číslo jednací: 23828/2022/500
spisová značka: S0261/2022/VZ

Instance I.
Věc Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě - rozšíření telematických systémů
Účastníci
  1. statutární město Ostrava
  2. CROSS Zlín, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 19. 9. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 262 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0261/2022/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-23828/2022/500

 

Brno  18. 7. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. 6. 2022 na návrh ze dne 23. 6. 2022, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – statutární město Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 31. 8. 2021 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,
  • navrhovatel – CROSS Zlín, a.s., IČO 60715286, se sídlem Hasičská 397,763 02 Zlín,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě - rozšíření telematických systémů“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 2. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-006967, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 040-097826, ve znění pozdějších oprav,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – CROSS Zlín, a.s., IČO 60715286, se sídlem Hasičská 397,763 02 Zlín – ze dne 23. 6. 2022 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě - rozšíření telematických systémů“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 2. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-006967, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 040-097826, ve znění pozdějších oprav, nebyl doručen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona, tedy do 10 dnů ode dne 13. 6. 2022, v němž jmenovaný navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel odmítnul jeho námitky, tj. do dne 23. 6. 2022, nýbrž byl doručen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže až dne 24. 6. 2022.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 24. 6. 2022 návrh navrhovatele – CROSS Zlín, a.s., IČO 60715286, se sídlem Hasičská 397,763 02 Zlín (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 23. 6. 2022 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 31. 8. 2021 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě - rozšíření telematických systémů“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 2. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-006967, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 040-097826, ve znění pozdějších oprav (dále jen „zadávací řízení“).

2.             Dnem 24. 6. 2022, kdy Úřad obdržel shora uvedený návrh, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Navrhovatel návrhem brojí proti svému vyloučení ze zadávacího řízení, kdy má za to, že toto bylo učiněno v rozporu se zákonem.

4.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-21451/2022/523 ze dne 27. 6. 2022.

6.             Dne 28. 6. 2022 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky část dokumentace o zadávacím řízení. Následně dne 4. 7. 2022 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne a na technickém nosiči dat zbývající část dokumentace o zadávacím řízení.

K zastavení správního řízení

7.             Po přezkoumání splnění zákonných podmínek vážících se k úkonu podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřad konstatuje, že navrhovatel nenaplnil požadavky stanovené v ustanovení § 251 odst. 2 zákona, k čemuž uvádí následující rozhodné skutečnosti.

8.             Podle § 245 odst. 1 zákona odešle zadavatel do 15 dnů od doručení námitek rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

9.             Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

10.         Podle § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 zákona nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

11.         Z obdržené dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení bylo navrhovateli oznámeno přípisem ze dne 19. 5. 2022. Námitky navrhovatele ze dne 31. 5. 2022 (dále jen „námitky“) byly zadavateli doručeny prostřednictvím elektronického nástroje téhož dne. Námitky navrhovatele zadavatel „ROZHODNUTÍM ZADAVATELE O NÁMITKÁCH“ ze dne 13. 6. 2022 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“) odmítl. Předmětné rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno prostřednictvím elektronického nástroje téhož dne, tj. dne 13. 6. 2022.

12.         Návrh navrhovatele ze dne 23. 6. 2022 byl prostřednictvím elektronického nástroje doručen zadavateli téhož dne. Do datové schránky Úřadu byl předmětný návrh doručen dne 24. 6. 2022.

13.         Podle § 251 odst. 2 zákona navrhovatel v případě, kdy se chce domoci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení před uzavřením smlouvy na realizaci veřejné zakázky ze strany Úřadu, musí návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele doručit Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítl.

14.         V šetřeném případě zadavatel obdržel námitky navrhovatele dne 31. 5. 2022 a odmítl je rozhodnutím ze dne 13. 6. 2022, které bylo navrhovateli doručeno prostřednictvím elektronického nástroje téhož dne.

15.         V návaznosti na shora uvedené Úřad konstatuje, že desátý den ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítl (tj. ode dne 13. 6. 2022), nastal v šetřeném případě dne 23. 6. 2022, přičemž pouze v rámci této desetidenní lhůty byl navrhovatel v souladu s ustanovením § 251 odst. 2 zákona oprávněn podat Úřadu (a ve stejnopisu zadavateli) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Návrh však byl Úřadu doručen až dne 24. 6. 2022. Z uvedeného je tedy zřejmé, že návrh nebyl Úřadu doručen v zákonem stanovené lhůtě.

16.         Úřad pro úplnost uvádí, že se v daném případě neaplikuje náhradní 25denní lhůta pro podání návrhu ve smyslu § 251 odst. 3 zákona, jelikož zadavatel tím, že dne 13. 6. 2022 odeslal navrhovateli prostřednictvím elektronického nástroje rozhodnutí o námitkách, rozhodl o podaných námitkách včas, tedy ve lhůtě 15 dnů od doručení námitek zadavateli v souladu s § 245 odst. 1 zákona.

17.         S ohledem na shora uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel nedoručil Úřadu návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve lhůtě stanovené v § 251 odst. 2 zákona, tedy do 23. 6. 2022, nýbrž až dne 24. 6. 2022, a proto Úřad rozhodl o zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

18.         Úřad pro úplnost poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

2.             CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,763 02 Zlín

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz