číslo jednací: 07370/2022/500
spisová značka: S0378/2021/VZ

Instance I.
Věc Technologie stravovacího provozu - 3. kolo
Účastníci
 1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 2. Multi CZ s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 16. 3. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 609 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0378/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-07370/2022/500

 

Brno 28. 2. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 2. 9. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice,
 • navrhovatel – Multi CZ s.r.o., IČO 27488837, se sídlem Anenská 1715, 530 02 Pardubice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Technologie stravovacího provozu - 3. kolo“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 7. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 7. 2021 pod ev. č. Z2021-024112, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 7. 2021 pod ev. č. 2021/S 129-341832, ve znění pozdějších oprav,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice – stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky „Technologie stravovacího provozu - 3. kolo“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 7. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 7. 2021 pod ev. č. Z2021-024112, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 7. 2021 pod ev. č. 2021/S 129-341832, ve znění pozdějších oprav, v rozporu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení sezásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 citovaného zákona, když v příloze č. 4 „Technické podmínky a cenová tabulkazadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 116.1 – Elektrický varný kotel a č. 116.15 – Elektrický varný kotel v souvislosti s požadovanými rozměry plnění stanovil požadavek na maximální rozměry, a to 1560 mm (délka), 1100 mm (hloubka) a 1535 mm (výška), aniž by (zejména pak v případě maximální možné hloubky) uvedl, že se jedná o maximální rozměry tzv. korpusů, tj. maximální rozměry bez případných výčnělků, madel, manometrů apod., a nikoliv maximální hloubku včetně případných výčnělků, madel, manometrů apod., čímž stanovil zadávací podmínky citované veřejné zakázky nejednoznačným způsobem, který objektivně připouští rozdílný výklad, a tedy nestanovil zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení.

II.

Zadavatel – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice – stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky „Technologie stravovacího provozu - 3. kolo zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 7. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 7. 2021 pod ev. č. Z2021-024112, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 7. 2021 pod ev. č. 2021/S 129-341832, ve znění pozdějších oprav, v rozporu s ustanovením § 89 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když zvýhodnil určité dodavatele a výrobky tím, že stanovil technické podmínky prostřednictvím nepřímých odkazů na určitý výrobek, když v příloze č. 4 „Technické podmínky a cenová tabulkazadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot specifikoval své požadavky natolik konkrétním způsobem, že tyto umožnují dodání jediného výrobku, a to výrobku RE 22 výrobce ALTESE s.r.o., resp. Alba Hořovice, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky

III.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice – uvedeného ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Technologie stravovacího provozu - 3. kolo“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 7. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 7. 2021 pod ev. č. Z2021-024112, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 7. 2021 pod ev. č. 2021/S 129-341832, ve znění pozdějších oprav.

IV.

Zadavateli – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0378/2021/VZ ve věci návrhu navrhovatele – Multi CZ s.r.o., IČO 27488837, se sídlem Anenská 1715, 530 02 Pardubice – ze dne 2. 9. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů citovaného zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Technologie stravovacího provozu - 3. kolo zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 7. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 7. 2021 pod ev. č. Z2021-024112, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 7. 2021 pod ev. č. 2021/S 129-341832, ve znění pozdějších oprav.

V.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice – ukládá povinnost

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

VI.

Správní řízení vedené ve věci návrhu navrhovatele – Multi CZ s.r.o., IČO 27488837, se sídlem Anenská 1715, 530 02 Pardubice – ze dne 2. 9. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Technologie stravovacího provozu - 3. kolo“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 7. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 7. 2021 pod ev. č. Z2021-024112, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 7. 2021 pod ev. č. 2021/S 129-341832, ve znění pozdějších oprav se v části týkající se požadavku cit. navrhovatele, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil cit. zadavateli  povinnost nahradit navrhovateli náklady řízení, které mu vznikly v souvislosti s jeho postavením účastníka předmětného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0378/2021/VZ, podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost (návrh) cit. navrhovatele je v této části zjevně právně nepřípustná.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 2. 7. 2021 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Technologie stravovacího provozu - 3. kolo“, přičemž toto oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 7. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-024112, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 7. 2021 pod ev. č. 2021/S 129-341832, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             V čl. 1. „Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky“ odst. 1.2 „Popis předmětu veřejné zakázky“ zadávací dokumentace je mj. uvedeno, že „[p]ředmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a vybavení do nově rekonstruovaných prostor 1.NP a 2.NP stravovacího provozu – Varny v budově č. 47 Pardubické nemocnice, včetně montážních a instalačních prací souvisejících s dodávkou. Technologie a vybavení budou dodávány souběžně s realizací stavebních úprav dotčené části objektu, které budou probíhat bez přerušení provozu kuchyně a po etapách. Předmět plnění musí být proveden v požadované kvalitě, vymezeném rozsahu, termínu, dle požadavků zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této zadávací dokum[en]taci a v plné součinnosti s generálním dodavatelem stavebních úprav po dobu probíhající rekonstrukce.

Podrobný popis předmětu plnění a další požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.

Jedná se o dodávku nového, nepoužitého, plně funkčního a kompletního vybavení 1.NP a 2.NP varny včetně dopravy do místa plnění, montáže, instalace, zapojení, uvedení do provozu, zaškolení pracovníků, provedení provozních zkoušek a záručního servisu, vše v souladu s příslušnými platnými právními předpisy technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

(…).“.

3.             V čl. 1. „Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky“ odst. 1.5 „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 17 000 000 Kč bez DPH.

4.             Dne 8. 8. 2021 byly zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje doručeny námitky navrhovatele – Multi CZ s.r.o., IČO 27488837, se sídlem Anenská 1715, 530 02 Pardubice (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne směřující proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky (dále jen „námitky“). Zadavatel námitky navrhovatele rozhodnutím ze dne 23. 8. 2021 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), které bylo navrhovateli doručeno prostřednictvím elektronického nástroje téhož dne, tj. dne 23. 8. 2021, odmítl.

5.             Jelikož se navrhovatel s rozhodnutím zadavatele o svých námitkách neztotožnil, podal dne 2. 9. 2021 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh“). Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne, tj. 2. 9. 2021.

II.             OBSAH NÁVRHU

6.             Navrhovatel v úvodu návrhu uvádí, že se zadavatel při zadávání veřejné zakázky dopustil několika zásadních pochybení, přičemž předně namítá, že zadavatel v rámci zadávací dokumentace neposkytl projektovou dokumentaci, která dle něj u veřejných zakázek, jejichž předmět plnění sestává z několika stovek položek, bývá standardně poskytována. Absenci projektové dokumentace navrhovatel považuje za zásadní nedostatek zadávacích podmínek, neboť má za to, že její poskytnutí, resp. využití je nezbytné pro přípravu nabídek, a to zejména v případě, kdy jsou předmětem plnění mj. montážní a instalační práce. Zadavatel podle navrhovatele uvedené práce požaduje, avšak odmítá poskytnout podklady nezbytné pro představu dodavatelů o rozsahu těchto prací. Navrhovatel dodává, že pro správné nacenění nabídky je v případě, kdy je součástí ceny plnění i spotřební a instalační materiál, nutné znát dispoziční uspořádání budoucího stravovacího provozu, neboť potřeba a spotřeba tohoto materiálu se odvíjí od údajů uvedených v projektové dokumentaci, výkresů, přípojných bodů, informací ohledně projektovaných instalačních bodů apod. V této souvislosti navrhovatel poukazuje rovněž na skutečnost, že jednotlivá poptávaná (nabízená) zařízení jsou vyráběna v různých modifikacích pro různé umístění v prostotu.

7.             Navrhovatel dále namítá, že zadavatel v rámci zadávacích podmínek požaduje, aby instalace a montáže probíhaly bez přerušení provozu kuchyně s tím, že budou probíhat v etapách, avšak k tomuto nesděluje bližší informace (např. harmonogram etap), na základě kterých by bylo možné tyto práce zohlednit v nabídkové ceně. Poukazuje na to, že dodávka rozdělená do etap pro dodavatele znamená odlišné náklady na pořízení, dopravu, montáž, zapojení, uvedení do provozu, zaškolení personálu apod., které je nutné při přípravě nabídky zohlednit. V návaznosti na shora uvedené navrhovatel uvádí, že informace uvedená zadavatelem v rozhodnutí o námitkách, tj. že otázka předložení harmonogramu realizace veřejné zakázky byla předmětem předběžných tržních konzultací, není pravdivá, neboť předmětem předběžné tržní konzultace byla v souvislosti s časovým hlediskem realizace veřejné zakázky pouze otázka ve znění „Je podle Vás reálná doba plnění, tj. dodávka bez instalace veřejné zakázky od účinnosti smlouvy?“. Důsledkem shora popsaného pochybení zadavatele je podle navrhovatele neporovnatelnost podaných nabídek.

8.             Zadavatel podle navrhovatele postupoval rovněž v rozporu s § 36 odst. 4 zákona, když v zadávací dokumentaci neoznačil informace, které jsou výsledkem předběžných tržních konzultací, jakož ani osoby, které se na nich podílely. S ohledem na skutečnost, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách sděluje, že v rámci předběžných tržních konzultací bylo s dodavateli konzultováno i to, zda by měl být součástí zadávacích podmínek přesný harmonogram realizace veřejné zakázky, ačkoliv taková otázka v předběžné tržní konzultaci není uvedena, má navrhovatel za to, že výstupy z provedených předběžných tržních konzultací mají zásadní dopad na znění zadávacích podmínek. Současně má navrhovatel pochybnosti o souladnosti průběhu předběžných tržních konzultací se zákonem a zásadou transparentnosti.

9.             V dalším navrhovatel namítá procesní pochybení zadavatele spočívající v neprodloužení lhůty pro podání nabídek poté, co zadavatel v rámci „VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKOUMENTACE Č. 3“ ze dne 19. 7. 2021 uvedl, že pokud ze zadávací dokumentace výslovně nevyplývá požadavek na umístění zařízení, měl by dodavatel nabídnout takové zařízení, které zajistí splnění obou možností, tedy umístění jak do prostoru, tak ke zdi. Uvedeným vysvětlením zadavatel podle navrhovatele modifikuje své dosavadní požadavky na předmět plnění, které musí dodavatelé reflektovat, tedy nově nabídnout taková zařízení, která tento požadavek zadavatele splňují, což se promítá i do ceny nabízeného plnění. Pochybení zadavatele tak navrhovatel spatřuje v tom, že zadavatel rozšířil své požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, avšak následně nepřistoupil ani k minimálnímu prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

10.         Navrhovatel dále namítá, že některé položky přílohy č. 4 „Technické podmínky a cenová tabulka“ zadávací dokumentace (dále jen „příloha č. 4 zadávací dokumentace“) jsou specifikovány diskriminačním způsobem a současně směřují k dodání jednoho konkrétního zařízení konkrétního výrobce, což bezdůvodně omezuje možnost dodání alternativních zařízení. Konkrétně navrhovatel zmiňuje položku č. 116.1 – Elektrický varný kotel (s užitkovou kapacitou min. 350 litrů) přílohy č. 4 zadávací dokumentace, u které zadavatel omezil maximální rozměry na 1560 mm (délka), 1100 mm (hloubka) a 1535 mm (výška), čímž podle navrhovatele bezdůvodně neumožňuje dodání zařízení, jehož rozměry jsou nepatrně větší než maximálně stanovené, avšak všechny ostatní stanovené parametry splňuje. S odkazem na projektovou dokumentaci, která byla přílohou zadávací dokumentace v přechozích „kolech“ zadávacího řízení na veřejnou zakázku, v rámci kterých zadavatel rovněž požadoval kotel o objemu 350 litrů, navrhovatel dovozuje, že neexistuje prostorové omezení, které by bránilo umístění kotle o rozměrech 1715x1240x1535 mm, což dokládá předloženým zákresem kotlů o půdorysných rozměrech 1715x1240 mm v půdorysu. Bezdůvodnost zadavatelem stanoveného omezení, tj. stanovení maximálních rozměrů požadovaného kotle, podle navrhovatele dokládá i tvrzení zadavatele uvedené v rozhodnutí o námitkách, že s ohledem na probíhající rekonstrukci se dispozice provozu přizpůsobí nabízenému plnění, nikoliv naopak.

11.         Jako další navrhovatel uvádí položku č. 116.15 – Elektrický varný kotel  (s užitkovou kapacitou min. 250 litrů) přílohy č. 4 zadávací dokumentace, u které zadavatel omezil maximální rozměry na 1560 mm (délka), 1100 mm (hloubka) a 1535 mm (výška) a v souvislosti s níž navrhovatel obdobně namítá bezdůvodné neumožnění dodání zařízení, jehož rozměry jsou nepatrně větší než maximálně stanovené, avšak všechny ostatní stanovené parametry splňuje. Neexistenci prostorového omezení, které by bránilo umístění kotle o rozměrech 1715x1240x1535 mm, a bezdůvodnost stanoveného omezení navrhovatel i v tomto případě dokládá předloženým zákresem kotlů o půdorysných rozměrech 1715x1240 mm v půdorysu a odkazem na výše zmiňované tvrzení zadavatele uvedené v rozhodnutí o námitkách. V souvislosti s předmětnou položkou přílohy č. 4 zadávací dokumentace navrhovatel dále uvádí, že zadavatel ve vztahu k ní omezil rovněž maximální požadovaný instalovaný příkon na 48 kW, čímž bezdůvodně znemožňuje dodání celé řady zařízení, jejichž příkon je pouze nepatrně vyšší než maximálně stanovený, avšak všechny ostatní stanovené parametry splňují, což podle navrhovatele nepřímo potvrzuje sám zadavatel, když v rozhodnutí o námitkách odkazuje na energetické maximum. Navrhovatel současně uvádí, že zadavatelem požadovaný maximální souhrnný příkon kotlů uvedených v položkách č. 116.1 a č. 116.15 přílohy č. 4 zadávací dokumentace je v součtu 220 kW (62 + 62 + 48 + 48). Jestliže je tedy možné dodat kotle s příkonem 52 kW (v rámci položky č. 116.1 přílohy č. 4 zadávací dokumentace), což podle zadavatelem stanovených požadavků možné je, pak je nepochybně možné dodat rovněž kotle (v rámci položky č. 116.15 přílohy č. 4 zadávací dokumentace) s navrhovaným příkonem 52 kW namísto zadavatelem omezených 48 kW, aniž by byla překročena zadavatelem stanovená maximální hodnota pro všechny kotle dohromady, tedy 220 kW, neboť celkový příkon dodaných kotlů by v takovém případ činil pouze 208 kW. S ohledem na shora uvedené navrhovatel považuje omezení příkonu na max. 48 kW za bezdůvodné a diskriminační. Nadto navrhovatel k tvrzení zadavatele uvedenému v rozhodnutí o námitkách, že tolerance příkonu je stanovena na 10 %, uvádí, že toto není pravdivé, neboť v příloze č. 4 zadávací dokumentace je u předmětné položky výslovně uvedeno, že stanovený příkon je maximální.

12.         K položce č. 215. 17 – Multifunkční varné zařízení přílohy č. 4 zadávací dokumentace navrhovatel uvádí, že ve vztahu k ní zadavatel trvá na stanoveném příkonu min. 15 kW, aniž by připustil minimální změnu tohoto parametru na 14,5 kW, ačkoliv praktický dopad této změny je naprosto zanedbatelný. K tomu navrhovatel uvádí, že požadavek zadavatele na min. příkon splňuje pouze zařízení výrobce Rational, přičemž v příloze přikládá produktový list výrobku MKN.

13.         Dále navrhovatel poukazuje na to, že v rámci položky č. 237.1 – Nerezový pracovní stůl přílohy č. 4 zadávací dokumentace zadavatel stanovil délku stolu 11600 mm, přičemž ve „VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6“ ze dne 28. 7. 2021 doplnil, že požaduje dodání jednolité desky v bezesparém provedení. Uvedený požadavek zadavatele navrhovatel považuje za nereálný, neboť pracovní stůl s požadovanou délkou nelze do prostor zadavatele nastěhovat, když je vyloučena možnost svaření desky stolu na místě. Navrhovatel uvádí, že na základě dotazu ani podaných námitek mu nebylo ze strany zadavatele objasněno, co je touto formulací, resp. slovem „jednolitá“ myšleno, tedy zda se má jednat o desku, která nebude svařena, nebo o desku, která může být svařena, a tedy nemusí být vyrobena z jednoho kusu. Takový postup zadavatele navrhovatel považuje za nepřijatelný a vedoucí k neporovnatelnosti podaných nabídek.

14.         V souvislosti s položkami č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot přílohy č. 4 zadávací dokumentace navrhovatel uvádí, že technická specifikace uvedená v popisu předmětných položek je opsaná z popisu konkrétního zařízení, a to výrobku Alba RE 22. Současně navrhovatel uvádí, že zadavatelem stanovené parametry, konkrétně předepsané otáčky, rozměry a celkový příkon, ani přes stanovenou toleranci +- 10 % neumožňují dodání alternativních zařízení, a to ani těch nejběžněji používaných na českém trhu. Na podporu svého tvrzení navrhovatel předkládá katalogový list výrobku SP-60 výrobce SPAR a výrobku RM 60H výrobce RM GASTRO.

15.         Ve vztahu k položce č. 237.14 – Pásový dopravník přílohy č. 4 zadávací dokumentace navrhovatel uvádí, že v jejím popisu je zjevný rozpor, když v jejím rámci zadavatel požaduje příkon 0,8 kW pro motor a 3,1 kW pro zásuvku, tedy dohromady 3,9 kW, a současně ve sloupci N nadepsaném „Příkon el. 400V/(kW) požaduje příkon 0 kW. Z uvedeného není podle navrhovatele zřejmé, co přesně zadavatel poptává, přičemž tento nedostatek vede k nemožnosti zvolit a nacenit vhodný typ zařízení. S touto námitkou se zadavatel dle navrhovatele v rozhodnutí o námitkách nevypořádal.

16.         Závěrem navrhovatel shrnuje, že zadavatel stanovil zadávací podmínky v rozporu s § 6, § 36 odst. 1 a § 89 odst. 5 zákona, neboť stanovená kombinace parametrů bezdůvodně zaručuje určitým dodavatelům konkurenční výhodu a vytváří bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Jeho postup tak považuje za rozporný se základními zásadami zdávání veřejných zakázek, zejména zásadou transparentnosti a zásadou zákazu diskriminace.

17.         S ohledem na vše shora uvedené navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku a současně zadavatele zavázal k náhradě nákladů řízení navrhovateli.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

18.         Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 2. 9. 2021 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

19.         Účastníky řízení podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

20.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS- 30237/2021/523/JHl ze dne 6. 9. 2021.

21.         Dne 13. 9. 2021 Úřad obdržel prostřednictvím datové schránky dokumentaci o zadávacím řízení spolu s vyjádřením zadavatele k návrhu z téhož dne (dále jen „vyjádření k návrhu“).

Vyjádření zadavatele k návrhu

22.         Zadavatel v úvodu svého vyjádření odkazuje na rozhodnutí o námitkách, v rámci kterého se dle svého přesvědčení vyjádřil ke všem námitkám navrhovatele. Ke skutečnostem uvedeným v návrhu pak uvádí následující.

23.         K tvrzené absenci projektové dokumentace a harmonogramu realizace veřejné zakázky zadavatel s odkazem na § 36 odst. 3 zákona[1] uvádí, že není pravdou, že by bez projektové dokumentace nebylo možné podat nabídku na veřejnou zakázku. Projektová dokumentace není podle zadavatele pro nacenění a zpracování nabídky nutná, neboť v zadávací dokumentaci jednoznačně specifikoval parametry a technické podmínky požadované technologie, přičemž podle dodané technologie bude v rámci probíhající rekonstrukce a stavebních úprav provedena její instalace a uvedení do provozu. Zadavatel dále uvádí, že dodavatelé projektovou dokumentací nedisponují, neboť poskytnutím přesného schématu zapojení by zadavatel omezil okruh dodavatelů v tom smyslu, že by musel konkrétní řešení zapojení přizpůsobit na míru konkrétnímu dodavateli. Jelikož zadavatel nepreferuje konkrétního dodavatele, umožňuje dodavatelům nabídnout takovou technologii, která splňuje jeho požadavky, přičemž konkrétní zapojení přístrojů následně této technologii přizpůsobí. Ve vztahu k montážním a instalačním pracem zadavatel uvádí, že tyto provede dodavatel podle jím nabízeného řešení a tyto by měl ve své nabídce nacenit. Rozsah uvedených prací je tak determinován právě plněním, které konkrétní dodavatel nabízí. K tvrzení navrhovatele týkajícího se různých modifikací nabízeného plnění zadavatel uvádí, že volba konkrétní modifikace je na dodavateli právě s ohledem na kompletní nabízenou technologii. Zadavatel tak odmítá tvrzení navrhovatele, že bez projektové dokumentace nelze nacenit nabídku, přičemž podotýká, že nabídku obdržel jak od navrhovatele, tak od dalších dodavatelů. Zadavatel dodává, že dostatečnost stanovených zadávacích podmínek ověřoval prostřednictvím předběžných tržních konzultací, v rámci kterých ověřil, že většina relevantních dodavatelů na trhu je schopna na základě poskytnutých podkladů nacenit plnění veřejné zakázky. 

24.         K námitce navrhovatele týkající se postupu zadavatele v rozporu s § 36 odst. 4 zákona, zadavatel uvádí, že zadávací dokumentace neobsahuje žádné informace, které jsou výsledkem předběžných tržních konzultací, neboť v jejich rámci ověřoval, zda jsou jím stanovené technické požadavky dostatečné pro nacenění nabídky odborně zdatným dodavatelem. Jelikož výsledkem předběžných tržních konzultací bylo „pouze“ souhlasné stanovisko, neuváděl zadavatel na jejich základě do zadávací dokumentace žádné informace.

25.         V souvislosti s námitkou týkající se neprodloužení lhůty pro podání nabídek zadavatel předně uvádí, že tato byla podána opožděně, na podporu čehož odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0005/2021/VZ-08100/2021/500/AIv ze dne 4. 3. 2021, z nějž cituje. Co se týče věcné argumentace, odkazuje zadavatel na rozhodnutí o námitkách, ve kterém uvádí, že v rámci vysvětlení zadávací dokumentace pouze potvrdil, že dodavatel může nabídnout plnění, které bude možné umístit různými způsoby, přičemž konkrétní umístění bude dispozičně upraveno podle nabídky dodavatele. Zadavatel je přesvědčen, že neprovedl změnu zadávacích podmínek, pouze vysvětlil již stanovenou zadávací podmínku, a proto nebyl povinen lhůtu pro podání nabídek prodloužit.

26.         K tvrzené diskriminačně stanovené specifikaci konkrétních položek přílohy č. 4 zadávací dokumentace zadavatel obecně uvádí, že specifikaci jednotlivých položek předmětné přílohy zadávací dokumentace stanovil s ohledem na své technické možnosti, přičemž před zahájením zadávacího řízení realizoval předběžné tržní konzultace, v jejichž rámci si ověřil, že plnění s požadovanými parametry je schopno dodat více dodavatelů, a tedy se jedná o požadavky reálné a nediskriminační. Současně zadavatel vyjadřuje svůj nesouhlas s tvrzením navrhovatele, že technické parametry jsou specifikovány tak, že je může splnit pouze jeden dodavatel na trhu. K námitkám týkajícím se konkrétních položek přílohy č. 4 zadávací dokumentace zadavatel uvádí následující.

27.         V souvislosti s námitkou týkající se položky č. 116.1 – Elektrický varný kotel přílohy č. 4 zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že není pravdou, že by dodavatel nemohl nabídnout plnění, které v nepatrné odchylce neodpovídá stanoveným parametrům, neboť u všech požadovaných parametrů stanovil toleranci 10 %. Ke stanoveným rozměrům zadavatel uvádí, že tyto stanovil s ohledem na dispozici umístění kotlů a s ohledem na dispozici navazujících pracovních ploch, komunikační prostor a potřebu využívání mobilních pracovních ploch. S ohledem na potřeby zadavatele by pak rozměrově větší plnění nesplnilo účel, za kterým zadavatel daný kotel poptává. Zadavatel současně uvádí, že dle jím stanovené specifikace lze nabídnout několik na trhu dostupných alternativ plnění. Takovou alternativu podle zadavatele představují výrobky výrobců GETINGE, VIRUTEKK a METOS. K tvrzení navrhovatele týkajícímu se projektové dokumentace, která podle něj byla přílohou zadávací dokumentace v přechozích kolech zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zadavatel uvádí, že veřejná zakázka nebyla zadávána v několika kolech, a že pojem „kolo“ je použit v názvu veřejné zakázky za účelem jejího odlišení od veřejných zakázek, které nesly totožný název a které byly zrušeny. Navrhovatel tedy v rámci své námitky odkazuje na předchozí zrušené zadávací řízení, na které však nyní posuzované zadávací řízení nenavazuje.  

28.         Ve vztahu k námitce týkající se položky č. 116.15 – Elektrický varný kotel přílohy č. 4 zadávací dokumentace zadavatel uplatňuje totožnou argumentaci jako ve vztahu k námitce týkající se položky č. 116.1 – Elektrický varný kotel přílohy č. 4 zadávací dokumentace (viz předchozí bod odůvodnění tohoto rozhodnutí). Ke stanovení maximálního příkonu zadavatel uvádí, že se při stanovení tohoto parametru řídil posudkem, který posuzoval energetické maximum pro celou nemocnici, přičemž současně přihlédl k energetické náročnosti při souběžném provozu jednotlivých kuchyňských zařízení v době energetické špičky. Zadavatel opakuje, že jím stanovená specifikace umožňuje nabídnutí několika alternativ, přičemž tolerance odchylného příkonu je stanovena na 10 %. K tvrzení navrhovatele týkajícímu se stanovené tolerance příkonu zadavatel uvádí, že obecně je v příloze č. 4 zadávací dokumentace stanovena tolerance +- 10 %, pokud zde není stanoveno minimum nebo maximum dané hodnoty, což je dáno za účelem rozšíření tolerance +- 10 %, přičemž stejně přistupuje i ke stanoveným rozměrům.

29.         K námitce týkající se položky č. 215.17 – Multifunkční varné zařízení přílohy č. 4 zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že nerozumí tomu, proč navrhovatel považuje k ní se vztahující požadavky za nezákonné, když ve své nabídce sám nabídl výrobek splňující stanovené parametry. K tvrzení navrhovatele, že požadavek zadavatele na min. příkon splňuje pouze zařízení výrobce Rational, zadavatel uvádí, že nad rámec jmenovaného výrobce splňují jeho požadavek rovněž výrobky výrobců Elro a Electrolux. K navrhovatelem předloženému produktovému listu výrobku MKN zadavatel uvádí, že tento výrobek nesplní mimo příkonu i další stanovené parametry, konkrétně minimální požadovanou plochu dna varné nádoby, tudíž se jedná o výrobek nevyhovující.

30.         K námitce týkající se položky č. 237.1 – Nerezový pracovní stůl přílohy č. 4 zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že její popis je zcela jednoznačný a dostatečný, přičemž tvrzení navrhovatele vychází z neznalosti výrobních postupů nerezové výroby. K tomu zadavatel dodává, že svařování na místě nikdy nevyloučil, a že dodavatelé neměli problém ve svých nabídkách jeho požadavek reflektovat.

31.         K námitkám týkajícím se položek č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8. – Univerzální kuchyňský robot přílohy č. 4 zadávací dokumentace, zadavatel uvádí, že požadované parametry stanovil s ohledem na existující plnění na trhu, přičemž ověřil, že na trhu existují nad rámec navrhovatelem uváděného výrobku další řešení, která splňují jeho požadavky. Jako příklad takových řešení zadavatel uvádí výrobky výrobců „Altese“ a „EUROPAGROUP“.

32.         K námitce týkající se položky č. 237.14 – Pásový dopravník přílohy č. 4 zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že v požadavku na pásový dopravník je zřetelně uveden požadavek na elektrické připojení min. 230 V/0,8 kW pro jeho pohon. Na základě uvedeného měl dodavatel nabídnout takové zařízení, které má pro pohon dopravníku připojení 230 V/0,8 kW a vyšší, tedy i zařízení s připojením na 400 V, přičemž obdobně měl dodavatel postupovat i u příkonu. K samotné zásuvce zadavatel uvádí, že tato nesouvisí s pohonem zařízení, neboť se jedná pouze o osazení zásuvky ve stroji, která neslouží k napájení stroje.

33.         Závěrem zadavatel shrnuje, že technické podmínky veřejné zakázky stanovil s ohledem na relevantní trh takovým způsobem, aby umožnil co nejširší hospodářskou soutěž. S ohledem na vše shora uvedené zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele zamítl.

Další průběh správního řízení

34.         Usnesením č. j. ÚOHS-32334/2021/523/JHl ze dne 21. 9. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

35.         Dne 29. 9. 2021 obdržel Úřad sdělení zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel mj. uvádí, že došlo k vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, přičemž „ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA“ ze dne 27. 9. 2021 vč. doručenky přikládá v příloze.

36.         Usnesením č. j. ÚOHS-34732/2021/523/JHl ze dne 14. 10. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu ke sdělení, které konkrétní výrobky na trhu podle něj splňují požadavky vymezené v příloze č. 4 zadávací dokumentace, a doložení tvrzených skutečností relevantními doklady, a to ve vztahu k položkám obsaženým v předmětné příloze zadávací dokumentace pod označením č. 116.1 – Elektrický varný kotel, č. 116.15 – Elektrický varný kotel, č. 215.17 – Multifunkční varné zařízení, č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot.

37.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-35059/2021/500/AIv ze dne 18. 10. 2021 Úřad nařídil zadavateli podle § 61 odst. 1 správního řádu předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

38.         Usnesením č. j. ÚOHS-35369/2021/523/JHl ze dne 20. 10. 2021 určil Úřad navrhovateli lhůtu ke sdělení, dodávka kterých konkrétních výrobků na trhu byla podle něj omezena, resp. nepřipuštěna vzhledem k požadavkům vymezeným v příloze č. 4 zadávací dokumentace, a doložení tvrzených skutečností relevantními doklady, a to ve vztahu k položkám obsaženým v předmětné příloze zadávací dokumentace pod označením č. 116.1 – Elektrický varný kotel, č. 116.15 – Elektrický varný kotel a č. 215.17 – Multifunkční varné zařízení.

39.         Žádostmi ze dne 20. 10. 2021 č. j. ÚOHS-35371/2021/523/JHl, č. j. ÚOHS-35375/2021/523/JHl, č. j. ÚOHS-35383/2021/523/JHl a č. j. ÚOHS-35385/2021/523/JHl Úřad požádal dodavatele DSD METALIC Trade s.r.o., IČO 49196448, se sídlem Karlova 211/5, 301 00 Plzeň, dodavatele IN-GASTRO, s.r.o., IČO 26098938, se sídlem Erbenova 566/3, 390 02 Tábor (dále jen „dodavatel IN-GASTRO, s.r.o.“), dodavatele Pavla Jindru, IČO 16211910, se sídlem Hrubínova 556, 572 01 Polička, a dodavatele TOP TRADE PROFI s.r.o., IČO 24837946, se sídlem Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, o vyjádření k dotazu, z jakého důvodu nepodali uvedení dodavatelé nabídku na veřejnou zakázku, dále o vyjádření k dotazu, zda je z jejich pohledu pro sestavení nabídky, zejména stanovení nabídkové ceny, nezbytné, aby zadavatel v rámci zadávací dokumentace na veřejnou zakázku poskytl dodavatelům projektovou dokumentaci, resp. zda je nezbytná znalost dispozičního uspořádání budoucího stravovacího provozu, dále o vyjádření k dotazu, zda je z jejich pohledu pro sestavení nabídky, zejména stanovení nabídkové ceny, důležitý požadavek zadavatele, aby dodavatelé nabídli taková zařízení, která zajistí splnění požadavku, aby je bylo možné umístit v prostoru i ke zdi, a konečně o vyjádření k dotazu, zda je z jejich pohledu pro sestavení nabídky, zejména stanovení nabídkové ceny, nezbytné, aby zadavatel v rámci zadávací dokumentace na veřejnou zakázku poskytl dodavatelům harmonogram prací, příp. v jaké míře podrobností. Dodavatel IN-GASTRO, s.r.o. se k citované žádosti Úřadu vyjádřil ve svém vyjádření ze dne 26. 10. 2021, které Úřad obdržel téhož dne. Ostatní dotazovaní dodavatelé se k citované žádosti Úřadu nevyjádřili.

40.         Žádostmi ze dne 20. 10. 2021 č. j. ÚOHS-35373/2021/523/JHl a č. j. ÚOHS-35382/2021/523/JHl Úřad požádal dodavatele HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 (dále jen „dodavatel HOSPIMED, spol. s r.o.“), a dodavatele MAVA spol. s r.o., IČO 48397555, se sídlem Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava (dále jen „dodavatel MAVA spol. s r.o.“), kteří v předmětném zadávacím řízení podali nabídku, o vyjádření k dotazům, jakým způsobem se při sestavení nabídky, zejména při stanovení nabídkové ceny, vypořádali se skutečností, že zadavatel v rámci zadávací dokumentace na veřejnou zakázku neposkytl dodavatelům projektovou dokumentaci, resp. informace o dispozičním uspořádání budoucího stravovacího provozu, a jakým způsobem kalkulovali například spotřební a instalační materiál a náklady spojené s nastěhováním technologie, dále o vyjádření k dotazu, jakým způsobem při sestavení nabídky, zejména při stanovení nabídkové ceny, vypořádali s požadavkem zadavatele, aby dodavatelé nabídli taková zařízení, která zajistí splnění požadavku, aby je bylo možné umístit v prostoru i ke zdi, a konečně o vyjádření k dotazům, jakým způsobem se při sestavení nabídky, zejména při stanovení nabídkové ceny, vypořádali se skutečností, že zadavatel v rámci zadávací dokumentace na veřejnou zakázku neposkytl dodavatelům harmonogram prací, a jakým způsobem bez znalosti harmonogramu prací v nabídkové ceně zohlednili například náklady na dopravu, instalaci zboží, práci montážních techniků. Dodavatel MAVA spol. s r.o. se k citované žádosti Úřadu vyjádřil ve svém vyjádření ze dne 20. 10. 2021, které Úřad obdržel dne 21. 10. 2021. Dodavatel HOSPIMED, spol. s r.o. se k citované žádosti Úřadu vyjádřil ve svém vyjádření ze dne 27. 10. 2021, které Úřad obdržel téhož dne.

Vyjádření zadavatele ze dne 21. 10. 2021

41.         Zadavatel se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-34732/2021/523/JHl ze dne 14. 10. 2021 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 21. 10. 2021, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž sděluje následující.

42.         Zadavatel mj. uvádí, že jím stanoveným požadavkům uvedeným v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položce č. 116.1 – Elektrický varný kotel „(…) vyhoví následující výrobky:

 • Metos Proveno 40-400 litrů,
 • Getinge 2xM5 400 Liter,
 • Virutekk Virtuos 350 Litrů.“.

43.         Požadavkům uvedeným v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položce č. 116.15 – Elektrický varný kotel pak „(…) vyhoví následující výrobky:

 • Getinge 300 liter,
 • Metos 300 litrů,
 • Virutekk Virtuos 250 litrů.“.

44.         Zadavatel dále uvádí, že jím stanoveným požadavkům uvedeným v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot »(…) vyhoví následující výrobky:

 • Alba Hořovice RE 22,
 • EUROPA GROUP RG 22.“,

Přičemž dodává, že „(…) uvedl celkem dva výrobky, které splňují požadovanou technickou specifikaci (…)“, a že »(…) stanovil svoje požadavky s ohledem na realitu relevantního trhu (…). V tomto případě se sice parametry náhodně shodují s parametry nejčastěji používaného stroje, který je více jak čtyřicet let využíván ve většině kuchyňských celků a je z hlediska životnosti, pořizovacích nákladů a nákladů na údržbu považován za ideální variantu, tedy přístroje ALBA RE 22. Ovšem není pravdou, že parametry ZD odpovídají pouze tomuto výrobci. Parametrově identický stroj vyrábí také slovenská společnost EUROPA GROUP pod názvem “EUROPA GROUP RG 22“. Zadavatel uzavírá, že technické podmínky veřejné zakázky nastavil s ohledem na relevantní trh a dodavatele takovým způsobem, aby umožnil co nejširší hospodářkou soutěž.«.

45.         K výrobku Alba Hořovice RE 22 zadavatel předkládá jeho produktový list a dále předkládá „Návod na instalaci, obsluhu a údržbu“ výrobku „Multifunkční gastro robot EG22“.

Vyjádření navrhovatele ze dne 26. 10. 2021

46.         Navrhovatel se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-35369/2021/523/JHl ze dne 20. 10. 2021 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 26. 10. 2021, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž mj. sděluje následující.

47.         Navrhovatel v návaznosti na požadavky zadavatele stanovené v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položce č. 116.1 – Elektrický varný kotel uvádí, že „(…) by z běžně dostupných a obvyklých zařízení na trhu vyhovovaly základnímu požadavku na elektrický varný kotel s mícháním, užitkovou kapacitou min. 350 l, zchlazovacím programem a výpustným kohoutem 2“ pouze následující tři zařízení:

 • Kotle Virutekk Virtuous (KPEM-350-OMP)
 • Kotle Dieta MI-MX
 • Kole Metos Proveno

Nicméně, omezující parametry požadované zadavatelem bezdůvodně vylučují možnost dodávky kotlů zn. Virutekk a Dieta, konkrétně:

 • Kotel Virutekk Virtuous KPEM-350-OMP s výpustným kohoutem 2“, který zadavatel požaduje, nesplňuje zadavatelem maximálně stanovený rozměr 1560x1100x1535 mm. Rozměr kotle je 1510x1101x1306 mm, nesplňuje tedy zadavatelem omezenou hloubku zařízení o pouhý 1 mm!!
 • Kotel Dieta MI-MX 400 s výpustným kohoutem 2“ nesplňuje zadavatelem maximálně stanovený rozměr 1560x1100x1535 mm. Rozměr kotle je 1710x1232x1313 mm, nesplňuje tedy zadavatelem omezenou hloubku zařízení.
 • Kotel Metos Proveno 400E splňuje zadavatelem uvedený rozměr na milimetr přesně a jako jediný tak plní zadavatelem požadované technické parametry.

(…)..

48.         V návaznosti na požadavky zadavatele stanovené v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položce č. 116.15 – Elektrický varný kotel pak navrhovatel uvádí, že „(…) by z běžně dostupných a obvyklých zařízení na trhu vyhovovaly základnímu požadavku na elektrický varný kotel s mícháním, užitkovou kapacitou min. 250 l, zchlazovacím programem a výpustným kohou[t]emt 2“ pouze následující tři zařízení:

 • Kotle Virutekk Virtuous
 • Kotle Dieta MI-MX
 • Kole Metos Proveno

Nicméně, omezující parametry požadované zadavatelem bezdůvodně vylučují možnost dodávky kotlů zn. Virutekk a Dieta, konkrétně:

 • Kotel Virutekk Virtuous KPEM-250-OMP s výpustným kohoutem 2“, který zadavatel požaduje, nesplňuje zadavatelem maximálně stanovený rozměr 1560x1100x1535 mm. Rozměr kotle je 1510x1101x1306 mm, nesplňuje tedy zadavatelem omezenou hloubku zařízení, nesplňuje tedy zadavatelem omezenou hloubku zařízení o pouhý 1 mm!!.
 • Kotel Dieta MI-MX 300 s výpustným kohoutem 2“ nesplňuje zadavatelem maximálně stanovený rozměr 1560x1100x1535 mm. Rozměr kotle je 1710x1116x1138 mm, nesplňuje tedy zadavatelem omezenou hloubku a délku zařízení.
 • Kotel Dieta MI-MX 300 dále nesplňuje zadavatelem maximálně stanovený příkon 48 kW, přičemž příkon kotle je 52 kW.
 • Kotel Metosl Proveno 300E splňuje zadavatelem uvedený rozměr na milimetr přesně a jako jediný tak plní zadavatelem požadované technické parametry.

(…)..

Další průběh správního řízení

49.         Usnesením č. j. ÚOHS-39069/2021/523/JHl ze dne 18. 11. 2021 určil Úřad navrhovateli lhůtu ke sdělení, v čem konkrétně spatřuje požadavky zadavatele ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot přílohy č. 4 zadávací dokumentace diskriminační, resp. zda parametry počet otáček, rozměry a příkon shledává navrhovatel diskriminační samostatně či spatřuje diskriminaci v jejich kombinaci, a to včetně označení konkrétních výrobků, které dle navrhovatele nelze v důsledku stanovených parametrů nabídnout, a doložení tvrzených skutečností relevantními doklady.

50.         Výrokem I. usnesení č. j. ÚOHS-39122/2021/523/JHl ze dne 18. 11. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu ke sdělení, na základě jakých skutečností dospěl k závěru, že výrobek Virtuous 350 výrobce Virutekk splňuje požadavky na rozměry zařízení vymezené v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položce obsažené v předmětné příloze zadávací dokumentace pod označením č. 116.1 – Elektrický varný kotel, konkrétně požadovanou maximální hloubku zařízení, a doložení tvrzených skutečností relevantními doklady. Výrokem II. citovaného usnesení určil Úřad zadavateli lhůtu k předložení podrobného a srozumitelného písemného odůvodnění, proč stanovil ve vztahu k položce č. 116.1 – Elektrický varný kotel maximální rozměry právě následujícím způsobem: délka 1560 mm, hloubka 1100 mm a výška 1535 mm, a doložení tvrzených skutečností relevantními doklady. Výrokem III. citovaného usnesení určil Úřad zadavateli lhůtu ke sdělení, na základě jakých skutečností dospěl k závěru, že výrobek Virtuous 250 výrobce Virutekk splňuje požadavky na rozměry zařízení vymezené v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položce obsažené v předmětné příloze zadávací dokumentace pod označením č. 116.15 – Elektrický varný kotel, konkrétně požadovanou maximální hloubku zařízení, a doložení tvrzených skutečností relevantními doklady. Výrokem IV. citovaného usnesení určil Úřad zadavateli lhůtu k předložení podrobného a srozumitelného písemného odůvodnění, proč stanovil ve vztahu k položce č. 116.15 – Elektrický varný kotel maximální rozměry právě následujícím způsobem: délka 1560 mm, hloubka 1100 mm a výška 1535 mm, a maximální příkon 47,60 kW, a doložení tvrzených skutečností relevantními doklady. Výrokem V. citovaného usnesení určil Úřad zadavateli lhůtu ke sdělení, na základě jakých skutečností dospěl k závěru, že výrobek iVario Pro 2-S s výškově nastavitelným podstavcem výrobce Rational splňuje požadavky vymezené v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položce č. 215.17 – Multifunkční varné zařízení, a doložení tvrzených skutečností relevantními doklady. Výrokem VI. citovaného usnesení určil Úřad zadavateli lhůtu ke sdělení, který konkrétní výrobek výrobce EUROPA GROUP ve svém vyjádření ze dne 21. 10. 2021 zamýšlel označit jakožto výrobek splňující jím požadované parametry ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot, příp. o doložení technické specifikace uvedeného výrobku, pokud tuto již nepředložil Úřadu v rámci svých předcházejících vyjádření.

51.         Žádostmi ze dne 22. 11. 2021 č. j. ÚOHS-39436/2021/523/JHl a č. j. ÚOHS-39437/2021/523/JHl Úřad požádal dodavatele HOSPIMED, spol. s r.o., a dodavatele MAVA spol. s r.o., o písemné sdělení, zda část jejich nabídek v rozsahu informací uvedených (vyplněných) v příloze č. 4 zadávací dokumentace, konkrétně v rozsahu „výrobce“ a „nabízený model“, u položek č. 116.1 – Elektrický varný kotel, č. 116.15 – Elektrický varný kotel, č. 215.17 – Multifunkční varné zařízení, č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot považují za skutečnosti mající charakter obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a pokud ano, aby uvedli důvody, pro které je za obchodní tajemství považují. Dodavatel MAVA spol. s r.o. se k uvedenému dotazu vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 23. 11. 2021 a dodavatel HOSPIMED, spol. s r.o. ve stanovisku ze dne 25. 11. 2021, které Úřad obdržel dne 26. 11. 2021.

Vyjádření zadavatele ze dne 23. 11. 2021

52.         Zadavatel se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-39122/2021/523/JHl ze dne 18. 11. 2021 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 23. 11. 2021, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž mj. sděluje, že „(…) rozměry zařízení jsou vždy uváděny jako základní rozměry, tedy rozměry tzv. korpusů bez výčnělků, madel, manometrů a podobně.“. V souvislosti s výrobky Virtuous 350 a Virtuous 250 výrobce Virutekk pak zadavatel shodně uvádí, že „[z] (…) technického listu vyplývá, že rozměr předmětného zařízení konkrétně jeho hloubka je 1057 mm. Zadavatel stanovil maximální možný rozměr – hloubku 1100 mm a je tedy zřejmé, že předmětné zařízení uvedený požadavek splňuje. Rozměr 1101 mm je rozměr včetně všech výstupků madel a ventilu, nejedná se však o rozměr předmětného zařízení, tedy rozměr jeho korpusu. Zadavatel uvádí, že tento požadavek na rozměr, kterým se myslí rozměr zařízení, tedy jeho korpusu, je zcela běžný, naopak požadavek na rozměr včetně madel či ventilů, je navíc pouze orientační (jedná se o prvky, které mohou být vyměněny či nahrazeny jinými..

53.         V dalším zadavatel k citovanému usnesení Úřadu, resp. k dotazu Úřadu, který konkrétní výrobek výrobce EUROPA GROUP zadavatel ve svém vyjádření ze dne 21. 10. 2021 zamýšlel označit jakožto výrobek splňující jím stanovené požadavky v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot, uvádí, že „(…) se jedná o výrobek EG 22 (…).“.

Vyjádření navrhovatele ze dne 25. 11. 2021

54.         Navrhovatel se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-39069/2021/523/JHl ze dne 18. 11. 2021 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 25. 11. 2021, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž mj. sděluje následující.

55.         Navrhovatel v souvislosti s požadavky zadavatele stanovenými v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot opakuje, že tyto „(…) jsou do detailu opsané z katalogu výrobku Alba RE 22 a je tak schopno je splnit pouze toto konkrétní zařízení, které přesně vyhovuje jak rozměry (…), tak i příkonem (…) a počtem otáček (…).

Nejběžnější alternativní zařízení na českém trhu, tedy např. univerzální kuchyňský robot Spar SP-60 ani RM Gastro RM 60H nesplňují ani jednu z požadovaných hodnot.

Univerzální kuchyňský robot Spar SP-60 disponuje rozměry 638x778x1316 mm, ani jedním rozměrem se tak nevejde do tolerance stanovené zadavatelem. Robot Spar SP-60 pak disponuje příkonem 2,25 kW, ani tímto parametrem se tak nevejde do požadavku zadavatele 2,8 kW i včetně tolerance +-10%. Obdobně počet otáček za minutu u robotu Spar SP-60 činí 99/176/320, tedy ani v tomto parametru robot nesplní zadavatelovy požadavky i včetně tolerance.

U univerzálního kuchyňského robotu RM Gastro RM 60H je stav stejný. Rozměry tohoto robotu jsou 632x721x1300 mm, ani v tomto případě tedy robot nesplňuje ani jeden z rozměrů stanovaných zadavatelem, včetně tolerance. Robot disponuje příkonem 2,25 kW stejně jako robot Spar SP-60, stejně jako on tak i robot RM Gastro nesplňuje zadavatelem požadovaný příkon 2,8 kW včetně tolerance +-10%. A shodně jako robot Spar SP-60 i robot RM Gastro RM 60H umožňuje počet otáček 99/176/320 za minutu, což opět nesplňuje zadavatelem stanovené požadavky.“.

Další průběh správního řízení

56.         Žádostí č. j. ÚOHS-40538/2021/523/JHl ze dne 30. 11. 2021 Úřad požádal společnost EUROPA GROUP s.r.o., IČO 03852865, se sídlem Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 5 (dále jen „společnost EUROPA GROUP s.r.o.“), o sdělení, zda výrobek EG 22 splňuje zadavatelem stanovené technické parametry odpovídající technické specifikaci uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot. Jelikož společnost EUROPA GROUP s.r.o. v požadované lhůtě na citovanou žádost nereagovala, požádal ji Úřad opakovanou žádostí č. j. ÚOHS-43367/2021/523/JHl ze dne 17. 12. 2021 o sdělení téhož. Společnost EUROPA GROUP s.r.o. ani na tuto opakovanou žádost nereagovala.

57.         Žádostmi ze dne 8. 12. 2021 č. j. ÚOHS-41786/2021/523/JHl, č. j. ÚOHS-41787/2021/523/JHl, č. j. ÚOHS-41788/2021/523/JHl, č. j. ÚOHS-41789/2021/523/JHl, č. j. ÚOHS-41790/2021/523/JHl a č. j. ÚOHS-41791/2021/523/JHl Úřad požádal dodavatele Blažek Gastro s.r.o, IČO 03882179, se sídlem Dědinova 2004/5, 148 00 Praha 4, dále dodavatele GAMA HOLDING Praha a.s., IČO 26467259, se sídlem Budějovická 220, 252 42 Jesenice (dále jen „dodavatel GAMA HOLDING Praha a.s.“), dodavatele GASTROFORM, s.r.o., IČO 01637801, se sídlem Ondrova 159/9, 635 00 Brno (dále jen „dodavatel GASTROFORM, s.r.o.“), dodavatele GASTRONOMIK KV s.r.o., IČO 29099528, se sídlem Závodu míru 208/46, 360 17 Karlovy Vary, dodavatele GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., IČO 05513154, se sídlem tř. 28. října 1477/12, 370 01 České Budějovice (dále jen „dodavatel GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.“), a dodavatele MEGASTRO CZ, s.r.o., IČO 26259630, se sídlem Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město, o sdělení, zda v případě, že je zadavatelem, resp. objednatelem stanoven požadavek na maximální hloubku výrobku a není-li jím tato informace nikterak upřesněna, je tento požadavek obecně chápán jako požadavek na celkový rozměr (tj. maximální hloubku) předmětného výrobku, tedy včetně případných výčnělků, madel, manometrů apod., či zda je tento požadavek obecně chápán jako základní rozměr tzv. korpusu, přičemž do celkového rozměru (tj. maximální hloubky) nejsou případné výčnělky, madla, manometry apod. započítány. Dodavatel GAMA HOLDING Praha a.s., dodavatel GASTROFORM, s.r.o., a dodavatel GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. se k citované žádosti Úřadu vyjádřili (viz níže). Ostatní dotazovaní dodavatelé se k citované žádosti Úřadu nevyjádřili.

58.         Výrokem I. usnesení č. j. ÚOHS-41955/2021/523/JHl ze dne 9. 12. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu k předložení podrobného a srozumitelného písemného odůvodnění, proč stanovil ve vztahu k položce č. 116.1 – Elektrický varný kotel přílohy č. 4 zadávací dokumentace maximální rozměry právě následujícím způsobem: délka 1560 mm, hloubka 1100 mm a výška 1535 mm, a doložení tvrzených skutečností relevantními doklady. Výrokem II. citovaného usnesení určil Úřad zadavateli lhůtu k předložení podrobného a srozumitelného písemného odůvodnění, proč stanovil ve vztahu k položce č. 116.15 – Elektrický varný kotel přílohy č. 4 zadávací dokumentace maximální rozměry následujícím způsobem: délka 1560 mm, hloubka 1100 mm a výška 1535 mm, a maximální příkon 47,60 kW, a doložení tvrzených skutečností relevantními doklady. Výrokem III. citovaného usnesení určil Úřad zadavateli lhůtu ke sdělení, který konkrétní výrobek výrobce Getinge Storkök AB ve svém vyjádření ze dne 21. 10. 2021 zamýšlel označit jako výrobek splňující jím požadované parametry ve vztahu k položce č. 116.15 – Elektrický varný kotel přílohy č. 4 zadávací dokumentace, a sdělení, který z údajů uvedených v předloženém produktovém listu vyjadřuje příkon. Výrokem IV. citovaného usnesení určil Úřad zadavateli lhůtu ke sdělení, které z údajů uvedených v produktových listech výrobků „DBGN 22“ výrobce ELRO a „Electric Pressure Braising Pan 80 Lt“ výrobce Electrolux předložených v rámci jeho vyjádření ze dne 21. 10. 2021 vyjadřují příkon. Výrokem V. citovaného usnesení určil Úřad zadavateli lhůtu ke sdělení, jakou hloubku a výšku má výrobek „Gettinge 2xM5 400 Liter“ označený v rámci jeho vyjádření ze dne 21. 10. 2021 jako výrobek splňující jím požadované parametry ve vztahu k položce č. 116.1 – Elektrický varný kotel přílohy č. 4 zadávací dokumentace, a doložení tvrzených skutečností relevantními doklady. Výrokem VI. citovaného usnesení určil Úřad zadavateli lhůtu k předložení podrobného a srozumitelného písemného odůvodnění, proč stanovil ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot přílohy č. 4 zadávací dokumentace rozměry právě následujícím způsobem: délka 570 mm, hloubka 1070 mm, výška 1140 mm, přičemž stanovil povolenou toleranci ve vztahu k uvedeným rozměrům +-10 %, a doložení tvrzených skutečností relevantními doklady.

Vyjádření dodavatele GASTROFORM, s.r.o. ze dne 8. 12. 2021

59.         Dodavatel GASTROFORM, s.r.o. se k žádosti Úřadu č. j. ÚOHS-41788/2021/523/JHl ze dne 8. 12. 2021 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 8. 12. 2021, které Úřad obdržel téhož dne, a v rámci kterého uvádí, že „[o]becně platí, (…) že se do celkového rozměru nepočítají kohouty ani madla, tedy: tento požadavek obecně chápán jako základní rozměr tzv. korpusu, přičemž do celkového rozměru (tj. maximální hloubky) nejsou případné výčnělky, madla, manometry apod. započítány (čemuž by v přiloženém produktovém listu výrobku odpovídala hloubka 1057 mm, a zařízení by tak splňovalo požadavek na maximální hloubku).“.

 

 

Vyjádření dodavatele GAMA HOLDING Praha a.s. ze dne 9. 12. 2021

60.         Dodavatel GAMA HOLDING Praha a.s. se k žádosti Úřadu č. j. ÚOHS-41787/2021/523/JHl ze dne 8. 12. 2021 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 9. 12. 2021, které Úřad obdržel téhož dne, a v rámci kterého uvádí, že »[v] těchto případech se bere většinou rozměr jako „celkový rozměr“ včetně madel a podobně. Často a logicky se přidává i 5% tolerance zadaného rozměru.«.

Vyjádření zadavatele ze dne 14. 12. 2021

61.         Zadavatel se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-41955/2021/523/JHl ze dne 9. 12. 2021 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 14. 12. 2021, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot přílohy č. 4 zadávací dokumentace sděluje následující.

62.         Zadavatel uvádí, že „(…) při zajišťování rozměrů pro zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky vycházel z technických parametrů dvou výrobců a výrobků:

EUROPA GROUP s.r.o. výrobek EG 22

Alba, Typ RE 22

(…)

S ohledem na skutečnost, že zadavatel disponuje omezeným prostorem, (…) musel omezit maximální rozměry požadovaných zařízení (…) Zadavatel si je vědom toho, stanovení požadavků na rozměry může dojít k neodůvodněnému omezení relevantního trhu, proto vždy dbal na to, aby připustil maximální možné rozměry s ohledem na celkovou prostorovou dispozici (…). Zadavatel zároveň dbal na to, aby na trhu existovalo několik dodavatelů, kteří jsou schopni jeho požadavky splnit. Proto vždy důkladně zkoumal, zda na trhu existují minimálně dva dodavatelé, kteří vyhoví jím stanoveným požadavkům a zároveň zadavatel připustil u požadovaných parametrů toleranci.

(…) Ze základního účelu a zjištění kolik výrobků s požadovanými parametry je na trhu, přistoupil zadavatel ke stanovení parametrů jako jsou rozměry, ke kterým stanovil toleranci +-10%, tedy toleranci 20 % s tím, že nevylučuje existenci dalších výrobců a výrobků na trhu. (…).“.

Vyjádření dodavatele GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. ze dne 15. 12. 2021

63.         Dodavatel GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. se k žádosti Úřadu č. j. ÚOHS-41790/2021/523/JHl ze dne 8. 12. 2021 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 15. 12. 2021, které Úřad obdržel téhož dne, a v rámci kterého uvádí, že „(…) z našeho hlediska se vždy řídíme parametry, které jsou dané výrobcem, tedy jeho technickým listem či výkresem. Pokud se jedná o výčnělky a madla apod., jak uvádíte, a nejsou uvedena v technickém listu výrobce, jsou řešeny projektantem v rámci projektu.“.

Další průběh správního řízení

64.         Usnesením č. j. ÚOHS-01086/2022/523 ze dne 11. 1. 2022 určil Úřad zadavateli lhůtu k písemnému sdělení, z jakých konkrétních důvodů výrobky SP-60 výrobce SPAR a RM 60H výrobce RM GASTRO uváděné navrhovatelem jako nejbližší alternativní řešení nenaplňují jeho potřeby, a to zejména ve vztahu ke zpochybňovaným parametrům, tj. předepsaným otáčkám, rozměrům a celkovému příkonu, a k doložení těchto důvodů relevantními doklady.

65.         Usnesením č. j. ÚOHS-01233/2022/523 ze dne 12. 1. 2022 určil Úřad navrhovateli lhůtu k písemnému sdělení, které konkrétní požadavky (parametry) stanovené pro položky č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot v příloze č. 4 zadávací dokumentace nesplňuje výrobek EG 22 výrobce EUROPA GROUP s.r.o.

Vyjádření navrhovatele ze dne 16. 1. 2022

66.         Navrhovatel se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-01233/2022/523 ze dne 12. 1. 2022 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 16. 1. 2022, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž sděluje následující.

67.         Navrhovatel předně uvádí, že dle jeho názoru »(…) společnost Europa Group žádný robot EG22 nevyrábí, respektive robot EG22 jakožto unikátní produkt výrobce Europa Group neexistuje, ale jedná se o originální výrobek RE 22 společnosti Alba, který je pouze vydáván za stroj EG22.

Společnost Europa Group dle své prezentace na webových stránkách www.eg22.cz repasuje použité roboty RE 22 výrobce Alba, které pak prezentuje jako repasované po generální opravě, nikoliv jako nový výrobek. Předmětem veřejné zakázky zadavatele je ovšem dodávka „nového, nepoužitého….“ vybavení, nikoliv repasovaného po generální opravě.

(…)

Nadto, společnost Europa Group je dle Usnesení č. j. 2 Nc 1010/2020-21 Městského soudu v Praze ze dne 11. března 2020 povinna „zdržet se výroby, nabídky, distribuce, propagace a prodeje univerzálního robota pro velkokapacitní výrobu – hnětače, míchače EG22 a zdržet se nabídky a propagace univerzálního šlehacího a hnětacího stroje RE 22 tak, že v nabídce či propagaci uvede fotografii univerzálního robota pro velkokapacitní výrobu – hnětače, míchače EG22.

Tvrzení zadavatele, že jím stanovené parametry splňuje výrobek EG 22 výrobce Europa Group s.r.o. tak není pravdivé, neboť EG 22 není výrobek výrobce Europa Group, ale výrobek RE 22 výrobce Alba a tento výrobek pod označením EG 22 nelze nabídnout, neboť ho nelze dle uvedeného Usnesení vyrobit ani distribuovat.«.

Vyjádření zadavatele ze dne 17. 1. 2022

68.         Zadavatel se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-01086/2022/523 ze dne 11. 1. 2022 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 17. 1. 2022, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž mj. sděluje následující.

69.         Zadavatel uvádí, že „[n]avrhovatel uvádí jako alternativní řešení, které splňuje požadavky zadavatele následující přístroje:

- SP-60 výrobce SPAR

- RM 60H výrobce RM GASTRO

Zadavatel v prvé řadě uvádí, že se u těchto dvou přístrojů nejedná a dva rozdílné přístroje, ale o jeden totožný přístroj vyráběný výrobcem SPAR, který je prodáván pod dvěma různými obchodními názvy. (…).

Ve vztahu ke svým požadavkům zadavatel v prvé řadě zdůrazňuje, že tyto navrhovatelem uváděné přístroje nesplňují požadavky zadavatele v dalších podstatných parametrech, tedy nikoliv pouze ve vztahu k rozměrům, předepsaným otáčkám a příkonu. Konkrétně tyto dva uvedené výrobky nesplňují následující zadavatelem stanovené požadavky:

-          Elektrické ovládání stroje pomocí tlačítek rychlostí a STOP tlačítka: Tento požadavek výše uvedené výrobky nesplňují, neboť jsou rychlosti ovládány mechanicky pákou, a ne elektricky pomocí tlačítek. Ovládání mechanicky pákou je výrazné snížení komfortu a nesplňuje požadavky na obsluhu stroje.

-          Spouštění a zvedání kotlíku na boční straně převodovky – motorický zdvih: Tento požadavek zařízení výše uvedené 2 výrobky SP-60 a RM60H nesplňují. Výše uvedené výrobky touto funkcí nedisponují a zdvih kotlíku je u těchto výrobků prováděn manuálně-mechanicky klikou. Zdvih mechanicky klikou je výrazné snížení komfortu a zvýšení fyzické námahy obsluhy a nesplňuje požadavky na komfort obsluhy stroje. Podotýkáme, že váha plného kotlíku může dosahovat 70 kg, což znamená při zdvihu použít sílu cca 700 N.

Pokud tedy zadavatel v rámci stanovení zadávacích podmínek nezohlednil existenci a teoretickou vhodnost navrhovatelem tvrzených zařízení, uvádí zadavatel, že tomu tak je proto, že tato zařízení od počátku nevyhovují požadavkům zadavatele (…).

Zadavatel tedy uvádí, že bez ohledu na parametry přístroje ve vztahu k jeho rozměrům, předepsaným otáčkám a příkonu přístroje SP-60 výrobce SPAR a RM 60H výrobce RM GASTRO nesplňují požadavky zadavatele (…).

Pokud tedy navrhovatel tvrdí, že jsou to právě dle jeho tvrzení nedůvodné požadavky zadavatele na rozměry, předepsané otáčky a příkon, které mu zabraňují v zadávacím řízení nabídnout tyto přístroje, není tomu tak, jelikož je to primárně nesplnění požadavky na elektronické tlačítkové ovládání přístroje, které uvedené výrobky nesplňují.

(…)

Ve vztahu k požadavku na otáčky a rozměr a příkon uvádí zadavatel, že při jejich stanovení vycházel z parametrů běžně dostupných na trhu ve vztahu k přístrojům, které splňují další požadavky zadavatele a jsou vhodné pro jeho provoz (…). Zadavatel konkrétně vycházel z na trhu nejběžnějšího nejuniverzálnějšího přístroje, který odpovídá parametrově a dispozičně. Zadavatel dále ověřil, zda jeho požadavky splňují další relevantní přístroje na trhu. (…).

(…).“.

Další průběh správního řízení

70.         Usnesením č. j. ÚOHS-03921/2022/523 ze dne 2. 2. 2022 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí

71.         Zadavatel se k podkladům rozhodnutí vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 9. 2. 2022, které Úřad obdržel téhož dne, v jehož úvodu odkazuje na všechna svá předchozí vyjádření.

72.         Nad rámec svých přechozích vyjádření zadavatel k absenci projektové dokumentace a harmonogramu realizace veřejné zakázky doplňuje, že z podkladů rozhodnutí vyplývá, že tyto dokumenty dodavatelé pro podání nabídky nepotřebovali, což potvrdily i subjekty dotazované Úřadem v rámci provedeného šetření na trhu. V souvislosti se stanovenými technickými požadavky poptávaných zařízení zadavatel opakuje svou předchozí argumentaci, přičemž dodává, že navrhovatel nebyl schopen doložit, které konkrétní výrobce diskriminuje, když jím uváděné výrobky nesplňují více požadovaných parametrů. Z obsahu spisu podle zadavatele vyplývá, že jím stanovené požadavky dodavatelé chápali jako jednoznačné a srozumitelné, neboť obdržel několik nabídek.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí

73.         Navrhovatel se k podkladům rozhodnutí vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 9. 2. 2022, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž uvádí následující.

74.         Navrhovatel vyjadřuje zásadní nesouhlas s tvrzením zadavatele, že rozměry výrobků jsou vždy uváděny jako základní rozměry, tedy rozměry korpusů, bez výčnělků, madel, manometrů apod. Navrhovatel s odkazem na § 6 odst. 1 zákona a § 36 odst. 3 zákona uvádí, že pokud zadavatel zamýšlel svůj požadavek na hloubku zúžit na rozměr korpusu bez výčnělků, madel, manometrů apod., byl povinen toto v zadávací dokumentaci uvést. S tvrzením zadavatele se tak podle navrhovatele nelze v žádném případě ztotožnit. Na podporu svého tvrzení navrhovatel odkazuje na konkrétní produktové listy, z nichž je zřejmé, že výrobci uvádějí rozměry svých výrobků různým způsobem, přičemž se k předmětnému tvrzení zadavatele dále vyjadřuje.

75.         Navrhovatel dále označuje konkrétní tvrzení zadavatele týkající se výrobků údajně splňujících jeho požadavky stanovené v příloze č. 4 zadávací dokumentace a k nim se vztahujících produktových listů, která považuje za nepravdivá, přičemž své přesvědčení o jejich nepravdivosti dále zdůvodňuje.

76.         Navrhovatel se dále vyjadřuje k argumentaci zadavatele, kterou zdůvodňuje omezení maximálních rozměrů zařízení, když uvádí, že si zadavatel v několika případech protiřečí, přičemž se těmto případům blíže věnuje.

77.         Závěrem navrhovatel vyjadřuje svůj nesouhlas s důvody, pro které podle zadavatele navrhovatelem uváděné alternativní výrobky nesplňují jeho požadavky, který dále zdůvodňuje.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

78.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména relevantních částí dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastních zjištění rozhodl o zrušení zadávacího řízení. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení právních předpisů

79.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

80.         Podle § 6 odst. 2 zákona musí zadavatel ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

81.         Podle § 36 odst. 1 zákona zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

82.         Podle § 36 odst. 3 zákona zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

83.         Podle § 89 odst. 1 zákona jsou technické podmínky požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanoví prostřednictvím

a) parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny,

b) odkazu na normy nebo technické dokumenty, nebo

c) odkazu na štítky.

84.         Podle § 89 odst. 5 zákona není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na

a)      určité dodavatele nebo výrobky, nebo

b)      patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

85.         Podle § 89 odst. 6 zákona odkaz podle § 89 odst. 5 písm. a) nebo b) zákona může zadavatel použít, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 zákona nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.

86.         Podle § 263 odst. 3 zákona stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem, Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení.

87.         Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou.

88.         Podle § 1 odst. 2 správního řádu se tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.

89.         Podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.

90.         Podle § 79 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, nese správní orgán nebo dotčený orgán (§ 136 správního řádu) a účastník své náklady.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

91.         Z čl. 5. „Technické podmínky“ odst. 5.1 „Vymezení technických podmínek“ zadávací dokumentace vyplývá, že „[b]ližší specifikace je uvedena v rámci technických podmínek v příloze č. 4 zadávací dokumentace a v návrhu smlouvy. Všechny tyto dokumenty tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace v jednotlivých přílohách.

Účastník je povinen vyplnit tabulku technických parametrů v příloze č. 4 zadávací dokumentace, a to ve sloupci C (Výrobce), ve sloupci D (Model) a cenové údaje ve sloupci P a Q.

(…).“.

92.         V příloze č. 4 zadávací dokumentace zadavatel ve vztahu k položce č. 116.1 – Elektrický varný kotel ve sloupci „Popis“ uvedl „[e]lektrický varný kotel, užitková kapacita min. 350 litrů, vnitřní plášť kyselinoodolný z nerezové oceli AISI316, teplotní rozsah min. od 0°C do 120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání dotykovou obrazovkou(kapacitní nebo rezistentní), audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na obrazovce, možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, min. 9 programů pro základní pokrmy a mycí program, ovládání teploty pokrmu a teploty v plášti, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous vide, kynutí nebo udržování, automatické měření plnění vody, USB port pro update programů, diagnostické funkce, automatické plnění vody do pláště, integrované míchací rameno ve spodní části kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, rychlost otáčení ramene nastavitelná min. od 15 do 120 otáček za minutu, zpětný chod míchacího ramene, bezpečnostní prvky zabraňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle, bezpečnostní víko s plnícím otvorem (mřížka pro přidávání surovin), zchlazovací program – prostřednictvím naplnění studenou vodou v meziplášti, možnost míchání i při vyklápění,dvojitý plášť. Vč. Příslušenství: 1x sprcha ke kotli, určená pro rychlou sanitaci či oplach; 1x výpustný ventil k míchacímu kotli 2“; 1x cedící síto - nástavec pro osazení na kotel při vyklápění; 1x Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze (součástí rám, příruby a spojky), 1x rameno s čistícím kartáčem. Uvedené rozměry a příkon jsou maximální. Povolená tolerance ostatních parametrů +-10% pokud není uvedeno maximum či minimum.“. Ve sloupci „Délka (mm)“ zadavatel uvedl „1560“. Ve sloupci „Hloubka (mm)“ zadavatel uvedl „1100“. Ve sloupci „Výška (mm)“ zadavatel uvedl „1535“. Ve sloupcích „Povolená tolerance k délce“, „Povolená tolerance k hloubce“ a „Povolená tolerance k výšce“ zadavatel shodně uvedl „Max:“.

93.         V příloze č. 4 zadávací dokumentace zadavatel ve vztahu k položce č. 116.15 – Elektrický varný kotel ve sloupci „Popis“ uvedl „[e]lektrický varný kotel, užitková kapacita min. 250 litrů, vnitřní plášť kyselinoodolný z nerezové oceli AISI316, teplotní rozsah min.od 0°C do 120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání dotykovou obrazovkou(kapacitní nebo rezistentní), audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na obrazovce, možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, min. 9 programů pro základní pokrmy a mycí program, ovládání teploty pokrmu a teploty v plášti, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous vide, kynutí nebo udržování, automatické měření plnění vody, USB port pro update programů, diagnostické funkce, automatické plnění vody do pláště, integrované míchací rameno ve spodní části kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, rychlost otáčení ramene nastavitelná min. od 15 do 120 otáček za minutu, zpětný chod míchacího ramene, bezpečnostní prvky zabraňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle, bezpečnostní víko s plnícím otvorem (mřížka pro přidávání surovin), zchlazovací program – prostřednictvím naplnění studenou vodou v meziplášti, možnost míchání i při vyklápění,dvojitý plášť. Vč. Příslušenství: 1x sprcha ke kotli, určená pro rychlou sanitaci či oplach; 1x výpustný ventil k míchacímu kotli 2“; 1x cedící síto - nástavec pro osazení na kotel při vyklápění; 1x Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze (součástí rám, příruby a spojky), 1x rameno s čistícím kartáčem. Uvedené rozměry a příkon jsou maximální. Povolená tolerance ostatních parametrů +-10% pokud není uvedeno maximum či minimum“. Ve sloupci „Délka (mm)“ zadavatel uvedl „1560“. Ve sloupci „Hloubka (mm)“ zadavatel uvedl „1100“. Ve sloupci „Výška (mm)“ zadavatel uvedl „1535“. Ve sloupcích „Povolená tolerance k délce“, „Povolená tolerance k hloubce“ a „Povolená tolerance k výšce“ zadavatel shodně uvedl „Max:“.

94.         V příloze č. 4 zadávací dokumentace zadavatel ve vztahu k položce 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, ve vztahu k položce č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a ve vztahu k položce č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot zcela shodně ve sloupci „Popis“ uvedl „[u]niverzální kuchyňský robot, kotlík 60l, metla, hák, míchač. Kotlík 30l, metla, hák, míchač.  Elektrické ovládání stroje pomocí tlačítek rychlostí a STOP tlačítka. Planetové soukolí je mazáno tukem. Pro zajištění přípojných strojků v náboji slouží aretovací šroub. 3 převodové stupně, počet ot./minutu: 72 / 146 / 290. Spouštění a zvedání kotlíku na boční straně převodovky - motorický zdvih. Tolerance exaktních hodnot +-10%.“. Ve sloupci „Povolená tolerance k délce“ zadavatel uvedl „+-10%“, ve sloupci „Délka (mm)“ uvedl „570“. Ve sloupci „Povolená tolerance k hloubce“ zadavatel uvedl „+-10%“, ve sloupci „Hloubka (mm)“ uvedl „1070“. Ve sloupci „Povolená tolerance k výšce“ zadavatel uvedl „+-10%“, ve sloupci „Výška (mm)“ uvedl „1140“. Ve sloupci „Povolená tolerance k příkonu el. 400V“ zadavatel uvedl „+-10%“, ve sloupci „Příkon el. 400V/ (kW)“ uvedl „2,80“.

95.         Z „PROTOKOLU O JEDNÁNÍ“ ze dne 23. 8. 2021, konkrétně z čl. 4 „Seznam podaných nabídek“, vyplývá, že zadavatel obdržel celkem 3 nabídky, přičemž jednou z nich je nabídka navrhovatele.

96.         Ve „VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2“ ze dne 16. 7. 2021 (dále jen „vysvětlení zadávací dokumentace č. 2“) zadavatel na dotazy ve znění „[p]oložka 116.1 Elektrický varný kotel 350l: zadavatel omezil maximální rozměry na 1560x1100x1535 mm. Tímto omezením ovšem neumožní dodání zařízení, jehož rozměry jsou nepatrně větší než maximálně uváděné, zatímco toto zařízení jinak všechny ostatní požadované parametry splňuje. Žádáme o odpověď̌, zda zadavatel umožní i dodání zařízení s rozměrem max. 1715x1240x1535 mm.? Pokud ne, žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu tak neumožní. a „[p]oložka116.15 Elektrick. varn. kotel 250l: zadavatel omezil maximální rozměry na 1560x1100x1535 mm. Tímto omezením ovšem neumožní dodání zařízení, jehož rozměry jsou nepatrně větší než maximálně̌ uváděné, zatímco toto zařízení jinak všechny ostatní požadované parametry mimo příkonu splňuje. Žádáme o odpověď, zda zadavatel umožní i dodání zařízení s rozměrem max.1715x1240x1535 mm.? Pokud ne, žádáme o vysvětlení, z [ ] jakého důvodu tak neumožní. (…). shodně odpověděl, že „(…) požaduje zachování stanovených maximálních rozměrů 1560x1100x1535 mm.“.

97.         Ve „VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4“ ze dne 23. 7. 2021 (dále jen „vysvětlení zadávací dokumentace č. 4“) zadavatel na dotazy ve znění „[p]oložka 116.1 Elektrický varný kotel 350 lt : zadavatel omezil maximální rozměry na 1560x1100x1535 mm. Tím to omezením ovšem neumožní dodání zařízení, jehož rozměry jsou nepatrně větší než maximálně uváděné, zatímco toto za řízení jinak všechny ostatní požadované parametry splňuje. Žádáme znovu o odpověď, zda zadavatel umožní i dodání zařízení s rozměrem max. 1715x1240x1535 mm.? Na základě projektové dokumentace, která byla přílohou předchozích kol zadávacího řízení na tutéž věřejnou zakázku, kde zadavatel rovněž požadoval kotel o objemu 350 lt. konstatujeme, že neexistuje prostorové omezení, které by bránilo umístění kotle o rozměru 1715x1240x1535 mm[.] To dokládáme mj. zákresem kotlů o půdorysných rozměrech 1715x1240mm v půdorysu[.] V případě, že zadavatel neumožní dodání kotlů v požadovaných rozměrech, bude se dle našeho názoru jednat o porušení zákona č. 13 4/2016 Sb., §36, odst. 1 a §89, odst. 5. a „[p]oložka 116.15 Elektrický varný kotel 250 lt: zadavatel omezil maximální rozměry na 1560x1100x1535 mm. Tím to omezením ovšem neumožní dodání zařízení, jehož rozměry jsou nepatrně větší než maximálně uváděné, zatímco toto zařízení jinak všechny ostatní požadované parametry splňuje. Žádáme znovu o odpověď, zda zadavatel umožní i dodání zařízení s rozměrem max. 1715x1240x1535 mm.? Na základě projektové dokumentace, která byla přílohou předchozích kol zadávacího řízení na tutéž veřejnou zakázku, kde zadavatel rovněž požadoval kotel o objemu 250 lt. konstatujeme, že neexistuje prostorové omezení, které by bránilo umístění kotle o rozměru 1715x1240x1535 mm. To dokládáme zákresem kotlů o půdorysných rozměrech 1715x1240mm v půdorysu. V případě, že zadavatel neumožní dodání kotlů v požadovaných rozměrech, bude se dle našeho názoru jednat o porušení zákona č. o porušení zákona č. 13134/2016 Sb., §36, odst. 1 4/2016 Sb., §36, odst. 1 až §89, odst. 5.§89, odst. 5. shodně odpověděl, že „(…) opakovaně potvrzuje, že trvá na maximálních rozměrech. (…)..

K výroku I. tohoto rozhodnutí

98.         Navrhovatel namítá, že zadavatel stanovením maximálních rozměrů ve vztahu k položkám č. 116.1 – Elektrický varný kotel a č. 116.15 – Elektrický varný kotel přílohy č. 4 zadávací dokumentace bezdůvodně omezil možnost dodání alternativních zařízení, jejichž rozměry jsou nepatrně větší než zadavatelem maximálně stanovené, ale ostatní stanovené parametry splňují, přičemž podle něj neexistuje prostorové omezení, které by bránilo umístění nepatrně většího zařízení v prostorách zadavatele. Zadávací podmínky tak navrhovatel považuje za netransparentní a rozporné s ustanovením § 36 odst. 1 zákona.

99.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že zadávacími podmínkami jsou podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona mj. veškeré podmínky stanovené zadavatelem, týkající se průběhu zadávacího řízení a účasti v zadávacím řízení. Prostřednictvím zadávacích podmínek je zadavatel především povinen popsat podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky včetně podmínek kvalifikace a technických podmínek, jejichž hlavním účelem je vymezení požadavků zadavatele na předmět veřejné zakázky. Řádné stanovení zadávacích podmínek je jednou ze základních povinností zadavatele v rámci zadávacího řízení a má výrazný dopad na jeho další průběh. Odpovědnost za nastavení zadávacích podmínek leží plně na zadavateli, přičemž odpovědnost za jejich správnost a úplnost nesmí být přenášena na dodavatele, jak ostatně explicitně plyne z ustanovení § 36 odst. 3 zákona. Zadávací dokumentaci, jež v sobě obsahuje zadávací podmínky, je nutno považovat za soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek, které tvoří nejvýznamnější dokument, na jehož základě dodavatelé zpracovávají své nabídky, a proto musí být zpracována dostatečně konkrétně, podrobně a racionálně tak, aby dodavatelé mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky. V tomto smyslu se ostatně vyjadřuje konstantně jak rozhodovací praxe Úřadu, tak soudů. [viz k tomu např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 30/2010-182 ze dne 16. 11. 2010; byť se citovaný rozsudek týkal předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou závěry v něm vyjádřené plně aplikovatelné i na současnou právní úpravu, tj. na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť smysl a účel nastavení zadávacích podmínek (zadávací dokumentace) je shodný]. Stejně tak relevantní judikatura konstantně zastává názor, že je nezbytné, aby zadávací dokumentace nepřipouštěla vícerý výklad stanovených podmínek. Není tedy přípustné, aby zadavatel uvedl informace nedostatečné, vnitřně rozporné, případně aby byl obsah zadávací dokumentace neurčitý tak, že by mohly vzniknout pochybnosti o výkladu určitého požadavku zadavatele. Úřad v tomto smyslu odkazuje např. na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 40/2013-127 ze dne 18. 9. 2014, kde soud v odůvodnění uvedl, že „při zpracování nabídky musí být jednotlivým uchazečům mimo jiné zřejmé, jak má být nabídka zpracována, aby vyhověla požadavkům zadavatele (…) nemůže obstát taková zadávací dokumentace, z níž zadavatelovy požadavky na zpracování nabídky nevyplývají jasně, přesně, srozumitelně a jednoznačně, tj. která v těchto ohledech objektivně připouští rozdílný výklad.“ (dále k tomu viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 33/2007).

100.     Požadavek jednoznačnosti, konkrétnosti a přesnosti zadávací dokumentace obecně plyne rovněž ze zásady transparentnosti uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 zákona. Zásada transparentnosti zadávání veřejných zakázek je totiž vedle zásady přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace jednou ze základních zásad, která musí být zadavatelem bezvýhradně dodržována v celém průběhu zadávacího řízení a lze ji tak označit za vůdčí zásadu procesu zadávání.

101.     Z výše uvedeného tak vyplývá, že zadávací podmínky vymezující požadavky zadavatele v zadávacím řízení musí být, s ohledem na ustanovení § 36 odst. 3 zákona a pro dodržení zásady transparentnosti, nastaveny dostatečně podrobně, jasně, srozumitelně, určitě a jednoznačně tak, aby nepřipouštěly rozdílný výklad, tj. aby byly v plném rozsahu vnímány a chápány všemi dotčenými subjekty (jak zadavatelem, tak i dodavateli) identickým způsobem a aby nabídky dodavatelů mohly být na jejich základě řádně zpracovány a současně aby zadavatel mohl na jejich základě jednoznačně posoudit, zda nabídky dodavatelů splňují zadávací podmínky či nikoliv, a též, aby tento jeho závěr mohl být následně objektivně přezkoumán (tj. aby v sobě nenesl znaky libovůle).

102.     Právě v intencích výše uvedeného Úřad posoudil, zda zadavatel stanovil namítané zadávací podmínky v souladu se zákonem.

103.     V posuzovaném případě zadavatel v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 116.1 – Elektrický varný kotel a č. 116.15 – Elektrický varný kotel stanovil mj. maximální rozměry, a to 1560 mm (délka), 1100 mm (hloubka) a 1535 mm (výška).

104.     Vzhledem k tomu, že informace a podklady poskytnuté zadavatelem nepostačovaly k řádnému zjištění skutkových okolností, určil Úřad zadavateli lhůtu ke sdělení, které konkrétní výrobky na trhu podle něj splňují jím stanovené požadavky vymezené v příloze č. 4 zadávací dokumentace mj. ve vztahu k položkám č. 116.1 – Elektrický varný kotel a č. 116.15 – Elektrický varný kotel. Jelikož ani navrhovatel v návrhu Úřadu neoznačil konkrétní alternativní zařízení, která dle něj nepatrně přesahují zadavatelem stanovené maximální rozměry, avšak splňují ostatní stanovené parametry, a jejichž dodání podle něj bylo stanovením maximálních rozměrů omezeno, určil Úřad navrhovateli lhůtu k jejich konkrétnímu vymezení, a to mj. ve vztahu k položkám č. 116.1 – Elektrický varný kotel a č. 116.15 – Elektrický varný kotel přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

105.     Zadavatel ve své odpovědi Úřadu mj. sdělil, že jím stanovené požadavky vymezené v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 116.1 – Elektrický varný kotel a č. 116.15 – Elektrický varný kotel splňují výrobky výrobců Metos, Getinge a Virutekk, přičemž v případě výrobce Virutekk uvádí výrobek Virtuous (ve variantě 250 a 350 litrů). Naopak navrhovatel ve své odpovědi Úřadu mj. sdělil, že základnímu požadavku na elektrický varný kotel vyhovují na trhu 3 zařízení, tj. výrobek Virtuous výrobce Virutekk, výrobek MI-MX výrobce Dieta a výrobek Proveno výrobce Metos, nicméně zadavatelem stanovené parametry vylučují možnost dodání výrobků výrobců Virutekk a Dieta, přičemž výrobek Virtuous výrobce Virutekk s hloubkou 1101 mm nesplňuje zadavatelem stanovené rozměry, konkrétně hloubku, o pouhý 1 mm.

106.     Vzhledem k obdrženým odpovědím, ze kterých vyplývá, že výrobek Virtuous výrobce Virutekk podle zadavatele splňuje jeho požadavky stanovené v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 116.1 – Elektrický varný kotel a č. 116.15 – Elektrický varný kotel, zatímco navrhovatel je přesvědčen o opaku, a vzhledem ke skutečnosti, že v produktových listech výrobku Virtuous (ve variantě 250 a 350 litrů) jsou uvedeny v tabulce nadepsané „CHARAKTERISTIKA“ následující rozměry zařízení: „Šířka, mm – 1510, Hloubka, mm – 1101, Výšky, mm – 1306“, přičemž současně je u nákresů kotlů uveden k hloubce kotle rozměr „1057“, určil Úřad zadavateli lhůtu mj. ke sdělení, na základě jakých skutečností dospěl k závěru, že výrobek Virtuous výrobce Virutekk splňuje jeho požadavky na rozměry zařízení vymezené v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 116.1 – Elektrický varný kotel a č. 116.15 – Elektrický varný kotel, konkrétně požadovanou maximální hloubku zařízení. Zadavatel Úřadu sdělil, že z produktového listu výrobku Virtuous výrobce Virutekk vyplývá, že jeho hloubka činí 1057 mm, a tedy splňuje stanovený maximální možný rozměr v délce 1100 mm. K tomu zadavatel doplnil, že rozměry zařízení jsou vždy uváděny jako základní rozměry, tedy rozměry tzv. korpusů bez výčnělků, madel, manometrů apod.

107.     Z obdržených vyjádření jednoznačně vyplývá, že zadavatel i navrhovatel vykládají zadavatelem stanovené požadavky na rozměry poptávaných zařízení, konkrétně hloubku, odlišným způsobem. Na základě tohoto zjištění a současně s ohledem na tvrzení zadavatele, že rozměry zařízení jsou vždy uváděny jako základní rozměry, tedy rozměry tzv. korpusů bez výčnělků, madel, manometrů apod., Úřad za účelem řádného zjištění skutkového stavu přistoupil k šetření na trhu, v rámci kterého oslovil celkem 6 dodavatelů působících na relevantním trhu s žádostí o sdělení, zda v případě, že je zadavatelem stanoven požadavek na maximální hloubku výrobku a není-li jím tato informace nikterak upřesněna, je tento požadavek obecně chápán jako požadavek na celkový rozměr (tj. maximální hloubku) předmětného výrobku, tedy včetně případných výčnělků, madel, manometrů apod., či zda je tento požadavek obecně chápán jako základní rozměr tzv. korpusu, přičemž do celkového rozměru (tj. maximální hloubky) nejsou případné výčnělky, madla, manometry apod. započítány.

108.     Úřad obdržel odpovědi od celkem 3 dodavatelů, kdy první z nich k předmětné žádosti Úřadu uvedl, že obecně platí, že se do celkového rozměru (maximální hloubky) výrobku kohouty, madla, výčnělky, manometry apod. nezapočítávají, a požadavek na maximální hloubku je tedy chápán jako základní rozměr tzv. korpusu, zatímco další z oslovených dodavatelů k předmětné žádosti Úřadu uvedl, že jako celkový rozměr výrobku je chápán jeho rozměr včetně madel apod. Poslední z dodavatelů, kteří na žádost Úřadu odpověděli, Úřadu poskytl v podstatě neutrální odpověď, když sdělil, že se vždy řídí parametry uvedenými v technickém listu výrobce či výkresu, případně údaji uvedenými v projektu, pokud výčnělky, madla apod. nejsou uvedeny v technickém listu výrobce. Provedené šetření na trhu, ze kterého vyplynulo, že mezi dodavateli na relevantním trhu není jednoznačná shoda ve výkladu ve vztahu k celkovým rozměrům výrobků, resp. jejich hloubce, tedy nepotvrdilo tvrzení zadavatele, že rozměry zařízení jsou vždy uváděny (a tedy i ze strany všech dodavatelů shodně chápány) jako základní rozměry, tedy rozměry tzv. korpusů bez výčnělků, madel, manometrů apod. Naopak bylo potvrzeno, že tvrzení navrhovatele, který rozměry chápal jinak, není zjevným excesem z odborných znalostí, případně účelovou argumentací.

109.     Lze tedy uzavřít, že zadávací dokumentace v šetřeném případě nemůže dostát nárokům vyplývajícím z ustanovení § 36 odst. 3 zákona v návaznosti na zásadu transparentnosti uvedenou v § 6 odst. 1 zákona, jelikož neposkytuje jasný, jednoznačný a srozumitelný zdroj informací o tom, zda zadavatel stanovením maximálních rozměrů omezil rozměry korpusů nabízených výrobků, tedy jejich rozměry bez případných výčnělků, madel, manometrů apod., nebo jejich celkový rozměr (tj. maximální hloubku) včetně případných výčnělků, madel, manometrů apod.

110.     Úřad tak s odkazem na všechny shora předestřené skutečnosti uzavírá, že zadavatel v šetřeném případě nedostál své zákonné povinnosti stanovit zadávací podmínky jednoznačným způsobem tak, aby z jejich obsahu byly všem potenciálním dodavatelům zcela zřejmé požadavky zadavatele a nároky jím kladené na zpracování nabídky, neboť v posuzované věci jsou zadávací podmínky veřejné zakázky postiženy vadou nejednoznačnosti spočívající v tom, že požadavek zadavatele na maximální rozměry u položek č. 116.1 – Elektrický varný kotel a č. 116.15 – Elektrický varný kotel není v textu zadávací dokumentace vymezen tak, aby míněný výklad, tj. že se jedná o maximální hloubku tzv. korpusů, tj. maximální hloubku bez případných výčnělků, madel, manometrů apod., bylo možné ze strany všech potenciálních dodavatelů jednoznačně identifikovat. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

 

K výroku II. tohoto rozhodnutí

111.     Navrhovatel v souvislosti s položkami č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot přílohy č. 4 zadávací dokumentace namítá, že zadavatel jejich technickou specifikaci opsal z popisu konkrétního zařízení, a to výrobku Alba RE 22, a že stanovené parametry vztahující se k předmětným položkám přílohy č. 4 zadávací dokumentace, konkrétně předepsané otáčky, rozměry a celkový příkon, ani přes stanovenou toleranci +- 10 % neumožňují dodání alternativních zařízení, jako např. výrobku SP-60 výrobce SPAR a výrobku RM 60H výrobce RM GASTRO.

112.     Úřad předně v obecné rovině uvádí, že zadavatelé jsou povinni stanovit zadávací podmínky tak, aby nedošlo ke zvýhodnění určitého okruhu dodavatelů, kteří dodávají konkrétní výrobky. Zadavatelé jsou rovněž povinni stanovit zadávací podmínky tak, aby nedošlo k eliminaci dodavatelů, kteří jsou objektivně schopni dostát požadavkům na předmět veřejné zakázky. Zadavatelé jsou povinni vymezit předmět veřejné zakázky přesně, úplně a srozumitelně, nicméně za použití natolik obecného popisu předmětu veřejné zakázky a technických podmínek, aby neodkazovali na určité identifikační znaky konkrétních dodavatelů, resp. výrobků. V rámci stanovení zadávacích podmínek jsou zadavatelé povinni postupovat v souladu se zásadami rovného zacházení a zákazu diskriminace, které jsou obecně uvedeny v § 6 odst. 2 zákona a ve vztahu k zadávacím podmínkám rozvinuty v § 36 odst. 1 zákona. Tyto zásady jsou dále konkretizovány v § 89 odst. 5 zákona, ze kterého vyplývá obecné pravidlo, že zadavatelé nesmí technické podmínky stanovit prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. Pokud by tedy použití odkazu ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků nevedlo, je možné ho využít, a to bez splnění dalších podmínek. K tomu předseda Úřadu v rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0153/2018/VZ-32251/2018/323/PBl ze dne 6. 11. 2018 uvedl, že se bude jednat o zcela výjimečné a specifické případy, protože v naprosté většině situací odkaz k omezení hospodářské soutěže povede, a proto ho nebude možné připustit, ledaže bude aplikována jedna ze dvou výjimek ze zákazu používání odkazů (podrobněji viz níže).

113.     Zadavatelé jsou tedy při přípravě technických podmínek povinni učinit veškeré kroky k tomu, aby se vyvarovali použití odkazů na určité výrobky. Zákon z tohoto jinak striktního zákazu připouští v § 89 odst. 5 a 6 výjimky, kdy lze odkaz použít. Konkrétně se jedná o situaci, kdy je to odůvodněno zvláštností předmětu veřejné zakázky (viz § 89 odst. 5 zákona), nebo pokud jiného stanovení technických podmínek není objektivně schopen, neboť by nebylo dostatečně přesné a srozumitelné (viz § 89 odst. 6 zákona)[2]. Předseda Úřadu pak např. ve výše citovaném rozhodnutí zdůrazňuje, že tyto výjimky je třeba vykládat restriktivně (tedy velmi přísně), a v případě, že zadavatel odkaz v zadávací dokumentaci použije, musí být schopen s ohledem na zásadu transparentnosti tento postup odůvodnit a doložit.

114.     Dle první výjimky, která je uvedena přímo v § 89 odst. 5 zákona, může zadavatel použít odkaz, kterým zvýhodní, resp. znevýhodní určité dodavatele nebo výrobky, je-li to „odůvodněno předmětem veřejné zakázky“. Jedná se o případy, kdy zadavatel odůvodněně prostřednictvím odkazu specifikuje své stávající vybavení, se kterým má být předmět veřejné zakázky kompatibilní (viz k tomu např. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 51/2007 – 134 ze dne 11. 12. 2009, který byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 30/2010 – 182 ze dne 16. 11. 2010), a dále o případy, kdy zadavatel odkáže na určitý výrobek, jehož pořízení má být teprve součástí předmětu smlouvy na plnění veřejné zakázky. Zadavatel tedy může – pokud je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky – stanovit, že dodavatelé jsou povinni dodat přesně ten výrobek, na který je v technických podmínkách odkázáno. Dodavatelé musí takový požadavek akceptovat a nemohou nabídnout rovnocenné řešení, resp. tato možnost ani nepřichází v úvahu, protože je z povahy věci vyloučena. Vzhledem k povinnosti zadavatelů dodržovat zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace uvedené v § 6 odst. 2 zákona a ve vztahu k zadávacím podmínkám rozvedené v ustanovení § 36 odst. 1 zákona, se bude jednat spíše o výjimečné situace, kdy bude zadavatel schopen použití odkazu odůvodnit právě zvláštností či specifiky předmětné veřejné zakázky; v podstatě půjde o situace, kdy je zadavatel schopen prokázat, že dodání jiného než odkazovaného výrobku objektivně nenaplní jeho oprávněné potřeby.

115.     Druhá výjimka ze zákazu používání odkazů, které omezují hospodářskou soutěž, je uvedena v § 89 odst. 6 zákona, podle něhož může zadavatel odkaz použít, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 zákona nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Platí tedy, že pouze ve výjimečných případech, kdy by prostřednictvím obecné specifikace nebylo možné vymezit předmět veřejné zakázky dostatečně přesně nebo srozumitelně, je v souladu s § 89 odst. 6 zákona dovoleno odkaz použít. V takovém případě je zadavatel povinen – u každého odkazu zvlášť – připustit možnost nabídnout rovnocenné řešení, neboť i kdyby se snad domníval, že obdobné řešení neexistuje, nemusí mít natolik detailní přehled o všech produktech jednotlivých výrobců na relevantním trhu. Úřad na tomto místě doplňuje, že pokud lze předmět veřejné zakázky vymezit dostatečně přesně a srozumitelně pouze prostřednictvím technických podmínek podle § 89 odst. 1 zákona, a zadavatel přesto v zadávacích podmínkách odkaz uvede, není pak relevantní, že u každého takového odkazu připustí možnost nabídnout rovnocenné řešení. Porušení zákona se totiž zadavatel dopustí již tím, že ačkoliv to předmět veřejné zakázky umožňoval, nevymezil jej pouze prostřednictvím technických podmínek ve smyslu 89 odst. 1 zákona, nýbrž za účelem jeho specifikace současně použil odkaz dle § 89 odst. 5 písm. a) nebo b) zákona (viz k tomu např. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 30/2010-53 ze dne 4. 8. 2011).

116.     Jak již Úřad uvedl výše, v posuzovaném případě jsou předmětem sporu požadavky zadavatele stanovené ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot přílohy č. 4 zadávací dokumentace, které zadavatel podle navrhovatele opsal z popisu konkrétního zařízení, a to výrobku Alba RE 22, přičemž předepsané otáčky, rozměry a celkový příkon, ani přes stanovenou toleranci +- 10 % neumožňují dodání alternativních zařízení jako např. výrobku SP-60 výrobce SPAR a výrobku RM 60H výrobce RM GASTRO.

117.     Úřad předně konstatuje, že v rámci předmětných zadávacích podmínek, tj. v rámci požadavků zadavatele stanovených ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot přílohy č. 4 zadávací dokumentace není uveden přímý odkaz na určitého dodavatele nebo výrobek, neboť popis požadavků zadavatele sestává z výčtu konkrétních parametrů (viz k tomu bod 94 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

118.     Současně Úřad ověřil, že parametry uvedené zadavatelem v popisu předmětných položek odpovídají parametrům uvedeným v produktovém listu výrobku RE 22 (šlehací a hnětací stroj) s tím, že v popisu předmětných položek zadavatel připouští toleranci exaktních hodnot +- 10%.

119.     Úřad proto za účelem zjištění relevantních skutkových okolností určil zadavateli lhůtu ke sdělení, které konkrétní výrobky na trhu podle něj splňují jím stanovené požadavky vymezené v příloze č. 4 zadávací dokumentace mj. ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot.

120.     Zadavatel ve své odpovědi Úřadu mj. sdělil, že jím stanovené požadavky vymezené v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot splňuje výrobek RE 22 výrobce Alba a výrobek RG 22 výrobce EUROPA GROUP, přičemž přílohou své odpovědi učinil mj. dokument označený jako „Návod na instalaci, obsluhu a údržbu“ pro výrobek „Multifunkční gastro robot EG22“. Vzhledem k uvedenému rozporu, kdy není zřejmé, který konkrétní výrobek výrobce EUROPA GROUP zadavatel zamýšlel ve své odpovědi označit jako výrobek splňující jeho požadavky, tedy zda se jedná o výrobek „EUROPA GROUP RG 22“ či „Multifunkční gastro robot EG22“, určil Úřad zadavateli lhůtu ke sdělení, v rámci kterého měl tento rozpor objasnit. Zadavatel následně Úřadu sdělil, že jako výrobek splňující jím stanovené požadavky v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot zamýšlel uvést výrobek EG 22 výrobce EUROPA GROUP. Z odpovědí, které Úřad od zadavatele obdržel, tedy vyplývá, že dle jeho názoru na trhu existují celkem 2 výrobky splňující jeho požadavky stanovené v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot, a to výrobek RE 22 výrobce Alba a výrobek EG 22 výrobce EUROPA GROUP.

121.     Úřad na tomto místě uvádí, že z veřejně dostupných zdrojů[3] ověřil, že univerzální šlehací a hnětací stroj RE 22 vyráběný dříve společností Alba Hořovice (IČO 00176273) je v současné době vyráběn společností ALTESE, s.r.o., IČO 05066409, se sídlem Slavíčkova 93/11, 160 00 Praha 6, která převzala výrobní technologii společnosti Hofmann a spol. s r.o. a tím i možnost výroby sortimentu dříve dodávaného pod značkou Alba Hořovice. Z uvedeného je tak zřejmé, že není rozhodné, zda je dodavateli nabízen výrobek RE 22 od výrobce Alba či ALTESE, neboť se jedná o totožný výrobek a rozdíl je pouze v čase jeho výroby.

122.     Za účelem ověření, zda výrobek EG 22 výrobce EUROPA GROUP skutečně splňuje požadavky zadavatele stanovené v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot, se Úřad s žádostí o potvrzení této skutečnosti obrátil na výrobce předmětného výrobku, tj. na výrobce EUROPA GROUP. Jelikož výrobce EUROPA GROUP nereagoval ani na opakovanou žádost Úřadu o potvrzení předmětné skutečnosti, určil Úřad navrhovateli lhůtu ke sdělení, které konkrétní požadavky zadavatele stanovené v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot podle něj výrobek EG 22 výrobce EUROPA GROUP nesplňuje. Navrhovatel Úřadu mj. sdělil, že se v případě výrobku EG 22 nejedná o výrobek výrobce EUROPA GROUP, nýbrž o výrobek výrobce Alba, přičemž výrobce EUROPA GROUP pouze repasuje použité výrobky RE 22 výrobce Alba, které rovněž jako repasované, resp. po generální opravě, prezentuje. Z webových stránek výrobce EUROPA GROUP[4] Úřad ověřil, že obchodní činnost výrobce EUROPA GROUP skutečně sestává mj. z repasování výrobků RE 22 výrobce Alba a jejich prodeje, přičemž z jeho webových stránek je zjevné, že jiné výrobky nenabízí. Úřad na tomto místě uvádí, že zadavatel v čl. 1. „Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky“, odst. 1.2 „Popis předmětu veřejné zakázky“, zadávací dokumentace mj. stanovil, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka „nového, nepoužitého, plně funkčního a kompletního vybavení“. S ohledem na shora uvedené skutečnosti lze jednoznačně dospět k závěru, že ačkoliv je výrobek EG 22 výrobce EUROPA GROUP eventuálně způsobilý splnit požadavky zadavatele stanovené v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot, nesplňuje požadavek zadavatele na dodávku nového a nepoužitého vybavení. V důsledku této skutečnosti se počet výrobků splňujících požadavky zadavatele zúžil z původních 2 výrobků na jeden, a sice výrobek RE 22 výrobce Alba. Pro úplnost Úřad uvádí, že k výrobkům, které navrhovatel v návrhu a ve svém vyjádření ze dne 25. 11. 2021 označuje jako alternativy, jejichž dodání nebylo umožněno v důsledku stanovení požadavků zadavatele, tj. k výrobku SP-60 výrobce SPAR a k výrobku RM 60H výrobce RM GASTRO, se zadavatel vyjádřil ve svém vyjádření ze dne 17. 1. 2022, v rámci kterého mj. uvádí, že tyto výrobky nesplňují jím stanovené požadavky nejen v rozporovaných parametrech, tedy předepsaných otáčkách, rozměrech a celkovém příkonu, ale i v dalších požadavcích. Konkrétně zadavatel uvádí požadavek na elektrické ovládání stroje pomocí tlačítek rychlostí a STOP tlačítka a požadavek na spouštění a zvedání kotlíku na boční straně převodovky – motorický zdvih. Stanovení těchto požadavků zadavatel ve svém vyjádření stručně zdůvodňuje, přičemž Úřad toto zdůvodnění považuje za zcela logické a opodstatněné. V této souvislosti Úřad konstatuje, že navrhovatelem uváděné alternativní výrobky nesplňují požadavky zadavatele stanovené v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot ve více parametrech, tj. i v parametrech, které navrhovatel nerozporuje. Nelze se tak ztotožnit s tvrzením navrhovatele, že možnost dodání jím uváděných alternativních výrobků byla znemožněna v důsledku stanovení požadavku na předepsané otáčky, celkový rozměr a příkon.

123.     [… OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ – IDENTIFIKOVÁNÍ NABÍZENÉHO PLNĚNÍ…]

124.     S ohledem na vše shora uvedené Úřad shrnuje, že zadavatel v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot stanovil své požadavky natolik konkrétní způsobem, že tyto vedly k možnosti dodání jediného výrobku, a to výrobku RE 22 výrobce ALTESE (dříve výrobek RE 22 výrobce Alba), a to i přes stanovenou povolenou toleranci +- 10 % ve vztahu k parametrům představujícím exaktní hodnoty. Sám zadavatel ostatně uvádí, že při stanovení požadovaných parametrů vyšel z parametrů konkrétního přístroje a připustil, že si není vědom existence jiného výrobku, který by stanovené parametry naplňoval. S ohledem na tuto skutečnost se pak zadavatelem stanovená povolená tolerance nutně jeví jako stanovená „na oko“. V návaznosti na shora uvedené Úřad ve vztahu k argumentaci zadavatele, že technické podmínky veřejné zakázka stanovil s ohledem na relevantní trh tak, aby umožnil co nejširší hospodářskou soutěž, přičemž dbal na to, aby na trhu existovalo několik dodavatelů schopných splnit jeho požadavky, za účelem čehož vždy důkladně zkoumal, zda na trhu existují alespoň dva takoví dodavatelé, odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 29 Af 53/2019-70 ze dne 30. 9. 2021, z nějž mj. vyplývá, že zadávací podmínky by „měly být koncipovány tak, aby byla zaručena spravedlivá soutěž dodavatelů schopných realizovat veřejnou zakázku, ale také aby plnění veřejné zakázky dle zadávacích podmínek bylo způsobilé naplnit potřeby a legitimní očekávání zadavatele. Z povahy věci by nebylo spravedlivé na zadavateli požadovat, aby zadávací podmínky měly vždy na všechny dodavatele stejný dopad. Zadavatel je proto oprávněn stanovit i takové zadávací podmínky, vyloučena určitá skupina dodavatelů na trhu z možnosti ucházet se o veřejnou zakázku (typicky se jedná o podmínky kvalifikace). Zadavatel tak může omezit hospodářskou soutěž o veřejnou zakázku prostřednictvím zadávacích podmínek, ale musí unést důkazní břemeno, že se nejedná o bezdůvodnou překážku v hospodářské soutěži dodavatelů o veřejnou zakázku, resp. že se nejedná o bezdůvodné přímé či nepřímé konkurenční zvýhodnění (protežování) určitého dodavatele či skupiny dodavatelů stanovenými zadávacími podmínkami.“. Zadavatel však v posuzovaném případě důkazní břemeno ve smyslu citovaného rozsudku neunesl, když svou argumentaci týkající se nezbytnosti stanovených technických podmínek (zejména pak ve vztahu k požadovaným rozměrům, otáčkám a celkovému příkonu), ponechal pouze v rovině dosti obecných tvrzení, příp. se k některým parametrům vůbec nevyjádřil, neboť z dokumentace o zadávacím řízení, kterou Úřad od zadavatele obdržel, ani z dokumentů předložených Úřadu v průběhu správního řízení, nezbytnost dodání konkrétního výrobku nevyplývá. Zadavatel ani přes opakované výzvy Úřadu (viz výrok VI. usnesení č. j. ÚOHS-41955/2021/523/JHl ze dne 9. 12. 2021 a usnesení č. j. ÚOHS-01086/2022/523 ze dne 11. 1. 2022) nepředložil konkrétní argumentaci ani neoznačil důkazy na podporu svých tvrzení, když ve svém vyjádření ze dne 14. 12. 2021, kterým reagoval na první z citovaných usnesení, ve vztahu k požadovaným rozměrům předložil v podstatě obecnou argumentaci, že při jejich stanovení zohlednil normy, podzákonné předpisy a oborové standardy, které musí dodržet, a současně dbal na existenci více dodavatelů schopných splnit jeho požadavky. Ve vyjádření ze dne 17. 1. 2022, kterým zadavatel reagoval na druhé z citovaných usnesení, se zadavatel zabýval především dalšími parametry, které dle něj navrhovatelem uváděné alternativní výrobky nesplňují. Ve vztahu k požadovaným rozměrům, otáčkám a celkovému příkonu zadavatel uvedl, že při jejich stanovení vycházel z parametrů výrobků běžně dostupných na trhu. K nezbytnosti stanovení požadovaných otáček a celkového příkonu, tj. k nezbytnosti stanovit požadavky na tyto parametry jako takové, se však zadavatel vůbec nevyjádřil a ani své požadavky na rozměry zařízení nijak více neodůvodnil.Zadavatel tak stanovením požadavků uvedených v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot natolik konkrétním způsobem, že tyto umožňují dodání jediného výrobku, a sice výrobku RE 22 výrobce ALTESE (dříve výrobce Alba), na tento výrobek nepřímo odkázal, k čemuž se v podstatě sám přiznává, když uvádí, že při stanovení svých požadavků vycházel „z reality na relevantním trhu“, v souvislosti s čímž odkazuje na výrobek RE 22 výrobce Alba a výrobek EG 22 výrobce EUROPA GROUP, přičemž Úřad již výše dovodil, že se jedná týž výrobek.

125.     Nadto Úřad uvádí, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a vybavení do stravovacího provozu, tedy plnění, které ze své podstaty nelze považovat za natolik specifické či jedinečné, aby bylo zapotřebí předmět veřejné zakázky, resp. požadavky zadavatele na něj stanovit prostřednictvím nepřímého odkazu na konkrétní výrobek konkrétního výrobce. Současně Úřad uvádí, že vybavení stravovacího provozu představují typizované výrobky, které lze jednoduše popsat pomocí parametrů, které tyto výrobky mají splňovat. Tím, že zadavatel v rámci přílohy č. 4 zadávací dokumentace popsal předmět plnění veřejné zakázky pomocí obecných technických specifikací, tedy stanovením požadavků na konkrétní parametry, jasně prokázal, že vlastnosti předmětu veřejné zakázky skutečně lze popsat dostatečně srozumitelně a přesně i popisem bez uvedení přímých odkazů na konkrétní výrobky. Na posuzovaný případ proto nelze aplikovat výjimky pro použití odkazu vyplývající z § 86 odst. 5 a 6 zákona, neboť použití odkazu není odůvodněno předmětem veřejné zakázky, který lze současně dostatečně přesně a srozumitelně popsat stanovením technických podmínek.

126.     Nelze tak než konstatovat, že zadavatel stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu s § 89 odst. 5 a 6 zákona, když zvýhodnil určité dodavatele a výrobky tím, že stanovil technické podmínky prostřednictvím nepřímých odkazů na určité výrobky, když v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot specifikoval své požadavky natolik konkrétním způsobem, že tyto umožnují dodání jediného výrobku, a to výrobku RE 22 výrobce ALTESE, resp. Alba Hořovice, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K dalším namítaným skutečnostem

127.     Navrhovatel v návrhu namítá několik dalších případných pochybení, kterých se měl zadavatel v zadávacím řízení dopustit. Úřad v této souvislosti konstatuje, že považuje za nadbytečné zabývat se ostatními námitkami navrhovatele, které směřují proti zadávacím podmínkám a proti způsobu, jakým se zadavatel v rozhodnutí o námitkách vypořádal, resp. nevypořádal s námitkami navrhovatele, neboť má za to, že šetření dalších skutečností uvedených v návrhu by nemohlo mít na rozhodnutí Úřadu vliv. Úřad rovněž uvádí, že s ohledem na to, že považuje nadbytečné zabývat se dalšími namítanými skutečnostmi, považuje také za nadbytečné zabývat se tvrzením zadavatele o tom, že námitka navrhovatele týkající se neprodloužení lhůty pro podání nabídek byla podána opožděně. Úřad tak postupuje v souladu s ustálenou rozhodovací praxí, z níž lze vyvodit, že zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod. Takový postup v rámci přezkumu je nejen v souladu s rozhodovací praxí Úřadu a správních soudů, ale je též v souladu se zásadou procesní ekonomie. Je neúčelné, aby se Úřad věcně zabýval všemi důvody pro uložení nápravného opatření a k prokázání či vyvrácení jejich existence prováděl rozsáhlé dokazování, jež neúměrně zatíží účastníky řízení i Úřad a případně též nedůvodně pozdrží průběh správního řízení. Pokud tedy Úřad dospěje k závěru, že alespoň jeden důvod pro uložení nápravného opatření existoval, je zkoumání existence dalších důvodů nadbytečné. I kdyby totiž existence ostatních důvodů pro uložení nápravného opatření byla vyvrácena, popř. potvrzena, nemohla by tato skutečnost nic změnit na tom, že zadavatel stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu se zákonem, a je tudíž nezbytné uložit nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení.

K výroku III. tohoto rozhodnutí – uložení nápravného opatření

128.     Podle § 263 odst. 3 zákona stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem, Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení.

129.     Z citovaného ustanovení je zřejmé, že v případě, že jsou zadávací podmínky stanoveny v rozporu se zákonem, není v dané situaci možné k dosažení nápravy protiprávního stavu uložit jiné nápravné opatření než nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení.

130.     Úřad ve výroku I. tohoto rozhodnutí konstatoval, že zadavatel stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona ve spojení se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, když v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 116.1 – Elektrický varný kotel a č. 116.15 – Elektrický varný kotel uvedeným v předmětné příloze zadávací dokumentace stanovil požadavek na jejich maximální rozměry, konkrétně hloubku, aniž by uvedl, zda se jedná o maximální hloubku tzv. korpusů, tj. maximální hloubku bez případných výčnělků, madel, manometrů apod., nebo maximální hloubku včetně případných výčnělků, madel, manometrů apod., čímž učinil zadávací podmínky veřejné zakázky nejednoznačnými. Ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že zadavatel stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu s ustanovením § 89 odst. 5 a 6 zákona, když zvýhodnil určité dodavatele a výrobky tím, že stanovil technické podmínky prostřednictvím nepřímých odkazů na určité výrobky, když v příloze č. 4 zadávací dokumentace ve vztahu k položkám č. 117.7 – Univerzální kuchyňský robot, č. 118.7 – Univerzální kuchyňský robot a č. 237.8 – Univerzální kuchyňský robot specifikoval své požadavky natolik konkrétním způsobem, že tyto umožnují dodání jediného výrobku, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky.

131.     Vzhledem k tomu, že došlo k naplnění podmínky dle § 263 odst. 3 zákona, je Úřad povinen rozhodnout o uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad o uložení nápravného opatření tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí – zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

132.     Podle ustanovení § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

133.     Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy [s důsledky zastavení správního řízení dle § 257 písm. j) zákona] ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

134.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku III. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení, zakázal zároveň ve výroku IV. tohoto rozhodnutí zadavateli uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku v předmětném zadávacím řízení, a to až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0378/2021/VZ.

K výroku V. tohoto rozhodnutí – povinnost uhradit náklady řízení

135.     Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

136.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku III. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

137.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2021000378.

K výroku VI. tohoto rozhodnutí – zastavení části správního řízení

138.     Úřad uvádí, že žádost navrhovatele ve věci uložení povinnosti zadavateli nahradit navrhovateli náklady řízení, které mu vznikly v souvislosti s jeho postavením účastníka vedeného správního řízení, obdržel dne 2. 9. 2021 jakožto součást návrhu.

139.     Ustanovení § 1 odst. 2 správního řádu zakotvuje obecné procesní pravidlo, podle kterého se správní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jiný postup.

140.     Pokud jde o správní řízení vedená Úřadem ve věci dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem, je zvláštním zákonem ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 správního řádu zákon o zadávání veřejných zakázek. Vlastní procesní postup ohledně náhrady nákladů řízení, jež by vznikly účastníkům správního řízení, však zákon neobsahuje. Zákon v souvislosti s náklady řízení upravuje pouze povinnost Úřadu učinit součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (ust. § 266 odst. 1 zákona). Tyto náklady řízení se pak platí paušální částkou stanovenou vyhláškou (tj. ve výši 30 000,- v souladu s § 1 vyhlášky), přičemž se jedná o paušální náhradu nákladů, které vznikly správnímu orgánu. V případě posuzování obsahu žádosti navrhovatele ze dne 2. 9. 2021 je tedy Úřad povinen se řídit obecnou právní úpravou obsaženou ve správním řádu, jelikož právní úprava zvláštní nikterak neupravuje otázku uložení povinnosti nahradit náklady řízení vzniklé některému z jeho účastníků.

141.     V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 správního řádu pak platí, že si správní orgán (nebo dotčený orgán) a účastník nesou své náklady, nestanoví-li zákon jinak. Na daný případ nedopadá žádný zákon, resp. žádná právní norma (a to ani správní řád, ani zákon), která by stanovila, že účastník správního řízení nenese své náklady. Ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele tak platí, že jeho účastníci si své náklady nesou vždy sami.

142.     Úřad konstatuje, že žádost lze považovat za zjevně právně nepřípustnou zejména tehdy, jestliže právní úprava neumožňuje, aby takové žádosti mohl správní orgán vyhovět. Vzhledem k tomu, že navrhovatel v rámci podaného návrhu podal k Úřadu žádost, ve které se domáhal, aby bylo rozhodnuto o uložení povinnosti zadavatele nahradit navrhovateli náklady řízení, které mu vznikly v souvislosti s jeho postavením účastníka vedeného správního řízení, je zřejmé, že stávající právní úprava neumožňuje, aby Úřad žádosti navrhovatele vyhověl. Úřad tedy i bez dalšího dokazování již ze samotné žádosti seznal, že jí vyhovět nelze, pročež nezbývá než uzavřít, že se v posuzovaném případě jedná o žádost zjevně právně nepřípustnou ve smyslu ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu.

143.     Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VI. tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I., II., III. a V. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku IV. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad podaný proti výroku VI. tohoto rozhodnutí nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

2.             Multi CZ s.r.o., Anenská 1715, 530 02 Pardubice

2.

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Zadavatel se dopustil zjevného písařského pochybení, když namísto § 36 odst. 3 zákona uvedl § 35 odst. 3 zákona.

[2] viz k tomu např. rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0187/2017/VZ-01526/2018/322/AHo ze dne 17. 1. 2018

[3] Viz https://alba-horovice.cz/?i=268/o-firme

[4] Dostupné zde: https://www.eg22.cz/

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz