Rozhodnutí: VZ/S0110/02

Instance I.
Věc Oprava a rekonstrukce bytových domů č.p. 993 a 994 v Praze 4
Účastníci
  1. Městská část Praha 4
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 60 písm. a) - zamítnuto
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 15. 1. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 80 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 110-R/02-800/140/VŠ

V Praze dne 16. prosince 2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.10.2002 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., na základě návrhu uchazeče GEOSAN GROUP a.s., se sídlem Zahradní 418, 281 01 Velim, jednajícího předsedou představenstva ing. Romanem Wurstem, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Městské části Praha 4, zastoupené starostou ing. Zdeňkem Hovorkou, se sídlem ul. Táborská čp. 350, 140 45 Praha 4, o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži "Oprava a rekonstrukce bytových domů č.p. 993 a 994 v Praze 4, ul. Krčská, a provedení dvoupodlažní bytové nástavby s přístavbou dvou výtahů včetně provedení stavebních úprav kotelny v ul. Rabasově č.p. 1064, Praha 4, v souvislosti se změnou kotelny na parking", vyhlášené zadavatelem zveřejněním v Obchodním věstníku č. 48/01 pod zn. 138648-48/01 dne 28.11.2001,

rozhodl takto:

zadavatel Městská část Praha 4, zastoupená starostou ing. Zdeňkem Hovorkou, se sídlem ul. Táborská čp. 350, 140 45 Praha 4, rozhodnutím č.j.: 88/OINV/2002 ze dne 17.9.2002 o vyloučení uchazeče GEOSAN GROUP a.s., se sídlem Zahradní 418, 281 01 Velim, jednajícího předsedou představenstva ing. Romanem Wurstem, neporušil zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., a proto se podle ustanovení § 60 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., návrh uchazeče zamítá.

Odůvodnění

Zveřejněním v Obchodním věstníku č. 48/01 pod zn. 138648-48/01 vyhlásil dne 28.11.2001 zadavatel Městská část Praha 4, se sídlem ul. Táborská čp. 350, 140 45 Praha 4, zastoupený starostou ing. Zdeňkem Hovorkou (dále jen "zadavatel") na základě zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. (dále jen "zákon") obchodní veřejnou soutěž "Oprava a rekonstrukce bytových domů č.p. 993 a 994 v Praze 4, ul. Krčská, a provedení dvoupodlažní bytové nástavby s přístavbou dvou výtahů včetně provedení stavebních úprav kotelny v ul. Rabasově č.p. 1064, Praha 4, v souvislosti se změnou kotelny na parking".

Do konce soutěžní lhůty stanovené podmínkami obchodní veřejné soutěže doručilo svoje nabídky sedm uchazečů, jedním z nichž byl uchazeč GEOSAN GROUP a.s., se sídlem Zahradní 418, 281 01 Velim, jednající předsedou představenstva ing. Romanem Wurstem (dále jen "uchazeč").

Poté, co bylo zadavatelem pět uchazečů vyloučeno z další účasti v obchodní veřejné soutěži a dva z nich podali námitky, jeden z nich i návrh na přezkoumání rozhodnutí (SEFIMOTA, a.s., se sídlem Nad Vršovskou horou 88/4, 101 01 Praha 10), zadavatel na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek dne 20.8.2002 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky a dne 21.8.2002 své rozhodnutí oznámil. Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka uchazeče.

S datem 4.9.2002 vznesl druhý zbývající uchazeč PRAGIS HOLDING, s.r.o., se sídlem Na prosecké vyhlídce 3/807, 190 00 Praha 9 námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a mimo jiné namítl, zda jistota uchazeče byla v okamžiku výběru nejvhodnější nabídky platně poskytnutá.

Starosta dne 12.9.2002 oprávněnost vznesených námitek přezkoumal a vznesenou námitku o platnosti uchazečem poskytnuté jistoty uznal. V závěru svého rozhodnutí o námitkách uvedl, že rozhodl "předložit Radě městské části Praha 4, vyloučit tohoto uchazeče z další účasti v OVS. Do doby vyřešení této vzniklé situace zadavatel v tuto chvíli nehodnotí nabídku uchazeče Geosan Group a.s. jako nejvhodnější a bude tuto nabídku posuzovat a hodnotit až po jejím případném znovuzařazení do OVS".

Rozhodnutím Č.j.: 88/OINV/2002 ze dne 17.9.2002 pak zadavatel s odvoláním na ustanovení § 34 odst. 4 zákona vyloučil uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži s tím, že uchazeč při otevírání obálek s nabídkami dne 21.1.2002 sice splnil požadavek na složení jistoty formou bankovní záruky, ta "však v souladu s originálem záruční listiny marně uplynula dnem 20.7.2002. Do dnešního dne však jistota předložená formou záruční listiny nejenže nebyla uchazečem prodloužena, ale nedošlo ani k jinému způsobu složení jistoty, např. formou peněžité částky na účet zadavatele." Uvedené rozhodnutí bylo uchazeči doručeno dne 19.9.2002.

S datem 26.9.2002 vznesl uchazeč proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži námitky, které byly zadavateli doručeny téhož dne.

Starosta dne 4.10.2002 oprávněnost vznesených námitek přezkoumal a s odůvodněním jim nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách bylo uchazeči doručeno dne 7.10.2002.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 16.10.2002, zadavatel pak 17.10.2002, návrh uchazeče ze dne 15.10.2002 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži; prvně uvedeným dnem bylo zahájeno řízení u orgánu dohledu ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb.

Ve svém návrhu uchazeč uvádí, že předal zadavateli bankovní záruku (záruční listinu) zároveň s nabídkou dne 21.1.2002 a složil tak jistotu dle zákona a podmínek OVS, zveřejněných v Obchodním věstníku. Ke dni otevírání obálek byla jistota složena řádně a také posouzena jako dostatečná. Vzhledem k tomu, že uchazeči nebyly řádně doručeny námitky ostatních uchazečů, neměl tak možnost sledovat průběh zadávací lhůty a případně prodloužit platnost bankovní záruky na dobu nezbytně nutnou. Pokud jsou v obchodní veřejné soutěži podány námitky nebo návrh na přezkoumání rozhodnutí, pak jedině zadavatel, kterému jsou námitky podávány, popř. je o podaném návrhu na přezkoumání informován, může (a musí) činit úkony ve vazbě na plynoucí lhůty, tedy i lhůty platnosti záručních listin jednotlivých uchazečů. V daném případě měl zadavatel informovat uchazeče o skutečnostech, zakládajících uplynutí platnosti záruční listiny. Uchazeč spatřuje porušení zákona v tom, že zadavatel vyloučil uchazeče v době, kdy již oznámil uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pro toto rozhodnutí měl oporu ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Tato komise neshledala pochybení uchazeče. Uchazeč je toho názoru, že zadavatel může rozhodnout o vyloučení uchazeče z další účasti v OVS pouze na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, resp. v souladu s ustanovením § 29 odst. 4 zákona. V tomto případě tomu tak nebylo a tudíž dodatečné rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče je v rozporu s ustanovením § 34 odst. 4 zákona. Odůvodnění rozhodnutí zadavatele o vyloučení, že zadavatel až po svém rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přezkoumal veškerou dokumentaci, je dle názoru uchazeče nedostatečné a de facto zakrývá pochybení zadavatele, který přestože mu bylo nebo mělo být známo, že uchazeč není informován o nutnosti prodloužit bankovní záruku na tuto skutečnost neupozornil a ani se o to nepokusil. Zadavatel tak neučinil ani při doručení oznámení o výběru nabídky, ve kterém mimochodem nebylo dodrženo ustanovení § 39 odst. 2 zákona - v rozhodnutí nebyly uvedeny nabídkové ceny jednotlivých uchazečů.

Nesprávným a tedy nezákonným postupem zadavatele se tak uchazeč nacházel v situaci, kdy řádně splnil veškeré povinnosti plynoucí z OVS a byl připraven prodloužit řádně složenou bankovní záruku. Tuto by však prodloužil pouze za podmínek uvedených v zákoně, tedy při existenci námitek, resp. po výzvě zadavatele, protože o námitkách nebyl informován a protože ze strany zadavatele k žádnému upozornění nedošlo.

Na závěr svého návrhu uchazeč žádá, aby bylo zrušeno rozhodnutí zadavatele o vyloučení a o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení vznesených a aby bylo zadavatelem respektováno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Podle ustanovení § 58 zákona jsou účastníky řízení:

  1. Městská část Praha 4, se sídlem ul. Táborská čp. 350, 140 45 Praha 4, zastoupená starostou ing. Zdeňkem Hovorkou,

  2. GEOSAN GROUP a.s., se sídlem Zahradní 418, 281 01 Velim, jednající předsedou představenstva ing. Romanem Wurstem.

Uvedeným účastníkům řízení Úřad oznámil dopisem Č.j.: S 110-O/02-800/140/VŠ ze dne 29.10.2002 zahájení správního řízení.

Spolu s dokumentací o zadání veřejné zakázky obdržel Úřad dne 30.10.2002 i stanovisko zadavatele k návrhu uchazeče, datované dne 23.10.2002. Dne 5.11.2002 pak Úřad obdržel chronologický přehled postupu zadavatele v průběhu obchodní veřejné soutěže, datovaný dne 31.10.2002. Vzhledem k tomu, že ve stanovisku zadavatel uvedl i další skutečnosti, pro které měl být uchazeč z další účasti v obchodní veřejné soutěži vyloučen. Zadavatel poukazuje na to, že uchazeč měl být vyloučen z toho důvodu, že podepsaná čestná prohlášení prokazující kvalifikační předpoklady dle § 2b zákona, jsou podepsána v rozporu s výpisem z obchodního rejstříku, neboť u podpisu jednotlivých členů statutárního orgánu chybí napsaný nebo vytištěný název společnosti. Dalším důvodem pro vyloučení uchazeče je též skutečnost, že v rozporu s bodem 5 zveřejněných podmínek OVS navrhuje ve smlouvě o dílo měsíční splátkový kalendář ceny díla ve výši 1/14, na místo zadavatelem požadované 1/18 výše nabídkové ceny.

Dne 19.11.2002 si Úřad vyžádal vyjádření uchazeče ke stanovisku zadavatele. Dne 26.11.2002 Úřad obdržel vyjádření uchazeče, datované dne 25.11.2002 ve kterém uchazeč odmítl další důvody pro vyloučení, neboť u uváděných prohlášení je název společnosti vždy uveden zároveň s podpisem jednajícího a maximální výše úhrady měsíční faktury byla určena v souladu s podmínkami veřejné soutěže a vzhledem k tomu, že se jednalo o pevně stanovenou podmínku, lze toto vysvětlit pouze chybou v psaní.

Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 57 a násl. zákona napadené rozhodnutí. Ve správním řízení Úřad provedl podle ustanovení § 32 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů s odvoláním na ustanovení § 61 zákona zjišťování a dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí, obsahem stanoviska zadavatele a vyjádření uchazeče k němu, přičemž dospěl k závěru, že zadavatel vyloučením uchazeče neporušil zákon.

Zadavatelem předložená dokumentace o zadání veřejné zakázky neprokazuje tvrzení zadavatele z jeho stanoviska k návrhu, že oznámil uchazeči podání všech námitek ostatních uchazečů, jak mu to ukládá ustanovení § 56 odst. 5 zákona. Nepřímým důkazem, že tak učinil v jednom případě, je dopis uchazeče ze dne 17.9.2002 adresovaný zadavateli, ve kterém jej uchazeč žádá o "nahlédnutí do spisu", přičemž je patrné, že žádáno je na základě oznámení zadavatele ze dne 10.9.2002 o podání námitek uchazeče PRAGIS HOLDING, s.r.o. proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, jejichž součástí, jak již uvedeno shora, však byla námitka o platnosti, resp. neplatnosti uchazečem poskytnuté jistoty (uchazečem poskytnutá jistota byla platná do 20.7.2002). Tvrdí-li zadavatel ve svém stanovisku k návrhu, že oznámil uchazeči rovněž podání všech návrhů na přezkoumání rozhodnutí zadavatele, jak mu to ukládá ustanovení § 57 odst. 4 zákona, je nezbytné konstatovat, že oznámení zadavatele ze dne 2.4.2002 o podání návrhu uchazeče SEFIMOTA, a.s., na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o vyloučení tohoto uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži, se zadavateli vrátilo jako nevyzvednuté. Při vědomí této skutečnosti si zadavatel musel být vědom, že uchazeč není informován o prodloužení zadávací lhůty a nemá proto možnost odpovídajícím způsobem prodloužit platnost jím poskytnuté jistoty. Přitom správní řízení zahájené na základě uvedeného návrhu uchazeče SEFIMOTA, a.s. dne 21.3.2002 bylo ukončeno rozhodnutím Úřadu, jež nabylo právní moci až dne 4.6.2002, resp. stalo se vykonatelným dne 4.7.2002. Úřad je toho názoru, že zadavatel by měl uchazeče upozornit na uplynutí doby platnosti poskytnuté jistoty a vyzvat jej k jejímu prodloužení. Námitka uchazeče je proto důvodná.

Čestná prohlášení uvedená v nabídce obsahují kromě podpisu předsedy představenstva resp. člena představenstva napsaný název společnosti, neboť před jménem a podpisem je věta "Toto čestné prohlášení podepisuji jako předseda (resp. člen) představenstva společnosti GEOSAN Group a.s., se sídlem Zahradní 418, 281 01 Velim, IČO 25 67 14 64."

Uchazeč v návrhu smlouvy o dílo v části VI. Platební podmínky v bodě 6.2. uvedl "Úhrada smluvní ceny za postupné zhotovení díla bude uskutečněna na základě doručených faktur zhotoviteli ve dvojím vyhotovení včetně zajišťovacího protokolu o předání části díla odsouhlaseného zástupcem objednatele vystavených do výše 90% ceny díla a to 1x měsíčně v maximální výši 1/14 ceny díla." Zadavatel v části 5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky ve zveřejněných podmínkách obchodní veřejné soutěže požadoval "Úhradu smluvní ceny ... tato faktura bude zhotovitelem postupně vystavena do výše maximálně 1/18 ceny díla." Uchazeč tedy nesplnil tuto podmínku zadavatele a byl proto vyloučen0 oprávněně. V případě nesplnění podmínek zadavatele nelze akceptovat chybu v psaní.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

  1. Městská část Praha 4, ul. Táborská čp. 350, 140 45 Praha 4, zastoupená starostou ing. Zdeňkem Hovorkou

  2. GEOSAN GROUP a.s., Zahradní 418, 281 01 Velim, jednající předsedou představenstva ing. Romanem Wurstem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en