číslo jednací: 06862/2022/500
spisová značka: S0508/2021/VZ

Instance I.
Věc Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků
Účastníci
  1. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 268 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 11. 3. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 496 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0508/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-06862/2022/500

 

Brno 23. 2. 2022

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o přestupcích zahájeném z moci úřední dne 4. 11. 2021, jehož účastníkem je

  • obviněný – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 15. 11. 2021 společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha,

ve věci možného spáchání přestupků podle § 268 odst. 1 písm. b) citovaného zákona při zadávání části 1 „Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků na levém břehu Vltavy – část 1“ a části 2 „Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků na pravém břehu Vltavy – část 2“ veřejné zakázky „Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků“ v otevřeném řízení, jehož „Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby“ bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 2. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 2. 2021 pod ev. č. Z2021-006096, ve znění pozdějších oprav a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 19. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 035-088484, ve znění pozdějších oprav,

rozhodl takto:

 

I.

Obviněný – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s § 36 odst. 3 citovaného zákona ve spojení se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 citovaného zákona nestanovil zadávací podmínky části 1 „Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků na levém břehu Vltavy – část 1“ veřejné zakázky „Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků“ zadávané v otevřeném řízení, jehož „Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby“ bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 2. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 2. 2021 pod ev. č. Z2021-006096, ve znění pozdějších oprav a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 19. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 035-088484, ve znění pozdějších oprav, v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení, když při vymezení modelového příkladu v rámci přílohy č. 3a „Modelový příklad Úklid zastávek včetně zimního (levý břeh)“ zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky specifikoval ocenitelné položky „obsluha košů - vysypávání včetně likvidace odpadu“ a „likvidace odpadu“ způsobem, který připouštěl vícero možných výkladů pro jejich nacenění, jelikož  nedostatečně jasně specifikoval obsah činností spadajících pod jmenované položky, což mohlo vést k neporovnatelnosti nabídek, a jmenovaný obviněný uzavřel dne 3. 9. 2021 smlouvu na jmenovanou část 1 výše uvedené veřejné zakázky.

II.

Obviněný – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s § 36 odst. 3 citovaného zákona ve spojení se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 citovaného zákona nestanovil zadávací podmínky části 2 „Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků na pravém břehu Vltavy – část 2“ veřejné zakázky „Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků“ zadávané v otevřeném řízení, jehož „Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby“ bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 2. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 2. 2021 pod ev. č. Z2021-006096, ve znění pozdějších oprav a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 19. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 035-088484, ve znění pozdějších oprav, v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení, když při vymezení modelového příkladu v rámci přílohy č. 3b „Modelový příklad Úklid zastávek včetně zimního (pravý břeh)“ zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky specifikoval ocenitelné položky „obsluha košů - vysypávání včetně likvidace odpadu“ a „likvidace odpadu“ způsobem, který připouštěl vícero možných výkladů pro jejich nacenění, jelikož nedostatečně jasně specifikoval obsah činností spadajících pod jmenované položky, což mohlo vést k neporovnatelnosti nabídek, a jmenovaný obviněný uzavřel dne 3. 9. 2021 smlouvu na jmenovanou část 2 výše uvedené veřejné zakázky.

 

III.

Za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I a II. tohoto rozhodnutí se obviněnému – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 – podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

ukládá pokuta ve výši 200 000 Kč (dvě sta tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

IV.

Podle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se obviněnému – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 – ukládá

 uhradit náklady řízení ve výši 1000 Kč (jeden tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, jakož i k projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání sankce za jejich spáchání, obdržel dne 19. 5. 2021 podnět (dále jen „podnět“), týkající se postupu zadavatele – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 15. 11. 2021 společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) při zadávání části 1 „Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků na levém břehu Vltavy – část 1“ (dále jen „část 1“) a části 2 „Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků na pravém břehu Vltavy – část 2“ (dále jen „část 2“) sektorové veřejné zakázky „Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků“ v otevřeném řízení, jehož „Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby“ bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 2. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 2. 2021 pod ev. č. Z2021-006096, ve znění pozdějších oprav a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 19. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 035-088484, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             V návaznosti na obdržený podnět vyzval Úřad přípisem č. j. ÚOHS-17030/2021/544/MNe ze dne 21. 5. 2021 obviněného k zaslání písemného vyjádření k obsahu podnětu a dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

Vyjádření obviněného ze dne 31. 5. 2021

3.             Obviněný ve svém vyjádření ze dne 31. 5. 2021, které bylo Úřadu doručeno dne 1. 6. 2021, k rozdílům mezi položkami v pořadí č. 1 „obsluha košů - vysypávání včetně likvidace odpadu“ a 16 „likvidace odpadu“ příloh č. 3a „Modelový příklad Úklid zastávek včetně zimního (levý břeh)“ a 3b „Modelový příklad Úklid zastávek včetně zimního (pravý břeh)“ zadávací dokumentace (dále také „položka č. 1“ a „položka č. 16“ nebo „předmětné položky“) uvedl, že z porovnání položky č. 1 a položky č. 16 vyplývá, že každá směřuje na jiné plnění (službu), které bude také odlišně fakturováno. Zadavatel uvedl, že zatímco v případě položky č. 1 měli účastníci uvést cenu za 1 vyvezení 1 koše, do které měli zahrnout též likvidaci odpadu obsaženého v těchto koších, tak v případě položky č. 16 měli účastníci uvést cenu za likvidaci 1 t odpadu, který však mohl vzniknout při poskytování všech ostatních služeb poskytovaných v rámci veřejné zakázky (např. ruční čištění kolem košů atd.). Vybraný dodavatel tak bude dle zadavatele vystavovat 2 faktury, kdy první bude vystavena za službu „obsluha košů – vysypávání včetně likvidace odpadu“, zatímco druhá faktura bude vystavena za službu „likvidace odpadů“, které vznikly při poskytování všech služeb v rámci veřejné zakázky. Pokud tedy bylo v rámci položky č. 1 uvedeno, že součástí služby „obsluha košů“ je i likvidace odpadu, měl účastník učinit dle zadavatele odhad, kolik bude stát likvidace odpadu z košů a tento odhad do položky č. 1 zahrnout. Skutečnost, že likvidace odpadu vznikající při „obsluze košů“ je předmětem ceny v položce „likvidace odpadu“ (a že se tak nejedná o duplicitní ocenění téhož plnění), potvrzuje dle zadavatele rovněž zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dodavatele – Pražské služby, a.s., IČO 60194120, se sídlem Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 (dále jen „vybraný dodavatel“).

4.             Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného dodavatele tak dle zadavatele potvrzuje, nad rámec absence žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace či námitek proti zadávacím podmínkám, obecnou srozumitelnost zadávacích podmínek pro dodavatele a jejich výklad v souladu se záměrem zadavatele. Zadavatel současně uvádí, že položky č. 1 a č. 16 tvoří v rámci příloh č. 3a a č. 3b zadávací dokumentace jen nepatrnou výseč z celkem 17 položek, které měli dodavatelé za účelem určení nabídkové ceny vyplnit, kdy v rámci položek č. 1 a č. 16 dodavatelé vyplnili 2 jednotkové ceny z celkových 42 jednotkových cen. Celková nabídková cena tedy byla dle zadavatele tvořena velkým počtem (celkem 42) jednotkových cen přílohy č. 3a (pro část 1 veřejné zakázky) či 3b (pro část 2 veřejné zakázky) zadávací dokumentace a dále přílohou č. 5a (pro část 1 veřejné zakázky) či 5b (pro část 2 veřejné zakázky) zadávací dokumentace, a lze proto říci, že jednotkové ceny u položky č. 1 a č. 16 měly na tuto cenu jen okrajový vliv. Dle zadavatele lze rovněž konstatovat, že v části 1 veřejné zakázky činila nabídková cena vybraného dodavatele za služby uvedené v položce č. 1 a položce č. 16 celkem 1 463 862 Kč bez DPH, což představuje pouhých 5,3 % z celkové nabídkové ceny vybraného dodavatele, která činila 27 267 938,80 Kč bez DPH. V části 2 veřejné zakázky pak činila nabídková cena vybraného dodavatele za služby uvedené v položce č. 1 a položce č. 16 celkem 2 404 348 Kč bez DPH, což dle zadavatele představuje 5,4 % z celkové nabídkové ceny, která dle zadavatele činila 44 428 187,60 Kč bez DPH. Pro úplnost zadavatel shrnuje, že i pokud by byly uvedené položky částečně zaměnitelné a představovaly by duplicitní platbu za totéž, nebylo by v takové skutečnosti možné spatřovat rozpor se zákonem, ani omezení možnosti jakéhokoli dodavatele podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace či nabídku na veřejnou zakázku, natož pak omezení hospodářské soutěže. Zadavatel podotýká, že bylo podáno 7 nabídek na každou část veřejné zakázky od 8 různých dodavatelů, kteří požadavky zadavatele shledali jako zjevně srozumitelné a dostatečné pro podání nabídek.

5.             Zadávací podmínky tak byly dle zadavatele stanoveny jednoznačně a v souladu se zásadou transparentnosti. Nad rámec uvedeného zadavatel opětovně odkazuje na skutečnost, že v průběhu zadávacího řízení neobdržel žádnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (a to ani od pisatele podnětu) dle § 98 zákona, která by se týkala uvedených položek. Dle zadavatele je tedy zřejmé, že všem účastníkům byly tyto zadávací podmínky srozumitelné a nespatřovali v nich žádný rozpor.

Další postup Úřadu před zahájením řízení o přestupcích

6.             Na základě žádostí o sdělení informací č. j. ÚOHS-27554/2021/535/MNe, č. j. ÚOHS-27555/2021/535/MNe, č. j. ÚOHS-27556/2021/535/MNe, č. j. ÚOHS-27557/2021/535/MNe, č. j. ÚOHS-27558/2021/535/MNe, č. j. ÚOHS-27559/2021/535/MNe, č. j. ÚOHS-27560/2021/535/MNe a č. j. ÚOHS-27561/2021/535/MNe ze dne 12. 8. 2021 požádal Úřad dodavatele, kteří ve lhůtě pro podání nabídek podali nabídku na předmět plnění části 1 nebo části 2 veřejné zakázky, a sice dodavatele:

- ATALIAN CZ s.r.o., IČO 25059394, se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 (dále jen „ATALIAN CZ s.r.o.“), který podal nabídku na plnění obou částí veřejné zakázky,

- AVE Kladno s.r.o., IČO 25085221, se sídlem Dubská 793, 272 03 Kladno (dále jen „AVE Kladno s.r.o.“), který je vedoucím účastníkem sdružení „AVE-Úklid zastávek“, které podalo nabídku na plnění obou částí veřejné zakázky,

- DAVblue s.r.o., IČO 01617885, se sídlem Jandova 10/3, 190 00 Praha 9 (dále jen „DAVblue s.r.o.“), který podal nabídku pouze na plnění části 1 veřejné zakázky,

- Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2 (dále jen „Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.“), který podal nabídku pouze na plnění části 2 veřejné zakázky,

- MIRA expert s.r.o., IČO 01634305, se sídlem Na Vrchách 585, 252 66 Libčice nad Vltavou (dále jen „MIRA expert s.r.o.“), který podal nabídku na plnění obou částí veřejné zakázky,

- MW-DIAS, a.s., IČO 25368907, se sídlem Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava (dále jen „MW-DIAS, a.s.“), který podal nabídku na plnění obou částí veřejné zakázky,

- PREMIO INVEST s.r.o., IČO 26746590, se sídlem Na Třebešíně 3347/39a, 100 00 Praha 10 (dále jen „PREMIO INVEST s.r.o.“), který podal nabídku na plnění obou částí veřejné zakázky,

- Pražské služby, a.s., IČO 60194120, se sídlem Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 (tj. vybraný dodavatel), který podal nabídku na plnění obou částí veřejné zakázky

(společně dále jen „oslovení dodavatelé“),

  • sdělení následujících skutečností:
  • Jaké konkrétní činnosti (služby) v rámci podaných nabídek naceňovali v položce „obsluha košů – vysypávání včetně likvidace odpadu“ uvedené v přílohách č. 3a, příp. 3b zadávací dokumentace. (dále jen „dotaz č. 1“)
  • Jaké konkrétní činnosti (služby) v rámci podaných nabídek naceňovali v položce „likvidace odpadu“ uvedené v přílohách č. 3a, příp. 3b zadávací dokumentace. (dále jen „dotaz č. 2“)

7.             Dodavatel MIRA expert s.r.o. v rámci svého sdělení ze dne 13. 8. 2021 uvedl, že „[…] u první položky ocenili pouze obsluhu košů. S ohledem na skutečnost, že likvidace odpadu byla uvedena v jiné položce (druhé zmiňované), a  to včetně odpadu z košů, ocenili jsme likvidaci odpadu pouze do této položky. Pokud bychom ocenili likvidaci odpadu v obou položkách (tedy duplicitně), snížili bychom naše šance podat ekonomicky nejvýhodnější nabídku.“

8.             Dodavatel Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., k výše uvedeným dotazům v rámci své odpovědi ze dne 16. 8. 2021 uvedl následující: „1. V položce ‚obsluha košů – vysypávání včetně likvidace odpadu‘ uvedené v příloze č. 3b zadávací dokumentace jsme konkrétně naceňovali: dopravu, práci zaměstnance, manipulaci a výsyp koše, likvidaci odpadu. 2. V položce ‚likvidace odpadu‘ uvedené v příloze č. 3b zadávací dokumentace jsme konkrétně naceňovali: dopravu, likvidaci odpadu vč. skládkovného.“

9.             Dodavatel PREMIO INVEST s.r.o. ve svém vyjádření ze dne 17. 8. 2021 uvedl, že „[…] při naceňování jednotlivých položek jsme ocenili vše, co popis jednotlivých položek obsahoval, byť na první čtení je zřejmé, že obě položky se jeví minimálně z části duplicitní. Nicméně pro vyloučení rizika, že bychom museli plnit některou z položek pod ekonomické náklady naší společnosti, ocenili jsme je v plném rozsahu (tedy včetně likvidace odpadu v obou položkách), neboť pouze v takovém případě nám nehrozí ekonomická ztráta.“

10.         Dodavatel MW-DIAS, a.s., v rámci svého vyjádření ze dne 18. 8. 2021 uvedl k dotazu č. 1 následující: „doprava pracovníka na místo výkonu činnosti, vysypání obsahu koše, zametení blízkého okolí koše, přemístění odpadu do sběrného vozu, cena dále zahrnovala mzdové náklady a technické a materiální vybavení pracovníků“ a k dotazu č. 2 uvedl následující: „manipulace s odpadem, doprava odpadu na místo likvidace, cena za likvidaci odpadu, cena dále zahrnovala mzdové náklady a technické a materiální vybavení pracovníků“.

11.         Společnost AVE Kladno s.r.o., jakožto vedoucí společník společnosti „AVE – Úklid zastávek“, v rámci svého sdělení ze dne 18. 8. 2021 uvedla k dotazu č. 1 následující činnosti: „Dopravu (skládající se z nákladů na pohonné hmoty, pojištění vozidel, nákladů na údržbu a opotřebení svozové techniky), Náklady na zaměstnance provádějící výsyp košů, Náklady spojené s uklizením prostoru v okolí košů, Náklady spojené s uložením odpadů na skládku (zejména pak poplatek za uložení odpadu na skládku, rekultivační rezerva)“ a k dotazu č. 2 uvedla následující: „AVE Kladno v rámci této položky ocenilo uložení odpadů z ručního čištění na skládku (zejména pak poplatek za uložení odpadu na skládku a rekultivační rezervu). AVE Kladno zdůrazňuje, že v této položce nenaceňovalo likvidaci odpadů, které jsou předmětem výsypu košů, jelikož tyto jsou již uvedeny v položce obsluha košů – vysypávání včetně likvidace, viz. vysvětlení výše.“

12.         Vybraný dodavatel v rámci své odpovědi ze dne 19. 8. 2021 uvedl následující: „Ohledně položky 1) platí, že jsme v jejím rámci kalkulovali veškeré přímé náklady spojené se službou obsluhy (výsypu) koše, včetně úklidu kolem koše, likvidace odpadu a poplatku za likvidaci odpadu. Stejně tak jsme s likvidací odpadu a poplatkem za likvidaci odpadu kalkulovali i ve všech ostatních úklidových položkách. Tento postup jsme zvolili především z toho důvodu, že naše běžná cenotvorba počítá s jednou cenou za úklidovou službu, zahrnující veškeré související náklady. V položce 2) jsme pak kalkulovali pouze výrobní režii, přímo související s touto zakázkou a spojenou s likvidací odpadu, při této zakázce vzniklým.“

13.         Dodavatel ATALIAN CZ s.r.o. v rámci své odpovědi ze dne 27. 8. 2021 uvedl, že „[o]bsluha košů obsahuje: vysypání koše na úložnou plochu vozidla, případně výměna sáčku, otření vrchní části koše, zametení nečistot v okolí koše, odvoz odpadu. Likvidace odpadu: uložení smetků a odpadu z košů do kontejneru s kompakterem, s následným odvozem do spalovny, kde je likvidován.“

14.         Dodavatel DAVblue s.r.o.  v rámci svého nedatovaného vyjádření, které Úřad obdržel dne 27. 8. 2021, uvedl, že „[k] jednotlivým položkám se již dnes po té době nedokážu jednoznačně vyjádřit. Po upozornění na položky: ´obsluha košů - vysypávání včetně likvidace odpadu´ a ´likvidace odpadu´, uznávám že asi nastala chyba na straně Zadavatele VZ, ale ze zkušenosti můžu říct, že to není zas tak neobvyklé a takové chyby se stávají.“

15.         S ohledem na vyjádření dodavatele PREMIO INVEST s.r.o. ze dne 17. 8. 2021, že „[…] ocenili vše, co popis jednotlivých položek obsahoval, byť na první čtení je zřejmé, že obě položky se jeví minimálně z části duplicitní. Nicméně pro vyloučení rizika, že bychom museli plnit některou z položek pod ekonomické náklady naší společnosti, ocenili jsme je v plném rozsahu (tedy včetně likvidace odpadu v obou položkách), neboť pouze v takovém případě nám nehrozí ekonomická ztráta“ požádal Úřad jmenovaného dodavatele přípisem č. j. ÚOHS-31160/2021/535/MNe ze dne 13. 9. 2021 o poskytnutí stanoviska, a to informace: „S jakou konkrétní částkou jste v rámci Vaší nabídky kalkulovali při nacenění plnění spočívajícího v likvidaci odpadu v jednotlivých položkách ,obsluha košů – vysypávání včetně likvidace odpadu´ a ,likvidace odpadu´ ve sloupci ,Předpokládaná cena služby po dobu 1 roku v Kč bez DPH´ uvedených v přílohách č. 3a a 3b zadávací dokumentace, tj. s jakou konkrétní částkou jste v rámci Vaší nabídky kalkulovali v rámci nacenění plnění (likvidace odpadu), které je dle Vašeho vyjádření duplicitní a je tedy součástí ,Předpokládané ceny služby po dobu 1 roku v Kč bez DPH´ u obou výše specifikovaných položek?“

16.         Dodavatel PREMIO INVEST s.r.o. ve svém vyjádření ze dne 20. 9. 2021 uvedl ve vztahu k výše uvedenému dotazu Úřadu následující: „1. V rámci položky ,obsluha košů – vysypávání vč. likvidace odpadu´ je počítáno s konkrétní částkou 4,50 Kč / kus bez DPH z nabídkové ceny za likvidaci odpadu. V rámci této položky je duplicitně počítáno s likvidací. 2. V rámci položky ,likvidace odpadu´ je počítáno s konkrétní částkou 980 Kč/t bez DPH z nabídkové ceny za likvidaci odpadu.“

II.            PRŮBĚH ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

17.         Vzhledem k tomu, že z obsahu dokumentů a vyjádření předložených zadavatelem a oslovenými dodavateli v rámci šetření podnětu získal Úřad pochybnost, zda se obviněný nedopustil přestupků podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona tím, že stanovil zadávací podmínky v rozporu s § 36 odst. 3 zákona ve spojení se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, když nestanovil zadávací podmínky části 1 a části 2 veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení tím, že při vymezení modelového příkladu v rámci přílohy č. 3a zadávací dokumentace ve vztahu k části 1 veřejné zakázky (a současně přílohy č. 3b zadávací dokumentace ve vztahu k části 2 veřejné zakázky) u ocenitelných položek „obsluha košů - vysypávání včetně likvidace odpadu“ a „likvidace odpadu“ nedostatečně jasně specifikoval obsah činností spadajících pod jmenované položky, což mohlo vést k neporovnatelnosti nabídek, přičemž na část 1 veřejné zakázky uzavřel obviněný dne 3. 9. 2021 smlouvu a na část 2 veřejné zakázky uzavřel obviněný smlouvu téhož dne,  zahájil Úřad v této věci správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S0508/2021/VZ.

18.         Účastníkem řízení o přestupcích je podle § 256 zákona obviněný.

19.         Zahájení řízení o přestupcích vedeného pod sp. zn. S0508/2021/VZ oznámil Úřad obviněnému přípisem č. j. ÚOHS-37129/2021/535/MNe ze dne 4. 11. 2021, ve kterém seznámil obviněného se zjištěnými skutečnostmi, jež budou podkladem pro rozhodnutí.

20.         Správní řízení bylo zahájeno podle § 78 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), ve spojení s § 248 zákona, dne 4. 11. 2021, tj. dnem, kdy bylo oznámení o zahájení řízení o přestupcích doručeno obviněnému.

21.         Usnesením č. j. ÚOHS-37238/2021/535/MNe ze dne 4. 11. 2021 Úřad stanovil obviněnému lhůtu, ve které byl obviněný oprávněn dle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a dle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit své stanovisko.

Vyjádření obviněného ze dne 15. 11. 2021

22.         Obviněný ve svém vyjádření ze dne 15. 11. 2021, které bylo Úřadu doručeno téhož dne, úvodem shrnul průběh zadávacího řízení a dosavadní průběh správního řízení. Dále zadavatel poznamenal, že v oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-37129/2021/535/MNe ze dne 4. 11. 2021 je administrativním nedopatřením uvedena dvakrát tabulka z přílohy č. 3a k zadávací dokumentaci namísto tabulky z přílohy č. 3b k zadávací dokumentaci.

23.         Obviněný dále k rozdílům mezi položkami č. 1 a č. 16 příloh č. 3a a 3b zadávací dokumentace uvedl, že každá z uvedených položek směřuje na jiné plnění (službu), které bude také odlišně fakturováno. Zatímco v případě položky č. 1 měli dle zadavatele účastníci uvést cenu za 1 vyvezení 1 koše, do které měli zahrnout též likvidaci odpadu obsaženého v těchto koších, tak v případě položky č. 16 měli účastníci uvést cenu za likvidaci 1 t odpadu, který však mohl vzniknout při poskytování všech ostatních služeb poskytovaných v rámci veřejné zakázky (např. ruční čištění kolem košů atd.). Dle zadavatele tak vybraný dodavatel bude vystavovat 2 faktury, kdy první bude vystavena za službu „obsluha košů – vysypávání včetně likvidace odpadu“, zatímco druhá faktura bude vystavena za službu „likvidace odpadů“, které vznikly při poskytování všech služeb v rámci veřejné zakázky. Pokud tedy bylo v rámci položky č. 1 uvedeno, že součástí služby „obsluha košů“ je i likvidace odpadu, měl účastník dle zadavatele učinit odhad, kolik bude stát likvidace odpadu z košů a tento odhad do položky č. 1 zahrnout. Jiný jazykový výklad přílohy č. 3a a 3b zadávací dokumentace dle zadavatele nepřipouští.

24.         Zadavatel má za to, že ze zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného dodavatele, z absence žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a z absence námitek proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky je zřejmá obecná srozumitelnost zadávacích podmínek pro dodavatele. Předmětné položky měly dle zadavatele na cenu jen okrajový vliv, což zadavatel dokládá výpočty na základě nabídky vybraného dodavatele.

25.         Zadavatel dále uvedl, že odpovědi dodavatelů na dotazy Úřadu vztahující se k nacenění předmětných položek se liší. Část dodavatelů dle zadavatele potvrdila výše popsaný výklad zadavatele (konkrétně vybraný dodavatel, společnost AVE Kladno s.r.o. a společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města a.s.). Vyjádření řady dalších dodavatelů obsahují dle zadavatele vágně formulovaná tvrzení, jež nejsou dostatečně přesná pro vyvození závěrů o údajném pochybení zadavatele.

26.         Zadavatel dále uvedl, že nerozumí situaci, kdy dodavatel PREMIO INVEST s.r.o. uvedl, že nerozuměl vymezení položek č. 1 a č. 16, resp. jevily se mu duplicitní, a nepožádal o vysvětlení zadávací dokumentace a nepodal námitky. Zadavatel dále nerozumí, proč uvedený dodavatel, který údajně shledal již při prvotním čtení zadávací podmínky nejasnými, nepodal námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele, když se dle hodnocení nabídek umístil jako druhý v pořadí, a to v rámci obou částí veřejné zakázky. Uvedený dodavatel tak dle zadavatele nacenil jednu službu dvakrát, aniž by se pokusil takové potřebě předejít dotazem či jinak. Zadavatel dále považuje za zavádějící tvrzení některých dodavatelů, kteří uvádí, že již při cenotvorbě měli pochybnosti o formulaci položek č. 1 a č. 16, aniž by požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, přičemž tento svůj názor formulují teprve po výběru jiného dodavatele.

27.         Zadavatel dále uvedl, že si je vědom, že nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele a připouští, že mohl zadávací podmínky stanovit ve větší míře podrobnosti, ačkoliv je považuje za dostatečně přesné. Má však za to, že s ohledem na profesní kvalifikaci dodavatelé předmětným pojmům dobře rozumí. S odkazem na rozhodovací praxi Úřadu (např. rozhodnutí Úřadu ze dne 15. 1. 2021, č. j. ÚOHS-01714/2021/500/AIv) zadavatel v této souvislosti uvedl, že se od dodavatelů očekává jistá úroveň profesionálních znalostí a dovedností. Zadavatel doplnil, že posouzení zadávacích dokumentací standardně směřuje k tomu, zda je uvedené nastavení podmínek nějak diskriminační, nikoli, zda je výklad naprosto jednoznačný, neboť ani sebepřesnější zadávací podmínky nebudou prosté výkladových nejasností.

28.         K možnosti vlivu na výběr dodavatele zadavatel uvedl nabídkové ceny vybraného dodavatele a dodavatele PREMIO INVEST s.r.o. a jejich nabídkové ceny za předmětné položky, přičemž konstatoval, že by i v případě duplicitního nacenění části plnění předmětných položek toto nemělo na pořadí dodavatelů při hodnocení nabídek vliv. Pro ověření nemožnosti změny pořadí dodavatelů v důsledku možného pochybení navrhuje zadavatel Úřadu využití znalce. Zadavatel s odkazem na odbornou literaturu doplňuje, že pro přestupek musí platit, že jde o jednání společensky škodlivé, tedy musí být naplněna materiální stránka přestupku. Zadavatel s ohledem na uvedené uzavírá, že i při naplnění formálních znaků přestupku by materiální stránka přestupku v šetřeném případě naplněna nebyla. Zadavatel doplňuje, že obdržel na každou část veřejné zakázky 7 nabídek, hospodářská soutěž tak byla dle zadavatele zajištěna.

29.         Zadavatel závěrem uvedl, že přestupek specifikovaný v oznámení o zahájení správního řízení nespáchal, jelikož stanovil své požadavky v dostatečných podrobnostech pro účast dodavatelů v zadávacím řízení, což dle zadavatele část dodavatelů potvrdila.

30.         I v případě, že by Úřad v postupu zadavatele shledal naplnění formálních znaků přestupku, má zadavatel za to, že absentuje naplnění znaku materiálního, a to rovněž proto, že by případná nejasná formulace dotčených položek nemohla mít vliv na pořadí dodavatelů při hodnocení nabídek.

31.         Zadavatel uvedl, že na obě části veřejné zakázky obdržel nadstandardně vysoký počet nabídek, což dle zadavatele neumožňuje dospět k závěru, že by případná nejasnost zadávací dokumentace mohla ovlivnit rozhodování dodavatelů o tom, zda se zadávacího řízení zúčastní či nikoli. Dle zadavatele tak proběhla standardní a efektivní hospodářská soutěž.

32.         Zadavatel s ohledem na uvedené navrhuje, aby Úřad dle § 257 písm. f) zákona správní řízení zastavil.

Další průběh řízení o přestupcích

33.         Usnesením č. j. ÚOHS-42026/2021/535/JCh ze dne 9. 12. 2021 určil Úřad obviněnému lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům tohoto rozhodnutí.

34.         K podkladům rozhodnutí se obviněný ve stanovené lhůtě, ani později, nevyjádřil.

III.          ZÁVĚRY ÚŘADU

35.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření obviněného a dalších oslovených dodavatelů a na základě vlastního zjištění rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích I. až IV. tohoto rozhodnutí. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

36.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

37.         Podle § 36 odst. 3 zákona zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

38.         Podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že stanoví zadávací podmínky v rozporu se zákonem a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

K výrokům I. a II. tohoto rozhodnutí

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení 

39.         V čl. 3 „Předmět veřejné zakázky“ zadávací dokumentace stanovil zadavatel, že „[ú]čelem tohoto zadávacího řízení rozdělené na část s názvem ,Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků na levém břehu Vltavy – část 1´ a na část s názvem ,Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků na pravém břehu Vltavy – část 2´“ je uzavření smlouvy vždy s jedním dodavatelem na zabezpečení komplexního celoročního úklidu ploch u tramvajových měníren, úklidu otevřených kolejových svršků a úklidu na pozemcích ve správě JDCT na levém a pravém břehu Vltavy, včetně metení zastávek MHD a pozemků ve správě JDCT, blíže viz přílohy této zadávací dokumentace.“ A dále že předmětem veřejné zakázky je „[…] poskytování služeb spočívajících zejména v zajištění:

-          úklidu zastávek MHD včetně zimního a pozemků ve správě JDCT;

-          úklidu ploch u tramvajových měníren;

-          úklidu otevřených kolejových svršků na levém a pravém břehu Vltavy;

-          metení zastávek MHD a pozemků ve správě JDCT;

-          mytí ploch ve správě JDCT, typových a atypických přístřešků a zastřešení, staničních označníků a skříní na jízdní řády, informačních vitrín, zábradlí a plent, mramorových soklů, madel, lavic, sedáků a laviček;

-          vyvážení odpadkových košů včetně likvidace odpadu;

-          odstraňování graffiti;

-          úklidu, včetně zimního, na speciálních stavbách jako jsou lávky, mosty, podchody a přístupové rampy;

-          mimořádné úklidy a úklidy černých skládek na pozemcích JDCT včetně likvidace odpadu.

Podrobný popis požadovaných služeb, rozsahu a četnosti poskytování služeb je uveden v přílohách zadávací dokumentace (mj. č. 1a, 2a, 4a, 6a a 6b pro levý břeh a mj. č. 1b, 2b, 4b, 6a a 6b pro pravý břeh), rozsah služeb dále určuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 9 a přílohu č. 10 této zadávací dokumentace (…).

Veřejná zakázka je rozdělena na části, což by mělo přispět k rozšíření okruhu dodavatelů služeb a rovněž ke zvýšení hospodářské soutěže mezi dodavateli.

Dodavatelé mohou podat nabídky na jednu, nebo obě části veřejné zakázky, a to dle svého uvážení. Pokud není dále stanoveno jinak, požadavky zadavatele, jakož i práva a povinnosti dodavatelů v souvislosti s účastí v zadávacím řízení jsou shodná pro všechny části veřejné zakázky.“

40.         V čl. 7 „Obchodní podmínky“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že „[p]ovinnou součástí nabídky je část přílohy č. 9 vzoru smlouvy pro část 1 veřejné zakázky – v rozsahu příloh vymezujících věcné plnění a závazné jednotkové ceny a cenu konečnou (jedná se o doplněné přílohy č. 3a a 5a této zadávací dokumentace – pro část levý břeh), […] Povinnou součástí nabídky je část přílohy č. 10 vzoru smlouvy pro část 2 veřejné zakázky – v rozsahu příloh vymezujících věcné plnění a závazné jednotkové ceny a cenu konečnou (jedná se o doplněné přílohy č. 3b a 5b této zadávací dokumentace – pro část pravý břeh), […]“.

41.         V čl. 9 „Pravidla pro hodnocení nabídek“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil ve vztahu k hodnocení nabídek následující:

„Nabídky dodavatelů budou v obou částech veřejné zakázky v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, konkrétně podle nejnižší celkové nabídkové ceny za poskytování služeb (v Kč bez DPH) za 4 roky plnění veřejné zakázky.

Pro hodnocení nabídek v části 1 veřejné zakázky bude relevantní nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v položce „CELKEM – za smluvní období“ v příloze č. 3a ZD a nabídková cena v Kč bez DPH v položce „levý břeh“ uvedená v listu „souhrn“ v příloze č. 5a ZD.

Pro hodnocení nabídek v části 2 veřejné zakázky bude relevantní nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v položce „CELKEM – za smluvní období“ v příloze č. 3b ZD a nabídková cena v Kč bez DPH v položce „pravý břeh“ uvedená v listu „souhrn“ v příloze č. 5b ZD.

Součet těchto hodnot v rámci dané části veřejné zakázky uvede dodavatel v krycím listu nabídky – poslední řádek tabulky – tato cena bude předmětem hodnocení. Vzor krycího listu tvoří přílohu č. 7 (pro část 1 VZ) a přílohu č. 8 (pro část 2 VZ).

Za ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro část 1 bude považována nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH získanou výše uvedeným sečtením odpovídající nabídkové ceny z přílohy č. 3a a 5a uvedených pro levý břeh.

Za ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro část 2 bude považována nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH získanou výše uvedeným sečtením odpovídající nabídkové ceny z přílohy č. 3b a 5b uvedené pro pravý břeh.“

42.         V čl. 10 „Požadavky na zpracování nabídkové ceny“ zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadavatel stanovil následující:

„Dodavatel podávající nabídku pro část 1 VZ uvede jednotkové ceny jednotlivých služeb poskytovaných v rámci plnění veřejné zakázky v příloze č. 3a a 5a ZD do žlutě podbarvených sloupců (část levý břeh). Tyto přílohy se stanou přílohami smlouvy.

Dodavatel podávající nabídku pro část 2 VZ uvede jednotkové ceny jednotlivých služeb poskytovaných v rámci plnění veřejné zakázky v příloze č. 3b a 5b ZD do žlutě podbarvených sloupců (část pravý břeh). Tyto přílohy se stanou přílohami smlouvy.

Pro plnění smlouvy jsou rozhodující jednotkové ceny jednotlivých typů služeb uvedené ve sloupci ‚Jednotková cena v Kč bez DPH‘ v přílohách pro výpočet nabídkové ceny s ceníkem služeb předloženém v nabídce. Pro účely hodnocení nabídek bude na základě tabulky pro výpočet nabídkové ceny vypočtena „modelová“ celková nabídková cena za celou dobu plnění smlouvy, tj. 48 měsíců. (přílohy 3a a 5a, resp. 3b a 5b ZD).

Nabídková cena musí být vypracována v Kč bez DPH. Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude v nabídce uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.

Nabídková cena dodavatele bude zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním smlouvy, pokud není výslovně stanoveno zadávacími podmínkami jinak. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady potřebné ke kvalitnímu plnění předmětu smlouvy za podmínek vymezených v této zadávací dokumentaci a obsažených v nabídce. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro dodavatele ze zadávacích podmínek a s tím spojené náklady, o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu plnění smlouvy nezbytné, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak. Součástí jednotkové ceny služby jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádné a úplné plnění služby, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak.

Nabídková cena (tj. jednotkové ceny za jednotlivé služby) musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za plnění předmětu veřejné zakázky.

Požadavky na nabídkovou cenu jsou stanoveny tak, aby účastníci mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky.

Zadavatel uhradí vybranému dodavateli, s nímž bude uzavřena smlouva, cenu pouze za služby, které budou na základě smlouvy řádně poskytnuty.“

43.         V „Příloze č. 3a – Modelový příklad Úklid zastávek včetně zimního (levý břeh)“, jež tvoří přílohu zadávací dokumentace (dále jen „příloha č. 3a“), zadavatel specifikoval v rámci modelového příkladu ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky v části 1 mimo jiné následující služby (jde o službu č. 1 a č. 16 v pořadí):

Název služeb

popis činnosti

četnost provádění

rozsah

Kdy je požadováno práce provádět (v jakém období, dni, době od-do apod.)

Požadovaná jednotková cena (příp. HZS)

Požadované vybavení

Jednotková cena v Kč bez DPH

Předpokládaný objem služby po dobu 1 roku

Předpokládaná cena služby po dobu 1 roku v Kč bez DPH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

obsluha košů - vysypávání včetně likvidace odpadu

vysypávání košů včetně úklidu kolem koše

1x denně

cca 231 ks o průměrném obsahu cca 30 l

celoročně

cena za 1 vyvezení 1 koše

auto na odvoz odpadu

DOPLNÍ UCHAZEČ

84315

#HODNOTA!

likvidace odpadu

likvidace, odvoz smetků z ručního čištění a z odpadkových košů

90 tun za měsíc

 

celoročně

cena za 1 t odpadu

 

DOPLNÍ UCHAZEČ

1080

#HODNOTA!

 

44.         V „Příloze č. 3b – Modelový příklad Úklid zastávek včetně zimního (pravý břeh)“, jež tvoří přílohu zadávací dokumentace (dále jen „příloha č. 3b“), zadavatel specifikoval v rámci modelového příkladu ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky v části 2 mimo jiné následující služby (jde o službu č. 1 a č. 16 v pořadí):

Název služeb

popis činnosti

četnost provádění

rozsah

 

 

Kdy je požadováno práce provádět (v jakém období, dni, době od-do apod.)

Požadovaná jednotková cena (příp. HZS)

Požadované vybavení

Jednotková cena v Kč bez DPH

Předpokládaný objem služby po dobu 1 roku

Předpokládaná cena služby po dobu 1 roku v Kč bez DPH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

obsluha košů – vysypávání včetně likvidace odpadu

vysypávání košů včetně úklidu kolem koše

1x denně

cca 374 ks o průměrném obsahu cca 30 l

celoročně

cena za 1 vyvezení 1 koše

auto na odvoz odpadu

DOPLNÍ UCHAZEČ

136510

#HODNOTA!

likvidace odpadu

likvidace, odvoz smetků z ručního čištění a z odpadkových košů

160 tun za měsíc

 

celoročně

cena za 1 t odpadu

 

DOPLNÍ UCHAZEČ

1920

#HODNOTA!

 

45.         Dle „Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek z 1. jednání komise“ ve vztahu k části 1 veřejné zakázky (dále jen „protokol 1 části 1 VZ“) byla jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka vybraného dodavatele s celkovou nabídkovou cenou 27 267 938,80 Kč bez DPH. Na druhém místě skončila nabídka dodavatele PREMIO INVEST s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou 31 817 854,56 Kč bez DPH. Na dalších místech v pořadí se dále umístily následující nabídky: nabídka dodavatele MIRA expert s.r.o. s nabídkovou cenou 33 318 757,44 Kč bez DPH; nabídka dodavatele ATALIAN CZ s.r.o. s nabídkovou cenou 39 930 669,60 Kč bez DPH; nabídka dodavatele MW-DIAS, a.s., s nabídkovou cenou 42 257 077,60 Kč bez DPH; nabídka dodavatele DAVblue s.r.o. s nabídkovou cenou 42 559 036,00 Kč bez DPH; nabídka společnosti „AVE-Úklid zastávek“ s vedoucím společníkem AVE Kladno s.r.o. s nabídkovou cenou 43 544 513,36 Kč bez DPH.

46.         Dle „Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek z 1. jednání komise“ ve vztahu k části 2 veřejné zakázky (dále jen „protokol 1 části 2 VZ“) byla jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka vybraného dodavatele s celkovou nabídkovou cenou 44 428 187,60 Kč bez DPH. Na druhém místě skončila nabídka PREMIO INVEST s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou 45 853 939,04 Kč bez DPH. na dalších místech v pořadí se dále umístily následující nabídky: nabídka dodavatele MIRA expert s.r.o. s nabídkovou cenou 49 865 333,12 Kč bez DPH; nabídka dodavatele ATALIAN CZ s.r.o. s nabídkovou cenou 53 760 547,20 Kč bez DPH; nabídka dodavatele Kromwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., s nabídkovou cenou 61 569 680,00 Kč bez DPH; nabídka společnosti „AVE-Úklid zastávek“ s vedoucím společníkem AVE Kladno s.r.o. s nabídkovou cenou 67 866 061,28 Kč bez DPH; nabídka dodavatele MW-DIAS, a.s., s nabídkovou cenou 72 819 254,40 Kč bez DPH.

47.         Dle protokolu 1 části 1 VZ (a shodně dle protokolu 1 část 2) komise shledala nabídkovou cenu vybraného dodavatele jako mimořádně nízkou, a to mimo jiné s ohledem na ocenění položky obsahující činnost „Likvidace odpadu (likvidace, odvoz smetků z ručního čištění a z odpadkových košů“ dle přílohy č. 3a (resp. 3b) zadávací dokumentace.

48.         Dle „Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek z 2. jednání komise“ ve vztahu k části 1 veřejné zakázky (dále jen „protokol 2 části 1 VZ“) (a shodně dle „Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek z 2. jednání komise“ ve vztahu k části 2 veřejné zakázky [dále jen „protokol 2 části 2 VZ“]) vybraný dodavatel ve vztahu k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny u položky likvidace odpadů uvedl, že „tato položka je s ohledem na běžnou praxi Dodavatele započtena v cenách všech příslušných položek (obsluha košů, ruční a strojní metení atd.), a to mj. s ohledem na to, že specifikace položky obsluha košů zní vysypávání včetně likvidace odpadu“.

49.         Dle protokolu 2 části 1 VZ (a shodně dle protokolu 2 části 2 VZ) komise navrhla vyzvat vybraného dodavatele k přesné specifikaci položek, se kterými položka „Likvidace odpadu (likvidace, odvoz smetků z ručního čištění a z odpadkových košů“ dle přílohy č. 3a (resp. 3b) zadávací dokumentace věcně a finančně souvisí, a současně aby zadavateli sdělil obsahovou náplň činností, které jsou obsaženy ve všech dotčených položkách.

50.         Dle „Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek z 3. jednání komise“ ve vztahu k části 1 veřejné zakázky (dále jen „protokol 3 části 1 VZ“) (a shodně dle „Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek z 3. jednání komise“ ve vztahu k části 2 veřejné zakázky [dále jen „protokol 3 části 2 VZ“]) vybraný dodavatel poskytl objasnění nejasností nabídky, které komise považovala za uspokojivé s výhradou bodu týkajícího se položky „Likvidace odpadu (likvidace, odvoz smetků z ručního čištění a z odpadkových košů“. Dle citovaných protokolů má komise konkrétně výhradu k tomu, že „[…] dodavatel sdělil, že ‚Likvidace odpadu (likvidace, odvoz smetků z ručního čištění a z odpadkových košů‘, která byla oceněna v rámci nabídky na (…),- Kč bez DPH za 1 t, souvisí s položkou ‚Obsluha košů – vysypávání včetně likvidace odpadu‘, v rámci které ‚Obsahem činnosti je vysypávání košů včetně úklidu kolem koše‘. Komisi není zřejmé, z jakého důvodu není likvidace odpadu z obsluhy košů předmětem položky ‚Obsluha košů – vysypávání včetně likvidace odpadu‘ v souladu s názvem této položky.“

51.         Dle „Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek ze 4. jednání komise“ ve vztahu k části 1 veřejné zakázky (a obdobně dle „Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek ze 4. jednání komise“ ve vztahu k části 2 veřejné zakázky) vybraný dodavatel na výzvu zadavateli dále sdělil, že „[…] likvidace odpadu je dodavatelem vnímána jako obsahová náplň položky ‚Obsluha košů – vysypávání včetně likvidace odpadu‘, resp. dodavatel ji považuje za předmět plnění této položky. […] Dodavatel u objasnění jednotlivých položek vycházel z explicitního znění přílohy 1a Specifikace služeb Zadávací dokumentace […] Dodavatel zde odkazuje na ‚popis činnosti‘ bez upřesnění o likvidaci odpadu v podkladech veřejné zakázky, upřesňuje však, že likvidace odpadu je dodavatelem z logiky věci vnímána jako obsahová náplň položky ‚Obsluha košů – vysypávání včetně likvidace odpadu‘“. Na základě uvedeného bylo komisí konstatováno, že objasnění lze považovat za uspokojivé.

Právní posouzení

52.         Jak vyplývá z předchozích bodů odůvodnění tohoto rozhodnutí, zejména pak bodu 17. tohoto rozhodnutí, Úřad po přezkoumání dokumentace o zadávacím řízení, stanoviska zadavatele a na základě vlastní činnosti v rámci šetření podnětu, které předcházelo zahájení správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0508/2021/VZ z moci úřední, získal pochybnosti, zda se zadavatel nedopustil přestupků podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona tím, že stanovil zadávací podmínky v rozporu s § 36 odst. 3 zákona ve spojení se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, když nestanovil zadávací podmínky části 1 a části 2 veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení tím, že při vymezení modelového příkladu v rámci přílohy č. 3a ve vztahu k části 1 veřejné zakázky (a současně přílohy č. 3b ve vztahu k části 2 veřejné zakázky) u ocenitelných položek „obsluha košů - vysypávání včetně likvidace odpadu“ a „likvidace odpadu“ nedostatečně jasně specifikoval obsah činností spadajících pod jmenované položky, což mohlo vést k neporovnatelnosti nabídek, přičemž na část 1 veřejné zakázky uzavřel smlouvu dne 3. 9. 2021 a na část 2 veřejné zakázky uzavřel smlouvu téhož dne. V souvislosti s výše uvedeným možným pochybením Úřad konstatuje, že je to právě znění zadávacích podmínek, které je pro dodavatele z pohledu tvorby nabídky relevantní, a pro řádné zpracování nabídek je nezbytné, aby dodavatelé měli zcela jasné informace, jaké plnění zadavatel požaduje, a jaké plnění mají tedy dodavatelé v rámci jednotlivých položek rozpočtu nacenit. Otázka, zda zadavatel specifikoval dostatečně jasně obsah činností spadajících pod předmětné položky, se tak stala předmětem posouzení Úřadem.

53.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že řádné stanovení zadávacích podmínek je jednou ze základních povinností zadavatele v rámci zadávacího řízení a má výrazný dopad na jeho další průběh, neboť potenciální dodavatelé se na základě zadávacích podmínek rozhodují, zda se budou o předmětnou veřejnou zakázku ucházet. Zadávací podmínky by tak měly představovat konkrétní vyjádření jednotlivých požadavků zadavatele, jež je formálně zachyceno v zadávací dokumentaci. Odpovědnost za nastavení zadávacích podmínek leží plně na zadavateli, přičemž tento nesmí odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek přenášet na dodavatele, jak explicitně plyne z § 36 odst. 3 zákona. Nejvyšší správní soud v tomto kontextu v rozsudku č. j. 9 Afs 30/2010-182 ze dne 16. 11. 2010 uvedl, že „zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem v rámci zadávacího řízení. Za jeho zpracování je plně odpovědný zadavatel a je povinen ho zpracovat dostatečně kvalitně a s patřičnou odborností tak, aby na jeho základě bylo možno podat odpovídající a především vzájemně porovnatelné nabídky.“[1]

54.         Význam kvality zpracování zadávací dokumentace lze z pohledu zadavatele spatřovat v tom, že dodavatelé na jejím základě podají vzájemně porovnatelné nabídky, které umožní zadavateli jejich hodnocení dle stanovených kritérií hodnocení. V této souvislosti Úřad odkazuje např. na rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 33/2007 ze dne 20. 3. 2008, v němž uvedený soud judikoval, že „(…) zadávací dokumentací se tedy rozumí souhrn všech konkrétních požadavků zadavatele na zpracování nabídky. Z těchto požadavků pak následně, nad rámec kritérií obsažených v oznámení zadávacího řízení, vyplynou i podrobná pravidla pro určení, která nabídka je pro zadavatele nejvýhodnější a která se tak stane nabídkou vítěznou. Základem zadávací dokumentace je tedy co nejpřesnější vymezení předmětu veřejné zakázky, provedené natolik podrobným, srozumitelným a co do významu jednotlivých údajů jednoznačným způsobem, který umožní samotné sestavení nabídky, její následné transparentní hodnocení zadavatelem a poté i následné objektivní přezkoumání toho, zda zadavatel hodnotil nabídky takovým způsobem, jakým měl.“

55.         Požadavek jednoznačnosti, konkrétnosti a přesnosti zadávací dokumentace plyne rovněž z obecné zásady transparentnosti uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 zákona. Zásada transparentnosti zadávání veřejných zakázek je totiž vedle zásady přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace jednou ze základních zásad, která musí být zadavatelem bezvýhradně dodržována v celém průběhu zadávacího řízení. Otázkou zásady transparentnosti se již opakovaně zabývaly soudy i Úřad. Např. v rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15. 2. 2012 bylo judikováno, že „(…) úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.“

56.         Úřad doplňuje, že velmi rozsáhle se zásadou transparentnosti zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 15. 9. 2010, č. j. 1 Afs 45/2010-159, který potvrzuje interpretaci Krajského soudu v Brně podanou v rozsudku č. j. 62 Ca 31/2008-114 ze dne 19. 1. 2010 tak, že požadavek na transparentnost není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele. Navíc je tento závěr rovněž v plném souladu s výkladem této zásady ze strany Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU”), např. stanoviskem generální advokátky Christine Stix-Hackl ze dne 12. 4. 2005 ve věci C-231/03 Coname, které shrnuje dosavadní judikaturu SDEU, a k problému uvádí, že „(…) transparentnost podle směrnic obsahuje více než pouhé aspekty spojené s publicitou konkrétních zadávacích řízení.“ Princip transparentnosti představuje naopak vůdčí zásadu pro celé zadávací řízení, která v sobě zahrnuje rovněž například přezkoumatelnost rozhodnutí zadavatele a obecně objektivní postup během zadávacího řízení.

57.         Obdobný názor je přitom patrný i z ustálené rozhodovací praxe Úřadu, kdy je kladen důraz na to, aby požadavky zadavatele byly v zadávací dokumentaci vymezeny především dostatečně podrobně v nezbytnostech pro zpracování nabídky. Dostatečná podrobnost zadávací dokumentace je rovněž nezbytná z důvodu, aby zadávací podmínky byly v plném rozsahu vnímány a chápány všemi dotčenými subjekty, čili jak zadavatelem, tak i dodavateli, identickým způsobem. Požadavky zadavatele musí být rovněž stanoveny jednoznačně, tj. nesmí dávat žádný prostor pro pochybnosti či jejich rozdílný výklad, a to jak do kvality, tak i do rozsahu poptávaného plnění. Je tedy na místě konstatovat, že neurčitosti v nastavení zadávacích podmínek nemohou jít k tíži dodavatelů (účastníků), neboť stanovit zadávací podmínky přesně a jednoznačně je povinností, jež stíhá výlučně zadavatele. Z výše uvedeného tak vyplývá, že zadávací podmínky, vymezující požadavky zadavatele v zadávacím řízení, musí být, s ohledem na dodržení zásady transparentnosti, nastaveny dostatečně podrobně v nezbytnostech pro zpracování nabídky, jasně, srozumitelně, určitě a jednoznačně tak, aby nepřipouštěly rozdílný výklad, a nabídky dodavatelů mohly být na jejich základě řádně zpracovány a mohly být vzájemně porovnatelné.

58.         V šetřeném případě je předmětem plnění obou částí veřejné zakázky úklid zastávek MHD a souvisejících prostor, přičemž podrobný popis požadovaných služeb, rozsahu a četnosti poskytování služeb je uveden v přílohách zadávací dokumentace (viz body 39., 43. a 44. tohoto rozhodnutí).

59.         Ze zadávací dokumentace je zřejmé, že pro část 1 veřejné zakázky je povinnou součástí nabídky „část přílohy č. 9 vzoru smlouvy (…) v rozsahu příloh vymezujících věcné plnění a závazné jednotkové ceny a cenu konečnou (jedná se o doplněné přílohy č. 3a a 5a této zadávací dokumentace – pro část levý břeh)“. Pro část 2 veřejné zakázky je pak povinnou součástí nabídky „část přílohy č. 10 vzoru smlouvy (…) v rozsahu příloh vymezujících věcné plnění a závazné jednotkové ceny a cenu konečnou (jedná se o doplněné přílohy č. 3b a 5b této zadávací dokumentace – pro část pravý břeh)“, jak vyplývá z bodu 40. tohoto rozhodnutí.

60.         Dle zadávací dokumentace uvede dodavatel podávající nabídku na plnění části 1 veřejné zakázky jednotkové ceny jednotlivých služeb poskytovaných v rámci plnění veřejné zakázky v příloze č. 3a a 5a zadávací dokumentace. Dle zadávací dokumentace uvede dodavatel podávající nabídku na plnění části 2 veřejné zakázky jednotkové ceny jednotlivých služeb poskytovaných v rámci plnění veřejné zakázky v příloze č. 3b a 5b zadávací dokumentace, jak je uvedeno v bodu 42. tohoto rozhodnutí.

61.         Z příloh č. 3a a 3b k zadávací dokumentaci je pak dále zřejmé, že dodavatel má v rámci podané nabídky na část 1 i na část 2 veřejné zakázky mimo jiné nacenit (dle položky v pořadí č. 1 cit. příloh) službu „obsluha košů – vysypávání včetně likvidace odpadu“, která dle podrobného popisu zahrnuje „vysypávání košů včetně úklidu kolem koše“. Z citovaných příloh k zadávací dokumentaci dále vyplývá, že dodavatel má v rámci podané nabídky na část 1 i na část 2 veřejné zakázky nacenit (dle položky v pořadí č. 16 cit. příloh) službu „likvidace odpadu“, v níž je dle podrobného popisu mj. zahrnuta „likvidace, odvoz smetků z ručního čištění a z odpadkových košů“ (viz body 43. a 44. tohoto rozhodnutí). Z uvedené specifikace předmětných položek přitom dle Úřadu není zřejmé, zda činnost spočívající v likvidaci odpadu v souvislosti s údržbou odpadkových košů je předmětem nacenění v rámci položky č. 1 či v rámci položky č. 16 či duplicitně v rámci obou uvedených položek, neboť přestože v položce č. 1 je jednotkovou cenou cena za 1 vyvezení 1 koše a v položce č. 16 cena za 1 t odpadu, jedná se v případě obou předmětných položek o činnost spočívající v likvidaci odpadu v souvislosti s údržbou odpadkových košů.

62.         V návaznosti na výše uvedené proto Úřad následně posuzoval, zda zadavatel dostatečně jasně specifikoval obsah činností spadajících pod jmenované položky, resp. zda výše popsaná nejasnost týkající se obsahu činností spadajících pod jmenované položky mohla vést k neporovnatelnosti nabídek. Úřad tak zjišťoval, jak byla likvidace odpadů v souvislosti s údržbou odpadkových košů naceněna dodavateli, kteří podali nabídku na některou z částí předmětné veřejné zakázky. Úřad zjišťoval, zda byla předmětná likvidace uvedenými dodavateli naceněna v rámci položky č. 1, nebo v rámci položky č. 16, případně v rámci obou položek duplicitně.

63.         Úřad tedy vyzval dodavatele, kteří v rámci části 1 a části 2 předmětné veřejné zakázky podali nabídku, ke sdělení skutečnosti, jaké konkrétní činnosti (služby) v rámci předmětných položek naceňovali (viz bod 6. tohoto rozhodnutí). Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené položky byly specifikovány naprosto shodně pro část 1 i část 2 veřejné zakázky, posuzoval Úřad odpovědi všech dodavatelů, kteří podali nabídku na plnění alespoň jedné části veřejné zakázky. Úřad doplňuje, že majoritní část dodavatelů podala nabídku na plnění obou částí veřejné zakázky.

64.         Z průzkumu, který Úřad provedl mezi oslovenými dodavateli (viz body 7. až 14. tohoto rozhodnutí) vyplynulo, že tři z oslovených dodavatelů interpretovali zadávací dokumentaci tak, že likvidace předmětného odpadu je duplicitně uvedena v položkách č. 1 a č. 16. Konkrétně dva z uvedených dodavatelů, a to dodavatel Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., a dodavatel PREMIO INVEST s.r.o. interpretovali zadávací podmínky tak, že likvidaci předmětného odpadu nacenili duplicitně v obou předmětných položkách č. 1 a č. 16. Dodavatel DAVblue s.r.o., který se již s ohledem na delší časový rozestup od podání nabídky nedokázal s jistotou vyjádřit, sdělil, že dle jeho názoru je likvidace předmětného odpadu duplicitně zahrnuta jak v položce č. 1 tak v položce č. 16.

65.         Tři z uvedených dodavatelů, a to dodavatel MIRA expert s.r.o., dodavatel MW-DIAS, a.s. a dodavatel ATALIAN CZ s.r.o. pak nacenili likvidaci předmětného odpadu pouze v rámci položky č. 16, nikoliv v rámci položky č. 1.   

66.         Dva dodavatelé sdělili, že v rámci jejich nabídky byla část nákladů spojených s likvidací předmětného odpadu naceněna v položce č. 1 a část předmětných nákladů v položce č. 16. Šlo konkrétně o dodavatele AVE Kladno s.r.o., který jako vedoucí společník společnosti „AVE – Úklid zastávek“ uvedl, že v rámci položky č. 1 bylo naceněno uložení odpadu na skládku a v rámci položky č. 16 bylo naceněno uložení odpadu z ručního čištění (nikoliv z košů) na skládku. Vybraný dodavatel nacenil likvidaci odpadu v rámci položky č. 1 a v rámci položky č. 16 nacenil pouze výrobní režii spojenou s likvidací odpadu.

67.         Z uvedených odpovědí dodavatelů je tak zřejmé, že na základě vymezení předmětných položek č. 1 a č. 16 v zadávací dokumentaci, které byly shodně specifikovány pro obě části veřejné zakázky, neměli dodavatelé jednoznačnou představu, jakým způsobem, resp. ve které uvedené položce, mají nacenit likvidaci odpadu související s úklidem odpadkových košů. Tři z dotázaných dodavatelů tak nacenili, případně považovali za správné nacenit, předmětnou likvidaci odpadu duplicitně do obou položek. Tři dodavatelé nacenili předmětnou likvidaci odpadu pouze do položky č. 16, čímž se vyhnuli duplicitnímu nacenění. Dva dodavatelé nacenili likvidaci odpadu částečně v rámci položky č. 1 a částečně v rámci položky č. 16, čímž se rovněž vyhnuli duplicitnímu nacenění.

68.         Z uvedeného tak lze dovodit, že výše uvedeným dodavatelům nebylo z předmětné části zadávací dokumentace jednoznačně zřejmé, zda mají nacenit předmětnou likvidaci v rámci položky č. 1, nebo v rámci položky č. 16, či duplicitně, resp. částečně v obou položkách, přičemž tato informace je nezbytná pro vypracování nabídky. Z výše popsaných odpovědí dodavatelů totiž vyplývá, že někteří dodavatelé nacenili předmětnou likvidaci duplicitně a někteří nikoliv. Zadavatel tak v šetřeném případě v důsledku nejednoznačně stanovených zadávacích podmínek, kdy nebylo zřejmé, zda mají dodavatelé nacenit likvidaci předmětného odpadu v rámci položky č. 1, v rámci položky č. 16, či v rámci obou položek současně či částečně, zapříčinil situaci, kdy obdržel nabídky, které nebyly vzájemně porovnatelné.

69.         Z protokolů o posouzení a hodnocení nabídek (viz body 47. až 51. tohoto rozhodnutí) je dle Úřadu dále zřejmé, že ani mezi hodnotící komisí a vybraným dodavatelem neexistoval jednotný výklad zadávací dokumentace ohledně skutečnosti, zda by měla být likvidace předmětného odpadu naceněna v rámci položky č. 1 nebo položky č. 16. Vybraný dodavatel byl totiž zadavatelem opakovaně vyzván k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny položky č. 16, přičemž v rámci vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny položky č. 16 odkázal na popis činnosti v rámci položky č. 1, který rovněž likvidaci odpadu zahrnuje. Přestože hodnotící komise, resp. zadavatel, nakonec vysvětlení vybraného dodavatele akceptovala, je z uvedeného zřejmé, že i sám zadavatel měl pochybnosti o reálné možnosti nacenění dotazované položky v takto nízké hodnotě, přičemž důvodem pro její akceptaci bylo následné vysvětlení vybraného dodavatele o zatřídění nákladů na likvidaci odpadů pod jinou položku. V rámci šetření podnětu pak vybraný dodavatel Úřadu rovněž sdělil, že v rámci položky č. 1 nacenil předmětnou likvidaci odpadu, zatímco v rámci položky č. 16 nacenil pouze výrobní režii spojenou s likvidací odpadu (viz bod 12. tohoto rozhodnutí).  

70.         Úřad dále konstatuje, že z předložené dokumentace je zřejmé, že jediným hodnotícím kritériem pro obě části veřejné zakázky je nabídková cena (viz bod 41. tohoto rozhodnutí), jejíž součástí je cena za plnění popsané v rámci předmětných položek č. 1 a č. 16. Z uvedeného důvodu proto bylo nezbytné jednoznačné stanovení obsahu předmětných položek pro jejich nacenění a vypracování porovnatelných nabídek dodavatelů. To však, s ohledem na výše uvedené, v šetřeném případě nebylo naplněno.  

71.         Obecně přitom platí, že dodavatelé při tvorbě své nabídky musí vycházet ze zadávacích podmínek, které zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, a to včetně změn a doplnění plynoucích z poskytnutých vysvětlení zadávací dokumentace. Poněvadž v šetřeném případě nebylo přesně a jednoznačně stanoveno, zda mají dodavatelé nacenit likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s údržbou odpadkových košů v rámci položky č. 1, nebo v rámci položky č. 16, nebo částečně v rámci obou uvedených položek, neměli tak dodavatelé postaveno na jisto, jakým způsobem předmětné položky nacenit, což mělo za následek, že dodavatelé nacenili předmětné položky různým způsobem, přičemž někteří dodavatelé nacenili předmětnou likvidaci odpadu duplicitně. Uvedená skutečnost má za následek, že obdržené nabídky jsou v uvedeném ohledu vzájemně neporovnatelné, neboť úvahy dodavatelů se při naceňování předmětných položek č. 1 a č. 16 v důsledku nejednoznačného popisu uvedených položek značně lišily.

72.         Úřad na základě uvedeného konstatuje, že takto nastavené zadávací podmínky nejenže mohou vést a v šetřeném případě i vedou ke vzájemné neporovnatelnosti nabídek, ale rovněž přináší dodavatelům nepřiměřenou míru rizika při sestavení nabídky a cenotvorbě, jelikož tito nemají přesné informace o tom, jaké činnosti, resp. jejich nacenění, mají zahrnout do předmětných položek č. 1 a č. 16. Dodavatelé tak v rámci předmětných položek zahrnuli a nacenili různé činnosti, někteří dodavatelé dokonce nacenili likvidaci předmětného odpadu duplicitně, což pro ně znamenalo zvýšení nabídkové ceny oproti jiným dodavatelům.

73.         Zadavatel tak v důsledku takto nastavených zadávacích podmínek obdržel od dodavatelů vzájemně neporovnatelné nabídky. Pakliže je v zadávacích podmínkách přítomen takovýto prvek nejistoty, který má dopad do fáze tvorby nabídek, nelze než dospět k závěru, že zadávací podmínky nebyly stanoveny tak, aby obsahovaly dostatek podrobných informací pro tvorbu nabídek.

74.         Závěry učiněné Úřadem výše nachází oporu též v komentářové literatuře, jež k § 36 odst. 3 zákona uvádí: „Vzhledem ke skutečnosti, že zadávací podmínky jsou klíčovým dokumentem, na základě něhož se dodavatelé účastní zadávacího řízení, je nezbytné, aby zadavatel věnoval jejich kvalitnímu zpracování nezbytnou pozornost. Zadávací podmínky (ve svém souhrnu) by tak měly obsahovat vymezení veškerých skutečností, které jsou pro dodavatele nezbytné k tomu, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout pro účast a následně se i účastnit zadávacího řízení. (…) Zadavatel má povinnost nastavit takové zadávací podmínky, aby všichni potenciální dodavatelé měli jasnou představu o tom, jak připravit své nabídky (předběžné nabídky, žádosti o účast) a jak bude předmětné zadávací řízení probíhat. S výše uvedeným souvisí i skutečnost, že zadávací podmínky musí být určité a jednoznačné. Zadavatel by při jejich přípravě neměl připustit, aby si tyto podmínky mohli různí dodavatelé vykládat různě, případně aby vznikaly pochybnosti o výkladu určitého požadavku zadavatele. Komentovaný odstavec dále stanoví, že v případě, kdy by se vyskytla jakákoliv nejasnost či neurčitost v zadávacích podmínkách, nelze tuto nejasnost v žádném případě vykládat k tíži dodavatele, neboť takový postup by byl v rozporu se zásadami transparentnosti a rovného zacházení dle § 6. Jediným subjektem, který je zcela odpovědný za správnost a úplnost zadávacích podmínek, je vždy pouze zadavatel.“ [viz JUDr. Vilém PODEŠVA, LLM, Mgr. Lukáš SOMMER, JUDr. Jiří VOTRUBEC, JUDr. Martin FLAŠKÁR, Mgr. Jiří HARNACH, Mgr. Jan MĚKOTA, JUDr. Martin JANOUŠEK aj. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář (Systém ASPI). Wolters Kluwer]. Podstatou citovaného komentáře k zadávacím podmínkám je tedy důraz na jejich úplnost, určitost a srozumitelnost, za které plně odpovídá zadavatel.

75.         Z výše uvedeného (viz body 67. až 73. tohoto rozhodnutí) je přitom zřejmé, že v šetřeném případě předmětné položky č. 1 a č. 16 nebyly v rámci zadávacích podmínek stanoveny dostatečně jasně, srozumitelně a jednoznačně tak, aby byli dodavatelé schopni na jejich základě předložit porovnatelné nabídky. Úřad s odkazem na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15. 2. 2012 (srov. bod 55. tohoto rozhodnutí) konstatuje, že pouze jasně a srozumitelně nastavené zadávací podmínky mohou naplnit zásadu transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že v šetřeném případě nebyly stanoveny zadávací podmínky, resp. popis předmětných položek č. 1 a č. 16, v zadávací dokumentaci jasně a srozumitelně, nepostupoval tak zadavatel v souladu se zásadou transparentnosti ve smyslu citovaného ustanovení zákona.

76.         K argumentu zadavatele, že s ohledem na profesní kvalifikaci dodavatelů tito dodavatelé předmětným pojmům dobře rozumí, Úřad konstatuje, že tomuto argumentu nesvědčí skutečnost, že ze shora uvedených vyjádření dodavatelů naopak vyplývá, že tito nacenili jednotlivé položky různě, tj. v důsledku nejednoznačně stanovených zadávacích podmínek nacenili své nabídky rozdílným způsobem (viz body 64. až 67. tohoto rozhodnutí).

77.         Úřad dále konstatuje, že nepřehlédl, že nedostatečně jasně specifikovaný obsah činností spadajících pod předmětné položky, nebyl předmětem žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, podaných námitek a že do zadávacího řízení byl podán poměrně vysoký počet nabídek, jak uvádí obviněný ve svém vyjádření ze dne 31. 5. 2021, nicméně tyto skutečnosti nemohou samy o sobě zhojit nezákonný postup obviněného. Úřad přitom v této souvislosti připomíná, že subjektem odpovědným za dodržení zákonného stanovení zadávacích podmínek a za jejich poskytnutí dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro jejich účast v zadávacím řízení je právě zadavatel, jenž nese odpovědnost týkající se zajištění správnosti a úplnosti zadávacích podmínek.

78.         Úřad na základě uvedeného konstatuje, že obviněný v šetřeném případě nedostál své zákonné povinnosti (uvedené v § 36 odst. 3 zákona) stanovit zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, resp. stanovit zadávací podmínky jednoznačným způsobem tak, aby z jejich obsahu byly všem potenciálním dodavatelům zcela zřejmé požadavky zadavatele na zpracování nabídky, neboť v posuzované věci jsou zadávací podmínky veřejné zakázky postiženy vadou nejednoznačnosti spočívající v tom, že požadavek zadavatele ohledně rozsahu prací, které jsou předmětem položek č. 1 a č. 16, není v textu zadávací dokumentace vymezen tak, aby z něj míněný výklad bylo možné ze strany všech potenciálních dodavatelů jednoznačně identifikovat.

79.         Ve vztahu k námitce zadavatele uvedené v jeho vyjádření ze dne 15. 11. 2021, že i při naplnění formálních znaků přestupku by v šetřeném případě nebyla naplněna materiální stránka přestupku, neboť i případné duplicitní nacenění části plnění předmětných položek by dle zadavatele nemělo na pořadí dodavatelů při hodnocení nabídek vliv (viz body 28. a násl. tohoto rozhodnutí), kdy zadavatel dále pro ověření nemožnosti změny pořadí dodavatelů v důsledku možného pochybení zadavatele navrhuje, aby Úřad využil znalce, pak Úřad uvádí následující.

80.         Úřad předně konstatuje, že zákon jako znak skutkové podstaty přestupku dle § 268 odst. 1 písm. b) zákona, tedy pro případ, kdy zadavatel stanoví zadávací podmínky v rozporu se zákonem a zadá veřejnou zakázku, nevymezuje podmínku vlivu na výběr dodavatele. Při stanovení zadávacích podmínek v rozporu se zákonem totiž nelze vyloučit, že nezákonné nastavení zadávacích podmínek může samo o sobě ovlivnit rozhodnutí dodavatelů, zda se budou zadávacího řízení účastnit. Vzhledem ke skutečnosti, že v šetřeném případě nebyly zadávací podmínky stanoveny tak, aby obsahovaly dostatek podrobných informací pro tvorbu nabídek (viz body 71. až 73. tohoto rozhodnutí), nelze vyloučit, že se někteří dodavatelé právě v důsledku výše popsaného pochybení zadavatele rozhodli zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku nezúčastnit. Není přitom vyloučeno, že by některý z těchto dodavatelů podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Proto nelze souhlasit s argumentací zadavatele, že předmětné pochybení zadavatele nemohlo ovlivnit výběr dodavatele. V této souvislosti tak nelze souhlasit ani s tvrzením zadavatele, že popsané pochybení zadavatele nenaplnilo materiální znak přestupku, neboť v případě obou částí veřejné zakázky je právě uvedeným jednoznačně naplněna společenská škodlivost jednání zadavatele.

81.         Úřad nicméně nad rámec výše uvedeného doplňuje, že v šetřeném případě se nezákonné nastavení zadávacích podmínek reálně promítlo i do výsledného pořadí dodavatelů, k čemuž uvádí následující. Z vyjádření dodavatele PREMIO INVEST s.r.o. (viz body 15. a 16. tohoto rozhodnutí), který se v případě obou částí veřejné zakázky umístil jako druhý v pořadí, je zřejmé, že jmenovaný dodavatel v rámci položky č. 1 u obou částí veřejné zakázky nacenil likvidaci odpadu částkou 4,50 Kč/kus bez DPH. Uvedená likvidace odpadu je přitom dle jmenovaného dodavatele naceněna duplicitně rovněž v položce č. 16 pro obě části veřejné zakázky. Pro část 2 veřejné zakázky se jedná u položky č. 1 o 136 510 košů za rok (viz příloha 3b zadávací dokumentace), u jmenovaného dodavatele tedy činí suma duplicitně naceněné likvidace odpadu v nabídkové ceně za 4 roky plnění částku 2 457 180 Kč. V této souvislosti přitom Úřad dodává, že uvedený výpočet provedl na základě předložených podkladů a nebylo tedy nezbytné v předmětné věci využít znalce, jak zadavatel navrhoval. Vzhledem ke skutečnosti, že pro část 2 veřejné zakázky činila nabídková cena vybraného dodavatele 44 428 187,60 Kč a nabídková cena dodavatele PREMIO INVEST s.r.o., který se umístil jako druhý v pořadí, činila 45 853 939,04 Kč (viz bod 46. tohoto rozhodnutí), je zřejmé že kdyby dodavatel PREMIO INVEST s.r.o. nenacenil v důsledku nejednoznačně stanovených zadávacích podmínek duplicitně předmětnou likvidaci odpadu ve výši 2 457 180 Kč v položce č. 1 i v položce č. 16, umístila by se jeho nabídka na plnění části 2 veřejné zakázky jako první v pořadí a byl by právě on vybraným dodavatelem. Na základě uvedeného Úřad konstatuje, že v části 2 veřejné zakázky tedy předmětné pochybení zadavatele dokonce prokazatelně ovlivnilo výběr dodavatele.

82.         Na základě všech shora uvedených skutečností tak Úřad dospěl k závěru, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v rozporu s § 36 odst. 3 zákona ve spojení se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona nestanovil zadávací podmínky části 1 „Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků na levém břehu Vltavy – část 1“ a části 2 „Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků na pravém břehu Vltavy – část 2“ veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení, když při vymezení modelového příkladu v rámci přílohy č. 3a „Modelový příklad Úklid zastávek včetně zimního (levý břeh)“ a č. 3b „Modelový příklad Úklid zastávek včetně zimního (pravý břeh)“ zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky specifikoval ocenitelné položky „obsluha košů - vysypávání včetně likvidace odpadu“ a „likvidace odpadu“ způsobem, který připouštěl vícero možných výkladů pro jejich nacenění, jelikož nedostatečně jasně specifikoval obsah činností spadajících pod jmenované položky, což mohlo vést k neporovnatelnosti nabídek, přičemž obviněný uzavřel dne 3. 9. 2021 smlouvy na část 1 a část 2 veřejné zakázky. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. a ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K výroku III. tohoto rozhodnutí – k uložení správního trestu

83.         Ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v rozporu s § 36 odst. 3 zákona ve spojení se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona nestanovil zadávací podmínky části 1 „Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků na levém břehu Vltavy – část 1“ veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení, když při vymezení modelového příkladu v rámci přílohy č. 3a „Modelový příklad Úklid zastávek včetně zimního (levý břeh)“ zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky specifikoval ocenitelné položky „obsluha košů - vysypávání včetně likvidace odpadu“ a „likvidace odpadu“ způsobem, který připouštěl vícero možných výkladů pro jejich nacenění, jelikož nedostatečně jasně specifikoval obsah činností spadajících pod jmenované položky, což mohlo vést k neporovnatelnosti nabídek, přičemž obviněný uzavřel dne 3. 9. 2021 smlouvu na jmenovanou část 1 veřejné zakázky.

84.         Ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad dále konstatoval, že se obviněný se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v rozporu s § 36 odst. 3 zákona ve spojení se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona nestanovil zadávací podmínky části 2 „Komplexní celoroční úklid zastávek MHD a otevřených kolejových svršků na pravém břehu Vltavy – část 2“ veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení, když při vymezení modelového příkladu v rámci přílohy č. 3b „Modelový příklad Úklid zastávek včetně zimního (pravý břeh)“ zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky specifikoval ocenitelné položky „obsluha košů - vysypávání včetně likvidace odpadu“ a „likvidace odpadu“ způsobem, který připouštěl vícero možných výkladů pro jejich nacenění, jelikož nedostatečně jasně specifikoval obsah činností spadajících pod jmenované položky, což mohlo vést k neporovnatelnosti nabídek, přičemž obviněný uzavřel dne 3. 9. 2021 smlouvu na jmenovanou část 2 veřejné zakázky.

85.         Vzhledem ke zjištěným přestupkům tedy Úřad přistoupil k uložení pokuty.

86.         Úřad se v souvislosti s rozhodováním o uložení sankce nejprve zabýval tím, zda nedošlo k zániku odpovědnosti za přestupky, resp. k promlčení přestupků.

87.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí promlčecí doba přestupku 5 let.

88.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích počíná promlčecí doba běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

89.         V návaznosti na uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda již neuplynula lhůta dle § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupků uvedených ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí došlo dne 3. 9. 2021, kdy obviněný uzavřel smlouvy na plnění části 1 i části 2 veřejné zakázky.

90.         Z uvedených údajů vyplývá, že promlčecí doba ve vztahu k projednávaným přestupkům neuplynula.

91.         K uložení pokuty za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí Úřad předně uvádí, že při stanovení výše sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu přestupků a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (poena maior absorbet minorem – tedy přísnější trest pohlcuje mírnější).

92.         Podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona o přestupcích se za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení uloží správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější.

93.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že pro stanovení konkrétní výše uložené pokuty je nutné posuzovat jednotlivé přestupky uvedené ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí samostatně.

94.         V souladu s výše citovanou zásadou absorpce v rámci správně-právního trestání Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestného přestupku, proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, jaký přestupek je v šetřeném případě přísněji trestný, tj. za který z nich je možno uložit přísnější sankci, tedy vyšší pokutu.

95.         V daném případě se obviněný dopustil dvou přestupků podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona.

96.         Podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona lze za přestupek podle § 268 odst. 1 zákona, nepoužije-li se postup podle § 268 odst. 3 zákona, uložit pokutu do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. a) až c) zákona.

97.         Z bodu 4.1 smlouvy na plnění části 1 i smlouvy na plnění části 2 veřejné zakázky je zřejmé, že jsou smluvně stanoveny pouze ceny jednotkové, nikoliv přesná cena za celkové plnění vyplývající ze smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že celkovou cenu části 1 ani části 2 veřejné zakázky tak nelze zjistit, je horní hranicí pokuty ve smyslu § 268 odst. 2 písm. a) zákona za oba přestupky uvedené ve výroku I. i ve výroku II. tohoto rozhodnutí částka 20 000 000 Kč.

98.         Vzhledem ke skutečnosti, že jsou horní hranice sazeb pokut za přestupky uvedené ve výroku I. a ve výroku II. tohoto rozhodnutí stejné, zkoumal Úřad dále ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona o přestupcích, který z uvedených přestupků je závažnější. Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky je dle bodu 4 zadávací dokumentace 44 400 000 Kč bez DPH.  Předpokládaná hodnota části 2 veřejné zakázky je dle bodu 4 zadávací dokumentace 75 600 000 Kč bez DPH.  Celková nabídková cena vybraného dodavatele stanovená na základě modelových příkladů poměru jednotkových cen činila pro část 1 veřejné zakázky 27 267 938,80 Kč bez DPH a pro část 2 veřejné zakázky 44 428 187,60 Kč bez DPH. S ohledem na uvedenou předpokládanou hodnotu a nabídkovou cenu vybraného dodavatele na základě modelového případu, a tedy i s ohledem na předpokládaný finanční objem plnění na základě smlouvy, vyhodnotil Úřad jako závažnější přestupek uvedený ve výroku II. tohoto rozhodnutí.   

99.         Úřad tak na základě uvedeného přistoupil k uložení pokuty za spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí a k přestupku uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí přihlédl s ohledem na použití zásady absorpce v rámci přitěžujících okolností.

100.     Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem. Podle § 38 zákona o přestupcích je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu, pozn. Úřadu).

101.     V rámci posouzení povahy a závažnosti, resp. následků přestupku uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad konstatuje, že v případě předmětného zadávacího řízení nedošlo k zákonem předvídanému postupu, neboť obviněný při zadávání části 2 předmětné veřejné zakázky postupoval v rozporu s § 36 odst. 3 zákona i v rozporu se zásadou transparentnosti stanovenou v ustanovení § 6 odst. 1 zákona tím, že při vymezení modelového příkladu v rámci přílohy č. 3b ve vztahu k části 2 veřejné zakázky u ocenitelných položek „obsluha košů - vysypávání včetně likvidace odpadu“ a „likvidace odpadu“ nedostatečně jasně specifikoval obsah činností spadajících pod jmenované položky, což mohlo vést, a v případě dodavatele PREMIO INVEST s.r.o. a vybraného dodavatele i vedlo, k neporovnatelnosti nabídek.

102.     Výše popsaným postupem tedy obviněný flagrantně porušil zásadu transparentnosti, neboť stanovené zadávací podmínky nebyly jednoznačné a dodavatelé si na jejich základě nemohli být jisti, zda mají předmětnou likvidaci odpadu nacenit v rámci položky č. 1, nebo položky č. 16. Současně nelze vyloučit, že se v důsledku takto nejednoznačně nastavených zadávacích podmínek nepřihlásili do předmětného zadávacího řízení ti dodavatelé, kteří by jinak při transparentně a jednoznačně nastavených zadávacích podmínkách nabídku na plnění části 2 předmětné veřejné zakázky podali, kdy nelze vyloučit, že tito další dodavatelé by mohli nabídnout nižší cenu požadovaného plnění. Nadto předmětné pochybení zadavatele v daném případě reálně ovlivnilo pořadí účastníků zadávacího řízení, a tedy i výběr dodavatele, jak Úřad dovodil výše (viz bod 81. a předcházející tohoto rozhodnutí).   

103.     Současně však nelze konstatovat, že by obviněný zcela obešel zákonné povinnosti zadávat předmětnou veřejnou zakázku, resp. její část 2, v zadávacím řízení. Nejednalo se tedy v tomto případě o přestupek dosahující nejvyšší intenzity závažnosti.

104.     Úřad ke konkrétnímu významu „závažnosti přestupku“ v daném případě tedy shrnuje, že posoudil způsob spáchání přestupku uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí, jeho následky a intenzitu těchto následků, a dále okolnosti, za nichž byl přestupek spáchán. Stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) označuje Úřad z výše uvedených důvodů jako vyšší.

105.     Co se týče dalších okolností, za nichž byl přestupek uvedený ve výroku II. tohoto rozhodnutí spáchán, Úřad po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech vyhodnotil jako polehčující okolnost skutečnost, že se při pochybení zadavatele při zadávání části 2 předmětné veřejné zakázky jednalo spíše o „nedomyšlenost“ v postupu zadavatele, bez zjevného úmyslu účelově ovlivnit průběh soutěže. Na plnění části 2 předmětné veřejné zakázky bylo i přes výše popsané pochybení zadavatele podáno 7 nabídek, tedy poměrně vysoký počet. I když tedy není tento aspekt, v důsledku výše popsaného nedostatku při vymezení způsobu nacenění nabídek, způsobilý pochybení obviněného zhojit, částečně snižuje negativní následky nezákonného postupu obviněného.

106.     Úřad ve smyslu § 40 písm. b) zákona o přestupcích jako přitěžující okolnost naopak shledal fakt, že se obviněný dopustil dalšího přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

107.     Při určení výše pokuty Úřad přihlédl rovněž k ekonomické situaci obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Nepřípustné jsou pak takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Z poslední výroční zprávy obviněného za rok 2020 je zřejmé, že obrat obviněného je v řádech desítek miliard korun. Na základě uvedeného Úřad konstatuje, že vyměřenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující do ekonomické podstaty zadavatele (a v tomto smyslu nespravedlivou), neboť představuje naprosto marginální částku ve srovnání s prostředky, se kterými zadavatel hospodaří.

108.     Pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má mj. splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu Úřad při určení výměry uložené pokuty akcentoval preventivní charakter uložení sankce a stanovenou pokutu vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. Úřad uložil pokutu při spodní hranici zákonné sazby, která vzhledem k okolnostem případu naplňuje dostatečně obě funkce právní odpovědnosti.

109.     S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

110.     Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí – k uložení úhrady nákladů řízení

111.     Podle ustanovení § 93 odst. 1 písm. i) zákona o přestupcích se ve výrokové části rozhodnutí o přestupku, kterým je obviněný uznán vinným, kromě náležitostí podle správního řádu uvede výrok o náhradě nákladů řízení.

112.     Správní orgán podle § 95 odst. 1 zákona o přestupcích uloží obviněnému, který byl uznán vinným, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Pokud bylo rozhodnutí o přestupku zrušeno jiným orgánem veřejné moci a tato skutečnost má za následek nesplnění podmínek pro uložení náhrady nákladů řízení, správní orgán nahrazené náklady vrátí.

113.     Vzhledem k tomu, že zákon o přestupcích v současné době náklady řízení blíže neupravuje, musel správní orgán vycházet z obecného právního předpisu, kterým je správní řád.

114.     Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Podle citovaného ustanovení správního řádu výši paušální částky nákladů řízení stanoví prováděcí právní předpis. Tímto předpisem je vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), která v § 6 odst. 1 stanoví, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí 1 000 Kč.

115.     Jelikož v daném případě Úřad zahájil řízení o přestupcích z moci úřední, neboť dospěl k závěru, že se obviněný dopustil přestupků podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona, je zřejmé, že řízení bylo vyvoláno porušením právní povinnosti obviněného, a Úřad je tedy povinen obviněnému uložit náhradu nákladů řízení ve výši stanovené vyhláškou. S ohledem na uvedené rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

116.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2021000508.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Ačkoliv byl citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu vydán za účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ”), jsou jeho závěry aplikovatelné i za účinnosti zákona, což paušálně platí i o ostatní judikatuře k ZVZ, kterou je v tomto rozhodnutí argumentováno, pozn. Úřadu.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz