číslo jednací: 23071/2023/500
spisová značka: S0239/2023

Instance I.
Věc NPO_Transmisní elektronový mikroskop
Účastníci
  1. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  2. JEOL (EUROPE) SAS
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 11. 8. 2023
Související rozhodnutí 29429/2023/163
23071/2023/500
Dokumenty file icon dokument ke stažení 470 KB

 

Spisová značka: ÚOHS-S0239/2023/VZ

Číslo jednací: ÚOHS-23071/2023/500

 

Brno 19. 6. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 5. 2023 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO 60461373, se sídlem Technická 1905/5, Dejvice, 160 00 Praha,
  • navrhovatel – JEOL (EUROPE) SAS, IČO 652005257, se sídlem 1 Allée de Giverny, 782 90 Croissy-sur-Seine, Francouzská republika, prostřednictvím svého odštěpného závodu JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka, IČO 41691415, se sídlem Karlovo náměstí 293/13, Nové Město, 120 00 Praha 2,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „NPO_Transmisní elektronový mikroskop“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 12. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 12. 2022 pod ev. č. zakázky Z2022-050752 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 12. 2022 pod ev. č. 2022/S 241-694224,

 

rozhodl takto:

 

I.                    

Správní řízení vedené ve věci návrhu navrhovatele – JEOL (EUROPE) SAS, IČO 652005257, se sídlem 1 Allée de Giverny, 782 90 Croissy-sur-Seine, Francouzská republika, prostřednictvím svého odštěpného závodu JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka, IČO 41691415, se sídlem Karlovo náměstí 293/13, Nové Město, 120 00 Praha 2 – ze dne 3. 5. 2023 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO 60461373, se sídlem Technická 1905/5, Dejvice, 160 00 Praha – učiněných při zadávání veřejné zakázky „NPO_Transmisní elektronový mikroskop“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 12. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 12. 2022 pod ev. č. zakázky Z2022-050752 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 12. 2022 pod ev. č. 2022/S 241-694224, se v té části, jež je vymezena částí návrhu, ve které cit. navrhovatel namítal, že zadavatel požadoval po navrhovateli na rozdíl od ostatních dodavatelů doplnění dalších dokladů přesahujících rámec zadávacích podmínek, čímž porušil zásadu rovného zacházení, a zároveň pro tato doplnění stanovil nepřiměřené lhůty (2 dny), podle § 257 písm. h) cit. zákona zastavuje, neboť návrhu v této části nepředcházely řádně a včas podané námitky.

II.

Zadavatel – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO 60461373, se sídlem Technická 1905/5, Dejvice, 160 00 Praha – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „NPO_Transmisní elektronový mikroskop“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 12. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 12. 2022 pod ev. č. zakázky Z2022-050752 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 12. 2022 pod ev. č. 2022/S 241-694224, pravidla stanovená v § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když vyloučil navrhovatele – JEOL (EUROPE) SAS, IČO 652005257, se sídlem 1 Allée de Giverny, 782 90 Croissy-sur-Seine, Francouzská republika, prostřednictvím svého odštěpného závodu JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka, IČO 41691415, se sídlem Karlovo náměstí 293/13, Nové Město, 120 00 Praha 2 – ze zadávacího řízení dle cit. ustanovení zákona z důvodu, že v nabídce a následně ani na základě žádosti podle § 46 citovaného zákona nepředložil technickou dokumentaci k přehledové kameře a zobrazovacímu software, ze které by bylo možno ověřit splnění minimálních technických požadavků vymezených v příloze č. 3 zadávací dokumentace, a to za situace, kdy zadavatel v bodě 4. zadávací dokumentace umožnil doložit splnění minimálních technických požadavků také jiným vhodným prokazatelným způsobem a cit. navrhovatel doložil splnění minimálních technických požadavků u těchto dílčích částí předmětu plnění čestným prohlášením výrobce, čímž zároveň porušil zásadu přiměřenosti, přičemž uvedený postup mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

III.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO 60461373, se sídlem Technická 1905/5, Dejvice, 160 00 Praha – uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší „Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení“ ze dne 30. 3. 2023, kterým cit. zadavatel vyloučil navrhovatele – JEOL (EUROPE) SAS, IČO 652005257, se sídlem 1 Allée de Giverny, 782 90 Croissy-sur-Seine, Francouzská republika, prostřednictvím svého odštěpného závosu JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka, IČO 41691415, se sídlem Karlovo náměstí 293/13, Nové Město, 120 00 Praha 2 – z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „NPO_Transmisní elektronový mikroskop“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 12. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 12. 2022 pod ev. č. zakázky Z2022-050752 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 12. 2022 pod ev. č. 2022/S 241-694224, a všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na cit. veřejnou zakázku.

IV.

Zadavateli – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO 60461373, se sídlem Technická 1905/5, Dejvice, 160 00 Praha – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0239/2023/VZ ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „NPO_Transmisní elektronový mikroskop“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 12. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 12. 2022 pod ev. č. zakázky Z2022-050752 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 12. 2022 pod ev. č. 2022/S 241-694224.

V.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO 60461373, se sídlem Technická 1905/5, Dejvice, 160 00 Praha – ukládá povinnost

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

I.               PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO 60461373, se sídlem Technická 1905/5, Dejvice, 160 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 9. 12. 2022 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „NPO_Transmisní elektronový mikroskop“, přičemž toto oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 12. 2022 pod ev. č. zakázky Z2022-050752 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 12. 2022 pod ev. č. 2022/S 241-694224 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Předmětem veřejné zakázky je dle bodu 4 „VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY“ zadávací dokumentace ze dne 9. 12. 2022 (dále jen „zadávací dokumentace“) dodávka transmisního elektronového mikroskopu s energiově-disperzním spektrometrem a dalším příslušenstvím. Nedílnou součástí dodávky je doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodu apod. „Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.“.

3.             Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí dle bodu 2 „ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“ zadávací dokumentace 11 157 024 Kč bez DPH.

4.             V bodě 14 „LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 12. 1. 2023, 10:00 hod.

5.             Z protokolu z otevírání nabídek ze dne 12. 1. 2023 vyplývá, že zadavatel obdržel 3 nabídky, mezi nimi i nabídku navrhovatele – JEOL (EUROPE) SAS, IČO 652005257, se sídlem 1 Allée de Giverny, 782 90 Croissy-sur-Seine, Francouzská republika, prostřednictvím svého odštěpného závodu JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka, IČO 41691415, se sídlem Karlovo náměstí 293/13, Nové Město, 120 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“).

6.             Ze zprávy o hodnocení nabídek ze dne 16. 1. 2023 vyplývá, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil navrhovatel.

7.             Ode dne 18. 1. 2023 probíhala jednání hodnoticí komise, jejichž předmětem bylo posouzení splnění podmínek účasti navrhovatele.

8.             Ve dnech 18. 1. 2023, 25. 1. 2023, 1. 3. 2023 a 8. 3. 2023 zadavatel ve smyslu § 46 odst. 1 zákona žádal navrhovatele o písemné objasnění či doplnění nabídky, na které navrhovatel ve dnech 23. 1. 2023, 27. 1. 2023, 3. 3. 2023 a 10. 3. 2023 reagoval.

9.             Rozhodnutím ze dne 30. 3. 2023 zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení (dále jen „rozhodnutí o vyloučení“), přičemž toto rozhodnutí odeslal navrhovateli téhož dne.

10.         Dne 13. 4. 2023 podal navrhovatel proti rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení námitky z téhož dne (dále jen „námitky“), které zadavatel rozhodnutím ze dne 24. 4. 2023 odmítl (dále jen „rozhodnutí o námitkách“). Rozhodnutí o námitkách zadavatel odeslal navrhovateli téhož dne.

11.         Navrhovatel následně podal dne 3. 5. 2023 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh“).

II.             OBSAH NÁVRHU

12.         Navrhovatel brojí proti svému vyloučení ze zadávacího řízení, ke kterému zadavatel přistoupil z důvodů dle § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona. Navrhovatel nesouhlasí s důvody vyloučení, které zadavatel shledal v neprokázání splnění minimálních technických požadavků na přehledovou kameru nabízeného přístroje a následném nedoložení dalších údajů k výzvám zadavatele.

13.         Navrhovatel konstatuje, že k výzvám zadavatele doložil vyjádření, popř. stanovisko výrobce k dané problematice, čímž splnil zadávací podmínky, a pokud zadavatel vyžadoval ještě další konkrétní dokumenty, měl tuto skutečnost uvést v zadávací dokumentaci.

14.         Navrhovatel nemůže akceptovat požadavek na doložení např. části projektové, vývojové či jakkoliv rozpracované dokumentace prokazující parametry, vlastnosti, funkce zobrazovacího software, neboť tyto považuje za součást svého duševního a výrobního vlastnictví, které není určeno široké veřejnosti.

15.         Zadavatel nemá dle navrhovatele adekvátní důvod prohlášení výrobce zpochybňovat a z logiky věci musí být zřejmé, že pokud má být dodávaný přístroj vyroben na zakázku dle specifických požadavků zadavatele, nelze doložit jeho parametry standardními obecnými podklady, protože tyto jsou pro každý jednotlivý případ odlišné.

16.         Navrhovatel dále poukazuje na to, že zadavatel záměrně bagatelizuje a dezinterpretuje zaslaná stanoviska a potvrzení výrobce, která považuje bez bližšího odůvodnění za nedostatečná, ačkoliv z nich jednoznačně vyplývá splnění všech požadavků zadavatele. Zadavatel dle navrhovatele blíže neupřesňuje údajné nedostatky zaslaných vyjádření výrobce a ani neuvádí, jaké doklady či dokumenty by dle jeho názoru měly v uvedeném případě větší vypovídající schopnost než doklady a prohlášení poskytnutá výrobcem zařízení.

17.         Navrhovatel uvádí, že zadavatel požadoval od navrhovatele na rozdíl od ostatních dodavatelů doplnění dalších dokladů nad rámec zadávacích podmínek, čímž porušil zásadu rovného zacházení a současně pro tato doplnění stanovil takřka nereálné lhůty 2 dny, což považuje navrhovatel za nepřiměřené.

18.         K zadavatelem provedenému průzkumu trhu navrhovatel uvádí, že žádný z instalovaných přístrojů, na které se zadavatel zaměřil a které odpovídají stejnému označení přístroje nabízeného navrhovatelem v předmětném zadávacím řízení, nedisponuje technickým řešením přehledové kamery. K tomu navrhovatel doplňuje, že každá jednotlivá konfigurace u uvedených instalací přístroje, kde zadavatel prováděl průzkum trhu, je unikátní a přesně dle požadavků jednotlivých pracovišť. Ani jedno ze zadavatelem uváděných pracovišť, kde je nainstalován mikroskop JEOL JEM-1400Flash, nepožadovalo přehledovou kameru v rámci technického řešení veřejné zakázky.

19.         Navrhovatel spatřuje ve výše uvedeném postupu zadavatele svoji újmu, přičemž požaduje, aby Úřad zrušil rozhodnutí o vyloučení.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

20.         Úřad obdržel návrh dne 3. 5. 2023 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

21.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

22.         Zahájení správního řízení Úřad oznámil jeho účastníkům přípisem ze dne 4. 5. 2023.

23.         Dne 9. 5. 2023 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne (dále jen „vyjádření zadavatele“) a dokumentaci o zadávacím řízení.

Vyjádření zadavatele

24.         Zadavatel v plném rozsahu odkazuje na argumentaci uvedenou v rozhodnutí o námitkách. Zadavatel nesouhlasí s tím, že prohlášení výrobce má být nadřazeno jakýmkoliv dalším relevantním dokumentům požadovaných zadavatelem, přičemž odkazuje na čl. 4 zadávací dokumentace, který stanovuje způsob prokazování splnění technických podmínek, které mají zadavateli zaručit, že bude mít vždy alespoň u vybraného dodavatele postaveno najisto splnění všech technických parametrů nabízeného plnění.

25.         Uznání čestného prohlášení by bylo dle názoru zadavatele porušením jeho povinností dle § 39 odst. 4 zákona.

26.         Zadavatel dále upozorňuje, že navrhovatel v námitkách ani v návrhu nerozporuje jeden důvod vyloučení týkající se zobrazovacího software, tento důvod vyloučení dle názoru zadavatele zůstává stále relevantní v plném rozsahu.

27.         Zadavatel je přesvědčen, že skutečnost, že se něco vyrábí na zakázku, neznamená nemožnost předložení technických podkladů či dokumentace, ze které jsou parametry nabízeného zařízení patrné.

28.         Zadavatel poukazuje na to, že navrhovatel byl jediným účastníkem zadávacího řízení, po kterém bylo požadováno doplnění či objasnění nabídky, neboť pouze jeho nabídka, coby nabídka ekonomicky nejvýhodnější, byla posuzována z pohledu splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. K tomu zadavatel doplňuje, že pouze požadoval předložení údajů či dokladů nezbytně nutných k řádnému posouzení nabídky navrhovatele. Zadavatel je přesvědčen, že hodnocení nabídek proběhlo řádně, je podrobně zdokumentováno a předcházelo celému procesu posuzování, resp. objasňování nabídky navrhovatele.

29.         Závěrem zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele zamítl.

Další průběh správního řízení

30.         Usnesením ze dne 11. 5. 2023 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k podání informace o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

31.         Dne 16. 5. 2023 obdržel Úřad sdělení navrhovatele, ve kterém navrhovatel uvádí, že údaje, které navrhovatel považuje za obchodní tajemství a své „know how“, nebyly v zadávacím řízení poskytnuty.

32.         Usnesením ze dne 23. 5. 2023 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad ve stanovené lhůtě (ani později) vyjádření k podkladům rozhodnutí neobdržel.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

33.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména příslušné části dokumentace o zadávacím řízení a vyjádření účastníků správního řízení rozhodl o zastavení správního řízení ve vztahu k částem návrhu, kterým nepředcházely řádně a včas podané námitky, a dále konstatoval, že zadavatel v souvislosti s vyloučením navrhovatele ze zadávacího řízení nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

34.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

35.         Podle § 6 odst. 2 zákona ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

36.         Podle § 37 odst. 1 písm. b) zákona podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku.

37.         Podle § 39 odst. 4 zákona není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, může zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

38.         Podle § 39 odst. 5 zákona posouzení splnění podmínek účasti nebo hodnocení kritérií podle odstavce 3 citovaného ustanovení zákona zadavatel provede na základě údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek.

39.         Podle § 46 odst. 1 zákona zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

40.         Podle § 46 odst. 2 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle odstavce 1 citovaného ustanovení zákona o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

41.         Podle § 48 odst. 1 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.

42.         Podle § 48 odst. 2 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení

a)      nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,

b)      nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona, nebo

c)      neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

43.         Podle § 241 odst. 1 zákona námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma.

44.         Podle § 241 odst. 2 zákona námitky podle odstavce 1 citovaného ustanovení zákona se podávají písemně a lze je podat proti

a)      všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté, včetně stanovení zadávacích podmínek,

b)      volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo

c)      postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu s tímto zákonem.

45.         Podle § 242 odst. 2 zákona námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle tohoto zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

46.         Podle § 257 písm. h) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky; to neplatí pro návrhy podle § 254 zákona.

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení

47.         V bodě 4 „VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY“ zadávací dokumentace (dále jen „bod 4 zadávací dokumentace“) zadavatel stanovil, že „[t]echnické podmínky jsou vymezeny formou minimálních a kriteriálních technických požadavků Zadavatele na předmět plnění a jsou uvedeny v příloze č. 3 ,Minimální technické požadavkyʼ zadávací dokumentace a v příloze č. 4 ,Kriteriální technické požadavkyʼ zadávací dokumentace.

Splnění minimálních technických požadavků je jednou z podmínek účasti v zadávacím řízení.

(…)

Dodavatel za účelem prokázání splnění minimálních a kriteriálních technických požadavků předloží Zadavateli jako součást své nabídky technickou dokumentaci, ze které musí být Zadavatel schopen posoudit splnění těchto požadavků. Technickou dokumentací rozumí Zadavatel oficiální dokumentaci výrobce nabízeného zařízení/komponent/software nebo jinou oficiální dokumentaci, která je standardně dodávána se zařízením, a to v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a ze které bude splnění technických požadavků jednoznačně vyplývat. V případě, že některé z technických požadavků zadavatele na předmět plnění nejsou uvedeny v oficiální dokumentaci, doloží dodavatel splnění těchto požadavků jiným vhodným prokazatelným způsobem. Z doložených dokumentů musí zcela jasně vyplývat splnění technických požadavků Zadavatele.“

48.         V příloze č. 3 „Minimální technické požadavky“ zadávací dokumentace (dále jen „příloha č. 3 zadávací dokumentace“) zadavatel stanovil minimální technické požadavky na transmisní elektronový mikroskop (TEM) následovně:

1.        Transmisní elektronový mikroskop s rozsahem urychlovacího napětí min. 20kV – 120kV s krokem 100 V nebo menším.

2.        Rozsah přímého zvětšení alespoň 50x – 600 000x vzhledem ke standardu Planfilm (4x5").

3.        Minimální čárové rozlišení 0.205 nm.

4.        Mikroskop musí umožňovat práci v režimu šetrného osvitu vzorku (tzv. ,low doseʼ) pro práci s citlivými vzorky.

5.        Mikroskop umožňuje automatickou změnu konfigurace při změně urychlovacího napětí.

6.        Mikroskop musí umožňovat jak použití wolframového, tak LaB6 zdroje elektronů s možností uživatelské výměny. Součástí dodávky je min. 10 ks wolframového zdroje a min. 1 ks zdroje LaB6.

7.        Mikroskop musí umožňovat vzduchotěsné oddělení zdroje elektronů od tubusu mikroskopu pro zachování vakua v komoře při manipulaci se zdrojem. Je též vybaven přechodovou komorou pro vzorek, umožňující vsunutí držáku se vzorky bez ztráty vakua v tubusu.

8.        Automatický bezolejový vakuový systém zaručující stabilní vakuum – provozní hodnota vakua v tubusu min. 3 x 10-5 Pa nebo lepší.

9.        Mikroskop vybaven antikontaminačním zařízením pro zachycení drobných nečistot a rychlejší dosažení optimální hodnoty pracovního vakua po vložení vzorku (cold finger/cold trap).

10.    Součástí dodávky jsou min. 2 kamery, a to hlavní a přehledová:

11.    Hlavní kamera: samostatná CMOS kamera, plně integrovaná (tzn. hardwarově i softwarově), se spodním uložením (bottom mounted), rozlišení min. 16 Mpix, dynamický rozsah 16 bit nebo lepší, rychlost snímkování min. 18 fps při plném rozlišení, chlazená. Zadavatel umožňuje chlazení vodou v případě, že bude použit recirkulační systém (uzavřený okruh). Ovládání kamery je plně zajištěno ovládacím software mikroskopu, bez nutnosti používání dalšího softwarového řešení.

12.    Přehledová kamera: samostatná CCD nebo CMOS kamera, plně integrovaná (tzn. hardwarově i softwarově) rozlišení min. 0.25 Mpix, rychlost snímkování min. 30 fps při plném rozlišení. Přehledová kamera musí být schopna zobrazit vzorek při všech hodnotách zvětšení a všech hodnotách urychlovacího napětí. Software ovládající tuto kameru musí být schopen zajistit automatické centrování svazku primárních elektronů (beam shift) a automatické zaostření. Software dále musí umožnit nastavení hodnoty expoziční doby přehledové kamery a záznam a uložení obrazu vzorku bez nutnosti použít hlavní kameru TEM.

13.    Mikroskop je vybaven přesným eucentrickým goniometrickým stolkem se stranovým vkládáním vzorku, umožňující motorický posuv v osách X, Y, Z a motorický náklon v rozsahu minimálně +70° až -70°.

14.    Součástí dodávky musí být 3 držáky vzorků:

a.         standardní držák minimálně 1 vzorku pro rutinní experimenty

b.         držák minimálně tří vzorků, umožňující náklon minimálně +25° až -25°.

c.         tomografický držák 1 vzorku (viz. dále)

15.    Mikroskop musí umožňovat automatickou korekci posunu vzorku během mikroskopování (tzv. ,drift correctionʼ) a automatické nastavení roviny ostrosti vzorku.

16.    Součástí dodávky je PC (pracovní stanice) výkonově a kapacitně uzpůsobena pro ovládání nabízeného přístroje, ukládání a následné zpracování obrázků, kompatibilní s operačním systémem Windows 10. Součástí dodávky musí být monitor s uhlopříčkou minimálně 24.

17.    Software musí umožňovat minimálně:

a.         uložení 10 poloh pro navigaci na vzorku.

b.         automatické značení již prohlédnutých pozic na obrázku náhledu vzorku.

c.         skládání obrazu minimálně v matici 4x4 (stitching).

d.         vyvolání původních podmínek akvizice z již nasnímaného obrázku a automatickou navigaci na danou pozici.

e.         zobrazování živé hodnoty rychlé Fourierovy transformace pro dosažení optimální hodnoty manuálního zaostření.

f.          základní geometrická měření (min. vzdálenost, průměr) na živém i zaznamenaném obraze.

g.         minimálně dvě úrovně ovládání: jako administrátor a běžný uživatel s omezenými funkcemi nastavení mikroskopu.

18.    Součástí dodávky musí být manuální ovládací panel mikroskopu min. pro funkce: pohyb po vzorku, ostření, změna zvětšení, změna intenzity svazku elektronů.

19.    Součástí dodávky musí být všechny další položky, nutné pro instalaci, zprovoznění a provoz dodaného přístroje (např. recirkulační chladicí systém, kompresor vzduchu, primární vývěva, VN transformátor).

20.    Součástí dodávky je rozšíření o hardwarové a softwarové řešení pro provádění tomografické analýzy vzorku: držák min. 1 vzorku, kalibrace držáku, krokový náklon vzorku v rozsahu minimálně +70 až -70° s akvizicí obrazu v každém kroku, autofokus, automatická korekce posunu vzorku po kroku náklonu.

21.    Součástí dodávky je rozšíření mikroskopu o energiově-disperzní spektrometr: rozlišení 133 eV přechodu Mn Kα nebo lepší, rozsah detekovatelných prvků s atomovým číslem 4-95 nebo lepší, aktivní plocha čipu min. 30 mm2.

22.    Součástí dodávky je základní školení při instalaci v rozsahu min. 1 den pro min. 3 osoby a pokročilé aplikační školení v rozsahu min. 3 dny pro min. 3 osoby, v místě instalace.

49.         Z nabídky navrhovatele vyplývá, že navrhovatel nabízí mikroskop s označením JEM-1400Flash od výrobce JEOL Ltd., přičemž k tomuto zařízení doložil technický list (str. 52 – 63 nabídky).

50.         Na straně 57 nabídky je v bodě 3.9 uveden popis přehledové kamery typu „JEOL EM-14420VIEW VIEWING CHAMBER CMOS CAMERA UNIT“. Z uvedeného popisu mj. vyplývá, že kameru lze připojit k portu prohlížecí komory na mikroskopu. Přehledová kamera je plně integrována v prohlížecí komoře (hardware a software). Co se týče připevnění kamery, toto je dále popsáno tak, že lze připojit mimo port komory pro prohlížení snímků (kameru lze připojit výměnou horní části komory pro prohlížení snímků a v případě potřeby ji odpojit). Dále je popsána zobrazovací metoda, část pro detekci obrazu, počet efektivních pixelů, velikost pixelů, velikost efektivních pixelů, rychlost čtení, čtecí šum.

51.         Na str. 61 – 62 nabídky jsou v bodě 3.15 popsány automatické funkce mikroskopu a software.

52.         Z protokolu ze 7. jednání komise ze dne 8. 3. 2023 vyplývá, že se zadavatel v rámci tohoto jednání zabýval posouzením splnění minimálních technických požadavků na přehledovou kameru mikroskopu vymezených v rámci bodu 12. přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Zadavatel dospěl k závěru, že v nabídce navrhovatele absentují bližší informace k posouzení toho, zda přehledová kamera mikroskopu splňuje minimální technické požadavky zadavatele. Dále zadavatel shledal, že nabídka navrhovatele neobsahuje podrobnější popis zobrazovacího software nabízeného mikroskopu, který je klíčový z hlediska posouzení splnění funkcionalit obou kamer mikroskopu a také posouzení požadavků kladených přímo na zobrazovací software.

53.         V žádosti o písemné objasnění či doplnění nabídky ze dne 8. 3. 2023 (dále jen „žádost o objasnění č. 4“) zadavatel s odkazem na str. 57 nabídky navrhovatele uvedl, že tam uvedený popis obsahuje rozporuplné informace týkající se umístění přehledové kamery, který brání v pochopení nabízeného řešení. Z uvedeného popisu není zadavateli zřejmé, zda se přehledová kamera nachází vně nebo uvnitř těla mikroskopu. Zadavatel dále uvedl, že absentují klíčové informace nezbytné k pochopení nabízeného řešení z pohledu požadované plné integrace (hardwarové a softwarové) kamery. Zadavatel požaduje podrobnější a přesnější popis nabízené přehledové kamery a předložení technické dokumentace obdobně, jako tomu učinil navrhovatel u hlavní kamery, a také technický popis způsobu zajištění její hardwarové a softwarové integrace k nabízenému mikroskopu. Zadavatel dále uvádí, že v nabídce navrhovatele absentuje identifikace a podrobnější popis zobrazovacího software nabízeného řešení a podrobnější popis toho, jakým způsobem zajišťuje software SightX ve spojení s tímto zobrazovacím software mikroskopu zpětnou vazbu analýzy obrazu k motorizovaným ovládacím prvkům mikroskopu, tj. požadavky na automatické centrování svazku primárních elektronů a automatické zostření tak, jak je zadavatelem požadováno. Zadavatel požaduje předložení technické dokumentace nabízeného zobrazovacího software. Písemné objasnění či doplnění nabídky zadavatel požaduje doručit do 2 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti.

54.         Dne 10. 3. 2023 zaslal navrhovatel zadavateli písemné objasnění nabídky (dále jen „objasnění nabídky č. 4“), ve kterém navrhovatel předně uvádí, že v zadávací dokumentaci nebylo specifikováno, kde a jak má být přehledová kamera instalována, pouze byla požadována plná hardwarová a softwarová integrace. Dotaz týkající se umístění kamery tak navrhovatel považuje za irelevantní. Navrhovatel dále rozvíjí, že přehledová kamera je „připevněna na přední straně viewing chamber a snímá obraz na stínítku, které je umístěno uvnitř viewing chamber. Obraz kamery je zobrazován přímo v hlavním ovládacím softwaru mikroskopu. Tento řídící software mikroskopu umožňuje přímé ovládání a zobrazování vzorků při všech hodnotách zvětšení a všech hodnotách urychlovacího napětí. Software ovládající tuto kameru zajišťuje automatické centrování svazku primárních elektronů (beam shift) a automatické zaostření. Software dále umožňuje nastavení hodnoty expoziční doby přehledové kamery a záznam a uložení obrazu vzorku bez nutnosti použití hlavní kamery TEM.“ Navrhovatel doplňuje, že detailní popis s technickými parametry kamery je uveden na straně 57. nabídky.

55.         K žádosti o doložení technické dokumentace ve smyslu čl. 4 zadávací dokumentace navrhovatel uvádí, že dokládá vyjádření výrobce JEOL Ltd., které se týká nabízené přehledové kamery. K tomu navrhovatel dodává, že vzhledem k tomu, že se jedná o novinku na trhu, nejsou zatím dostupné veřejné informace.

56.         K zobrazovacímu software navrhovatel v objasnění nabídky č. 4 uvedl, že přesné označení „operational control softwaru“ je „TEM CENTER FOR JEM-1400FLASH“, přičemž se jedná o nejnovější verzi tohoto softwaru. „SightX je v této nabízené konfiguraci plně integrován do ovládacího software mikroskopu JEM1400Flash (je nedílnou součástí tohoto ovládacího řídícího software mikroskopu JEM-1400Flash). Tento ovládací řídící software získává v reálném čase obrazové informace z kamery EM-14420VIEW a může vyhodnotit stav zobrazovacího systému a pomocí dalších integrovaných modulů je schopen ovládat nastavení clon, případně provádět automatické centrování svazku primárních elektronů, automatické zaostření a provádět další Zadavatelem požadované automatické funkce.“ Navrhovatel v objasnění nabídky č. 4 závěrem konstatuje, že zadavateli odpovídá vždy ve stanovené lhůtě 2 pracovních dnů, přičemž délku takto stanovené lhůty považuje vzhledem ke složitosti veřejné zakázky za diskriminační.

57.         Navrhovatel k objasnění nabídky připojil potvrzení výrobce (JEOL Ltd.) ze dne 9. 3. 2023, ve kterém výrobce potvrzuje, že veškeré technické parametry uvedené v nabídce navrhovatele jsou správné a platné. Výrobce rovněž potvrzuje plnou integraci kamery, přičemž popisuje, v čem tato integrace spočívá a dále popisuje software kamery, který je také plně integrován.

Z rozhodnutí o vyloučení

58.         Zadavatel vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení s odkazem na § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona s tím, že navrhovatel nedoložil ve stanovené lhůtě některé údaje a doklady prokazující splnění podmínek účasti a současně nebyly tyto údaje a doklady navrhovatelem objasněny nebo doplněny na základě žádostí zadavatele.

59.         Zadavatel v rozhodnutí o vyloučení uvádí, že se zabýval posouzením splnění minimálních technických požadavků na přehledovou kameru, které byly popsány v bodě 12. přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Zadavatel dospěl k závěru, že údaje uvedené v nabídce navrhovatele neprokazují splnění minimálních technických požadavků, neboť zcela absentují klíčové informace prokazující splnění požadované plné integrace (hardwarové a softwarové) kamery a dále že popis v nabídce obsahuje rozporuplné informace týkající se umístění přehledové kamery.

60.         Zadavatel považuje za nedostatečný pouhý stručný popis k umístění kamery bez předložení jakékoliv technické dokumentace, jakož i pouhé označení zobrazovacího software bez poskytnutí doplňujících údajů či dokladů k tomuto software. Ke stanovisku výrobce zadavatel toliko uvádí, že toto nepřináší žádné nové informace.

61.         Zadavatel odkazuje na čl. 4 zadávací dokumentace, přičemž uvádí, že navrhovatel mohl dle názoru zadavatele doložit např. obrazovou či video dokumentaci, ze kterých by splnění předmětných parametrů vyplývalo.

62.         Zadavatel považuje za nepravdivá tvrzení navrhovatele o tom, že k nabízenému zobrazovacímu softwaru neexistují žádné produktové listy či oficiální dokumenty výrobce, k čemuž poukazuje na to, že navrhovatel nabízí existující řešení, ke kterému prokazatelně musí určitá forma dokumentace popisující toto řešení existovat. S ohledem na to, že navrhovatel tvrdí, že se jedná o nejnovější verzi software, lze dle zadavatele předpokládat, že musí vycházet z úpravy verze předchozí, která musí být řádně zdokumentována.

63.         Navrhovatel se dle zadavatele opět vyhnul požadavku zadavatele na poskytnutí doplňujících informací k zobrazovacímu software a již poněkolikáté upravil přesné označení zobrazovacího software, čímž se dle zadavatele mohl dopustit neoprávněné materiální změny nabídky.

64.         Zadavatel je přesvědčen, že navrhovatel neuvedl žádný relevantní důvod pro nepředložení existující dokumentace, přičemž poukazuje na to, že zadavatel je vázán mlčenlivostí a současně zákon na zadavatele klade další specifické požadavky ve vztahu k ochraně informací uvedených v nabídkách účastníků zadávacího řízení.

65.         Zadavatel dále zmiňuje, že provedl průzkum trhu, ve kterém se zaměřil na přístroje se stejným označením, které byly v minulých letech instalovány na různých pracovištích, přičemž zjistil, že žádný z instalovaných přístrojů nedisponuje technickým řešením přehledové kamery, které je navrhovatelem nabízené v rámci této veřejné zakázky.

66.         Zadavatel závěrem konstatuje, že navrhovatel nepředložil požadované údaje či doklady k zobrazovacímu software a přehledové kameře, které by prokazovaly splnění stanovených technických parametrů.

67.         Zadavatel nesouhlasí s tím, že prohlášení či potvrzení výrobce jsou nadřazena zadavatelem požadovaným dokumentům, resp. oficiální dokumentaci k nabízenému přístroji, neboť takový přístup by výrazně omezil či zcela znemožnil objektivní kontrolu parametrů nabízeného plnění a dodavatelům by umožňoval zcela obejít předkládání relevantní technické dokumentace.

Námitky

68.         Navrhovatel v námitkách předně shrnuje skutečnosti uvedené v rozhodnutí o vyloučení, přičemž uvádí, že nesouhlasí s důvody vyloučení, a to s neprokázáním splnění minimálních technických požadavků na přehledovou kameru a nedoložení dalších údajů k výzvám zadavatele.

69.         Navrhovatel cituje bod 4 zadávací dokumentace, přičemž mj. zvýrazňuje pasáž „V případě, že některé z technických požadavků zadavatele na předmět plnění nejsou uvedeny v oficiální dokumentaci, doloží dodavatel splnění těchto požadavků jiným vhodným prokazatelným způsobem. Z doložených dokumentů musí zcela jasně vyplývat splnění technických požadavků Zadavatele.

70.         Navrhovatel poukazuje na to, že k výzvám zadavatele vždy doložil vyjádření, popř. stanovisko výrobce, čímž splnil zadávací podmínky. Pokud zadavatel vyžadoval další konkrétní dokumenty, měl tak uvést v zadávací dokumentaci. Navrhovatel uvádí, že část projektové, vývojové či jakkoliv rozpracované dokumentace prokazující parametry považuje za část duševního a výrobního vlastnictví, které nejsou určeny široké veřejnosti.

71.         Navrhovatel uvádí, že zadavatel bagatelizuje a dezinterpretuje stanoviska a potvrzení výrobce, přičemž tato považuje bez bližšího odůvodnění za nedostatečná, ačkoliv z nich jednoznačně vyplývá splnění všech požadavků zadavatele. „Zadavatel blíže neupřesňuje údajné nedostatky zaslaných vyjádření Výrobce a zároveň Zadavatel neuvádí, jaké doklady či dokumenty by dle jeho názoru měly v uvedeném případě větší vypovídající schopnost nad doklady a prohlášení poskytnutá Výrobcem zařízení.“

72.         Navrhovatel se domnívá, že zadavatel od něj požadoval doplnění dalších dokladů přesahujících rámec zadávacích podmínek a současně stanovil pro tato doplnění nereálné lhůty. Zadavatel se dle názoru navrhovatele snažil měnit a rozšiřovat zadávací podmínky týkající se technické specifikace v jednotlivých žádostech o objasnění a doplnění nabídky, na což navrhovatel několikrát upozornil.

73.         Navrhovatel konstatuje, že neměnil v průběhu odpovědí žádnou konfiguraci, pouze zpřesňoval názvy softwaru, a to na základě jednotlivých výzev zadavatele. „Zadavatelem zmíněný ,zobrazovací software JEOL JEM-1400Flashʼ, původně označený také pouze jako ,zobrazovací software mikroskopuʼ či ,operational control softwareʼ je jedno a totéž. Účastník se to pouze snažil vše zpřesnit a vysvětlit, aby nabídka byla pro Zadavatele pochopitelná. Výrobce, a tudíž i Účastník používá standardně všechna tři výše uvedená označení.“

74.         K zadavatelem provedenému průzkumu trhu navrhovatel uvádí, že každá jednotlivá konfigurace u uvedených instalací je unikátní a přesně dle požadavků jednotlivých pracovišť. V této souvislosti navrhovatel dodává, že u instalací, kde zadavatel prováděl průzkum trhu, byla požadována vždy pouze jedna kamera, nikoliv přehledová, eventuálně binokulár, ani jedno z uvedených pracovišť tak v rámci technického řešení nepožadovalo přehledovou kameru.

Rozhodnutí o námitkách

75.         Zadavatel uvádí, že požadavek na předložení dalších dokladů, jejichž jediným účelem bylo prokázání splnění technických parametrů, nepředstavuje přenášení odpovědnosti na dodavatele. Zadavatel pouze neměl najisto postavené, že nabídka navrhovatele splňuje technické podmínky, proto si chtěl tyto skutečnosti z dodatečných dokumentů ověřit.

76.         Zadavatel nesouhlasí s argumentem navrhovatele, že nemohl doklady poskytnout z důvodu porušení práv duševního a výrobního vlastnictví, přičemž odkazuje na § 218, který zadavateli stanovuje povinnost, jak s takovými informacemi nakládat. Zadavatel dodává, že je vázán množstvím právních předpisů, které mu zapovídají nakládat s informacemi ve smyslu toho, co presumuje navrhovatel. Argumentaci v tomto smyslu tak považuje zadavatel pouze jako zástupný důvod, proč navrhovatel dokumentaci nepředložil či nechtěl poskytnout, nikoliv jako relevantní vyjádření.

77.         Zadavatel odmítá, že by předložení čestného prohlášení výrobce prokazovalo splnění všech požadovaných technických specifikací a další kontrolní možnosti zadavateli nenáleží. Zadavatel uvádí, že čestné prohlášení samo o sobě zadavateli neposkytuje jednoznačný závěr o splnění technických parametrů, stejně tak neumožňuje relevantním způsobem ověřit míru splnění jednotlivých parametrů, neboť tyto nebyly nikde uvedeny.

78.         K argumentaci navrhovatele, že zadavatel neuvádí, jaké měly být poskytnuty dokumenty, zadavatel odkazuje na bod 4 zadávací dokumentace, přičemž uvádí, že ve výzvách k objasnění a doplnění nabídky bylo zadavatelem jasně uvedeno, jaké dokumenty požaduje předložit.

79.         K přiměřenosti délky lhůt pro objasnění a doplnění nabídky zadavatel konstatuje, že požadoval předložit technickou dokumentaci, kterou by měl mít navrhovatel k dispozici, proto považuje délku stanovené lhůty za přiměřenou. K tomu zadavatel dodává, že navrhovatel mohl požádat o prodloužení poskytnuté lhůty nebo proti tomu podat námitky, což však neučinil.

80.         Zadavatel je přesvědčen, že vyžadoval dokumenty vždy pouze v intencích zadávacích podmínek.

81.         K provedenému průzkumu trhu zadavatel připouští, že technická specifikace u všech zmiňovaných veřejných zadavatelů opravdu neobsahuje požadavek na přehledovou kameru. „Skutečnost, na kterou se Zadavatel snažil příkladem uvedených jiných veřejných zadavatelů poukázat (a Stěžovatel tomu svým vyjádřením víceméně přisvědčuje), je ta, že dodávaný přístroj obdobných funkcionalit je vždy adaptován podle požadavků zadavatelů, resp. kupujících. Přehledová kamera v rámci tohoto zadávacího řízení požadována je a její technické řešení parametrů musí odpovídat požadavkům Zadavatele, aby pořizované zařízení vůbec plnilo svůj účel.“

K výroku I. tohoto rozhodnutí

82.         Navrhovatel v návrhu mj. namítal, že zadavatel požadoval po navrhovateli na rozdíl od ostatních dodavatelů doplnění dalších dokladů přesahujících rámec zadávacích podmínek, čímž porušil zásadu rovného zacházení a zároveň pro tato doplnění stanovil nepřiměřené lhůty (2 dny). Úřad předně ověřil, zda návrhu v této části předcházely námitky.

83.         Řádné a včasné podání námitek je jednou z podmínek pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele. Platí, že námitky jsou primárním institutem ochrany dodavatele před nezákonným postupem zadavatele, kterým zadavatel dostává možnost na namítané skutečnosti reagovat. Návrh je až druhotným nástrojem procesní obrany dodavatele. Pokud tedy navrhovatel před podáním návrhu nevyužije možnosti podání námitek se všemi zákonnými náležitostmi, není oprávněn domáhat se návrhem ochrany svých práv před Úřadem. K tomu Úřad podotýká, že řádnost a včasnost podaných námitek je nutné posuzovat zejména s ohledem na jejich obsah a dodržení lhůty pro jejich podání.

84.         Z obsahu dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že zadavatel ve smyslu ust. § 46 odst. 1 zákona vyzval navrhovatele k objasnění nebo doplnění nabídky celkem čtyřikrát, přičemž lhůtu pro tato objasnění v délce 2 pracovní dny stanovil zadavatel v žádostech, jež byly navrhovateli doručeny ve dnech 25. 1. 2023, 1. a 8. 3. 2023.

85.         Výše uvedené skutečnosti vyjma námitky, kterou navrhovatel poukazoval na porušení zásady rovného zacházení, navrhovatel rozporoval rovněž v námitkách, které podal proti svému vyloučení ze zadávacího řízení dne 13. 4. 2023. Nedodržení zásady rovného zacházení navrhovatel prvně namítá až v návrhu.

86.         Vzhledem k tomu, že výše uvedené námitky nesměřují proti vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, nýbrž proti postupu zadavatele souvisejícímu s výzvami o objasnění či doplnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 zákona, navrhovatel byl dle názoru Úřadu povinen tyto skutečnosti rozporovat ve lhůtě podle § 242 odst. 2 zákona, tedy do 15 dnů ode dne, kdy mu byla doručena taková výzva k objasnění nabídky, tj. ve vztahu k poslední výzvě pak nejpozději dne 23. 3. 2023, což neučinil.

87.         Z výše uvedeného je zřejmé, že navrhovatel námitky proti požadavku na doloženích dokladů nad rámec zadávacích podmínek a nepřiměřenosti lhůty pro objasnění nabídky prvně uplatnil vůči zadavateli až v rámci námitek doručených zadavateli dne 13. 4. 2023 a námitku proti nedodržení zásady rovného zacházení neuplatnil vůči zadavateli vůbec, neboť tato byla prvně zmíněna až v návrhu. Z předložené dokumentace o zadávacím řízení nevyplývá, že by navrhovatel podal jiné námitky, které by předcházely návrhu (ani sám navrhovatel nic takového netvrdí). Úřad uzavírá, že výše zmíněným částem návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky, pročež Úřad rozhodl podle § 257 písm. h) zákona o zastavení správního řízení v části týkající se návrhu v tomto rozsahu, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí

88.         Úřad se předně zabýval tvrzením zadavatele, že navrhovatel v námitkách ani v návrhu nebrojil proti důvodu vyloučení, kterým byla absence jakéhokoliv vysvětlení a doplnění technických podmínek pro nabízené softwarové řešení v rámci jeho nabídky. Kdyby tomu totiž tak skutečně bylo, bylo by možno zadavateli též v zásadě přisvědčit v tom, že „tento důvod vyloučení zůstává stále v platnosti“, tj. že bez ohledu na posouzení skutečností souvisejících s výtkami zadavatele vůči splnění technických podmínek týkajících se přehledové kamery by jeho rozhodnutí o vyloučení muselo obstát. Úřad se tak předně zaměřil na posouzení právě uvedené skutečnosti.

89.         Co se týče důvodu vyloučení souvisejícího se zobrazovacím software, zadavatel v rozhodnutí o vyloučení uvádí, že zobrazovací software je klíčový z pohledu ovládání mikroskopu a jeho jednotlivých plně integrovaných komponent jako je v tomto případě i přehledová kamera. Z tohoto důvodu je pro zadavatele klíčové posouzení toho, zda je nabízený software schopen zajistit některé na trhu ne zcela standardně dostupné požadavky zadavatele, jako jsou např. požadavky uvedené v bodě 12. přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Zadavatel pak v rozhodnutí o vyloučení označuje jako nepravdivá tvrzení navrhovatele, že neexistuje žádná dokumentace poskytující podrobnější popis zobrazovacího software mikroskopu ve formě produktového listu, uživatelského manuálu či jiného oficiálního dokumentu. Podstata důvodu vyloučení souvisejícího se zobrazovacím software tak, jak vyplývá z rozhodnutí o vyloučení, tkví v tom, že navrhovatel nepředložil dokumentaci, ze které by zadavatel mohl ověřit splnění minimálních technických parametrů tohoto zobrazovacího software.

90.         V námitkách navrhovatel uvádí, že „nesouhlasí z důvody vyloučení, které Zadavatel uvádí ve svém Rozhodnutí. Zadavatel uvádí jako důvod vyloučení nesplnění minimálních technických požadavků na přehledovou kameru nabízeného přístroje JEM-1400Flash a následné nedoložení dalších údajů k výzvám zadavatele.“ Ve vztahu k zobrazovacímu software navrhovatel dále v námitkách uvedl, že v průběhu objasňování nabídky neměnil konfiguraci, nýbrž pouze zpřesňoval názvy softwaru tak, aby byla nabídka pro zadavatele lépe pochopitelná. Totožnou argumentaci předložil navrhovatel rovněž v návrhu.

91.         Na základě výše uvedených skutečností má Úřad za to, že navrhovatel námitkami, potažmo i návrhem rozporuje rozhodnutí o vyloučení v celém rozsahu. K tomuto závěru Úřad vedlo to, že důvodem vyloučení bylo nepředložení technické dokumentace k přehledové kameře a zobrazovacímu software a námitkami jsou napadány obecně důvody vyloučení a následné nedoložení dalších údajů v návaznosti na žádosti zadavatele. Nelze tedy usuzovat, že navrhovatel rozporuje toliko nedoložení údajů k přehledové kameře, neboť tato skutečnost z námitek nevyplývá. Nadto jak v námitkách, tak v návrhu navrhovatel zobrazovací software zmiňuje.

92.         Meritum řešeného případu představuje otázka (ne)oprávněnosti vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. Zadavatel je v možnosti vyloučit účastníka ze zadávacího řízení podle § 48 odst. 1 zákona limitován, a to tak, že účastníka může ze zadávacího řízení vyloučit výlučně z důvodů zákonem stanovených. Úřad dodává, že mezi tyto důvody patří mj. důvody uvedené v § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona, které stanoví, že zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil, nebo nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona. Současně Úřad poznamenává, že v každém případě je povinností zadavatele při vyloučení účastníka ze zadávacího řízení (ostatně stejně jako v průběhu celého zadávacího řízení) dodržet základní zásady zadávání veřejných zakázek zakotvené v § 6 zákona.

93.         Úřad po přezkoumání postupu zadavatele a zohlednění všech skutkových okolností šetřeného případu dospěl k závěru o nezákonnosti vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, přičemž níže shrnuje stěžejní aspekty, které jej k tomuto závěru vedly.

94.         Předně Úřad poukazuje na to, že důvodem vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení nebyla skutečnost, že by jím nabízené plnění nesplňovalo zadávací podmínky, resp. minimální technické požadavky, nýbrž to, že navrhovatel údajně nepředložil (v nabídce a následně ani na základě žádosti o objasnění č. 4) technickou dokumentaci ve smyslu čl. 4 zadávací dokumentace k přehledové kameře a zobrazovacímu software, ze které by bylo možno splnění minimálních technických požadavků ověřit.

95.         Přehledová kamera a zobrazovací software jsou přitom dílčími částmi předmětu plnění, kterým je dodávka transmisního elektronového mikroskopu s energiově-disperzním spektrometrem a dalším příslušenstvím. Důvod vyloučení se tedy vztahoval toliko k dílčí části předmětu plnění.

96.         Minimální technické požadavky na předmět plnění zadavatel vymezil v příloze č. 3 zadávací dokumentace, přičemž v bodě 4 zadávací dokumentace popsal způsob prokázání jejich splnění. K tomu lze v obecné rovině poukázat na nezbytnost řádného a pečlivého zpracování zadávacích podmínek, neboť tyto jsou základem pro podání nabídek odpovídajících požadavkům zadavatele a současně nabídek vzájemně porovnatelných. Požadavky zadavatele musí být v zadávací dokumentaci vymezeny způsobem, který bude vnímán a chápán všemi subjekty stejně a jednoznačně a který nezavdává prostor pro pochybnosti či rozdílný výklad. Jinými slovy řečeno, zadávací dokumentace musí být pro dodavatele, jež mají v úmyslu soutěžit o veřejnou zakázku, natolik čitelná, aby po seznámení se s jejím obsahem bez pochybností věděli, „co“ mají zadavateli nabídnout a jakými podmínkami jsou vázáni, přičemž sám zadavatel je takto stanovenými podmínkami dále vázán. Je to vždy zadavatel, kdo zodpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace (viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 19/2011-116 ze dne 2. 8. 2012). Tudíž skutečnost, že zadavatel v zadávací dokumentaci nespecifikuje určitý požadavek pro plnění předmětu veřejné zakázky, resp. takový požadavek specifikuje nejasně, nemůže jít následně k tíži dodavatelů.

97.         Co se týče způsobu, jakým zadavatel požadoval splnění minimálních technických požadavků prokázat, z bodu 4 zadávací dokumentace vyplývá, že prokázání splnění minimálních technických požadavků zadavatel požadoval předložením technické dokumentace, ze které musí být zadavatel schopen posoudit splnění těchto požadavků. „Technickou dokumentací rozumí Zadavatel oficiální dokumentaci výrobce nabízeného zařízení/komponent/software nebo jinou oficiální dokumentaci, která je standardně dodávána se zařízením, a to v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a ze které bude splnění technických požadavků jednoznačně vyplývat. V případě, že některé z technických požadavků zadavatele na předmět plnění nejsou uvedeny v oficiální dokumentaci, doloží dodavatel splnění těchto požadavků jiným vhodným prokazatelným způsobem. Z doložených dokumentů musí zcela jasně vyplývat splnění technických požadavků Zadavatele.“.

98.         Z výše uvedeného tak vyplývá, že splnění minimálních technických požadavků na předmět plnění dodavatel prokáže doložením technické dokumentace výrobce nebo jiné oficiální dokumentace, případně jiným vhodným prokazatelným způsobem, přičemž z doložených dokumentů musí splnění technických požadavků zadavatele jasně vyplývat.

99.         Navrhovatel v nabídce doložil technický list k mikroskopu JEM-1400Flash, v němž popsal i hlavní parametry přehledové kamery a softwaru. Následně zadavatel hodnotil nabídky a poté přistoupil k posouzení splnění podmínek účasti navrhovatele v zadávacím řízení. Rozhodnutí o vyloučení předcházely celkem 4 žádosti o objasnění nabídky ve smyslu ust. § 46 zákona, na které navrhovatel vždy ve stanovených lhůtách reagoval. Přehledové kamery a zobrazovacího software se týkala žádost o objasnění č. 4, ve které zadavatel konstatoval, že popis kamery uvedený v nabídce obsahuje rozporuplné informace týkající se umístění přehledové kamery, kdy není zřejmé, zda se přehledová kamera nachází vně nebo uvnitř těla mikroskopu. Dále zadavatel shledal absenci klíčových informací nezbytných k pochopení nabízeného řešení z pohledu požadované plné integrace (hardwarové a softwarové) kamery. Zadavatel proto vyzval navrhovatele k doložení podrobnějšího a přesnějšího popisu přehledové kamery, přičemž požadoval doložit technickou dokumentaci, obdobně jako tomu navrhovatel učinil u hlavní kamery. Ve vztahu k zobrazovacímu software zadavatel toliko požadoval bližší identifikaci a podrobnější popis zobrazovacího software a podrobnější popis toho, jakým způsobem zajišťuje software SightX ve spojení s tímto zobrazovacím software mikroskopu zpětnou vazbu analýzy obrazu k motorizovaným ovládacím prvkům mikroskopu, tj. požadavky na automatické centrování svazku primárních elektronů a automatické zaostření. Zadavatel požadoval předložit technickou dokumentaci k zobrazovacímu software.

100.     Navrhovatel v objasnění nabídky č. 4 popsal, kde je přehledová kamera umístěna, přičemž uvedl, že obraz kamery je zobrazován přímo v hlavním ovládacím software mikroskopu. Navrhovatel dále popsal řídící software mikroskopu, přičemž mj. uvedl, že software ovládající tuto kameru zajišťuje automatické centrování svazku primárních elektronů a automatické zaostření. Pro detailní popis s technickými parametry kamery navrhovatel odkázal na str. 57 nabídky. Co se týče doložení technické dokumentace, navrhovatel doložil vyjádření výrobce a uvedl, že vzhledem k tomu, že se jedná o novinku na trhu, nejsou dostupné veřejné informace. K zobrazovacímu software označovanému rovněž jako „operational control software“ navrhovatel uvádí jeho přesné označení „TEM CENTER FOR JEM-1400FLASH“, přičemž doplňuje, že se jedná o nejnovější verzi tohoto softwaru. Navrhovatel uvádí, že „SightX je v této nabízené konfiguraci plně integrován do ovládacího software mikroskopu JEM-1400Flash (je nedílnou součástí tohoto ovládacího řídícího software mikroskopu JEM-1400Flash). Tento ovládací řídící software získává v reálném čase obrazové informace z kamery EM-14420VIEW a může vyhodnotit stav zobrazovacího systému a pomocí dalších integrovaných modulů je schopen ovládat nastavení clon, případně provádět automatické centrování svazku primárních elektronů, automatické zaostření a provádět další Zadavatelem požadované automatické funkce.“ Součástí objasnění nabídky č. 4 bylo i vyjádření/potvrzení výrobce.

101.     Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že navrhovatel na žádost o objasnění č. 4 patřičně reagoval, když detailněji popsal zadavatelem požadované nejasné funkcionality či parametry. Nelze rovněž přehlédnout, že navrhovatel učinil součástí své nabídky technický list k nabízenému mikroskopu, ve kterém jsou mj. uvedeny základní parametry nabízeného přístroje včetně jeho dílčích částí. V průběhu objasňování nabídky pak doložil samostatný technický list k hlavní kameře, avšak k přehledové kameře tento nepředložil s odůvodněním, že se jedná o novinku na trhu a dokumentace tak není veřejně dostupná. Princip fungování zobrazovacího software navrhovatel v objasnění nabídky č. 4 rovněž detailněji popsal a dále k oběma komponentám doložil prohlášení výrobce, který deklaroval splnění všech požadavků zadavatele. Nelze tedy konstatovat, že by navrhovatel na předložení technické dokumentace jako celku rezignoval.

102.     Zadavatel však dospěl k závěru, že navrhovatel nepředložil požadované údaje či doklady k zobrazovacímu software a přehledové kameře, které by prokazovaly splnění stanovených technických parametrů. V odůvodnění rozhodnutí o vyloučení pak zadavatel označuje za nepravdivé tvrzení navrhovatele o tom, že oficiální technická dokumentace k přehledové kameře a zobrazovacímu software neexistuje, neboť se jedná o novinku na trhu, resp. o části plnění, které budou vyráběny přesně dle požadavků zadavatele, a výrobní/vývojová dokumentace tak není veřejně dostupná, s tím, že navrhovatel nabízí existující řešení, ke kterému prokazatelně musí určitá forma dokumentace existovat. Obdobně pak zadavatel dovozuje existenci dokumentace k zobrazovacímu softwaru, neboť se má jednat o nejnovější verzi tohoto software, tudíž lze předpokládat, že určitá dokumentace k předchozím verzím existuje.

103.     K tomu Úřad podotýká, že zadavatel svá tvrzení o existenci technické dokumentace k přehledové kameře a zobrazovacímu software nepodpořil žádnými relevantními podklady, tato tvrzení tak zůstávají na úrovni pouhého ničím nepodloženého konstatování jako domněnka zadavatele.

104.     Navrhovatel doložil potvrzení výrobce, které svým charakterem odpovídá čestnému prohlášení. Výrobce ve svém prohlášení potvrzuje, že všechny technické parametry uvedené v nabídce navrhovatele jsou správné a platné a dále popisuje bližší technické parametry přehledové kamery a zobrazovacího software. K tomu zadavatel v rozhodnutí o vyloučení uvedl, že toto nemůže nahradit nebo být nadřazeno oficiální dokumentaci k nabízenému přístroji s tím, že takový přístup by výrazně omezil či zcela znemožnil objektivní kontrolu parametrů nabízeného plnění a dodavatelům by umožňoval zcela obejít předkládání relevantní technické dokumentace.

105.     Úřad souhlasí s názorem zadavatele, že čestné prohlášení či deklarace výrobce nemůže obecně vzato nahrazovat doložení oficiální technické dokumentace k nabízenému řešení, neboť je zřejmé, že takové čestné prohlášení neumožní zadavateli posoudit soulad nabízeného řešení s jeho požadavky. Pro úplnost je zároveň třeba dodat, že právě uvedenou obecnou tezi nelze absolutizovat. Technická dokumentace představuje ve své podstatě též cosi jako prohlášení výrobce o tom, jak jeho produkt funguje či vypadá, jaké má vlastnosti apod. Její větší průkaznost (na rozdíl od „deklarace“ výrobce, kterou si lze v obecné rovině představit jako stručnější dokument) je pak odvislá především od její obsažnosti, resp. podrobnosti.

106.     V šetřeném případě je nutno reflektovat, že zadávací podmínky umožňovaly dodavatelům prokázat splnění minimálních technických požadavků rovněž „jiným vhodným prokazatelným způsobem“, a to v případech, kdy z oficiální dokumentace splnění požadavků zadavatele nevyplývá.

107.     Navrhovatel zadavateli opakovaně sděloval, že technická dokumentace k těmto dílčím částem plnění není veřejnosti dostupná, neboť plnění je ve fázi vývoje a bude přizpůsobeno požadavkům zadavatele. Nabízí se tedy otázka, zda bylo možno splnění minimálních technických požadavků v šetřeném případě prokázat jinak, resp. věrohodněji než potvrzením výrobce.

108.     Z rozhodnutí o vyloučení vyplývá, že navrhovatel neprokázal splnění minimálních technických požadavků zadavatele, když nedoložil technickou dokumentaci k přehledové kameře a zobrazovacímu software, avšak není z něj zřejmé, proč způsob prokázání navrhovatelem, tj. doložení čestného prohlášení výrobce v tomto konkrétním případě nelze považovat za jiný vhodný prokazatelný způsob, jak umožňovala zadávací dokumentace.

109.     Úřad opakuje, že navrhovatel doložil technický list předmětu plnění veřejné zakázky, který obsahoval rovněž popis technických parametrů přehledové kamery a softwaru s tím, že detailnější popis přehledové kamery a zobrazovacího software popsal v objasnění nabídky č. 4 vlastními slovy a doložil deklaraci výrobce o splnění technických parametrů s odůvodněním, že dokumentace (k této dílčí části plnění) není veřejnosti dostupná.

110.     Dle názoru Úřadu tedy nastala situace předvídaná v bodě 4 zadávací dokumentace, kdy z oficiální dokumentace nabízeného plnění nebylo možno posoudit splnění minimálních technických požadavků, resp. tyto tam nebyly ve vztahu k přehledové kameře a zobrazovacímu software uvedeny v takové míře podrobností, jakou zadavatel požadoval, proto mohl navrhovatel prokázat splnění těchto požadavků jiným vhodným prokazatelným způsobem.

111.     Navrhovatel jako jiný vhodný prokazatelný způsob zvolil prohlášení výrobce. V šetřeném případě výrobce nedeklaroval parametry zobrazovací kamery a zobrazovacího software v oficiálním dokumentu k těmto produktům (např. v produktovém listu), ale učinil tak v jednom přípisu formou čestného prohlášení. Je však třeba si uvědomit, jak již bylo naznačeno výše, že např. i zmíněný produktový list je svým způsobem deklarace výrobce o parametrech či vlastnostech konkrétního výrobku.

112.     Zadavatel však tuto možnost, a sice prokázání splnění minimálních technických požadavků jiným vhodným prokazatelným způsobem v rozhodnutí o vyloučení zcela pomíjí, aniž by samotné prohlášení výrobce jakkoliv „věcně“ zpochybňoval, resp. v rozhodnutí o vyloučení příkladmo uvádí, že navrhovatel mohl k prokázání splnění nabízených parametrů ve smyslu čl. 4 zadávací dokumentace předložit obrazovou či video dokumentaci, a že této možnosti navrhovatel nevyužil. To však do jisté míry nekoresponduje s tím, že v žádosti o objasnění č. 4 zadavatel trval na doložení technické dokumentace. Pokud tedy zadavatel za jiný vhodný prokazatelný způsob považoval doložení obrazové či video dokumentace, měl v tomto smyslu jednoznačně formulovat žádost o objasnění nabídky, resp. zadávací dokumentaci. Lze rovněž uvažovat v tom smyslu, že kdyby zadavatel ověřoval věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů sám, s největší pravděpodobností by se obrátil rovněž na výrobce, neboť ten by měl poskytnout zadavateli nejrelevantnější stanovisko.

113.     Úřad rovněž nespatřuje v jednání navrhovatele v průběhu zadávacího řízení zlý úmysl, resp. neochotu se zadavatelem spolupracovat, neboť navrhovatel na žádosti o objasnění nabídky vždy poctivě reagoval, a to navzdory relativně krátkým lhůtám, které mu zadavatel k objasnění poskytl (zpravidla 2 pracovní dny). I v těchto lhůtách byl schopen navrhovatel doložit čestné prohlášení výrobce, který sídlí v Japonsku.

114.     Po zohlednění všech výše uvedených skutkových okolností tak Úřad dospěl k závěru, že v šetřeném případě nedošlo k naplnění tvrzených důvodů vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona, neboť výše uvedené skutečnosti neprokazují, že navrhovatelem předložené doklady nesplňují zadávací podmínky nebo že je ve stanovené lhůtě nedoložil, ani že nebyly navrhovatelem v zadávacím řízení objasněny na základě žádosti podle § 46 zákona a nadto se Úřadu za této situace, zejm. s přihlédnutím k tomu, že vyloučení se týkalo toliko dílčích částí předmětu plnění, splnění základních parametrů bylo doloženo technickým listem k nabízenému mikroskopu, který navrhovatel učinil součástí nabídky, požadovaný podrobnější popis navrhovatel zadavateli doložil, splnění dalších podrobností potvrdil sám výrobce a navrhovatel na žádosti zadavatele vždy patřičně reagoval v relativně krátkém čase, jeví vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení i jako nepřiměřené.

115.     Vzhledem k tomu, že navrhovatel předložil v předmětném zadávacím řízení ekonomicky nejvýhodnější nabídku a následně byl zadavatelem ze zadávacího řízení nezákonně vyloučen, není pochyb o tom, že výše uvedený postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele, neboť pokud by k vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení nedošlo, nelze vyloučit, že by s ním byla uzavřena smlouva na realizaci předmětu plnění.

116.     S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K výroku III. tohoto rozhodnutí – uložení nápravného opatření

117.     Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

118.     Vycházeje z výše uvedených závěrů Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky, a to způsobem, který je popsán ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Podmínka pro uložení nápravného opatření spočívající v existenci alespoň potenciálního vlivu na výběr dodavatele je v daném případě naplněna, přičemž zadavatel dosud neuzavřel v předmětném zadávacím řízení smlouvu. Jsou tak naplněny všechny zákonné podmínky pro uložení nápravného opatření dle § 263 odst. 2 zákona.

119.     S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení rozhodnutí o vyloučení a všech následných úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí – zákaz uzavřít smlouvu

120.     Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

121.     Výše citované ustanovení zákona formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí (a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí). Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

122.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku III. uložil nápravné opatření spočívající ve vzrušení rozhodnutí o vyloučení a všech následných úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení, zakázal zároveň ve výroku IV. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

K výroku V. tohoto rozhodnutí – náklady řízení

123.     Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou.

124.     Podle § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, činí paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, 30 000 Kč.

125.     Vzhledem k tomu, že Úřad ve výroku III. tohoto rozhodnutí uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o vyloučení a všech následných úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení tak, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

126.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2023000239.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I. tohoto rozhodnutí nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Včas podaný rozklad proti výrokům II., III., a V. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku IV. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží

1.      Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 1905/5, Dejvice, 160 00 Praha

2.      JEOL (EUROPE) SAS – organizační složka, Karlovo náměstí 293/13, Nové Město, 120 00 Praha

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz