číslo jednací: 01268/2023/500
spisová značka: S0040/2023/VZ

Instance I.
Věc Chodník od horního Anglického resortu v obci Nelahozeves
Účastníci
  1. obec Nelahozeves
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 20. 1. 2023
Dokumenty file icon dokument ke stažení 232 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0040/2023/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-01268/2023/500

 

Brno 10. 1. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupku podle § 269 odst. 2 citovaného zákona obviněným

  • obec Nelahozeves, IČO 00237094, se sídlem Školní 3, 277 51 Nelahozeves,

v souvislosti s uveřejněním smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 10. 2021 s vybraným dodavatelem – Stavby Komeda s.r.o., IČO 05071500, se sídlem Chržín 25, 273 24 Chržín – na realizaci veřejné zakázky „Chodník od horního Anglického resortu v obci Nelahozeves“ zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo zadávací řízení,

vydává podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

I.

Obviněný – obec Nelahozeves, IČO 00237094, se sídlem Školní 3, 277 51 Nelahozeves – se dopustil přestupku při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník od horního Anglického resortu v obci Nelahozeves“, kterou uzavřel dne 11. 10. 2021 s vybraným dodavatelem – Stavby Komeda s.r.o., IČO 05071500, se sídlem Chržín 25, 273 24 Chržín – neuveřejnil podle § 219 odst. 1 citovaného zákona na profilu zadavatele v zákonné lhůtě 15 dnů od jejího uzavření, tj. nejpozději do dne 26. 10. 2021, ale učinil tak až dne 23. 11. 2022.

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – obec Nelahozeves, IČO 00237094, se sídlem Školní 3, 277 51 Nelahozeves – podle § 269 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 5 000 Kč (pět tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I.       K POSTUPU OBVINĚNÉHO PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.      Obviněný – obec Nelahozeves, IČO 00237094, se sídlem Školní 3, 277 51 Nelahozeves (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – uzavřel dne 11. 10. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) s vybraným dodavatelem – Stavby Komeda s.r.o., IČO 05071500, se sídlem Chržín 25, 273 24 Chržín (dále jen „vybraný dodavatel“) – na realizaci veřejné zakázky „Chodník od horního Anglického resortu v obci Nelahozeves“, která byla dle textu zadávací dokumentace zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo zadávací řízení (dále jen „veřejná zakázka“). Předmětem plnění je dle čl. II smlouvy o dílo vybudování nového chodníku od horního Anglického Resortu v obci Nelahozeves.

2.        Obviněný uveřejnil dne 16. 11. 2021 na profilu zadavatele dostupném z https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=64290 smlouvu o dílo ze dne 11. 10. 2021 na veřejnou zakázku, a to bez přílohy „oceněný výkaz výměr (rozpočet)“. Tuto přílohu smlouvy o dílo zadavatel uveřejnil na svém profilu dne 23. 11. 2022.

II.     POSTUP ÚŘADU PŘED VYDÁNÍM PŘÍKAZU

3.        Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 27. 10. 2022 podnět k prošetření postupu zadavatele ve věci výše uvedené veřejné zakázky.

4.        Na základě uvedeného podnětu si Úřad vyžádal od obviněného smlouvu o dílo uzavřenou na výše uvedenou veřejnou zakázku včetně všech případných dodatků a jeho vyjádření k obsahu podnětu. Současně Úřad obviněného vyzval k podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyla na profilu zadavatele uveřejněna příloha smlouvy o dílo „oceněný výkaz výměr (rozpočet)“.

5.        Ve svém vyjádření ze dne 30. 11. 2022 obviněný mj. konstatoval, že si je své chyby vědom a přijal opatření, aby se tato situace v budoucnu již neopakovala. K neuveřejnění přílohy smlouvy o dílo obviněný uvedl, že tuto chybu napravil, když předmětnou přílohu uveřejnil dodatečně.

ZÁVĚRY ÚŘADU

6.        Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Podle § 150 odst. 1 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, přičemž vydání příkazu je prvním úkonem v řízení o přestupku.

K výroku I. tohoto příkazu

Relevantní ustanovení právních předpisů

7.        Podle § 219 odst. 1 zákona uveřejní veřejný zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo do konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému. To neplatí pro

a.      smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty,

b.      smlouvu na veřejnou zakázku, u které veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 29 písm. a) až c) a písm. l) bod 2, § 30 písm. d) nebo § 191 odst. 2 písm. e) zákona,

c.       pro zadavatele, který je zpravodajskou službou podle jiného právního předpisu, nebo

d.      smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu. 

8.        Podle § 269 odst. 2 zákona se veřejný zadavatel dopustí přestupku při uveřejňování podle tohoto zákona tím, že neuveřejní smlouvu na veřejnou zakázku podle § 219 odst. 1 zákona.

Zjištěné skutečnosti

9.      Obviněný uzavřel dne 11. 10. 2021 s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky.

10.  Podle bodu III. smlouvy o dílo celková cena za provedení díla činí 1 854 877,57 Kč bez DPH.

11.  Dle čl. XV. smlouvy o dílo je její nedílnou součástí příloha „oceněný výkaz výměr (rozpočet)“ (dále jen „příloha smlouvy“).

12.  Z profilu zadavatele vyplývá, že smlouva o dílo na něm byla uveřejněna dne 16. 11. 2021, a to bez přílohy. Přílohu smlouvy obviněný uveřejnil na profilu zadavatele dne 23. 11. 2022.

13.  Platný profil zadavatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-nelahozeves byl pod ev. č. Z2018-033497 zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 10. 2018.

Právní posouzení

14.  Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že ustanovení § 219 odst. 1 zákona upravuje povinnost veřejného zadavatele uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření. Uveřejnění smlouvy umožňuje kontrolu vynakládání veřejných prostředků zadavatelem ze strany ostatních subjektů (veřejnosti), a výrazně se v něm tak promítá zásada transparentnosti uvedená v § 6 odst. 1 zákona.

15.  Úřad dále v obecné rovině dodává, že v § 219 odst. 1 písm. a) – d) zákona je výslovně stanoveno, na které smlouvy, případně zadavatele, se povinnost uveřejnění smluv na profilu zadavatele nevztahuje. Úřad v této souvislosti konstatuje, že žádná z výjimek dle § 219 odst. 1 písm. a) až d) zákona v šetřeném případě není naplněna.

16.  Z výše uvedené jednoznačně vyplývá, že jelikož byla smlouva uzavřena dne 11. 10. 2021 obviněný byl povinen ji na profilu zadavatele uveřejnit do 15 dnů od jejího uzavření, tedy nejpozději dne 26. 10. 2021.

17.  Z profilu zadavatele bylo zjištěno, že smlouva o dílo sice byla na profilu zadavatele zveřejněna, ale až dne 16. 11. 2021, přičemž součástí uveřejněné smlouvy o dílo nebyla příloha „oceněný výkaz výměr (rozpočet)“.

18.  K povaze výše uvedené přílohy smlouvy Úřad dodává, že dle čl. XV. smlouvy o dílo je tato příloha její nedílnou součástí. V souvislosti s povinností uveřejnění nedílných příloh smlouvy Úřad odkazuje na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0165/2019/VZ-32448/2019/322/BVí ze dne 26. 11. 2019, z něhož vyplývá, že pokud zadavatel učiní určité přílohy součástí smlouvy tak, že uvede, že jsou její nedílnou součástí, je povinen je zveřejnit stejným způsobem, jako uzavřenou smlouvu.

19.  Jelikož příloha smlouvy byla v rámci textu smlouvy o dílo výslovně označena jako její nedílná součást, byl obviněný povinen tuto přílohu zveřejnit společně se smlouvou o dílo v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo. Obviněný však dne 16. 11. 2021 na svém profilu zveřejnil pouze smlouvu o dílo (samotný text smlouvy bez přílohy), a to navíc po zákonem stanovené lhůtě. Příloha smlouvy, která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, byla na profilu zadavatele uveřejněna až dne 23. 11. 2022.

20.  Na základě výše uvedeného považuje Úřad za prokázané, že obviněný svou povinnost v zákonné lhůtě, tzn. uveřejnění smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření, nesplnil, když předmětnou smlouvu o dílo na profilu zadavatele uveřejnil v úplném znění [tj. včetně přílohy smlouvy] až dne 23. 11. 2022, a dopustil se tak přestupku dle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. příkazu – uložení pokuty

21.  Úřad považuje ve smyslu ustanovení § 150 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 90 přestupkového zákona skutková zjištění za dostatečná a s ohledem na výše uvedené považuje za prokázané, že se obviněný dopustil přestupku při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

22.  Odpovědnost za přestupek zaniká mj. uplynutím promlčecí doby, která podle § 270 odst. 5 zákona činí 5 let.

23.  Podle § 31 odst. 1 přestupkového zákona počíná promlčecí doba běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

24.  V návaznosti na posledně citovaná ustanovení zákona a přestupkového zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená ve výše citovaných ustanoveních. Ke spáchání přestupku podle § 269 odst. 2 zákona došlo dne 27. 10. 2021, tj. první den po marném uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele. Správní řízení ve věci spáchání přestupku je zahájeno dnem doručení tohoto příkazu. Z uvedeného vyplývá, že promlčecí doba ve vztahu k projednávanému přestupku neuplynula a odpovědnost obviněného za projednávaný přestupek uplynutím promlčecí doby nezanikla.

25.  V daném případě se obviněný dopustil přestupku dle § 269 odst. 2 zákona. Podle ustanovení § 269 odst. 3 písm. a) zákona se za přestupek uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona.

26.  Podle § 37 písm. a) a c) přestupkového zákona se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

27.  Podle § 38 přestupkového zákona je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení přestupkového zákona, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

28.  Úřad v této souvislosti uvádí, že závažnost přestupku, která je v šetřeném případě skutečností rozhodnou pro určení výměry pokuty, je obecnou kategorií poměřující rozsah dopadu konkrétního protiprávního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Stupeň závažnosti, tedy společenské škodlivosti přestupku, je dán konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku tedy není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

29.  Co se týče posouzení povahy a závažnosti spáchaného přestupku v šetřeném případě, Úřad konstatuje, že postupem obviněného došlo k ohrožení právem chráněného zájmu spočívajícího v možnosti zpětné kontroly veřejné zakázky a postupu obviněného ze strany veřejnosti, jež přispívá k hospodárnému vynakládání veřejných prostředků. Úřad v této souvislosti uvádí, že ačkoliv obviněný v šetřeném případě nebyl povinen při zadávání veřejné zakázky postupovat v zadávacím řízení podle zákona, neboť se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu, potřeba uveřejnění úplného znění smlouvy včetně všech jejích příloh, změn a dodatků je v takové situaci zdůrazněna, neboť veřejná kontrola je de facto zahájena právě až uveřejněním smlouvy.

30.  Co se týče následků spáchání přestupku dle výroku I. tohoto příkazu, Úřad uvádí, že spáchání šetřeného přestupku vedlo k dočasnému znemožnění účinné zpětné kontroly veřejné zakázky ze strany veřejnosti.

31.  V rámci posouzení závažnosti přestupku Úřad ve prospěch obviněného zohlednil, že se v šetřeném případě jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž celková cena činí 1 854 877,57 Kč bez DPH. V této souvislosti Úřad uvádí, že zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředků stoupá zejména ve vztahu k hodnotě dané veřejné zakázky (čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole).

32.  Úřad při ukládání sankce ve prospěch obviněného také zohlednil skutečnost, že obviněný na uveřejňovací povinnost související se smlouvou o dílo zcela nerezignoval, když smlouvu o dílo v neúplném znění (tj. samotný text smlouvy bez přílohy) uveřejnil na profilu zadavatele dodatečně dne 16. 11. 2021 a její přílohu pak dne 23. 11. 2022. Obviněný tudíž do jisté míry eliminoval negativní dopady svého předchozího nezákonného postupu a možnost kontroly ze strany veřejnosti nebyla zcela zmařena.

33.  Úřad neshledal v šetřeném případě další polehčující okolnosti ani žádné přitěžující okolnosti.

34.  Po zvážení všech okolností šetřeného případu Úřad posoudil závažnost přestupků v šetřeném případě jako nízkou.

35.  Pro úplnost Úřad dodává, že Úřadu z jeho úřední činnosti není známo, že by zde projednávaný přestupek byl v souběhu s přestupkem jiným.

36.  Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci obviněného. Z návrhu rozpočtu obviněného na rok 2023 dostupného z https://nelahozeves.cz/deska/navrh-rozpoctu-obce-pro-rok-2023/ Úřad zjistil, že obviněný v roce 2023 plánuje hospodařit s rozpočtovými příjmy ve výši 166 538 000 Kč. Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k finančním prostředkům, kterými obviněný disponuje, považovat za nepřiměřeně zasahující (a v tomto smyslu nespravedlivou) ekonomickou situaci obviněného.  

37.  V této souvislosti Úřad poznamenává, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má mj. splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Stanovená výše pokuty podle Úřadu dostatečně naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

38.  Úřad posoudil postup obviněného ze všech hledisek a s ohledem na výše uvedené rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

39.  Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Správní orgán vyrozumí podatele o podání nepřípustného nebo opožděného odporu. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

Obdrží

obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz