číslo jednací: 26996/2023/510
spisová značka: S0084/2023/VZ

Instance I.
Věc Poskytování služeb agenturního zaměstnávání
Účastníci
  1. Česká pošta s.p.
  2. PROPLUSCO Services CZ s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 19. 9. 2023
Související rozhodnutí 19787/2023/161
26996/2023/510
34608/2023/161
Dokumenty file icon dokument ke stažení 324 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0084/2023/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-26996/2023/510

 

Brno 17. 7. 2023

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 1. 2023 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Česká pošta s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
  • navrhovatel – PROPLUSCO Services CZ s.r.o., IČO 04250826, se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, právně zastoupena na základě plné moci Mgr. Markem Šimkou, advokátem, ev. č. ČAK 14811, se sídlem Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno,

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – PROPLUSCO Services CZ s.r.o., IČO 04250826, se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6 – ze dne 26. 1. 2023 se podle ustanovení § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.               POSTUP ZADAVATELE

1.             Zadavatel – Česká pošta s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – uzavřel dne 9. 9. 2021 Rámcovou dohodu o poskytování služeb agenturního zaměstnávání č. 2021/06646 (dále jen „rámcová dohoda“) s navrhovatelem - PROPLUSCO Services CZ s.r.o., IČO 04250826, se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, právně zastoupena na základě plné moci Mgr. Markem Šimkou, advokátem, ev. č. ČAK 14811, se sídlem Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) a dalšími 4 dodavateli, a to na základě výsledku otevřeného řízení na zadání rámcové dohody „Poskytování služeb agenturního zaměstnávání“, jež bylo zahájeno dne 14. 5. 2021 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, a oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 5. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-017559 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 096–251884.

2.             Dle bodu 1.1 rámcové dohody je účelem této dohody stanovení podmínek a právního rámce pro uzavírání dílčích smluv o poskytování služeb spočívajících v dočasném přidělení zaměstnanců dodavatele, kteří mají být zadavatelem použiti pro krytí potřebných pracovních sil, které nelze pokrýt kmenovými zaměstnanci zadavatele, a to na základě objednávek zadavatele.

3.             Dle bodu 2.1 rámcové dohody budou dílčí smlouvy na základě rámcové dohody uzavírány bez obnovení soutěže. Zadavatel podá dodavateli, jehož nabídka podaná v zadávacím řízení byla podle čl. 4.2 zadávací dokumentace vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, objednávku na služby. Doručením potvrzení objednávky dodavatele zadavateli dojde k uzavření dílčí smlouvy. V případě, že tento dodavatel objednávku ve lhůtě neakceptuje nebo ji odmítne, vystaví objednatel objednávku dodavateli, jehož nabídka podaná v zadávacím řízení byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější. Obdobným způsobem postupuje zadavatel do doby, než je dílčí smlouva uzavřena, nebo objednávku neakceptuje ani poslední dodavatel.

4.             Ze zprávy o hodnocení nabídek po ukončení elektronické aukce ze dne 22. 7. 2021 vyplývá, že ve shora specifikovaném zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka navrhovatele.

5.             Navrhovatel obdržel dne 14. 12. 2022 od zadavatele dokument označený „Odstoupení od Rámcové dohody o poskytování služeb agenturního zaměstnávání a všech dílčích dohod“ z téhož dne (dále jen „odstoupení od rámcové dohody“), v němž zadavatel uvádí, že: tímto
v souladu se čl. 13.4. Smlouvy vůči společnosti PROPLUSCO Services CZ s.r.o. odstupuje od Smlouvy i všech Dílčích smluv z důvodu dle čl. 13.4. písm. b) Smlouvy, jelikož kvalita pracovních výkonů jednotlivých Zaměstnanců opakovaně, tj. nejméně 2x vykázala nižší než smluvenou či obvyklou kvalitu. A to tím, že více jak 2 zaměstnanci přidělení na základě Dílčích smluv
s Dodavatelem porušili své pracovní povinnosti i právní předpisy a jejich jednání naplnilo znaky trestného činu krádeže.“
Dále je zde uvedeno, že: „Platnost a účinnost Smlouvy i všech Dílčích dohod skončí ke dni 31. 12. 2022.“ a současně, že: „Toto odstoupení se současně považuje za jednostranné písemné prohlášení Objednatele ve smyslu čl. 6.6. Smlouvy, kterým Objednavatel ve vztahu ke všem dočasně přiděleným zaměstnancům Dodavatele ukončuje dočasné přidělení. Dočasné přidělení všech zaměstnanců přidělených na základě Dílčích dohod uvedených v tomto odstoupení skončí ke dni 31. 12. 2022.“

6.             Navrhovatel podal dne 2. 1. 2023 zadavateli „Námitky proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení“ z téhož dne (dále jen „námitky“). Navrhovatel v podaných námitkách konstatuje, že jeho nabídka byla v zadávacím řízení na zadání rámcové dohody vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy má být vždy osloven s objednávkou jako první. Dále navrhovatel uvádí, že z mlčení zadavatele (resp. z nereagování na opakované výzvy navrhovatele) a z neoficiálních informací zjistil, že objednávka pro leden 2023 byla odeslána druhému (příp. dalšímu) dodavateli v pořadí. Navrhovatel uvádí, že: „Pokud zadavatel v posuzovaném případě nepostupuje v souladu s čl. 2.1 Rámcové smlouvy, tj. nepodá stěžovateli, jehož nabídka podaná v zadávacím řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, Objednávku na konkrétní služby, jedná se o aplikaci postupu, který není Rámcovou smlouvou pro uzavírání dílčích smluv předvídán.“ Navrhovateluvádí, že zadavatel nedodržel postup pro uzavření dílčí smlouvy stanovený v rámcové dohodě, protože navrhovatele s objednávkou plnění pro leden 2023 vůbec neoslovil, přičemž bez oslovení navrhovatele zadání veřejné zakázky na uzavření dílčí smlouvy není vůbec možné. Z toho důvodu není zadavatel dle navrhovatele oprávněn postup pro uzavírání dílčích smluv dle rámcové dohody použít, a tedy zadavateli vznikla povinnost zadat plnění dle dílčí smlouvy v některém z druhů zadávacího řízení dle zákona. Pokud zadavatel činí jakékoliv kroky nepředvídané rámcovou dohodou, směřuje dle navrhovatele k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona. Dále navrhovatel uvádí, že odstoupení od rámcové dohody považuje za neplatné a neúčinné.

7.             Zadavatel svým rozhodnutím ze dne 16. 1. 2023 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), které bylo navrhovateli doručeno týž den, tyto námitky odmítl.

8.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel s rozhodnutím o námitkách nesouhlasil, podal dne 26. 1. 2023 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů navrhovatele z téhož dne (dále jen „návrh“).

II.             OBSAH NÁVRHU

9.             Navrhovatel ve svém návrhu brojí proti postupu zadavatele, který dle jeho názoru směřuje k pořízení plnění spočívajícího v „poskytování služeb agenturního zaměstnávání“ mimo zadávací řízení, resp. mimo rámec stanovený rámcovou dohodou, v rozporu se zákonem. Navrhovatel uvádí, že zadavatel při uzavírání dílčích smluv na základě rámcové dohody postupuje v rozporu s ustanoveními rámcové dohody a lze očekávat, že tento postup bude opakovat i do budoucna.

10.         Navrhovatel uvádí, že zadavatel oslovoval navrhovatele v souladu s rámcovou dohodou vždy jako prvního v pořadí. Avšak v prosinci 2022 navrhovatel žádnou objednávku pro plnění v lednu 2023 neobdržel, byť toto opakovaně urgoval a praxe stran byla taková, že jednání o uzavření dílčí smlouvy bylo zahájeno vždy do poloviny měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém má být plnění poskytnuto. Navrhovatel tedy dovodil, že uzavření dílčí smlouvy na období leden 2023 bylo realizováno bez navrhovatele, tedy postupem, který rámcová dohoda neupravuje.

11.         Navrhovatel uvádí, že se zadavatel pokoušel vůči navrhovateli od rámcové dohody odstoupit nejprve dopisem z 9. 12. 2022 označeným jako „Odstoupení od rámcové dohody o poskytování služeb agenturního zaměstnávání a od všech dílčích dohod“. Dle navrhovatele obě strany následně uskutečnily dne 14. 12. 2022 jednání, na němž dle navrhovatele vyplynulo, že důvody, pro něž se pokusil zadavatel od rámcové dohody odstoupit, rámcová dohoda nepředvídá a že shora specifikovaný dopis nebyl podepsán osobou oprávněnou zastupovat zadavatele. Dále navrhovatel uvádí, že dne 14. 12. 2022 obdržel od zadavatele odstoupení od rámcové dohody (viz bod 5. odůvodnění tohoto usnesení), v němž zadavatel uvedl, že odstupuje od rámcové dohody ke dni 31. 12. 2022.

12.         Navrhovatel konstatuje, že dle bodu 13.3 rámcové dohody je odstoupení účinné okamžikem, kdy bude doručeno písemné prohlášení jedné smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení s odloženým účinkem rámcová dohoda nezná, proto odstoupení nelze považovat za řádné odstoupení od rámcové dohody, neboť z něj není zřejmé, k jakému okamžiku má vyvolat účinky. Navrhovatel uvádí, že jde o takovou vadu právního jednání, která z odstoupení činí jednání zdánlivé, k němuž se nepřihlíží.

13.         Navrhovatel dále uvádí, že s ohledem na text odstoupení od rámcové dohody důvodně očekával, že se zadavatel bude rámcovou dohodou řídit minimálně do 31. 12. 2022, tedy o tom, že nebude osloven s objednávkou pro plnění na leden 2023, se navrhovatel dozvěděl s uplynutím 31. 12. 2022. Navrhovatel je přesvědčen, že do 31. 12. 2022 bylo stále fakticky možné objednat požadované plnění a navrhovatel udržoval stav zaměstnanců v takovém rozsahu, aby na objednávku zadavatele byl schopen reagovat. Navrhovatel uvádí, že: byl
v jistotě, že Rámcová smlouva po dobu prosince 2022 neskončila, a to jak na základě (i) jednání a projevů samotného zadavatele, který navrhovatele písemně ujistil o trvání do konce prosince 2022, tak (ii) z důvodu neplatného odstoupení. Námitky proto byly podány včas.“

14.         Navrhovatel dále uvádí, že důvody pro odstoupení od rámcové dohody neexistují, neboť dle navrhovatele skutečnosti, jimiž zadavatel odstoupení zdůvodnil, nepředstavují porušení povinností navrhovatele z rámcové dohody. Navrhovatel tedy dospěl k závěru, že odstoupení od rámcové dohody je neplatné a rámcová dohoda nebyla ve vztahu k osobě navrhovatele řádně a platně ukončena, a zadavatel byl tedy povinen s plněním na leden 2023 oslovit navrhovatele v průběhu prosince 2022.

15.         Navrhovatel je dále toho názoru, že v důsledku odstoupení vůči navrhovateli, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, by se plnění dle rámcové dohody stalo plněním nemožným, a tudíž neplatným. Navrhovatel tedy dospěl k závěru, že i kdyby rámcová dohoda byla ve vztahu k navrhovateli ukončena, tak v situaci, kdy by se zadavatel obrátil na dodavatele dalšího v pořadí, činil by kroky výslovně nepředvídané rámcovou dohodou a přistupoval by k uzavírání dílčích smluv postupem v rozporu s rámcovou dohodou, tedy by také směřoval k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení.

16.         Navrhovatel současně uvádí, že: pouhá změna na straně Dodavatele, což změna celé rigidně stanovené Dodavatelské struktury s přísně a neflexibilně určeným procesem oslovování Dodavatelů podle pořadí dle výhodnosti nabídek nepochybně je, představuje zakázanou podstatnou změnu smlouvy na plnění veřejné zakázky v rozporu s § 222 odst. 10 ZZVZ.“ Změnou dodavatelské struktury také dle navrhovatele dojde k významnému vychýlení ekonomické rovnováhy v neprospěch zadavatele.

17.         Závěrem navrhovatel navrhuje, aby Úřad zadavateli podle § 263 odst. 7 zákona zakázal pokračovat v napadeném postupu.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

18.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání postupu zadavatele dne 26. 1. 2023, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

19.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

20.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem ze dne 30. 1. 2023.

21.         Usnesením ze dne 1. 2. 2023 vyzval Úřad navrhovatele k vysvětlení, jakého plnění, jež hodlá zadavatel pořídit, se návrh ze dne 26. 1. 2023 týká, a ke sdělení, čeho se navrhovatel domáhá ve vztahu k části návrhu, v níž je namítána podstatná změna závazku z rámcové dohody.

22.         Dle 6. 2. 2023 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k podanému návrhu z téhož dne.

23.         Dne 14. 2. 2023 obdržel Úřad od navrhovatele odpověď navrhovatele na výzvu stanovenou usnesením ze dne 1. 2. 2023 (dále jen „upřesnění návrhu“).

Upřesnění návrhu ze dne 14. 2. 2023

24.         Navrhovatel v upřesnění návrhu k žádosti Úřadu o vysvětlení, jakého plnění, jež hodlá zadavatel pořídit, se návrh týká, konstatuje, že k uzavírání dílčích smluv na základě objednávek dochází v cca měsíčních intervalech. Než tedy v průběhu ledna došlo k podání námitek (2. 1. 2023), rozhodnutí o námitkách (16. 1. 2023) a podání návrhu (26. 1. 2023), zadavatel pokračoval v nezákonném zadávání plnění v rozporu s podmínkami rámcové dohody.

25.         Navrhovatel dále uvádí, že: „není schopen tyto úkony zadavatele jednotlivě podchycovat
v námitkách, protože než je podá, zadavatel o nich rozhodne, a navrhovatel se obrátí návrhem na Úřad, s plněním dílčí smlouvy pro dané období bude již započato. Navrhovatel je tedy ve vleku opakovaného jednání zadavatele v rozporu s Rámcovou smlouvou, které byl schopen „zafixovat“ pouze ve vztahu k jednáním zadavatele ke dni podání návrhu. Zároveň však navrhovatel upozorňoval na praxi zadavatele a jeho zjevný úmysl v tomto jednání pokračovat (to navrhovatel demonstroval tím, že v lednu 2023 neobdržel objednávku na únor 2023, přičemž opakování tohoto postupu lze s nejvyšší pravděpodobností očekávat do konce účinnosti Rámové smlouvy). Jde tedy o skutečnosti relevantní pro podání návrhu, které vznikají kontinuálně a navrhovatel nebyl (a není) schopen na ně reagovat rychleji.“

26.         Navrhovatel uvádí, že: „nezbývalo než ke dni podání návrhu Úřadu předestřít celé schéma jednání zadavatele, které má opakující se charakter v relativně krátkých časových obdobích, a upozornit na porušení zákona, kterého se zadavatel dopustil jak zdánlivým odstoupením od Rámcové smlouvy, tak zejména opakujícím se jednáním a pokračováním v nezákonném postupu mimo „zadávací řízení“, tj. mimo postup vymezený Rámcovou smlouvou.“

27.         Navrhovatel uvádí, že „v návrhu napadá nezákonné zadání následujících veřejných zakázek, které byly zadány postupem zadavatele mimo zadávací řízení (resp. rámec dle Rámcové dohody)“:

a)      veřejná zakázka zadaná v rozporu s rámcovou dohodou na základě objednávky pro období leden 2023,

b)      veřejná zakázka zadaná v rozporu s rámcovou dohodou na základě objednávky pro období únor 2023,

c)      následující plnění až do konce účinnosti rámcové dohody.

28.         Navrhovatel současně shrnuje, že jeho návrh se tedy týká: »(a) postupu zadavatele dle Rámcové smlouvy pro již realizovaná jednotlivě, tj. pro období ledna 2023 i února 2023, a dále (b) postupu zadavatele komplexně, tj. postupu zadavatele, kdy vytvořil nezákonnou „možnost“ obcházet navrhovatele jako Dodavatele, jenž podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě zdánlivého odstoupení od Rámcové smlouvy, jehož účinků se zadavatel dovolává jen vůči navrhovateli (a to od 1. 1. 2023).«

Další průběh správního řízení

29.         Usnesením ze dne 17. 2. 2023 Úřad v návaznosti na tvrzení uvedená navrhovatelem v upřesnění návrhu vyzval navrhovatele ke sdělení, ke které veřejné zakázce se vztahuje jím složená kauce ve výši 100 000 Kč.

30.         Dne 20. 2. 2023 obdržel Úřad sdělení navrhovatele z téhož dne, ve kterém uvádí, že: »nemůže postupovat jinak než Úřadu předestřít jednání zadavatele jako celek, neboť je ve vleku opakovaného jednání zadavatele v rozporu s rámcovou dohodou, které byl schopen „zafixovat“ pouze ve vztahu k jednáním zadavatele ke dni podání návrhu«. Dále navrhovatel sděluje, že: »kauce je složena ve vztahu k nezákonnému jednání zadavatele komplexně, tj. k jednání zadavatele, které lze vymezit jako nezákonné obcházení navrhovatele a zadávání dílčích veřejných zakázek v rozporu s Rámcovou smlouvou a bez dodržení tzv. kaskády Dodavatelů, která byla vytvořena uzavřením Rámcové smlouvy, a to za všechna uvedená období (leden 2023 až do skončení účinnosti Rámcové smlouvy), přičemž toto jednání se poprvé projevilo k 1. 1. 2023, kdy uplynula lhůta pro doručení Objednávky na plnění pro leden 2023 navrhovateli, a lze je dát do souvislosti s nezákonným pokusem zadavatele o podstatnou změnu závazku ve formě diskriminačního a nezákonného „odstoupení“ od Rámcové smlouvy.«

31.         Rozhodnutím ze dne 7. 3. 2023 Úřad zamítl podle § 61 odst. 2 správního řádu návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli uložen zákaz pokračovat v zadávání dílčích veřejných zakázek mimo zadávací řízení, tj. v rozporu s rámcem uzavírání dílčích smluv stanoveným rámcovou dohodou, tj. bez toho, aby k uzavření dílčí smlouvy byl jako první vyzván navrhovatel. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu ze dne 4. 5. 2023, č. j. ÚOHS-15794/2023/163.

Usnesení Úřadu ze dne 15. 3. 2023

32.         Usnesením ze dne 15. 3. 2023 Úřad rozhodl, že se správní řízení podle § 257 písm. h) zákona zastavuje, neboť návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky.

Řízení o rozkladu

33.         Proti usnesení ze dne 15. 3. 2023 podal navrhovatel dne 23. 3. 2023 rozklad, kterým se domáhal zrušení usnesení ze dne 15. 3. 2023 a vrácení věci k novému projednání a rozhodnutí.

34.         Předseda Úřadu o rozkladu navrhovatele rozhodl rozhodnutím ze dne 26. 5. 2023, č. j. ÚOHS-19787/2023/161 (dále jen „druhostupňové rozhodnutí“), kterým zrušil usnesení ze dne 15. 3. 2023 a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

35.         Předseda Úřadu v druhostupňovém rozhodnutí dospěl mj. k závěru, že Úřad napadeným rozhodnutím nerozhodl správně a v souladu se zákonem. Předseda Úřadu konstatoval, že námitky podané dne 2. 1. 2023 jsou nutně námitkami včasnými.

36.         Dále předseda Úřadu v druhostupňovém rozhodnutí uvedl, že v dalším řízení je Úřad povinen rozhodnout o návrhu věcně, přičemž se bude muset zabývat otázkou platnosti a účinnosti rámcové dohody, dále otázkou platnosti odstoupení od rámcové dohody, popř. obecněji otázkou, zda zadavatel a navrhovatel na základě rámcové dohody společně postupují a v návaznosti na učiněná zjištění bude nutno rozhodnout, zda zadavatel postupuje řádně v rámci předmětné rámcové dohody, či jeho postup vykazuje pochybení tvrzená navrhovatelem. Současně předseda Úřadu uvedl, že otázkou platnosti a účinnosti rámcové dohody ve světle odstoupení zadavatele od této dohody vůči navrhovateli se již předběžně zabýval v rozhodnutí ze dne 4. 5. 2023, č. j. ÚOHS-15794/2023/163 (jde o rozhodnutí, kterým předseda Úřadu rozhodl o rozkladu navrhovatele proti usnesení Úřadu ze dne 7. 3. 2023, č. j. ÚOHS-09347/2023/500, kterým Úřad rozhodl o zamítnutí žádosti navrhovatele o nařízení předběžného opatření - pozn. Úřadu), a že závěry v tomto rozhodnutí prezentované mají být východiskem pro věcné posouzení platnosti a účinnosti rámcové dohody v nyní projednávané věci.

Nové projednání věci Úřadem

37.         Oznámením ze dne 6. 6. 2023 Úřad seznámil účastníky správního řízení s tím, že se ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0084/2023/VZ pokračuje.

38.         Rozhodnutím ze dne 20. 6. 2023 Úřad zamítl podle § 61 odst. 2 správního řádu návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli uložen zákaz pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí Úřadu o návrhu v zadávání dílčích veřejných zakázek mimo zadávací řízení, tj. v rozporu s rámcem uzavírání dílčích smluv stanoveným rámcovou dohodou, tj. bez toho, aby k uzavření dílčí smlouvy byl jako první vyzván navrhovatel, resp. aby byl zadavateli uložen zákaz postupu dle odstoupení od rámcové dohody.

39.         Usnesením ze dne 23. 6. 2023 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

40.         Dne 28. 6. 2023 obdržel Úřad žádost zadavatele o prodloužení lhůty pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

41.         Usnesením ze dne 29. 6. 2023 Úřad prodloužil účastníkům správního řízení lhůtu k vyjádření k podkladům rozhodnutí.

42.         Dne 4. 7. 2023 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí.

43.         Navrhovatel se k podkladům rozhodnutí ve stanovené lhůtě nevyjádřil.

Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 4. 7. 2023

44.         Zadavatel ve svém vyjádření předně odkazuje na své rozhodnutí o námitkách a je toho názoru, že svůj postup již dostatečně obhájil v rámci svých předchozích vyjádření, na která rovněž odkazuje.

45.         Zadavatel uvádí, že smluvní závazek s navrhovatelem byl řádně ukončen prostřednictvím uplatnění institutu odstoupení od smlouvy.

46.         Zadavatel dále uvádí, že v důsledku odstoupení od rámcové dohody přestal být navrhovatel v pozici „dodavatele“ ve smyslu rámcové dohody a neměl tak nárok být osloven pro další dílčí plnění pro rok 2023. Zadavatel konstatuje, že rámcová dohoda možnost ukončení účasti jednoho či více subjektů na straně dodavatelů předvídá a tuto situaci řeší tak, že smluvní vztah se zbývajícími účastníky trvá dále.

47.         Zadavatel má za to, že jeho úmysl odstoupit od rámcové dohody vůči navrhovateli byl z korespondence mezi zadavatelem a navrhovatelem nepochybně seznatelný a odmítá argumentaci navrhovatele, že z textu odstoupení rámcové dohody nebyl úmysl zadavatele jasný.

48.         Zadavatel setrvává na názoru, že § 222 odst. 10 zákona upravuje pouze situaci, kdy dochází k nahrazení jednoho dodavatele jiným, k čemuž odkazuje na text předmětného ustanovení, a uvádí, že při odstoupení dochází k ukončení závazku bez náhrady jiným dodavatelem.

49.         Zadavatel shrnuje, že smluvní vztah s navrhovatelem byl ukončen odstoupením od rámcové dohody a že od jeho účinnosti nebylo ze strany navrhovatele realizováno žádné další plnění. Navrhovatel obdržel pouze platby za služby, které byly realizovány v průběhu roku 2022.

50.         Závěrem zadavatel uvádí, že dle svého přesvědčení postupoval v zadávacím řízení v souladu se zákonem a nedopustil se pochybení, která jsou mu ze strany navrhovatele vytýkána. Zadavatel navrhuje, aby Úřad v souladu s § 257 zákona správní řízení zastavil.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

51.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení a stanovisek předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu, neboť nebyly zjištěny důvody pro vydání nápravného opatření. Úřad k tomu uvádí následující.

Relevantní ustanovení právních předpisů

52.         Podle § 2 odst. 3 je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9.

53.         Podle § 131 odst. 2 zákona může zadavatel uzavřít rámcovou dohodu pouze na základě zadávacího řízení, které by byl oprávněn použít na veřejnou zakázku obdobného předmětu a předpokládané hodnoty.

54.         Podle § 131 odst. 5 zákona není-li dále stanoveno jinak, nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu podmínek rámcové dohody po dobu jejího trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona; § 222 se použije přiměřeně. Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu podmínek uvedených v rámcové dohodě ani při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody.

55.         Podle § 134 odst. 1 zákona při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody postupuje zadavatel podle podmínek stanovených v rámcové dohodě.

56.         Podle § 222 odst. 1 zákona není-li dále stanoveno jinak, nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona.

57.         Podle § 222 odst. 10 zákona podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné

a)      v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 2, nebo

b)      pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

58.         Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

59.         Podle § 2001 zákona 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) lze od smlouvy odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.

Zjištěné skutečnosti

60.         Zadavatel uzavřel s navrhovatelem a dalšími 4 dodavateli rámcovou dohodu, a to na základě výsledku otevřeného řízení na zadání rámcové dohody „Poskytování služeb agenturního zaměstnávání“, jež bylo zahájeno dne 14. 5. 2021 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění; oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 5. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-017559 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 096–251884.

61.         Ze zprávy o hodnocení nabídek po ukončení elektronické aukce ze dne 22. 7. 2021 vyplývá, že ve shora specifikovaném zadávacím řízení na zadání rámcové dohody byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka navrhovatele.

62.         Dle bodu 2.1 rámcové dohody »Dílčí smlouvy na základě rámcové dohody budou uzavírány bez obnovení soutěže. Objednatel podá Dodavateli, jehož nabídka podaná v Zadávacím řízení byla podle čl. 4.2 zadávací dokumentace vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, objednávku na Služby (dále jen „Objednávka“). Doručením potvrzení objednávky Dodavatele Objednateli dojde k uzavření Dílčí smlouvy. V případě, že tento Dodavatel Objednávku ve lhůtě neakceptuje nebo ji odmítne, vystaví Objednatel Objednávku Dodavateli, jehož nabídka podaná v Zadávacím řízení byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější. Obdobným způsobem postupuje objednatel do Doby, než je Dílčí smlouva uzavřena, nebo Objednávku neakceptuje ani poslední Dodavatel.«

63.         V bodu 13.3 rámcové dohody je uvedeno, že „Účinnost této Smlouvy či a Dílčí smlouvy zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů a dále ji lze ukončit výpovědí, písemnou dohodou Smluvních stran, z důvodů uvedených ve Smlouvě a dále odstoupením. Odstoupení je účinné okamžikem, kdy bude doručeno písemné prohlášení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.“

64.         V bodu 13.4 písm. b) rámcové dohody je uvedeno, že zadavatel je oprávněn od rámcové dohody či dílčí smlouvy odstoupit, pokud kvalita pracovních výkonů jednotlivých zaměstnanců opakovaně, tj. nejméně 2 x vykáže nižší než smluvenou či obvyklou kvalitu.

65.         V bodu 13.6 rámcové dohody, je uvedeno, že: „V případě částečného ukončení účinnosti této Smlouvy vůči jednomu z Dodavatelů zaniká účinnost této Smlouvy pouze v rozsahu vzájemných práv a povinností dotčeného Dodavatele a Objednatele. Vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně zbývajících Dodavatelů a Objednatele zůstávají zachovány.“

66.         Navrhovatel obdržel dne 14. 12. 2022 odstoupení od rámcové dohody, v němž zadavatel uvádí, že: tímto v souladu se čl. 13.4. Smlouvy vůči společnosti PROPLUSCO Services CZ s.r.o. odstupuje od Smlouvy i všech Dílčích smluv z důvodu dle čl. 13.4. písm. b) Smlouvy, jelikož kvalita pracovních výkonů jednotlivých Zaměstnanců opakovaně, tj. nejméně 2x vykázala nižší než smluvenou či obvyklou kvalitu. A to tím, že více jak 2 zaměstnanci přidělení na základě Dílčích smluv s Dodavatelem porušili své pracovní povinnosti i právní předpisy a jejich jednání naplnilo znaky trestného činu krádeže.“ Dále je zde uvedeno, že: „Platnost a účinnost Smlouvy i všech Dílčích dohod skončí ke dni 31. 12. 2022.“ a současně, že: „Toto odstoupení se současně považuje za jednostranné písemné prohlášení Objednatele ve smyslu čl. 6.6. Smlouvy, kterým Objednavatel ve vztahu ke všem dočasně přiděleným zaměstnancům Dodavatele ukončuje dočasné přidělení. Dočasné přidělení všech zaměstnanců přidělených na základě Dílčích dohod uvedených v tomto odstoupení skončí ke dni 31. 12. 2022.“

Právní posouzení

67.         Navrhovatel podal návrh proti postupu zadavatele, který dle názoru navrhovatele směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení. Navrhovatel spatřuje nezákonný postup zadavatele v tom, že zadavatel jej v návaznosti na odstoupení od rámcové dohody již neoslovuje s objednávkami plnění, jež je předmětem rámcové dohody, a toto plnění objednává pouze od zbývajících dodavatelů, s nimiž byla rámcová dohoda uzavřena. Dle navrhovatele se tímto postupem zadavatel odchýlil od podmínek stanovených rámcovou dohodou, a uzavírá tedy dílčí smlouvy v rozporu s ní, čímž směřuje k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona.

68.         Navrhovatel proti postupu zadavatele podal dne 2. 1. 2023 námitky, ve vztahu k nimž zadavatel namítá, že byly podány opožděně. Úřad konstatuje, že otázkou včasnosti námitek se zabýval v usnesení ze dne 15. 3. 2023, č. j. ÚOHS-10598/2023/500, kde je posoudil jako opožděné, nicméně proti tomuto usnesení podal navrhovatel rozklad a předseda Úřadu v druhostupňovém rozhodnutí dospěl k závěru, že námitky navrhovatele jsou námitkami včasnými a Úřad se tedy musí návrhem zabývat věcně.

69.         Úřad předně konstatuje, že zadavatel uzavřel dne 9. 9. 2021 rámcovou dohodu s navrhovatelem a současně s dalšími 4 dodavateli, a to na základě výsledku otevřeného řízení. Rámcová dohoda, na základě níž je plnění spočívající v „poskytování služeb agenturního zaměstnávání“ zadavateli poskytováno, tedy byla uzavřena na základě zákonem předvídaného postupu.

70.         Zadavatel dne 14. 12. 2022 doručil navrhovateli odstoupení od rámcové dohody, kde navrhovateli sdělil, že vůči němu od rámcové dohody odstupuje, a současně, že platnost a účinnost rámcové dohody i všech dílčích dohod skončí ke dni 31. 12. 2022. Zadavatel v odstoupení od rámcové dohody uvedl, že odstupuje z důvodu dle bodu 13.4. písm. b) rámcové dohody, jelikož kvalita pracovních výkonů jednotlivých zaměstnanců opakovaně, tj. nejméně 2x, vykázala nižší než smluvenou či obvyklou kvalitu, přičemž specifikoval, že více jak 2 zaměstnanci se dopustili při plnění pracovních povinností trestného činu krádeže.

71.         Dle názoru navrhovatele je odstoupení od rámcové dohody neplatné, a to jednak pro jeho obsah a současně pro neexistenci důvodů odstoupení od rámcové dohody.

72.         Úřad v této souvislosti uvádí, že o platnosti či neplatnosti právních jednání rozhodují obecné soudy, nicméně, jak uvedl i předseda Úřadu v rozhodnutí ze dne 4. 5. 2023, že z § 57 odst. 1 písm. c) správního řádu lze a contrario dovodit, že Úřad si může učinit úsudek mimo jiné o tom, zda odstoupení od rámcové dohody bylo učiněno v souladu s rámcovou dohodou, resp. s právními předpisy. K tomu Úřad uvádí následující.

73.         Navrhovatel v rámci své argumentace předně poukazuje na znění bodu 13.3 rámcové dohody, dle kterého je odstoupení účinné okamžikem, kdy bude doručeno písemné prohlášení jedné smluvní strany o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně a na skutečnost, že odstoupení od rámcové dohody bylo ze strany zadavatele učiněno s účinností k datu 31. 12. 2022. Navrhovatel uvádí, že není srozumitelné, k jakému okamžiku má odstoupení od rámcové dohody vyvolat účinky, přičemž jde o takovou vadu právního jednání, která z tohoto úkonu činí jednání zdánlivé, k němuž se nepřihlíží.

74.         Úřad k tomu uvádí, že z vyjádření účastníků správního řízení je zřejmé, že zadavatel objednával plnění dle rámcové dohody u dodavatelů měsíčně a plnění poptával vždy na období následujícího kalendářního měsíce K datu doručení odstoupení od rámcové dohody navrhovateli tak již probíhala ze strany navrhovatele realizace plnění, jež mělo být poskytnuto v prosinci 2022 (a jež bylo zadavatelem objednáno objednávkou z listopadu 2022), tj. v prosinci 2022 u zadavatele působili dočasně přidělení zaměstnanci poskytnutí navrhovatelem. Zadavatel v odstoupení od rámcové dohody uvedl, že „Dočasné přidělení všech zaměstnanců přidělených na základě Dílčích dohod uvedených v tomto odstoupení skončí ke dni 31. 12. 2022“ a současně uvedl, že „Platnost a účinnost smlouvy i všech dílčích dohod skončí ke dni 31. 12. 2022.“ V kontextu výše popsaného způsobu objednávání plnění zadavatelem je dle Úřadu z této formulace zřejmé, že zadavatel počínaje 1. 1. 2023 již nehodlal využívat zaměstnance přidělované navrhovatelem, a že tedy v prosinci 2022 plnění dle rámcové dohody na leden 2023 u navrhovatele neobjedná. Úřad tedy dospěl k závěru, že odstoupení od rámcové dohody obsahuje jednoznačný projev vůle zadavatele ukončit účinnost rámcové dohody vůči navrhovateli tak, že počínaje 1. 1. 2023 již nebude jím poskytované zaměstnance využívat, a tedy že v prosinci 2022 neučiní vůči navrhovateli objednávku plnění.

75.         Navrhovatel dále namítá, že odstoupení zadavatele se netýkalo porušení povinnosti navrhovatele dle rámcové dohody, ale bylo učiněno v důsledku jednání dočasně přidělených zaměstnanců, které navrhovateli nelze přičítat.  Navrhovatel uvádí, že případné protizákonné jednání jím poskytnutých zaměstnanců nemůže předvídat a nemůže mu ani zabránit. Dle navrhovatele není krádež majetku ze strany zaměstnance pracovním výkonem, a proto nemůže být hodnocena jako snížení kvality pracovního výkonu.Navrhovatel je tedy toho názoru, že krádež ze strany přidělených zaměstnanců nelze dávat do souvislosti s plněním pracovních povinností, tedy nebyl naplněn důvod pro odstoupení dle bodu 13.4 písm. b) rámcové dohody.

76.         V bodu 13.4 písm. b) rámcové dohody je uvedeno, že zadavatel je oprávněn od rámcové dohody či dílčí smlouvy odstoupit, pokud kvalita pracovních výkonů jednotlivých zaměstnanců opakovaně, tj. nejméně 2 x vykáže nižší než smluvenou či obvyklou kvalitu.

77.         Úřadu se jeví, že důvody uvedené v odstoupení od rámcové dohody odpovídají důvodům, jež rámcová dohoda pro odstoupení předpokládá. Pokud se zaměstnanec v průběhu pracovního výkonu dopustí krádeže, nelze konstatovat, že jeho pracovní výkon má smluvenou či obvyklou kvalitu (jen stěží lze předpokládat, že by zadavatel považoval za obvyklé, že zaměstnanci při plnění pracovních úkolů kradou jeho majetek). Porušování pracovních povinností a právních předpisů v průběhu pracovního výkonu tak dle názoru Úřadu za snížení kvality pracovních výkonů považovat rozhodně lze.

78.         S ohledem na shora uvedené tedy Úřad konstatuje, že zadavatel vůči navrhovateli od rámcové smlouvy odstoupil řádně a oprávněně.

79.         Navrhovatel v návrhu dále namítá, že i pokud by rámcová dohoda vůči němu ukončena byla, tak pokud by se zadavatel obrátil na dodavatele, jenž se v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody umístil jako druhý v pořadí, představovalo by to postup v rozporu s rámcovou dohodou, a tedy postup směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona. Navrhovatel tento svůj názor dovozuje z bodu 2.1 rámcové dohody, podle něhož je zadavatel povinen jako prvního oslovit dodavatele, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody vyhodnocena jako nejvýhodnější, přičemž navrhovatel poukazuje na to, že tímto dodavatelem je právě on. Navrhovatel je tak přesvědčen, že v případě ukončení rámcové dohody vůči navrhovateli nemůže zadavatel oslovit s objednávkou plnění jiného dodavatele, a reálně tedy nemůže zadávat dílčí smlouvy.

80.         Úřad k tomu poukazuje na bod 13.6 rámcové dohody, kde je uvedeno, že v případě částečného ukončení účinnosti rámcové dohody vůči jednomu z dodavatelů zaniká její účinnost pouze v rozsahu vzájemných práv a povinností dotčeného dodavatele a zadavatele, a že vzájemná práva a povinnosti zbývajících dodavatelů a zadavatele zůstávají zachovány.

81.         Z uvedeného ustanovení rámcové dohody vyplývá, že rámcová dohoda může být ukončena i jen vůči některému z dodavatelů, s nimiž ji zadavatel uzavřel, a že smluvní vztah mezi zadavatelem a zbývajícími dodavateli v takovém případě trvá dál. Z toho je zřejmé, že i odstoupení od rámcové dohody může zadavatel učinit i jen vůči některému z dodavatelů, aniž by to mělo vliv na další trvání smluvních závazků zadavatele s dalšími dodavateli.

82.         V kontextu právě uvedeného je pak nutno nahlížet na bod 2.1 rámcové dohody a v něm uvedený pojem „dodavatel“ interpretovat tak, že se jedná o dodavatele, který je v rozhodné době skutečně stranou rámcové dohody, tj. o dodavatele, ve vztahu k němuž nebyla rámcová dohoda ukončena. Význam uvedeného ustanovení je tedy takový, že zadavatel je povinen oslovit s objednávkou plnění jako prvního dodavatele, který je aktuálně smluvní stranou rámcové dohody, a jehož nabídka byla v zadávacím řízení na rámcovou dohodu vyhodnocena jako ekonomicky výhodnější oproti nabídkám ostatních dodavatelů, kteří jsou taktéž aktuálně smluvní stranou rámcové dohody. Pokud tedy nabídka navrhovatele byla v zadávacím řízení na rámcovou dohodu vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, ale navrhovatel již z důvodu odstoupení zadavatele není smluvní stranou rámcové dohody, je postup zadavatele, kdy jako první oslovuje dodavatele, jenž se v pořadí hodnocení nabídek umístil jako druhý za navrhovatelem, zcela v souladu s rámcovou dohodou. Jinými slovy řečeno, pokud dojde k odstoupení od rámcové smlouvy (či k jinému způsobu jejího ukončení) jen vůči některému z dodavatelů, nastupuje následující dodavatel v pořadí bez dalšího na jeho místo.

83.         Navrhovatel je dále přesvědčen, že objednávání plnění u jiného dodavatele než navrhovatele představuje podstatnou změnu závazku z rámcové dohody dle § 222 odst. 10 zákona.

84.         Úřad k tomu uvádí, že v šetřeném případě nedošlo k nahrazení dodavatele jiným dodavatelem, tedy není možné aplikovat § 222 odst. 10 zákona. V šetřeném případě došlo k ukončení rámcové dohody vůči jednomu z dodavatelů, což je postup, který rámcová dohoda předvídá, přičemž dodavatelé, od nichž je plnění dle rámcové dohody nyní zadavatelem pořizováno, byli smluvními stranami rámcové dohody od počátku (tedy nestali se stranami rámcové dohody až poté, co došlo k odstoupení vůči navrhovateli). Jak přitom Úřad vyložil výše, odebírání plnění od těchto zbývajících dodavatelů je v souladu s rámcovou dohodou. K žádné změně závazku z rámcové dohody tedy postupem zadavatele nedochází.

85.         Úřad tedy s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti dospěl k závěru, že zadavatel při odstoupení od rámcové dohody vůči navrhovateli postupoval v souladu s rámcovou dohodou a že rámcová dohoda tedy byla ve vztahu k navrhovateli řádně ukončena. Současně vůči zbývajícím 4 dodavatelům od rámcové dohody odstoupeno nebylo, smluvní vztah mezi nimi a zadavatelem tedy nadále trvá, a zadavatel je tudíž oprávněn od nich odebírat sjednané plnění. Tím, že zadavatel zadává dílčí veřejné zakázky zbývajícím účastníkům rámcové dohody, postupuje na jejím základě, tj. jeho postup nesměřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení.

86.         K námitce navrhovatele, že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách dostatečně a srozumitelně nevyjádřil k tomu, z jakého důvodu je § 222 odst. 10 zákona v posuzovaném případě dle jeho názoru neaplikovatelný, Úřad uvádí, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách výslovně uvedl, že odstoupení od rámcové dohody nemůže představovat podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 10 zákona, neboť postup zadavatele je predikován samotnou rámcovou dohodou a je v souladu s ustanovením § 223 odst. 5 zákona. Zadavatel jednoznačně uvedl, že ustanovení § 222 odst. 10 se dle jeho názoru zaměřuje na nahrazení dodavatele jiným dodavatelem, nikoliv na případ zániku závazku vůči jednomu z dodavatelů. Z rozhodnutí o námitkách je tedy zřejmé, proč zadavatel považuje argumenty navrhovatele za liché, stejně tak je z něj patrné, proč považuje zadavatel svůj postup za souladný se zákonem. Takové rozhodnutí je tak dle Úřadu zcela dostačující a přezkoumatelné.

87.         Z důvodů uvedených výše Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a návrh navrhovatele podle § 265 písm. a) zákona zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

v z. Mgr. Michal Kobza

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1.      Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

2.      Mgr. Marek Šimka, advokát, Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz