číslo jednací: 09760/2022/510
spisová značka: S0109/2022/VZ

Instance I.
Věc Městský stadion Kuřim – rekonstrukce
Účastníci
  1. město Kuřim
  2. VYSSPA Sports Technology, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 27. 4. 2022
Související rozhodnutí 09760/2022/510
10301/2022/162
Dokumenty file icon dokument ke stažení 313 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0109/2022/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-09760/2022/510

 

Brno  18. 3. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 3. 2022 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – město Kuřim, IČO 00281964, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 14. 3. 2022 společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – VYSSPA Sports Technology, s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 10. 1. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 1. 2022 pod ev. č. Z2022-001506,

vydává toto:

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – VYSSPA Sports Technology, s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň – ze dne 3. 3. 2022 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Kuřim, IČO 00281964, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 10. 1. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 1. 2022 pod ev. č. Z2022-001506, se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s § 255 odst. 1 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

1.             Zadavatel – město Kuřim, IČO 00281964, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 14. 3. 2022 společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 10. 1. 2022 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění zadávací řízení v otevřeném řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“, přičemž předmětné oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 1. 2022 pod ev. č. Z2022-001506 (dále jen „veřejná zakázka“ či „zadávací řízení“).

2.             Úřad obdržel návrh navrhovatele – VYSSPA Sports Technology, s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dne 3. 3. 2022 (dále jen „návrh“), a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0109/2022/VZ.

3.             Návrh navrhovatele směřuje proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, které jsou dle navrhovatele diskriminační, nepřiměřené a netransparentní. V čl. 12 zadávací dokumentace je mj. uvedeno: „Písemná žádost (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace pozn. Úřadu) musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.“. Dle navrhovatele je uvedená zadávací podmínka v rozporu s § 98 zákona ve spojení s § 54 odst. 5 zákona, neboť dodavatelé jsou oprávněni doručit písemnou žádost nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V čl. 15 odstavci 1 smlouvy o dílo, která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace (dále jen „smlouva o dílo“) je uvedeno: „Veškerá jednání o díle s objednatelem či jinými orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.“. Dle navrhovatele je tento požadavek nezákonný a diskriminační a bezdůvodně zvýhodňuje dodavatele disponující osobami mluvícími v českém jazyce. V čl. 4 bodě 3 zadávací dokumentace je mj. uvedeno: „Minimálně 1 významná zakázka na stavební práce, předmětem nebo součástí které byla výstavba nebo obnova atletické dráhy a sektorů technických disciplín s umělým polyuretanovým povrchem, přičemž dané atletické zařízení/stavba získalo certifikát World Athletics, nebo odpovídající certifikát IAAF, pro Competition Cathegory (soutěžní kategorii) minimálně úrovně 2 (class 2 nebo 1); zadavatel doplňuje, že certifikace pro Construction Cathegory (konstrukční kategorii) u této významné zakázky není rozhodná. Hodnota stavebních prací této významné zakázky činí minimálně 15 mil. Kč bez DPH.“. Dle navrhovatele je požadavek na minimální hodnotu 15 mil. Kč bez DPH nedůvodný a nezákonný a nereflektuje předmět veřejné zakázky. Dále je dle navrhovatele nezákonná, diskriminační, nepřiměřená a netransparentní a v rozporu s § 36 odst. 1 zákona zadávací podmínka spočívající v požadavku na referenční stavbu, která získala certifikát World Athletics, nebo odpovídající certifikát IAAF, pro Competition Cathegory (soutěžní kategorii) minimálně úrovně 2 (class 2 nebo 1). Nezákonná, diskriminační, nepřiměřená a bezdůvodně zvýhodňující je dle navrhovatele zadávací podmínka na minimální hodnotu referenčních staveb 15 mil. Kč bez DPH i ve vztahu k požadavkům na certifikaci. Dále dle navrhovatele stanovil zadavatel zadávací podmínky v rozporu se zákonem a přenesl odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na účastníky zadávacího řízení, čímž ovlivnil vůli dodavatelů účastnit se zadávacího řízení. Navrhovatel uvádí, že zadavatel přenesl odpovědnost za případný nesoulad projektové dokumentace se soupisem prací na dodavatele, když ve smlouvě o dílo stanovil, že předmětem díla jsou i práce specifikované v projektové dokumentaci, přestože tyto fakticky nebudou obsažené v soupise prací. Navrhovatel též poukazuje na některé vady projektové dokumentace a soupisu prací. Dále dle navrhovatele nestanovil zadavatel lhůtu pro podání nabídek přiměřeně (lhůta činila 20 pracovních dnů), a porušil tak § 36 odst. 5 a § 6 zákona. Výše uvedené vady lze dle navrhovatele odstranit pouze zrušením zadávacího řízení, neboť z důvodu nezákonného postupu není dle jeho názoru možné určit nejvýhodnější nabídku, když nebyla zajištěna přiměřenost, rovnost uchazečů a transparentnost řízení.

4.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256 zákona zadavatel a navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-08083/2022/511 ze dne 4. 3. 2022.

6.             Dne 14. 3. 2022 obdržel Úřad od zadavatele prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele z téhož dne k návrhu navrhovatele. Téhož dne obdržel Úřad od zadavatele prostřednictvím datové schránky a na technickém nosiči dat (flash disku) dokumentaci o zadávacím řízení.

ZÁVĚRY ÚŘADU

7.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností dospěl k závěru, že v dané věci nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a proto správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

8.             Podle § 40 odst. 1 zákona může zadavatel stanovit zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta musí být stanovena přiměřeně s ohledem na druh zadávacího řízení a na předmět veřejné zakázky.

9.             Podle § 47 odst. 4 písm. a) zákona účast v zadávacím řízení zaniká také odstoupením účastníka zadávacího řízení v době mimo zadávací lhůtu.

10.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

11.         Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle odstavce 2, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

12.         Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

Zjištěné skutečnosti

13.         Navrhovatel ve své nabídce ze dne 8. 2. 2022 uvedl nabídkovou cenu ve výši 5 000 000 Kč bez DPH.

14.         Navrhovatel odeslal dne 8. 2. 2022 zadavateli Námitky proti zadávací dokumentaci. Zadavatel odeslal dne 23. 2. 2022 navrhovateli Rozhodnutí o námitkách navrhovatele a Výzvu k písemnému objasnění nabídky a ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.

15.         Navrhovatel odeslal dne 28. 2. 2022 zadavateli Reakci na výzvu zadavatele, ve které mj. uvedl, že „[ú]častník řízení s ohledem na jednání zadavatele, s ohledem na nezajištění srovnatelnosti nabídkových cen, porušení zásady transparentnosti, porušení zákazu diskriminace a s ohledem na skutečnost, že nebyla stanovena zadávací lhůta, tímto ze zadávacího řízení odstupuje.“

16.         Navrhovatel dne 3. 3. 2022 složil kauci na účet Úřadu ve výši 50 000 Kč.

Právní posouzení

17.         Úřad předně uvádí, že navrhovatel v souladu s § 47 odst. 4 písm. a) zákona odstoupil dne 28. 2. 2022 ze zadávacího řízení, neboť zadavatel nestanovil v zadávacím řízení zadávací lhůtu podle § 40 odst. 1 zákona. Tímto okamžikem zanikla navrhovateli účast v zadávacím řízení.

18.         Pokud navrhovatel podal návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dne 3. 3. 2022, bylo to tedy v době, kdy již nebyl účastníkem zadávacího řízení.

19.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem (tj. Rozhodnutí o námitkách navrhovatele bylo odesláno a doručeno navrhovateli dne 23. 2. 2022) připadal v posuzovaném případě poslední den lhůty pro podání návrhu Úřadu (a doručení stejnopisu návrhu zadavateli) podle § 251 odst. 2 zákona ve spojení s § 40 odst. 1 správního řádu na 7. 3. 2022. Tedy nejpozději dne 7. 3. 2022 mělo dojít v souladu s § 255 odst. 1 zákona i ke složení kauce na účet Úřadu, a to ve výši určené taktéž podle § 255 odst. 1 zákona.

20.         Úřad uvádí, že součástí návrhu navrhovatele byl doklad o složení kauce, přičemž z něj vyplývá, že zadavatel odeslal dne 2. 3. 2022 na účet Úřadu kauci ve výši 50 000 Kč. Z bankovních výpisů Úřadu vyplývá, že kauce byla připsána na účet Úřadu dne 3. 3. 2022. Jelikož však z dokumentace o zadávacím řízení a také z vyjádření zadavatele k návrhu vyplývá, že navrhovatel dne 28. 2. 2022 z předmětného zadávacího řízení odstoupil a nebyl tak již vázán svou nabídkou ani nabídkovou cenou, měl navrhovatel povinnost složit kauci ve výši určené dle ustanovení § 255 odst. 1 věty druhé zákona, jež uvádí, že pokud navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. Ke složení kauce na účet Úřadu v zákonné výši podle § 255 odst. 1 zákona a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona, tj. do 7. 3. 2022, tak nedošlo. Úřad pro posouzení naplnění zákonné podmínky složit kauci na účet Úřadu přitom považuje za zcela zásadní, že okamžik podání návrhu k Úřadu následoval až po odstoupení navrhovatele ze zadávacího řízení, tj. i sám navrhovatel v době podání návrhu disponoval jednoznačnou informací, na základě které mohl určit řádnou výši kauce, kterou bylo třeba v zákonné lhůtě složit na účet Úřadu.

21.         V této souvislosti Úřad pro úplnost uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v ustanoveních § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce na účet Úřadu ve výši a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona. Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení (složení kauce v řádné výši na účet Úřadu) v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené výši a lhůtě nedošlo.

22.         S ohledem na skutečnost, že navrhovatel nesložil s podáním návrhu kauci v souladu s § 255 odst. 1 zákona, rozhodl Úřad podle § 257 písm. c) zákona tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

23.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie po obdržení podkladů vztahujících se ke zrušení zadávacího řízení již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníkům řízení mohla způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by taková vyjádření mohla ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1. HAVEL & PARTNERS s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha

2. VYSSPA Sports Technology, s.r.o., Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň Město Kuřim,  Jungmannova 968,  66434 Kuřim, datová schránka 5dhbqi2, zastoupený HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,  Na Florenci 2116/15,  11000 Praha 1, datová schránka zz79uga
VYSSPA Sports Technology s.r.o.,  Skladová 2438/6,  32600 Plzeň, datová schránka iysbik7

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz