číslo jednací: 29803/2023/161
spisová značka: R0059/2023/VZ

Instance II.
Věc Právní služby pro Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína
Účastníci
  1. statutární město Zlín
  2. Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
  3. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 28. 8. 2023 (výrok I. rozhodnutí)
8. 9. 2023 (výrok II. rozhodnutí)
Související rozhodnutí 29803/2023/161
36991/2023/500
Dokumenty file icon dokument ke stažení 232 KB

Spisová značka:  ÚOHS-R0059/2023/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-29803/2023/161 

 

 

Brno 23. 8. 2023

 

Ve správním řízení o rozkladu signovaném dne 4. 5. 2023 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne navrhovatelem –

  • Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o., IČO 07417641, se sídlem Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1,

proti usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0182/2023/VZ č. j. ÚOHS-15028/2023/500 ze dne 20. 4. 2023, vydanému ve správním řízení zahájeném dne 20. 3. 2023 na základě návrhu jmenovaného navrhovatele ve věci přezkoumání úkonů zadavatele –

  • statutární město Zlín, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,

učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Právní služby pro Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek uveřejněné na profilu zadavatele dne 10. 11. 2022 pod systémovým číslem NEN N006/22/V00030626,

jehož dalším účastníkem je vybraný dodavatel –

  • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,

jsem na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

I.

Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0182/2023/VZ č. j. ÚOHS-15028/2023/500 ze dne 20. 4. 2023 podle § 152 odst. 6 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 90 odst. 1 písm. b) téhož zákona

 

ruším

a věc

vracím

 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k novému projednání.

 

II.

Nařizuji z moci úřední podle § 61 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

předběžné opatření:

Zadavateli – statutární město Zlín, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín – se ukládá zákaz uzavřít smlouvu ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Právní služby pro Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína“ zahájeném na základě výzvy k podání nabídek uveřejněné na profilu zadavatele dne 10. 11. 2022 pod systémovým číslem NEN N006/22/V00030626, a to až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0182/2023/VZ ve věci návrhu navrhovatele – Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o., IČO 07417641, se sídlem Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1 – ze dne 20. 3. 2023 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů cit. zadavatele.

 

Odůvodnění

I.               Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle ustanovení § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, (dále jen „zákon“)[1] k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle ustanovení § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 20. 3. 2023 návrh navrhovatele – Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o., IČO 07417641, se sídlem Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) –na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Zlín, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Právní služby pro Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek uveřejněné na profilu zadavatele dne 10. 11. 2022 pod systémovým číslem NEN N006/22/V00030626 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Návrh navrhovatele směřuje proti výběru dodavatele HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „vybraný dodavatel“). Navrhovatel namítá, že zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že v rámci kritéria hodnocení: B) „Zkušenosti s poskytováním služeb obdobného charakteru“ bude hodnotit počet „zkušeností“ hlavních členů realizačního týmu. Navrhovatel je přesvědčen, že byl zadavatelem znevýhodněn, poněvadž zadavatel v jeho případě hodnotil počet zkušeností, které byly členy týmu realizovány samostatně, avšak v případě vybraného dodavatele zadavatel hodnotil počet zkušeností, které však byly částečně realizovány společně dvěma členy týmu. Navrhovatel tak považuje hodnocené nabídky za vzájemně neporovnatelné.

3.             Úřad obdržel uvedený návrh dne 20. 3. 2021 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

4.             Dne 11. 4. 2023 doručil zadavatel Úřadu dokument nazvaný „Oznámení o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 4. 4. 2023, v němž bylo uvedeno, že usnesením ze dne 3. 4. 2023 rozhodla Rada města Zlína o zrušení zadávacího řízení pro předmětnou veřejnou zakázku podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, t. j. z důvodu, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Následně dne 12. 4. 2023 Úřad obdržel od zadavatele Usnesení ze 7. schůze Rady města Zlína ze dne 3. 4. 2023, které potvrzuje, že Rada města Zlína schválila usnesení č. 42/7R/2023, kterým se ruší zadávací řízení (dále jen „rozhodnutí o zrušení ZŘ“). Zadavatel svoje rozhodnutí o zrušení ZŘ odůvodňuje tím, že vybraný dodavatel ještě před uzavřením smlouvy ze zadávacího řízení odstoupil a jako další v pořadí se umístila nabídka navrhovatele, u kterého však hrozí střet zájmů. Zadavatel konkrétně uvádí, že navrhovatel zastupuje nebo v minulosti zastupoval své klienty v řízeních či při jiných postupech u Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, jejichž zájmy jsou v rozporu se zájmy uvedeného odboru.

II.             Napadené usnesení

5.             Dne 20. 4. 2023 vydal Úřad usnesení sp. zn. ÚOHS-S0182/2023/VZ č. j. ÚOHS-15028/2023/500 (dále jen „napadené usnesení“), kde rozhodl tak, že se správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0182/2023/VZ zahájené na návrh navrhovatele ve věci přezkoumání úkonů zadavatele –učiněných při zadávání veřejné zakázky podle ustanovení § 257 písm. g) zákona zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 3. 4. 2023 zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušil.

III.           Rozklad navrhovatele

6.             Dne 4. 5. 2023 obdržel Úřad rozklad navrhovatele signovaný téhož dne. Ze správního spisu vyplývá, že napadené usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 20. 4. 2023. Rozklad byl podán v zákonné lhůtě.

7.             Navrhovatel v rozkladu zastává názor, že by Úřad měl postupovat podle § 257 písm. g) zákona, tj. k zastavení správního řízení usnesením přikročit teprve až tehdy, kdy věc není možné meritorně přezkoumat, resp. kdy již nemůže Úřad na základě zjištěného skutkového stavu přikročit k uložení nápravného opatření. Navrhovatel má za to, že v šetřeném případě zadávací řízení nedospělo do takového procesního stavu, kdy by pokračování správního řízení ztrácelo významu a stalo se bezpředmětným, což odůvodňuje tím, že v okamžiku vydání napadeného usnesení byly podány námitky proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, a tudíž rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení tak v šetřeném případě nebylo konečné a platné.

Závěr rozkladu zadavatele

8.             Navrhovatel požaduje, aby předseda Úřadu napadené usnesení zrušil a věc vrátil Úřadu, aby Úřad ve správním řízení pokračoval.

Vyjádření dalších účastníků k rozkladu

9.             Zadavatel ani vybraný dodavatel se k podanému rozkladu ve stanovené lhůtě ani později nevyjádřili.

IV.          Řízení o rozkladu

10.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 správního řádu a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Další skutečnosti a úkony v průběhu řízení o rozkladu

11.         Dne 15. 5. 2023 obdržel Úřad návrh navrhovatele signovaný téhož dne, směřující proti rozhodnutí o zrušení ZŘ a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0260/2023/VZ. Dne 17. 5. 2023 bylo účastníkům uvedeného správního řízení oznámeno zahájení tohoto správního řízení, a to sdělením č. j. ÚOHS-18559/2023/524.

12.         Nastala tak situace, že Úřad aktuálně vedl dvě paralelně probíhající řízení, a to řízení o návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele (sp. zn. ÚOHS-S0182/2023/VZ) a řízení o návrhu na zrušení rozhodnutí o zrušení ZŘ (sp. zn. ÚOHS-S0260/2023/VZ). Bylo proto nezbytné přerušit řízení o rozkladu vedeném pod sp. zn. ÚOHS-R0059/2023/VZ, a to až do doby pravomocného rozhodnutí ve věci vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0260/2023/VZ.

13.         Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu umožňuje správnímu orgánu řízení (o rozkladu) přerušit tehdy, jestliže probíhá řízení o předběžné otázce, dospěl jsem k závěru, že je třeba vyčkat na vydání pravomocného rozhodnutí Úřadu v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0260/2023/VZ, v němž Úřad posoudí, zda bylo dané zadávací řízení zrušeno v souladu s ustanovením § 127 zákona či nikoliv, a proto jsem v usnesení předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0059/2023/VZ č. j. ÚOHS-18591/2023/161 ze dne 30. 5. 2023 přerušil správní řízení o rozkladu vedeném pod sp. zn. ÚOHS-R0059/2023/VZ až do doby pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0260/2023/VZ.

14.         Dne 14. 7. 2023 vydal Úřad rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0260/2023/VZ č. j. ÚOHS-26769/2023/500 (dále jen „rozhodnutí Úřadu o zrušení zrušení ZŘ“), v jehož výroku I rozhodl, že se správní řízení vedené ve věci návrhu navrhovatele ze dne 15. 5. 2023 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky v té části, jež je vymezena částí návrhu, která směřuje proti postupu zadavatele při zjišťování nepodjatosti vybraného dodavatele a navrhovatele ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky, resp. proti nerovnému přístupu k oběma dodavatelům, podle § 257 písm. h) zákona zastavuje, neboť návrhu v této části nepředcházely řádně a včas podané námitky. Ve výroku II Úřad rozhodl, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidlo stanovené v § 127 odst. 2 písm. d) zákona a zároveň zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, když předmětné zadávací řízení zrušil, aniž by v rozhodnutí o zrušení uvedl důvody, které by bylo možné označit za důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, neboť důvod uvedený zadavatelem spočívající v odstoupení vybraného dodavatele a postupu navrhovatele (u něhož hrozí střet zájmů) na jeho místo, nelze za takový důvod považovat, neboť tento může svědčit spíše pro  vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění podmínek účasti, čímž se postup zadavatele ve vztahu ke zrušení zadávacího řízení stal netransparentním, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

15.         Ve výroku III rozhodnutí Úřadu o zrušení zrušení ZŘ Úřad jako opatření k nápravě zrušil rozhodnutí o zrušení ZŘ a všechny případné další úkony zadavatele související se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Ve výrocích IV a V potom Úřad zadavateli uložil předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení a povinnost uhradit paušální náklady řízení.

16.         Rozhodnutí Úřadu o zrušení zrušení ZŘ nabylo právní moci dne 2. 8. 2023, čímž odpadla překážka, pro niž bylo toto řízení o rozkladu přerušeno. Proto se po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o zrušení zrušení ZŘ pokračuje v tomto správním řízení o rozkladu sp. zn. ÚOHS-R0059/2023/VZ, což bylo účastníkům tohoto řízení o rozkladu oznámeno v usnesení předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0059/2023/VZ č. j. ÚOHS-30260/2023/161 ze dne 14. 8. 2023, které jim bylo doručeno dne 15. 8. 2023 a v němž jim byla rovněž stanovena lhůta 7 kalendářních dní pro eventuální vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

17.         Práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí využil navrhovatel, který v podání ze dne 21. 8. 2023 uvedl, že konstatováním nezákonnosti zrušení zadávacího řízení a zrušením samotného rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení odpadl důvod, na jehož základě Úřad vydal napadené usnesení. Zastavení správního řízení tak v současnosti nesvědčí žádný ze zákonných důvodů, pročež je napadené usnesení neudržitelné. Z tohoto důvodu by mělo být v celém rozsahu zrušeno a Úřad by měl být zavázán k přezkumu postupu zadavatele při hodnocení nabídek a výběru dodavatele.

Stanovisko předsedy Úřadu

18.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu, a po posouzení věci ve všech jejích vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy, jakož i správnost napadeného rozhodnutí, tu však toliko v rozsahu námitek uplatněných v rozkladu, přičemž jsem s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru.

19.         S ohledem na nové skutkové okolnosti, které nastaly až v průběhu řízení o rozkladu, přestal existovat důvod, pro který bylo správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0182/2023/VZ zastaveno, proto jsem přistoupil ke zrušení napadeného usnesení a vrácení věci Úřadu k dalšímu projednání a vypořádání se s novými skutečnostmi, k čemu uvádím následující.

K důvodům zrušení napadeného usnesení a vrácení věci Úřadu k novému projednání

20.         Podle ustanovení § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

21.         Právě v napadeném usnesení Úřad v souladu s § 257 písm. g) zákona zastavil správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0182/2023/VZ z toho důvodu, že zadavatel zrušil zadávací řízení, a to rozhodnutím o zrušení ZŘ.

22.         Vzhledem k tomu, že Úřad následně na návrh navrhovatele důvodům zadavatele pro zrušení zadávacího řízení nedal za pravdu, vydal ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0260/2023/VZ rozhodnutí Úřadu o zrušení zrušení ZŘ, v němž jako opatření k nápravě právě zrušil rozhodnutí o zrušení ZŘ a všechny případné další úkony zadavatele související se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Nabytím právní moci rozhodnutí Úřadu o zrušení zrušení ZŘ přestal existovat důvod podle § 257 písm. g) zákona pro zastavení správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0182/2023/VZ, vydání napadeného usnesení tak nyní nemá oporu v zákoně, proto jsem přistoupil k jeho zrušení.

23.         S ohledem na trvání zadávacího řízení na veřejnou zakázku tak i nadále probíhá správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0182/2023/VZ, proto Úřad musí přistoupit k meritornímu posouzení skutečností, které navrhovatel v návrhu namítá. Věc proto vracím Úřadu k novému posouzení, jelikož v důsledku vydání napadeného usnesení procesní povahy vůbec nedošlo k meritornímu přezkumu věci ze strany Úřadu.

Závazný právní názor pro následující postup Úřadu

24.         Pro řízení o rozkladu platí dle § 152 odst. 5 správního řádu právní úprava odvolání, pokud to nevylučuje povaha věci. Ve smyslu § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu může odvolací orgán zrušit napadené rozhodnutí a věc v tomto rozsahu vrátit orgánu prvního stupně k novému projednání společně s právním názorem, kterým je orgán prvního stupně vázán.

25.         V novém rozhodnutí ve věci je Úřad povinen ve smyslu § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu zohlednit závazné právní názory vyslovené v tomto rozhodnutí. Závěr, ke kterému Úřad v novém rozhodnutí dospěje, musí být podložen přezkoumatelným a jednoznačným odůvodněním.

26.         Jak již bylo řečeno výše, napadené usnesení je nezákonné proto, že odpadl důvod podle § 257 písm. g) zákona pro jeho vydání, když došlo k pravomocnému zrušení rozhodnutí o zrušení ZŘ.

27.         Úřad tak bude muset věcně posoudit návrh navrhovatele proti postupu zadavatele v zadávacím řízení, přičemž nelze odhlédnout od faktu, že návrh směřoval proti výběru vybraného dodavatele, a tím údajnému znevýhodnění navrhovatele v zadávacím řízení. Vzhledem k tomu, že vybraný dodavatel ze zadávacího řízení odstoupil, což reflektoval zadavatel ve svém rozhodnutí o zrušení ZŘ, kterémužto důvodu pro zrušení zadávacího řízení však Úřad v rozhodnutí Úřadu o zrušení zrušení ZŘ nedal za pravdu, bude muset Úřad rovněž posoudit možnou bezpředmětnost daného návrhu navrhovatele. Na základě všech těchto skutečností bude muset Úřad potom nově rozhodnout.

28.         Neshledal jsem naplnění podmínek pro postup podle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu, dle kterého odvolací správní orgán, dojde-li k závěru, že je napadené rozhodnutí nesprávné nebo v rozporu s právními předpisy, napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a správní řízení zastaví, neboť je zde prostor pro nové projednání věci ze strany Úřadu.

29.         Byly tak splněny podmínky předvídané § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, a proto napadené usnesení ruším a věc vracím Úřadu k novému projednání, neboť uvedené vady napadeného usnesení není možné zhojit jinak než vydáním nového rozhodnutí ve věci. Úřad je při novém rozhodování vázán právním názorem vysloveným v tomto rozhodnutí.

V.            K uložení předběžného opatření

30.         Předseda Úřadu v průběhu správního řízení shledal nezbytnost zatímní úpravy poměrů u zadavatele, a proto zadavateli z moci úřední nařídil předběžné opatření uvedené ve výroku II. tohoto rozhodnutí, ke kterému dále uvádí následující skutečnosti.

31.         Podle § 61 odst. 1 správního řádu, správní orgán může z moci úřední nebo na požádání účastníka před skončením řízení rozhodnutím nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce. Předběžným opatřením lze účastníkovi nebo jiné osobě přikázat, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl, anebo zajistit věc, která může sloužit jako důkazní prostředek, nebo věc, která může být předmětem exekuce.

32.         Obecně uvádím, že předběžné opatření lze nařídit jak z moci úřední, tak na požádání účastníka řízení. Správní řád současně stanoví obecné důvody, pro které Úřad může předběžné opatření nařídit. Může tak učinit tehdy, dojde-li k závěru, že je třeba zatímně, tzn. dokud nenastanou účinky rozhodnutí ve věci, upravit poměry účastníků řízení nebo existuje-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce. Kromě důvodů, pro které lze předběžné opatření nařídit, upravuje § 61 odst. 1 správního řádu též okruh možných omezení, jež mohou z rozhodnutí o předběžném opatření vyplývat pro dotčené osoby. Předběžným opatřením lze účastníkovi správního řízení nebo jiné osobě přikázat, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl, anebo zajistit věc, která může sloužit jako důkazní prostředek, nebo věc, která je předmětem exekuce.

33.         Podle § 246 odst. 1 písm. d) zákona zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud byl návrh na zahájení řízení podán včas; zadavatel však může i v této lhůtě smlouvu uzavřít, pokud Úřad návrh zamítl nebo bylo správní řízení vedené o návrhu zastaveno a takové rozhodnutí nabylo právní moci.

34.         Správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0182/2023/VZ bylo zahájeno dne 30. 3. 2023, blokační doba dle § 246 odst. 1 písm. d) zákona tak běžela do 30. 5. 2023. Dne 15. 5. 2023 bylo však zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0260/2023/VZ, v němž počala běžet nová blokační doba dle § 246 odst. 1 písm. d) zákona, která běžela do dne 14. 7. 2023, dne 14. 7. 2023 pak vydal Úřad rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0260/2023/VZ č. j. ÚOHS-26769/2023/500, v jehož výroku IV uložil zadavateli předběžným opatřením zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku do pravomocného skončení správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0260/2023/VZ. Toto správní řízení skončilo dne 2. 8. 2023, kdy rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0260/2023/VZ č. j. ÚOHS-26769/2023/500 nabylo právní moci.

35.         Důvodem k nařízení předběžného opatření je zejména zjištění předsedy Úřadu, že s ohledem na stav řízení nebude rozhodnutí ve věci vydáno a nenabude právní moci ve lhůtě podle § 246 odst. 1 písm. d) zákona. Úřad proto dospěl k závěru, že bez nařízeného předběžného opatření by bylo možné, že zadavatel před doručením rozhodnutí Úřadu ve věci samé uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu na plnění předmětu zadávacího řízení, čímž by došlo ke zmaření účelu vedeného správního řízení, neboť za takové situace by ani v případě, kdy by byl postup zadavatele nezákonný, nebylo možno ve věci uložit nápravné opatření, protože do již ukončeného zadávacího řízení nelze zasahovat.

36.         Předseda Úřadu z důvodů uvedených výše proto shledal, že je nezbytné zatímně upravit poměry účastníků správního řízení vydáním předběžného opatření tak, že se zadavateli ukládá zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku, jak je uvedeno ve výroku II tohoto rozhodnutí.

VI.          Závěr

37.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že s ohledem na nové skutkové okolnosti, které nastaly až v průběhu řízení o rozkladu, přestal existovat důvod, pro který bylo správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0182/2023/VZ zastaveno, čímž se stalo napadené usnesení nezákonným, jsem z důvodů uvedených v tomto rozhodnutí dospěl k závěru, že nastaly podmínky pro zrušení napadeného usnesení a jeho vrácení Úřadu k novému projednání.

38.         Předseda Úřadu současně shledal, že je nezbytné zatímně upravit poměry účastníků správního řízení vydáním předběžného opatření tak, že se zadavateli ukládá zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku.

Poučení

Proti výroku I tohoto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1, ve spojení s § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dále odvolat.

Proti výroku II tohoto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který o něm rozhoduje. Rozklad proti výroku II tohoto rozhodnutí nemá podle § 61 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. Rozklad se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Obdrží

1.      statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

2.      Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o., Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1

3.      HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pro posouzení zákonnosti postupu zadavatele je rozhodné znění zákona k okamžiku zahájení zadávacího řízení. 

Postup Úřadu ve správním řízení se řídí právními předpisy účinnými ke dni zahájení správního řízení.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz