číslo jednací: 04119/2023/500
spisová značka: S0064/2023/VZ

Instance I.
Věc UTB – Úklid objektů U4, U13, U14, U18
Účastníci
  1. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  2. OLMAN SERVICE s.r.o.
  3. SEŽEV chráněná dílna s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 16. 2. 2023
Dokumenty file icon dokument ke stažení 219 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0064/2023/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-04119/2023/500

 

Brno  30. 1. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 13. 1. 2023 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, IČO 70883521, se sídlem T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín,
  • navrhovatel – OLMAN SERVICE s.r.o., IČO 26293102, se sídlem Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno,
  • vybraný dodavatel – SEŽEV chráněná dílna s.r.o., IČO 05098882, se sídlem Jarní 1116/50, 614 00 Brno, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 27. 5. 2019 Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem, ev. č. ČAK 13058, se sídlem Milady Horákové 2047/23, 602 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „UTB – Úklid objektů U4, U13, U14, U18“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 10. 10. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 10. 2022 pod ev. č. Z2022-040434 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 10. 2022 pod ev. č. 2022/S 199-564378,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0064/2023/VZ, jež bylo zahájeno dne 13. 1. 2023 na návrh navrhovatele – OLMAN SERVICE s.r.o., IČO 26293102, se sídlem Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno – ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „UTB – Úklid objektů U4, U13, U14, U18“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 10. 10. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 10. 2022 pod ev. č. Z2022-040434 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 10. 2022 pod ev. č. 2022/S 199-564378, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 24. 1. 2023 uvedené zadávací řízení zrušil.

 

Odůvodnění

1.      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 13. 1. 2023 návrh navrhovatele –  OLMAN SERVICE s.r.o., IČO 26293102, se sídlem Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, IČO 70883521, se sídlem T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „UTB – Úklid objektů U4, U13, U14, U18“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 10. 10. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 10. 2022 pod ev. č. Z2022-040434 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 10. 2022 pod ev. č. 2022/S 199-564378 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.      Úřad obdržel dne 13. 1. 2023 návrh navrhovatele a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0064/2023/VZ.

3.      Návrh navrhovatele směřuje proti oznámení o výběru dodavatele ze dne 9. 12. 2022. Dle navrhovatele zadavatel porušil při hodnocení nabídek § 119 odst. 1 zákona, dále zásadu transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

4.      Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou zadavatel, navrhovatel a vybraný dodavatel.

5.      Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem ze dne 17. 1. 2023.

6.      Dne 26. 1. 2023 obdržel Úřad od zadavatele vyjádření k návrhu, v němž zadavatel uvádí, že předmětné zadávací řízení zrušil. Ve dnech 26. 1. 2023 a 27. 1. 2023 obdržel Úřad dokumentaci o zadávacím řízení, která mj. obsahovala dokument „Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 24. 1. 2023, z něhož plyne, že zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, a dále obsahovala detaily odeslaných zpráv z elektronického nástroje, z nichž vyplývá, že dne 24. 1. 2023 zadavatel odeslal účastníkům zadávacího řízení sdělení o zrušení zadávacího řízení.

7.      Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

8.      Z výše uvedeného vyplývá, že v případě šetřené veřejné zakázky došlo k naplnění zákonem předpokládané hypotézy uvedené v § 257 písm. g) zákona, a Úřadu nezbývá než zahájené správní řízení ve smyslu předmětného ustanovení zákona zastavit.

9.      Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie po obdržení podkladů vztahujících se ke zrušení zadávacího řízení již považoval za neúčelné stanovit účastníkům správního řízení lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

10.  S ohledem na uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 76001 Zlín

2. OLMAN SERVICE s.r.o., Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno

3. Mgr. Ing. Jaromír Škára, Milady Horákové 2047/23, 602 00 Brno

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz