číslo jednací: 13512/2022/500
spisová značka: S0113/2022/VZ

Instance I.
Věc VÝROBA TEPLA A ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTŘINOU, REVITALIZACE KOTELNY V ROKYCANSKÉ NEMOCNICI, a.s.
Účastníci
  1. Rokycanská nemocnice, a.s.
  2. Medisolve Medical Solutions s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 17. 5. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 255 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0113/2022/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-13512/2022/500

 

Brno  21. 4. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 3. 2022 na návrh ze dne 4. 3. 2022, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Rokycanská nemocnice, a.s., IČO 26360900, se sídlem Voldušská 750, 337 01 Rokycany,
  • navrhovatel – Medisolve Medical Solutions s.r.o., IČO 27428095, se sídlem Plzeňská 2761/315, Stodůlky, 155 00 Praha,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „VÝROBA TEPLA A ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTŘINOU, REVITALIZACE KOTELNY V ROKYCANSKÉ NEMOCNICI, a.s.“
v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 1. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 1. 2022 pod ev. č. zakázky Z2022-000095 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 1. 2022 pod ev. č. 2022/S 005-006054,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0113/2022/VZ na návrh navrhovatele – Medisolve Medical Solutions s.r.o., IČO 27428095, se sídlem Plzeňská 2761/315, Stodůlky, 155 00 Praha – ze dne 4. 3. 2022 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Rokycanská nemocnice, a.s., IČO 26360900, se sídlem Voldušská 750, 337 01 Rokycany – učiněných při zadávání veřejné zakázky „VÝROBA TEPLA A ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTŘINOU, REVITALIZACE KOTELNY V ROKYCANSKÉ NEMOCNICI, a.s.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 1. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 1. 2022 pod ev. č. zakázky Z2022-000095 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 1. 2022 pod ev. č. 2022/S 005-006054, se podle ustanovení § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 19. 4. 2022 zadávací řízení na citovanou veřejnou zakázku zrušil.

ODŮVODNĚNÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 7. 3. 2022 návrh navrhovatele – Medisolve Medical Solutions s.r.o., IČO 27428095, se sídlem Plzeňská 2761/315, Stodůlky, 155 00 Praha (dále jen „navrhovatel“), ze dne 4. 3. 2022. Dnem doručení návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Rokycanská nemocnice, a.s., IČO 26360900, se sídlem Voldušská 750, 337 01 Rokycany (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „VÝROBA TEPLA A ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTŘINOU, REVITALIZACE KOTELNY V ROKYCANSKÉ NEMOCNICI, a.s.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 1. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 1. 2022 pod ev. č. zakázky Z2022-000095 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 1. 2022 pod ev. č. 2022/S 005-006054 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

3.             Návrh navrhovatele směřoval proti stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky, a to konkrétně proti způsobu stanovení nabídkové ceny za 1 GJ dodané tepelné energie, proti neumožnění změny ceny za 1 GJ dodané tepelné energie po dobu 15 let, dále proti požadavku zadavatele na profesní způsobilost, proti způsobu úhrady ceny vyráběné a dodávané elektrické energie a proti způsobu vypořádání závazků při předčasném ukončení smluvního vztahu. Zadávací podmínky veřejné zakázky byly dle navrhovatele stanoveny v rozporu se základními zásadami zadávacího řízení.

4.             Přípisem č. j. ÚOHS-08425/2022/524 ze dne 9. 3. 2022 Úřad účastníkům řízení oznámil zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky.

5.             Přípisem č. j. ÚOHS-11429/2022/524 ze dne 4. 4. 2022 Úřad požádal Energetický regulační úřad o zodpovězení několika otázek souvisejících se zadavatelem stanovenými požadavky na profesní způsobilost a se způsobem stanovení nabídkové ceny.

6.             Usnesením č. j. ÚOHS-11638/2022/524 ze dne 5. 4. 2022 Úřad stanovil navrhovateli lhůtu k zaslání sdělení ohledně jím v minulosti realizovaných zakázek s obdobným předmětem plnění, jako předmět plnění šetřené veřejné zakázky.

7.             Dne 20. 4. 2022 obdržel Úřad od zadavatele přípis s informací o provedených úkonech v zadávacím řízení, jehož přílohou bylo rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení signované dne 19. 4. 2022 (dále jen „rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“). Zadavatel v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení uvádí, že o zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona rozhodl z důvodu, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, spočívající jednak v turbulentních cenách energií, kdy nelze predikovat jejich budoucí vývoj a z toho vyplývá důvodná obava uzavřít dlouhodobou smlouvu na dodávku energií po dobu 15 let, a dále s ohledem na válečné události a s tím související potřebu Plzeňského kraje vynakládat nepředpokládané finanční prostředky na řešení uprchlické krize. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení zadavatel dne 19. 4. 2022 uveřejnil na profilu zadavatele.

8.             Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

9.             S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení zrušil zadávací řízení, a to s odkazem na § 127 odst. 2 písm. d) zákona z důvodů uvedených výše v bodě 7. odůvodnění tohoto usnesení, a nastala tedy skutečnost předvídaná v ust. § 257 písm. g) zákona, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

10.         Úřad pro úplnost poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen podaným návrhem, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Rokycanská nemocnice, a.s., Voldušská 750, 337 01 Rokycany

2.             Medisolve Medical Solutions s.r.o., Plzeňská 2761/315, Stodůlky, 155 00 Praha

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz