zdravotnického prostředku na Ministerstvu zdravotnictví ČR,

 • navrhovatel dále poukazuje na jednání svých ředitelů pana Ing. P. Civína a pana PharmDr. L. Šedy dne 15. 11. 2002 s ředitelem MEDITES PHARMA, panem Ing. Hanákem, kdy došlo patrně k nedorozumění, poněvadž nebyl důvod, aby se ředitel Ing. Hanák k věci takto vyjadřoval, byla jen diskutována možnost výrobní kooperace zdravotnického prostředku pro zvýšení kalia v koncentrátech,

 • s přihlédnutím k § 32 správního řádu, doložil uchazeč MEDITES PHARMA v příloze tohoto vyjádření následující dokumenty:

 • Protokol o výrobě vzorku: Roztok KCl 26,2 %, šarže 020822/1C,

 • Protokol o zkoušce … Energoaqua, a. s., šarže 020822/1C,

 • Protokol LAL TEST - stanovení endotoxinů, šarže 020822/1C,

 • Protokol o výrobě vzorku: Roztok KCl 26,2 %, šarže 020822/1C,

 • Protokol o zkoušce … Energoaqua, a. s., šarže 020822/1C,

 • Protokol LAL TEST - stanovení endotoxinů, šarže 020822/1C,

 • Prohlášení o shodě,

 • Ujištění o prohlášení o shodě,

 • Rozhodnutí č. 02 103 R,

 • Certifikát typu č. 02 1334 T/AO,

 • Závěrečný protokol č. j. 8036 0516/2002,

 • Formulář pro registraci zdravotnických prostředků,

 • Formulář pro registraci informací vztahujících se k certifikaci zdravotnických prostředků.

Závěrem uchazeč MEDITES PHARMA uvedl, že ze shora uvedených skutečností má za to, že návrh ze dne 18. 12. 2002 je nedůvodný, předmětné zadávací řízení proběhlo řádně a navrhuje zamítnutí návrhu navrhovatele a potvrzení rozhodnutí zadavatele.

Po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů dospěl orgán dohledu k následujícím rozhodným závěrům.

Z návrhu společnosti MEDICAMENTA vyplývá, že hlavní příčinou sporu je "část" předmětu plnění, a to zdravotnický prostředek "K" navážka (tj. Roztok KCl 26,2 %) a jeho výroba, resp. dodávka v rámci předmětné veřejné zakázky.

Orgán dohledu uvádí, že se nezabýval přezkoumáváním argumentů, které se týkají osobního jednání dne 15. 11. 2002, neboť tvrzení obou uchazečů (viz výše) nemají žádný vliv na faktický stav věci, zda společnost MEDITES PHARMA je či není oprávněna roztok "K" navážku dodávat, resp. vyrábět, a zda uchazeč MEDICAMENTA je či není skutečně jediným výrobcem předmětného roztoku v České republice.

Z ustanovení § 49 odst. 9 zákona vyplývá, že nabídku uchazeče zadavatel posoudí podle § 2c zákona a podle dalších požadavků stanovených v zadání nebo v zadávací dokumentaci. Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní-li další požadavky stanovené zadavatelem, zadavatel ho z další účasti na veřejné zakázce vyloučí.

Předmět zadání veřejné zakázky zadavatel definoval v Příloze č. 1 k výzvě. Pod bodem I. e) zadavatel mezi požadovaný sortiment koncentrátů zařadil rovněž "Navážky zvyšující obsah kália: 50 ml "K" navážky zvyšující obsah draslíku v dialyzátu o 1 mmol/l po přidání do 5 l koncentrátu, 100 ml "K" navážky zvyšující obsah draslíku v dialyzátu o 1 l mmol/l po přidání do 10 l koncentrátu".

Pod bodem 2. v textu Přílohy č. 1 k výzvě zadavatel vymezil dobu plnění po dobu dvou let od data uzavření smlouvy.

Zadavatel v zadávací dokumentaci (tj. Příloze č. 2 k výzvě) stanovil "doplňující požadavky", přičemž doplňujícím požadavkem uvedeným pod bodem a) bylo "Ujištění, že bylo vydáno prohlášení o shodě".

Jak již orgán dohledu uvedl, vyžádal si stanovisko od Ministerstva zdravotnictví, odbor farmacie a regulace léčiv, který je jedním z orgánů vykonávající státní správu v oblasti zdravotnických prostředků určených k použití při poskytování zdravotní péče (viz § 37 písm. a) zákona o ZP), a u kterého jsou povinni se registrovat poskytovatelé, u nichž se provádí klinické zkoušky zdravotnických prostředků, výrobci, dovozci a distributoři těchto prostředků se sídlem v České republice anebo jiné osoby se sídlem v České republice, které uvádějí zdravotnické prostředky poprvé na trh a do provozu (viz § 31 odst. 1 zákona o ZP). Z vyjádření Ministerstva zdravotnictví (viz dopis ze dne 4. 3. 2003 na str. 4 tohoto rozhodnutí) je zřejmé, které kroky musí výrobce učinit před tím, než je zdravotnický prostředek uveden na trh. Z předmětného vyjádření Ministerstva zdravotnictví dále vyplývá, na základě kterých dokumentů může výrobce zdravotnického prostředku vydat prohlášení o shodě, a následně ujištění o tom, že prohlášení o shodě jím bylo vydáno.

V rámci předmětného správního řízení předložil uchazeč MEDITES PHARMA "Certifikát typu č. 02 1334 T/AO" na výrobek "zdravotnický prostředek - třídy I I b, Roztok KCl 26,2 %" vydaný Institutem pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, dne 18. 12. 2002, jehož nedílnou součástí jsou doklady "Závěrečný protokol č. j. 8036 0516/2002" ze dne 13. 12. 2002 a "Rozhodnutí č. 02 0103 R" ze dne 18. 12. 2002. Na základě uvedených dokumentů uchazeč MEDITES PHARMA vydal dne 20. 12. 2002 "Prohlášení o shodě" týkající se zdravotnického prostředku Roztok KCl 26,2 %, a následně "Ujištění o prohlášení o shodě" ze dne 20. 12. 2002. Závěrečným krokem, který jmenovaný uchazeč provedl, byla registrace zdravotnického prostředku Roztok KCl 26,2 % na Ministerstvu zdravotnictví, což dokládá Formulář pro registraci zdravotnických prostředků ze dne 17. 1. 2003 a Formulář pro registraci informací vztahujících se k certifikaci zdravotnických prostředků ze dne 17. 1. 2003.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že uchazeč MEDITES PHARMA podal nabídku v okamžiku, kdy ještě nevlastnil "Certifikát typu č. 02 1334 T/AO" na výrobek "zdravotnický prostředek - třídy I I b, Roztok KCl 26,2 %". V okamžiku podání nabídky, jenž byla zadavateli doručena dne 7. 11. 2002 v 13:45 hod., nemohl tedy uchazeč MEDITES PHARMA, vydat ujištění, že bylo vydáno prohlášení o shodě, a ani prohlášení o shodě na zdravotnický prostředek Roztok KCl 26,2 %, neboť "Certifikát typu č. 02 1334 T/AO" na výrobek "zdravotnický prostředek - třídy I I b, Roztok KCl 26,2 %" byl vydán příslušnou autorizovanou osobou až dne 18. 12. 2002, tedy více než měsíc od data, do kterého mohly být nabídky k zadavateli podány. Doba pro podávání nabídek byla v zadání veřejné zakázky stanovena v termínu do 8. 11. 2002 do 11:00 hod (viz bod 7 Přílohy č. 1 k výzvě).

Orgán dohledu zjistil, že součástí nabídky uchazeče MEDITES PHARMA je i kupní smlouva č. 157/02, v jejíž části V. "dodací a kvalitativní podmínky" je mj. uvedeno, že "dodávky "K" navážek mohou být realizovány od 1. 1. 2003". Nabídka jmenovaného uchazeče rovněž obsahuje "Ujištění o shodě", že (začátek citace): "Institut pro testování a certifikaci Zlín provedl certifikaci systému jakosti a vydal certifikát č. 00 0016 R, na jehož základě vydala společnost MEDITES PHARMA pro hemodialyzační koncentráty prohlášení o shodě.

V "Ujištění o shodě", které je součástí nabídky uchazeče MEDITES PHARMA, se jmenovaný uchazeč odvolává na certifikát č. 00 0016 R. Uvedený certifikát, jenž byl vydán autorizovanou osobou č. 224, Institutem pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, dne 24. 2. 2002, se však nevztahuje na předmětný roztok KCl 26,2 %. Na základě telefonického dožádání orgánem dohledu zaslal uchazeč faxem kopii předmětného certifikátu, který je tak součástí správního spisu. Nabídka uchazeče MEDITES PHARMA tedy neobsahovala ujištění o tom, že bylo vydáno prohlášení o shodě na zdravotnický roztok KCl 26,2 % a jmenovaný uchazeč nesplnil jeden z doplňujících požadavků stanovených zadavatelem v zadání šetřené veřejné zakázky.

Skutečností zůstává, že uchazeč MEDITES PHRAMA zadavatele upozornil, a to přímo v návrhu smlouvy, že dodávky "K" navážek mohou být realizovány od 1. 1. 2003. Rovněž v návrhu smlouvy uvedl podmínky pro jednostranné okamžité odstoupení od smlouvy druhou stranou (tedy zadavatelem), a to v případě opakovaného neplnění dohodnutých termínů dodávek. I když z postupu uchazeče MEDITES PHARMA lze dovodit, že svou nabídku na předmětnou zakázku podal s tím úmyslem, že bude schopen úspěšně realizovat předmětnou veřejnou zakázku, včetně dodávky roztoku "K" navážka, je zřejmé, že v okamžiku podání nabídky nemohl vydat "ujištění, že bylo vydáno prohlášení o shodě" na zdravotnický prostředek roztok KCl 26,2 %, neboť k tomu neměl příslušné podklady, tj. certifikáty, event. rozhodnutí vydané autorizovanou osobu, přičemž "ujištění, že bylo vydáno prohlášení o shodě" bylo jedním z doplňujících požadavků, které zadavatel definoval v podmínkách zadání. Svou nabídku dodávky roztoku KCl 26,2 % opíral uchazeč MEDITES PHRAMA o nejistý předpoklad, že do data než bude uzavřena smlouva se zadavatelem, získá příslušné dokumenty, na jejich základě následně vydá prohlášení o shodě a ujištění, že prohlášení o shodě bylo vydáno. Jelikož se "Ujištění o shodě" předložené uchazečem MEDITES PHARMA v nabídce nevztahovalo na všechny dialyzační koncentráty, které byly předmětem plnění, nebyla nabídka jmenovaného uchazeče úplná a zadavatel měl uchazeče vyloučit z další účasti na předmětné veřejné zakázce. Zadavatel však nabídku jmenovaného uchazeče nevyřadil a dále posuzoval a hodnotil.

Posouzením všech uvedených skutečností dospěl orgán dohledu k závěru, že zadavatel porušil § 49 odst. 9 zákona tím, že hodnotil i nabídku uchazeče MEDITES PHARMA, který nesplnil další požadavek stanovený zadavatelem, a nevyloučil jmenovaného uchazeče z další účasti na šetřené veřejné zakázce.

V této souvislosti orgán dohledu uvádí, že zadavatel je povinen v procesu zadávání veřejné zakázky postupovat takovým způsobem, aby nedošlo k porušení principu rovného přístupu ke všem uchazečům, který zákonodárce zakotvil v ustanovení § 11 zákona a na který výslovně odkazuje § 49 odst. 8 zákona. Tím, že zadavatel uchazeče MEDITES PHRAMA nevyloučil již ve fázi posuzování souladu nabídek se zákonem, narušil fair prostředí výběru nejvhodnější nabídky, neboť tohoto uchazeče zvýhodnil proti ostatním uchazečům o veřejnou zakázku. Závěrem orgán dohledu dodává, že zásada rovného přístupu je spolu se zásadou transparentnosti a právem na přezkum, jedním ze základních principů, které je nutné dodržovat při výběrových řízeních, přičemž tyto zásady aplikuje a hájí i Evropský soudní dvůr ve své rozhodovací praxi v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Po zhodnocení všech skutečností, a to jak v jejich vzájemné souvislosti, tak i jednotlivě, orgán dohledu rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží účastníci správního řízení:

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové, zast. doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc.

JUDr. Miroslav Svoboda, advokátní kancelář Svoboda, Chlumská, Chrůma a partneři, Hradešínská 4, 101 00 Praha 10 - Královské Vinohrady

MEDITES PHARMA, spol. s r. o., 1. máje 2625, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zast. Ing. Miroslavem Hanákem

Na vědomí:

MEDICAMENTA Vysoké Mýto, a. s., Fibichova 143/II, 566 17 Vysoké Mýto, zast. PharmDr. Liborem Šedou

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en