číslo jednací: 34429/2022/500
spisová značka: S0224/2022/VZ

Instance I.
Věc Odstranění a náprava havarijního stavu v hale č. 24 v areálu Pražské tržnice, k. ú. Holešovice
Účastníci
  1. hlavní město Praha
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 70 zák. č. 500/2004 Sb. - oprava rozhodnutí
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 19. 10. 2022
Související rozhodnutí 17819/2022/500
26516/2022/161
34429/2022/500
32057/2022/510
37024/2022/161
Dokumenty file icon dokument ke stažení 206 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0224/2022/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-34429/2022/500

 

Brno 3. 10. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci uložení pokuty za přestupek podle § 268 odst. 1 písm. a) citovaného zákona spáchaný obviněným

  • hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha

v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek mimo zadávací řízení, jejichž předmětem je provedení stavebních prací týkajících se odstranění a nápravy havarijního stavu zjištěného v hale č. 24 v areálu Pražské tržnice, k. ú. Holešovice, byly uzavřeny následující smlouvy

  • objednávka č. OBJ/35/03/011899/2021 ze dne 25. 6. 2021 sjednaná mezi jmenovaným obviněným a dodavatelem G-TERRA s.r.o., IČO 24807320, se sídlem Hlavní 293, 250 89 Lázně Toušeň, a
  • objednávka č. OBJ/35/03/012101/2021 ze dne 15. 7. 2021 sjednaná mezi jmenovaným obviněným a dodavatelem DRUŽSTVOFART, družstvo, IČO 06178405, se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha – Třebonice,

vydává z moci úřední podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-32057/2022/510 ze dne 14. 9. 2022 toto:

opravné rozhodnutí:

Ve výroku I. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-32057/2022/510 ze dne 14. 9. 2022 se vypouští text Pokuta je splatná do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.“ a nahrazuje se následujícím textem:

Pokuta je splatná do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.“

 

Odůvodnění

1.      Dne 14. 9. 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) vydal ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0224/2022/VZ rozhodnutí č. j. ÚOHS‑32057/2022/510 z téhož dne (dále též jen „rozhodnutí“). Ve výroku I. rozhodnutí Úřad rozhodl o tom, že za spáchání přestupku, o němž bylo rozhodnuto výrokem I. příkazu č. j. ÚOHS-17819/2022/500 ze dne 26. 5. 2022, který nabyl právní moci dne 4. 6. 2022, se obviněnému – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha – ukládá pokuta ve výši 200 000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých). V závěru výroku I. rozhodnutí Úřad uvedl, že: „Pokuta je splatná do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.“. Tento text představuje zřejmou nesprávnost, a to z následujícího důvodu.

2.      Z označení samotného rozhodnutí, jakož i jeho odůvodnění a poučení vyplývá, že o uložení pokuty zadavateli bylo rozhodnuto „rozhodnutím“, nikoliv „příkazem“. Z tohoto důvodu je v citované části výroku I. rozhodnutí uvedena zřejmá nesprávnost spočívající v chybném označení formy rozhodnutí. Jedná se tedy o zřejmou písařskou chybu.

3.      Podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.

4.      Úřad konstatuje, že opravou citované části výroku I. rozhodnutí nedochází ke změně skutkových zjištění a provedeného právního hodnocení.

5.      Vzhledem k výše uvedené zjištěné nesprávnosti ve výroku I. rozhodnutí Úřad provedl z moci úřední podle § 70 správního řádu tímto opravným rozhodnutím příslušnou opravu.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podle § 70 správního řádu má právo podat rozklad proti tomuto rozhodnutí pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz