číslo jednací: 13814/2022/500
spisová značka: S0170/2022/VZ

Instance I.
Věc Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele II
Účastníci
  1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 12. 5. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 269 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0170/2022/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-13814/2022/500

 

Brno  26. 4. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 12. 4. 2022 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • zadavatel – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, se sídlem Kaštanová 268, 739 61 Třinec,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele II“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 12. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 12. 2021 pod ev. č. Z2021-045524, ve znění pozdější opravy,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené z moci úřední dne 12. 4. 2022 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, se sídlem Kaštanová 268, 739 61 Třinec – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele II“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 12. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 12. 2021 pod ev. č. Z2021-045524, ve znění pozdější opravy, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť jmenovaný zadavatel rozhodnutím ze dne 22. 4. 2022 zadávací řízení na citovanou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 12. 4. 2022 z moci úřední správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, se sídlem Kaštanová 268, 739 61 Třinec (dále jen „zadavatel“)  – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele II“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 12. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 12. 2021 pod ev. č. Z2021-045524, ve znění pozdější opravy (dále jen „veřejná zakázka“ či „zadávací řízení“).

2.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli přípisem č. j. ÚOHS-12672/2022/535 ze dne 12. 4. 2022, přičemž ho seznámil se zjištěnými skutečnostmi. Citované oznámení o zahájení správního řízení bylo zadavateli doručeno dne 12. 4. 2022 a tímto dnem bylo správní řízení z moci úřední podle § 249 zákona ve spojení s § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno.

3.             Účastníkem správního řízení je podle § 256 zákona zadavatel.

4.             Úřad v rámci výše citovaného oznámení o zahájení správního řízení zadavateli sdělil, že získal pochybnost, zda zadavatel nestanovil požadavek na technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona uvedený v čl. 5 bodu 5.3. písm. c) odrážce druhé zadávací dokumentace veřejné zakázky na předložení „osvědčení (licence) k činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů“ ve vztahu k členu realizačního týmu dodavatele na pozici „odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP a PO“ v rozporu se zásadou transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zákona, když zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), rozlišuje odborně způsobilou fyzickou osobu k zajišťování úkolů v prevenci rizik, která má disponovat osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti dle § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., a odborně způsobilou fyzickou osobu k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, kterou nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby, a která má disponovat osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti dle § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. (tj. osvědčením odlišným od osvědčení dle § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.), tudíž zda zadavatel výše uvedeným požadavkem nevnesl do zadávacího řízení prvek netransparentnosti, jelikož nebylo zřejmé, které osvědčení ve smyslu výše citovaných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. mají dodavatelé k prokázání uvedeného kritéria technické kvalifikace dokládat, a zda tak zadavatel nestanovil zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu se zákonem. Proto Úřad zahájil správní řízení z moci úřední ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v předmětné veřejné zakázce.

5.             Dne 22. 4. 2022 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky od zadavatele „Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení“ z téhož dne (dále jen „rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“), dle kterého zadavatel přistoupil ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, a to s ohledem na výše vedené pochybnosti ohledně souladu zadávacích podmínek se zákonem.

6.             Dne 22. 4. 2022 zadavatel předmětné rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení uveřejnil na profilu zadavatele[1].

7.             Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

8.             S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení zrušil přezkoumávané zadávací řízení, a nastala tedy skutečnost předvídaná v § 257 písm. g) zákona, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

9.             Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie po obdržení podkladů vztahujících se ke zrušení zadávacího řízení již považoval za neúčelné stanovit zadavateli lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen podle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečně náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření zadavatele k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě výše citovaného oznámení o zahájení správního řízení, zadavateli mohlo způsobit toliko zbytečně náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z tohoto důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona zadavateli nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] dostupném z https://msk.ezak.cz/contract_display_5449.html

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz