číslo jednací: 10422/2022/500
spisová značka: S0031/2022

Instance I.
Věc Rámcová dohoda na dodávky respirátorů FFP2 a FFP3
Účastníci
  1. Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
  2. SPUR a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 13. 4. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 357 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0031/2022/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-10422/2022/500

 

Brno 25. 3. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 1. 2022 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, IČO 00024007, se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně,
  • navrhovatel – SPUR a.s., IČO 46900098, se sídlem třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 21. 12. 2021 společností Juráš a partneři, advokátní kancelář v.o.s., IČO 29310911, se sídlem Lešetín IV/777, 760 01 Zlín,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných ve zjednodušeném podlimitním řízení „Rámcová dohoda na dodávky respirátorů FFP2 a FFP3“ zahájeném na základě výzvy k podání nabídek uveřejněné na profilu zadavatele dne 30. 6. 2021 pod systémovým číslem P21V00197443 za účelem uzavření rámcové dohody,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, IČO 00024007, se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně – nedodržel ve zjednodušeném podlimitním řízení „Rámcová dohoda na dodávky respirátorů FFP2 a FFP3“ zahájeném na základě výzvy k podání nabídek uveřejněné na profilu zadavatele dne 30. 6. 2021 pod systémovým číslem P21V00197443 za účelem uzavření rámcové dohody, postup stanovený v § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když zrušil předmětné zadávací řízení, přičemž v rozhodnutí o zrušení  zadávacího řízení ze dne 14. 12. 2021 uvedl důvod spočívající v tom, že bylo „(...) ze šesti zbývajících účastníků zadávacího řízení vybráno pět dodavatelů k uzavření rámcové dohody. Tito vybraní dodavatelé, byl[i] v souladu se zadávacími podmínkami vyzváni k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v rozsahu, který nebyl již předložen v průběhu zadávacího řízení, nebo je již zadavatel neměl k dispozici. Z pěti vybraných dodavatelů celkem čtyři nepředložili ve stanovené lhůtě požadované dokumenty v požadované formě a byl[i] ze zadávacího řízení vyloučeni. Také další kroky spojené s další administrativní činností, hodnocením nabídek a opakovaným výběrem dodavatelů jsou časově a administrativně náročné a nepřiměřené. Zadavatel se z důvodu takového dalšího postupu a nevýhodnosti procesní ekonomie u tohoto zadávacího řízení rozhodl o zrušeni zadávacího řízení. Důvody jsou ekonomické, které zadavatel nezpůsobil. V zadávacím řízení zůstali pouze dva účastníci zadávacího řízení, kteří se na základě hodnocení podle ekonomické výhodnosti nabídek umístili na 5. a 6. místě. Podle hodnocení se jedná o nabídky pro zadavatele nejméně ekonomicky výhodné“, který však nelze považovat za důvod hodný zvláštního zřetele, který se vyskytl v průběhu zadávacího řízení, pro který nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, jelikož z rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nelze dovodit, že by zbývající nabídky účastníků zadávacího řízení byly pro zadavatele z objektivních důvodů neakceptovatelné, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.  

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, IČO 00024007, se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší rozhodnutí cit. zadavatele ze dne 14. 12. 2021 o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení „Rámcová dohoda na dodávky respirátorů FFP2 a FFP3zahájeného  na základě výzvy k podání nabídek uveřejněné na profilu zadavatele dne 30. 6. 2021 pod systémovým číslem P21V00197443 za účelem uzavření rámcové dohody a všechny úkony s tímto rozhodnutím související.

III.

Zadavateli – Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, IČO 00024007, se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0031/2022/VZ ve věci návrhu navrhovatele – SPUR a.s., IČO 46900098, se sídlem třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – ze dne 20. 1. 2022 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů cit. zadavatele ukládá zákaz uzavřít rámcovou dohodu ve zjednodušeném podlimitním řízení „Rámcová dohoda na dodávky respirátorů FFP2 a FFP3zahájeném na základě výzvy k podání nabídek uveřejněné na profilu zadavatele dne 30. 6. 2021 pod systémovým číslem P21V00197443.

 

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, IČO 00024007, se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně – ukládá povinnost

 uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

 Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, IČO 00024007, se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně (dále jen „zadavatel“) – dne 30. 6. 2021 uveřejnil na profilu zadavatele[1] pod systémovým číslem P21V00197443 výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení „Rámcová dohoda na dodávky respirátorů FFP2 a FFP3“ zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Předmětem zadávacího řízení je dle článku 5. „Vymezení předmětu veřejné zakázky“ zadávací dokumentace uzavření rámcové dohody s více dodavateli na průběžné dodávky respirátorů FFP2 a FFP3 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

3.             Dle článku 4. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ zadávací dokumentace činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2 300 000,- Kč bez DPH na 1 rok.

4.             Dle článku 5. „Vymezení předmětu veřejné zakázky“ zadávací dokumentace zadavatel má v úmyslu uzavřít rámcovou dohodu s více dodavateli, minimálně se dvěma a maximálně s pěti dodavateli, a to na dobu 12 měsíců.

5.             Dle téhož článku zadávací dokumentace je místem plnění veřejné zakázky centrální sklad zadavatele v budově č.p. 268 VESNA nebo č.p. 272 Centrum, a to podle aktuálních potřeb zadavatele.

6.             Dle článku 22. „Lhůta a místo pro podání nabídek a jazyk, ve kterém mohou být podány“ zadávací dokumentace lhůta pro podání nabídek končila 13. 8. 2021 ve 12.00 hodin.

7.             Rozhodnutím ze dne 14. 12. 2021 zadavatel zrušil předmětné zadávací řízení s odkazem na ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona. Oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo na profilu zadavatele uveřejněno dne 15. 12. 2021.

8.             Dne 24. 12. 2021 byly zadavateli doručeny námitky navrhovatele – SPUR a.s., IČO 46900098, se sídlem třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 21. 12. 2021 společností Juráš a partneři, advokátní kancelář v.o.s., IČO 29310911, se sídlem Lešetín IV/777, 760 01 Zlín (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne, které směřovaly proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel námitky navrhovatele rozhodnutím ze dne 10. 1. 2022, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, odmítl.

9.             Vzhledem k tomu, že se navrhovatel s rozhodnutím o námitkách neztotožnil, podal dne 20. 1. 2022 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne.

II.            OBSAH NÁVRHU

10.         Ve svém návrhu navrhovatel brojí proti zrušení zadávacího řízení, přičemž zdůrazňuje, že pokud chtěl zadavatel využít možnost zrušení zadávacího řízení při překročení průměru nabídkových cen, či s využitím jiného matematického pravidla, měl tuto skutečnost uvést v zadávací dokumentaci.

11.         Za nepodložené považuje navrhovatel ztotožnění průměru nabídkových cen v předmětném zadávacím řízení s průměrnými „cenami na relevantním trhu“. Podle navrhovatele neplatí, že do každého zadávacího řízení jsou podány nabídky představující adekvátní vzorek cen na relevantnímu trhu. Jako příklad uvádí nahodilého dodavatele, který z důvodu přebytku zásob má snahu uplatnit zboží na trhu co možná nejrychleji. V takovém případě pak podle navrhovatele může být upozaděna kontrola toho, zde je možno dostát všem požadavkům zadavatele na kvalitu plnění stanovených v zadávacích podmínkách. Navrhovatel je přesvědčen o tom, že při posuzování nabídek nelze brát v úvahu pouze ceny, jak činí zadavatel, nýbrž je nezbytné zohlednit i to, zda konkrétní nabízené plnění v plném rozsahu splňuje zadávací podmínky, a to včetně doložení této skutečnosti. Navrhovatel dodává, že zadavatel údajnou cenovou nevýhodnost zbylých nabídek nikterak dále nedokládá, a to ani údaji, které by vycházely z relevantního trhu.

12.         Navrhovatel rovněž odkazuje na rozhodovací praxi Úřadu i na soudní judikaturu týkající se možnosti zrušení zadávacího řízení s odkazem na zásadu hospodárnosti.

13.         Navrhovatel uvádí, že skutečnost, že určité nabídky obsahují nabídkovou cenu, která je „násobně nižší“ než činí průměr nabídkových cen, může znamenat, že tyto nabídky obsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a tudíž zadavatel měl důsledně aplikovat ustanovení § 113 zákona, a nikoliv tyto nabídky bez dalšího akceptovat.

14.         Tvrzení zadavatele o cenové úrovni relevantního trhu, násobném převýšení průměru nabídkových cen a zřejmé nehospodárnosti pořízení respirátorů za cenu nabídnutou navrhovatelem a dalším zbylým účastníkem zadávacího řízení považuje navrhovatel za samoúčelné.

15.         Navrhovatel je přesvědčen o tom, že pokud zadavatel zruší zadávací řízení, aniž by byly naplněny zákonem stanovené podmínky, dochází k narušení právní jistoty dodavatelů a zároveň tím zadavatel porušuje zásadu transparentnosti.

16.         Zadavatel podle navrhovatele pomíjí podstatu námitkového argumentu týkající se netransparentnosti jeho postupu při zrušení zadávacího řízení, tj. kdy za ekonomický důvod „zvláštního zřetele hodný“ považuje prosté konstatování o poměru nabídkových cen zbylých účastníků zadávacího řízení, byť se jedná o údaj, který sám osobě nic nevypovídá o „extrémní“ intenzitě. Podle názoru navrhovatele matematický výpočet průměru nabídnutých cen a jeho porovnání s nabídkovými cenami jsou pouhým vyčíslením relace jednotlivých nabídkových cen a nesvědčí o intenzitě ekonomického důvodu pro zrušení zadávacího řízení.

17.         Navrhovatel zastává názor, že z argumentů uvedených v odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ani z rozhodnutí zadavatele o námitkách nevyplývá, proč by měly být závěry zadavatele ohledně toho, že uzavření rámcové dohody by vedlo k porušení péče řádného hospodáře a že výsledkem by v případě uzavření smlouvy bylo plýtvání veřejnými prostředky, považovány za věcně či logicky platné.

18.         Podle názoru navrhovatele je zřejmé, že důvody pro zrušení zadávacího řízení uvedené v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení jsou nedostatečné, přičemž zadavatel svůj postup neobhájil ani v rozhodnutí o námitkách. Navrhovatel spatřuje v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení jak rozpor s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona, tak i rozpor se zásadou transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zákona, a tudíž navrhuje, aby Úřad uložil nápravné opatření podle § 263 odst. 2 zákona a toto rozhodnutí zadavatele zrušil.

III.          PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

19.         Úřad obdržel návrh dne 20. 1. 2022 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení
s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

20.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

21.         Přípisem č. j. ÚOHS-02555/2022/524/MOn ze dne 21. 1. 2022 Úřad účastníkům řízení oznámil zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení.

22.         Dne 28. 1. 2022 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu navrhovatele a následně dne 31. 1. 2022 dokumentaci o zadávacím řízení.

Vyjádření zadavatele k návrhu

23.         Ve vyjádření k návrhu zadavatel uvádí, že je vázán povinností postupovat s péčí řádného hospodáře, k čemuž dodává, že smyslem a účelem zákona je zabezpečit transparentní a regulérní hospodářskou soutěž o předmět veřejné zakázky, tedy volnou a efektivní soutěž dodavatelů o veřejné zakázky, a tím také dosáhnout hospodárného nakládání s prostředky z veřejných rozpočtů. Zadavatel zastává názor, že při zadávání veřejných zakázek je tedy nutno zajistit, aby veřejné rozpočty „byly spotřebovávány řádně a efektivně“.

24.         Zadavatel ve svém vyjádření rekapituluje, že v zadávacím řízení obdržel 8 nabídek, přičemž ve výsledku hodnotil celkem 6 nabídek, přičemž nabídka navrhovatele se po hodnocení umístila na předposledním místě v pořadí, tj. na 5. místě v pořadí ze 6, a nabídka jediného dalšího nevyloučeného účastníka řízení se po hodnocení umístila jako poslední, tj. na 6. místě ze 6. Zadavatel dodává, že účastníci řízení, kteří se po ukončeném hodnocení umístili na 1. až 4. místě v pořadí, byli ze zadávacího řízení z formálních důvodů vyloučeni. Výše uvedené podle zadavatele znamená, že rámcová dohoda by za dané situace mohla být uzavřena pouze se dvěma dodavateli, a to s těmi, kteří se umístili v rámci hodnocení na posledních dvou místech a jejichž nabídky obsahovaly nejvyšší nabídkové ceny.

25.         V této souvislosti zadavatel dodává, že cenové nabídky za respirátory FFP2 se v šetřeném případě pohybovaly v rozmezí od 1,99 Kč do 7,40 Kč za 1 kus, kdy cenová nabídka navrhovatele činí 5,90 Kč za kus a cenová nabídka jediného dalšího dosud nevyloučeného účastníka zadávacího řízení činí 7,40 Kč za 1 kus. Obdobně v případě respirátorů FFP3 se cenové nabídky pohybovaly v rozmezí 4,69 Kč do 24 Kč za 1 kus, kdy cenová nabídka navrhovatele činí 18 Kč za kus a cenová nabídka jediného dalšího dosud nevyloučeného účastníka zadávacího řízení činí 24 Kč za 1 kus.

26.         Zadavatel konstatuje, že pokud by za této situace v zadávacím řízení pokračoval, choval by se značně neekonomicky, neboť je podle jeho názoru zjevné, že je možné dané zboží pořídit za ceny násobně nižší, než jsou cenové nabídky zbylých účastníků zadávacího řízení. Z tohoto důvodu je přesvědčen, že pokračováním v zadávacím řízení a uzavřením rámcové dohody by porušil povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře, neboť by se dopustil značně nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky.

27.         Zadavatel uvádí, že v době přípravy zadávacího řízení nemohl očekávat, jakých cen bude dosaženo, ani to, že trh s ochrannými prostředky bude v období přetrvávající epidemie Covid-19 značně „turbulentní“, s rychle se měnícími cenami těchto ochranných prostředků, a tudíž zadavatel považuje argumentaci navrhovatele v tom ohledu, že nabídkové ceny všech účastníků zadávacího řízení jsou nižší než zadavatelem stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky, za nerelevantní.

28.         Zadavatel má zato, že není možné po něm spravedlivě požadovat uzavření rámcové dohody za situace, kdy je podle jeho názoru zjevné, že je možné pořídit poptávané zboží za podstatně nižší cenu, než jaká vzešla ze zadávacího řízení. Zadavatel je přesvědčen o tom, že pokud by byl za dané situace nucen uzavřít rámcovou dohodu, byl by takový postup proti samotnému smyslu zákona i proti „celému systému kontroly vynakládání veřejných prostředků“.

29.         Nad rámec shora uvedeného zadavatel dodává, že pokud Úřad vyhoví návrhu navrhovatele a rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení zruší, bude zadavatel nucen v zadávacím řízení pokračovat, a tudíž se dostane do fáze, kdy bude muset posuzovat i nabídku účastníka řízení, jehož nabídka se umístila jako poslední v pořadí, který však evidentně neprokázal splnění technické kvalifikace, když ve své nabídce nepředložil vzorky, jak zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách. Výše uvedené by tedy reálně vedlo k tomu, že by k uzavření rámcové dohody „zbyl“ jediný účastník zadávacího řízení, a poněvadž zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že rámcovou dohodu hodlá uzavřít minimálně se dvěma dodavateli, situace by vedla k tomu, že by zadávací řízení muselo být ve výsledku stejně zrušeno.

30.         Zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele zamítl.

Další průběh správního řízení

31.         Usnesením č. j. ÚOHS-06459/2022/524 ze dne 18. 2. 2022 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavatel se ve stanovené lhůtě ani později k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí

32.         Navrhovatel se k podkladům rozhodnutí vyjádřil přípisem ze dne 28. 2. 2022, v němž zastává názor, že zadavatelem tvrzená nehospodárnost výběru „navrhovatele a dalšího účastníka“ je pouhým konstatováním zadavatele, které není nikterak podloženo. Tím, že zadavatel zcela přehlíží argumenty navrhovatele týkající se „zjevnosti“ výhodnějších cen v nabídkách vyloučených dodavatelů, podle něj nasvědčuje absenci relevantních důvodů pro rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

33.         K argumentaci zadavatele ohledně proměnlivosti cen poptávaného zboží navrhovatel konstatuje, že v situaci, kdy se zboží za jím nabízenou cenu pohybuje pod hranicí předpokládané hodnoty (tj. očekávanými rozpočtovými výdaji), nelze při obdržení nabídek s ještě nižšími nabídkovými cenami považovat tuto skutečnost (bez předchozí výhrady) za důvod hodný zvláštního zřetele, pro který nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

34.         Navrhovatel je přesvědčen o tom, že zadavatel by v případě účastníka řízení, jehož nabídka se umístila jako poslední v pořadí a který ve své nabídce nepředložil vzorky, měl postupovat stejným způsobem jako v případě ostatních účastníků zadávacího řízení, tj. nejprve jej podle § 46 zákona vyzvat k objasnění, doplnění dokladů či vzorků. V uvedeném ohledu tak navrhovatel považuje argumentaci zadavatele ohledně toho, že by v zadávacím řízení ve výsledku zůstala toliko jediná nabídka, a to nabídka navrhovatele, za předčasnou, neboť nemusí odpovídat dalšímu průběhu zadávacího řízení. Podle navrhovatele totiž stále platí, že v zadávacím řízení existují 2 nabídky dodavatelů, kteří dosud ze zadávacího řízení nebyli vyloučeni.

35.         Navrhovatel je přesvědčen že zadavatel ani ve vyjádření k návrhu neuvedl žádný relevantní argument, který by osvědčoval jeho rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Navrhovatel i nadále setrvá na tom, aby Úřad uložil nápravné opatření podle ustanovení § 263 odst. 2 zákona spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, neboť k tomu nebyl dán žádný oprávněný důvod.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

36.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení a vyjádření účastníků řízení konstatuje, že zadavatel při zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku postupoval v rozporu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

37.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

38.         Podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických,
pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

39.         Dle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

Zjištěné skutečnosti

40.         Rozhodnutím ze dne 14. 12. 2021 zadavatel zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku s odkazem na ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

41.         V odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení zadavatel mj. uvedl: „Zadávací řízení bylo zahájeno dne 30.06.2021 v souladu s § 53, odst.  1 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 zákona, kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky. Zadavatel obdržel ve stanovené lhůtě v tomto zadávacím řízení celkem 8 nabídek. V průběhu zadávacího řízení byl[i] nejprve vyloučení dva účastníci zadávacího řízení, kteří nesplnil[i] požadavky zadavatele. Zadavatel tak opakovaně prováděl hodnocení nabídek a posouzení nabídek vybraných dodavatelů. Celkem bylo ze šesti zbývajících účastníků zadávacího řízení vybráno pět dodavatelů k uzavření rámcové dohody. Tito vybraní dodavatelé, byl[i] v souladu se zadávacími podmínkami vyzváni k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v rozsahu, který nebyl již předložen v průběhu zadávacího řízení, nebo je již zadavatel nemá k dispozici. Z pěti vybraných   dodavatelů   celkem   čtyři   nepředložili   ve stanovené   lhůtě   požadované   dokumenty v požadované formě a byl[i] ze zadávacího řízení vyloučeni. Také další kroky spojené s další administrativní činností, hodnocením   nabídek   a opakovaným   výběrem dodavatelů jsou časově a administrativně náročné a nepřiměřené. Zadavatel se z důvodu takového dalšího postupu a nevýhodnosti procesní ekonomie u tohoto zadávacího řízení rozhodl o zrušení zadávacího řízení. Důvody jsou ekonomické, které zadavatel nezpůsobil. V zadávacím řízení zůstali pouze dva účastníci zadávacího řízení, kteří se na základě hodnocení podle ekonomické výhodnosti nabídek umístili na 5. a 6. místě. Podle hodnocení se jedná o nabídky pro zadavatele nejméně ekonomicky výhodné.“.

42.         V odůvodnění rozhodnutí o námitkách ze dne 10. 1. 2022 zadavatel mj. uvedl: „(...) K námitce týkající se nedodržení postupu podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ Zadavatel uvádí následující. ZZVZ v § 127 odst. 2 písm. d) stanovuje možnost zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

V dotčeném zadávacím řízení obdržel zadavatel 8 nabídek. Nabídkové ceny za respirátory FFP2 byly za 1 kus: 1,99 Kč až 7,40 Kč. Za respirátory FFP3 byly ceny za 1 kus v rozmezí 4,69 Kč až 24,- Kč. Průměrná nabídková cena za 1 respirátor FFP2 činila 4,20 Kč a průměrná cena za respirátor FFP3 činila 13,72 Kč.

Nabídková cena Stěžovatele za respirátor FFP2 činí 5,90 Kč a nabídková cena za respirátor FFP3 činí 18,00 Kč. Nabídková cena jediného dalšího nevyloučeného účastníka za respirátor FFP2 činí 7,40 Kč a nabídková cena za respirátor FFP3 činí 24,00 Kč.

Uvedené nabídkové ceny obou nevyloučených účastníků vysoce převyšují průměrné nabídkové ceny. Z nabídkových cen je přitom zřejmé, že plnění lze získat za násobně nižší ceny, než od nevyloučených účastníků.

Pokud by zadavatel v zadávacím řízení pokračoval, choval by se značně neekonomicky, neboť by uzavřel smlouvu za ceny násobně převyšující ceny na relevantním trhu, jak je zjevné ze zprávy o hodnocení nabídek. Porušil by tak povinnost péče řádného hospodáře, neboť by se dopustil značně nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky.

K námitce týkající se netransparentnosti důvodů a odůvodnění Rozhodnutí Zadavatel uvádí následující. Pokračování v zadávacím řízení za situace, kdy je již v této fázi zjevné, že uzavření rámcové dohody by vedlo k porušení péče řádného hospodáře, je neefektivní. Odůvodnění bylo tedy řádné.

Účastníci byli seznámeni se zprávou o hodnocení, ze které plynou ceny, dále byli seznámeni se skutečností, kolik jich bylo vyloučeno. Je zřejmé, že pokračování v zadávacím řízení by bylo neefektivní, neboť jediným výsledkem v případě uzavření smlouvy by bylo plýtvání veřejnými prostředky (když se plnění dá sehnat násobně levněji).

Zadavatel nemá jinou možnost, než námitky odmítnout.“.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Obecně k možnosti zadavatele zrušit zadávací řízení

43.         Úřad k problematice zrušení zadávacího řízení nejprve v obecné rovině konstatuje, že zákon rozlišuje mezi zákonnou povinností zrušit zadávací řízení a fakultativní možností zadavatele zrušit zadávací řízení v případech stanovených zákonem. Fakultativně může zadavatel zadávací řízení zrušit za podmínek stanovených v § 127 odst. 2 písm. a) až h) zákona, popř. v § 127 odst. 3 zákona. Zadavatel je tedy podle svého uvážení oprávněn zrušit zadávací řízení, ovšem toliko za předpokladu, že tak učiní z důvodu, resp. za situace aprobované zákonem. Musí se vždy jednat o důvody závažné, které atakují samotný smysl dokončení již zahájeného zadávacího řízení, důvody, kvůli kterým by nebylo možné v řízení pokračovat nebo by pokračování v něm bylo v rozporu se zákonem. Jakékoliv zrušení zadávacího řízení v případě veřejné zakázky musí být vykládáno restriktivně, aby bylo zamezeno libovůli (svévoli) zadavatele. Zrušení zadávacího řízení je krajním řešením, ke kterému lze přistoupit pouze za splnění zákonných podmínek, a zároveň jej lze považovat za způsob ukončení zadávacího řízení v zásadě „nechtěný“, neboť výsledkem zadávacího řízení by (zásadně) mělo být uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

44.         Při zrušení zadávacího řízení je tak třeba zejména klást důraz na dodržení zásady transparentnosti. Oprávněnost zrušení zadávacího řízení zadavatelem lze přezkoumávat toliko vzhledem k důvodům uvedeným přímo v rozhodnutí, resp. oznámení o zrušení zadávacího řízení, neboť v něm by zadavatel měl uvést všechny relevantní důvody, pro které zadávací řízení zrušil, přičemž pozdější, jiné či doplňující odůvodnění zrušení zadávacího řízení (obsažené např. ve vyjádření zadavatele k návrhu) je již právně irelevantní.[2]

K postupu zadavatele při zrušení zadávacího řízení

45.         Předmětem uvedeného správního řízení je posouzení souladu úkonu zadavatele spočívajícího v zrušení zadávacího řízení se zákonem. Ve správním řízení je sporné, zda jsou splněny podmínky pro zrušení zadávacího řízení zadavatelem dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, konktrétně (vycházeje z obsahu oznámení o zrušení zadávacího řízení), zda dikci předmětného ustanovení zákona naplní následující důvodu: „Důvody jsou ekonomické, které zadavatel nezpůsobil. V zadávacím řízení zůstali pouze dva účastníci zadávacího řízení, kteří se na základě hodnocení podle ekonomické výhodnosti nabídek umístili na 5. a 6. místě. Podle hodnocení se jedná o nabídky pro zadavatele nejméně ekonomicky výhodné.“.  

46.         S ohledem na výše uvedené se proto Úřad zabýval otázkou, zda důvody, které zadavatel popsal jako hodné zvláštního zřetele, pro které po něm nelze požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, jsou skutečně natolik závažné, aby kvůli nim byl zadavatel nucen zrušit zadávací řízení, resp. zda je tato jejich závažnost z rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení seznatelná v tom smyslu, že je důvod pro zrušení zadávacího řízení jednoznačně a srozumitelně popsán.

47.         Úřad uvádí, že si nepochybně lze představit, že i závažné ekonomické důvody, které se vyskytnou v průběhu zadávacího řízení, mohou ve výsledku vyústit k tomu, že pokud by zadavatel v zadávacím řízení pokračoval, nedojde k naplnění jeho původního záměru, se kterým zadávací řízení zahajoval, kdy např. nabízené plnění překračuje finanční prostředky zadavatele alokované na plnění předmětu veřejné zakázky či nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky překračují finanční možnosti zadavatele nebo dokonce atakují možnost jeho dalšího stabilního fungování. V uvedených případech nepochybně nelze po zadavateli oprávněně požadovat, aby v zadávacím řízení nadále pokračoval, a zadavatel tak má možnost zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona zadávací řízení zrušit.

48.         V daném případě se však zadavatel v podstatě omezil toliko na vágní konstatování, že se v zadávacím řízení „vyskytly“ nabídky s nižšími nabídkovými cenami, než obsahují nabídky zbylých (nevyloučených) dodavatelů, a to bez jakéhokoliv bližšího a sofistikovanějšího rozboru cenové hladiny na relevantním trhu či jiného adekvátního zdůvodnění zadavatelova postupu. Je rovněž nezbytné podotknout, že ani zadávací dokumentace neobsahovala ustanovení vztahující se k danému aspektu, ve kterých by si zadavatel např. předem vymínil, jaké podmínky již pro něj nejsou akceptovatelné.

49.         K právě uvedenému Úřad dále poznamenává, že z předložené dokumentace i z vyjádření zadavatele vyplývá, že nabídky, které obsahují nižší nabídkovou cenu, zadavatel nemohl z důvodu „formálních“ nedostatků (které nebyly odstraněny ani po výzvě zadavatele) akceptovat.  V této souvislosti je třeba mít na paměti, že pokud zadavatel argumentuje nižší nabídkovou cenou ostatních dodavatelů ve vztahu k nabídkové ceně navrhovatele, mělo by se jednat o dodavatele, jehož nabídka v plném rozsahu naplňuje zadávací podmínky, poněvadž v opačném případě by zadavatel nemusel porovnávat kvalitativně srovnatelný typ ochranných prostředků, a to např. z důvodu, že zadavatelem neakceptovatelné nabídky neobsahují zadavatelem požadovaný standard poptávaných respirátorů, případně tento standard konkrétní účastník zadávacího řízení nebyl schopen řádně doložit dokladem prokazujícím certifikaci nabízeného zboží dle CE, případně atestem o minimální stanovené filtrační schopnosti, jak stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách. V takovém případě by cenové „srovnání“ takových produktů, jak učinil zadavatel, postrádalo jakoukoliv vypovídací hodnotu, poněvadž by zadavatel de facto porovnával cenové nabídky produktů, které jsou kvalitativně vzájemně neporovnatelné.

50.         V případě, že zadavatel v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení jako důvod uvádí ekonomické důvody, pro které nelze na zadavateli oprávněně požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, nelze rovněž odhlédnout od porovnání nabízených cen ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky, kterou stanovil sám zadavatel před zahájením zadávacího řízení.

51.         Dle článku 4. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ zadávací dokumentace vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 300 000,- Kč bez DPH za 1 rok. Dle článku 6. „Technické podmínky dle § 89 zákona, je-li to odůvodněno předmětem zakázky“ zadávací dokumentace vyplývá, že za dobu trvání rámcové dohody (tj. za období 1 roku) zadavatel předpokládá, že předmětem dodávky bude celkem 150 000 ks respirátorů FFP2 a 15 000 ks respirátorů FFP3. Z nabídky navrhovatele vyplývá, že cena jím nabízených respirátorů činí 5,90 Kč za kus v případě respirátorů FFP2 a 18 Kč za kus v případě respirátorů FFP3. Celková nabídková cena navrhovatele za dodávku 150 000 ks respirátorů FFP2 a 15 000 ks respirátorů FFP3 tak činí 150 000 x 5,90 + 15 000 x 18,00 = 1 155 000,- Kč bez DPH/rok. Z nabídky jediného dalšího nevyloučeného účastníka řízení vyplývá, že cena jím nabízených respirátorů činí 7,40 Kč za kus v případě respirátorů FFP2 a 24 Kč za kus v případě respirátorů FFP3. Celková nabídková cena navrhovatele za dodávku 150 000 ks respirátorů FFP2 a 15 000 ks respirátorů FFP3 tak činí 150 000 x 7,40 + 15 000 x 24 = 1 470 000,- Kč bez DPH/rok.

52.         Z výše uvedeného tedy plyne, že nabídková cena navrhovatele po zaokrouhlení činí 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovené zadavatelem a nabídková cena dalšího zbývajícího účastníka zadávacího řízení činí po zaokrouhlení 64 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovené zadavatelem. Lze tak shrnout, že nabídkové ceny zbývajících účastníků zadávacího řízení nejenže nepřekračují předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, ani se jí neblíží, ale jsou významně nižší. Pokud tedy zadavatel před započetím zadávacího řízení stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 2 300 000,- Kč bez DPH/rok, nepochybně musel být srozuměn s tím, že adekvátní výši úplaty za poskytované plnění zřejmě uhradí, a tudíž musel počítat i s alokací finančních prostředků v adekvátní výši. Skutečnost, kdy zadavatel v následném zadávacím řízení obdrží významně nižší nabídkové ceny, které předpokládané hodnoty veřejné zakázky zdaleka nedosahují (které však nemůže akceptovat), tak nemůže být oprávněným důvodem pro zrušení zadávacího řízení podle § § 127 odst. 2 písm. d) zákona, které zadavatel odůvodňuje tím, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly ekonomické důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli oprávněně požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.       

53.         Na výše uvedeném nic nemění ani ta skutečnost, že v období pandemie COVID-19 byly ceny předmětných ochranných prostředků „turbulentní“, jak uvádí zadavatel ve svém vyjádření ze dne 27. 1. 2022. Úřad je přesvědčen, že právě proto bylo povinností zadavatele o to důkladněji a zodpovědněji stanovit zadávací podmínky s ohledem na možnosti zadavatele, zvláště pak na maximální akceptovatelnou výši nabídkové ceny, pokud zadavatel následně hodlal takový postup v zadávacím řízení aplikovat.

54.         Pokud pak zadavatel zmiňuje jako důvod pro zrušení zadávacího řízení též skutečnost, že „další kroky spojené s další administrativní činností, hodnocením nabídek a opakovaným výběrem dodavatelů jsou časově a administrativně náročné a nepřiměřené“, pak Úřad uvádí, že časová náročnost administrace veřejných zakázek nemůže být důvodem pro zrušení zadávacího řízení. Takový argument, navíc bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení, se jeví jako lichý, neboť administrace nového zadávacího řízení je bezpochyby podstatně náročnější, než administrace toliko jeho dílčí části.

55.         Lze tedy uzavřít, že zadavatel tím, že v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízeníze dne 14. 12. 2021 uvedl důvod pro zrušení spočívající v tom, že „(...) ze šesti zbývajících účastníků zadávacího řízení vybráno pět dodavatelů k uzavření rámcové dohody. Tito vybraní dodavatelé, byl[i] v souladu se zadávacími podmínkami vyzváni k předložení originálů nebo ověřených kopii dokladů o kvalifikaci v rozsahu, který nebyl již předložen v průběhu zadávacího řízení, nebo je již zadavatel neměl k dispozici. Z pěti vybraných dodavatelů celkem čtyři nepředložili ve stanovené lhůtě požadované dokumenty v požadované formě a byl[i] ze zadávacího řízení vyloučeni. Také další kroky spojené s další administrativní činností, hodnocením nabídek a opakovaným výběrem dodavatelů jsou časově a administrativně náročné a nepřiměřené. Zadavatel se z důvodu takového dalšího postupu a nevýhodnosti procesní ekonomie u tohoto zadávacího řízení rozhodl o zrušeni zadávacího řízení. Důvody jsou ekonomické, které zadavatel nezpůsobil. V zadávacím řízení zůstali pouze dva účastníci zadávacího řízení, kteří se na základě hodnocení podle ekonomický výhodnosti nabídek umístili na 5. a 6. místě. Podle hodnocení se jedná o nabídky pro zadavatele nejméně ekonomicky výhodné“, který však nelze považovat za důvod hodný zvláštního zřetele, který se vyskytl v průběhu zadávacího řízení, pro který nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, jelikož z rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nelze dovodit, že by zbývající nabídky účastníků zadávacího řízení byly pro zadavatele z objektivních důvodů neakceptovatelné, porušil postup stanovený v § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

56.         Úřad dále konstatuje, že výše uvedený postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele, neboť nezákonný postup zadavatele spočívající ve zrušení zadávacího řízení v rozporu se zákonem měl za následek nezadání předmětu veřejné zakázky, tj. neuzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, respektive vybranými dodavateli.

K důvodu zrušení zadávacího řízení neuvedenému v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

57.         Obecné platí, že v průběhu celého procesu zadávání veřejné zakázky je zadavatel mj. povinen důsledně dodržovat zásadu transparentnosti. Zásadu transparentnosti je nutno aplikovat především ve vztahu k úkonům zadavatele vůči ostatním subjektům (účastníkům zadávacího řízení, kontrolním orgánům, veřejnosti atd.), kdy každý úkon zadavatele musí být natolik transparentní, aby jej bylo možno zpětně objektivně přezkoumat kontrolním orgánem. Povinnost důsledně dodržovat zásadu transparentnosti se bez výjimky vztahuje i na úkon zadavatele spočívající ve zrušení zadávacího řízení. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení tak musí být formulováno zcela jednoznačně, srozumitelně, a tedy musí být zpětně přezkoumatelné.

58.         Při posouzení, zda zrušení šetřeného zadávacího řízení proběhlo v souladu se zákonem, je třeba s ohledem na zásadu transparentnosti vycházet právě z důvodů uvedených zadavatelem v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (případně oznámení o zrušení zadávacího řízení), neboť v něm by zadavatel měl uvést všechny relevantní důvody, pro které zadávací řízení zrušil, přičemž odůvodnění rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení by mělo vedle uvedení konkrétního ustanovení relevantní právní úpravy, podle kterého zadavatel zadávací řízení ruší, obsahovat zároveň i dostatečně konkrétní a srozumitelné důvody pro učinění takového rozhodnutí, a to zejména z hlediska přezkoumatelnosti takového rozhodnutí.

59.         Lze tak shrnout, že základem pro skutková zjištění při posuzování zákonnosti zrušení zadávacího řízení jsou samotné důvody, které zadavatel formuloval v odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, respektive v oznámení o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel je povinen při formulaci důvodů, pro které zrušil zadávací řízení, dodržovat zásady uvedené v § 6 zákona, zejména pak zásadu transparentnosti uvedenou v § 6 odst. 1 zákona. Tyto důvody musí být přitom vyjádřeny v odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, respektive v oznámení o zrušení zadávacího řízení, jednoznačně, srozumitelně a tím i přezkoumatelně, aby se s nimi mohli seznámit zájemci či uchazeči a následně ve správním řízení (případně při prošetřování podnětu) také Úřad, aby nevzniklo žádných pochybností o tom, jaké důvody vedly zadavatele ke zrušení zadávacího řízení, přičemž pozdější a jiné odůvodnění zrušení zadávacího řízení je právně irelevantní.

60.         Závěrem tedy lze shrnout, že všechny konkrétní důvody pro zrušení zadávacího řízení musí být jednoznačně a srozumitelně uvedeny již v odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, respektive v oznámení o zrušení zadávacího řízení, přičemž pozdější, jiné či doplňující uvedení důvodů vedoucích zadavatele k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení je právně irelevantní, a to zejména z toho důvodu, že proti takovému „dodatečnému“ uvedení důvodů pro rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení by účastníci zadávacího řízení prakticky ani nemohli podat námitky, a nemohli by tak efektivním způsobem brojit proti veškerým důvodům, které zadavatele ke zrušení zadávacího řízení vedly, což nepochybně nebylo záměrem zákonodárce. Naopak snahou zákonodárce je, aby případná pochybení v zadávacím řízení byla, pokud možno, vyřízena v rámci námitkového řízení, a teprve až ve fázi, kdy zadavatel v rozhodnutí o námitkách nerozptýlí pochybnosti stěžovatele, případně sám na základě obdržených námitek nezjedná nápravu, existovala možnost, aby se stěžovatel obrátil na Úřad. Pokud by tedy zadavatel neuvedl veškeré důvody pro zrušení zadávacího řízení již v samotném odůvodnění svého rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, příp. v oznámení tohoto rozhodnutí, účastník řízení by nemohl ve vztahu k těmto „neuvedeným“, respektive až následně uvedeným důvodům, uplatnit námitky a zadavatel by tak o nich nemohl ani rozhodnout.

61.         V šetřeném případě zadavatel v odůvodnění svého rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 14. 12. 2021 uvádí jako důvod zrušení zadávacího řízení ekonomické důvody hodné zvláštního zřetele, které se vyskytli v průběhu zadávacího řízení a pro které nelze po zadavateli oprávněně požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

62.         Zadavatel však ve svém vyjádření k návrhu ze dne 27. 1. 2022 dodatečně uvádí i další důvod, který jej opravňuje zadávací řízení zrušit, a to ten, že jakmile by přistoupil i k posouzení poslední, dosud neposuzované nabídky, dospěl by k závěru, že tento účastník zadávacího řízení bude za zadávacího řízení vyloučen z důvodu, že neprokázal splnění technické kvalifikace, když zadavateli nepředložil vzorky požadované v zadávací dokumentaci, tj. v zadávacím řízení by zůstal navrhovatel jako jediný účastník zadávacího řízení, a tudíž by nebyla splněna zadávací podmínka, že zadavatel uzavře rámcovou dohodu minimálně se dvěma dodavateli. Poněvadž výše uvedený důvod v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení uveden nebyl (a navrhovatel tedy proti tomuto důvodu nemohl ani podat odůvodněné námitky a zadavatel o nich nemohl v rámci námitkového řízení rozhodnout), Úřad k němu při tomto svém rozhodování nemohl přihlédnout, tudíž se jím dále nezabýval.

63.         S ohledem na shora uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí – k uložení nápravného opatření

64.         Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

65.         Vycházeje z výše uvedených závěrů Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky, resp. pro zrušení zadávacího řízení, a to způsobem, který je popsán ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Úřad dodává, že tento nezákonný postup zadavatele již ze své podstaty ovlivňuje výběr dodavatele (po zrušení zadávacího řízení nemůže být žádný dodavatel vybrán k uzavření smlouvy) a současně dosud nedošlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

66.         Úřad tedy konstatuje, že jsou naplněny všechny zákonné podmínky k tomu, aby Úřad mohl uložit nápravné opatření ve smyslu § 263 odst. 2 zákona.

67.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad o zrušení všech úkonů zadavatele souvisejících se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku včetně rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K výroku III. tohoto rozhodnutí – k zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

68.         Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

69.         Výše citované ustanovení zákona formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí.

70.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení všech úkonů zadavatele souvisejících se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku včetně oznámení o zrušení zadávacího řízení, zakázal zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku. 

 

K výroku IV. tohoto rozhodnutí – k uložení úhrady nákladů řízení

71.         Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

72.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 14. 12. 2021 o zrušení předmětného zjednodušeného podlimitního řízení a všech úkonů s tímto rozhodnutím souvisejících, rozhodl zároveň o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

73.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2022000031.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I., II. a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku III. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

  

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 Obdrží

1.             Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

2.             Juráš a partneři, advokátní kancelář v.o.s., Lešetín IV/777, 760 01 Zlín 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Dostupném na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001228/zakazka/438673– pozn. Úřadu

[2] V podrobnostech lze v otázce možnosti zadavatele zrušit zadávací řízení odkázat např. na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S412/2013/VZ-18402/2015/541/MSc ze dne 17. 7. 2015, č. j. ÚOHS-S0307/2017/VZ-27878/2017/522/RCh ze dne 25. 9. 2017 a č. j. ÚOHS-S0200/2019/VZ-18143/2019/522/PKř  ze dne 28. 6. 2019, rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R80/2014/VZ-10687/2015/322/MLr/KMr ze dne 4. 5. 2015, rozsudek Nejvyššího správního soudu
č. j. 2 Afs 64/2009-109 ze dne 27. 1. 2010 a rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 65/2013-70 ze dne 15. 10. 2015.

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz