číslo jednací: 37202/2022/500
spisová značka: S0452/2022/VZ

Instance I.
Věc BIM CAFM V ČEPS
Účastníci
  1. ČEPS, a.s.
  2. DEZADATA spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 10. 11. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 240 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0452/2022/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-37202/2022/500

 

Brno  24. 10. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 6. 10. 2022 na návrh z téhož, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha – Michle,
  • navrhovatel – DEZADATA spol. s r.o., IČO 47683473, se sídlem Mostní 102/16, 757 01 Valašské Meziříčí,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „BIM CAFM V ČEPS“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 4. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 5. 2022 pod ev. č. Z2022-016137 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 5. 2022 pod ev. č. 2022/S 085-231274,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – DEZADATA spol. s r.o., IČO 47683473, se sídlem Mostní 102/16, 757 01 Valašské Meziříčí – ze dne 6. 10. 2022 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha – Michle –  učiněných ve veřejné zakázce„BIM CAFM V ČEPS“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 4. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 5. 2022 pod ev. č. Z2022-016137 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 5. 2022 pod ev. č. 2022/S 085- 231274, se podle § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť citovaný zadavatel prostřednictvím dokumentu nazvaného „Rozhodnutí o zrušení Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení ze dne 29. 8. 2022 a oznámení zrušení tohoto úkonu“ ze dne 14. 10. 2022 zrušil přezkoumávané úkony.

 

Odůvodnění

1.      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 6. 10. 2022 návrh navrhovatele – DEZADATA spol. s r.o., IČO 47683473, se sídlem Mostní 102/16, 757 01 Valašské Meziříčí (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne (dále jen „návrh“) na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha – Michle (dále jen „zadavatel“) – ve veřejné zakázce „BIM CAFM V ČEPS“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 4. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 5. 2022 pod ev. č. Z2022-016137 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 5. 2022 pod ev. č. 2022/S 085- 231274 (dále jen „veřejná zakázka“ či „zadávací řízení“).

2.      Dnem 6. 10. 2022, kdy Úřad obdržel shora uvedený návrh, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.      Návrh navrhovatele směřuje proti „rozhodnutí o vyloučení účastníka a oznámení dle ust. § 48 odst. 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů“ ze dne 29. 8. 2022 (dále jen „rozhodnutí o vyloučení“), které zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje oznámil navrhovateli dne 30. 8. 2022. Navrhovatel v podaném návrhu tvrdí, že jeho vyloučení je nezákonné. Současně návrh navrhovatele směřuje proti „ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O NÁMITKÁCH STĚŽOVATELE“ ze dne 29. 9. 2022 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), které zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje odeslal navrhovateli téhož dne, a které navrhovatel označil za nepřezkoumatelné, a u něhož současně upozorňuje, že mu nebylo doručeno v zákonné lhůtě. Návrhem se navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí o vyloučení.

4.      Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

5.      Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-35121/2022/511 ze dne 7. 10. 2022.

K zastavení správního řízení

6.      Podle § 257 písm. i) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil přezkoumávané úkony nebo přijal požadované opatření k nápravě. 

7.      Dne 14. 10. 2022 Úřad obdržel od zadavatele prostřednictvím datové schránky přípis s názvem „oznámení o provedení nápravného opatření“ z téhož dne (dále jen „vyjádření zadavatele“), v němž zadavatel uvedl, že přijal opatření k nápravě, když rozhodnutím ze dne
14. 10. 2022 zrušil rozhodnutí o vyloučení. V návaznosti na to zadavatel navrhnul, aby Úřad správní řízení podle § 257 písm. i) zákona zastavil. Přílohou vyjádření zadavatele bylo „Rozhodnutí o zrušení Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení ze dne 29. 8. 2022 a oznámení zrušení tohoto úkonu“ ze dne 14. 10. 2022 (dále jen „rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o vyloučení“) a doklad z elektronického nástroje o odeslání rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovateli dne 14. 10. 2022.

8.      Dne 17. a 18. 10. 2022 Úřad prostřednictvím datových zpráv a datové schránky obdržel od zadavatele dokumentaci o zadávacím řízení.

9.      Z dokumentace o zadávacím řízení bylo Úřadem zjištěno, že zadavatel dne 29. 8. 2022 rozhodnutím o vyloučení rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, přičemž toto rozhodnutí oznámil navrhovateli dne 30. 8. 2022. Současně z obdržené dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že navrhovatel proti svému vyloučení brojil „Námitkami proti úkonu zadavatele“ ze dne 12. 9. 2022 (dále jen „námitky“), které téhož dne zaslal prostředních datové schránky zadavateli. Zadavatel rozhodnutím o námitkách, které zaslal navrhovateli prostřednictvím elektronického nástroje dne 29. 9. 2022 námitky odmítl.

10.   Jak Úřad uvedl výše, ve vyjádření k návrhu zadavatel uvedl, že přijal opatření k nápravě, když rozhodnutím o zrušení rozhodnutí o vyloučení zrušil rozhodnutí o vyloučení. Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o vyloučení, jakož i doklad o jeho doručení navrhovateli, zadavatel současně Úřadu zaslal.

11.   Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že zadavatel zrušil úkon, který byl s ohledem na obsah návrhu předmětem přezkumu v rámci tohoto správního řízení, tj. rozhodnutí o vyloučení. Úřad přitom považuje za nesporné, že zrušením rozhodnutí o vyloučení došlo k „vyčerpání“ předmětu správního řízení, neboť podstatou návrhu navrhovatele byla právě údajná nezákonnost jeho vyloučení ze zadávacího řízení. 

12.   S ohledem na skutečnost, že zadavatel zrušil přezkoumávaný úkon, nastala skutečnost předvídaná v § 257 písm. i) zákona, a Úřad proto rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 

13.   Úřad pro úplnost poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. i) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad nemá podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle ustanovení § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

otisk úředního razítka

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.      ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha – Michle

2.      DEZADATA spol. s r.o., Mostní 102/16, 757 01 Valašské Meziříčí

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz