číslo jednací: 38082/2022/511
spisová značka: S0472/2022/VZ

Instance I.
Věc Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov – projektová dokumentace
Účastníci
  1. Královéhradecký kraj
  2. Arch.Design, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 19. 11. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 288 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0472/2022/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-38082/2022/511

 

Brno  1. 11. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 18. 10. 2022 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,
  • navrhovatel – Arch.Design, s.r.o., IČO 25764314, se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov – projektová dokumentace“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 8. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 8. 2022 pod ev. č. Z2022-033904, ve znění pozdějších změn, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 8. 2022 pod ev. č. 2022/S 164-465689, ve znění pozdějších změn,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele –Arch.Design, s.r.o., IČO 25764314, se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno – ze dne 18. 10. 2022 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov – projektová dokumentace“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 8. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 8. 2022 pod ev. č. Z2022-033904, ve znění pozdějších změn, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 8. 2022 pod ev. č. 2022/S 164-465689, ve znění pozdějších změn, nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s § 255 odst. 1 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 18. 10. 2022 návrh navrhovatele – Arch.Design, s.r.o., IČO 25764314, se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov – projektová dokumentace“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 8. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 8. 2022 pod ev. č. Z2022-033904, ve znění pozdějších změn, a v Úředním věstníku Evropské unie dne
26. 8. 2022 pod ev. č. 2022/S 164-465689, ve znění pozdějších změn (dále jen „zadávací řízení“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0472/2022/VZ.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Navrhovatel v návrhu brojí proti zadávacím podmínkám v zadávací dokumentaci. Porušení zákona shledává v požadavku zadavatele, aby dodavatelé v rámci nabídky vymodelovali část projektové dokumentace a následně ji předložili ve formě vzorku modelu IFC. Navrhovatel má takový požadavek zadavatele za neoprávněný a v rozporu se zákonem, protože se jedná „vzhledem k neexistenci národních standardů BIM o tvůrčí a rozsahově a časově náročnou činnost, která by ze své podstaty neměla být vyžadována zdarma“. Dále navrhovatel shledává tento požadavek za rozporný se zákonem z důvodu jeho diskriminační povahy, když namítá, že při posuzování předloženého IFC vzorku může být zvýhodněn zhotovitel podkladů souvisejících s tímto požadavkem. V návrhu navrhovatel požaduje zrušení zadávacího řízení.

5.             Z dokumentace o zadávacím řízení zaslané Úřadu vyplývá, že stejnopis návrhu byl zadavateli doručen dne 18. 10. 2022.

6.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-36685/2022/511 ze dne 19. 10. 2022.

7.             Dne 26. 10. 2022 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 24. 10. 2022 a část dokumentace o zadávacím řízení. Zbylá část zadávací dokumentace byla Úřadu doručena dne 27. 10. 2022.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

8.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v daném případě nedošlo ke složení kauce v souladu § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a proto správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

9.             Podle § 251 odst. 1 zákona návrh musí vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

10.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

11.         Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle odstavce 2 citovaného ustanovení zákona, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

12.         Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

13.         Složení kauce v zákonem požadované výši ve lhůtě pro doručení návrhu je jedním z předpokladů, aby Úřad mohl ve správním řízení o věci meritorně rozhodnout. Účelem kauce je eliminace zjevně účelových a bezdůvodných návrhů, jejichž cílem by bylo toliko blokování dalšího průběhu zadávacího řízení. Pro zajištění výše uvedeného účelu je pak kauce v § 255 odst. 1 zákona upravena takovým způsobem, aby výše kauce byla v určitém poměru k hodnotě plnění nabízeného navrhovatelem. Nesložení kauce v souladu s § 255 zákona, tj. její nesložení vůbec či opožděně, nebo složení v nižší výši, než je zákonem požadováno, má rovněž za následek, že správní řízení zahájené na základě takového návrhu musí být Úřadem bez dalšího zastaveno.

14.         Zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 8. 2022 stanovil konec lhůty pro podání nabídek ke dni 4. 10. 2022. Opravným oznámením uveřejněným ve Věstníku veřejných zakázek následně došlo ke změně konce této lhůty, a to na 25. 10. 2022. To byl také poslední den, kdy bylo možné zadávací podmínky dle ust. § 242 odst. 4 zákona napadnout námitkami.  

15.         Z návrhu vyplývá, že navrhovatel brojil proti zadávacím podmínkám námitkami, když zadavateli dne 3. 10. 2022 doručil „Námitky uchazeče, společnosti Arch.Design, s.r.o. se sídlem v Brně – Sochorova 23, IČO: 25764314, jednající jednatelem Ing. Ivo Kovalíkem (dále jen „stěžovatel“) proti zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen VZ)“ z téhož dne
3. 10. 2022. Zadavatel rozhodnutím ze dne 10. 10. 2022 námitky odmítl, přičemž rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 11. 10. 2022.

16.         Poslední den lhůty pro podání návrhu Úřadu (a doručení stejnopisu návrhu zadavateli) podle ust. § 251 odst. 2 zákona tak vzhledem k výše uvedeným skutečnostem připadl na 21. 10. 2022. Nejpozději téhož dne (tj. 21. 10. 2022) mělo dojít v souladu s ust. § 255 odst. 1 zákona i ke složení kauce na účet Úřadu, a to ve výši určené taktéž podle § 255 odst. 1 zákona.

17.         Součástí návrhu doručeného Úřadu nebyl doklad o složení kauce, přičemž rovněž z bankovních výpisů Úřadu vyplývá, že Úřad na svůj účet od navrhovatele ve lhůtě pro podání návrhu (ani později) žádnou platbu vztahující se k předmětnému návrhu neobdržel. Úřad tak považuje za nesporné, že nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu podle § 255 odst. 1 zákona.

18.         V této souvislosti Úřad doplňuje, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v ustanovení § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce na účet Úřadu ve výši a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona. Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení (složení kauce v řádné výši na účet Úřadu) v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě nedošlo.

19.         Závěrem Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

20.         S ohledem na skutečnost, že navrhovatel nesložil s podáním návrhu kauci v souladu s § 255 odst. 1 zákona, rozhodl Úřad podle § 257 písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního  řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.      Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

2.      Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz