číslo jednací: 25241/2023/500
spisová značka: S0455/2023/VZ

Instance I.
Věc Březina, zpevnění cyklotrasy "Tišnovsko"
Účastníci
  1. obec Březina
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 12. 7. 2023
Dokumenty file icon dokument ke stažení 287 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0455/2023/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-25241/2023/500

 

Brno 30. 6. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupku podle § 269 odst. 2 citovaného zákona obviněným

  • obec Březina, IČO 00362883, se sídlem Březina 20, 666 01 Březina

v souvislosti s uveřejněním smlouvy o dílo uzavřené 16. 8. 2021 s vybraným dodavatelem – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – na realizaci veřejné zakázky »Březina, zpevnění cyklotrasy "Tišnovsko"« zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu,

vydává podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

I.

Obviněný – obec Březina, IČO 00362883, se sídlem Březina 20, 666 01 Březina – se dopustil přestupku při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky »Březina, zpevnění cyklotrasy "Tišnovsko"«, kterou uzavřel dne 16. 8. 2021 s vybraným dodavatelem – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 –  neuveřejnil podle § 219 odst. 1 citovaného zákona na profilu zadavatele ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření, tj. nejpozději do dne 31. 8. 2021, ale učinil tak až dne 22. 11. 2021.

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – obec Březina, IČO 00362883, se sídlem Březina 20, 666 01 Březina – podle § 269 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 4 000 Kč (čtyři tisíce korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I.               K POSTUPU OBVINĚNÉHO PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.             Obviněný – obec Březina, IČO 00362883, se sídlem Březina 20, 666 01 Březina (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – uzavřel dne 16. 8. 2021 smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva“) s vybraným dodavatelem – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 (dále jen „vybraný dodavatel“) – na realizaci veřejné zakázky »Březina, zpevnění cyklotrasy "Tišnovsko"« zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“). Předmětem smlouvy je dle jejího čl. III. a IV. realizace stavebních prací spočívajících ve zpevnění cyklotrasy „Tišnovsko“ dle projektové dokumentace.

2.             Obviněný uveřejnil dne 22. 11. 2021 na profilu zadavatele dostupném z http://brezina-tisnovsko.profilzadavatele.cz/ smlouvu ze dne 16. 8. 2021 na veřejnou zakázku.

II.             POSTUP ÚŘADU PŘED VYDÁNÍM PŘÍKAZU

3.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 5. 5. 2023 podnět k prošetření postupu zadavatele ve věci výše uvedené veřejné zakázky.

4.             Na základě uvedeného podnětu si Úřad nejprve vyžádal od podatele podnětu jeho upřesnění, neboť podle předběžného ověření na profilu zadavatele byla smlouva uveřejněna dne 20. 8. 2021, tj. ve lhůtě stanové v § 219 odst. 1 zákona.

5.             Stěžovatel Úřadu sdělil, že v rámci dílčího přezkoumání hospodaření zadavatele dne 22. 11. 2021 zjistil, že k tomuto datu nebyla smlouva na profilu zadavatele uveřejněna a až při konečném přezkoumání hospodaření zadavatele dne 14. 2. 2022 bylo zjištěno, že se smlouva na profilu zadavatele již nachází, a to s datem uveřejnění 20. 8. 2021. Nahlédnutím do vlastností dokumentu pak lze podle stěžovatele zjistit, že byl vytvořen až dne 22. 11. 2021, tedy ve stejný den, kdy proběhla kontrola a kdy byl zadavatel na tento nedostatek upozorněn.

6.             Úřad si následně od zadavatele vyžádal vyjádření k obsahu podnětu a smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, a to včetně všech jejích případných příloh, změn a dodatků. Zadavatel Úřadu dopisem ze dne 25. 5. 2023 sdělil následující: „Přiznáváme, že pochybením obce došlo k nedodržení zákonem stanovené lhůty pro zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele. Jednalo se o první veřejnou zakázku malého rozsahu tohoto typu a na povinnost jejího zveřejnění v daném termínu jsme neúmyslně zapomněli. Na tuto skutečnost jsme byli upozorněni při dílčím přezkoumání hospodaření obce. V dobré víře jsme se snažili tento nedostatek napravit, smlouvu jsme zveřejnili, ale uvedli jsme chybné datum zveřejnění. Jednalo se o ojedinělé pochybení. V případě realizace dalších veřejných zakázek tohoto typu budeme postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a tato situace se již nebude opakovat.“.

7.             Na základě žádosti Úřadu o vysvětlení rozporných údajů týkajících se uveřejnění smlouvy (tj. kdy skutečně byla smlouva uveřejněna na profilu zadavatele) zadavatel uvedl, že smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 11. 2021, a že na profilu zadavatele v dobré víře uvedl zpětné datum zveřejnění dne 20. 8. 2021.

8.             Úřad se poté obrátil na provozovatele profilu zadavatele (profilzadavatele.cz, s.r.o., Půtova 1219/3, 110 00 Praha 1 - Nové Město) s žádostí o sdělení, kdy skutečně byla smlouva zadavatelem uveřejněna na jeho profilu. Provozovatel profilu na tuto žádost Úřadu neodpověděl.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

9.             Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Podle § 150 odst. 1 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, přičemž vydání příkazu je prvním úkonem v řízení o přestupku.

K výroku I. příkazu

Relevantní ustanovení právních předpisů

10.         Podle § 219 odst. 1 zákona veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému. To neplatí pro

a.    smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty,

b.    smlouvu na veřejnou zakázku, u které veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 29 písm. a) až c) a písm. l) bod 2, § 30 písm. d) nebo § 191 odst. 2 písm. e) zákona,

c.    pro zadavatele, který je zpravodajskou službou podle jiného právního předpisu, nebo

d.    smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu.

11.         Podle § 269 odst. 2 zákona se veřejný zadavatel dopustí přestupku při uveřejňování podle tohoto zákona tím, že neuveřejní uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku podle § 219 odst. 1 zákona. 

Zjištěné skutečnosti

12.         Obviněný uzavřel dne 16. 8. 2021 s vybraným dodavatelem smlouvu na provedení veřejné zakázky.

13.         Podle čl. VII. smlouvy činí celková cena veřejné zakázky částku 1 799 776,66 Kč bez DPH.

14.         Na profilu zadavatele je uvedeno datum uveřejnění smlouvy dne 20. 8. 2021. Ve vlastnostech dokumentu (smlouvy) je jako datum jeho vytvoření zaznačeno datum 22. 11. 2021.

15.         Stěžovatel při přezkoumání hospodaření zadavatele zjistil, že k datu přezkoumání dne 22. 11. 2021 smlouva na profilu zadavatele uveřejněna nebyla.

16.         Obviněný uvedl, že smlouvu uveřejnil až na základě upozornění po provedení kontroly dne 22. 11. 2021 a datum 20. 8. 2021 uvedl na profil v dobré víře, že chybu napraví.

17.         Platný profil zadavatele na adrese http://brezina-tisnovsko.profilzadavatele.cz/ byl pod ev. č.  Z2017-00362883 zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 7. 2017.

Právní posouzení

18.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že ustanovení § 219 odst. 1 zákona upravuje povinnost veřejného zadavatele uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření. Uveřejnění smlouvy umožňuje kontrolu vynakládání veřejných prostředků zadavatelem ze strany ostatních subjektů (veřejnosti), a výrazně se v něm tak promítá zásada transparentnosti uvedená v § 6 odst. 1 zákona.

19.         Úřad dále dodává, že v § 219 odst. 1 písm. a) – d) zákona je výslovně stanoveno, na které smlouvy, případně zadavatele se povinnost uveřejnění smluv na profilu zadavatele nevztahuje. Úřad v této souvislosti konstatuje, že žádná z výjimek dle § 219 odst. 1 písm. a) až d) zákona v šetřeném případě není naplněna.

20.         Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že jelikož byla smlouva uzavřena dne 16. 8. 2021, obviněný byl povinen ji na profilu zadavatele uveřejnit nejpozději dne 31. 8. 2021. Obviněný tuto svou uveřejňovací povinnost v zákonné lhůtě, tzn. do 15 dnů od uzavření smlouvy, nesplnil, když předmětnou smlouvu na profilu zadavatele uveřejnil až dne 22. 11. 2021, čímž se dopustil přestupku dle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

21.         Nosnými důkazy o datu uveřejnění smlouvy jsou podle Úřadu soupis nedostatků zaslaný Úřadu stěžovatelem jakožto kontrolním orgánem (včetně následného upřesnění podnětu), v němž se jednoznačně uvádí, že „kontrolou profilu zadavatele bylo zjištěno, že uvedená smlouva nebyla k datu dílčího přezkoumání obce za rok 2021 uveřejněna.“ a v upřesnění podnětu pak stěžovatel doplnil, že dílčí přezkoumání hospodaření zadavatele bylo provedeno dne 22. 11. 2021 (tj. k datu 22. 11. 2021 nebyla smlouva na profilu zadavatele uveřejněna), dále informace o vlastnostech dokumentu o jeho vytvoření (dne 22. 11. 2021) a především přiznání obviněného, že dokument uveřejnil na profilu zadavatele až dne 22. 11. 2021 (a nikoli již dne 20. 8. 2021, jak je uvedeno na profilu zadavatele).

K výroku II. příkazu – uložení pokuty

22.         Úřad považuje ve smyslu ustanovení § 150 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 90 přestupkového zákona skutková zjištění za dostatečná a s ohledem na výše uvedené považuje za prokázané, že se obviněný dopustil přestupku při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

23.         Odpovědnost za přestupek zaniká mj. uplynutím promlčecí doby, která podle § 270 odst. 5 zákona činí 5 let.

24.         Podle § 31 odst. 1 přestupkového zákona počíná promlčecí doba běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

25.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda již neuplynula lhůta dle § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. došlo dne 1. 9. 2021, tj. první den po marném uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele. Řízení o přestupku je zahájeno dnem doručení tohoto příkazu. Z uvedeného vyplývá, že promlčecí doba ve vztahu k projednávanému přestupku neuplynula a odpovědnost obviněného za projednávaný přestupek uplynutím promlčecí doby nezanikla.

26.         V daném případě se obviněný dopustil přestupku dle § 269 odst. 2 zákona. Podle ustanovení § 269 odst. 3 písm. a) zákona se za přestupek uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona.

27.         Podle § 37 písm. a) a c) přestupkového zákona se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

28.         Podle § 38 přestupkového zákona je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení přestupkového zákona, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

29.         Úřad v této souvislosti uvádí, že závažnost přestupku, která je v šetřeném případě skutečností rozhodnou pro určení výměry pokuty, je obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního protiprávního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Stupeň závažnosti, tedy společenské škodlivosti přestupku, je dán konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku tedy není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

30.         Co se týče posouzení povahy a závažnosti spáchaného přestupku v šetřeném případě, Úřad konstatuje, že postupem obviněného došlo k ohrožení právem chráněného zájmu spočívajícího v možnosti zpětné kontroly veřejné zakázky a postupu obviněného ze strany veřejnosti, jež přispívá k hospodárnému vynakládání veřejných prostředků. Úřad v této souvislosti uvádí, že ačkoliv obviněný v šetřeném případě nebyl povinen při zadávání veřejné zakázky postupovat v zadávacím řízení podle zákona, neboť se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu, potřeba uveřejnění smlouvy je v takové situaci zdůrazněna, neboť veřejná kontrola je de factozahájena právě až uveřejněním smlouvy.

31.         Co se týče následků spáchání přestupku dle výroku I. tohoto příkazu, Úřad uvádí, že spáchání šetřeného přestupku vedlo k dočasnému znemožnění účinné zpětné kontroly veřejné zakázky ze strany veřejnosti.

32.         V rámci posouzení závažnosti přestupku Úřad ve prospěch obviněného zohlednil, že se v šetřeném případě jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž celková cena činí 1 799 776,66 Kč bez DPH. V této souvislosti Úřad uvádí, že zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředků stoupá zejména ve vztahu k hodnotě dané veřejné zakázky (čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole).

33.         V rámci posouzení závažnosti přestupku Úřad ve prospěch obviněného zohlednil, že obviněný své pochybení sám napravil, když předmětnou uveřejňovací povinnost splnil dodatečně, a to ihned po upozornění na tento nedostatek ze strany stěžovatele.

34.         Úřad neshledal v šetřeném případě žádné další polehčující ani přitěžující okolnosti.

35.         Po zvážení všech okolností šetřeného případu Úřad posoudil závažnost přestupku v šetřeném případě jako nízkou.

36.         Pro úplnost Úřad dodává, že Úřadu z jeho úřední činnosti není známo, že by zde projednávaný přestupek byl v souběhu s přestupkem jiným.

37.         Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci obviněného. Ze schváleného rozpočtu obviněného na rok 2023 Úřad zjistil, že obviněný má v roce 2023 hospodařit s příjmy ve výši 7 459 400 Kč. Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k finančním prostředkům, kterými obviněný disponuje, považovat za nepřiměřeně zasahující (a v tomto smyslu nespravedlivou) ekonomickou situaci obviněného.

38.         V této souvislosti Úřad poznamenává, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má mj. splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Stanovená výše pokuty podle Úřadu dostatečně naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

39.         Úřad posoudil postup obviněného ze všech hledisek a s ohledem na výše uvedené rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

40.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

 

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Správní orgán vyrozumí podatele o podání nepřípustného nebo opožděného odporu. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

obec Březina, Březina 20, 666 01 Březina

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz