číslo jednací: 40368/2022/500
spisová značka: S0380/2022/VZ

Instance I.
Věc Modernizace sportovního areálu – Česká Skalice – stavební práce
Účastníci
  1. SK Česká Skalice, z.s.
  2. VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 30. 11. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 569 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0380/2022/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-40368/2022/500

 

Brno  14. 11. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19. 8. 2022 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – SK Česká Skalice, z.s., IČO 48621145, se sídlem Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice, na základě nedatované plné moci doručené Úřadu dne 29. 8. 2022 ve správním řízení zastoupen společností Procurio, s. r. o., IČO 09097384, se sídlem Vrchlického 678/19, 500 02 Hradec Králové,
  • navrhovatel – VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Modernizace sportovního areálu – Česká Skalice – stavební práce“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 30. 6. 2022 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele pod systémovým číslem P22V00000003,

vydává toto           

usnesení:

 

Správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0380/2022/VZ, jež bylo zahájeno dne 19. 8. 2022 na návrh navrhovatele – VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí – z téhož dne, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – SK Česká Skalice, z.s., IČO 48621145, se sídlem Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Modernizace sportovního areálu – Česká Skalice – stavební práce“ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 30. 6. 2022 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele pod systémovým číslem P22V00000003, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel nedatovaným rozhodnutím uvedené zadávací řízení zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese
s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 19. 8. 2022 návrh navrhovatele - VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele - SK Česká Skalice, z.s., IČO 48621145, se sídlem Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice, na základě nedatované plné moci doručené Úřadu dne 29. 8. 2022 ve správním řízení zastoupen společností Procurio, s. r. o., IČO 09097384, se sídlem Vrchlického 678/19, 500 02 Hradec Králové (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Modernizace sportovního areálu – Česká Skalice – stavební práce“ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 30. 6. 2022 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele pod systémovým číslem P22V00000003 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 19. 8. 2022 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0380/2022/VZ.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem ze dne 22. 8. 2022, č. j. ÚOHS-28674/2022/511.

5.             Návrh navrhovatele směřuje proti zadávacím podmínkám.

6.             Dne 29. 8. 2022 obdržel Úřad od zadavatele vyjádření k návrhu a dokumentaci o zadávacím řízení.

7.             Usnesením č. j. ÚOHS-29903/2022/511 ze dne 30. 8. 2022 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

8.             Usnesením č. j. ÚOHS-36232/2022/511 ze dne 17. 10. 2022 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

9.             Dne 21. 10. 2022 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele i zadavatele k podkladům rozhodnutí z téhož dne.

10.         Dne 9. 11. 2022 obdržel Úřad přípis zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel informuje Úřad o tom, že dne 9. 11. 2022 zrušil šetřené zadávací řízení a tuto skutečnost oznámil všem účastníkům zadávacího řízení. Nedatované rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení bylo Úřadu doručeno jako příloha tohoto přípisu, včetně dokladů o jeho odeslání účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje dne 9. 11. 2022.

11.         Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

12.         Z výše uvedeného vyplývá, že došlo k naplnění zákonem předpokládané hypotézy uvedené
v § 257 písm. g) zákona a Úřadu nezbývá než zahájené správní řízení ve smyslu předmětného ustanovení zákona zastavit.

13.         S ohledem na uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Procurio, s. r. o., Vrchlického 678/19, 500 02 Hradec Králové

2. VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz