číslo jednací: 13308/2022/500
spisová značka: S0772/2016/VZ

Instance I.
Věc Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hlavního města Prahy
Účastníci
  1. Hlavní město Praha
  2. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 12. 5. 2022
Související rozhodnutí S0772/2016/VZ-09008/2017/541/PDz
R0064/2017/VZ-17555/2017/323/LVa
13308/2022/500
Dokumenty file icon dokument ke stažení 243 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0772/2016/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-13308/2022/500

 

Brno  20. 4. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 30. 12. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 9. 5. 2017 JUDr. Vilémem Podešvou, LLM., advokátem ev. č. ČAK 11323, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha,
  • navrhovatel – ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., IČO 36170151, se sídlem Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hlavního města Prahy“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 6. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 6. 2013 pod ev. č. 351826, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 11. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 111-189781, ve znění pozdějších oprav,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., IČO 36170151, se sídlem Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika – ze dne 30. 12. 2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele– Hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hlavního města Prahy“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 6. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 6. 2013 pod ev. č. 351826, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 11. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 111-189781, ve znění pozdějších oprav, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v rozhodném znění, zastavuje, neboť žádost jmenovaného navrhovatele – tj. návrh ze dne 30. 12. 2016 – se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 30. 12. 2016 návrh navrhovatele – ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., IČO 36170151, se sídlem Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na přezkoumání úkonů zadavatele – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 9. 5. 2017 JUDr. Vilémem Podešvou, LLM., advokátem ev. č. ČAK 11323, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hlavního města Prahy“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 6. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 6. 2013 pod ev. č. 351826, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 11. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 111-189781, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu § 113 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v rozhodném znění (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0772/2016/VZ.

3.             Návrh navrhovatele směřuje proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 11. 2016. Navrhovatel se domnívá, že předmětné zadávací řízení bylo zrušeno v rozporu se zákonem, neboť nebyly naplněny všechny zákonné podmínky pro jeho zrušení předpokládané podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona, a proto se domáhá zrušení dotčeného rozhodnutí zadavatele ze dne 16. 11. 2016 o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

4.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0772/2016/VZ-00217/2017/541/PDz ze dne 4. 1. 2017.

6.             Dne 13. 3. 2017 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0772/2016/VZ-09008/2017/541/PDz z téhož dne (dále jen „původní rozhodnutí Úřadu“), kterým návrh podle ustanovení § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle ustanovení § 118 odst. 1 nebo 2 zákona.

7.             Proti původnímu rozhodnutí Úřadu podal navrhovatel dne 29. 3. 2017 rozklad z téhož dne.

8.             Dne 12. 6. 2017 vydal předseda Úřadu v rámci řízení o rozkladu vedeném pod sp. zn. ÚOHS-R0064/2017/VZ rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0064/2017/VZ-17555/2017/323/LVa z téhož dne (dále jen „původní rozhodnutí předsedy Úřadu“), jímž původní rozhodnutí Úřadu potvrdil a podaný rozklad zamítl.

9.             Proti původnímu rozhodnutí předsedy Úřadu podal navrhovatel správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který rozsudkem č. j. 30 Af 57/2017-262 ze dne 26. 6. 2019 původní rozhodnutí předsedy Úřadu zrušil a věc vrátil Úřadu k dalšímu řízení (dále jen „rozsudek krajského soudu“).

10.         Proti rozsudku krajského soudu podali zadavatel a Úřad kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu, který rozsudkem č. j. 1 As 244/2019-98 ze dne 22. 9. 2021 zadavatelem i Úřadem podanou kasační stížnost zamítl.

11.         Přípisem č. j. ÚOHS-00584/2022/163 ze dne 17. 1. 2022 oznámil předseda Úřadu účastníkům řízení pokračování v řízení o rozkladu vedeném pod sp. zn. ÚOHS-R0064/2017/VZ.

12.         Dne 22. 2. 2022 vydal předseda Úřadu rozhodnutí č. j. ÚOHS-05361/2022/163 z téhož dne, jímž zrušil původní rozhodnutí Úřadu a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

13.         Přípisem č. j. ÚOHS-08253/2022/535 ze dne 7. 3. 2022 oznámil Úřad účastníkům řízení pokračování ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0772/2016/VZ.

14.         Dne 19. 4. 2022 obdržel Úřad od zadavatele přípis, jímž zadavatel Úřadu sdělil, že se rozhodl přijmout opatření k nápravě dle § 111 odst. 6 zákona a rozhodl o zrušení svého rozhodnutí ze dne 16. 11. 2016 o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Spolu s tímto přípisem zadavatel zaslal Úřadu i Oznámení o zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 12. 4. 2022.

15.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

16.         Vzhledem ke skutečnosti, že se navrhovatel návrhem ze dne 30. 12. 2016 domáhal zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 16. 11. 2016 o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku a zadavatel dne 12. 4. 2022 rozhodl o zrušení předmětného rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 11. 2016, stala se žádost navrhovatele (návrh ze dne 30. 12. 2016) zjevně bezpředmětnou, neboť úkon, jehož zákonnost měl Úřad posuzovat, zadavatel sám svým rozhodnutím zrušil, tudíž de facto nastal stav, o nějž navrhovatel usiloval. V průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele ze dne 30. 12. 2016) tedy došlo k takové změně okolností (zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 16. 11. 2016 o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku), že rozhodnutí Úřadu o žádosti v tom smyslu, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem či nikoli, by již nemělo pro navrhovatele význam, když ani výsledku správního řízení, kterého se navrhovatel svým návrhem domáhal, tj. uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 16. 11. 2016 o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, již nelze dosáhnout.

17.         S ohledem na vše shora uvedené rozhodl Úřad podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 30. 12. 2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Ing. Petr Vévoda

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.    JUDr. Vilém Podešva, LLM., advokát, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha

2.    ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz