číslo jednací: 10236/2022/500
spisová značka: S0053/2022/VZ

Instance I.
Věc Reko AS Karlovy Vary 2021
Účastníci
 1. statutární město Karlovy Vary
 2. VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 18. 5. 2022
Související rozhodnutí 10236/2022/500
12359/2022/161
Dokumenty file icon dokument ke stažení 439 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0053/2022/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-10236/2022/500

 

Brno  23. 3. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 2. 2022 na návrh ze dne 4. 2. 2022, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Statutární město Karlovy Vary, IČO 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary,
 • navrhovatel – VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Reko AS Karlovy Vary 2021“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 26. 12. 2021, která byla téhož dne uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P21V00000087,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – ze dne 4. 2. 2022 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Statutární město Karlovy Vary, IČO 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Reko AS Karlovy Vary 2021“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 26. 12. 2021, která byla téhož dne uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P21V00000087, nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 odst. 1 citovaného zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 7. 2. 2022 návrh navrhovatele – VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 4. 2. 2022 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele - Statutární město Karlovy Vary, IČO 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Reko AS Karlovy Vary 2021“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 26. 12. 2021, která byla téhož dne uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P21V00000087 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno dnem 7. 2. 2022, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

4.             V souvislosti s výše uvedeným návrhem složil navrhovatel dne 7. 2. 2022 na účet Úřadu kauci ve výši 50 000 Kč.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-04871/2022/536 ze dne 8. 2. 2022.

6.             Dne 17. 2. 2022 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu a dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

7.             Úřad po přezkoumání splnění zákonných podmínek vážících se k podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na základě zjištěných skutečností dospěl k závěru, že v dané věci nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu v souladu s § 255 odst. 1 zákona, tj. nedošlo k včasnému složení kauce na účet Úřadu v zákonné výši, a proto správní řízení vedené ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

8.             Podle § 241 odst. 1 může námitky podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma.

9.             Podle § 245 odst. 4 zákona platí, že pokud zadavatel námitky odmítne, poučí stěžovatele v rozhodnutí o námitkách o možnosti podat ve lhůtě podle § 251 odst. 2 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu a o povinnosti doručit v téže lhůtě stejnopis návrhu zadavateli.

10.         Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

11.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

12.         Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle § 255 odst. 2 zákona, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

13.         Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

14.         Dle bodu 3.1. „Předmět veřejné zakázky“ zadávací dokumentace je předmětem veřejné zakázky „rekonstrukce sportovní plochy atletického stadionu, kde hlavním záměrem je rozšíření sportovního areálu o atletický stadion o počtu drah 9+8 (400 m běžeckém oválu) s jednotným poloměrem 36,5 m. Nový povrch oválu bude proveden jako umělý polyuretanový vodonepropustný. Dále je uvažováno s vybudováním vnitřní travnaté plochy. (…) Předmět veřejné zakázky bude realizován metodou ‚Desing & Build‘ – ‚Vyprojektuj & Postav‘. Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení (legislativního oprávnění stavby), resp. zpracování podkladů pro vydání stavebního povolení a následná realizace stavebních prací.“

15.         V bodu 4. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ zadávací dokumentace stanovil zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 39 050 000 Kč bez DPH.

16.         Z bodu 6. „Kvalifikace dodavatelů“ zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel požadoval k prokázání základní způsobilosti dodavatele předložit výpis z evidence Rejstříku trestů, potvrzení příslušného finančního úřadu o neexistenci daňového nedoplatku, písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani, písemného čestného prohlášení o neexistenci nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výpis z obchodního rejstříku pro účely prokázání skutečnosti, že dodavatel není v likvidaci, úpadku či vůči němu nebyla nařízena nucená správa (event. čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dodavatele).

17.         Zadavatel rovněž požadoval k prokázání profesní způsobilosti dodavatele předložit výpis z obchodního rejstříku, oprávnění k podnikání v oborech „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Výkon zeměměřických činností“, a dále osvědčení o autorizaci v oboru „Pozemní stavby“ (event. čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti dodavatele).

18.         Dále zadavatel požadoval k prokázání technické kvalifikace dodavatele předložit:

 • seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, přičemž požadoval, aby „dodavatel za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení dokončil:

o   minimálně 2 stavební práce, jejichž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo obnova atletické dráhy o délce min. 400 m a sektorů technických disciplín, vše s umělým polyuretanovým povrchem a certifikací WA (dříve IAAF), o ploše min. 6000 m2 u každé z nich,

o   minimálně 1 stavební práce, jejíž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo obnova travnatého hřiště o ploše min. 7000 m2 s automatickým závlahovým systémem,

o   minimálně 1 stavební práce, jejíž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo obnova atletické dráhy délky min. 400 m certifikována WA (dříve IAAF) minimálně v kategorii CLASS 2, Construction Category V (certifikát na účastníka)“,

(event. čestné prohlášení o splnění této části technické kvalifikace),

 • seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, „a to na pozici:

o   hlavní projektant,

o   stavbyvedoucí,

o   hlavní geodet“,

 • osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se ke stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům, přičemž požadoval, aby „dodavatel předložil osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci minimálně v tomto rozsahu:

o   Hlavní projektant: - zkušenost s realizací zpracování projektové dokumentace u min. 2 zakázek, jejichž součástí byla realizace umělých polyuretanových povrchů pro atletiku o min. výměře 3000 m2 u každé z nich,

o   Stavbyvedoucí: - autorizace v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu autorizačního zákona, - zkušenost na pozici min. stavbyvedoucího u min. 2 dokončených staveb, jejichž součástí byla realizace umělých polyuretanových povrchů pro atletiku o min. výměře 3000 m2 u každé z nich,

o   Hlavní geodet: - zkušenost s realizací min. 2 zakázek na provedení geodetických prací staveb, z nichž alespoň jedna zahrnovala geodetické práce (na kterých se tato osoba podílela), na základě kterých došlo k získání certifikace stavby WA (dříve IAAF) na výstavbě nebo rekonstrukci atletické dráhy o délce min. 400 m s umělým polyuretanovým povrchem certifikovaným WA (dříve IAAF)“,

      (event. čestné prohlášení o splnění této části technické kvalifikace),

 • opatření dodavatele k zajištění kvality – certifikát systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle normy OHSAS 18001:2007 (event. čestné prohlášení o splnění této části technické kvalifikace),
 • opatření dodavatele v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí – certifikát systému managementu ochrany životního prostředí odpovídající požadavkům normy ISO 14001:2015 nebo certifikát systému environmentálního managementu normy ISO 14001 (event. čestné prohlášení o splnění této části technické kvalifikace),
 • vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání – technické listy s přesným názvem nabízených umělých polyuretanových povrchů včetně uvedení výrobce potvrzující splnění požadovaných technických a jakostních požadavků (event. čestné prohlášení o splnění této části technické kvalifikace),
 • doklady prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem – příslušné platné certifikáty WA (dříve IAAF) a Zkušební zprávy (Test Report) vydané autorizovanou osobou pro nabízené umělé polyuretanové povrchy atletické dráhy a sektorů technických disciplín (event. čestné prohlášení o splnění této části technické kvalifikace),
 • platné oprávnění vydané účastníkovi výrobcem nebo autorizovaným prodejcem (dodavatelem) k pokládce nabízeného umělého polyuretanového povrchu (event. čestné prohlášení o splnění toto části technické kvalifikace).

19.         Dle bodu 8 „Jistota“ zadávací dokumentace zadavatel požadoval, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 500 000 Kč, k čemuž uvedl, že „účastníka zadávacího řízení, který neprokáže složení požadované jistoty nebo nezajistí jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty, zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení“.

20.         Z bodu 13. „Podmínky a požadavky na zpracování nabídky“ zadávací dokumentace vyplývá, že nabídka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

A)     Krycí list nabídky

B)     Údaje o formě spolupráce dodavatelů, podává-li nabídku několik dodavatelů společně, a Smlouvu mezi dodavateli v případě, že předmět veřejné zakázky bude plněn společně několika dodavateli

C)      Doklad o poskytnutí jistoty

D)     Smlouva o dílo (viz příloha č. 4 zadávací dokumentace) včetně příloh:

-          Platební formulář (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace)

-          Seznam poddodavatelů (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace), bude-li veřejná zakázka plněna s využitím poddodavatelů

-          Vymezení obchodního tajemství (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace)

-          Hodnotící kritérium č. 2 (viz příloha č. 5 zadávací dokumentace)

E)      Doklady, kterými účastník prokazuje splnění kvalifikace, a Písemný závazek dle § 83 odst.1 písm. d) zákona a další doklady v případě, že kvalifikace či její část je prokazována prostřednictvím jiných osob

F)      Ostatní dokumenty dle uvážení účastníka.

21.         Dle bodu 15.2. „Lhůta pro podání nabídky“ zadávací dokumentace končí lhůta pro podání nabídky dne 14. 1. 2022 ve 13 hod.

22.         Dle bodu 18. „Pravidla pro hodnocení nabídek“ zadávací dokumentace budou nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle hodnotícího kritéria č. 1 „Nabídková cena v Kč bez DPH“ (s vahou 60 %) a hodnotícího kritéria č. 2 „Zkušenost osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky“ (s vahou 40 %). V rámci hodnotícího kritéria č. 2 „Zkušenost osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky“ zadavatel bude hodnotit nabídky podle zkušeností člena týmu - hlavní projektant (váha 30 %), člena týmu - stavbyvedoucí (váha 30 %) a člena týmu - geodet (váha 40 %).

23.         Dne 14. 1. 2022 doručil navrhovatel zadavateli „Námitky proti zadávací dokumentaci, Námitky proti zadávacím podmínkám“ z téhož dne, v nichž brojil proti kritériím technické kvalifikace dodavatele (seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení; osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracem – hlavní projektant, geodet; oprávnění dodavatele vydané výrobcem nebo autorizovaným prodejcem k pokládce nabízeného umělého polyuretanovaného povrchu), proti použití metody „Design & Build“ pro realizaci veřejné zakázky, proti délce lhůty pro podání nabídek a proti kritériím hodnocení nabídek.

24.         V „Protokolu o otevírání nabídek“ ze dne 14. 1. 2022 zadavatel uvedl, že ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem 3 nabídky, a to od dodavatele Deals management, a.s., odštěpný závod, IČO 03493385, se sídlem Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 (dále jen „dodavatel Deals management, a.s., odštěpný závod“) s nabídkovou cenou 33 223 620 Kč bez DPH, od dodavatele SPORT Construction a.s., IČO 27752771, se sídlem Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 (dále jen „dodavatel SPORT Construction a.s.“) s nabídkovou cenou 37 950 000 Kč bez DPH a od navrhovatele s nabídkovou cenou 5 000 000 Kč bez DPH.

25.         Zadavatel svým „Oznámením rozhodnutí o námitkách“ ze dne 28. 1. 2022 doručeným navrhovateli téhož dne podané námitky odmítl.

26.         Dne 8. 2. 2022 rozhodl zadavatel o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, když neprokázal složení požadované jistoty ve výši 500 000 Kč s doplněním, že s ohledem na tuto skutečnost již postrádalo smysl vyzývat jej k doplnění chybějících dokladů a objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny.

Právní posouzení

27.         Úřad v obecné rovině uvádí, že pokud považuje dodavatel některý z úkonů zadavatele (či jeho opomenutí) učiněný v rámci zadávacího řízení za rozporný se zákonem, a má za to, že mu v důsledku takového postupu zadavatele vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, může podat k Úřadu návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

28.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí navrhovatel v případě, kdy se chce domoci přezkoumání úkonů zadavatele ze strany Úřadu, doručit návrh na zahájení správního řízení Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítl.[1]

29.         V souvislosti s podáním návrhu je navrhovatel povinen uhradit Úřadu kauci dle § 255 zákona, přičemž v případě řízení o přezkoumání postupu zadavatele při zadávání koncese upravuje otázku kauce § 255 odst. 2 zákona, a nejde-li o případ podle odst. 2 citovaného ustanovení zákona, je třeba při úhradě kauce vycházet z § 255 odst. 1 zákona.

30.         S ohledem na skutečnost, že v řešené veřejné zakázce nejde o koncesi, je třeba nutno na šetřený případ aplikovat pravidla pro úhradu kauce uvedená v § 255 odst. 1 zákona.

31.         Z § 255 odst. 1 zákona vyplývá, že kauci je třeba složit na účet Úřadu ve lhůtě pro doručení návrhu (tj. nejpozději poslední den lhůty pro doručení návrhu Úřadu, k čemuž Úřad doplňuje, že v tento den musí být kauce již připsána na účet Úřadu [2]).

32.         Z ustanovení § 255 odst. 1 zákona dále plyne, že navrhovatel je povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % ze své nabídkové ceny po celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

33.         V rámci posouzení splnění zákonných náležitostí pro podání návrhu se Úřad zabýval posouzením skutečnosti, zda navrhovatel v daném případě uhradil kauci v souladu s § 255 odst. 1 zákona, tedy včas a v zákonem předepsané výši.

34.         K včasnosti úhrady kauce uvádí Úřad následující.

35.         V šetřeném případě navrhovatel svými námitkami ze dne 14. 1. 2022, které byly zadavateli doručeny téhož dne, brojil proti zadávacím podmínkám. Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že o námitkách navrhovatele rozhodl zadavatel rozhodnutím ze dne 28. 1. 2022 doručeným navrhovateli téhož dne, a to tak, že námitky odmítl.

36.         Návrh navrhovatele byl Úřadu doručen dne 7. 2. 2022, přičemž součástí návrhu byl doklad o složení kauce, z něhož vyplývá, že ke dni 4. 2. 2022 byl zadán příkaz k platbě, resp. transakci ve výši 50 000 Kč ve prospěch Úřadu. Z bankovního výpisu z účtu Úřadu vyplývá, že k připsání uvedené částky došlo dne 7. 2. 2022.

37.         Vzhledem k tomu, že nejzazším termínem pro doručení návrhu a rovněž složení kauce byl s odkazem na § 251 odst. 2 zákona den 7. 2. 2022, přičemž k připsání kauce na účet Úřadu došlo dne 7. 2. 2022, Úřad konstatuje, že v daném případě byla při složení kauce dodržena lhůta dle § 255 odst. 1 zákona.

38.         K výši uhrazené kauce uvádí Úřad následující.

39.         V šetřeném případě navrhovatel doručil zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek podání označené „cenová nabídka“, v němž v rámci návrhu smlouvy o dílo uvedl celkovou smluvní cenu za dílo ve výši 5 000 000 Kč bez DPH. Uhradil-li pak navrhovatel v souvislosti s podaným návrhem kauci ve výši 50 000 Kč, je zřejmé, že její výši vypočítal jako 1 % z částky 5 000 000 Kč bez DPH uvedené v jeho „nabídce“.

40.         Úřad se proto zabýval posouzením otázky, zda byly splněny podmínky pro takový postup, tj. zda navrhovatel mohl stanovit nabídkovou cenu ve smyslu § 255 odst. 1 zákona a na jejím základě určit výši povinně hrazené kauce.

41.         Úřad v této souvislosti považuje za vhodné zdůraznit, že základním účelem institutu složení kauce na účet Úřadu je zajistit, aby nebyly podávány neodůvodněné návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. K uvedenému závěru dospěl také Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 10 As 331/2017-104 ze dne 29. 8. 2018, podle kterého je účelem kauce v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele „bránit podávání účelových návrhů a případnému zneužití tohoto přezkumného řízení.“ Na kauci je tedy třeba pohlížet jako na druh peněžité záruky, která má zabránit či alespoň minimalizovat podávání zjevně účelových a šikanózních návrhů, tj. návrhů podaných z jiných důvodů než je obrana proti nezákonnému postupu zadavatele, tedy z pohledu zákona podaných bezdůvodně (např. za účelem blokování či prodlužování zadávacího řízení). Institut kauce má tedy významným způsobem přispívat k právní jistotě účastníků zadávacího řízení. Úmysl zákonodárce bránit prostřednictvím institutu kauce podávání obstrukčních návrhů je výslovně zmíněn v důvodové zprávě k zákonu a lze jej dovodit i z konkrétní úpravy kauce v zákoně – zamítne-li Úřad návrh pravomocným rozhodnutím, kauce připadne v plné výši státu, vezme-li navrhovatel svůj návrh před vydáním rozhodnutí ve věci samé zpět, připadne státu 35 % kauce. Vědomí rizika možného propadnutí kauce tak má zajistit, aby dodavatelé přistupovali k podávání návrhů pouze v odůvodněných případech, a to způsobem stanoveným zákonem. Úřad je tedy přesvědčen, že na institut kauce je nutno pohlížet nejen z hlediska formálního naplnění požadavků § 255 zákona, ale rovněž optikou smyslu jeho implementace do zákona.

42.         Přestože tedy navrhovatel uhradil kauci ve výši odpovídající částce uvedené v jeho „nabídce“, nepřehlédl Úřad skutečnost, že navrhovatelem uvedená „nabídková cena“ se významně odchyluje nejen od předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovené zadavatelem, ale rovněž od nabídkových cen ostatních dvou dodavatelů, a rovněž, že navrhovatel podal „nabídku“ v podobě, která vykazuje řadu zásadních nedostatků, kdy z hlediska svého obsahu neodpovídá nabídce ve smyslu pravidel zakázkového zákona v návaznosti na podmínky stanovené zadavatelem v tomto zadávacím řízení.

43.         Úřad proto považoval za nezbytné zabývat se rovněž posouzením skutečnosti, zda lze v daném případě navrhovatelem podanou „nabídku“ považovat za projev jeho vážného zájmu o účast v předmětném zadávacím řízení, či zda nebyl navrhovatel k jejímu podání motivován jinými důvody, konkrétně zda ji nepodal pouze za účelem umělého snížení výše kauce, jak naznačil ve svém vyjádření ze dne 17. 2. 2022 zadavatel.

44.         Jak již bylo uvedeno, dodavatelé měli dle zadávací dokumentace v rámci své nabídky předložit zadavateli minimálně krycí list nabídky, údaje o formě případné spolupráce dodavatelů v případě společné nabídky, doklad o výši jistoty, smlouvu o dílo včetně předepsaných příloh (platební formulář, seznam poddodavatelů, vymezení obchodního tajemství, tabulka pro účely hodnocení v rámci hodnotícího kritéria č. 2) a doklady ke splnění vyžadované kvalifikace.

45.         Dle zjištění Úřadu navrhovatel ve své „nabídce“ doložil pouze následující dokumenty:

 • návrh smlouvy o dílo (zcela bez příloh),
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • výpis z živnostenského rejstříku.

46.         Úřad opakuje, že navrhovatel ve svém návrhu brojí proti zadávacím podmínkám, konkrétně proti kritériím technické kvalifikace dodavatele (seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení; osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracem – hlavní projektant, geodet; oprávnění dodavatele vydané výrobcem nebo autorizovaným prodejcem k pokládce nabízeného umělého polyuretanovaného povrchu), proti použití metody „Design & Build“ pro realizaci veřejné zakázky, proti délce lhůty pro podání nabídek a proti kritériím hodnocení nabídek.

47.         K tomu navrhovatel v návrhu dále uvedl, že mu v důsledku jím tvrzených nezákonných zadávacích podmínek vznikla „újma tím, že nemohl podat řádnou a úplnou nabídku“, když konkrétně nemohl doložit seznam stavebních prací, nedisponuje zpracovatelem projektové dokumentace pro použití metody „Design & Build“ a geodetem dle požadavků zadavatele a jimi požadovanými zkušenostmi pro účely splnění technické kvalifikace a pro účely hodnocení nabídek.

48.         Pokud navrhovatel tvrdí, že jím v návrhu napadené požadavky zadavatele byly nezákonné, v důsledku čehož nemohl doložit příslušné doklady, nelze přehlédnout, že ostatní zadavatelem vyžadované doklady (vůči nimž navrhovatel ve svém návrhu ničeho nenamítá) navrhovatel součástí své „nabídky“ rovněž neučinil.

49.         V „nabídce“ navrhovatele tak kromě dokladů, k nimž vznesl výhrady, chybí i převážná většina zadavatelem vyžadovaných povinných dokladů. Součástí „nabídky“ navrhovatele konkrétně nejsou v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách ani:

 • doklady k prokázání základní způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku),
 • doklady k prokázání profesní způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku a výpisu z živnostenského rejstříku s oprávněním pro obor „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, a „Projektová činnost ve výstavbě“),
 • doklady k prokázání technické kvalifikace – osvědčení o odborné kvalifikaci - stavbyvedoucí; opatření dodavatele k zajištění kvality; opatření dodavatele v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí; vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání; doklady prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem,
 • doklad o poskytnutí jistoty,
 • přílohy smlouvy o dílo.

50.         Je tedy zřejmé, že navrhovatel nedoložil ve své „nabídce“ nejen doklady vztahující se k jím rozporovaným zadávacím podmínkám (které dle jeho tvrzení měly být fakticky jediným důvodem pro nemožnost podat úplnou nabídku), ale ani celou řadu dalších požadovaných dokladů, vůči nimž ve svém návrhu ničeho nenamítal, aniž by však v jejich případě byly zřejmé relevantní důvody pro jejich nedoložení. 

51.         Navrhovatel si přitom byl evidentně vědom toho, že nepodává řádnou a úplnou nabídku (jak výslovně uvedl již ve svých námitkách podaných ve stejném dni jako „nabídka“ a rovněž v návrhu), a musel si tedy být rovněž plně vědom toho, že jeho „nabídka“ nemá ani teoretický potenciál pro naplnění podmínek účasti v zadávacím řízení (již z důvodu informace zadavatele v zadávací dokumentaci o automatickém vyloučení dodavatele v případě nedoložení dokladu o poskytnutí jistoty), natož být vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka.

52.         Úřad nevylučuje, že navrhovatel mohl mít zájem o realizaci dané veřejné zakázky, avšak je zcela evidentní, že po zvážení svých reálných možností došel k jasnému závěru, že za daných podmínek není schopen řádnou nabídku, která by měla šanci v zadávacím řízení obstát, podat.

53.         Úřad však konstatuje, že vědomé podání neúplné nabídky (jejíž podání navíc nebylo vzhledem k její výsledné podobě s největší pravděpodobností pro navrhovatele spojeno s vynaložením nepřiměřeného úsilí a nákladů, natož se sebemenším rizikem vyplývajícím z možnosti jejího vyřazení) nemůže být již z principu vykládáno jako deklarace vážného zájmu o realizaci veřejné zakázky.

54.         Zákon přitom s možností vědomého podání jiné než řádné nabídky nepočítá, neboť pro takový postup není dán žádný důvod. Zákon je postaven na obecném principu, že má-li dodavatel zájem o plnění veřejné zakázky a je-li přesvědčen, že splňuje požadavky zadavatele, podá nabídku. Zákon pak předjímá i situaci, že dodavatel má sice zájem o plnění veřejné zakázky, ale požadavky zadavatele nesplňuje, přičemž je považuje za nezákonné. V takovém případě zákon neukládá dodavateli povinnost podat formálně neúplnou nabídku, jejíž podání by představovalo pouze administrativní zátěž a zejména by postrádalo jakýkoliv význam, a počítá s podáním návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele i bez podání nabídky. Pakliže by zákonodárce podání alespoň neúplné nabídky na důkaz zájmu dodavatele o realizaci veřejné zakázky vyžadoval, nepochybně by tuto povinnost do zákona zanesl.

55.         Je tedy podstatné, že zákon nevylučuje možnost obrany proti nesprávnému postupu zadavatele v zadávacím řízení formou podání návrhu ani v případě, kdy dodavatel nabídku nepodá, což předjímá i ustanovení § 255 odst. 1 zákona, když stanoví výši kauci i pro případy, kdy nelze stanovit celkovou nabídkovou cenu (např. právě z důvodu, že nabídka nebyla podána).

56.         Vzhledem k tomu, že z okolností daného případu nevyplývá, že by měla existovat objektivní skutečnost, na jejímž základě by bylo možné shledat postup navrhovatele spočívající ve vědomém podání (výrazně) neúplné nabídky důvodným a nevyhnutelným, když možnost obrany proti domnělému nezákonnému postupu zadavatele by ani v případě nepodání nabídky navrhovateli odepřena nebyla, nemůže Úřad dojít k jinému závěru, než že navrhovatel žádný legitimní důvod k podání takové „nabídky“ neměl. S ohledem na uvedené má Úřad za to, že na „nabídku“ podanou navrhovatelem nelze pohlížet jako na projev jeho skutečného úsilí o získání veřejné zakázky, a tedy ani fakticky nemůže jít o nabídku dodavatele majícího vážný zájem o realizaci veřejné zakázky, jak zákon předpokládá.

57.         V této souvislosti vzal v úvahu i další podstatnou okolnost související s podáním „nabídky“ navrhovatele, a to výši jeho „nabídkové ceny“.

58.         Navrhovatel v návrhu smlouvy o dílo, jež byla součástí jeho „nabídky“, uvedl, že smluvní cena za dílo byla stanovena na základě jeho nabídky a činí celkem 5 000 000 Kč bez DPH.

59.         Jak již bylo uvedeno, zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 39 050 000 Kč bez DPH, k čemuž ve svém vyjádření k návrhu uvedl, že při jejím stanovení vyšel z výpočtu spolupracujícího projektanta Ing. Karla Srněnského, autorizovaného inženýra pro pozemní stavby, který k ní dospěl na základě pečlivého uvážení s ohledem na náklady na díla, náklady na zpracování projektové dokumentace, vyřízení inženýrské činnosti, zajištění geodetického zaměření atd., a s ohledem na ceny materiálů, služeb a stavebních prací na trhu. Uvedený projektant, jenž je držitelem oprávnění vydaného Českou komorou autorizovaných inženýrů, přílohou vyjádření zadavatele uvedl, že cena 5 000 000 Kč bez DPH „je zcela mimo reálnou velikost a složitost díla“.

60.         Zadavatel obdržel mimo „nabídky“ navrhovatele i nabídky od dalších dvou dodavatelů, a to s nabídkovými cenami 33 223 620 Kč bez DPH a 37 950 000 Kč bez DPH.

61.         Ve svém návrhu navrhovatel uvádí, že dle jeho názoru je ve srovnání s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky její reálná hodnota nižší, když v rámci svých výpočtů (které mají dokládat nesprávný postup zadavatele při volbě hodnotících kritérií) operuje s „výrazně nižší nabídkovou cenou“ ve výši 27 000 000 Kč bez DPH. V návrhu dále uvádí, že cena 27 000 000 Kč bez DPH „je reálná, a to i cena podstatně nižší“.  Úřad podotýká, že uvedená tvrzení navrhovatel nepodložil žádnými argumenty.

62.         Počítá-li tedy navrhovatel ve svých teoretických výpočtech prezentovaných v návrhu (i když bez jakéhokoliv odůvodnění) s cenou veřejné zakázky ve výši 27 000 000 Kč bez DPH, kterou označuje jako reálnou (a nikoliv s cenou nižší, natož s cenou podstatně nižší), lze dle názoru Úřadu dovodit, že minimálně tuto cenu fakticky připouští jako odpovídající předmětu požadovaného plnění. Je tedy s podivem, proč právě tuto cenu neuvedl i v rámci své „nabídky“.

63.         Doplňuje-li k tomu navrhovatel navíc bez bližší konkretizace dovětek, že reálná je „i cena podstatně nižší“, a má-li tím snad na mysli cenu až 5 000 000 Kč bez DPH, pak se Úřad pozastavuje nad tím, proč tedy v rámci svých výpočtů nepoužil právě tuto cenu, pokud je skutečně přesvědčen o její přiměřenosti.

64.         Má-li navrhovatel skutečně za to, že danou veřejnou zakázku by bylo možné realizovat za cenu 5 000 000 Kč bez DPH, pak k tomu Úřad uvádí, že se mu obecně jeví jako krajně nepravděpodobné, že by se zadavatel spolupracující s odborně způsobilou osobou i dodavatelé působící na relevantním trhu takovým výrazným způsobem zmýlili v odhadu reálné ceny požadovaného plnění. Úřad podotýká, že proces zadávání veřejných zakázek, při němž dochází k vynakládání veřejných prostředků podléhajícímu veřejné kontrole, je obecně založen na výchozím předpokladu, že zadavatelé k němu musí přistupovat s nejvyšší mírou zodpovědnosti a disponovat přiměřenou odbornou znalostí. Obdobně se pak předpokládá, že dodavatelé přistupují k účasti v zadávacích řízení racionálním způsobem odpovídajícím jejich profesní odbornosti.

65.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesdělil, jak k závěru o výši hodnoty řešené veřejné zakázky dospěl, provedl Úřad pro rámcové ověření její možné ceny s využitím veřejně dostupných zdrojů exkurz do praxe na příslušném trhu, aby tak zjistil alespoň řádově obvyklou cenu parametricky obdobných veřejných zakázek.

66.         V případě obsahově obdobné veřejné zakázky „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ realizované zadavatelem město Kuřim, IČO 00281964, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim (jejímž předmětem byla rovněž rekonstrukce atletického stadionu zahrnující rekonstrukci atletické dráhy o délce 400 m a technických sektorů včetně pokládky umělého polyuretanového povrchu s certifikací WA a rekonstrukci travnaté plochy uvnitř atletického oválu o velikosti cca 8 000 m2), stanovil zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 47 200 000 Kč bez DPH[3]. Úřad nepřehlédl, že uvedené zadávací řízení bylo zrušeno z důvodu časových průtahů, což však pro účely posouzení předpokládané hodnoty veřejné zakázky není rozhodné.

67.         V případě obsahově obdobné veřejné zakázky „Sportovní areál na Losích, Havlíčkův Brod“ realizované zadavatelem město Havlíčkův Brod, IČO 00267449, se sídlem Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod (jejímž předmětem byla rovněž rekonstrukce sportovního areálu zahrnující rekonstrukci běžeckého oválu o délce 400 m a atletických sektorů s pokládkou umělých povrchů a dále rekonstrukci travnatého fotbalového hřiště včetně automatické závlahy), stanovil zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 32 320 791 Kč bez DPH[4]. Následně byla na realizaci uvedené veřejné zakázky uzavřena smlouva o dílo s cenou 29 957 855 Kč bez DPH[5].

68.         V případě veřejné zakázky „Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy“ realizované zadavatelem město Šternberk, IČO 00299529, se sídlem Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk (jejímž předmětem byla výstavba sportovního areálu s atletickým oválem o délce 400 m s umělým povrchem a technickými sektory a hřiště s přírodním travním porostem ve vnitřní ploše oválu), stanovil zadavatel předpokládanou hodnotu ve výši 33 103 000 Kč bez DPH[6]. Následně byla na realizaci uvedené veřejné zakázky uzavřena s navrhovatelem smlouva o dílo s cenou 28 880 000 Kč, navýšenou dodatkem ke smlouvě na 32 708 384 Kč bez DPH[7]. Úřad nepřehlédl, že předmětem uvedené veřejné zakázky byla výstavba, nikoliv rekonstrukce atletického stadionu, a tedy nemusí jít o plnění zcela obdobné. V této souvislosti však Úřad podotýká, že jak vyplývá z přílohy veřejně přístupné citované smlouvy o dílo, navrhovatel nacenil jen hodnotu umělých povrchů ve výši 7 557 594,38 Kč bez DPH.

69.         V případě veřejné zakázky „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ realizované zadavatelem město Sedlčany, IČO 00243272, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany (jejímž předmětem byla rekonstrukce atletické dráhy o délce 400 m, atletických sektorů a fotbalového hřiště, přičemž v rámci rekonstrukce bude položen umělý povrch na atletickou dráhu a sektory disciplín), stanovil zadavatel předpokládanou hodnotu ve výši 16 501 945,31 Kč bez DPH.[8]. Následně byla na realizaci uvedené veřejné zakázky uzavřena s navrhovatelem smlouva o dílo s cenou 14 890 765,18 Kč, navýšenou dodatkem ke smlouvě na 16 319 093,66 Kč[9].

70.         Byť si je Úřad vědom skutečnosti, že v případě jmenovaných realizací nemusí jít obsahově o parametricky zcela totožná plnění jako v případě právě šetřené veřejné zakázky, lze z uvedeného spolehlivě dovodit, že obecně se ceny rekonstrukcí stadionů (a to i realizovaných navrhovatelem) pohybují řádově v cenách nepochybně podstatně vyšších než je navrhovatelem tvrzená cena 5 000 000 Kč bez DPH. Úřad podotýká, že předmětem řešené veřejné zakázky je navíc na rozdíl od zmíněných realizací v rámci použití metody „Design & Build“ i zpracování projektové dokumentace, když dle zjištění Úřadu cena samotného zpracování projektové dokumentace na podobný typ projektu může dosáhnout řádově částky až 1 000 000 Kč bez DPH[10].

71.         I kdyby tedy Úřad akceptoval (nepodložené) tvrzení navrhovatele, že by bylo možné předmět řešené veřejné zakázky skutečně řádně a v požadované kvalitě realizovat za cenu nižší než byla zadavatelem stanovená předpokládaná hodnota, např. za cenu 27 000 000 Kč bez DPH nebo i „podstatně nižší“, nemohl by se ztotožnit s tvrzením navrhovatele, že by to bylo možné i za cenu 5 000 000 Kč bez DPH, jak fakticky podáním své „nabídky“ tvrdí navrhovatel.

72.         Jak již Úřad dovodil výše, v návaznosti na vědomé a bezdůvodné podání neúplné „nabídky“ ze strany navrhovatele (v rozporu s postupem předvídaným zákonem, aniž by byl zřejmý účel tohoto jeho jednání) nelze na „nabídku“ podanou navrhovatelem již s odkazem na její obsah pohlížet jako na nabídku dodavatele majícího vážný zájem o realizaci veřejné zakázky, a tedy se o nabídku ve smyslu zákona fakticky nejedná.

73.         Pokud navíc navrhovatel v „nabídce“ uvedl „nabídkovou cenu“ 5 000 000 Kč bez DPH významně se lišící od předpokládané hodnoty veřejné zakázky, cenových nabídek ostatních účastníků zadávacího řízení i od obvyklých cen na relevantním trhu, nemůže Úřad dojít k jinému závěru, než že jediným motivem navrhovatele pro podání „nabídky“ bylo účelové umělé snížení výše povinně skládané kauce.

74.         Postup navrhovatele spočívající ve vědomém podání neúplné nabídky v excesivní podobě z pohledu jejího obsahu i z pohledu výše „nabídkové ceny“ s pravděpodobným cílem vyvolat dojem, že podává nabídku, v níž stanovuje nabídkovou cenu, od které je třeba vypočítat výši kauce, tak dle názoru Úřadu vykazuje znaky neopodstatněného, účelového a v konečném důsledku obstrukčního jednání.

75.         V této souvislosti Úřad akcentuje, že dle § 555 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), se právní jednání posuzuje podle jeho obsahu, přičemž má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy, tedy podle úmyslu jednajícího.

76.         Dle závěrů Úřadu dovozených výše bylo v daném případě skutečným úmyslem navrhovatele účelové obejití ustanovení § 255 odst. 1 zákona a na jako takové je nutné na ně pohlížet.

77.         Byť tedy není formálně jednání navrhovatele v rozporu s ustanovením zákona upravujícím výši povinně hrazené kauce, vykazuje dle názoru Úřadu znaky obcházení zákona s úmyslem dosáhnout výsledku zákonem nepředvídaného a nežádoucího, tedy jdoucího jednoznačně proti smyslu institutu kauce. Úřad přitom zastává stanovisko, že byť je dovoleno i chování zákonem výslovně neupravené, nesmí být takového jednání nejen contra legem (proti zákonu), nýbrž ani in fraudem legis (obcházení zákona).

78.         Fakticky tedy jde o zneužití práva, v jehož případě však občanský zákoník vylučuje, aby požívalo právní ochrany (viz § 8 občanského zákoníku).

79.         V kontextu uvedeného Úřad uzavírá, že nelze při výpočtu kauce akceptovat takový postup, který by byl v přímém rozporu s úmyslem zákonodárce projeveným zakotvením institutu kauce a jeho pravidel do zákona. Tolerance takového postupu by mohla vést ke snadnému zneužívání ze strany navrhovatelů a otevřít cestu k podávání účelových návrhů, čímž by byl smysl kauce zcela popřen. Bylo by totiž pro navrhovatele namísto úhrady minimální výše kauce 100 000 Kč v případě nemožnosti podat nabídku výhodnější podat formálně jakékoliv podání označené jako nabídka s formální cenou 5 000 000 Kč bez DPH, v důsledku čehož by pak postačovala úhrada kauce ve výši 50 000 Kč. Úřad je přesvědčen, že pokud by zákonodárce takový postup chtěl připustit, nestanovil by minimální výši kauce pro případy nepodání nabídky ve výši 100 000 Kč. Takový postup je tedy z pohledu Úřadu zcela nežádoucí, a proto jej Úřad nemůže akceptovat.

80.         Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovatel brojil proti zadávacím podmínkám, jež mu dle jeho tvrzení znemožnily řádnou účast v zadávacím řízení, která by měla být projevena podáním řádné nabídky, a tedy fakticky nabídku nepodal, bylo v daném případě na místě v souladu s § 255 odst. 1 zákona použití „paušální“ kauce ve výši 100 000 Kč.

81.         Jelikož však navrhovatel složil dne 7. 2. 2022 na účet Úřadu kauci ve výši pouze 50 000 Kč, kterou následně do konce lhůty pro podání návrhu nijak nedoplnil, je s ohledem na výše zmíněné zřejmé, že navrhovatelem složená kauce neodpovídá zákonem předepsané výši kauce, jež měla být dle § 255 odst. 1 zákona ve lhůtě pro podání návrhu složena.

82.         Zákon přitom rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce ve výši a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu. Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení (složení kauce v řádné výši na účet Úřadu) v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě nedošlo.

83.         Vzhledem k výše uvedenému by tedy neměl oporu v zákoně takový postup Úřadu, kterým by Úřad prominul nesplnění lhůty ke složení kauce ve výši dle § 255 zákona, neboť neuhrazení kauce ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona je vadou neodstranitelnou, v jejímž důsledku je Úřad povinen správní řízení ze zákona zastavit.

84.         Úřad tedy ze zákona přezkoumává včasné složení kauce navrhovatelem na svůj účet jako stěžejní podmínku zahájení správního řízení na návrh a pokud nedojde k jejímu složení v souladu s § 255 zákona, Úřad nemá jinou možnost než postupovat podle § 257 písm. c) zákona a správní řízení zastavit.

85.         Jak již Úřad uvedl výše, z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že navrhovatel podal dne 14. 1. 2022 zadavateli námitky z téhož dne proti zadávacím podmínkám. Zadavatel rozhodnutím ze dne 28. 1. 2022, které navrhovatel obdržel téhož dne, rozhodl o odmítnutí námitek navrhovatele.

86.         Posledním dnem lhůty pro složení/připsání kauce ve výši 100 000 Kč na účet Úřadu podle § 255 odst. 1 zákona v návaznosti na § 251 odst. 2 zákona tak byl den 7. 2. 2022. V souvislosti s podáním návrhu tak byl navrhovatel povinen nejpozději do dne 7. 2. 2022 složit na účet Úřadu kauci ve výši 100 000 Kč, jelikož nepodal (řádnou) nabídku na veřejnou zakázku, když vědomé a účelové podání neúplné nabídky v excesivní podobě z hlediska jejího obsahu i výše „nabídkové ceny“ nelze za podání (řádné) nabídky považovat.

87.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům správního řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

88.         S ohledem na skutečnost, že navrhovatel nesložil na účet Úřadu kauci v souladu s § 255 odst. 1 zákona, Úřad rozhodl podle § 257 písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

2.             VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 [1] Úřad pro úplnost doplňuje, že výjimkou z tohoto postupu je pouze situace, kdy zadavatel o námitkách nerozhodl ve lhůtě podle § 245 odst. 1 zákona, přičemž pak by pro podání návrhu platila lhůta podle § 251 odst. 3 zákona (tedy lhůta 25 dnů ode dne odeslání námitek zadavateli).

[2] viz rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 81/2015-63 ze dne 23. 10. 2017 - přestože se závěry uvedené v daném rozsudku vztahují k předchozí právní úpravě, lze tyto závěry ohledně účelu institutu kauce adekvátně aplikovat rovněž i ve vztahu k zákonu – pozn. Úřadu (což platí obecně v případě veškeré judikatury citované v tomto rozhodnutí).

[3] viz https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-469367969/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-469367969/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-832079678-469367968/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-832079678-469367968

[4] viz https://zakazky.muhb.cz/contract_display_260.html

[5] viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/220265?backlink=aah1v

[6] viz https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=286&IDZak=10769

[7] viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13224024?backlink=z3os8

[8] viz https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-457796048/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-457796048/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-570001065-457796047/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-570001065-457796047

[9] viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9555619?backlink=ozy6d

[10] viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10298690?backlink=27teg

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz