číslo jednací: 37200/2022/500
spisová značka: S0095/2022/VZ

Instance I.
Věc Log management
Účastníci
  1. statutární město Brno
  2. VISITECH a.s.
  3. AXENTA a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 9. 11. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 238 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0095/2022/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-37200/2022/500

 

Brno  24. 10. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. 2. 2022 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – statutární město Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
  • navrhovatel – VISITECH a.s., IČO 25543415, se sídlem Košinova 655/59, Královo Pole, 612 00 Brno, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 24. 2. 2022 Mgr. Markem Šimkou, advokátem, ev. č. ČAK 14811, IČO 01333712, se sídlem Šumavská 519/35, 602 00 Brno,
  • vybraný dodavatel – AXENTA a.s., IČO 28349822, se sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 3. 3. 2022 JUDr. Jindřichem Jaškem, advokátem, ev. č. ČAK 18759, IČO 75570823, se sídlem Koliště 259/55, 602 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Log management“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 7. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 8. 2020 pod ev. č. Z2020-027217, ve znění pozdějších oprav a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 5. 8. 2020 pod ev. č. 2020/S 150-368158, ve znění pozdějších oprav,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – VISITECH a.s., IČO 25543415, se sídlem Košinova 655/59, Královo Pole, 612 00 Brno – ze dne 24. 2. 2022 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Log management“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 7. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 8. 2020 pod ev. č. Z2020-027217, ve znění pozdějších oprav a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 5. 8. 2020 pod ev. č. 2020/S 150-368158, ve znění pozdějších oprav, se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel vzal dne 18. 10. 2022 svou žádost, tj. návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 24. 2. 2022, zpět.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 24. 2. 2022 návrh navrhovatele – VISITECH a.s., IČO 25543415, se sídlem Košinova 655/59, Královo Pole, 612 00 Brno, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 24. 2. 2022 Mgr. Markem Šimkou, advokátem, ev. č. ČAK 14811, IČO 01333712, se sídlem Šumavská 519/35, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Log management“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 7. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 8. 2020 pod ev. č. Z2020‑027217, ve znění pozdějších oprav a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 5. 8. 2020 pod ev. č. 2020/S 150-368158, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 24. 2. 2022, kdy Úřad předmětný návrh obdržel, bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0095/2022/VZ.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-07448/2022/512 ze dne 1. 3. 2022.   

5.             Dne 18. 10. 2022 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu ze dne 24. 2. 2022 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky.

6.             Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost (návrh) zpět.

7.             S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal dne 18. 10. 2022 svůj návrh ze dne 24. 2. 2022 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky zpět, rozhodl Úřad podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

8.             Pro úplnost Úřad závěrem poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.    Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

2.    Mgr. Marek Šimka, advokát, Šumavská 519/35, 602 00 Brno

3.    JUDr. Jindřich Jašek, advokát, Koliště 259/55, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz