číslo jednací: 42850/2022/162
spisová značka: V0163/2022/PZ

Instance II.
Věc Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě - rozšíření telematických systémů
Účastníci
  1. statutární město Ostrava
  2. VARS BRNO a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozhodnutí v části změněno, v části zrušeno
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 18. 1. 2023
Související rozhodnutí 23236/2022/500
34674/2022/162
01891/2023/161
42850/2022/162
Dokumenty file icon dokument ke stažení 205 KB

Spisová značka:  ÚOHS-V0163/2022/PZ

Číslo jednací:      ÚOHS-42850/2022/162                                                                                    

 

 

 

 

Brno 1. 12. 2022

 

                               

 

Ve zkráceném přezkumném řízení podle § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájeném z moci úřední ve věci přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-34674/2022/162 ze dne 11. 10. 2022, vydanému ve správním řízení o rozkladu vedeném pod sp. zn. ÚOHS-R0103/2022/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele –

  • statutární město Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, ve správním řízení zastoupeného na základě plné moci ze dne 31. 8. 2021 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno,

učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě - rozšíření telematických systémů“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 2. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-006967, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 040-097826, ve znění pozdějších oprav, jehož dalším účastníkem je navrhovatel –

  • VARS BRNO a.s., IČO 63481901, se sídlem Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 26. 8. 2021 společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, se sídlem Helfertova 2040/13, 613 00 Brno,

 

 

jsem podle ustanovení § 98 ve spojení s ustanovením § 97 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, a v souladu s ustanoveními § 90 odst. 4 a § 66 odst. 1 písm. g) téhož zákona rozhodl takto:

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-R0103/2022/VZ, č. j. ÚOHS-34674/2022/162 ze dne 11. 10. 2022

 

m ě n í m

tak, že jeho výrok nově zní takto:

„Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0365/2021/VZ, č. j. ÚOHS-23236/2022/500 ze dne 13. 7. 2022

r u š í m

a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0365/2022/VZ, zahájené dne 26. 8. 2021 na návrh navrhovatele – VARS BRNO a.s., IČO 63481901, se sídlem Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno – ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě – rozšíření telematických systémů“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 2. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021/006967 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 040-097826,

z a s t a v u j i.“

 

Odůvodnění

I.               Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a napadený příkaz

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jako „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 26. 8. 2021 návrh navrhovatele – VARS BRNO a.s., IČO 63481901, se sídlem Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno, ve správním řízení zastoupeného na základě plné moci ze dne 26. 8. 2021 společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, se sídlem Helfertova 2040/13, 613 00 Brno (dále jen „navrhovatel VARS“), na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, ve správním řízení zastoupeného na základě plné moci ze dne 31. 8. 2021 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno (dále jen „zadavatel“), při zadávání veřejné zakázky s názvem „Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě - rozšíření telematických systémů“, přičemž oznámení o zahájení tohoto zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-006967, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 040-097826, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“). Téhož dne Úřad zahájil správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

2.             Dne 13. 7. 2022 vydal Úřad rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0365/2021/VZ č. j. ÚOHS-23236/2022/500 (dále jen „rozhodnutí I. stupně“), jímž v souladu s § 265 písm. a) zákona rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

3.             Proti napadenému rozhodnutí podal navrhovatel rozklad, který byl Úřadu doručen dne 28. 7.  2022. O tomto rozkladu rozhodl předseda Úřadu rozhodnutím sp. zn. ÚOHS-R0103/2022/VZ č.j. ÚOHS-34674/2022/162 ze dne 11. 10. 2022 (dále jen „rozhodnutí II. stupně“) tak, že rozhodnutí I. stupně potvrdil a podaný rozklad zamítnul.

II.             Důvody k zahájení přezkumného řízení

4.             Dne 10. 10. 2022 obdržel Úřad rozklad proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-32653/2022/500 ze dne 19. 9. 2022 vydanému ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0036/2022/VZ. Toto správní řízení bylo zahájeno na návrh navrhovatele MASTER IT Technologies, a. s., IČO 27851931, se sídlem Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava (dále jen „navrhovatel MASTER IT“), na přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky.

5.             Navrhovatel MASTER IT ve svém rozkladu Úřad upozornil na skutečnost, že řízení o jeho návrhu mělo být zastaveno z důvodu odpadnutí předmětu řízení, neboť v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku uplynula zadávací lhůta, aniž by zadavatel odeslal oznámení o výběru dodavatele, a zadávací řízení na veřejnou zakázku tak bylo ze zákona ukončeno.

6.             Dne 28. 11. 2022 vydal předseda Úřadu rozhodnutí o rozkladu navrhovatele MASTER IT sp. zn. ÚOHS-R0139/2022/VZ č. j. ÚOHS-42247/2022/161, jímž zrušil rozhodnutí Úřadu ze dne 19. 9. 2022, sp. zn. ÚOHS-S0036/2022/VZ, č. j. ÚOHS-32653/2022/500 a zároveň zastavil správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0036/2022/VZ. Předseda Úřadu totiž shledal, že zadávací lhůta, kterou stanovil zadavatel v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku, v souladu s § 40 odst. 4 zákona uplynula a zároveň nenastala další skutečnost, která by běh zadávací lhůty stavěla, ani že by zadavatel s účastníky zadávacího řízení uzavřel dohodu dle § 40 odst. 3 zákona, která by jej opravňovala odeslat oznámení o výběru dodavatele po uplynutí zadávací lhůty.

III.           Stanovisko předsedy Úřadu

7.             Po projednání věci ve světle shora uvedených skutečností a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise byl přijat následující závěr.

8.             Marným uplynutím zadávací lhůty dle § 40 odst. 4 zákona nastala skutečnost (ukončení zadávacího řízení), která ve smyslu § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) představuje důvod pro zastavení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Ve správním řízení o rozkladu sp. zn. ÚOHS-R0103/2022/VZ mělo být rozhodnutí I. stupně zrušeno a správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0365/2021/VZ zastaveno. Zadávací lhůta totiž uplynula ještě před vydáním rozhodnutí II. stupně. Toto rozhodnutí tak bylo vydáno v rozporu se zákonem.

9.             V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které bylo rozhodnutí II. stupně změněno tak, že se ruší rozhodnutí I. stupně a správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0365/2021/VZ se zastavuje.

IV.          K naplnění předpokladů přezkumného řízení a k důvodům zrušení rozhodnutí II. stupně

10.         Dle § 94 odst. 1 správního řádu v přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Přezkumné řízení lze zahájit, i pokud je rozhodnutí předběžně vykonatelné podle § 74 správního řádu a dosud nenabylo právní moci; pokud bylo po zahájení takového přezkumného řízení podáno odvolání, postupuje se podle ustanovení hlavy VIII části druhé správního řádu. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení; tento podnět není návrhem na zahájení řízení; jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli.

11.         Dle § 96 odst. 1 správního řádu lze usnesení o zahájení přezkumného řízení vydat nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci.

12.         Dle § 97 odst. 3 správního řádu platí, že rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, příslušný správní orgán zruší nebo změní, popřípadě zruší a věc vrátí odvolacímu správnímu orgánu nebo správnímu orgánu prvního stupně; tyto správní orgány jsou vázány právním názorem příslušného správního orgánu.

13.         Dle § 98 správního řádu platí, že jestliže je porušení právního předpisu zjevné ze spisového materiálu, jsou splněny ostatní podmínky pro přezkumné řízení a není zapotřebí vysvětlení účastníků, může příslušný správní orgán provést zkrácené přezkumné řízení. Dokazování se neprovádí. Prvním úkonem správního orgánu při zkráceném přezkumném řízení je vydání rozhodnutí podle § 97 odst. 3 správního řádu.

14.         Dle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) ze dne 9. 12. 2014, č. j. 2 As 74/2013-45 je možné vydat rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení dle § 98 správního řádu pouze ve dvouměsíční subjektivní lhůtě a roční objektivní lhůtě vyplývající z § 96 odst. 1 správního řádu.

15.         Pro naplnění podmínek zahájení a vedení zkráceného přezkumného řízení je tedy třeba zabývat se těmito skutečnostmi: důvodná pochybnost o tom, zda je dotčené rozhodnutí v souladu s právními předpisy, dodržení subjektivní lhůty pro zahájení přezkumného řízení, zjevnost porušení právního předpisu a neexistence potřeby vysvětlení účastníků správního řízení.

16.         Důvodnou pochybnost o rozporu rozhodnutí II. stupně s právními předpisy pojal předseda Úřadu poté, co Úřad obdržel rozklad navrhovatele MASTER IT ze dne 10. 10. 2022. Tato důvodná pochybnost se následně změnila v závěr o zjevném porušení správního řádu, resp. zákona poté, co se předseda Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-R0139/2022/VZ podrobně zabýval během zadávací lhůty, kterou zadavatel vymezil v čl. 17 zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku v délce pěti měsíců. 

17.         V posuzované věci zadavatel stanovil v čl. 17 zadávací dokumentace zadávací lhůtu, a to v délce pěti měsíců od skončení lhůty pro podání nabídek. Počátkem zadávací lhůty byl konec lhůty pro podání nabídek, tedy 30. 7. 2021.

18.         Dne 29. 7. 2021 podal navrhovatel MASTER IT námitky proti zadávacím podmínkám a o den později tak učinil i navrhovatel VARS. Rozhodnutí zadavatele o námitkách obdrželi oba navrhovatelé dne 16. 8. 2021. Následně, dne 23. 8. 2021, podal navrhovatel MASTER IT proti rozhodnutí zadavatele o námitkách návrh na zahájení správního řízení, navrhovatel VARS tak učinil dne 26. 8. 2021. Řízení o obou těchto návrzích bylo vedeno pod společnou sp. zn. ÚOHS-S0365/2021/VZ. Zadávací lhůta tedy byla v období 30. 7. 2021 – 25. 10. 2021 stavena lhůtami blokačními dle § 246 zákona.

19.         Rozhodnutím předsedy Úřadu ze dne 29. 12. 2021 sp. zn. ÚOHS-R0168/2021/VZ, č. j. ÚOHS-43726/2021/162/BVí, které nabylo právní moci téhož dne a které bylo vydáno v řízení o rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS-S0365/2021/VZ, č. j. ÚOHS-34044/2021/500/AIv ze dne 8. 10. 2021, bylo zrušeno rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele MASTER IT podaných u zadavatele dne 29. 7. 2021. Zadavatel o námitkách tohoto navrhovatele nově rozhodl dne 13. 1. 2022. Navrhovatel MASTER IT proti novému rozhodnutí podal dne 24. 1. 2022 návrh, kterým bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0036/2022/VZ. K přezkoumání postupu zadavatele bylo Úřadem dále zahájeno správní řízení sp. zn.  ÚOHS-S0126/2022/VZ, a to z moci úřední dne 14. 3. 2022. Toto správní řízení bylo usnesením č. j. ÚOHS-14144/2022/500 ze dne 28. 4. 2022 zastaveno, neboť nebyl shledán důvod pro uložení nápravného opatření. Usnesení o zastavení správního řízení nabylo právní moci dne 14. 5. 2022. Zadávací lhůta byla tedy opět stavena blokačními lhůtami dle § 246 zákona v období od 29. 12. 2021 do 13. 5. 2022 (včetně blokační lhůty v délce 60 dnů od zahájení správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0126/2022/VZ).

20.         Dne 19. 5. 2022 zadavatel vyloučil ze zadávacího řízení společnost CROSS Zlín, a. s. Tato společnost podala dne 31. 5. 2022 proti rozhodnutí o vyloučení námitky, o kterých zadavatel rozhodl dne 13. 6. 2022 a téhož dne rozhodnutí o námitkách stěžovateli doručil. Návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení byl ze strany této společnosti podán opožděně. Správní řízení vedené o tomto návrhu pod sp. zn. ÚOHS-S0261/2022/VZ bylo tedy zastaveno, a to usnesením Úřadu ze dne 18. 7. 2022, č. j. ÚOHS-23828/2022/500. Zadávací lhůta se tedy stavila pouze v období 19. 5. 2022 – 23. 6. 2022, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu.

21.         Z uvedeného vyplývá, že zadávací lhůta plynula pouze v době 26. 10. 2021 – 29. 12. 2021 (64 dnů), 14. 5. 2022 – 19. 5. 2022 (6 dnů) a od 24. 6. 2022 do 11. 9. 2022 (80 dnů), kdy uplynula.

22.         V řízení o rozkladu sp. zn. ÚOHS-R0139/2022/VZ bylo zkoumáno, zda nastala nějaká další skutečnost, která by běh zadávací lhůty zastavila, příp. zda zadavatel s účastníky zadávacího řízení uzavřel dohodu dle § 40 odst. 3 zákona, která by jej opravňovala odeslat oznámení o výběru dodavatele po uplynutí zadávací lhůty. Žádná taková skutečnost nebyla prokázána.

23.         Zadavatel Úřadu pouze doručil návrh takové dohody s jediným aktuálním účastníkem zadávacího řízení. Z komunikace mezi zadavatelem a tímto účastníkem zadávacího řízení však vyplývá, že návrh dohody byl dodavateli zaslán až dne 25. 10. 2022, tedy v době, kdy již zadávací lhůta marně uplynula. Pokud zadavatel uvedl, že měl zájem pokračovat v zadávacím řízení a měl zájem uzavřít předloženou dohodu, takový zájem dle předsedy Úřadu nedosahoval kvalit dvoustranného právního jednání, které by vyjadřovalo konkrétní společnou vůli obou stran směřující – zde – k jednoznačnému stanovení podmínek odchýlení se od § 40 odst. 3 zákona.

24.         Bylo tedy prokázáno, že zadavatel v zadávací lhůtě neodeslal oznámení o výběru dodavatele ani se s dodavatelem nedohodl jinak ve smyslu § 40 odst. 3 písm. a) zákona. Z tohoto důvodu platí, že k ukončení zadávacího řízení došlo uplynutím zadávací lhůty dle § 40 odst. 4 zákona.

25.         V posuzované věci představuje rozhodnutí II. stupně takové rozhodnutí, které bylo vydáno poté, co předmět správního řízení odpadl, neboť zadávací řízení, jehož se přezkoumávané úkony zadavatele týkaly, bylo v souladu s § 40 odst. 4 zákona ukončeno dne 12. 9. 2022.

26.         V souladu s § 90 odst. 4 správního řádu platí, že odvolací správní orgán, tj. předseda Úřadu, je povinen v situaci, kdy zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zrušit napadené rozhodnutí a řízení zastavit. Jestliže však namísto toho bylo vydáno rozhodnutí II. stupně, které se zabývalo meritorním přezkumem rozkladových námitek navrhovatele VARS, jedná se o rozhodnutí předsedy Úřadu vydané v rozporu se správním řádem.

27.         Pokud jde o naplnění podmínky dle § 96 odst. 1 správního řádu, tedy zahájení přezkumného řízení ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se Úřad dozvěděl o důvodu pro zahájení přezkumného řízení, pokládá předseda Úřadu tuto podmínku za splněnou. O tvrzené nezákonnosti rozhodnutí II. stupně se Úřad dozvěděl dne 10. 10. 2022, kdy mu byl doručen rozklad navrhovatele MASTER IT, z něhož okolnosti uplynutí zadávací lhůty vyplynuly. Tímto dnem tedy začala běžet dvouměsíční lhůta pro zahájení přezkumného řízení dle § 96 odst. 1 správního řádu. Jak vyplývá ze shora uvedeného rozsudku rozšířeného senátu NSS, platí tato lhůta i pro zkrácené přezkumné řízení a ke dni vydání tohoto rozhodnutí v přezkumném řízení ještě neuplynula.

28.         Rovněž jsou splněny i podmínky pro provedení zkráceného přezkumného řízení dle § 98 správního řádu. Skutečnost, že zadávací lhůta v šetřeném případě uplynula, je předsedovi Úřadu známa z jeho úřední povinnosti, konkrétně z dokumentů založených ve správním spise sp. zn. ÚOHS-R0139/2022/VZ, které byly vloženy i do spisu sp. zn. ÚOHS-R0103/2022/VZ. Současně v této věci není potřeba vysvětlení účastníků správního řízení, neboť zadavatel se k otázkám plynutí zadávací lhůty vyjádřil již v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-R0139/2022/VZ a jeho další vyjádření by v této věci již nemohla přinést žádné nové skutečnosti. Stejně lze uvažovat o možném vysvětlení navrhovatele, kterému je ostatně nynější rozhodnutí v přezkumném řízení ku prospěchu, neboť v jeho důsledku fakticky odpadá rozhodnutí I. stupně, kterým byl jeho návrh zamítnut dle § 265 písm. a) zákona.

29.         Vzhledem k tomu, že nápravy zjištěné nezákonnosti lze dosáhnout změnou rozhodnutí II. stupně, nepokládal předseda Úřadu za nezbytné jeho zrušení. Tento způsob rozhodnutí v přezkumném řízení nikterak nezasahuje do práv účastníků správního řízení, neboť žádnému z nich nevzniká nově žádná povinnost, a ani fakticky jim z nynějšího rozhodnutí v přezkumném řízení neplynou žádné negativní důsledky. Rovněž vzhledem k zásadě procesní ekonomie správního řízení a minimalizaci nákladů a zatěžování dotčených osob pokládá předseda Úřadu toto řešení za nejvhodnější.

30.         Předseda Úřadu tedy v souladu s § 97 odst. 3 správního řádu mění rozhodnutí II. stupně tak, že v souladu s § 90 odst. 4 správního řádu ruší rozhodnutí I. stupně a správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0365/2022/VZ zastavuje, neboť nastala skutečnost odůvodňující zastavení řízení. Touto skutečností je pak skončení zadávacího řízení v důsledku marného uplynutí zadávací lhůty.

31.         Z obsahu spisu tohoto správního řízení je zřejmé, že žádný z účastníků netvrdil ani neprokázal, že by jiné rozhodnutí o rozkladu mohlo mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků. Nic tedy nebrání aplikaci § 90 odst. 4 správního řádu.

V.            Závěr

32.         Na základě přezkumu zákonnosti rozhodnutí II. stupně bylo shledáno, že toto rozhodnutí bylo vydáno bez přihlédnutí ke skutečnosti, že zadávací řízení, jehož se přezkoumávané úkony zadavatele týkaly, bylo ukončeno a návrh navrhovatele VARS se tak stal zjevně bezpředmětným ve smyslu § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

33.         Z tohoto důvodu předseda Úřadu přistoupil k zahájení zkráceného přezkumného řízení, v němž došlo ke změně rozhodnutí II. stupně tak, že se rozhodnutí I. stupně ruší a správní řízení zahájené na návrh navrhovatele VARS se zastavuje.

34.         V souladu s § 255 odst. 6 zákona bude do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí navrhovateli VARS vrácena kauce, kterou složil na účet Úřadu.

 

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Odboru druhostupňového rozhodování VZ, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

Obdrží

1) MT Legal s.r.o., advokátní kancelář se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

2) Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Helfertova 2040/13, 613 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz