číslo jednací: 2R028/02 - Hr

Instance II.
Věc revize a oprava PHP, stabilního hasícího zařízení na velkostrojích a revize požárních vodovodů
Účastníci
  1. Severočeské doly, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 odst. 2 sř - rozhodnutí se mění
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 11. 12. 2002
Související rozhodnutí VZ/S055/02-151/2277/SP
2R028/02 - Hr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 74 KB

Č. j.: 2R 28/02 - Hr V Brně dne 28. listopadu 2002

Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 27.5.2002 společností Severočeské doly a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, zast. předsedou představenstva Ing. Vratislavem Vajnarem, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. S 55/02-151/2277/SP ze dne 10.5.2002 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - společnosti Severočeské doly a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, při zadávání:

  1. veřejné zakázky na "revizi a opravy PHP, stabilního hasícího zařízení na velkostrojích a revizi požárních vodovodů", zadané výzvou ze dne 14.10.2001 a

  2. veřejné zakázky "modernizace a oprava poháněcích stanic pásových dopravníků š. 1 200 mm č. 23 a 34", zadané výzvou ze dne 13.2.2001,

m ě n í m

podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., na základě návrhu zvláštní komise, ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona, napadené rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. S 55/02-151/2277/SP ze dne 10.5.2002 bod II. jeho výrokové části takto:

  1. při zadávání veřejné zakázky na "modernizaci a opravy poháněcích stanic pásových dopravníků š. 1 200 mm č. 23 a 34" porušil zadavatel obchodní společnost Severočeské doly a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., tím, že při zadávání veřejné zakázky nepostupoval žádným ze způsobů podle tohoto zákona, přestože výše peněžitého závazku bez DPH nezbytného pro realizaci předmětu plnění takový postup vyžadovala, a proto se podle ustanovení § 60 písm. b) v návaznosti na § 60a posledně citovaného zákona, ve znění jeho novel, zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., zadání veřejné zakázky ruší.

O d ů v o d n ě n í

Dne 21.3.2002 si Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vyžádal od společnosti Severočeské doly a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, zast. předsedou představenstva Ing. Vratislavem Vajnarem (dále jen "zadavatel") dokumentaci o zadávání veřejné zakázky na "revizi a opravy PHP, stabilního hasícího zařízení na velkostrojích a revizi požárních vodovodů" výzvou ze dne 14.10.2001 pěti zájemcům o veřejnou zakázku, ve které zadavatel mimo jiné upozornil všechny zájemce, že "nemá na základě platnosti zákona č. 142/2001 Sb. (novela zákona č. 199/1994 Sb.), povinnost postupovat dle všech platných ustanovení tohoto zákona".

Po přezkoumání předložené dokumentace získal Úřad pochybnosti o správnosti úkonů zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky, proto ve věci zahájil správní řízení z vlastního podnětu, ve kterém jako jediného účastníka správního řízení označil zadavatele. Zadavatel obdržel oznámení o zahájení správního řízení dne 12.3.2002 a tímto dnem bylo správní řízení zahájeno.

V oznámení o zahájení správního řízení Úřad uvádí, že zadavatel podle svého stanoviska ze dne 10.1.2002 nezadal předmětnou veřejnou zakázku postupem podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. (dále jen "zákon"), neboť není zadavatelem ve smyslu tohoto zákona. Přílohou stanoviska bylo oprávnění zadavatele podle § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, k hornické činnosti v rozsahu § 2 a), b), c), d) a e) cit. zákona pro povrchové dobývání ložisek a oprávnění podle § 5 odst. 2 téhož zákona k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 a), b) a g) téhož zákona, přičemž podle § 2 písm. a) tohoto zákona se hornickou činností rozumí vyhledávání a průzkum vyhrazených ložisek. Podle § 2 písm. b) bodu 3. zákona je zadavatelem obchodní společnost provádějící průzkum ropy, plynu, uhlí nebo jiných paliv, proto Úřad konstatuje, že zadavatel je společností, která spadá pod zákonnou definici posledně citovaném ustanovení zákona.

Ve svém stanovisku ze dne 25.3.2002 k zahájení správního řízení zadavatel nesouhlasí s názorem Úřadu, že spadá pod zákonnou definici obsaženou v ustanovení § 2 písm. b) bod 3 zákona. Zadavatel uvádí, že sice v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky ČBÚ č. 104/1998 Sb. je součástí plánu přípravy, otvírky a dobývání i další plánovaný průzkum, a rovněž tak podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "horní zákon"), je povinen zabezpečit další průzkum ložiska, avšak tyto práce mají podle tvrzení zadavatele "nepatrný podíl na celkových nákladech společnosti, jejíž hlavní činností je těžba a úprava uhlí". Zadavatel tento podíl vymezuje jako max. 0,1 %. Provádění průzkumu ložiska jako doprovodná činnost k těžbě uhlí má podle názoru zadavatele odlišný charakter, než je průzkum ložiska definovaný v § 11 odst. 1 horního zákona. Zadavatel má za to, že Úřadu splynuly dvě činnosti, totiž "základní průzkum ložiska" jako činnost definovaná v ustanovení § 11 odst. 1 horního zákona, která se provádí na základě povolení geologických prací pro vyhledávání a průzkum ložisek a "další průzkum ložiska" jako činnost definovaná v ustanovení § 31 odst. 3 horního zákona, která slouží k plánování těžební činnosti, upřesnění kvalitativních parametrů nerostu, atd., přičemž tato činnost je součástí povolení hornické činnosti.

Na základě dodatečně obdrženého podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele i dokumentaci o zadávání veřejné zakázky "modernizace a oprava poháněcích stanic pásových dopravníků š. 1 200 mm č. 23 a 34", formou výzvy ze dne 13.2.2001 osmi zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky. Dne 8.4.2002 pak zaslal zadavateli doplnění oznámení o zahájení správního řízení, kterým rozšířil předmět tohoto správního řízení i o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání výše uvedené veřejné zakázky.

Po posouzení všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 10.5.2002 rozhodnutí č. j. S 55/02-151/2277/SP, kterým v bodě I. řízení ve věci veřejné zakázky "revize a opravy PHP, stabilního hasícího zařízení na velkostrojích a revizi požárních vodovodů" zastavil a v bodě II. konstatoval, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky na "modernizaci a opravy poháněcích stanic pásových dopravníků š. 1 200 mm č. 23 a 24" porušil ustanovení § 3 odst. 1 a 3 zákona, když na veřejnou zakázku nevyhlásil obchodní veřejnou soutěž. Zadání této veřejné zakázky proto Úřad zrušil.

V odůvodnění svého rozhodnutí Úřad k otázce, zda zadavatel je zadavatelem podle ustanovení § 2 písm. b) bod 3 zákona uvádí, že zadavatel jako obchodní společnost disponuje jak oprávněním k hornické činnosti, tak i povolením k hornické činnosti, jejíž součástí je plán otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek. Zadavatel tedy provádí dobývání výhradních ložisek (ropa, uhlí, plyn nebo jiné paliva), z čehož zároveň vyplývá i jeho povinnost postupovat v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 horního zákona, tedy v průběhu dobývání zabezpečit v nezbytném předstihu v hranicích svého dobývacího prostoru další průzkum. Protože zákon jednotlivé druhy průzkumu ložisek uhlí nerozlišuje, považuje Úřad zadavatele za zadavatele ve smyslu zákona, a to i když provádí průzkum uhlí pouze v části své podnikatelské činnosti.

K zadání veřejné zakázky "revize a opravy PHP, stabilního hasícího zařízení na velkostrojích a revizi požárních vodovodů" Úřad konstatuje, že zadavatel vyzval k podání nabídky celkem pět zájemců, čímž naplnil zákonný požadavek na způsob zadání veřejné zakázky odpovídající výši budoucího peněžitého závazku zadavatele, který činí za rok 2001 2,054 mil. K4 vč. DPH. Úřad proto neshledal porušení zákona a správní řízení v tomto bodě zastavil.

Proti bodu II. výroku rozhodnutí Úřadu podal zadavatel dne 27.5.2002 rozklad, ve kterém uvádí, že předmět veřejné zakázky "modernizace a oprava poháněcích stanic pásových dopravníků š. 1 200 mm č. 23 a 34" je nutno považovat nikoliv za ostatní případ ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona, ale za funkční celek. Své tvrzení dokládá skutečností, že pásový dopravník eviduje v souladu s předpisy pro podvojné účetnictví jako soubor movitých věci se stejným technicko-ekonomickým určením na jedné inventární kartě. Zadavatel se domnívá, že "pásové dopravníky na povrchových dolech nelze s ohledem na jejich charakter evidovat jinak než jako soubor strojů a zařízení (movitých věcí), které plní ucelenou technicko-ekonomickou funkci určenou projektovou dokumentací a vyžaduje montáž" v souladu s definicí ustanovení § 2 písm. l) zákona, a proto podle jeho názoru platil pro zadání veřejné zakázky zákonný limit 50 mil. Kč bez DPH, který žádná z nabídek uchazečů nepřekročila. Postupem zadavatel tudíž podle jeho názoru nedošlo k porušení ustanovení § 3 odst. 3 zákona. Zadavatel konstatuje, že není subjektem, který podléhá režimu zákona, a proto navrhuje, aby předseda Úřadu část II. výroku napadeného rozhodnutí zrušil a řízení zastavil.

Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru:

Úřad tím, že svým rozhodnutím č. j. S 55/02-151/2277/SP ze dne 10.5.2002 zrušil zadání veřejné zakázky na "modernizaci a opravy poháněcích stanic pásových dopravníků š. 1 200 mm č. 23 a 34", rozhodl správně a v souladu se zákonem. V průběhu správního řízení však vyvstala potřeba upřesnit popis skutku, kterým se zadavatel dopustil porušení zákona, a proto jsem napadené rozhodnutí změnil.

K argumentaci zadavatele v rozkladu uvádím následující.

Na základě podaného rozkladu si Úřad dne 3.9.2002 vyžádal odborný posudek od znalce v oboru důlních strojů prof. Ing. Horsta Gondeka, DrCs., který měl odpovědět na otázku, zda v případě pásových dopravníků š. 23 a 34, používaných zadavatelem, se jedná o soubor strojů a zařízení ve smyslu § 2 písm. l) zákona.

Přizvaný znalec vypracoval dne 20.10.2002 odborný posudek, v němž mimo jiné uvádí, že "vzhledem k rozměrům a složitosti jednotlivých základních částí (pohonná stanice, střední část, vratná stanice) pásového dopravníku se může zdát, že se jedná o samostatné strojní celky. Při pohledu na toto zařízení však musíme mít na zřeteli jejich funkčnost. Tuto však mohou tyto základní části plnit pouze v případě, že jsou spojeny v jeden celek a tím plní funkci zařízení. … Na základě výše uvedeného mohu konstatovat, že v případě pásových dopravníků č. 23 a 34, používaných akciovou společností Severočeské doly Chomutov se jedná o soubor strojů ve smyslu § 2 písm. l) zákona".

V souladu se závěrem odborného znaleckého posudku mohu souhlasit s názorem zadavatele, jak byl tento vyjádřen v podaném rozkladu a konstatovat, že pro zadání předmětné veřejné zakázky platil zákonný limit 50 mil. Kč bez DPH. Zadavatel tedy v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona nebyl povinen vyhlásit na tuto veřejnou zakázku obchodní veřejnou soutěž, ale mohl postupovat i zjednodušeným způsobem zadání a veřejnou zakázku zadat výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona.

Po prostudování veškeré předložené dokumentace však musím konstatovat, že "výzvu více zájemcům o zakázku k podání nabídky" ze dne 13.2.2001, kterou zadavatel obeslal celkem osm uchazečů, nelze považovat za výzvu podle § 49 odst. 1 zákona, neboť tato neobsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti. Podle ustanovení § 49 odst. 4 písm. b) zákona musí taková výzva mimo jiné obsahovat i požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 2b zákona, přičemž zadavatelem formulovaná výzva neobsahuje požadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 2b odst. 1 písm. c), d), e), f) a g) zákona.

Dále je potřeba konstatovat, že zadavatelem formulovaná výzva ze dne 13.2.2001 neobsahuje žádný odkaz ani jinou zmínku o tom, že se její právní režim řídí zákonem, což mohlo oslovené uchazeče uvést v omyl ohledně jejich práv a povinností, která jsou v zákoně stanovena.

Vzhledem k výše uvedenému, když jsem shledal důvody, pro které bylo nutno napadené rozhodnutí změnit, rozhodl jsem tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

Ing. Josef Bednář

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

  1. Severočeské doly a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, zast. Ing. Vratislavem Vajnarem,

  1. spis.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz