číslo jednací: VZ/S0160/01

Instance I.
Věc Koldům Litvínov
Účastníci
 1. Město Litvínov
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. b) - zamítnuto
Rok 2001
Související rozhodnutí VZ/S0160/01
3R059/01-Ku
Dokumenty file icon dokument ke stažení 155 KB

Č. j.: S 160-R/01-1220/140/Ná

V Praze dne 10.12.2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 11.10.2001 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., na základě návrhu uchazeče - RAVEL spol. s r. o., se sídlem Hrbovická 117/61, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, za kterou jedná jednatel Ing. Pavel Přeučil, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - města Litvínov se sídlem nám. Míru 11, Litvínov, PSČ 436 91, zast. starostou Ing. Janem Slabým, o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži na veřejnou zakázku: "Koldům Litvínov", vyhlášené zadavatelem dne 20.12.2000 v Obchodním věstníku č. 51/00, pod zn. 112074-51/00 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb.,

rozhodl takto:

zadavatelem - městem Litvínov, se sídlem nám. Míru 11, Litvínov, PSČ 436 91, zast. starostou Ing. Janem Slabým, nedošlo k porušení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., a proto se návrh uchazeče RAVEL spol. s r. o., se sídlem Hrbovická 117/61, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, za kterou jedná jednatel Ing. Pavel Přeučil, podle ustanovení § 59 písm. b) cit. zákona z a m í t á.

Odůvodnění

Město Litvínov, se sídlem nám. Míru 11, Litvínov, PSČ 436 91, zast. starostou Ing. Janem Slabým (dále jen "zadavatel"), vyhlásilo dne 20.12.2000 v Obchodním věstníku č. 51/00, pod zn. 112074-51/00, obchodní veřejnou soutěž na: "Koldům Litvínov". Do skončení soutěžní lhůty zadavatel obdržel 15 nabídek uchazečů. Dne 29.1.2001 se konalo otevírání obálek. Komise při své činnosti navrhla zadavateli vyřadit 5 nabídek uchazečů pro nesplnění kvalifikačních předpokladů. Zadavatel uchazeče ze soutěže vyloučil svým rozhodnutím ze dne 30.1.2001, č.j.: VZ/19/2000. Následně 2 uchazeči podali námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení ze soutěže. Zadavatel námitky uchazečů přezkoumal a námitkám nevyhověl. Dne 12.3.2001 provedla zadavatelem jmenovaná komise pro posouzení a hodnocení nabídek posouzení a hodnocení 10 nabídek. Nejvhodnější nabídkou komise vybrala a navrhla zadavateli schválit nabídku uchazeče ELA LITVÍNOV, spol. s r. o., se sídlem Chudeřínská 44, Litvínov, PSČ 436 01, za kterou jedná jednatel Ing. Dušan Belák. Rada města Litvínov svým usnesením č. 1856/70 ze dne 15.3.2001 schválila výběr nejvhodnější nabídky. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo rozesláno uchazečům dopisem ze dne 16.3.2001, pod zn. VZ/19/2000. Dne 27.3.2001 rozeslal zadavatel uchazečům opravu nabídkových cen bez DPH u uchazečů: RAVEL spol. s r. o. a IPS a. s., u kterých uvedl v oznámení o výběru chybný údaj. Dne 28.3.2001 podali uchazeči: RAVEL spol. s r.o., se sídlem Hrbovická 117/61, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, za kterou jedná jednatel Ing. Pavel Přeučil a reprezentant sdružení - IPS a. s., se sídlem Kubánské nám. 11, Praha 10, PSČ 100 05, za kterou jedná předseda představenstva Ing. Zdeněk Burda zastupující sdružení: IPS a. s., se sídlem Kubánské nám. 11, Praha 10, PSČ 100 05, za kterou jedná předseda představenstva Ing. Zdeněk Burda a Bánské stavby Most, a. s., se sídlem Budovatelů 2957, Most, PSČ 434 93, za kterou jedná člen představenstva Ing. Jiří Smrčka, proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky námitky. Zadavatel námitky uchazečů přezkoumal a námitkám nevyhověl. Uchazeče o tom vyrozuměl rozhodnutím o námitkách ze dne 6.4.2001, které uchazeči převzali dne 9.4.2001. Ve dnech 18. a 19.4.2001 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") od uchazečů RAVEL spol. s r. o., se sídlem Hrbovická 117/61, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, za kterou jedná jednatel Ing. Pavel Přeučil a IPS a. s., se sídlem Kubánské nám. 11, Praha 10, PSČ 100 05, za kterou jedná předseda představenstva Ing. Zdeněk Burda návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Návrhy uchazečů orgán dohledu přezkoumal a vydal dvě rozhodnutí ve věci. Správní řízení zahájené na základě návrhu uchazeče RAVEL spol. s r. o. rozhodnutím č. j. 62-R/01-481/140/Ná, ze dne 28.5.2001, zastavil pro nezaplacení správního poplatku ve smyslu § 6 odst. 3 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Návrh uchazeče IPS a. s. přezkoumal a rozhodnutím č. j.: S 64-R/01-495/140/Ná, ze dne 18.6.2001, zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - usnesení Rady města Litvínov č. 1856/70, ze dne 15.3.2001, z důvodu, že zadavatel provedeným výběrem neprokázal, že vybral nejvhodnější nabídku nejlépe splňující kritéria hodnocení, vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže. Zadavateli uložil provést nový výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatelem jmenovaná komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů se sešla na dvou jednáních a to ve dnech 18.7.2001 a 1.8.2001. Komise vyřadila z další účasti na veřejné zakázce 7 nabídek uchazečů pro nesložení jistoty a následně zadavatel uchazeče vyloučil. Dne 1.8.2001 komise posuzovala a hodnotila 3 nabídky uchazečů. Nejvhodnější nabídkou navrhla zadavateli schválit nabídku uchazeče ELA LITVÍNOV, spol. s r.o. Usnesením Rady města č. 2164/82 ze dne 1.8.2001 zadavatel výběr nejvhodnější nabídky schválil. Dne 2.8.2001 zaslal zadavatel uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, které uchazeč RAVEL spol. s r.o., se sídlem Hrbovická 117/61, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, za kterou jedná jednatel Ing. Pavel Přeučil (dále jen "uchazeč") převzal dne 6.8.2001. Dne 14.8.2001 obdržel zadavatel od uchazeče námitky. Statutární orgán zadavatele námitky uchazeče přezkoumal a dospěl k závěru, že námitky uchazeče jsou zčásti oprávněné a to v kritériu hodnocení č. 3 "navržený termín plnění". Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušil a nařídil zadavateli provést nový výběr. V rozhodnutí uvedl, že hodnocení tohoto kritéria bylo provedeno nedostatečně a to nepřesným a neúplným vyjádřením důvodu, pro který měla vybraná nabídka nejlépe splnit toto kritérium. Dne 10.9.2001 na základě rozhodnutí zadavatele provedla komise pro posouzení a hodnocení nové posouzení a hodnocení nabídek uchazečů. Komise sestavila pořadí - nejvhodnější nabídkou vyhodnotila nabídku uchazeče ELA LITVÍNOV, spol. s r.o. Dne 12.9.2001 rozhodl zadavatel - Rada města Litvínov usnesením č. 2200/85 o výběru nejvhodnější nabídky, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče ELA LITVÍNOV, spol. s r.o. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zaslal zadavatel uchazečům dopisem ze dne 13.9.2001, které společnost RAVEL spol. s r.o. převzala dne 14.9.2001. Dne 21.9.2001 obdržel zadavatel od uchazeče námitky. Námitky uchazeče přezkoumal a námitkám nevyhověl. Uchazeče o tom vyrozuměl přípisem ze dne 1. 10. 2001, který uchazeč převzal dne 2. 10. 2001. Dne 11. 10. 2001, v zákonem stanovené lhůtě, obdržel Úřad od uchazeče návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

V podaném návrhu uchazeč namítá:

nejúspěšnější uchazeč předkládá zcela nereálnou nabídku, jde-li o délky záruk. Setrvává na své argumentaci obsažené v dosavadních opravných prostředcích, kde m.j. namítá, že trvání záruky nabízené vítězným uchazečem v délce 131 měsíců výrazně převyšuje délku maximální obvyklé záruky, ale především výrazně přesahuje délku vlastní existence a popř. dokonce přesahuje v některých případech délku životnosti některých použitých prvků. Uvádí, že zadavatel se měl nad délkou nabízené záruky pozastavit a postupovat analogicky podle ustanovení § 36 zákona, kdy délka nabízené záruky je nepřiměřená jak k dosavadní existenci uchazeče, tak jeho zkušenostem s podobnými zakázkami. Namítá, že nabídka vítězného uchazeče měla být podle § 36 odst. 4 zákona vyřazena. Argumenty zadavatele, jimiž se v napadeném rozhodnutí snaží vyvrátit uchazečův názor, uchazeče nepřesvědčily. Namítá, že vítězný uchazeč - ELA LITVÍNOV, spol. s r.o. svou výjimečnou nabídku v tomto směru nijak neodůvodnila, což by bylo vhodné.

U 2. kritéria hodnocení "reference o obdobných zakázkách zhotovených uchazečem", odkazuje opět pro stručnost na argumenty obsažené v předchozích podáních. Vznáší pochybnosti o tom, že ELA LITVÍNOV, spol. s r. o., je schopna předložit reference o podobných zakázkách, s ohledem na délku její existence a roční obraty (které předložila v soutěži), předpokládané strojové a personální vybavení, když podobnost je dána povahou a náročností a konečně i s ohledem na informace o povaze jejich zakázek. Namítá, že vítězný uchazeč nemohl předložil náležitý referenční vzorek, protože žádnou významem a cenou srovnatelnou zakázku neprováděl. Uchazeč v této souvislosti odkazuje na údaje vítězného uchazeče - výši ročního obratu a uvádí, že žádná srovnatelná zakázka s předmětem soutěže nemohla být vítězným uchazečem realizována. Dodává, že za pozornost stojí i výše základního jmění poměřovaných uchazečů, která leccos napovídá o míře způsobilosti dostát finančním závazkům, materiálové a personální vybavení vítězného uchazeče, které limituje schopnost realizovat zakázku vlastními nebo převážně vlastními silami. Dále uchazeč poukazuje na nesrovnatelnost jeho s vítězným uchazečem jde-li o držení hodnocení kvality ISO 9002. Uvádí, že se smiřuje těžko s tím, že jako držiteli ISO je jejich společnosti vytýkáno, že nejsou držiteli oprávnění k provádění jednoho z mnoha existujících způsobů zateplení budov, který si zadavatel vymínil a prosazuje tento systém zateplení i přes jeho zjevnou finanční náročnost v porovnání s jinými na trhu snadněji dostupnými systémy. Za pochybné a málo přesvědčivé považuje provedené hodnocení nabídek podle uvedeného kritéria. Namítá, že podle jeho názoru neměli jednotliví členové hodnotící komise k dispozici potřebné podklady, aby mohli náležitým dle možností nestranným způsobem jednotlivé nabídky hodnotit. Poukazuje na nejasná kritéria výběru vzorku jeho dosavadních zakázek, když nemá ani jistotu zda, kdy a jak se s takto vybraným vzorkem jednotliví členové komise seznámili. Hodnocení dle slovního komentáře jednotlivých členů komise považuje za subjektivní a velmi těžko přezkoumatelnou záležitost. Podle uchazeče členové komise vycházeli a patrně logicky mohli vycházet pouze z určitých předpokladů či snad domněnek (viz např. hodnocení pí Pokorné). Poukazuje na hodnocení člena komise p. Scheffela, jemuž přinejmenším dosavadní činnost a poměry ELA LITVÍNOV, spol. s r.o. jsou patrně známy, který jak uchazeč uvádí v námitkách podaných zadavateli, v minulosti hodnotil vítězného uchazeče jako nezkušeného a nezpůsobilého s věcnou argumentací velikosti společnosti a dosavadními zakázkami, tedy údaji logickými a prověřitelnými (uchazeč žádá, aby za součást argumentace bylo považováno i odůvodnění námitek předložených proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky). Uvádí, že tento člen komise na svém hodnocení (citujeme) "ani nyní nic podstatného nezměnil". Uchazeč zadavateli v námitkách uvedl, že za reference o obdobných zakázkách zhotovených uchazečem je potřeba vycházet z předpokladu, že za obdobnou zakázku se považuje zakázka nejen shodná předmětem plnění a povahou, ale že by mělo jít o zakázku shodnou či podobnou svým objemem, tj. rozsahem a finační náročností díla, které je předmětem zadání veřejné zakázky. Uchazeč dále namítá naprosto nepřezkoumatelný způsob výběru "referenčních vzorků" děl uchazečů, jejich práci členové komise neznali. Uvádí, že mu není známo, že by někdo vybíral konkrétní stavby, podle jakých kritérií tak činil, kdy a kdo, popř. při jaké příležitosti, kdy a jak se s nimi členové komise seznamovali.

U 3. kriteria hodnocení "navržený termín plnění" si uchazeč stojí za dosavadními výhradami ke způsobu hodnocení. Právní terminologie se nemůže výrazně lišit od běžné m1uvy. Je-li určitý výraz v jednotném čísle, nelze jej chápat a ani hodnotit v plurále. Význam výrazu termín je zřejmý mimo jiné i z nového právnického slovníku, byt´ nepřímo (např. termínový obchod - str. 937, BECK, 2001). Rozborem zadání lze dospět k následujícímu: termín dokončení díla je jediný (mimo jiné i díky jediné sankci za prodlení s dokončením díla), k zahájení provádění prací na díle musí dojít po zadávací lhůtě (90 dní), v prvním roce provádění díla musí být "prostavěno" 45 milionů Kč, což předpokládá zahájení II. etapy realizace díla již v roce 2001 s ohledem na cenu díla v rámci I. etapy, dílo bude realizováno ve dvou letech.V zadání se nikde nehovoří o nutnosti zvýraznit či alespoň uvést v nabídce skutečnosti rozhodné pro posouzení délky setrvání zhotovitele na stavbě ve dnech či doby působení zhotovitele v jednotlivých bytech ve dnech. Nedodržení takových lhůt by ostatně bylo problematicky vynutitelné. Uchazeč zastává názor, že zadavatel z nabídek nemohl získat potřebné údaje pro náležité zhodnocení nabídek na základě dodatečně a v rozporu se zadáním a zákonem konstruovaných dílčích kritérií, jimiž jsou celková doba plnění díla ve dnech, celková doba setrvání zhotovitele na stavbě ve dnech a doba působení zhotovitele v jednotlivých bytech, na jejichž základě zadavatel údajně nabídky hodnotil. Navíc řada prací v rámci provádění díla (podle uchazečova odhadu cca 35% celkového objemu) je taková, že přítomnost zhotovitele v bytech nepředpokládá. Podle uchazečem provedeného vyhodnocení nabídek uchazečů: ELA LITVÍNOV, spol. s r.o., IPS a.s. a RAVEL spol.s r.o. by v duchu zadání délka provádění díla měla představovat u prvého z uvedených uchazečů 79 týdnů, tj. 544 dní (1.4.2001 až 23.9.2002), u druhého 78 týdnů, avšak stejně jako u prvého 544 dní (2.4.2001 až 27.9.2002) a u namítajícího uchazeče 74 týdnů, tj. 509 dní (10.5.2001 až 30.9.2002). Lhůta namítajícího uchazeče je tedy nejkratší. U prvého z uchazečů však je třeba konstatovat, že nabídka slibuje zahájení provádění díla ještě před skončením zadávací lhůty, což je nemožné. Dále dle slibovaného harmonogramu uvedený uchazeč není schopen "prostavět" v prvém roce provádění díla 45 milionů Kč. Konečně díky již uvedeným skutečnostem v rámci námitek nebude ELA LITVÍNOV, spol.s r.o. schopna v době provádění díla dle jí navrženého harmonogramu zajistit provedení tzv. topné zkoušky (dle ČSN 06 03 10), která by měla být nutnou podmínkou předání a převzetí dokončeného díla a jeho jednotlivých etap. Uchazeč zdůrazňuje, že především nelze dodatečně konstruovat jakási další kritéria pro hodnocení nabídek, jednak proto, že nebyla součástí zadání, které musí vázat i zadavatele, a jednak proto, že podklady pro jejich hodnocení nemohly být součástí nabídek. Uchazeč má za to, že bez ohledu na označení představuje hodnocení nabídek s ohledem na "dobu setrvání zhotovitele na stavbě ve dnech" a na "dobu působení zhotovitele v jednotlivých bytech ve dnech" stanovení nových v zadání neobsažených kritérií hodnocení. Nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek uchazeč nezjistil jak nově použitá podkritéria byla vyhodnocena, jakou měla váhu a jakým způsobem ovlivnila vyhodnocení kritéria č. 3. Dle názoru uchazeče posloužila k tomu, aby se přehledné a měřitelné kritérium dalo vyhodnotit v rozporu s konkrétními údaji z nabídek soutěžících. Uchazečův názor na nesprávný postup ve vyhodnocení tohoto kritéria potvrdil článek "Státem chráněný Koldům" otištěný v deníku MF DNES ze dne 8.10.2001, v němž starosta města Litvínov pan Slabý uvedl: "Abychom si udělali představu o rozsahu oprav a jejich délce v jednotlivých bytech, nechali jsme jeden neobývaný byt opravit v předstihu...". Uchazeč namítá, že předložil nabídku s nejkratší dobou plnění (ve dnech i týdnech) a splňující důsledně všechna kritéria zadání, jde-li o dobu provádění díla. Trvá na tom, že dle kritéria č. 3 nebylo hodnocení nabídek provedeno v souladu se zadáním veřejné soutěže.

Dopisy ze dne 12. a 15.11.2001 si Úřad dožádal na zadavateli vyjádření k zateplovacímu systému ALSECCO a k vhodnosti kritéria hodnocení "záruka za dílo vyjádřená v měsících". Dne 22.11.2001 se dostavil na Úřad společně s pracovníkem zadavatele právní zástupce zadavatele k nahlížení do spisu - nevznesl žádné připomínky. Následně dne 30.11.2001 se dostavil na Úřad k nahlížení do spisu jednatel společnosti RAVEL spol. s r. o., který vznesl další námitky ke kritériím hodnocení "záruka za dílo vyjádřená v měsících" a "reference o obdobných zakázkách zhotovených uchazečem". Namítá, že způsob jakým ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. nabídla "záruku za dílo" je pro objednatele jednoznačně nevýhodný a ve své podstatě nepřijatelný z mnoha důvodů - např. ve většině záručních případů nepůjde jednoznačně určit zdali vada vznikla nedodržením technologie montáže, nevhodným skladováním dodávky či vadnou dodávkou. Jako příklad uvádí vznik mechanických poruch při zateplení objektu. Dále uvádí, že v době užívání díla může být větší část dodávek vzhledem ke dvouleté lhůtě výstavby již po záruce, kdy u výrobků a polotovarů je záruční doba šest až osmnáct měsíců a počíná běžet dnem prodeje spotřebiteli. U nátěrů a maleb, kde výrobce garantuje 12 až 24 měsíců je záruka na montáž ve výši 131 měsíců bezpředmětná. Dodává, že zadavatel při neochotě zhotovitele nebude moci průkazně provádět reklamační řízení a může očekávat, že většinu vzniklých nákladů ponese ke své tíži. Uvádí, že společnost ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. pro hodnotící kritérium "záruka za dílo vyjádřená v měsících" neuvedla ve své nabídce průkazný údaj a uchazeče není možno v tomto kritériu hodnotit. Ke kritériu "reference o obdobných zakázkách zhotovených uchazečem" uvedl, že z přiložené fotodokumentace, kterou zadavatel předložil je zřejmé, že nenavštívil uvedenou referenční stavbu Domova důchodců na Severní terase, která svoji skladbou činností se nejvíce podobá soutěžní zakázce. Stavba, která je na fotodokumentaci a kterou objednatel navštívil nebyla jimi prováděna. K nahlížení do spisu se dne 4.12.2001 dostavil na Úřad jednatel společnosti ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. a dne 5.12.2001 z téhož důvodu právní zástupce zadavatele. K vzneseným námitkám společnosti RAVEL spol. s r.o., se vyjádřili. ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. m.j. poukazuje na předmět veřejné zakázky, který obsahuje práce na zateplení objektu, statické opravy a rekonstrukce balkonů, ocelové konstrukce, výměnu dřevěných a plastových výplní otvorů a rekonstrukci vytápění. Uvádí, že se věnuje již řadu let problematice statického zabezpečení budov, balkonů, ocelových konstrukcí a jejich zateplení. Poukazuje na rozdíl ve vybavení uchazečů, kdy ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. disponuje např. fasádním lešením, závěsnými fasádními lávkami a stavebními výtahy a RAVEL spol. s. r. o. automobily a zemními stroji, což ukazuje na jiné zaměření společnosti než jaký je předmět dané veřejné zakázky. Uvádí, že pro danou zakázku je ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. lépe vybavena a v daných oborech má větší zkušenosti. Ke kritériu hodnocení "navržený termín plnění" uvádí, že začátek díla byl znám z vyhlášení obchodní veřejné soutěže (první čtvrtletí roku 2001) a konec díla je objektivně dán topnými zkouškami (září-říjen 2002). Při plnění zakázky rozložené do dvou let považuje za nepřípustné, aby o pořadí v tomto kritériu rozhodovaly pouhé dny, ale aby bylo posuzováno komplexně z hlediska celkové výhodnosti pro zadavatele. K rozdělení termínů plnění na dvě etapy a podpůrného kritéria - pobyt pracovníků v jednotlivých bytech (požadována přítomnost příslušného uživatele) poznamenává, že při prohlídkách objektu ve dnech 3., 4., 5.1.2001 bylo jasně řečeno, že zadavatel klade důraz a bude brát zřetel na délku pobytu pracovníků v jednotlivých bytech. Dále se ELA LITVÍNOV, spol. s. r. o. odvolává u kritéria "navržený termín plnění" na vymezení veřejné zakázky, která se skládá ze 2 samostatně předávaných funkčních částí a argumentuje, že na základě toho zadavatel kladl důraz na rozdělení časových úseků stavby a délku pobytu pracovníků na stavbě a v jednotlivých bytech. Ke kritériu hodnocení "záruka na dílo vyjádřená v měsících", kdy RAVEL spol. s. r. o. poukazuje na délku životnosti maleb a zateplovacích systémů obsažených v jeho nabídce odkazuje na záruku namítajícího uchazeče v délce trvání 70-ti měsíců na veškeré dodávky - např. malby a dodávku technologie výměníkových stanic CECETHERM, kdy výrobce a dodavatel poskytuje záruku pouze 24 měsíců.

Podle § 58 zákona jsou účastníky řízení:

 1. Město Litvínov, se sídlem nám. Míru 11, Litvínov, PSČ 436 91, zast. starostou Ing. Janem Slabým,

 2. RAVEL spol. s r. o., se sídlem Hrbovická 117/61, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, za kterou jedná jednatel Ing. Pavel Přeučil,

 3. ELA LITVÍNOV, spol. s r. o., se sídlem Chudeřínská 44, Litvínov, PSČ 436 01, za kterou jedná jednatel Ing. Dušan Belák,

 4. sdružení: IPS Skanska a. s., se sídlem Kubánské nám. 11, Praha 10, PSČ 100 05, za kterou jedná předseda představenstva Ing. Zdeněk Burda a Bánské stavby Most, a. s., se sídlem Budovatelů 2957, Most, PSČ 434 93, za kterou jedná člen představenstva Ing. Jiří Smrčka, zastoupené na základě uzavřené smlouvy o sdružení ze dne 25.1.2001 pro zpracování nabídky a realizaci díla: "Koldům Litvínov"- reprezentantem sdružení: IPS a. s., se sídlem Kubánské nám. 11, Praha 10, PSČ 100 05, za kterou jedná předseda představenstva Ing. Zdeněk Burda.

Úřad přezkoumal podle § 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. (dále jen "zákon") a následujících napadnuté rozhodnutí statutárního orgánu zadavatele. Ve správním řízení Úřad provedl, podle § 32 odst. 1 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 61 zákona, dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách a obsahem stanoviska zadavatele a účastníka řízení - ELA Litvínov, spol. s r. o., přičemž dospěl k závěru:

předmětem veřejné zakázky bylo na základě vyhlášení obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku: zateplení objektu vč. rekonstrukce balkonů, vybudování nového ústředního vytápění v celém objektu vč. úprav ve výměníkové stanici, výměna oken a výkladců v bytech, chodbách a schodišťových věžích, v čelech kolmých částí obou křídel vytvoření nové požární únikové cesty vnějším ocelovým požárním schodištěm.

Zadavatel ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku stanovil v bodě 5. Způsob hodnocení nabídek "Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí, které jim zadavatel přisuzuje: 1. Výše nabídkové ceny

2. Reference o obdobných zakázkách zhotovených uchazečem

 1. 3. Navržený termín plnění

 2. 4. Záruka za dílo vyjádřená v měsících

5. Splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky".

Zadavatelem jmenovaná devítičlenná komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů pořídila ze svého jednání o výběru nejvhodnější nabídky dva dokumenty: "Zápis z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek" a "Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek uchazečů". Z provedeného hodnocení je zřejmé, že každý člen komise provedl hodnocení nabídek uchazečů ve všech kritériích s uvedením významu (váhy) jednotlivých kritérií hodnocení, kdy každý člen komise samostatně - odděleně vyjádřil svůj názor a následně bylo přistoupeno k rozpravě na základě které žádný z členů komise nezměnil názor na své bodové ohodnocení. Nabídka s nejnižším součtem bodů získala nejlepší hodnocení. V "Zápise komise pro posouzení a hodnocení nabídek" se uvádí, že předseda komise vyzval investiční odbor k přednesení zjištěných informací, které by přispěly k objektivnímu hodnocení. Investiční odbor seznámil členy komise s referencemi jednotlivých uchazečů. Uvedl m.j., že (citujeme): "Před hodnocením jednotlivých nabídek uchazečů o uvedenou veřejnou zakázku osobně navštívili pracovníci odboru 5-6 vybraných staveb uchazečů a seznámil komisi s výsledky svého šetření. Pracovníci odboru investic navštívili vybrané referenční stavby typově odpovídající veřejné zakázce na Koldům Litvínov, které uchazeči doložili a pořídili jejich fotodokumentaci, vč. ústních referencí investorů. Dále uvedli informace o akcích realizovaných ve městě. Odbor investic podal komisi soubor informací o zakázkách srovnatelných s veřejnou zakázkou, které byly uchazeči realizovány". Z daných poznatků následně komise vycházela při hodnocení nabídek uchazečů.

Námitky uchazeče směřují k 2., 3., a 4. kritériu hodnocení.

 • Druhým kritériem hodnocení byly "reference o obdobných zakázkách zhotovených uchazečem". Investiční odbor, jak je shora uvedeno, seznámil členy komise s referencemi jednotlivých uchazečů. Z daných poznatků následně komise vycházela při hodnocení nabídek uchazečů. Sedm členů komise přisoudilo společnosti ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. první pořadí, společnosti RAVEL spol. s. r. o. druhé pořadí a sdružení IPS Skanska a. s. a Bánské stavby Most, a. s. třetí pořadí. Dva členové komise vyjádřili odlišný názor, který byl zaznamenán v podrobném písemném zdůvodnění hodnotící tabulky každého hodnotitele a tvořil součást "Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek". Pan Scheffel na první pořadí umístil uchazeče sdružení: IPS Skanska a. s. a Bánské stavby Most, a. s., na druhé pořadí RAVEL spol. s. r. o., na třetí pořadí společnost ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. To odůvodnil tím, že nejlepší zkušenosti s obdobnými stavbami má IPS a. s., který by měl umět řídit druhého svého subdodavatele, RAVEL spol. s. r. o. je společnost, která v oblasti sbírá zkušenosti, ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. je poměrně malá firma, kde zaměstnanci ani řídící pracovníci nemají potřebné zkušenosti s řízením takové stavby. Další odlišné stanovisko vyjádřil člen komise Ing. Ouvín, který stanovil následující pořadí: 1. ELA LITVÍNOV, spol. s r. o., 2. sdružení: IPS Skanska a. s. a Bánské stavby Most, a. s., 3. RAVEL spol. s. r. o. Odlišné stanovisko zdůvodnil následovně (citujeme): "Mimo Elu Litvínov s.r.o. s dalšími firmami nemám osobní zkušenost z poslední doby při realizaci staveb. Při hodnocení jsem vycházel z uvedených údajů a dokladů a osobně zhlédnutých realizovaných zakázek uchazečem. 1. ELA Litvínov s.r.o. - jedná se o regionální firmu s minimálními připomínkami k jejich práci a ke kvalitě jak ze strany města tak i ostatních investorů, což dokládají velmi dobrá hodnocení. Uchazeč dokáže pružně reagovat na požadavky investora a konstruktivně řeší vzniklé problémy na stavbě a následně řeší vstřícně i případně vzniklé reklamace. Přes to, že uchazeč nemá zatím ISO v nabídce doložil certifikáty na odborné práce a systémy dle profesí k realizaci stavby požadované projektem /zejména zateplovací systém ALSECCO/ velice pozitivně hodnotím. 2. IPS a.s. Praha a BSM a.s. Most. IPS - dle shlédnutých staveb a referencí hodnotím uchazeče jako jednoho z nejlepších, má ISO i certifikát ALSECCO, velmi dobrý harmonogram postupu prací. Jak vyplývá z uzavřených dohod uchazečů, je předpoklad, že práce budou provádět BSM, které však nemají v profesní skladbě práce zaměřené na předmět zakázky /vytápění, systém zateplení, okna/ a nemají příslušné odborné certifikáty. Dále město nemá dobré zkušenosti s prací BSM /FAJLE-nedodržení technologie, termíny, opožděné řešení reklamací/. Z těchto důvodů jsem provedl přehodnocení a sdružení zařadil na druhé místo. 3. RAVEL spol. s r. o. Ústí n. L. - osobně shlédnuté 2 rozpracované stavby v dobré kvalitě prováděných prací, mají ISO, nemají certifikát ALSECCO. Osobně neznámá firma hodnocena dle informací ostatních investorů uvedených v nabídce uchazeče". K námitce uchazeče, ve které poukazuje, že členové komise vycházeli a patrně logicky mohli vycházet pouze z určitých předpokladů či snad domněnek (viz např. hodnocení pí Pokorné) uvádí orgán dohledu, že z předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a z tabulek hodnocení uchazečů vyplývá, že paní Pokorná, která byla zadavatelem jmenována náhradníkem pro posouzení a hodnocení nabídek, dne 10.9.2001 nehodnotila nabídky uchazečů. Orgán dohledu poznamenává, že u kvalitativního kritéria hodnocení jimiž jsou bezesporu reference není zadavatel (nejsou členové komise) vázán pouze údaji uvedenými v nabídkách uchazečů, ale bezesporu může vycházet i ze svých vlastních zkušeností a získaných poznatků. Dále ke kritériu "Reference o obdobných zakázkách zhotovených uchazečem" uvedl zadavatel, že u uchazečů při porovnání nabídek u tohoto kritéria hodnocení vybral zakázky - akce, které charakterem podle technického uvážení nejvíce odpovídaly předmětné veřejné zakázce na Koldům Litvínov. U společnosti RAVEL s. r. o. to byly zakázky týkající se rekonstrukce bytového domu v Křižíkově ulici pro město Neštěmice v hodnotě 11 mil. Kč a rekonstrukce domova důchodců Severní terasa pro město Ústí nad Labem v hodnotě 22,3 mil. Kč. Ze stanoviska zadavatele a z hodnocení nabídek uchazečů dále vyplývá, že komise hodnotila u uchazečů reference odpovídající podobným srovnatelným stavbám a investičnímu objemu. V zadávací dokumentaci ve zpracovaném projektu je stanoveno provedení zateplení systémem ALSECCO. V souladu se zadávací dokumentací tento systém zateplení uvedli v nabídkách všichni uchazeči. Je logické, že komise a následně zadavatel přihlíželi v rámci hodnocení kritéria "reference o obdobných zakázkách zhotovených uchazečem" k tomu, jaké má uchazeč zkušenosti se shora uvedeným systémem zateplení a zda vlastní na použití daného systému certifikát. V daném kritériu, jak je z hodnocení členů komise zřejmé, byl brán zřetel na skutečnost, že jednotliví členové komise i zadavatel měli pozitivní osobní zkušenost s prací vybraného uchazeče a že uchazeč má zkušenosti a certifikát na technologii zateplovacího systému ALSECO požadovanou zadávací dokumentací pro tuto veřejnou zakázku. Zmíněná hlediska převládla, jak vyplývá z hodnocení komise, nad skutečností, že dosud prováděné práce společností ELA Litvínov, spol. s r. o. jsou objemově menšího charakteru než práce RAVEL s. r. o., u kterého byly porovnávány reference na základě nabytých zkušeností investorů, pro které uchazeč zakázky realizoval. Právní zástupce zadavatele orgánu dohledu uvedl k námitce uchazeče týkající se zadavatelem předložené fotodokumentace a k pochybnosti uchazeče, že zadavatel nenavštívil uvedenou referenční stavbu Domova důchodců na Severní terase, že zadavatel postupoval podle referencí, které uchazeči ve svých nabídkách označili. Domov důchodců (citujeme): "K velice stručnému popisu uchazeče o této referenční stavbě se zadavatel spojil s kontaktní osobou Ing. Rahmem na uchazečem uvedeném telefonním čísle. Na základě dalšího podrobného šetření získal bližší informace o uváděné stavbě s tím, že se jedná o Domov důchodů na Severní terase. Po dalším prošetření a zjištění, že se na Severní terase nachází pouze jeden domov důchodců, byl tento domov důchodců navštíven. Zástupci zadavatele se s touto stavbou osobně seznámili a byla provedena její fotodokumentace. Tuto stavbu vyhodnotila zadavatelem jmenovaná komise pro posouzení a hodnocení nabídek jako stavbu svým charakterem nejbližší předmětu plnění veřejné zakázky.

 • Ve vymezení obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku uvedl zadavatel pod bodem 3. Doba a místo plnění - "Zahájení prací druhé čtvrtletí 2001. Časové plnění díla: realizace veřejné zakázky se předpokládá na dva roky v návaznosti na rozdělení stavby na 2 samostatně předávané funkční části, v pořadí č. p. 1580 a následně č. p. 1581 …". Zadavatel stanovil 3. kritériem hodnocení nabídek uchazečů: "navržený termín plnění". Jedná se o termín celkového dokončení zakázky. Zadavatel v tomto kritériu mohl hodnotit pouze "navržený termín plnění", který stanovil kritériem hodnocení, nemohl hodnotit celkovou dobu přítomnosti na stavbě a dobu setrvání v jednotlivých bytech, které nebyly kritérii ani podkritérii hodnocení. Zadavatel pokud by chtěl hodnotit termín plnění každého objektu samostatně musel by vymezit ve způsobu hodnocení veřejné zakázky termín plnění zvlášť pro každý objekt - č. p. 1580 a č. p. 1581. Všichni tři uchazeči předložili v podstatě shodné termíny plnění: ELA LITVÍNOV, spol. s r.o. - 23.9.2002, RAVEL spol. s r. o. - 30.9.2002, IPS Skanska a. s. - 27.9.2002. Zadavatel vyhodnotil uchazeče v následujícím pořadí: 1. ELA LITVÍNOV, 2. sdružení: IPS Skanska a. s. a Bánské stavby Most a.s., 3. RAVEL spol. s r. o. Zadavatel měl hodnotit nabídky uchazečů, které nevykazovaly rozdíly v navrženém termínu plnění shodně. I v případě, že by zadavatel ohodnotil nabídky uchazečů shodným počtem bodů, neumístil by se uchazeč RAVEL spol. s r. o. v celkovém pořadí na 1. místě. Termín zahájení prací nebyl kritériem hodnocení. V té souvislosti, lze uvést k zadávací lhůtě, kterou uchazeč namítá, že zadavatel ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže volil nejdéle možnou zadávací lhůtu 90 kalendářních dní. Podle § 8 odst. 2 zákona činí zadávací lhůta bez prodloužení nejvíce 90 kalendářních dní, její běh počíná dnem otevírání obálek s nabídkami a končí dnem rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, pokud nejsou podány námitky nebo návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky oznámil zadavatel uchazečům dne 16.3.2001 a opravu chyby učiněnou v oznámení dne 27.3.2001, tzn. rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky stihl v době stanovené zadávací lhůty a v úvahu by přicházelo uzavření smlouvy s vítězným uchazečem s termínem zahájení prací 1. 4. 2001 (pokud by nebyly podány námitky). Zákonné lhůty pro podání námitek nastupují nezávisle na konci (skončení) zadávací lhůty.

 • U 4. kritéria hodnocení "záruka za dílo vyjádřená v měsících" je v nabídce společnosti ELA LITVÍNOV, spol. s r.o. uvedeno: "Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené dílo v trvání 131 měsíců na montáž a na dodávku dle záruk jednotlivých výrobců". Záruka v délce 131 měsíců, jak z nabídky uchazeče vyplývá, se vztahuje na montáž. Z důvodu ověření ekonomické vhodnosti daného kritéria hodnocení u společnosti ELA LITVÍNOV, spol. s r.o., si orgán dohledu vyžádal na zadavateli městu Litvínov zdůvodnění ekonomické vhodnosti tohoto kritéria. Zadavatel ve stanovisku orgánu dohledu uvedl, že u dodávky a montáže dřevěných oken je záruka na výrobek 5 let, záruka na montáž 131 měsíců. Po dobu 131 měsíců je dána záruka zejména za řádné osazení oken. Zadavatel považuje s ohledem na zkušenosti z podobných akcí záruku za osazení oken za prioritní s ohledem na zkušenosti z podobných akcí při odhadnuté době životnosti výrobku cca 20 let. U rozvodu ÚT uvádí, že jednotlivé výrobky mají různou dobu životnosti, reálná je proto záruka za dílo, za kvalitu montáže, zejména pak u výrobků s obecně známou dobou životnosti. Zadavatel nemohl a nesměl, jak uchazeč namítá, u kritéria hodnocení "záruka za dílo vyjádřená v měsících" postupovat analogicky podle ustanovení § 36 zákona. Nabídku vítězného uchazeče nemohl zadavatel vyřadit podle § 36 odst. 4 zákona. Zadavateli zákon neumožňuje postupovat u kritéria hodnocení "záruka za dílo" podle § 36 odst. 4 zákona. Zákon v § 36 odst. 4 stanovuje zadavateli povinnost vyžádat si na uchazeči zdůvodnění mimořádně nízké ceny, pokud se nabídková cena výrazně odchyluje od ostatních nabídkových cen, nikoliv zdůvodnění záruky za dílo. Orgán dohledu poznamenává k době záruky na montáž v délce 131 měsíců poskytnuté vítězným uchazečem, že zadavatel by si měl být při výběru nejvhodnější nabídky vědom případných důsledků, které mu mohou vyplynout z uvedené délky záruky.

V prvním kritériu hodnocení "Výše nabídkové ceny" hodnotil zadavatel nabídky uchazečů v souladu s nabídkovými cenami podle výše nabídkové ceny, kterou uchazeči předložili v nabídkách. Nejnižší nabídkovou cenu předložil uchazeč RAVEL spol. s r. o. - v hodnotě 84 569 440,- Kč. Nabídková cena uchazeče ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. činila 84 953 392,20 Kč a odchylovala se o půl procenta od nejnižší nabídkové ceny. V daném kritériu byla nabídka uchazeče RAVEL spol. s r. o. s nejnižší nabídkovou cenou vyhodnocena na prvním pořadí. Z tabulek hodnocení jednotlivých členů komise dále vyplývá, že 5. kritériem hodnocení "Splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky", kdy obsahem kritéria hodnocení byly údaje o: obchodním obratu, základním jmění, počtu pracovníků, návrh smlouvy o dílo, se jednotliví členové komise zabývali daným kritériem hodnocení. Na prvním místě vyhodnotili členové komise nabídku IPS Skanska a. s., na druhém místě RAVEL spol. s r. o., na třetím místě společnost ELA LITVÍNOV, spol. s r. o.- podle údajů, které uchazeči předložili ve svých nabídkách.

Na základě obsažených údajů v nabídkách uchazečů RAVEL spol. s r. o. a ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. lze konstatovat, že nabídky uchazečů byly vyrovnané co se týče kritérií hodnocení "nabídková cena" a "navržený termín plnění". Zadavatel lépe posuzoval a hodnotil nabídku společnosti ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. v kritériu hodnocení "reference o obdobných zakázkách zhotovených uchazečem", která vykazuje více zakázek obdobného charakteru jako je veřejná zakázka vyhlášená zadavatelem na: "Koldům Litvínov".

Orgán dohledu ke shora citované veřejné zakázce poznamenává, že jeho povinnost spočívá výhradně v kontrole zda byly zadavatelem při výběru nejvhodnější nabídky řádně dodrženy předepsané postupy a úkony zajišťující rámec pro vlastní posouzení a hodnocení nabídek. Za vlastní výběr nejvhodnější nabídky odpovídá zadavatel.

Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 5 zákona není Úřad vázán návrhem uchazeče a proto přezkoumal i ostatní úkony zadavatele.

Ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže na veřejnou zakázku: "Koldům Litvínov" v bodě 11. "Práva zadavatele" si zadavatel vymínil (citujeme): "Výběrem nejvhodnější nabídky a na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce nevzniká právní vztah".

Orgán dohledu odkazuje zadavatele na § 40 zákona, který ukládá zadavateli s uchazečem jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější povinnost uzavřít příslušnou smlouvu do 30 dnů od uplynutí zadávací lhůty vyhlášené v podmínkách soutěže. Dále v bodě 11. "Práva zadavatele" si zadavatel vyhradil právo: "Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dál jednat a upřesnit její konečné znění". Podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona musí podmínky soutěže obsahovat vymezení plnění veřejné zakázky. K tomu uvádí orgán dohledu: předmět veřejné zakázky, který zadavatel vymezil v zadání veřejné zakázky musí být shodný s náplní smlouvy o dílo. Údaje obsažené v nejvhodnější nabídce, kterou zadavatel vybere k realizaci zakázky a smluvní podmínky se nesmějí lišit. Tím by zadavatel porušil § 70 zákona a uzavřená smlouva by byla neplatná. V ustanovení § 70 zákona je uvedeno: "Smlouva na veřejnou zakázku uzavřená v rozporu s tímto zákonem je neplatná. Změny ve smlouvě v rozporu s podmínkami obchodní veřejné soutěže jsou neplatné". Uvedené skutečnosti neměly vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

Na základě shora uvedeného Úřad rozhodl jak je uvedeno ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Letenská 3, pošt. přihr. 47, 118 01 Praha 1.

Ing. Petr A n t o n í n

ředitel

Rozhodnutí obdrží:

 1. Město Litvínov, nám. Míru 11, Litvínov, PSČ 436 91, zast. starostou Ing. Janem Slabým

 2. RAVEL spol. s r.o., Hrbovická 117/61, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, za kterou jedná jednatel Ing. Pavel Přeučil

 3. ELA LITVÍNOV, spol. s r.o., Chudeřínská 44, Litvínov, PSČ 436 01, za kterou jedná jednatel Ing. Dušan Belák

 4. IPS Skanska a. s., Kubánské nám. 11, Praha 10, PSČ 100 05, za kterou jedná předseda představenstva Ing. Zdeněk Burda

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en