číslo jednací: 36830/2022/510
spisová značka: S0443/2022/VZ

Instance I.
Věc Systém centrálních sdružených nákupů a jeho provoz
Účastníci
  1. hlavní město Praha
  2. Metropolitní zdravotnický servis, příspěvková organizace
  3. TESCO SW a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 5. 11. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 290 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0443/2022/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-36830/2022/510

 

Brno  20. 10. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 10. 2022 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatelé

o    HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha - Staré město,

o    Metropolitní zdravotnický servis, příspěvková organizace, IČO 08297517, se sídlem U Mrázovky 1970/15, 150 00 Praha 5,

  • navrhovatel – TESCO SW a.s., IČO 25892533, se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Systém centrálních sdružených nákupů a jeho provoz“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 7. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 7. 2022 pod ev. č. Z2022-027276 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. 7. 2022 pod ev. č. 2022/S 140-399885, ve znění pozdějších oprav,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavateléHLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha - Staré město, a Metropolitní zdravotnický servis, příspěvková organizace, IČO 08297517, se sídlem U Mrázovky 1970/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 – prostřednictvím dokumentu „oznámení o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 5. 10. 2022 zrušili zadávací řízení na veřejnou zakázku „Systém centrálních sdružených nákupů a jeho provoz“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 7. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 7. 2022 pod ev. č. Z2022-027276 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. 7. 2022 pod ev. č. 2022/S 140-399885, ve znění pozdějších oprav.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 3. 10. 2022 návrh navrhovatele – TESCO SW a.s., IČO 25892533, se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů – HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha - Staré město, a Metropolitní zdravotnický servis, příspěvková organizace, IČO 08297517, se sídlem U Mrázovky 1970/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „zadavatelé nebo „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Systém centrálních sdružených nákupů a jeho provoz“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 7. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 7. 2022 pod ev. č. Z2022-027276 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. 7. 2022 pod ev. č. 2022/S 140-399885 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 3. 10. 2022, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů.

3.             Navrhovatel v podaném návrhu brojí proti zadávacím podmínkám, neboť má za to, že zadavatel postupoval v rozporu s § 6, § 36 a § 74 zákona, když zadavatel do smluvních podmínek zapracoval ustanovení, jež zadavatele opravňuje k odstoupení od smlouvy, pokud proti dodavateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Podle navrhovatele se jedná o požadavek v rozporu se zásadou přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, který je současně stanoven nad rámec základní způsobilosti dle § 74 zákona. Dále navrhovatel namítal nezákonnost, nepřezkoumatelnost, nesrozumitelnost a vnitřní rozpornost rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele.

4.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou zadavatelé a navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-34596/2022/512 ze dne 4. 10. 2022.

6.             Dne 13. 10. 2022 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu navrhovatele, jehož přílohou je mj. také dokument „OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ“ ze dne 5. 10. 2022 (dále jen „oznámení o zrušení zadávacího řízení“). Z oznámení o zrušení zadávacího řízení vyplývá, že zadavatel zadávací řízení zrušil s odkazem na § 127 odst. 1 zákona, když „[z]adavatel ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku. V zadávacím řízení veřejné zakázky není po uplynutí lhůty pro podání nabídek žádný účastník zadávacího řízení.“. Oznámení o zrušení zadávacího řízení uveřejnil zadavatel na svém profilu dne 5. 10. 2022.

7.             Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

8.             S ohledem na skutečnost, že zadavatel prostřednictvím rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení zrušil zadávací řízení na šetřenou veřejnou zakázku, rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

9.             Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1.        HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha - Staré město

2.        Metropolitní zdravotnický servis, příspěvková organizace, U Mrázovky 1970/15, 150 00 Praha 5

3.        TESCO SW a.s., tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz