číslo jednací: 30077/2022/500
spisová značka: S0398/2022/VZ

Instance I.
Věc Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52
Účastníci
  1. obec Ježovy
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 13. 9. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 306 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0398/2022/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-30077/2022/500

 

Brno 31. 8. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupků podle § 269 odst. 2 citovaného zákona obviněným

  • obec Ježovy, IČO 00573540, se sídlem Ježovy 52, 340 12 Ježovy,

v souvislosti s uveřejněním

  • Smlouvy o dílo 4/č.p.52/2020 uzavřené dne 6. 7. 2020 s vybraným dodavatelem – Petr Gondek, IČO 61751952, se sídlem Balkovy 1, 339 01 Dolany – na realizaci veřejné zakázky „Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“ zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo zadávací řízení,
  • Dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 9. 2020 k citované Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 7. 2020,
  • Dodatku č. 2 uzavřeného dne 28. 11. 2020 k citované Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 7. 2020,
  • Dodatku č. 3 uzavřeného dne 27. 4. 2021 k citované Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 7. 2020,

vydává podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento

 

 

 

příkaz:

I.

Obviněný – obec Ježovy, IČO 00573540, se sídlem Ježovy 52, 340 12 Ježovy – se dopustil přestupku při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že Smlouvu o dílo 4/č.p.52/2020 na realizaci veřejné zakázky „Oprava
v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“, kterou uzavřel dne 6. 7. 2020 s vybraným dodavatelem – Petr Gondek, IČO 61751952, se sídlem Balkovy 1, 339 01 Dolany – neuveřejnil podle
§ 219 odst. 1 citovaného zákona na profilu zadavatele ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření, tj. nejpozději do dne 21. 7. 2020, ale učinil tak až dne 6. 8. 2022.

II.

Obviněný – obec Ježovy, IČO 00573540, se sídlem Ježovy 52, 340 12 Ježovy – se dopustil přestupku při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 4/č.p.52/2020 uzavřené dne 6. 7. 2020 na realizaci veřejné zakázky „Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“, který uzavřel dne 1. 9. 2020 s vybraným dodavatelem – Petr Gondek, IČO 61751952, se sídlem Balkovy 1, 339 01 Dolany – neuveřejnil podle § 219 odst. 1 citovaného zákona na profilu zadavatele ve lhůtě do 15 dnů od jeho uzavření, tj. nejpozději do dne 16. 9. 2020,ale učinil tak až dne 6. 8. 2022.

III.

Obviněný – obec Ježovy, IČO 00573540, se sídlem Ježovy 52, 340 12 Ježovy – se dopustil přestupku při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 4/č.p.52/2020uzavřené dne 6. 7. 2020 na realizaci veřejné zakázky „Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“, který uzavřel dne 28. 11. 2020 s vybraným dodavatelem – Petr Gondek, IČO 61751952, se sídlem Balkovy 1, 339 01 Dolany – neuveřejnil podle § 219 odst. 1 citovaného zákona na profilu zadavatele ve lhůtě do 15 dnů od jeho uzavření, tj. nejpozději do dne 14. 12. 2020, ale učinil tak až dne 6. 8. 2022.

IV.

Obviněný – obec Ježovy, IČO 00573540, se sídlem Ježovy 52, 340 12 Ježovy – se dopustil přestupku při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 4/č.p.52/2020uzavřené dne 6. 7. 2020 na realizaci veřejné zakázky „Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“, který uzavřel dne 27. 4. 2021 s vybraným dodavatelem – Petr Gondek, IČO 61751952, se sídlem Balkovy 1, 339 01 Dolany – neuveřejnil podle § 219 odst. 1 citovaného zákona na profilu zadavatele ve lhůtě do 15 dnů od jeho uzavření, tj. nejpozději do dne 12. 5. 2021, ale učinil tak až dne 6. 8. 2022.

V.

Za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I., II., III. a IV. tohoto příkazu se obviněnému –obec Ježovy, IČO 00573540, se sídlem Ježovy 52, 340 12 Ježovy – podle § 269 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 5 000 Kč (pět tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I.               K POSTUPU OBVINĚNÉHO PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.             Obviněný – obec Ježovy, IČO 00573540, se sídlem Ježovy 52, 340 12 Ježovy (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – uzavřel dne 6. 7. 2020 Smlouvu o dílo 4/č.p.52/2020 (dále jen „smlouva“) s vybraným dodavatelem Petr Gondek, IČO 61751952, se sídlem Balkovy 1, 339 01 Dolany (dále jen „vybraný dodavatel“), na realizaci veřejné zakázky „Oprava v přízemí
a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“, která byla zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo zadávací řízení (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dne 1. 9. 2020 uzavřel obviněný s vybraným dodavatelem Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým došlo k úpravě rozsahu prací a úpravě celkové ceny, a který dne 6. 8. 2022 obviněný uveřejnil na profilu zadavatele.

3.             Dne 28. 11. 2020 uzavřel obviněný s vybraným dodavatelem Dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“), kterým došlo k úpravě rozsahu prací a úpravě celkové ceny, a který dne 6. 8. 2022 obviněný uveřejnil na profilu zadavatele.

4.             Dne 27. 4. 2021 uzavřel obviněný s vybraným dodavatelem Dodatek č. 3 ke smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“), kterým došlo k úpravě rozsahu prací a úpravě celkové ceny, a který dne 6. 8. 2022 obviněný uveřejnil na profilu zadavatele.

II.             POSTUP ÚŘADU PŘED VYDÁNÍM PŘÍKAZU

5.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 26. 7. 2022 podnět s žádostí o prošetření postupu zadavatele ve věci výše uvedené veřejné zakázky.

6.             Přípisem ze dne 28. 7. 2022, č. j. ÚOHS-25644/2022/536, vyzval Úřad zadavatele, aby Úřadu zaslal písemné vyjádření k obsahu podnětu a rovněž, aby Úřadu poskytl dokumentaci související s veřejnou zakázkou, tj. zejména realizační smlouvu včetně veškerých dodatků, a to do 10 dnů ode dne doručení citovaného přípisu.

7.             Dne 9. 8. 2022 obdržel Úřad od zadavatele vyjádření k obsahu podnětu a realizační smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku a tři dodatky uzavřené k této smlouvě.

8.             V rámci vyjádření k obsahu podnětu ze dne 8. 8. 2022 zadavatel mj. uvedl, že smlouva 4/č.p. 52/2020 včetně dodatků nebyla zveřejněna na profilu zadavatele do 15 dnů od uzavření smlouvy. Ve vyjádření zadavatel dále uvedl: „K pochybení došlo zejména z důvodu malé velikosti obce a tím i malé zkušenosti s takovými zakázkami. Uvědomujeme si, že uvedený důvod nás neomlouvá, přesto si dovolujeme požádat o schovívavost při udělování pokuty. Nastavený systém již zamezí ke vzniku obdobných pochybení.“ 

 

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

9.             Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Podle § 150 odst. 1 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, přičemž vydání příkazu je prvním úkonem v řízení o přestupku.

K výrokům I., II., III. a IV. příkazu

Relevantní ustanovení právních předpisů

10.         Podle § 219 odst. 1 zákona veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému. To neplatí pro

a)      smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty,

b)      smlouvu na veřejnou zakázku, u které veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 29 písm. a) až c) a písm. l) bod 2, § 30 písm. d) nebo § 191 odst. 2 písm. e) zákona,

c)      pro zadavatele, který je zpravodajskou službou podle jiného právního předpisu, nebo

d)      smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu.

11.         Podle § 269 odst. 2 zákona se veřejný zadavatel dopustí přestupku při uveřejňování podle zákona tím, že neuveřejní uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku podle § 219 odst. 1 zákona.

Zjištěné skutečnosti

12.         Obviněný uzavřel dne 6. 7. 2020 s vybraným dodavatelem smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“, která byla nadepsána jako „SMLOUVA O DÍLO 4/č.p.52/2020 Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“.

13.         V čl. II. smlouvy je uvedeno, že „V rámci rekonstrukce bude provedena oprava v přízemí, kde se nachází klubovna, knihovna, wc a sklad. Dále se jedná o opravu kanceláře v 1. patře.“ Článek II. smlouvy dále obsahuje zjednodušený popis prací. Cena díla činí podle čl. VIII. smlouvy 1 111 414, 58 Kč bez DPH.

14.         Z profilu zadavatele[1] vyplývá, že obviněný zde uveřejnil předmětnou smlouvu dne 6. 8. 2022.

15.         Dne 1. 9. 2020 uzavřel obviněný s vybraným dodavatelem Dodatek č. 1, který byl nadepsán jako „SMLOUVA O DÍLO 4/č.p.52/2020 – Dodatek č. 1 Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“. V rámci Dodatku č. 1 byly zohledněny vícepráce a byla sjednána nová celková cena díla ve výši 1 439 708, 58 Kč bez DPH.

16.         Dne 28. 11. 2020 uzavřel obviněný s vybraným dodavatelem Dodatek č. 2, který byl nadepsán jako „SMLOUVA O DÍLO 4/č.p.52/2020 – Dodatek č. 2 Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“. V rámci Dodatku č. 2 byly zohledněny vícepráce a byla sjednána nová celková cena díla ve výši 1 739 111 Kč bez DPH.

17.         Dne 27. 4. 2021 uzavřel obviněný s vybraným dodavatelem Dodatek č. 3, který byl nadepsán jako „SMLOUVA O DÍLO 4/č.p.52/2020 – Dodatek č. 3 Oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52“. V rámci Dodatku č. 3 byly zohledněny jak méněpráce, tak vícepráce a byla sjednána nová celková cena díla ve výši 1 958 348 Kč bez DPH.

18.         Z profilu zadavatele[2] vyplývá, že obviněný zde uveřejnil Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 dne 6. 8. 2022.

Právní posouzení

19.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že § 219 odst. 1 zákona upravuje povinnost veřejného zadavatele uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření. Uveřejnění smlouvy umožňuje kontrolu vynakládání veřejných prostředků zadavatelem ze strany ostatních subjektů (veřejnosti), a výrazně se v něm tak promítá zásada transparentnosti uvedená v § 6 odst. 1 zákona.

20.         Úřad dále v obecné rovině dodává, že v § 219 odst. 1 písm. a) až d) zákona je výslovně stanoveno, na které smlouvy, případně zadavatele se povinnost uveřejnění smluv na profilu zadavatele nevztahuje. Úřad v této souvislosti konstatuje, že žádná z výjimek dle § 219 odst. 1 písm. a) až d) zákona v šetřeném případě není naplněna.

21.         Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že jelikož byla smlouva uzavřena dne 6. 7. 2020, obviněný měl povinnost tuto smlouvu uveřejnit na profilu zadavatele nejpozději dne 21. 7. 2020. Obviněný tuto svou povinnost v zákonné lhůtě, tzn. uveřejnění smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření, nesplnil, když předmětnou smlouvu na profilu zadavatele uveřejnil až dne 6. 8. 2022 a dopustil se tak přestupku dle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

22.         Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že jelikož byl Dodatek č. 1 uzavřen dne 1. 9. 2020, byl obviněný povinen jej na profilu zadavatele uveřejnit nejpozději dne 16. 9. 2020. Obviněný tuto svou povinnost v zákonné lhůtě, tzn. uveřejnění Dodatku č. 1 do 15 dnů od jeho uzavření, nesplnil, když předmětný Dodatek č. 1 uveřejnil na profilu zadavatele až dne 6. 8. 2022 a dopustil se tak přestupku dle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

23.         Z výše uvedeného dále vyplývá, že jelikož byl Dodatek č. 2 uzavřen dne 28. 11. 2020, byl obviněný povinen jej na profilu zadavatele uveřejnit do 15 dnů od jeho uzavření. Jak vyplývá z § 607 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. S odkazem na uvedené a vzhledem k tomu, že 15. den od uzavření Dodatku č. 2 připadl na neděli 13. 12. 2020, byl posledním dnem lhůty pro uveřejnění Dodatku č. 2 na profilu zadavatele nejbližší pracovní den, tj. den 14. 12. 2020. Obviněný tuto svou povinnost v zákonné lhůtě, tzn. uveřejnění Dodatku č. 2 do 15 dnů od jeho uzavření, nesplnil, když předmětný Dodatek č. 2 uveřejnil na profilu zadavatele až dne 6. 8. 2022 a dopustil se tak přestupku dle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto příkazu.

24.         Z výše uvedeného též vyplývá, že jelikož byl Dodatek č. 3 uzavřen dne 27. 4. 2021, byl obviněný povinen jej na profilu zadavatele uveřejnit nejpozději dne 12. 5. 2021. Obviněný tuto svou povinnost v zákonné lhůtě, tzn. uveřejnění Dodatku č. 3 do 15 dnů od jeho uzavření, nesplnil, když předmětný Dodatek č. 3 na profilu zadavatele uveřejnil až dne 6. 8. 2022 a dopustil se tak přestupku dle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto příkazu.

K výroku V. příkazu – uložení pokuty

25.         Úřad považuje ve smyslu § 150 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 90 přestupkového zákona skutková zjištění za dostatečná a s ohledem na výše uvedené považuje za prokázané, že se obviněný dopustil čtyř přestupků při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výrocích I., II., III. a IV. tohoto příkazu.

26.         Odpovědnost za přestupek zaniká mj. uplynutím promlčecí doby, která podle § 270 odst. 5 zákona činí 5 let.

27.         Podle § 31 odst. 1 přestupkového zákona počíná promlčecí doba běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

28.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda již neuplynula lhůta dle § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. došlo dne 22. 7. 2020, tj. první den po marném uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele. Ke spáchání přestupku uvedeného ve výroku II. došlo dne 17. 9. 2020, tj. první den po marném uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění Dodatku č. 1 na profilu zadavatele. Ke spáchání přestupku uvedeného ve výroku III. došlo dne 15. 12. 2020, tj. první den po marném uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění Dodatku č. 2 na profilu zadavatele. Ke spáchání přestupku uvedeného ve výroku IV. došlo dne 13. 5. 2021, tj. první den po marném uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění Dodatku č. 3 na profilu zadavatele. Řízení o přestupcích je zahájeno dnem doručení tohoto příkazu. Z uvedeného vyplývá, že promlčecí doba ve vztahu k projednávaným přestupkům neuplynula, resp. odpovědnost obviněného za projednávané přestupky uplynutím promlčecí doby nezanikla.

29.         Podle § 41 odst. 1 zákona o přestupcích se za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení uloží správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější.

30.         Výše zmíněné ustanovení § 41 odst. 1 zákona o přestupcích do oblasti správního trestání přenáší zásadu absorpce, neboť mj. zakotvuje institut tzv. úhrnného trestu (blíže k výkladu pojmů sbíhajících se přestupků, vč. úhrnného nebo souhrnného trestu lze v plné míře odkázat na rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 21. 10. 2019, č. j. R0142/2019/VZ28843/2019/322/PJe, bod 68. a následující odůvodnění citovaného rozhodnutí). Úřad konstatuje, že s ohledem na společenskou škodlivost, která je mimo jiné vyjádřena také výší trestní sazby za předmětné přestupky, bude dle zásady absorpce dále posuzovat pouze nejzávažnější přestupek, přičemž v souladu s § 40 písm. b) zákona o přestupcích se ke zbylému protiprávnímu jednání obviněného přihlédne pouze co do výměry správního trestu, která bude o tyto okolnosti navýšena (uvedená mnohost přestupků jakožto přitěžující okolnost).

31.         K uložení pokuty za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I., II., III. a IV. tohoto příkazu Úřad uvádí, že při stanovení výše sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu přestupků a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb. V souladu se zásadou absorpce při správním trestání tedy Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle nejpřísněji trestného přestupku. Zbylé přestupky zohlední jako přitěžující okolnost při výměře výše pokuty. Proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, který přestupek je v šetřeném případě nejzávažnějším, a to mimo jiné i s odkazem na možnost uložení přísnější sankce (vyšší pokuty).

32.         Ve výrocích I., II., III. a IV. tohoto příkazu Úřad konstatoval, že se obviněný dopustil čtyř přestupků dle § 269 odst. 2 zákona tím, že v souvislosti s uzavřením smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 nesplnil povinnost uveřejnění podle § 219 odst. 1 zákona, když smlouvu ani dodatky ke smlouvě neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonné lhůtě 15 dnů od jejich uzavření, tj. nejpozději dne 21. 7. 2020, resp. 16. 9. 2020, 14. 12. 2020 a 12. 5. 2021, přičemž je uveřejnil až dne 6. 8. 2022. Podle § 269 odst. 3 písm. a) zákona lze za uvedené přestupky uložit jednotlivě pokutu do výše 1 000 000 Kč.

33.         Úřad k míře závažnosti přestupků zadavatele uvedených ve výrocích I., II., III. a IV. tohoto příkazu konstatuje, že obviněný v roli zadavatele neuveřejnil smlouvu ani následně uzavřené dodatky ke smlouvě na profilu zadavatele v zákonné lhůtě 15 dnů od jejich uzavření, ale učinil tak až dne 6. 8. 2022. Smlouva byla uzavřena na předmět plnění předmětné veřejné zakázky, kterým je dle čl. II. smlouvy oprava v přízemí a kanceláře obecního úřadu Ježovy 52. Podle čl. VIII. smlouvy činí celková cena díla 1 111 414, 58 Kč bez DPH. V rámci Dodatku č. 1 č. 1 byly zohledněny vícepráce a byla sjednána nová celková cena díla ve výši 1 439 708, 58 Kč bez DPH. V rámci Dodatku č. 2 byly zohledněny vícepráce a byla sjednána nová celková cena díla ve výši 1 739 111 Kč bez DPH. V rámci Dodatku č. 3 byly zohledněny jak méněpráce, tak vícepráce
a byla sjednána nová celková cena díla ve výši 1 958 348 Kč bez DPH.

34.         V návaznosti na právě uvedené tak Úřad konstatuje, že přistoupil k uložení správního trestu za přestupek uvedený ve výroku I. tohoto příkazu, neboť jej s ohledem na výše uvedené skutečnosti považuje za nejzávažnější, a to zejména s ohledem na skutečnost, že uzavřená smlouva na veřejnou zakázku je zásadním dokumentem, který má být uveřejněn pro možnost veřejné kontroly. Povinnost uveřejnit smlouvu také chronologicky předcházela povinnosti uveřejnit následně uzavřené dodatky, které samy o sobě pouze upravují původní znění smlouvy. Spáchání přestupků podle výroku II., výroku III. a výroku IV. tohoto příkazu vzal Úřad v úvahu jako přitěžující okolnost při úvaze o určení výše pokuty uložené obviněnému za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu.

35.         Podle § 37 písm. a) a c) přestupkového zákona se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

36.         Podle § 38 přestupkového zákona je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem
a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení přestupkového zákona, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

37.         Úřad v této souvislosti uvádí, že závažnost přestupku, která je v šetřeném případě skutečností rozhodnou pro určení výměry pokuty, je obecnou kategorií poměřující rozsah dopadu konkrétního protiprávního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Stupeň závažnosti, tedy společenské škodlivosti přestupku, je dán konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku tedy není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu.[3]

38.         Co se týče posouzení povahy a závažnosti spáchaného přestupku v šetřeném případě, Úřad konstatuje, že postupem obviněného došlo k ohrožení právem chráněného zájmu spočívajícího v možnosti zpětné kontroly veřejné zakázky a postupu obviněného ze strany veřejnosti, jež přispívá k hospodárnému vynakládání veřejných prostředků. Úřad v této souvislosti uvádí, že ačkoliv obviněný v šetřeném případě nebyl povinen při zadávání veřejné zakázky postupovat v zadávacím řízení podle zákona, neboť se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu, potřeba uveřejnění smlouvy je v takové situaci zdůrazněna, neboť veřejná kontrola je de facto zahájena právě až uveřejněním smlouvy.

39.         V rámci posouzení závažnosti přestupku Úřad ve prospěch obviněného zohlednil, že se v šetřeném případě jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, jejíž celková cena činí 1 111 414,58 Kč bez DPH (s tím, že tato cena byla navýšena Dodatkem č. 1 na částku 1 439 708,58 Kč bez DPH, Dodatkem č. 2 na částku 1 739 111 Kč bez DPH a Dodatkem č. 3 na částku 1 958 348 Kč bez DPH).

40.         V této souvislosti Úřad uvádí, že zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředků stoupá zejména ve vztahu k hodnotě dané veřejné zakázky (čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole). V této souvislosti Úřad dodává, že negativní dopad daného pochybení byl obviněným posléze limitován, neboť obviněný dne 6. 8. 2022 předmětnou smlouvu včetně dodatků na profilu zadavatele uveřejnil. Úřad tak ve prospěch obviněného zohlednil skutečnost, že poté co byl Úřadem upozorněn na své pochybení, smlouvu včetně dodatků uveřejnil. Byť tento postup obviněného není způsobilý zhojit jeho pochybení, snižuje negativní následky nezákonného postupu obviněného, neboť kontrola byla, byť později, než zákon předpokládá, umožněna. Rovněž pak z postupu a jednání obviněného Úřad shledává, že obviněný tak nejednal záměrně a již učinil kroky k nápravě svého postupu.

41.         Co se týče následků spáchání přestupku dle výroku I. tohoto příkazu, Úřad uvádí, že spáchání šetřeného přestupku vedlo k dočasnému znemožnění účinné zpětné kontroly veřejné zakázky ze strany veřejnosti.

42.         Co se týká dalších okolností, za kterých byl přestupek uvedený ve výroku I. tohoto příkazu spáchán, Úřad shledal ve smyslu § 40 písm. b) přestupkového zákona jako přitěžující okolnost spáchání přestupků uvedených ve výrocích II., III. a IV. tohoto příkazu.

43.         Úřad neshledal v šetřeném případě další přitěžující nebo polehčující okolnosti, které by ovlivnily stanovení výše uložené pokuty.

44.         Po zvážení všech okolností šetřeného případu Úřad posoudil závažnost přestupku v šetřeném případě jako nízkou.

45.         Úřad dále ověřil, zda v právě projednávaném případě nenastal souběh s dalšími přestupky obviněného. Vycházeje z konstantní rozhodovací praxe správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 28/2009-62 ze dne 18. 6. 2009) Úřad provedl šetření, zda je namístě zohlednit i jiné sbíhající se přestupky, za které již byla obviněnému uložena pokuta podle zákona. Úřad konstatuje, že právě šetřený přestupek obviněného uvedený ve výroku I. tohoto příkazu je v souběhu s přestupkem, který byl spáchán dne 30. 10. 2021, o němž bylo rozhodnuto ve výroku I. příkazu č. j. ÚOHS-27537/2022/500 ze dne 12. 8. 2022, a za nějž byla obviněnému Úřadem pravomocně uložena pokuta ve výši 2 000 Kč.

46.         S ohledem na výše uvedené Úřad přikročil k uplatnění institutu souhrnného trestu způsobem, který se Úřadu jeví v oblasti správního práva jako jediný možný, kdy nevzniká riziko, že by se Úřad jako správní orgán dopustil nedodržení zásady legality zakotvené v čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

47.         Pokud by měl Úřad uložit obviněnému pokutu za uvedený přestupek a nemá-li zároveň zákonné zmocnění zrušit předcházející „výrok o trestu“ (tj. výrok ukládající konkrétní pokutu za spáchání přestupku), lze absorpční zásadu ve formě uplatnění pravidel pro ukládání souhrnného trestu aplikovat pouze tím, že v rámci uložení sankce za projednávaný přestupek zohlední předchozí uloženou pokutu za přestupek, který je s projednávaným přestupkem v souběhu.

48.         Při určení výše pokuty Úřad přihlédl též k ekonomické situaci obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Ze schváleného rozpočtu obviněného na rok 2022[4] vyplývá, že obviněný v roce 2022 hospodaří s plánovanými rozpočtovými příjmy ve výši 3 770 100 Kč. Úřad tak při stanovení výše pokuty naznal, že vzhledem k objemu finančních prostředků, kterými zadavatel disponuje v rámci svého rozpočtu, nelze v tomto případě stanovenou pokutu považovat za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného (a v tomto smyslu nespravedlivou).

49.         V této souvislosti Úřad poznamenává, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má mj. splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Stanovená výše pokuty podle Úřadu dostatečně naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

50.         Úřad posoudil postup obviněného ze všech hledisek a s ohledem na výše uvedené rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto příkazu.

51.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Správní orgán vyrozumí podatele o podání nepřípustného nebo opožděného odporu. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

obec Ježovy, Ježovy 52, 340 12 Ježovy

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz