číslo jednací: 44234/2022/163
spisová značka: R0162/2022/VZ

Instance II.
Věc Svazková základní škola v Úvalech – generální projektant - DÚR, DSP, DPS a AD
Účastníci
  1. Dobrovolný svazek obcí Povýmolí
  2. Energy Benefit Centre a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozhodnutí zrušeno, řízení zastaveno
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 13. 1. 2023
Dokumenty file icon dokument ke stažení 257 KB

Spisová značka:  ÚOHS-R0162/2022/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-44234/2022/163                                                                                    

 

 

 

Brno 12. 1. 2023

 

                               

 

V řízení o rozkladu ze dne 24. 11. 2022 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne a podaném zadavatelem –

  • Dobrovolný svazek obcí Povýmolí, IČO 04363531, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, ve správním řízení právně zastoupeným na základě plné moci ze dne 27. 7. 2022 Mgr. Filipem Karpíškem, advokátem, ev. č. ČAK 09494, se sídlem Nemocniční 321, 471 54 Cvikov,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0329/2022/VZ, č. j. ÚOHS-39084/2022/500 ze dne 4. 11. 2022, vydanému ve správním řízení zahájeném dne 22. 7. 2022 na návrh z téhož dne, podaným navrhovatelem –

  • společnost Energy Benefit Centre a. s., IČO 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha,

ve věci přezkoumání úkonů výše označeného zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem Svazková základní škola v Úvalech – generální projektant - DÚR, DSP, DPS a AD“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 11. 5. 2022 a uveřejněno dne 16. 5. 2022 pod ev. č. Z2022-018521, ve znění pozdější opravy a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 16. 5. 2022 pod ev. č. 2022/S 094-259910, ve znění pozdější opravy,

jsem podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0329/2022/VZ, č. j. ÚOHS-39084/2022/500 ze dne 4. 11. 2022

r u š í m

 

a správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0329/2022/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Dobrovolný svazek obcí Povýmolí, IČO 04363531, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Svazková základní škola v Úvalech – generální projektant - DÚR, DSP, DPS a AD“

 

z a s t a v u j i.

 

Odůvodnění

I.               Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 22. 7. 2022 návrh navrhovatele – společnosti Energy Benefit Centre a. s., IČO 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha, (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Dobrovolný svazek obcí Povýmolí, IČO 04363531, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, ve správním řízení právně zastoupeného na základě plné moci ze dne 27. 7. 2022 Mgr. Filipem Karpíškem, advokátem, ev. č. ČAK 09494, se sídlem Nemocniční 321, 471 54 Cvikov, (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Svazková základní škola v Úvalech – generální projektant - DÚR, DSP, DPS a AD“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 11. 5. 2022 a uveřejněno dne 16. 5. 2022 pod ev. č. Z2022-018521, ve znění pozdější opravy a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 16. 5. 2022 pod ev. č. 2022/S 094-259910, ve znění pozdější opravy (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „správní řízení“).

3.             Návrh navrhovatele směřoval proti zadávacím podmínkám. Konkrétně navrhovatel nejprve upozornil na znění čl. 6.4.1.1. zadávací dokumentace, kde zadavatel k prokázání technické kvalifikace (dále též „TK“) dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona požadoval předložení seznamu významných služeb, z něhož bude mj. vyplývat, že příslušný dodavatel realizoval alespoň jednu službu spočívající ve zpracování projektové dokumentace, kterou dodavatel poskytl jako generální projektant, a to pro stavbu občanského vybavení ve smyslu konkrétního výčtu přípustných staveb definovaného v témže článku zadávací dokumentace (k celému znění zadávací podmínky odkazuji na bod 5 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Podle navrhovatele zadavatel stanovil výčet staveb, který obsahuje minimum společných prvků, ať už technických či legislativních. Výčet má být sestaven zcela nelogicky, resp. nedůvodně, když v souvislosti se stavbami ve výčtu uvedenými nelze spolehlivě identifikovat vzájemné podobnosti, jež by byly příznačné toliko pro stavby v příslušném výčtu zahrnuté a které by naopak nebyly příznačné pro jakoukoliv jinou stavbu, tj. stavbu v seznamu dle čl. 6.4.1.1. zadávací dokumentace neuvedenou.

4.             Ve stejném článku zadávací dokumentace zadavatel stanovil požadavek na předložení zkušeností s projektováním stavby občanské vybavenosti, jejíž realizace alespoň započala, tj. na základě níž byly stavební práce alespoň započaty (pro celé znění opět odkazuji na bod 5 odůvodnění napadeného rozhodnutí). K tomu navrhovatel uvedl, že po odevzdání projektové dokumentace nemá možnost ovlivnit, kdy a zda vůbec bude stavba realizována. Navrhovatel nespatřoval rozdíl mezi projektovou dokumentací, na základě které dosud nebyla zahájena stavba, a tou, na základě které byla právě zahájena, ale není dokončena, tj. ve fázi, kdy nelze zjistit kvalitu a vady projektové dokumentace.

II.             Napadené rozhodnutí

5.             Dne 4. 11. 2022 vydal Úřad rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0329/2022/VZ, č. j. ÚOHS-39084/2022/500 (dále jen „napadené rozhodnutí“).

6.             Výrokem I napadeného rozhodnutí Úřad konstatoval, že zadavatel stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem tím, že požadoval k prokázání TK alespoň jednu službu spočívající ve zpracování projektové dokumentace ke stavbě občanského vybavení, když zároveň uzavřeným výčtem stanovil, co se stavbou občanského vybavení rozumí, aniž by pro to existoval objektivní důvod, čímž stanovil požadavky k prokázání TK nepřiměřeně vzhledem ke složitosti veřejné zakázky a vytvořil tak bezdůvodně překážky hospodářské soutěže a omezil účast dodavatelů.

7.             Výrokem II napadeného rozhodnutí Úřad konstatoval, že zadavatel stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem tím, že požadoval prokázání tohoto kritéria TK předložením významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace stavby občanského vybavení, „jejíž stavba byla alespoň zahájena a realizace dosud probíhá“, aniž by proto existoval objektivní důvod, čímž stanovil požadavky k prokázání TK nepřiměřeně vzhledem ke složitosti předmětu veřejné zakázky, které vytvořily bezdůvodné překážky hospodářské soutěže, a omezil tak účast dodavatelů v zadávacím řízení na citovanou veřejnou zakázku.

8.             Výrokem III napadeného rozhodnutí Úřad jako nápravné opatření zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku.

9.             Výrokem IV napadeného rozhodnutí Úřad zadavateli uložil zákaz uzavření smlouvy v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

10.         Výrokem V napadeného rozhodnutí Úřad zadavateli uložil povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč.

11.         V odůvodnění výroku I napadeného rozhodnutí Úřad uvedl, že stavby uvedené v čl. 6.4.1.1. zadávací dokumentace nelze považovat za vzájemně podobné a není jasné, jaké souhrnné specifické rysy podobnosti tyto stavby splňují. K zdůvodnění zadavatele Úřad mimo jiné konstatoval, že není zřejmá podobnost prostorového uspořádání kina či koncertní síně na jedné straně a školy na straně druhé. Zadavatel dle Úřadu neprokázal, že by byly stavby do výčtu zahrnuté specifické co do počtu uživatelů, a to stejné platí ve vztahu ke způsobu užívání staveb. Dále zadavatel zmínil specifické postupy, avšak pouze velmi vágně, což Úřad neaproboval. Bodové ohodnocení staveb občanské vybavenosti na základě podobnosti s budovou školy zpracované Ing. arch. Adamem Fröhlichem, na základě které pak zadavatel stavby na určitou bodovou hranici zařadil do předmětného výčtu, Úřad označil za málo objektivní (výsledná hodnota je závislá na kritériích, která si vybere osoba přidělující body; není zřejmé na základě čeho byly přidělovány 1-3 body a proč je hranice 24 bodů právě hranicí podobnosti; předmětný výčet staveb neodůvodňuje ani seznam norem, který zadavatel předložil). Úřad tak neshledal podobnosti stran tvrzených charakteristických znaků a zadavatel neunesl důkazní břemeno ke zdůvodnění omezení okruhu způsobilých dodavatelů, resp. z jakého důvodu není předmětný výčet staveb širší.

12.         V odůvodnění výroku II napadeného rozhodnutí Úřad uvedl, že dodavatel, třebaže zpracuje projektovou dokumentaci kvalitně, řádně a včas, nemůže tuto poskytnutou službu použít jako referenční zakázku, pokud nebyly započaty stavební práce, přičemž nemůže ovlivnit otázku zahájení stavby. Podle Úřadu nelze bez dalšího uzavřít, že projektová dokumentace, na základě níž byly zahájeny stavební práce, je kvalitnější než projektová dokumentace, na jejímž základě stavební práce teprve budou započaty. Napadená kvalifikační podmínka tak  byla podle Úřadu stanovena nepřiměřeně vzhledem k objektivním potřebám zadavatele stran požadavků na prokázání TK.

III.           Rozklad zadavatele

13.         Dne 24. 11. 2022 Úřad obdržel rozklad zadavatele z téhož dne. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo zadavateli doručeno dne 10. 11. 2022. Rozklad byl tedy podán v zákonné lhůtě.

Námitky rozkladu

14.         Zadavatel v rozkladu namítá, že výrok I napadeného rozhodnutí Úřad odůvodnil pouze neexistencí rozdílů mezi stavbami ve výčtu uvedenými a stavbami jinými a zadavatel neprokázal opak, přičemž názor odborného poradce byl bagatelizován.

15.         Podle zadavatele je stavba základní školy velmi specifickou stavbou, která se v mnoha ohledech od jiných budov odlišuje, přičemž požadavek na prokázání zkušenosti s projektováním stavby školy má být legitimní. K tomu zadavatel již v prvostupňovém řízení poukazoval na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0433/2018/VZ-32812/2018/533/BKu ze dne 29. 11. 2018, se kterým se Úřad nevypořádal a napadené rozhodnutí zatížil vadou nepřezkoumatelnosti. Odkazované rozhodnutí mělo aprobovat postup zadavatele spočívající v požadavku na doložení zkušenosti s plněním, které bylo předmětem veřejné zakázky, avšak Úřad se nevypořádal s odkazem na praxi jiných zadavatelů a požadavkem na dřívější projektování školy. Zadavatel předpokládal přiměřenost a logičnost tohoto postupu s ohledem na to, že tento nebyl dříve rozporován.

16.         Zadavatel v rozkladu uvádí, že připuštěním prokazování zkušeností i jinými stavbami zmírnil požadavky na TK a za tento prosoutěžní přístup byl potrestán. Úřad dle zadavatele přehlédl, že je laikem v oblasti projektování staveb a nemůže po něm být požadováno, aby se stal odborníkem, který bude schopen rozlišovat charakteristiku jednotlivých typů budov. Zadavatel proto dle svého tvrzení nemohl porušit zákon, pokud vycházel z odborného názoru několika architektů. Zadavatel má za to, že Úřad popřel právo stanovit požadovanou úroveň TK podle svých potřeb a rozumné úvahy.

17.         Dále zadavatel vytýká Úřadu, že zcela vybočil ze zákonných mantinelů jeho kompetencí (břemeno tvrzení a důkazní nese navrhovatel a Úřad se podáním návrhu nestává vyšetřovacím orgánem, který nahrazuje aktivitu navrhovatele). Zadavatel má za to, že by to měl být právě Úřad coby správní orgán, kdo prokáže a odůvodní, že postup zadavatele nebyl souladný se zákonem. Podle zadavatele Úřad v jiných správních řízeních takto přísné požadavky nemá, přičemž je neakceptovatelné, aby byli zadavatelé nuceni k tomu, aby rozsáhle zdůvodňovali a prokazovali neexistující skutečnosti, tj. že stavby do výčtu nezahrnuté nemají podobnosti se stavbou školy (k tomu zadavatel odkazuje na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0122/2019/VZ-26282/2019/322/HSc ze dne 25. 9. 2019).

18.         Následně zadavatel v rozkladu zdůrazňuje, že Úřad ignoroval jeho nikterak excesivní úvahu zahrnující zmírnění požadavků na doložení významných služeb (zadavatel nalezl obdobné stavby ve stavbách občanského vybavení dle právních předpisů a tento výčet nechal posoudit odborným poradcem za účelem vytipování prvků významných pro projektování školy a některé z nich připustil k prokázání TK). Obdobnou stavbou dle zadavatele není stavba kostela, přičemž Úřad v tomto ohledu nepochopitelně převzal argumentaci navrhovatele (stavbou pro duchovní osvětu může být i náboženské výchovné zařízení, které má se školou řadu společných znaků).

19.         Zadavatel v rozkladu namítá, že Úřad posuzoval shodné vnitřní uspořádání staveb, podobný počet uživatelů a způsob užívání staveb pouze izolovaně, nikoliv komplexně a rovněž se nezabýval argumentací navrhovatele poukazující na dřívější rozhodovací praxi Úřadu a dotačních orgánů ohledně stanovení kvalifikace v rámci stavebních prací a aplikací těchto závěrů na kvalifikaci při zadávání projektových prací.

20.         Podle zadavatele Úřad nepředložil přesvědčivou argumentaci ani v odůvodnění výroku II napadeného rozhodnutí s tím, že nezákonnost zadavatelova postupu nelze spatřovat v tom, že dle názoru Úřadu zadavatel zákonnost svého postupu objektivně neprokázal.

21.         Zadavatel dodává, že jeho přístup spočívající v připuštění staveb již zahájených, nikoliv již dokončených, nelze sankcionovat zrušením zadávacího řízení. Podle zadavatele nelze ignorovat efekt rozšíření okruhu potenciálních dodavatelů, přičemž zmiňuje okamžiky, které mohl pro přípustnost reference stanovit, a dodává, že legitimním by byl každý z nich – dokumentace již byla akceptována objednatelem, byla posouzena ze strany zhotovitelů stavby a bylo vydáno stavební povolení, což představuje zvýšenou pravděpodobnost kvality dokumentace.

22.         Zadavatel v závěru rozkladu poukazuje na údajnou šikanózní povahu návrhu, kterému předcházely námitky podané těsně před uplynutím lhůty pro podání nabídek, k čemuž se Úřad v napadeném rozhodnutí nevyjádřil.

Závěr rozkladu

23.         Zadavatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání, respektive aby napadené rozhodnutí změnil tak, že se návrh zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Vyjádření navrhovatele k rozkladu

24.         Dne 1. 12. 2022 obdržel předseda Úřadu vyjádření navrhovatele k rozkladu z téhož dne.

25.         Navrhovatel ve vyjádření k rozkladu uvedl, že zadavatel ignoroval dřívější upozornění na nezákonnost předmětného požadavku na TK. Navrhovatel uvádí, že na rozdíl od zadavatele je v oboru odborníkem, a proto přesně ví, jaké jsou či nejsou rozdíly mezi jednotlivými druhy staveb, protože tyto stavby již řadu let projektuje. Pokud zadavatel tvrdí něco jiného, musí svůj názor podepřít konkrétními odbornými argumenty. Navrhovatel uvedl, že kvalifikace je základním sítem v zadávacích řízeních a neslouží k výběru nejvhodnějšího dodavatele. Pokud jde zadavateli o soutěžení kvality, může tak učinit prostřednictvím hodnoticích kritérií. Navrhovatel označil argumentaci Úřadu za přehlednou, systematickou a dostatečně podrobnou.

26.         K požadavku na stavbu zahájenou navrhovatel uvedl, že po odevzdání objednateli nemá dodavatel možnost ovlivnit, zda a kdy bude stavba realizována – neexistuje kvalitativní rozdíl mezi projektovou dokumentací v momentě, kdy stavba není zahájena a kdy zahájena je, avšak není dokončena.

27.         Navrhovatel odmítl, že by byl jeho návrh šikanózní. Pokud by takový měl být, vůbec by v průběhu zadávacího řízení zadavatele na jeho chyby v zadávací dokumentaci neupozorňoval a rovnou by podal námitky.

28.         V závěru svého vyjádření navrhovatel vyjádřil souhlas se závěry učiněnými Úřadem v napadeném rozhodnutí.

IV.          Řízení o rozkladu

29.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 a podle § 88 odst. 1 správního řádu, a proto předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Procesní postup v řízení o rozkladu

30.         Dne 20. 12. 2022 obdržel Úřad podání zadavatele z téhož dne označené jako „Informace o úkonech v zadávacím řízení“. V tomto dokumentu zadavatel Úřadu sdělil, že dne 20. 12. 2022 ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona rozhodl o zrušení zadávacího řízení. Přílohou tohoto podání zadavatel učinil rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 20. 12. 2022.

31.         V důsledku změny skutkových okolností – zrušení zadávacího řízení – předseda Úřadu usnesením č. j. ÚOHS-00112/2023/163 ze dne 3. 1. 2023 vyzval účastníky správního řízení, aby se v jím stanovené lhůtě vyjádřili k novým podkladům rozhodnutí.

32.         Dne 10. 1. 2023 Úřad obdržel vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž Úřadu sdělil, že v zákonné lhůtě žádný z účastníků zadávacího řízení nepodal proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení námitky. V závěru svého vyjádření zadavatel navrhl, aby předseda Úřadu podle § 257 písm. g) zákona správní řízení zastavil.

Stanovisko předsedy Úřadu

33.         Po projednání věci rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech dospěl předseda Úřadu s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise k následujícímu závěru.

34.         Jelikož v průběhu tohoto řízení o rozkladu bylo zjištěno, že ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s § 257 písm. g) zákona nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího je třeba napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit.

V.            K důvodům zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení

35.         Podle § 152 odst. 5 správního řádu, nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání.

36.         Podle § 90 odst. 4 správního řádu, jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků.

37.         Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

38.         Úřad zahájil toto správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 249 zákona na základě písemného návrhu navrhovatele. V době podání návrhu bylo cílem navrhovatele zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

39.         V průběhu vedení tohoto správního řízení však došlo ke zrušení zadávacího řízení zadavatelem dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona. V zákonem stanovené lhůtě nebyly podány námitky proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

40.         Skutečnost, že zadavatel zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku, je zákonem předpokládaný procesní důvod pro zastavení řízení podle § 257 písm. g) zákona. Po zrušení zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky již totiž nelze dosáhnout cíle, ke kterému směřoval návrh navrhovatele, jenž se domáhal právě zrušení zadávacího řízení. Nebylo by tedy účelné dále pokračovat ve správním řízení, jehož základní smysl, tj. přezkoumání úkonů zadavatele ve správním řízení a eventuální uložení nápravného opatření, již nemůže být naplněn (v tomto případě potvrzení či zrušení napadeného rozhodnutí, kterým bylo uloženo nápravné opatření).

41.         Povinností Úřadu vést řízení o přezkoumání úkonů zadavatele i poté, co bylo zrušeno zadávací řízení, se Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) zabýval i např. v rozsudku sp. zn. 5 As 74/2015 ze dne 29. 3. 2016, ve kterém NSS učinil stejný závěr: „Je-li k stěžovateli a) [tj. Úřad, pozn. předsedy Úřadu] podán návrh na přezkum úkonu zadavatele, kterým zadavatel zrušil zadávací řízení, a zruší-li zadavatel tento svůj úkon v průběhu správního řízení vedeného stěžovatelem a), pak odpadl předmět řízení a stěžovatel a) je povinen řízení z procesních důvodů pro zjevnou bezpředmětnost návrhu zastavit podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu. V takovém případě je z povahy věci vyloučen meritorní přezkum. V řízení se proto stěžovatel a) nemůže věcně zabývat jakýmikoliv úkony zadavatele, a to ani dalším případným rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení.“ Přestože závěry citovaného rozsudku dopadají na právní úpravu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou plně aplikovatelné i za účinnosti zákona a v nyní řešené věci. Povinnost Úřadu vést řízení o přezkoumání úkonů zadavatele i poté, co bylo zrušeno zadávací řízení na předmět plnění veřejné zakázky, tj. poté co odpadl předmět řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, by byla konstruována nad rámec platné právní úpravy a zákonem stanovené pravomoci Úřadu.

42.         V přezkoumávané věci by případné rozhodnutí o rozkladu nesplnilo svůj účel, tj. i kdyby bylo možné v rámci tohoto správního řízení docílit pravomocného meritorního výroku Úřadu ve věci návrhu navrhovatele, nemělo by pro navrhovatele význam, neboť již není zadávacího řízení, v němž by bylo možné uložit nápravné opatření.

43.         Co se týče námitek uvedených v rozkladu zadavatele k meritu věci, je třeba konstatovat, že není namístě se jimi zabývat, protože není naplněn procesní rámec pro věcný přezkum. Zrušením zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky došlo k odpadnutí předmětu řízení a vznikla tak překážka, kvůli které již Úřad (ani jeho předseda) nemůže v řízení věcně rozhodnout.

44.         Vzhledem k tomu, že ze spisového materiálu vyplývá, že zadávací řízení bylo zadavatelem zrušeno, a s ohledem na to, že z obsahu správního spisu je zřejmé, že žádný z účastníků správního řízení netvrdil ani neprokázal, že by jiné rozhodnutí o rozkladu mohlo mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků, nezbývá než ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu v návaznosti na § 257 písm. g) zákona napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit.

VI.          Závěr

45.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, je třeba uzavřít, že nastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona nelze dále odvolat.

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Obdrží

1.         Mgr. Filip Karpíšek, advokát, Nemocniční 321, 471 54 Cvikov

2.         Energy Benefit Centre a. s., Křenova 438/3, 162 00 Praha,

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz