Rozhodnutí: VZ/S190/02151/70/03-SP

Instance I.
Věc technologická linka - CNC
Účastníci
 1. NARS, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 62 odst. 1 - pokuta
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 8. 4. 2003
Související rozhodnutí VZ/S190/02151/70/03-SP
2R008/03 - Hr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 132 KB

Č. j.: S 190/02-151/70/03-SP

V Brně dne 3. ledna 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 5.11.2002 z vlastního podnětu podle § 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele NARS, spol. s r. o., Lesní 532, Krásno, za niž jedná Ing. Milan Rončka, jednatel - učiněných při zadání veřejné zakázky na "technologickou linku - CNC", zadané výzvou ze dne 11.8.2000 více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídek podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., rozhodl takto:

Zadavatel - NARS, spol. s r. o. - závažným způsobem porušil ustanovení:

 • § 49 odst. 4 písm. a) v návaznosti na § 2h odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., neboť nedostatečným způsobem vymezil předmět plnění veřejné zakázky,

 • § 49 odst. 9 posl. cit. zákona, neboť nabídky nevyhodnotil podle požadavků uvedených ve výzvě a nevyloučil z další účasti na veřejné zakázce uchazeče, kteří stanovené požadavky nesplnili,

 • § 49 odst. 10 posl. cit. zákona v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. e) a § 2 písm. h) téhož zákona, neboť nehodnotil nabídkové ceny uchazečů podle jejich výše, ale nabídkové ceny upravil tak, aby je mohl vzájemně srovnávat,

 • § 3 zákona, když nevyhlásil obchodní veřejnou soutěž na předmětnou veřejnou zakázku podle části druhé posl. cit. zákona zveřejněním v Obchodním věstníku, i když výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, která vznikla z uzavření smlouvy, přesáhla limit pro zvolený způsob zadávání veřejné zakázky.

Za zjištěná závažná porušení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., se zadavateli NARS, spol. s r. o., podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ukládá pokuta ve výši 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 1900215001.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon v platném znění"), se rozhodl v rámci svých kompetencí daných mu ust. § 52 cit. zákona (na základě kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu zveřejněného ve Věstníku NKÚ v ročníku X., částka 2) přezkoumat postup zadavatele - obchodní společnosti NARS, spol. s r. o., Lesní 532, Krásno, za niž jedná Ing. Milan Rončka, jednatel (dále jen "zadavatel") - při zadávání veřejné zakázky "technologickou linku - CNC " zadané výzvou ze dne 11.8.2000 více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídek podle ust. § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. (dále jen "zákon"). Jmenovaná společnost je zadavatelem podle § 2 písm. b) bodu 6. zákona, neboť k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou podle § 2 písm. a) zákona, použila prostředky státního rozpočtu na rok 2000 určených na financování programů podpory regionálního rozvoje severozápadních Čech a Ostravska, jak vyplývá z kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu zveřejněného ve Věstníku NKÚ v ročníku X., částka 2 a rovněž z dopisu zadavatele ze dne 4.10.2002.

Výzvou ze dne 11.8.2000 více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídek zadavatel vyzval 6 zájemců o veřejnou zakázku k podání nabídek. Ve výzvě zadavatel stanovil, že došlé nabídky budou hodnoceny podle technických parametrů, provozních nákladů a výše nabídkové ceny.

Z dokumentace o zadání veřejné zakázky vyplývá, že zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek obdržel tři nabídky.

Po provedeném hodnocení nabídek rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky a své rozhodnutí oznámil uchazečům dopisem ze dne 8.9.2000. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče TRUMPF Praha Gmbh + Co., Štětkova 18, Praha 4 (dále jen "TRUMPF").

Dne 27.9.2002 si orgán odhledu od zadavatele dopisem č. j. P 172/02-151/4680/02-SP vyžádal dokumentaci k předmětné veřejné zakázce včetně jeho stanoviska. Dne 11.10.2002 obdržel orgán dohledu od zadavatele dokumentaci. Vzhledem k tomu, že po prostudování předložených dokumentů orgán dohledu získal pochybnosti o správnosti rozhodnutí a úkonů učiněných zadavatelem v průběhu zadávání veřejné zakázky na "technologickou linku - CNC", zahájil správní řízení z vlastního podnětu ve věci přezkoumání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu zadavateli dopisem č. j. S 190/02-151/5291/02-SP ze dne 4.11.2002 a současně stanovil lhůtu, ve které se zadavatel mohl vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

K oznámení o zahájení správního řízení ze dne 4.11.2002 se zadavatel vyjádřil dopisem ze dne 14.11.2002, v jehož příloze doplnil dokumentaci o kupní smlouvu ze dne 12.9.2000 a dodatek ke kupní smlouvě ze dne 12.9.2000 a sdělil, že hodnotil stroje, které byly nabídnuty uchazeči v nabídkách, tj. laserová řezačka a výkonnější ohraňovací lis. Sleva na koupi souboru strojů uchazeče TRUMPF ve výši 16 % z nabízené ceny "je zcela zřejmá obchodní politika". Částka 20 mil. Kč byla překročena v důsledku kurzových rozdílů v době podání nabídek a placení faktur. Částka 20 425 477,72 Kč byla "nastavena" po provedeném výběrovém řízení dodatkem ke kupní smlouvě ze dne 12.9.2000. V době vyhodnocování nabídek nebyla částka 20 mil. překročena. Po výběrovém řízení byl rozšířen sortiment vybavení strojů. Firma Canmet s. r. o., Brno, doklad o oprávnění k podnikání zadavateli zaslala a je v příslušné nabídce jmenovaného uchazeče. V opačném případě došlo dle názoru zadavatele ke ztrátě zaviněné Nejvyšším kontrolním úřadem nebo orgánem dohledu.

Orgán dohledu po posouzení veškerých materiálů uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Zadavatel v čl. 1) výzvy ze dne 11.8.2000 více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídek vymezil předmět plnění veřejné zakázky následovně (začátek citace):

 1. CNC - linka se skládá:

 1. Laserová portálová CNC řezačka pro kusovou i velkosériovou výrobu

  1. - max. rozměr tabule zpracovaného plechu 1500 x 3000 mm

  2. - max. síla řezného materiálu ocel 20 mm

nerez 12 mm

hliník 7 mm

 1. - přesnost řezného tvaru ± 0,1 mm

 2. - automatická výměna palet

 3. - náklady na plyny za 1 hodinu průměrného provozu

 1. Ohraňovací CNC lis, s šestiosým řízením dorazu

  1. - max. přítlačná síla 2000 až 2500 kN

  2. - ohraňovací délka 3000 mm

  3. - rychlá výměna nástrojů (spodní i horní)

  4. - horní nástroje dělené

  5. - přesnost ohybu tvaru 0° ± 20´ (konec citace).

Nabídky uchazečů obsahují následující údaje (dle srovnání provedeného orgánem dohledu):

uchazeč

název zařízení

cena zařízení dle nabídek

název komponentu zařízení vyžadované výslovně zadavatelem ve výzvě

ceny kompone-tů

dle nabídek

1. TRUMPF Praha Gmph + Co.

Lis CNC TrumaBend V230

246 500 DM

CNC - bombírování

18 010 DM

Hydraulické upnutí horního nástroje "Modufix"

14 910 DM

CNC - přestavění kolíků, Z1/Z2-osa

15 500 DM

Upnutí spodního nástroje pro jednotlivou V-matrici s hydraulickým upnutím

8 180 DM

Příprava stroje pro čidlo na měření uhlů ACB

1 500 DM

6-osý zadní doraz X1/X2, R1/R2, Z1/Z2

59 000 DM

Celkem cena 363 600 DM

Lis CNC TrumaBend V50

119 000 DM

Laser TRUMATIC L 3030

697 000 DM

TLF 3000 turbo

120 530 DM

Poziční laserová dioda

1 680 DM

Laserová servisní sada

4 160 DM

Funktion "Freies Geometrieschachte"

25 300 DM

Software pro PC: technologický balík ToPs 400 (RotoLas)

3 570 DM

Celkem cena 852 240 DM

2. Canmet Brno s. r. o.

SAFAN CNCL-K 300/3200

250 000 DM

SAFAN SMK-K 25-1250

80 000 DM

Bystronic Bysprint 3015/3000 W

710 000 DM

3. DK group a. s.

Hydraulický ohraňovací lis Euromaster 30200

101 762 DM

BC 55 GRAFIK

8 888 DM

CNC řízená synchronní hloubka, šířka a výška palců X-600mm, R-100mm, Z-Z´

23 645 DM

6 - osé zadní dorazy

X1-X2, R1-R2, W1-W2

52 537 DM

CNC bombírovací stůl

6 913 DM

Hydraulické upínání horních nástrojů SYSTEM

11 426 DM

Celkem cena 205 171 DM

Hydraulický ohraňovací lis Euromaster 30225

105 248 DM

Laser centrum HACO-ELAS FLY3 LMB-3550

751 499 DM

Zadavatel v čl. 8) bodě 8.1 výzvy výslovně stanovil, že "nabídková cena bude uvedena jako celková v korunách českých bez daně z přidané hodnoty (DPH)".

Nabídky všech tří uchazečů neobsahují jednoznačně určenou celkovou cenu linky, ale ceny jednotlivých strojů (2 ohraňovací lisy a 1 laserovou portálovou CNC řezačku) a dalších komponentů a vybavení linky, vše oceněné v německých markách.

Celkové ceny v jednotlivých nabídkách dle propočtu orgánu dohledu činí u jednotlivých uchazečů (bez nadstandardních doplňků a příslušenství):

 1. TRUMPF Praha Gmph + Co. 1 215 840 DM (tedy Lis CNC TrumaBend V230, Laser TRUMATIC L 3030 a doplňky)

 1. Canmet Brno s. r. o. 960 000 DM (tedy SAFAN CNCL - K 300/3200 a Bystronic Bysprint 3015/3000 W)

 1. DK group a. s. 956 670 DM (tedy Hydraulický ohraňovací lis Euromaster 30200, Laser centrum HACO-ELAS FLY3 LMB-3550 a doplňky)

Cena nadstandardních doplňků a příslušenství u jednotlivých nabídek uchazečů činí:

Název komponentu ve výzvě zadavatelem nepožadovaného

Cena

TRUMPF Praha Gmph + Co.

Nástroje - příklady

cca 40 000 DM

Dopravné do 300 km včetně přepravního pojištění

1 670 DM

Canmet Brno s. r. o.

DK group a. s.

Nástroje dle výběru

cca 40 000 DM

V "protokolu k otevírání obálek s nabídkami" ze dne 6.9.2000, který současně obsahuje zápis o posouzení a hodnocení nabídek, je v článku 2. "nabídková cena" uvedeno:

TRUMPF Praha Gmph + Co.

Canmet Brno s. r. o.

DK group a. s.

2.1

Lis CNC TrumaBend V230

306 270 DM

SAFAN CNCL-K 300/3200

250 000 DM

Hydraulický ohraňovací lis Euromaster 30200

238 790 DM

2.2

Lis CNC TrumaBend V50

133 790 DM

SAFAN SMK-K 25-1250

80 000 DM

Hydraulický ohraňovací lis Euromaster 30225

186 077 DM

2.3

Laser TRUMATIC L 3030

872 590 DM

Bystronic Bysprint 3015/3000 W

710 000 DM

Laser centrum HACO-ELAS FLY3 LMB-3550

751 499 DM

Celkem

celkem: 1 312 650 DM

sleva: 16 %: 210 024 DM

1 040 000 DM

990 289 DM

1 102 626 DM

Z tabulky je zřejmé, že zadavatel sečetl i variantní řešení ohraňovacích CNC lisů nabízených uchazeči v nabídkách. Tučně označené ceny uvedené zadavatelem se přitom liší od výše uvedeného propočtu orgánu dohledu.

Z protokolu (článku 3. bodu 3.2 technickoekonomické vyhodnocení CNC) vyplývá, že zadavatel hodnotil pouze výkonnější ohraňovací CNC lisy, konkrétně lis CNC TrumaBend V230, SAFAN CNCL-K 300/3200 a Hydraulický ohraňovací lis Euromaster 30200.

Nabídka uchazeče TRUMPF Praha Gmph + Co., neobsahuje ustanovení o 16 % slevě, kterou zadavatel uvádí v protokolu k otvírání obálek ze dne 6.9.2000 v článku 2. "nabídková cena".

Ze zprávy auditora Ing. Heleny Vydrové ze dne 8.6.2001, která je součástí dokumentace k veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel zaplatil za pořízení linky CNC v roce 2000 částku celkem 20 425 477,72 Kč bez DPH (faktura č 2334, 2335 a 2336).

K vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Podle § 49 odst. 4 písm. a) zákona musí výzva k podání nabídky shodně pro všechny zájemce obsahovat plnění veřejné zakázky. U předmětné formy zadávání veřejné zakázky musí zadavatel dodržet i obecná ustanovení zákona, uvedená v části první zákona, mj. i § 2h odst. 1 zákona. Podle § 2h odst. 1 zákona je zadávací dokumentací souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Zadavatel ji poskytuje na vyžádání zájemcům o veřejnou zakázku. Součástí zadávací dokumentace musí být technické podmínky veřejné zakázky určující požadavky na jakost a technické vlastnosti předmětu veřejné zakázky. Součástí zadávací dokumentace musí být i jednoznačné vymezení množství a druhu požadovaných prací, dodávek nebo služeb. Za úplnost a správnost údajů obsažených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel.

Zadavatel ve výzvě k podání nabídek uvedl údaje, které nepostačovaly zájemcům o veřejnou zakázku k tomu, aby mohli podat na předmět plnění veřejné zakázky srovnatelné nabídky.

Ve výzvě nebyl obsažen požadavek na dodání specifických komponentů a doplňků k shora uvedeným strojům. Z uvedeného důvodu tedy uchazeči nemohli ve svých nabídkách uvést cenu za splnění celého předmětu veřejné zakázky, ale pouze odhady či několik variant, což mělo za následek, že v nabídkách se lišil rozsah nabízených nadstandardních doplňků a příslušenství, takže nabídky uchazečů nebyly srovnatelné. Rozsah plnění veřejné zakázky tak z velké části určovali uchazeči, což vedlo k již shora uvedenému podání nabídek s odlišným rozsahem předmětu plnění veřejné zakázky.

Jak orgán dohledu zjistil z nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku, které jsou reakcí na nejasné a nedostačující podmínky stanovené zadavatelem, předměty plnění veřejné zakázky byly uchazeči zpracovány různě, přičemž při vlastním hodnocení nabídek, resp. nabídkových cen byl zadavatel nucen ceny uchazečů upravit tak, aby je mohl alespoň částečně vzájemně porovnat a poté hodnotit (viz výše tabulka hodnocení nabídek).

Tím, že zadavatel nedostatečně definoval předmět plnění veřejné zakázky, porušil závažně ustanovení § 49 odst. 4 písm. a) zákona v návaznosti na § 2h odst. 1 zákona.

K porušení § 49 odst. 9 zákona

Zadavatel v čl. 8) bodě 8.1 výzvy výslovně stanovil, že "nabídková cena bude uvedena jako celková v korunách českých bez daně z přidané hodnoty (DPH)", což je v souladu s ustanovením § 65 odst. 3 zákona, podle kterého musí zadavatel při zadávání veřejné zakázky se zahraniční účastí požadovat v podmínkách zadání určení nabídkové ceny, poskytnutí jistoty a úhrady za použití reprodukční techniky při poskytnutí zadávací dokumentace v české měně.

Podle § 49 odst. 9 zákona zadavatel nabídku uchazeče posoudí podle § 2c zákona a podle dalších požadavků stanovených v zadání nebo v zadávací dokumentaci. Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní-li další požadavky stanovené zadavatelem, zadavatel ho z další účasti na veřejné zakázce vyloučí. Uchazeči nerespektovali požadavek zadavatele, neboť ve svých nabídkách předložili nabídkové ceny v německých markách.

Zadavatel porušil závažným způsobem § 49 odst. 9 zákona, neboť nevyhodnotil nabídky podle požadavků na zpracování nabídkové ceny uvedených ve výzvě a nevyloučil z další účasti na veřejné zakázce uchazeče, kteří stanovené požadavky nesplnili.

K porušení § 49 odst. 10 zákona v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. e) a § 2 písm. h) zákona

Součástí předložené dokumentace je i "protokol k otevírání obálek s nabídkami" ze dne 6.9.2000, ve kterém je obsažen popis hodnocení jednotlivých nabídek. Podle § 49 odst. 10 zákona "Hodnocení nabídek zadavatel provede podle kritérií stanovených v zadání způsobem uvedeným v § 6 zákona". Podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona při hodnocení podle ekonomické vhodnosti nabídky zadavatel přihlédne podle charakteru veřejné zakázky mimo jiné i k výši nabídkové ceny, přičemž podle § 2 písm. h) zákona se nabídkovou cenou rozumí cena, kterou uchazeče navrhuje zadavateli za splnění veřejné zakázky ve své nabídce.

Dle zadavatelem nepřesně formulovaných podmínek zadání zpracovali uchazeči o veřejnou zakázku své nabídkové ceny různým způsobem, což mělo za následek, že jejich nabídkové ceny nejsou srovnatelné.

Svým postupem zadavatel závažně porušil ustanovení § 49 odst. 10 zákona v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. e) a § 2 písm. h) zákona, neboť nehodnotil nabídkové ceny uchazečů podle jejich výše, ale nabídkové ceny upravil tak, aby je mohl vzájemně srovnávat. Zjištěné porušení zákona je důsledkem nedostatečného vymezení předmětu plnění veřejné zakázky (viz výše).

K porušení § 3 zákona

Podle § 3 odst. 2 zákona zadavatelé uvedení v § 2 písm. b) bodech 1, 5 a 6 zákona jsou povinni vyhlásit obchodní veřejnou soutěž, jestliže výše budoucího závazku ze smlouvy bez DPH, jde-li o nemovitost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořící samostatný funkční celek, přesáhne 20 mil. Kč a v ostatních případech 5 mil. Kč.

Podle § 3 odst. 4 zákona uzavření smlouvy na veřejnou zakázku jiným způsobem než na základě obchodní veřejné soutěže podle odstavce 1 je přípustné pouze při splnění podmínek stanovených v části třetí tohoto zákona.

Z ustanovení § 67 odst. 1 zákona vyplývá, že při použití tohoto zákona je rozhodující celková výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, který vznikne zadavateli ze zadání veřejné zakázky, spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu. V případě uzavření několika samostatných smluv, je rozhodující součet všech peněžních závazků, které zadavateli vzniknou ze zadání veřejné zakázky v jednom rozpočtovém roce.

Předmět šetřené veřejné zakázky splňoval jako soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek podmínky pro užití vyššího limitu stanoveného v § 3 odst. 2 zákona, přičemž zadání veřejné zakázky byl zadavatel povinen uskutečnit formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona.

Výše peněžitého závazku smlouvy ze dne 12.9.2000 a dodatku ke smlouvě z téhož dne tedy přesáhla 20 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu byl zadavatel povinen před uzavřením shora uvedených smluv vyhlásit obchodní veřejnou soutěž podle části druhé zákona vyhlášením v Obchodním věstníku, jak mu to ukládá ustanovení § 3 odst. 2 zákona. Zadavatel tedy svým postupem, kdy zadal předmětnou veřejnou zakázku formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídek podle § 49 odst. 1 zákona platného v době zadávání, porušil závažným způsobem ustanovení § 3 zákona.

K porušení § 64b zákona

Nabídka uchazeče Canmet s. r. o., Olomoucká 31, Brno (dále jen "Canmet"), která se umístila druhá v pořadí, neobsahuje doklad o oprávnění k podnikání uchazeče, kterým by uchazeč prokázal kvalifikační předpoklad podle § 2b odst. 1 písm a) zákona.

Podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky splňuje uchazeč, který má příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno.

Podle § 2c odst. 1 zákona uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) zákona dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, a čestným prohlášením o splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. b), c), d), e) a f) zákona. Podle § 2c odst. 3 zákona doklady opravňující k podnikání a doklady uvedené v § 2c odst. 2 zákona mohou být předloženy též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti.

Podle § 64b zákona je zadavatel povinen dokumentaci o zadání, včetně podaných nabídek všech uchazečů, uchovávat po dobu pěti let od uzavření smlouvy nebo od zrušení zadání veřejné zakázky s výjimkou vzorků nebo ukázek (§ 39a zákona), přičemž dokumentací o zadání veřejné zakázky se pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek rozumí soubor dokladů, jejichž pořízení vyžaduje tento zákon, a nabídky všech uchazečů (viz § 2 písm. k) zákona).

Zákon o zadávání veřejných zakázek upravuje formální postup zadavatelů veřejných zakázek při výběru smluvního partnera, přičemž je povinností zadavatele stanovený formální postup dodržet (viz § 1 odst. 1 písm. a) zákona). Orgán dohledu zjistil, že zadavatel řádně nearchivoval doklady, jejichž pořízení vyžaduje zákon, tzn. doklad o oprávnění k podnikání uchazeče Canmet. Zadavatel odůvodnil absenci dokladu o oprávnění k podnikání konstatováním, že oprávnění k podnikání zadavateli firma zaslala a je v příslušné nabídce jmenovaného uchazeče. V opačném případě došlo dle názoru zadavatele ke ztrátě zaviněné Nejvyšším kontrolním úřadem nebo orgánem dohledu. Na prokázání svého tvrzení však zadavatel nepředložil žádné doklady.

Tím, že zadavatel nearchivoval doklady, kterými je vybraný uchazeč povinen prokázat kvalifikační stanovené v § 2b odst. 1 písm. a) a odst. 2 a 3 zákona způsobem podle § 2c odst. 1 zákona, a jiným způsobem neprokázal, že uchazeč Canmet skutečně kvalifikační předpoklady v souladu se zákonem prokázal, porušil ustanovení § 64b zákona. Z důvodu, že porušení cit. ustanovení zákona nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky, orgán dohledu nepovažoval zjištěné porušení zákona za závažné a nepřihlédl k němu při stanovení výše pokuty.

K výši pokuty

Podle § 62 odst. 1 zákona v platném znění "zjistí-li orgán dohledu, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona, může mu uložit pokutu do výše 1 % ceny zakázky.…". Výše peněžitého závazku, která vznikla zadavateli z veřejné zakázky "technologickou linku - CNC" činila celkem 20 425 477,72 Kč a 1 % z této částky činí 204 254,78 Kč (zadavatel nebyl plátcem DPH, jak vyplývá ze zprávy auditora Ing. Heleny Vydrové ze dne 8.6.2001, ve které se odkazuje na rozhodnutí celního úřadu Sokolov ze dne 22.1.2001).

Při úvaze o míře intenzity porušení zákona orgán dohledu přihlédl ke skutečnosti, že obecně za jedno z nejzávažnějších porušení zákona považuje případy, kdy zadavatelé uzavřou smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky, aniž by provedli výběrové řízení podle příslušného ustanovení zákona s ohledem na výši peněžitého závazku bez DPH. Nesprávně zvoleným způsobem zadání veřejné zakázky (výzva omezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku oproti zadání veřejné zakázky formou obchodní veřejné soutěže určené nespecifikovanému počtu zájemců) zadavatel omezil konkurenci při výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky.

Závažnost porušení zákona ze strany zadavatele spočívá i v tom, že nedostatečným vymezením předmětu plnění veřejné zakázky ovlivnil celý další postup zadání veřejné zakázky, které vedlo bezprostředně k nedostatkům v hodnocení nabídek, které je klíčovou etapou zadávání veřejných zakázek.

Při rozhodování o výši pokuty přihlédl orgán dohledu rovněž ke skutečnosti, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky závažným způsobem porušil zásadu transparentnosti při výběru nejvhodnější nabídky, která musí být za všech okolností zadavateli veřejné zakázky důsledně aplikována, což nakonec vyplývá např. i z judikátů Evropského soudního dvora (č. j. C-243/89 z 22. 6. 1993, č. j. T-203/96 z 17. 2. 1998). Výši pokuty ovlivnila skutečnost, že předmětná veřejná zakázka byla z větší části hrazena z vlastních finančních prostředků zadavatele.

Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že k zahájení procesu zadávání šetřených veřejných zakázek došlo podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. Orgán dohledu posuzoval postup zadavatele veřejné zakázky směřující k uzavření smlouvy k jejímu provedení podle znění zákona účinného v době zadávání veřejné zakázky, avšak řízení před orgánem dohledu musí být vedeno vždy podle předpisů účinných v době rozhodování, neboť hlavy III a IV části čtvrté zákona o zadávání veřejných zakázek mají charakter zvláštního procesního předpisu, na nějž přechodná ustanovení novelizací nedopadají. V souladu s těmito závěry vydal orgán dohledu rozhodnutí podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.

Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona v platném znění, a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto (na základě kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu zveřejněného ve Věstníku NKÚ v ročníku X., částka 2, který orgán dohledu obdržel dne 20.9.2002 a k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek došlo dne 12.9.2000, kdy byla uzavřena kupní smlouva a dodatek č. 1 ke smlouvě).

Dohled nad dodržováním zákona podle § 52 zákona v platném znění spočívá mimo jiné i v kontrole postupů zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a v ukládání sankcí. Pokuta uložená zadavateli za zjištěná porušení zákona při zadávání předmětných veřejných zakázek vystihuje dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní - postih za porušení povinností stanovených zákonem a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k takovému chování, které je v souladu se zákonem.

Orgán dohledu posoudil celý případ, a na základě všech zjištěných skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží účastník správního řízení:

NARS, spol. s r. o., Lesní 532, Krásno, zast. Ing. Milanem Rončkou

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz