Rozhodnutí: VZ/S004/03

Instance I.
Věc Trafostanice Úřad práce Karviná
Účastníci
  1. Úřad práce Karviná
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 62 odst. 1 - pokuta
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 10. 4. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 87 KB

Č. j. VZ/S4/03-152/858/03-SH

V Brně dne 14. března 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 1. 2003 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ve věci přezkoumávání postupu zadavatele Úřad práce Karviná, tř. Osvobození 1388/60a, 735 06 Karviná - Nové Město, zastoupeného v době zadání veřejné zakázky Ing. Tomášem Špirochem, ředitelem, nyní zastoupeného Ing. Jiřím Montagem, ředitelem, při zadávání veřejné zakázky na zhotovení díla "Trafostanice včetně přívodu VN a rozvody NN", zadané výzvou ze dne 7. 11. 2000 více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., rozhodl takto:

Zadavatel - Úřad práce Karviná závažně porušil:

  1. § 49 odst. 1 posledně cit. zákona, neboť vyzval k podání nabídky pouze tři zájemce o veřejnou zakázku,

  2. § 49 odst. 9 v návaznosti na § 2e téhož zákona, neboť nevyloučil z další účasti na veřejné zakázce uchazeče C. T. S. E. Servis, spol. s r. o., Ostrava-Poruba, který při podání nabídky neprokázal kvalifikační předpoklad v souladu s ust. § 2b odst. 1 písm. a) téhož zákona, způsobem podle § 2c odst. 1 a 3 téhož zákona, a který před podpisem smlouvy neprokázal kvalifikační předpoklady podle § 2c odst. 2 téhož zákona.

Za zjištěná závažná porušení zákona o zadávání veřejných zakázek se zadavateli Úřadu práce Karviná podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.,ukládá pokuta ve výši 3 000,- Kč (slovy tři tisíce korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3711-24825-621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 0040315001.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), si na základě podnětu Nejvyššího kontrolního úřadu dopisy č. j. VZ/S164/02-152/4709/02-SH ze dne 30. 9. 2002 a č. j. VZ/S164/02-152/5259/02-SH ze dne 31. 10. 2002 vyžádal od zadavatele dokumentaci o zadání veřejné zakázky na zhotovení díla "Trafostanice včetně přívodu VN a rozvody NN". Z předložených materiálů zjistil orgán dohledu následující skutečnosti.

Zadavatel vyzval dne 7. 11. 2000 tři zájemce o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 24. 11. 2000 vyplývá, že zadavatel obdržel nabídky od všech vyzvaných uchazečů a žádná z nich nebyla vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

Ze záznamu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 11. 2000 je zřejmé, že zadavatel hodnotil nabídky podle kritérií stanovených ve výzvě (výše nabídkové ceny, zkušenost s realizací obdobných zakázek a doba plnění), a to v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzoval. Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče C. T. S. E. Servis, spol. s r. o., Slavíkova 1744, 708 00 Ostrava-Poruba, což oznámil všem uchazečům dopisem ze dne 24. 11. 2000. Smlouva na plnění veřejné zakázky byla s vybraným uchazečem uzavřena dne 22. 12. 2000.

Při kontrole předložené dokumentace však orgán dohledu zjistil skutečnosti, které jej vedly k zahájení správního řízení z úřední povinnosti, jehož jediným účastníkem je podle § 58 zákona zadavatel. Dopisem č. j. VZ/S4/03-152/160/03-SH ze dne 13. 1. 2003 orgán dohledu oznámil zadavateli svá zjištění týkající se nesprávného postupu zadavatele při zadání veřejné zakázky podle § 49 odst. 1 zákona, neprokázání splnění kvalifikačního předpokladu podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona v návaznosti na § 2c odst. 1 a 3 zákona a nepředložení dokladů vybraným uchazečem před uzavřením smlouvy podle § 2c odst. 2 zákona.

Orgán dohledu zároveň stanovil lhůtu, ve které se zadavatel mohl vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Zadavatel se k zahájenému správnímu řízení ve stanovené lhůtě vyjádřil dopisem ze dne 20. 1. 2003, ve kterém uvádí, že ke zjištěným pochybením došlo z důvodu časové tísně a ve snaze neomezit, příp. přerušit činnost pobočky Úřadu práce v Havířově, neboť bylo nutné řešit momentální havarijní situaci na trafostanici.

Orgán dohledu po posouzení veškerých materiálů a vyjádření zadavatele uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K porušení § 49 odst. 1 zákona

Předmětná veřejná zakázka byla zadána na podkladě výzvy učiněné zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona, přičemž vyzváni byli pouze tři zájemci, ačkoliv zákon, s ohledem na výši předpokládaného peněžitého závazku, požaduje vyzvat nejméně pět zájemců.

Volbu způsobu zadání veřejné zakázky ponechává zákon na zadavateli, který je povinen dodržovat zákonné postupy zadávání veřejných zakázek, a to s ohledem na výši finančního závazku, který mu vznikne ze zadání veřejné zakázky, neboť zadavatel je povinen rovněž dbát na účelné vynakládání finančních prostředků. Zadavatel je rovněž povinen vyzvat k podání nabídky potřebný počet zájemců, který je stanoven pro daný způsob zadání v příslušném ustanovení zákona.

V šetřeném případě se jedná o výši finančního závazku 1 996 622,- Kč bez DPH, přičemž předmět plnění vymezený ve smlouvě - "dodávka trafostanice" - je nutné zahrnout pod nemovitost (pojem nemovitost ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek je třeba vykládat v souladu s ust. § 119 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nemovitostmi rozumějí pozemky a stavby spojené trvale se zemí pevným základem). Zadavatel v šetřeném případě využil zadání veřejné zakázky podle ust. § 49 odst. 1 zákona, ve znění platném v době zadání, kdy limit určený pro nemovitost byl stanoven na 2 500 000,- Kč bez DPH, což zadavatele dále zavazuje k postupu podle cit. ustanovení zákona. Orgán dohledu nicméně přihlédl ke skutečnosti, že vzhledem k výši peněžitého závazku byl zadavatel oprávněn postupovat podle ust. § 49a zákona (zjednodušené zadání), ve znění platném v době zadání veřejné zakázky.

K porušení § 49 odst. 9 v návaznosti na § 2e zákona

Podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona "Kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky splňuje uchazeč, který má příslušné oprávnění k podnikání." Podle § 2c odst. 1 zákona "Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) zákona dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku".

Podle § 2c odst. 3 zákona "Doklady opravňující k podnikání a doklady uvedené v odstavci 2 mohou být předloženy též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti".

Obsahem nabídky vybraného uchazeče C. T. S. E. Servis, spol. s r. o., Ostrava-Poruba, je sice originál výpisu z obchodního rejstříku, avšak v nabídce jsou pouze neověřené kopie živnostenských listů s předmětem podnikání "projektování elektrických zařízení" a "montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí".

Podle § 2c odst. 2 zákona "Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady takto:

  1. podle § 2b odst. 1 písm. a) výpisem z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů,

  2. podle § 2b odst. 1 písm. d) výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než šest měsíců,

  3. podle § 2b odst. 1 písm. f) potvrzením příslušného orgánu ne starším než šest měsíců."

Vybraný uchazeč C. T. S. E. Servis, spol. s r. o., Ostrava-Poruba, nepředložil doklady před podpisem smlouvy podle § 2c odst. 2 písm. b) a c) zákona (viz výše). Originál výpisu z obchodního rejstříku doklad podle § 2c odst. 2 písm. a) zákona je součástí nabídky a je datován ke dni 23. 10. 2000, z čehož vyplývá, že není starší než 90 dnů vzhledem ke dni uzavření smlouvy (22. 12. 2000). Poněvadž zadavatel jmenovaného uchazeče nevyloučil z další účasti na veřejné zakázce, ale naopak s ním uzavřel smlouvu, porušil závažným způsobem ust. § 49 odst. 9 v návaznosti na § 2e zákona.

V této souvislosti orgán dohledu uvádí, že prokazování kvalifikačních předpokladů je jedním ze zásadních předpokladů, které opravňují uchazeče k účasti na veřejné zakázce. Je tudíž třeba zdůraznit, že prokázání kvalifikačních předpokladů a jejich doložení je prvotním předpokladem zdárného průběhu vlastní realizace předmětu plnění veřejné zakázky, neboť je průkazem toho, že osoba, která bude realizovat veřejnou zakázku, je k plnění způsobilá. Orgán dohledu dále konstatuje, že důsledkem plnění veřejné zakázky nekvalifikovaným uchazečem by totiž mohlo dojít ke vzniku hmotných škod na majetku zadavatele, případně ohrožení životů a zdraví lidí. Taktéž doložení čestných prohlášení uchazeče a následné doložení kvalifikačních předpokladů uchazeče před podpisem smlouvy příslušnými výpisy a potvrzeními příslušných orgánů má sloužit k tomu, aby na plnění zakázek hrazených z veřejných prostředků nebyli vybíráni uchazeči, za kterými má stát pohledávky a jejichž morální profil by mohl ohrozit hodnověrnost procesu výběru nejvhodnější nabídky a řádné splnění předmětu veřejné zakázky ze strany zadavatele.

Podle § 62 odst. 1 zákona "zjistí-li orgán dohledu, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona, může mu uložit pokutu do výše 1% ceny zakázky". Pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení.

Při posuzování míry závažnosti porušení zákona vycházel orgán dohledu z následujících úvah.

Zadavatel uzavřel smlouvu s uchazečem, který neprokázal v nabídce ani před podpisem smlouvy kvalifikační předpoklady v souladu se zákonem. Důsledkem plnění veřejné zakázky nekvalifikovaným uchazečem by mohlo dojít ke vzniku hmotných škod na majetku zadavatele.

Zadavatel použil k úhradě veřejné zakázky prostředky státního rozpočtu, se kterými je povinen nakládat v souladu s principem účelnosti a hospodárnosti.

Orgán dohledu vycházel kromě závažnosti porušení zákona i z následujících úvah ke stanovení výše pokuty.

Vzhledem ke zjištěným závažným porušením zákona a s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmět plnění veřejné zakázky byl již realizován, nelze uložit zadavateli opatření k nápravě, jelikož fakticky nelze ukládat plnění, která jsou neproveditelná. Orgán dohledu zvolil postup podle části čtvrté, hlavy IV. zákona a uložil zadavateli pokutu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Orgán dohledu rozhodl uložit v šetřeném případě pokutu při její dolní hranici možné sazby. Ve svých úvahách o výši sankce přihlédl zejména k zadavatelem uvedené skutečnosti, že k porušením došlo v důsledku časové tísně, resp. havárie na trafostanici, k čemuž je však nezbytné poznamenat, že zadavatel v průběhu správního řízení nedoložil žádnými doklady svá tvrzení o havarijní situaci trafostanice. Orgán dohledu byl současně veden úvahou, že uložení pokuty v dolní hranici sazby bude plnit i funkci preventivní, tj. předcházení porušování zákona zadavatelem v dalších případech zadávání veřejných zakázek.

Uložení sankce zákon nespojuje s jakýmkoliv porušením povinností, neboť obecně předpokládá, že porušení povinností může dosahovat různé intenzity, sankcionovat však umožňuje pouze taková protiprávní jednání, která dosahují intenzity závažného porušení zákonem uložených povinností. Porušeními zákona, kterých se zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky dopustil, když nedodržel zákonem stanovený postup pro způsob zadání podle § 49 odst. 1 zákona a když z další účasti na veřejné zakázce nevyloučil uchazeče, který neprokázal kvalifikační předpoklady v nabídce ani před podpisem smlouvy v souladu se zákonem, byl nepochybně naplněn zákonný znak závažného porušení.

Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona, a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení (o porušení zákona se orgán dohledu dověděl ze své kontrolní činnosti v říjnu 2002 a k porušením zákona došlo 22. 12. 2000, kdy byla uzavřena smlouva o dílo).

Ze zadání předmětné veřejné zakázky vznikl zadavateli peněžitý závazek ve výši 2 096 563,- Kč včetně DPH, přičemž 1 % činí 20 965,63 Kč. Za výše zjištěná závažná porušení zákona uložil orgán dohledu zadavateli pokutu ve výši 3 000,- Kč.

Orgán dohledu se na základě všech zjištěných skutečností, hodnocení důkazů jak jednotlivě, tak v jejich vzájemné souvislosti, rozhodl uložit zadavateli za závažná porušení zákona pokutu, a to v dolní polovině možné sazby.

Dohled nad dodržováním zákona podle § 52 zákona o zadávání veřejných zakázek spočívá mimo jiné i v kontrole postupů zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a v ukládání sankcí. Pokuta uložená zadavateli za zjištěná závažná porušení zákona při zadávání předmětné veřejné zakázky má splnit funkci represivní - postih za porušení povinností stanovených zákonem a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k takovému chování, které je v souladu se zákonem.

Orgán dohledu posoudil celý případ a na základě zjištěných skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží:

Úřad práce Karviná, tř. Osvobození 1388/60a, 735 06 Karviná, zast. Ing. Jiřím Montagem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en