číslo jednací: 07618/2022/500
spisová značka: S0659/2021/VZ

Instance I.
Věc Zdravotnická záchranná služba ul. 28 pluku, Praha – zajištění činností pro rekonstrukci a dostavbu areálu
Účastníci
  1. hlavní město Praha
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 18. 3. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 347 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0659/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-07618/2022/500

 

Brno 2. 3. 2022

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 21. 12. 2021
z moci úřední, jehož účastníkem je

  • zadavatel – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zdravotnická záchranná služba ul. 28 pluku, Praha – zajištění činností pro rekonstrukci a dostavbu areálu“ v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 10. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 10. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-033641,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Zdravotnická záchranná služba ul. 28 pluku, Praha – zajištění činností pro rekonstrukci a dostavbu areálu“ v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 10. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 10. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-033641, zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když nepřijal nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 22. 3. 2021, přijatého na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 576 z téhož dne, a oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 23. 3. 2021, k jehož provedení se zavázal v rozhodnutí o námitkách ze dne 15. 4. 2021, kterým vyhověl námitkám stěžovatele – OWO.CZ, s.r.o., IČO 28167538, se sídlem Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8 – ze dne 1. 4. 2021, čímž se postup zadavatele v souvislosti se zrušením předmětného zadávacího řízení stal nepřehledným a nečitelným, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 22. 3. 2021, přijaté na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 576 z téhož dne, oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 23. 3. 2021 a všechny případné další úkony cit. zadavatele související se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zdravotnická záchranná služba ul. 28 pluku, Praha – zajištění činností pro rekonstrukci a dostavbu areálu“ zadávanou v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 10. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 10. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-033641.

III.

Zadavateli – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení zahájeného z moci úřední a vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0659/2021/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zdravotnická záchranná služba ul. 28 pluku, Praha – zajištění činností pro rekonstrukci a dostavbu areálu“ zadávanou v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 10. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 10. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-033641.

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – ukládá povinnost

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Odesláním předběžného oznámení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek zadavatel – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 (dále jen „zadavatel“), který je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 1. 10. 2018 zahájil užší řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Zdravotnická záchranná služba ul. 28 pluku, Praha – zajištění činností pro rekonstrukci a dostavbu areálu“, přičemž předběžné oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 10. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-033641 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Zadavatel se nechal ve smyslu § 43 zákona při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením zastoupit společností TPD s.r.o., IČO 24711187, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.

3.             Předmětem plnění veřejné zakázky je podle předběžného oznámení „zajištění koordinátora investiční akce, inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, výkon BOZP při stavbě, výkon inženýrských činností v průběhu stavby, výkon činností technického dozoru stavby a zajištění kolaudačního souhlasu.“.

4.             Podle „Výzvy k podání žádostí o účast“ ze dne 30. 9. 2019 byla lhůta pro podání žádostí o účast stanovena do 31. 10. 2019. Následně byla tato lhůta v rámci změny zadávací dokumentace ze dne 29. 10. 2019 prodloužena do 4. 11. 2019. Do stanoveného data zadavatel obdržel dle Protokolu o otevírání žádostí o účast ze dne 5. 11. 2019 šest žádostí o účast.

5.             Usnesením Rady hlavního města Prahy (dále jen „Rada HMP“) č. 576 ze dne 22. 3. 2021 rozhodl zadavatel o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s odkazem na § 127 odst. 2 písm. d) zákona, tedy z důvodu, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv, přičemž konkrétní odůvodnění uvedl v příloze č. 1 cit. usnesení (oznámení o zrušení zadávacího řízení).

6.             Oznámením o zrušení zadávacího řízení ze dne 23. 3. 2021 zadavatel oznámil ve smyslu § 128 zákona zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. V rámci oznámení o zrušení zadávacího řízení zadavatel odůvodnil zrušení tak, že „v průběhu zadávacího řízení k veřejné zakázce, konkrétně dne 9. 12. 2019, vydala Rada HMP usnesení č. 2799, na základě kterého byla zrušena veřejná zakázka s názvem ‚28. pluku, Praha 10 – Vršovice – objekt Záchranné služby hl. m. Prahy, projektová dokumentace‘ (dále jen ‚zrušená veřejná zakázka‘). Obě veřejné zakázky (veřejná zakázka i zrušená veřejná zakázka) byly zadány z důvodu zamýšlené rekonstrukce objektu bývalých jeslí v ulici 28. pluku v Praze 10 za účelem vzniku nového výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Zrušená veřejná zakázka byla zrušena z důvodu daného ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ, jelikož v zadávacím řízení zrušené veřejné zakázky byla podána pouze jedna žádost o účast a nabídk[a]. Jelikož plnění poptávané v rámci této veřejné zakázky, tj. zajištění činností pro výstavbu, a to zajištění výkonu koordinátora investiční akce, výkonu inženýrských činností pro vydání územního rozhodnutí, výkonu inženýrských činností pro vydání stavebního povolení, výkonu BOZP, výkonu inženýrských činností v průběhu stavby, výkonu činností technického dozoru stavby a kolaudačního souhlasu ke stavbě, přímo souvisí, resp. je součástí výše uvedeného projektu a zrušené veřejné zakázky, zadavatel nemá již zájem v zadávacím řízení této veřejné zakázky pokračovat. Z tohoto důvodu nelze po zadavateli požadovat, aby v realizaci veřejné zakázky pokračoval, neboť předmět plnění této veřejné zakázky zadavatel s ohledem na shora uvedené skutečnosti nepotřebuje.“.

II.             POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

7.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona, obdržel dne 1. 6. 2021 podnět k přezkoumání postupu zadavatele při zadávání, resp. zrušení předmětné veřejné zakázky.

8.             Na základě obdrženého podnětu si Úřad od zadavatele vyžádal vyjádření ke skutečnostem uvedeným v podnětu a dokumentaci pořízenou v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. Dne 23. 8. 2021 se dále Úřad obrátil na zadavatele s žádostí o sdělení, zda již přijal nápravné opatření, které bylo avizováno v rozhodnutí o námitkách signovaném dne 15. 4. 2021 (dále jen „rozhodnutí o námitkách ze dne 15. 4. 2021“). Na cit. žádost Úřadu zadavatel nereagoval.

9.             Z obdržené dokumentace o zadávacím řízení získal Úřad pochybnost, zda zadavatel neporušil zásadu transparentnosti zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 zákona,když doposud nepřijal nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 22. 3. 2021 a oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 23. 3. 2021, k jehož provedení se zavázal v rozhodnutí o námitkách ze dne 15. 4. 2021, kterým vyhověl námitkám stěžovatele – OWO.CZ, s.r.o., IČO 28167538, se sídlem Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8 (dále jen „stěžovatel“) – ze dne 1. 4. 2021.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

10.         Zahájení správního řízení z moci úřední Úřad oznámil zadavateli, který je podle § 256 zákona jediným účastníkem správního řízení, přípisem č. j. ÚOHS-43628/2021/524/APr ze dne 20. 12. 2021.

11.         Dnem 21. 12. 2021, kdy bylo předmětné oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo podle ustanovení § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

12.         Usnesením č. j. ÚOHS-44390/2021/524/APr ze dne 28. 12. 2021 Úřad určil zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a rovněž lhůtu k podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání dokumentace pořízené v souvislosti s těmito provedenými úkony.

13.         Dne 5. 1. 2022 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele z téhož dne k zahájenému správnímu řízení (dále jen „vyjádření zadavatele k zahájenému správnímu řízení“).

Vyjádření zadavatele k zahájenému správnímu řízení

14.         Zadavatel Úřadu sdělil, že Rada hlavního města Prahy (dále jen „Rada HMP“) doposud neschválila přijetí nápravného opatření přislíbeného v rozhodnutí o námitkách ze dne 15. 4. 2021. Zároveň zadavatel uvádí, že rozhodnutí o přijetí nápravného opatření je zařazeno do materiálu předkládaného Radě HMP, konkrétně do tisku R-40253, který je v připomínkové fázi.

15.         Zadavatel dále ve svém vyjádření uvádí, že „[s] ohledem na vysoký počet a velký rozsah materiálů předkládaných do Rady HMP[1] bohužel může dojít k tomu, že provedení některých úkonů vyžaduje určitý čas.“. Zadavatel sděluje, že „v tuto chvíli pracuje na přijetí nápravného opatření, tj. na zrušení Rozhodnutí o zrušení VZ, aby k tomuto došlo co nejdříve a SŘ mohlo být zastaveno podle § 257 písm. i) ZZVZ.“.

16.         Ve svém vyjádření dále zadavatel upozorňuje na skutečnost, že § 49 zákona nestanovuje žádnou lhůtu pro provedení nápravného opatření. Je pouze nutné postupovat v souladu se základními zásadami podle § 6 zákona. Zadavatel je přesvědčen, že neporušil zásadu transparentnosti, neboť „srozumitelně a transparentně popsal svůj další postup, v rámci kterého Zadavatel zruší Rozhodnutí o zrušení VZ. Zadavatel zároveň Stěžovateli i Úřadu objasnil způsob provedení daného opatření k nápravě a časovou náročnost takovéhoto postupu.“. Stejně tak zadavatel neporušil ani zásadu přiměřenosti, jelikož „[v] tuto chvíli dle názoru Zadavatele nelze konstatovat, že by přijetí opatření k nápravě mohlo být učiněno ve zjevně nepřiměřené lhůtě.“. Zadavatel uvádí, že je přesvědčen, že přijme nápravné opatření v přiměřené době.

17.         Závěrem zadavatel žádá Úřad, aby „posečkal s vydáním rozhodnutí, než Zadavatel přijme předmětné opatření k nápravě, a aby Úřad následně zastavil zahájené SŘ podle § 257 písm. i) ZZVZ.“. V případě, že Úřad přistoupí sám ke zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 22. 3. 2021, zadavatel žádá od upuštění od povinnosti hradit náklady řízení podle § 266 odst. 1 zákona, a to z výše uvedeného důvodu hodného zvláštního zřetele ve smyslu § 266 odst. 2 zákona.

Další průběh správního řízení

18.         Usnesením č. j. ÚOHS-03375/2022/524 ze dne 28. 1. 2022 stanovil Úřad zadavateli lhůtu, v níž se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavatel se ve lhůtě stanovené Úřadem ani později k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

19.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména relevantní části dokumentace o zadávacím řízení a vyjádření zadavatele konstatuje, že zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona.

Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

20.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

21.         Podle § 49 odst. 1 zákona zadavatel kdykoli v průběhu zadávacího řízení učiní nezbytné a přiměřené opatření k nápravě, pokud zjistí, že postupoval v rozporu s tímto zákonem. Opatřením k nápravě se pro účely tohoto zákona rozumí úkony zadavatele, které napravují předchozí postup, který je v rozporu s tímto zákonem.

22.         Podle § 49 odst. 2 zákona zadavatel přijme opatření k nápravě spočívající ve zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, zjistí-li, že toto rozhodnutí bylo učiněno v rozporu se zákonem, i když proti takovému rozhodnutí neobdržel námitky; takové opatření k nápravě však může přijmout jen ve lhůtě, ve které by účastníci zadávacího řízení mohli proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení podat námitky.

23.         Podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona může zadavatel zrušit zadávací řízení, jestliže se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

24.         Podle § 128 odst. 1 zákona je zadavatel povinen do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odeslat písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího řízení.

25.         Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

26.         Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

27.         Dne 1. 4. 2021 zadavatel obdržel námitky z téhož dne proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 22. 3. 2021 (dále jen „rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“) oznámenému účastníkům zadávacího řízení oznámením o zrušení zadávacího řízení ze dne 23. 3. 2021 (dále jen „oznámení o zrušení zadávacího řízení“). Stěžovatel v námitkách uvádí, že zadavatel nedodržel postup dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona a zásadu transparentnosti, když v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ani v oznámení o zrušení zadávacího řízení neuvedl důvody, které by bylo možné označit za důvody hodné zvláštního zřetele, a v odůvodnění rozhodnutí o zrušení uvedl zavádějící, resp. objektivně nepravdivé skutečnosti.

28.         Zadavatel cit. námitkám stěžovatele svým rozhodnutím ze dne 15. 4. 2021 vyhověl, neboť „Zadavatel v Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, resp. v Oznámení o zrušení zadávacího řízení dostatečně a řádně nepopsal důvody pro zrušení zadávacího řízení, které by bylo [možné] vyhodnotit jako důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Toto nedostatečné odůvodnění, resp. vymezení důvodů hodných zvláštního zřetele, ze strany Zadavatele pak mohlo u Stěžovatele vzbudit oprávněné obavy o nezákonném postupu Zadavatele, jak vyjádřil v textu Námitek.“. Zadavatel deklaroval, že jako opatření k nápravě zruší rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a oznámení o zrušení zadávacího řízení. V závěru rozhodnutí o námitkách ze dne 15. 4. 2021 zadavatel stěžovatele upozornil, že „zrušení Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a Oznámení o zrušení zadávacího řízení musí provést z pozice zadavatele výhradně Rada HMP, což je časově náročnější administrativní proces, kdy nejprve musí být materiál předkládaný k projednání Radě HMP řádně připomínkován v rámci vnitřního rozvržení MHMP[2].“.

29.         Dne 30. 4. 2021 obdržel zadavatel námitky z téhož dne proti neprovedení nápravného opatření, kdy dle stěžovatele zadavatel porušil § 49 odst. 2 zákona, jelikož nápravné opatření přislíbené v rozhodnutí o námitkách ze dne 15. 4. 2021 nepřijal v zákonné lhůtě, a dále také porušil § 6 odst. 1 zákona, neboť bez zjevného důvodu neprovedl nápravné opatření přislíbené v rozhodnutí o námitkách ze dne 15. 4. 2021. Stěžovatel také uvádí, že podává námitky s odkazem na § 245 odst. 2 větu třetí zákona, kdy je přesvědčen, že žádné, resp. neprovedené opatření k nápravě je jiným opatřením k nápravě, než kterého se svými námitkami domáhal.

30.         Zadavatel námitky stěžovatele svým rozhodnutím dne 14. 5. 2021 odmítnul, neboť ustanovení § 49 odst. 2 zákona dle názoru zadavatele nedopadá na předmětnou situaci. Zadavatel je názoru, že splnil své povinnosti plynoucí z ustanovení § 245 odst. 1 zákona, a považuje tedy svůj postup za zcela transparentní. Zadavatel žádné nápravné opatření doposud neprovedl, a proto ani nemohl provést jiné opatření k nápravě. Zadavatel v cit. rozhodnutí o námitkách také sdělil, že „uvedený materiál ke zrušení Rozhodnutí o zrušení VZ je již v připomínkovém procesu v rámci organizační struktury Zadavatele a [] bude v dohledné době předložen Radě HMP ke schválení.“.

Posouzení věci Úřadem

31.         Jak vyplývá z § 6 odst. 1 zákona, zadavatel je povinen při postupu dle zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

32.         Úřad k zásadě transparentnosti v obecné rovině uvádí, že tato je jednou ze základních zásad, jež musí být zadavatelem dodržovány v průběhu celého zadávacího řízení. Interpretací zásady transparentnosti se ve své rozhodovací praxi opakovaně zabývaly soudy i Úřad. Například v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 45/2010-159 ze dne 15. 9. 2010 se Nejvyšší správní soud ztotožňuje s obecným výkladem zásady transparentnosti podaným Krajským soudem v Brně v rozsudku č. j. 62 Ca 31/2008-114 ze dne 19. 1. 2010, že požadavek transparentnosti „není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele.“. V rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15. 2. 2012 pak bylo dovozeno, že „[ú]kolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. […] Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.“. Úřad na základě uvedeného konstatuje, že zásada transparentnosti se prolíná celým průběhem zadávacího řízení, přičemž zadavatel je povinen této zásady dbát při veškerých svých úkonech, jež v zadávacím procesu činí, tedy i v předmětném případě v rámci procesu vyřizování námitek, potažmo přijímání nápravného opatření.

33.         Úřad dodává, že z konstantní judikatury správních soudů (srov. např. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 61/2012 ze dne 6. 6. 2013 a rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 64/2013 ze dne 6. 11. 2013)[3], vyplývá zásada, že je zcela na zadavateli, aby zajistil, že veškeré kroky, které činí v zadávacím řízení, budou působit transparentně.

34.         Jak již Úřad uvedl výše, v šetřeném případě zadavatel v rámci rozhodnutí o námitkách ze dne 15. 4. 2021 deklaroval provedení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení rozhodnutí o zrušení a oznámení o zrušení zadávacího řízení, avšak doposud toto nápravné opatření neprovedl. V souladu s výše uvedenými závěry proto Úřad přistoupí k přezkoumání, zda takové jednání, resp. opomenutí zadavatele obstojí z pohledu dodržení zásady transparentnosti.

35.         Úřad shrnuje, že v rozhodnutí o námitkách ze dne 15. 4. 2021 zadavatel vyhověl námitkám stěžovatele a přislíbil zrušit rozhodnutí a oznámení o zrušení. Zároveň zde také uvedl, že se jedná o časově náročnější proces, neboť tento krok musí učinit Rada HMP s tím, že materiál k projednání Radě HMP musí nejdříve projít připomínkovacím procesem v rámci Magistrátu hlavního města Prahy. V rámci rozhodnutí o námitkách ze dne 14. 5. 2021 pak zadavatel k materiálu pro předložení Radě HMP uvedl, že „je již v připomínkovém procesu v rámci organizační struktury Zadavatele a [] bude v dohledné době předložen Radě HMP ke schválení.“. V rámci vyjádření zadavatele k zahájenému správnímu řízení (ze dne 5. 1. 2022) zadavatel uvedl, že na přijetí nápravného opatření v této chvíli pracuje a uvedl dále konkrétní označení materiálu (tisk R-40253), do kterého bylo rozhodnutí o přijetí nápravného opatření zařazeno. Sdělil také, že tento materiál je stále v připomínkové fázi. Zadavatel zde opět upozornil na skutečnost, že přijetí tohoto nápravného opatření vyžaduje určitý čas a odkázal na webové stránky portálu hlavního města Prahy, ze kterých je patrné, že je do Rady HMP předkládán velký počet a rozsah materiálů.

36.         Úřad na tomto místě v obecné rovině uvádí, že v případě, že zadavatel námitkám vyhoví, musí dle § 245 odst. 1 zákona současně také sdělit, jaké provede opatření k nápravě.  Toto opatření k nápravě však nemusí vždy provést současně s rozhodnutím o námitkách (zákon mu takovou povinnost neukládá).

37.         Situací, kdy zadavatel přistoupil k opatření k nápravě spočívajícímu ve zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení po lhůtě pro vyřízení námitek, se již Úřad (přímo ve vztahu k zadavateli) zabýval v rámci usnesení č. j. ÚOHS-15986/2021/521/APr ze dne 13. 5. 2021, kterým Úřad zastavil správní řízení vedené pod sp. ÚOHS-S0146/2021/VZ (dále jen „usnesení o zastavení správního řízení“). V tomto správním řízení navrhovatel brojil proti postupu zadavatele, který stejně jako v předmětném případě rozhodl podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona o zrušení zadávacího řízení. Navrhovatel se bránil námitkami ze dne 1. 3. 2021, kterým zadavatel následně v rozhodnutí o námitkách ze dne 11. 3. 2021 vyhověl a přislíbil, že jako opatření k nápravě zruší rozhodnutí o zrušení. Dne 25. 3. 2021 obdržel zadavatel v pořadí druhé námitky navrhovatele proti skutečnosti, že zadavatel doposud neprovedl avizované nápravné opatření. Zadavatel tyto námitky rozhodnutím ze dne 8. 4. 2021 odmítl s odůvodněním, že zákon v § 245 odst. 1 ukládá zadavateli v případě, že námitkám vyhoví, povinnost v rozhodnutí o námitkách současně sdělit, jaké opatření k nápravě provede, nikoli povinnost toto opatření rovnou provést a současně zákon ani nestanoví lhůtu pro provedení nápravného opatření. Zadavatel dále uvedl, že nápravné opatření dosud nebylo přijato z důvodu časové náročnosti procesu přijetí příslušného usnesení Rady HMP. Zadavatel následně v průběhu správního řízení oznámením o zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 22. 4. 2021 zrušil oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 17. 2. 2021, čímž přijal požadované opatření k nápravě, a Úřad tedy správní řízení podle § 257 písm. i) zákona zastavil.

38.         Úřad se v cit. usnesení o zastavení správního řízení zabýval otázkou možnosti přijetí nápravného opatření spočívajícího ve zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení po lhůtě pro vyřízení námitek a k tomuto uvedl, že „[s]kutečnost, že opatření k nápravě zadavatel neučinil zároveň s rozhodnutím o námitkách, pak dle Úřadu nemůže vést k následné nemožnosti provedení tohoto nápravného opatření. Zadavatelem zvolený postup, který by bylo možno popsat též jako otálení s provedením opatření k nápravě, které je ve své podstatě velmi jednoduché, Úřad určitě nehodnotí jako příklad hodný následování, nicméně zároveň nemá za to, že by se tímto postupem zadávací řízení stalo nekontrolovatelným či nečitelným; jinými slovy řečeno poněkud laxní přístup zadavatele nedosáhl takové intenzity, aby narušil transparentnost zadávacího řízení.“.

39.         Úřad tedy konstatoval, že zadavatel mohl přijmout nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení i po lhůtě pro vyřízení námitek (§ 49 odst. 2  zákona totiž časově omezuje možnost přijmout opatření k nápravě spočívající ve zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení toliko pro případ, že proti zrušení zadávacího řízení nejsou podány námitky) a v cit. případě ani nebyla narušena transparentnost zadávacího řízení, neboť v daném případě prodleva mezi rozhodnutím o námitkách a přijetím nápravného opatření nepředstavovala excesivní lhůtu (zadavatel přislíbil přijetí nápravného opatření dne 11. 3. 2021 v rámci rozhodnutí o námitkách a dané nápravné opatření přijal dne 22. 4. 2021).

40.         Z výše uvedeného však také plyne, že ačkoli je možné k nápravnému opatření v některých případech přistoupit i později než s rozhodnutím o námitkách, nesmí tato prodleva přesáhnout mez, kdy by již mohla být narušena samotná transparentnost zadávacího řízení, a současně pro to musí existovat legitimní důvod.

41.         Úřad na tomto místě uvádí, že obecně existují důvody, pro které není možné nápravné opatření přijmout ve lhůtě pro vyřízení námitek. Může se jednat například o situace, kdy je námitkami napadán rozpor v projektové dokumentaci v rámci veřejné zakázky na stavební práce. Lze si představit, že zadavatel takovým námitkám vyhoví (rozpor v projektové dokumentaci skutečně zjistí) a jako opatření k nápravě přislíbí úpravy v projektové dokumentaci. Takové úpravy pak zcela legitimně vyžadují čas. Postup zadavatele ale vždy musí být v souladu se základními zásadami zadávání, a proto je nutné, aby zadavatel prokázal existenci takového legitimního důvodu, pro který doposud nápravné opatření nepřijal, a aby byl schopen sdělit časový horizont, ve kterém bude opatření přijato. Nepřijetím nápravného opatření totiž dochází ke snížení právní jistoty stěžovatele, a nelze tak činit bez zjevného legitimního důvodu.

42.         Je totiž nepochybně nežádoucí (a rozporná se zákonem) situace, kdy by nepřijetí nápravného opatření mělo být důsledkem libovůle (svévole) zadavatele v tom smyslu, že by toto nepřijetí nebylo jednoznačně podloženo objektivně existujícím důvodem, resp. by existovaly relevantní pochybnosti o tom, zda toto nepřijetí nápravného opatření není vyvoláno např. tím, že zadavatel nemá v úmyslu v zadávacím řízení pokračovat.

43.         Zadavatel v předmětném případě odůvodňuje nepřijetí nápravného opatření vysokým počtem a velkým rozsahem materiálů předkládaných do Rady HMP. Ve svém vyjádření k zahájenému správnímu řízení odkazuje v této souvislosti na webové stránky portálu hlavního města Prahy, kde je možné dohledat programy jednání, zápisy z jednání, přehledy usnesení a také data jednotlivých jednání Rady HMP v průběhu roku.

44.         Úřad na tomto místě konstatuje, že ačkoliv Úřad přisvědčuje tomu, že zadavatel musí projednávat značné množství materiálů a že jeho vnitřní procesy přirozeně vyžadují více času, tyto zadavatelem uváděné důvody v předmětném případě nemohou být považovány za legitimní důvod pro nepřijetí deklarovaného nápravného opatření.

45.         Z webových stránek portálu hlavního města Prahy plyne, že Rada HMP jedná každý týden s výjimkou období svátků, příp. prázdnin, a tedy i přes značné množství projednávaného materiálu je zřejmé, že by bylo možné přijetí nápravného opatření tohoto typu do programu zařadit. Z Úřadem odkazovaného usnesení o zastavení správního řízení je také zřejmé, že i přes značné množství materiálů je zadavatel schopen tento typ nápravného opatření přijmout ve lhůtě významně kratší, než tomu je v šetřeném případě.

46.         I při přijímání nápravného opatření je totiž třeba klást důraz na dodržení zásady transparentnosti v tom smyslu, jak ji konstantně vykládá rozhodovací praxe Úřadu i soudů, tj. postup zadavatele v této souvislosti musí být takový, aby nevzbuzoval žádné reálné a objektivizované pochybnosti o tom, že zadavatel jedná korektně a regulérně.

47.         V šetřeném případě zadavatel v rozhodnutí o námitkách ze dne 14. 5. 2021 uvedl, že materiál týkající se zrušení rozhodnutí o zrušení je již v připomínkovém procesu a v dohledné době bude předložen ke schválení Radě HMP. Ve vyjádření k zahájení správního řízení ze dne 5. 1. 2022 (tedy po téměř osmi měsících) bez bližšího vysvětlení zadavatel pouze sdělil, že je materiál stále v připomínkové fázi. Úřadu je přitom známo ze správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0146/2021/VZ (viz výše bod 37. odůvodnění tohoto rozhodnutí), že zadavatel je schopen tento typ opatření k nápravě přijmout ve lhůtě významně kratší. V tomto případě lze navíc dle názoru Úřadu jen těžko předpokládat, že by mohly existovat připomínky k tak ve své podstatě jednoduchému úkonu (o kterém již bylo v rámci rozhodnutí o námitkách rozhodnuto), které by ospravedlňovaly takovou excesivní prodlevu s jeho přijetím. Avšak i v případě existence takových připomínek, tyto nejsou zadavatelem nijak transparentně komunikovány, resp. tvrzeny. Důvody nepřijetí nápravného opatření tedy nejsou zřejmé, jednání zadavatele je značně nečitelné a vzbuzuje pochybnosti o pravých důvodech tohoto jednání.

48.         Proto když zadavatel v rámci vyjádření k zahájenému správního řízení uvádí, že „srozumitelně a transparentně popsal svůj další postup“ a „Stěžovateli i Úřadu objasnil způsob provedení daného opatření k nápravě a časovou náročnost takovéhoto postupu“, Úřad s tímto tvrzením nemůže souhlasit, neboť zadavatel v podstatě pouze uvádí, že je materiál v připomínkovém procesu a že přijetí nápravného opatření bude nějakou dobu trvat. Zadavatel neuvádí nic bližšího o připomínkovém procesu či o časovém horizontu, kdy by k přijetí nápravného opatření mohlo dojít, což v kontextu doby, po kterou již přijetí nápravného opatření trvá, nelze považovat za legitimně tvrzené důvody, které by mohly jeho postup „ospravedlnit“.

49.         Úřad tedy z výše uvedených důvodů nemůže souhlasit s vyjádřením zadavatele, že „[v] tuto chvíli dle názoru Zadavatele nelze konstatovat, že by přijetí opatření k nápravě mohlo být učiněno ve zjevně nepřiměřené lhůtě.“. Dle názoru Úřadu je pravý opak pravdou.

50.         Úřad tak na základě výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, když ani do vydání tohoto rozhodnutí nepřijal nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a oznámení o zrušení zadávacího řízení, k jehož provedení se zavázal v rozhodnutí o námitkách ze dne 15. 4. 2021, kterým vyhověl námitkám stěžovatele ze dne 1. 4. 2021, čímž se postup zadavatele v souvislosti se zrušením předmětného zadávacího řízení stal nepřehledným a nečitelným,přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

51.         Úřad dále konstatuje, že výše uvedený postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele, neboť nezákonný postup zadavatele spočívající v nepřijetí nápravného opatření, tedy zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, v rozporu se zákonem měl za následek nezadání předmětu veřejné zakázky, tj. neuzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, neboť po zrušení zadávacího se řízení se již žádný z dodavatelů nemůže stát dodavatelem vybraným.

52.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí – uložení nápravného opatření

53.         Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

54.         Vzhledem k tomu, že Úřad dospěl v šetřeném případě k závěru, že zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, když nepřijal opatření k nápravě avizované v rozhodnutí o námitkách ze dne 15. 4. 2021 spočívající ve zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a oznámení o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, neměl jinou možnost, než rozhodnout o zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení,oznámení o zrušení zadávacího řízení a všech případných dalších úkonůzadavatele souvisejících se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. K tomu Úřad dodává, že nezákonný postup zadavatele již ze své podstaty ovlivňuje výběr dodavatele (k tomu blíže viz bod 51. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

K výroku III. tohoto rozhodnutí – zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

55.         Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

56.         Výše citované ustanovení zákona formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí (a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí).

57.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení,oznámení o zrušení zadávacího řízení a všech případných dalších úkonůzadavatele souvisejících se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zakázal zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí – náklady řízení

58.         Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

59.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení všech úkonů zadavatele souvisejících se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku, vč. rozhodnutí a oznámení o zrušení zadávacího řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

60.         Zadavatel ve svém vyjádření k zahájenému správnímu řízení požádal Úřad s ohledem na § 266 odst. 2 zákona o upuštění od povinnosti hradit náklady řízení. K cit. žádosti zadavatele Úřad uvádí následující.

61.         Ustanovení § 266 odst. 2 zákona umožňuje Úřadu za určitých podmínek od uložení povinnosti uhradit náklady správního řízení upustit. Podmínkou pro správní uvážení v tomto ohledu však je to, že se musí jednat o důvody hodné zvláštního zřetele.

62.         Jak vyplývá např. i z rozhodnutí předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0093/2021/VZ,
č. j. ÚOHS-23925/2021/161/EDo ze dne 21. 7. 2021, důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž lze upustit od uložení povinnosti uhradit náklady řízení, se vztahují zejména k dopadům uložené povinnosti na účastníka řízení (zde zadavatele), tj. z hlediska zásahů do hospodaření, resp. do majetkové podstaty zadavatele, či míře jeho procesního úspěchu ve věci. Srov. k tomu např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2013, sp. zn. 6 As 25/2013, jehož závěry jsou analogicky použitelné i pro řízení vedené podle zákona. Nejvyšší správní soud se v daném rozsudku ztotožnil se závěry krajského soudu, jež ve svém rozhodnutí citoval: „[…] správní orgán má podle ust. § 79 odst. 3 zákona o přestupcích možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných od uložení povinnosti nahradit náklady řízení podle odstavce 1 zcela nebo zčásti upustit, důvody, pro něž lze takto učinit se vztahují zejména k osobní situaci žalobce či k míře jeho procesního úspěchu ve věci.“

63.         Vzhledem k tomu, že Úřad v tomto rozhodnutí shledal, že zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, o jeho úspěchu ve věci se tak nedá hovořit. Zároveň nelze důvody hodné zvláštního zřetele hledat ani v charakteru zadavatelova pochybení. Neprovedení v zásadě velmi jednoduchého opatření k nápravě po dobu deseti a půl měsíce nelze hodnotit jako žádný „drobnější“ nedostatek v postupu zadavatele, ale naopak jako zásadní exces z jeho povinnosti dodržovat při svém postupu základní zásady. Pokud jde o majetkové poměry zadavatele, které by zakládaly důvod pro upuštění od povinnosti nahradit náklady řízení, pak žádnou takovou okolnost zadavatel netvrdí. Bylo by přitom na zadavateli, aby Úřadu tyto okolnosti nějakým způsobem doložil, správní orgán není povinen sám zadavatelovy majetkové poměry ve vztahu k povinnosti nahradit náklady řízení zkoumat. Pro úplnost však Úřad dodává, že ze schváleného rozpočtu zadavatele na rok 2022[4] vyplývá, že zadavatel bude v letošním roce hospodařit s plánovanými rozpočtovými příjmy ve výši 82 938 825,60 tis. Kč. Z tohoto hlediska tedy nejsou okolnosti označené zadavatelem (vysoký počet a velký rozsah materiálů předkládaných do Rady HMP) relevantními důvody pro upuštění od povinnosti uhradit náklady řízení, o to méně pak hodné zvláštního zřetele. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2021000659.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I., II. a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku III. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] viz https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/programy_a_zapisy_jednani/i ndex.html

[2] Magistrátu hlavního města Prahy – pozn. Úřadu

[3] která byla rozvinuta zejména v případech elektronického losování, je však aplikovatelná i v obecné rovině – pozn. Úřadu

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz