Rozhodnutí: VZ/S185/01

Instance I.
Věc Veřejná zakázcka na dodavatele uzavřeného odběrového systému
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice Brno
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 60 písm. b) - uložení nápravy
Rok 2001
Související rozhodnutí VZ/S185/01
2R46/01-Hr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 71 KB

Č.j.: S 185/01-151/4113/01-MO

V Brně dne 18. října 2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19. 9. 2001 z vlastního podnětu podle § 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele - Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 639 00 Brno, zastoupené MUDr. Janem Burianem, ředitelem - ze dne 20. 7. 2001 o vyloučení uchazeče Ars Audio spol. s r. o., Třebohostická 2283, 100 00 Praha 10, za niž jedná Ing. Jan Liškař, jednatel, z další účasti na veřejné zakázce "na dodavatele uzavřeného odběrového systému", zadávané formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé cit. zákona o zadávání veřejných zakázek zveřejněním v Obchodním věstníku č. 23/01 pod zn. 122919-23/01 dne 6. 6. 2001, rozhodl takto:.

Zadavatel - Fakultní nemocnice Brno - porušil ustanovení § 29 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. tím, že nesprávně posoudil prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče Ars Audio spol. s r. o., Praha 10, uvedených v § 2b odst. 1 písm. d) a e) téhož zákona a následně uchazeče ze soutěže vyloučil.

Podle § 60 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., se ruší rozhodnutí zadavatele - Fakultní nemocnice Brno ze dne 20. 7. 2001 o vyloučení uchazeče Ars Audio spol. s r. o., Praha 10, z další účasti ve veřejné zakázce "na dodavatele uzavřeného odběrového systému", přičemž se zadavateli ukládá provést nové posouzení nabídky uchazeče Ars Audio spol. s r. o., Praha 10, a to do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Zadavatel - Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 639 00 Brno, zastoupená MUDr. Janem Burianem, ředitelem (dále jen "zadavatel") - vyhlásil v Obchodním věstníku č. 23/01 ze dne 6. 6. 2001 pod zn. 122919-23/01, podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. (dále jen "zákon"), obchodní veřejnou soutěž na veřejnou zakázku "na dodavatele uzavřeného odběrového systému" (dále jen "soutěž").

Zadavatel v podmínkách soutěže stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti nabídek s použitím těchto kritérií:

  1. výše nabídkové ceny,

  2. technické parametry,

  3. platební podmínky,

  4. doba expirace,

  5. rychlost dodávek,

  6. ekonomická náročnost při likvidaci odpadu.

Jak vyplývá z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 17. 7. 2001 zadavatel v soutěžní lhůtě obdržel nabídky tří uchazečů. Komise pro otevírání obálek provedla kontrolu jednotlivých nabídek z hlediska požadavků uplatněných ve výzvě a konstatovala, že uchazeč Ars Audio spol. s r. o., Třebohostická 2283, 100 00 Praha 10, za niž jedná Ing. Jan Liškař, jednatel (dále jen "Ars Audio"), neprokázal kvalifikační předpoklady.

Zadavatel následně rozhodl o vyloučení uchazeče Ars Audio z další účasti v obchodní veřejné soutěži, což oznámil jmenovanému uchazeči dopisem ze dne 20. 7. 2001. Jako důvod vyloučení uchazeče uvedl zadavatel : "Nebylo předloženo čestné prohlášení jednatelů dle § 2b odst. 1 písm. d), resp. § 2b odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších změn. Nebylo předloženo čestné prohlášení odpovědného zástupce dle § 2b odst. 1 písm. d) a e), resp. § 2b odst. 3 zákona č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších změn.".

Uchazeč Ars Audio podal proti rozhodnutí zadavatele námitky dopisem ze dne 28. 7. 2001. Zadavatel námitkám uchazeče nevyhověl, což uchazeči oznámil dopisem ze dne 6. 8. 2001, který uchazeč obdržel 8. 8. 2001.

Jmenovaný uchazeč dopisem ze dne 16. 8. 2001 podal u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který podle § 51 zákona vykonává dohled nad dodržováním tohoto zákona (dále jen "orgán dohledu"), návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, který orgán dohledu obdržel dne 20. 8. 2001.

V daném případě uchazeč Ars Audio doručil návrh po uplynutí zákonem stanovené desetidenní lhůty, a proto byl jeho návrh orgánem dohledu v samostatném správním řízení rozhodnutím č. j. S 175/01-151/3748/01-MO zamítnut (předmětné rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 10. 2001).

Orgán dohledu po přezkoumání dokumentace o zadání veřejné zakázky získal pochybnosti o správnosti úkonů a postupů zadavatele v předmětné veřejné zakázce, a proto zahájil správní řízení z úřední povinnosti ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

Podle § 58 zákona a podle § 14 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb. účastníky tohoto řízení jsou:

  1. Zadavatel,

  1. Uchazeč Ars Audio, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 15. 8. 2001 Mgr. Ladou Boudovou, bytem Pod Terebkou 12, 140 00 Praha 4 - Nusle.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem ze dne 18. 9. 2001, ve kterém rovněž účastníky řízení seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl jim lhůtu, v níž se mohli ke zjištěným skutečnostem vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření. Spolu s oznámením o zahájení řízení uložil orgán dohledu zadavateli svým rozhodnutím č. j. S 185/010-151/3750/01-MO ze dne 18. 9. 2001 předběžné opatření podle § 43 odst. 1 písm. a) správního řádu, a to nepokračovat v zadávání veřejné zakázky a neuzavírat smlouvu na plnění veřejné zakázky, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí orgánu dohledu ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele učiněných v průběhu zadávání uvedené veřejné zakázky.

K zahájení správního řízení se vyjádřil zadavatel dopisem ze dne 24. 9. 2001, ve kterém uvádí, že uchazeč Ars Audio nesplnil kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. d) a e) zákona tím, že ve své nabídce nebyla předložena čestná prohlášení obou jednatelů a odpovědného zástupce uchazeče o splněních uvedených kvalifikačních předpokladů. Zadavatel se domnívá, že čestná prohlášení, která byla v nabídce předložena obsahovala pouze sdělení, že nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, či disciplinárně potrestána obchodní společnost Ars Audio, nikoliv však její jednatelé a odpovědný zástupce. Zadavatel se domnívá, že jeho rozhodnutí o vyloučení jmenovaného uchazeče je v souladu se zákonem.

Orgán dohledu po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů dospěl k následujícím rozhodným závěrům.

Zadavatel svým rozhodnutím ze dne 20. 7. 2001 vyloučil uchazeče Ars Audio z další účasti na veřejné zakázce, poněvadž podle jeho názoru uchazeč nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů podle § 2b odst. 1 písm. d) zákona a podle § 2b odst. 1 písm. e) zákona.

Uchazeč prokazuje ve své nabídce kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 zákona v souladu s ustanovením § 2c odst. 1 zákona dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku a čestným prohlášením o splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm b), c), d), e) a f) zákona. Podle doslovné citace § 2b odst. 1 písm. d) a e) zákona kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky splňuje "uchazeč, který nebyl pravomocně odsouzen" pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku a "který nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán" podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky.

Z nabídky uchazeče Ars Audio orgán dohledu zjistil, že uchazeč doložil k prokázání kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. d) a v § 2b odst. 1 písm. e) zákona čestná prohlášení o splnění uvedených kvalifikačních předpokladů, podepsaná oběma jednateli společnosti i odpovědným zástupcem uchazeče. Vlastní obsah a formulace výše uvedených čestných prohlášení, tak jak byla doložena v nabídce uchazeče, vychází z doslovného znění ustanovení § 2b odst. 1 písm. d) a e) zákona. I když není možné, jak uvádí zadavatel ve vyjádření k zahájení správního řízení ze dne 24. 9. 2001, trestně či disciplinárně potrestat právnickou osobu, nelze z další účasti v obchodní veřejné soutěži vyloučit uchazeče, jehož čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. d) a e) zákona se opírá přímo o text cit. ustanovení zákona. Jmenovaný uchazeč tedy bezezbytku prokázal kvalifikační předpoklady uvedené v § 2b odst. 1 písm. d) a e) zákona.

Tím, že zadavatel nesprávně posoudil nabídku uchazeče z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a uchazeče vyloučil z další účasti v obchodní veřejné soutěži, porušil ustanovení § 29 odst. 4 zákona, podle něhož může být z obchodní veřejné soutěže vyloučen pouze uchazeč, jehož nabídka je z hlediska zadavatelem vyhlášených podmínek soutěže neúplná.

Po provedeném správním řízení a zhodnocení všech důkazů, jak v jejich souvislosti, tak jednotlivě, orgán dohledu konstatuje, že zadavatel nepostupoval při posuzování kvalifikačních předpokladů uchazeče Ars Audio v souladu se zákonem, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. K dosažení nápravy je v šetřeném případě nutné, aby zadavatel provedl nové posouzení nabídky uchazeče Ars Audio.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru

Obdrží účastníci řízení:

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 639 00 Brno, zast. MUDr. Janem Burianem

Mgr. Lada Boudová, Pod Terebkou 12, 140 00 Praha 4 - Nusle

Na vědomí:

Ars Audio spol. s r. o., Třebohostická 2283, 100 00 Praha 10, zast. Ing. Janem Liškařem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en