číslo jednací: 14670/2022/510
spisová značka: S0192/2022/VZ

Instance I.
Věc Oprava místní komunikace na p.p.č.2056/1 k.ú. Nové Hamry
Účastníci
  1. obec Nové Hamry
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 13. 5. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 277 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0192/2022/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-14670/2022/510

 

Brno 3. 5. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupku podle § 269 odst. 2 citovaného zákona obviněným

  • obec Nové Hamry, IČO 00479080, se sídlem Nové Hamry 333, 362 21 Nové Hamry

v souvislosti s uveřejněním smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 5. 2020 s dodavatelem – Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice – na realizaci veřejné zakázky „Oprava místní komunikace na p.p.č.2056/1 k.ú. Nové Hamry“ zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo zadávací řízení,

vydává podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

I.

Obviněný – obec Nové Hamry, IČO 00479080, se sídlem Nové Hamry 333, 362 21 Nové Hamry – se dopustil přestupku při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že smlouvu o dílo uzavřenou dne 29. 5. 2020 na realizaci veřejné zakázky „Oprava místní komunikace na p.p.č.2056/1 k.ú. Nové Hamry“ s vybraným dodavatelem – Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice – neuveřejnil podle § 219 odst. 1 citovaného zákona na profilu zadavatele ve lhůtě do 15 dnů od uzavření citované smlouvy o dílo, tj. nejpozději do dne 15. 6. 2020, ale učinil tak až dne 4. 4. 2022.  

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – obec Nové Hamry, IČO 00479080, se sídlem Nové Hamry 333, 362 21 Nové Hamry – podle § 269 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 4 000 Kč (čtyři tisíce korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I.               K POSTUPU OBVINĚNÉHO PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.             Obviněný – obec Nové Hamry, IČO 00479080, se sídlem Nové Hamry 333, 362 21 Nové Hamry (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – uzavřel dne 29. 5. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) s vybraným dodavatelem – Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice (dále jen „vybraný dodavatel“) – na realizaci veřejné zakázky „Oprava místní komunikace na p.p.č.2056/1 k.ú. Nové Hamry“ (dále jen „veřejná zakázka“). Předmětem smlouvy o dílo je dle jejího bodu 3.1. provedení díla „Oprava místní komunikace na p.p.č.2056/1 k.ú. Nové Hamry“ v rozsahu uvedeném v nabídkovém rozpočtu. Jak vyplývá z údajů na profilu zadavatele, zadával obviněný předmětnou veřejnou zakázku jako veřejnou zakázku malého rozsahu mimo zadávací řízení.

2.             Smlouvu o dílo uveřejnil obviněný dne 10. 8. 2020 na profilu zadavatele dostupném z https://ezak.olivius.cz/contract_display_1882.html.

II.             POSTUP ÚŘADU PŘED VYDÁNÍM PŘÍKAZU

3.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 30. 3. 2022 podnět k prošetření postupu zadavatele ve věci výše uvedené veřejné zakázky.

4.             Na základě uvedeného podnětu si Úřad vyžádal od obviněného smlouvu uzavřenou na výše uvedenou veřejnou zakázku včetně všech případných změn a dodatků a jeho vyjádření k obsahu podnětu. Současně Úřad obviněného požádal o zaslání písemného vyjádření, z jakého důvodu nebyla na profilu zadavatele uveřejněna příloha č. 3 smlouvy o dílo.

5.             Obviněný v písemném vyjádření ze dne 8. 4. 2022 sdělil, že předmětnou smlouvu o dílo uveřejnil na profilu zadavatele po zákonném termínu z důvodu nedostatečné personální kapacity v době pandemie koronaviru, která měla velký dopad na chod obecního úřadu, přičemž přílohu č. 3 neuveřejnil zřejmě omylem s tím, že ihned po zjištění tohoto nedostatku byla příloha č. 3 smlouvy o dílo na profilu zadavatele zveřejněna.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

6.             Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Podle § 150 odst. 1 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, přičemž vydání příkazu je prvním úkonem v řízení o přestupku.

K výroku I. příkazu

Relevantní ustanovení právních předpisů

7.             Podle § 219 odst. 1 zákona veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému. To neplatí pro

a.       smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty,

b.       smlouvu na veřejnou zakázku, u které veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 29 písm. a) až c) a písm. l) bod 2, § 30 písm. d) nebo § 191 odst. 2 písm. e) zákona,

c.       pro zadavatele, který je zpravodajskou službou podle jiného právního předpisu, nebo

d.       smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu.

8.             Podle § 269 odst. 2 zákona se veřejný zadavatel dopustí přestupku při uveřejňování podle tohoto zákona tím, že neuveřejní uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku podle § 219 odst. 1 zákona.

Zjištěné skutečnosti

9.             Obviněný uzavřel dne 29. 5. 2020 s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky.

10.         Podle bodu 4.1 smlouvy o dílo celková cena díla činí 799 009,94 Kč bez DPH (tj. 966 802,03 Kč včetně DPH).

11.         Přílohami smlouvy o dílo dle jejího textu jsou:

Příloha č. 1: VOP[1]

Příloha č. 2: Doplňující kontaktní údaje 

Příloha č. 3: Nabídkový rozpočet“.

12.         V bodu 3.1. smlouvy o dílo se uvádí, že „(…) se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele (…) dílo: Oprava místní komunikace na p.p.č.2056/1 k.ú. Nové Hamry v rozsahu uvedeném v nabídkovém rozpočtu, které je nedílnou součástí této smlouvy. (Příloha č. 3)“.

13.         Z profilu zadavatele vyplývá, že smlouva o dílo na něm byla uveřejněna dne 10. 8. 2020 (bez přílohy č. 3). Příloha č. 3 smlouvy o dílo byla na profilu zadavatele uveřejněna dne 4. 4. 2022.

14.         Platný profil zadavatele na adrese https://ezak.olivius.cz/profile_display_118.html byl pod ev. č. 228970 zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 8. 2012.

Právní posouzení

15.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že ustanovení § 219 odst. 1 zákona upravuje povinnost veřejného zadavatele uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření. Uveřejnění smlouvy umožňuje kontrolu vynakládání veřejných prostředků zadavatelem ze strany ostatních subjektů (veřejnosti), a výrazně se v něm tak promítá zásada transparentnosti uvedená v § 6 odst. 1 zákona.

16.         Úřad dále v obecné rovině dodává, že v § 219 odst. 1 písm. a) – d) zákona je výslovně stanoveno, na které smlouvy, případně zadavatele, se povinnost uveřejnění smluv na profilu zadavatele nevztahuje. Úřad v této souvislosti konstatuje, že žádná z výjimek dle § 219 odst. 1 písm. a) až c) zákona v šetřeném případě není naplněna.

17.         Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že jelikož byla smlouva uzavřena dne 29. 5. 2020, obviněný byl povinen ji na profilu zadavatele uveřejnit do 15 dnů od jejího uzavření. Jak vyplývá z § 607 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. S odkazem na uvedené a vzhledem k tomu, že 15. den od uzavření smlouvy o dílo připadl na sobotu 13. 6. 2020, byl posledním dnem lhůty pro uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele nejbližší pracovní den, tj. pondělí 15. 6. 2020.

18.         Z profilu zadavatele bylo zjištěno, že smlouva o dílo sice byla na profilu zadavatele zveřejněna, ale až dne 10. 8. 2020, přičemž součástí uveřejněné smlouvy o dílo byly pouze přílohy č. 1 a 2. Příloha č. 3 jako součást smlouvy o dílo na profilu zadavatele zveřejněna nebyla a obviněný ji uveřejněnil na profilu zadavatele až dne 4. 4. 2022.

19.         K povaze přílohy č. 3 smlouvy o dílo Úřad dodává, že dle bodu 3.1. smlouvy o dílo tvoří nabídkový rozpočet (příloha č. 3 smlouvy o dílo) nedílnou součást smlouvy o dílo (viz bod 13. odůvodnění tohoto příkazu). V souvislosti s povinností uveřejnění nedílných příloh smlouvy Úřad odkazuje na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0165/2019/VZ-32448/2019/322/BVí ze dne 26. 11. 2019, z něhož vyplývá, že pokud zadavatel učiní určité přílohy součástí smlouvy tak, že uvede, že jsou její nedílnou součástí, je povinen je zveřejnit stejným způsobem, jako uzavřenou smlouvu.

20.         Jelikož příloha č. 3 smlouvy o dílo byla v rámci textu smlouvy o dílo výslovně označena jako její nedílná součást, byl obviněný povinen tuto přílohu zveřejnit společně se smlouvou o dílo v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo. Obviněný však dne 10. 8. 2020 na svém profilu zveřejnil pouze smlouvu o dílo, a to navíc po zákonem stanovené lhůtě. Příloha č. 3, která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, byla na profilu zadavatele uveřejněna až dne 4. 4. 2022.

21.         Z výše uvedené vyplývá, že obviněný svou povinnost v zákonné lhůtě, tzn. uveřejnění smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření, nesplnil, když předmětnou smlouvu o dílo na profilu zadavatele uveřejnil v úplném znění (tj. včetně přílohy č. 3 smlouvy o dílo) až dne 4. 4. 2022, a dopustil se tak přestupku dle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. příkazu – uložení pokuty

22.         Úřad považuje ve smyslu ustanovení § 150 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 90 přestupkového zákona skutková zjištění za dostatečná a s ohledem na výše uvedené považuje za prokázané, že se obviněný dopustil přestupku při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

23.         Odpovědnost za přestupek zaniká mj. uplynutím promlčecí doby, která podle § 270 odst. 5 zákona činí 5 let.

24.         Podle § 31 odst. 1 přestupkového zákona počíná promlčecí doba běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

25.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda již neuplynula lhůta dle § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. došlo dne 16. 6. 2020, tj. první den po marném uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele. Řízení o přestupku je zahájeno dnem doručení tohoto příkazu. Z uvedeného vyplývá, že promlčecí doba ve vztahu k projednávanému přestupku neuplynula a odpovědnost obviněného za projednávaný přestupek uplynutím promlčecí doby nezanikla.

26.         V daném případě se obviněný dopustil přestupku dle § 269 odst. 2 zákona. Podle ustanovení § 269 odst. 3 písm. a) zákona se za přestupek uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona.

27.         Podle § 37 písm. a) a c) přestupkového zákona se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

28.         Podle § 38 přestupkového zákona je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení přestupkového zákona, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

29.         Úřad v této souvislosti uvádí, že závažnost přestupku, která je v šetřeném případě skutečností rozhodnou pro určení výměry pokuty, je obecnou kategorií poměřující rozsah dopadu konkrétního protiprávního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Stupeň závažnosti, tedy společenské škodlivosti přestupku, je dán konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku tedy není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

30.         Co se týče posouzení povahy a závažnosti spáchaného přestupku v šetřeném případě, Úřad konstatuje, že postupem obviněného došlo k ohrožení právem chráněného zájmu spočívajícího v možnosti zpětné kontroly veřejné zakázky a postupu obviněného ze strany veřejnosti, jež přispívá k hospodárnému vynakládání veřejných prostředků. Úřad v této souvislosti uvádí, že ačkoliv obviněný v šetřeném případě nebyl povinen při zadávání veřejné zakázky postupovat v zadávacím řízení podle zákona, neboť se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu, potřeba uveřejnění smlouvy je v takové situaci zdůrazněna, neboť veřejná kontrola je de facto zahájena právě až uveřejněním smlouvy.

31.         Co se týče následků spáchání přestupku dle výroku I. tohoto příkazu, Úřad uvádí, že spáchání šetřeného přestupku vedlo k dočasnému znemožnění účinné zpětné kontroly veřejné zakázky ze strany veřejnosti.

32.         V rámci posouzení závažnosti přestupku Úřad ve prospěch obviněného zohlednil, že se v šetřeném případě jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž celková cena činí 799 009,94 Kč bez DPH, tedy relativně mírně překračuje hranici pro povinné uveřejnění na profilu zadavatele. V této souvislosti Úřad uvádí, že zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředků stoupá zejména ve vztahu k hodnotě dané veřejné zakázky (čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole).

33.         V rámci posouzení závažnosti přestupku Úřad ve prospěch obviněného zohlednil, že obviněný své pochybení sám napravil, když předmětnou uveřejňovací povinnost splnil dodatečně.

34.         Úřad neshledal v šetřeném případě další polehčující okolnosti ani žádné přitěžující okolnosti.

35.         Po zvážení všech okolností šetřeného případu Úřad posoudil závažnost přestupku v šetřeném případě jako nízkou.

36.         Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci obviněného. Ze schváleného rozpočtu obviněného na rok 2022 Úřad zjistil, že obviněný v roce 2022 hospodaří s plánovanými rozpočtovými příjmy ve výši 8 315 000 Kč. Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k finančním prostředkům, kterými obviněný disponuje, považovat za nepřiměřeně zasahující (a v tomto smyslu nespravedlivou) ekonomickou situaci obviněného. Při ukládání sankce obviněnému Úřad zohlednil také výpadek mj. daňových příjmů obviněného, jakožto územního samosprávného celku v souvislosti s opatřeními vlády ve věci zmírnění či zastavení šíření koronaviru SARS-CoV-2.

37.         V této souvislosti Úřad poznamenává, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má mj. splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Stanovená výše pokuty podle Úřadu dostatečně naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

38.         Úřad posoudil postup obviněného ze všech hledisek a s ohledem na výše uvedené rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

39.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Správní orgán vyrozumí podatele o podání nepřípustného nebo opožděného odporu. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

otisk úředního razítka

v z. Mgr. Michal Kobza

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží

obec Nové Hamry, Nové Hamry 333, 362 21 Nové Hamry

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] tj. Všeobecné obchodní podmínky – pozn. Úřadu

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz