Rozhodnutí: VZ/S0265/00

Instance I.
Věc Osmnáctitřídní základní škola v Sadové ulici - Čáslav
Účastníci
  1. město Čáslav
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 57 odst. 2 - zamítnuto
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 4. 2. 2001
Dokumenty file icon dokument ke stažení 64 KB

Č.j.: S 265-R/00-1790/140/VŠ

V Praze dne 15.1.2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.12.2000 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., na základě návrhu uchazeče Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, jednajícímu předsedou představenstva ing. Jindřichem Hessem a členem představenstva ing. Zdeňkem Šinovským, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele města Čáslav, se sídlem náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 16 Čáslav, zastoupenému starostou ing. Vladimírem Hamralem, o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži "Osmnáctitřídní základní škola v Sadové ulici - Čáslav", vyhlášené zadavatelem zveřejněním v Obchodním věstníku č. 35/00 pod zn. 104889-35/00 dne 30.8.2000 a jejich změn, vyhlášených zadavatelem zveřejněním v Obchodním věstníku č. 38/00 pod zn. 106520-38/00 dne 20.9.2000

rozhodl takto:

návrh uchazeče Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, jednajícího předsedou představenstva ing. Jindřichem Hessem a členem představenstva ing. Zdeňkem Šinovským, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele města Čáslav, se sídlem náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 16 Čáslav, zastoupenému starostou ing. Vladimírem Hamralem ze dne 1.11.2000 o výběru nejvhodnější nabídky ve shora uvedené obchodní veřejné soutěži se na základě ustanovení § 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., zamítá, neboť zadavateli došel po uplynutí stanovené lhůty.

Odůvodnění

Zveřejněním v Obchodním věstníku č. 35 pod zn. 104889-35/00 dne 30.8.2000 a v Obchodním věstníku č. 38/00 pod zn. 106520-38/00 dne 20.9.2000 vyhlásil zadavatel město Čáslav, se sídlem náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 16 Čáslav, zastoupený starostou ing. Vladimírem Hamralem (dále jen "zadavatel") na základě zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. (dále jen "zákon") obchodní veřejnou soutěž "Osmnáctitřídní základní škola v Sadové ulici - Čáslav".

Do konce lhůty stanovené podmínkami obchodní veřejné soutěže doručilo svoje nabídky sedm uchazečů, jedním z nichž byl Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, jednající předsedou představenstva ing. Jindřichem Hessem a členem představenstva ing. Zdeňkem Šinovským (dále jen "uchazeč").

Rozhodnutím ze dne 1.11.2000 zadavatel na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.

Dne 3.11.2000 obdržel uchazeč oznámení zadavatele ze dne 1.11.2000 o výběru nejvhodnější nabídky.

S datem 10.11.2000 vznesl uchazeč námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel oprávněnost uchazečem vznesených námitek dne 20.11.2000 posoudil a s odůvodněním jim nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách bylo uchazeči doručeno dne 22.11.2000.

Dne 1.12.2000 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") uchazečův návrh téhož data na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky; uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení u orgánu dohledu ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona.

Podle ustanovení § 58 zákona jsou účastníky řízení:

  1. Město Čáslav, se sídlem náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 16 Čáslav, zastoupené starostou ing. Vladimírem Hamralem,

  2. Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, zastoupená předsedou představenstva ing. Jindřichem Hessem a členem představenstva ing. Zdeňkem Šinovským,

  3. Stavitelství KRRO, s.r.o., Na sídlišti 1051, 582 91 Světlá nad Sázavou, zastoupená jednatelem Romanem Krajíčkem,

  4. GEOSAN GROUP a.s., se sídlem Zahradní 418, 281 01 Velim, zastoupená předsedou představenstva ing. Romanem Wurstem a členem představenstva Luďkem Kostkou.

Uvedeným účastníkům řízení oznámil Úřad dopisem Č.j.: S 265-O/00-1790/140/VŠ ze dne 18.12.2000 zahájení správního řízení.

Spolu s dokumentací o zadání veřejné zakázky obdržel Úřad dne 11.12.2000 i stanovisko zadavatele k návrhu uchazeče datované dne 8.12.2000.

Jak již shora uvedeno, rozhodnutí zadavatele ze dne 20.11.2000 o námitkách uchazeče proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bylo uchazeči doručeno dne 22.11.2000. Dne 1.12.2000 Úřad obdržel jedno vyhotovení návrhu uchazeče na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, druhé vyhotovení tohoto návrhu pak obdržel zadavatel dne 4.12.2000. Ustanovení § 57 odst. 2 zákona v první větě stanoví, že "Návrh se podává ve dvojím vyhotovení do 10 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele; jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli". Stanovená desetidenní lhůta počala v daném případě běžet dne 23.11.2000 a skončila dne 2.12.2000, návrh však došel zadavateli až dne 4.12.2000, tedy po lhůtě, Úřad jej proto s odkazem na poslední větu ustanovení § 57 odst. 2 zamítá. Uvedená desetidenní lhůta je lhůtou hmotněprávní, pro níž neplatí ustanovení § 27 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů o procesních lhůtách, včetně ustanovení o zachování lhůty, je-li podání odevzdáno v poslední den lhůty k poštovní přepravě. Je tomu tak proto, protože uvedené ustanovení se uplatňuje až po zahájení správního řízení a správní řízení návrhové je na Úřadě zahájeno podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona až dnem, kdy mu návrh účastníka řízení došel, tedy bez ohledu na to, kdy byl předán k poštovní přepravě.

Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 4 zákona mohl zadavatel uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu, neboť podle tohoto ustanovení zákona běží zadávací lhůta včetně jejího prodloužení pouze v případě, že byl návrh podán včas.

Úřad neshledal porušení zákona zadavatelem, jež by opodstatňovalo zahájení správního řízení z vlastního podnětu.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Praze, Lazarská 7, pošt. přihr. 871, 111 21 Praha 1.

Ing. Petr A n t o n í n

ředitel odboru dohledu nad zadáváním

veřejných zakázek v Praze

Rozhodnutí obdrží:

  1. Město Čáslav, náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 16 Čáslav, zastoupené starostou ing. Vladimírem Hamralem

  2. Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, zastoupená předsedou představenstva ing. Jindřichem Hessem a členem představenstva ing. Zdeňkem Šinovským

  3. Stavitelství KRRO, s.r.o., Na sídlišti 1051, 582 91 Světlá nad Sázavou, zastoupená jednatelem Romanem Krajíčkem

  4. GEOSAN GROUP a.s., Zahradní 418, 281 01 Velim, zastoupená předsedou představenstva ing. Romanem Wurstem a členem představenstva Luďkem Kostkou

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en