číslo jednací: VZ/S0170/01

Instance I.
Věc Serverová technologie pro OZ
Účastníci
  1. Česká televize, Kavčí hory 4, 140 00 Praha
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 57 odst. 2 - zamítnuto
Rok 2001
Související rozhodnutí VZ/S0170/01
3R058/01-Ku
Dokumenty file icon dokument ke stažení 63 KB

Č.j.: S 170-R/01-1303/140/An

V Praze dne 26.11.2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 5.11.2001 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., na základě návrhu uchazeče AVECO s.r.o., se sídlem Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, za kterého jedná jednatel Ing. Jiří Včelák, právně zastoupený na základě plné moci JUDr. Davidem Karabcem, advokátem, se sídlem Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - České televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, zastoupeného generálním ředitelem Ing. Jiřím Balvínem, o vyloučení uchazeče z další účasti ve veřejné zakázce "serverová technologie pro OZ", vyhlášené obchodní veřejnou soutěží ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001, v Obchodním věstníku č. 18/01 pod zn. 119831-18/01 dne 2.5.2001, se změnou soutěžních podmínek v Obchodním věstníku č. 27/01 pod zn. 126071-27/01,

rozhodl takto:

návrh uchazeče - AVECO s.r.o., se sídlem Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, za kterého jedná jednatel Ing. Jiří Včelák, právně zastoupený na základě plné moci JUDr. Davidem Karabcem, advokátem, se sídlem Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8, ze dne 1.listopadu 2001, se ve smyslu § 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., zamítá, neboť uchazeč podal návrh na zahájení správního řízení po uplynutí lhůty stanovené ve smyslu § 57 odst. 2 cit. zákona.

Odůvodnění

Zadavatel - Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, zastoupený finančním ředitelem Ing. Tomášem Olivou (dále jen "zadavatel") vyhlásil dne 2.5.2001 v Obchodním věstníku č. 18/01 pod zn. 119831-18/01 dvoustupňovou obchodní veřejnou soutěž na "serverovou technologii pro OZ", ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. (dále jen "zákon"), se změnou soutěžních podmínek v Obchodním věstníku č. 27/01 pod zn. 126071-27/01.

Jak vyplývá z "Protokolu o otevírání obálek s nabídkami" ze dne 16.7.2001, zadavatel obdržel v soutěžní lhůtě 8 nabídek uchazečů, z nichž 1 uchazeče vyloučil z další účasti ve veřejné zakázce.

Na svém jednání konaném dne 1.října 2001 doporučila zadavateli komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyřazení nabídky uchazeče AVECO s.r.o., se sídlem Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, za kterého jedná jednatel Ing. Jiří Včelák (dále jen uchazeč) pro nedoložení kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 2b odst. 1 písm. a) zákona. Zadavatel doporučení komise akceptoval a uchazeče vyloučil z další účasti ve veřejné zakázce svým rozhodnutím ze dne 1. října 2001. Toto rozhodnutí převzal uchazeč dne 3.10.2001.

Proti rozhodnutí zadavatele podal uchazeč dne 12.10.2001 námitky, které zadavatel přezkoumal a svým rozhodnutím ze dne 19.10.2001 jim nevyhověl. Zároveň poučil uchazeče o možnosti podat návrh na zahájení správního řízení u orgánu dohledu. Toto rozhodnutí převzal uchazeč dne 24.10.2001. Tuto skutečnost dokládá zadavatel v dokumentaci veřejné zakázky doručenkou potvrzenou podpisem a razítkem uchazeče.

Dne 5.11.2001 obdržel zadavatel i orgán dohledu návrh uchazeče na zahájení správního řízení. Dnem 5.11.2001 bylo zahájeno správní řízení u orgánu dohledu ve smyslu § 57 odst. 1 zákona.

Účastníci správního řízení ve smyslu § 58 zákona:

  1. Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, zastoupená finančním ředitelem Ing. Tomášem Olivou,

  2. AVECO s.r.o., se sídlem Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, za kterého jedná jednatel Ing. Jiří Včelák, právně zastoupený na základě plné moci JUDr. Davidem Karabcem, advokátem, se sídlem Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad) přezkoumal na základě ustanovení § 57 a násl. zákona napadené rozhodnutí zadavatele. Ve správním řízení provedl Úřad podle ustanovení § 32 a 34 zákona č. 71/4967 Sb. (správní řád) s odvoláním na ustanovení § 61 zákona zjišťování a dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí a obsahem stanoviska zadavatele k návrhu na přezkoumání rozhodnutí. Při přezkoumávání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce Úřad zjistil následující skutečnosti:

Podle § 57 odst. 2 zákona se návrh podává ve dvojím vyhotovení do deseti dnů od doručení rozhodnutí zadavatele. Jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli. V návrhu musí být uvedeno, kdo jej podává, proti kterému úkonu zadavatele směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá. Součástí návrhu je i přesné označení a adresa zadavatele a doklad o složení uvolněné jistoty (§ 25 odst. 7). Návrh, který nemá tyto náležitosti nebo u něhož uchazeč tyto náležitosti nedoložil ve lhůtě stanovené orgánem dohledu, jakož i návrh došlý po uplynutí stanovené lhůty orgán dohledu zamítne.

Při podání návrhu se Úřad nejprve zabývá otázkou, zda byl návrh podán včas v desetidenní lhůtě a zda má veškeré náležitosti dle § 57 odst. 2 zákona. Při šetření Úřad zjistil, že návrh podaný uchazečem byl podán v rozporu s § 57 odst. 2 zákona, neboť zadavateli i orgánu dohledu byl návrh podán po lhůtě. Pro tuto lhůtu neplatí ustanovení § 27 správního řádu o procesních lhůtách, včetně ustanovení o zachování lhůty, je-li podání odevzdáno poslední den lhůty k poštovní přepravě. Je tomu tak proto, že správní řízení je zahájeno podle § 57 odst. 1 zákona až dnem, kdy Úřad obdrží návrh účastníka. Uchazeč převzal rozhodnutí zadavatele o námitkách dne 24.10.2001, ale návrh na zahájení správního řízení obdržel zadavatel i orgán dohledu dne 5.11.2001. Podnět směřující k přezkoumání rozhodnutí zadavatele byl v daném případě podán po uplynutí lhůty stanovené ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 zákona a proto musel Úřad návrh uchazeče zamítnout.

Pro úplnost Úřad dodává, že při přezkoumání postupu zadavatele při vyloučení uchazeče z další účasti ve veřejné zakázce neshledal porušení zákona zadavatelem. Splnění kvalifikačních předpokladů podle § 2b odst. 1 písm. a) se ve smyslu § 2c odst. 1 prokazuje dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku a čestným prohlášením o splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. b), c), d), e) a f). Ve smyslu § 2c odst. 3 se doklady opravňující k podnikání předkládají v originále nebo mohou být předloženy též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti.

Dokladem o oprávnění k podnikání se rozumí prvotní doklad opravňující k podnikání, tj. živnostenský list, koncesní listina atd. Zákon neumožňuje nahrazení tohoto prvotního dokladu jiným dokladem.

Ve smyslu §2a odst. 2 zadavatel zjišťuje kvalifikaci uchazečů:

  1. při předkvalifikačním řízení (§ 21),

  2. při posuzování nabídek (§ 29, 34 a 49),

  3. při hodnocení nabídek (§ 35),

  4. před uzavřením smlouvy (§ 38 odst. 4 a § 49).

Ve smyslu § 2e neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, musí ho zadavatel vyloučit z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Letenská 3, P.O. BOX 47, 118 01 Praha 1.

Ing. Petr Antonín

ředitel

Rozhodnutí obdrží:

  1. Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, zast. generálním ředitelem Ing. Jiřím Balvínem

  2. Advokátní kancelář, JUDr. David Karabec, advokát, Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en