číslo jednací: 06669/2022/500
spisová značka: S0655/2021/VZ

Instance I.
Věc INVALIDOVNA PRAHA - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ ÚR, SP, ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE V ÚROVNI DPS, PROJEKTU INTERIÉRŮ A VÝKON ČINNOSTI AD
Účastníci
 1. Národní památkový ústav
 2. DigiTry Art Technologies s.r.o.
 3. AFRY CZ s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 10. 3. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 548 KB

Spisová značka: ÚOHS-S0655/2021/VZ

Číslo jednací: ÚOHS-06669/2022/500

 

Brno: 22. 2. 2022

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17. 12. 2021 na návrh ze dne 12. 12. 2021, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Národní památkový ústav, IČO 75032333, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana,
 • navrhovatel – společníci společnosti „DigiTry+AFRY CZ“

o   DigiTry Art Technologies s.r.o., IČO 01930249, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 17. 12. 2021 Mgr. Zuzanou Dohnalovou, advokátkou, ev. č. ČAK 11320, se sídlem K Dolům 1924/42, 143 00 Praha 4,

o   AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupena na základě „Smlouvy o společnosti“ ze dne 30. 7. 2021 společností DigiTry Art Technologies s.r.o., IČO 01930249, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8,

sdruženi za účelem získání veřejné zakázky na základě „Smlouvy o společnosti“ ze dne 30. 7. 2021,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „INVALIDOVNA PRAHA - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ ÚR, SP, ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE V ÚROVNI DPS, PROJEKTU INTERIÉRŮ A VÝKON ČINNOSTI AD“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 5. 2021 pod ev. č. zakázky Z2020-041345, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 087-225348, ve znění pozdějších oprav,

rozhodl takto:

I.                    

Správní řízení vedené ve věci návrhu navrhovatelespolečníků společnosti „DigiTry+AFRY CZ“ DigiTry Art Technologies s.r.o., IČO 01930249, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, a AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, sdružených za účelem získání veřejné zakázky na základě „Smlouvy o společnosti“ ze dne 30. 7. 2021 – ze dne 12. 12. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Národní památkový ústav, IČO 75032333, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana – učiněných při zadávání veřejné zakázky „INVALIDOVNA PRAHA - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ ÚR, SP, ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE V ÚROVNI DPS, PROJEKTU INTERIÉRŮ A VÝKON ČINNOSTI AD“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 5. 2021 pod ev. č. zakázky Z2020-041345, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 087-225348, ve znění pozdějších oprav, se v části týkající se údajně chybného posouzení splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, cit. navrhovatelem ve vztahu k referenční zakázce s názvem „Rekonstrukce areálu vinařství v Liběchově“, v jejíž souvislosti cit. navrhovatel v návrhu zmiňuje, resp. doplňuje i realizaci budovy č. p. 52 na pozemku parc. č. st. 83/1 v k. ú. Liběchov, podle § 257 písm. h) cit. zákona zastavuje, neboť návrhu v této části nepředcházely řádně a včas podané námitky.

II.                  

Zadavatel – Národní památkový ústav, IČO 75032333, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „INVALIDOVNA PRAHA - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ ÚR, SP, ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE V ÚROVNI DPS, PROJEKTU INTERIÉRŮ A VÝKON ČINNOSTI AD“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 5. 2021 pod ev. č. zakázky Z2020-041345, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 087-225348, ve znění pozdějších oprav, pravidla stanovená v ustanovení § 48 odst. 1 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně nedodržel zásadu transparentnosti zakotvenou v ust. § 6 odst. 1 cit. zákona, když „Rozhodnutím a oznámením o vyloučení účastníka“ ze dne 15. 11. 2021 vyloučil navrhovatelespolečníky společnosti „DigiTry+AFRY CZ“ DigiTry Art Technologies s.r.o., IČO 01930249, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, a AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, sdružené za účelem získání veřejné zakázky na základě „Smlouvy o společnosti“ ze dne 30. 7. 2021 – z další účasti v zadávacím řízení z důvodu, že nesplnil zadavatelem požadovaná kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b), c) a d) cit. zákona stanovená v bodě 4.3. zadávací dokumentace ze dne 30. 4. 2021, aniž by tomu svědčily skutečnosti uvedené v cit. „Rozhodnutí a oznámení o vyloučení účastníka“, přičemž uvedený postup mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

III.               

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavateleNárodní památkový ústav, IČO 75032333, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana – uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší „Rozhodnutí a oznámení o vyloučení účastníka“ ze dne 15. 11. 2021, kterým cit. zadavatel vyloučil navrhovatele – společníky společnosti „DigiTry+AFRY CZ“ DigiTry Art Technologies s.r.o., IČO 01930249, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, a AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, sdružené za účelem získání veřejné zakázky na základě „Smlouvy o společnosti“ ze dne 30. 7. 2021 – z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „INVALIDOVNA PRAHA - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ ÚR, SP, ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE V ÚROVNI DPS, PROJEKTU INTERIÉRŮ A VÝKON ČINNOSTI AD“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 5. 2021 pod ev. č. zakázky Z2020-041345, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 087-225348, ve znění pozdějších oprav, a všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na cit. veřejnou zakázku.

IV.               

Zadavateli – Národní památkový ústav, IČO 75032333, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0655/2021/VZ ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „INVALIDOVNA PRAHA - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ ÚR, SP, ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE V ÚROVNI DPS, PROJEKTU INTERIÉRŮ A VÝKON ČINNOSTI AD“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 5. 2021 pod ev. č. zakázky Z2020-041345, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 087-225348, ve znění pozdějších oprav.

V.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli Národní památkový ústav, IČO 75032333, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana – ukládá povinnost

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Národní památkový ústav[1], IČO 75032333, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana (dále jen „zadavatel“ nebo „NPÚ“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil podle § 56 odst. 1 zákona dne 30. 4. 2021 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „INVALIDOVNA PRAHA - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ ÚR, SP, ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE V ÚROVNI DPS, PROJEKTU INTERIÉRŮ A VÝKON ČINNOSTI AD“, přičemž toto oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 5. 2021 pod ev. č. zakázky Z2020-041345, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 087-225348, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Předmětem veřejné zakázky je dle bodu 2.2. „Předmět veřejné zakázky“ zadávací dokumentace ze dne 30. 4. 2021 (dále jen „zadávací dokumentace“) „vyhotovení projektové dokumentace k projektu, jehož předmětem bude celková obnova objektu Invalidovny (…) a výstavba nového objektu, která se stane součástí celku. V rámci požadované dokumentace dojde ke zpracování dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby, získání všech potřebných stanovisek a veřejnoprávní projednání rozhodnutí o umístění stavby včetně získání pravomocného rozhodnutí, vyhotovení dokumentace pro stavební povolení, získání všech potřebných stanovisek a veřejnoprávní projednání rozhodnutí o vydání stavebního povolení včetně získání pravomocného rozhodnutí, projekt interiérů, vyhotovení dokumentace pro veřejnou soutěž na výběr zhotovitele díla v rozsahu realizační dokumentace (RDS), včetně položkového výkazu výměr a výkazu výměr bez ocenění (slepý rozpočet). Položkové ocenění a výkaz výměr bez ocenění se týká i projektu interiérů, který bude součástí projektové dokumentace a předmětem zadávacího řízení na zhotovitele díla. Součástí předmětu díla je také výkon činnosti autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby.“

3.             Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí dle bodu 3. „PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ zadávací dokumentace 80 000 000,- Kč bez DPH.

4.             V bodě 8.1. „Lhůta a způsob pro podání nabídek“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 14. 6. 2021, 10:00 hod., kterou následně prodloužil až do 2. 8. 2021, 10:00 hod., jak vyplývá z formuláře „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 6. 2021.

5.             Z protokolu o otevírání nabídek ze dne 2. 8. 2021 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 4 nabídky, mezi nimi i nabídku navrhovatele – společníků společnosti „DigiTry + AFRY CZ“

 • DigiTry Art Technologies s.r.o., IČO 01930249, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „společnost DigiTry Art Technologies s.r.o.“), ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 17. 12. 2021 Mgr. Zuzanou Dohnalovou, advokátkou, ev. č. ČAK 11320, se sídlem K Dolům 1924/42, 143 00 Praha 4,
 • AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupena na základě „Smlouvy o společnosti“ ze dne 30. 7. 2021 (dále jen „smlouva o společnosti“) společností DigiTry Art Technologies s.r.o.,

sdružených za účelem získání veřejné zakázky na základě smlouvy o společnosti (dále jen „navrhovatel“).

6.             Žádostí ze dne 16. 8. 2021 zadavatel ve smyslu § 46 odst. 1 zákona vyzval navrhovatele k objasnění nebo doplnění nabídky (dále jen „žádost ze dne 16. 8. 2021“), na kterou navrhovatel reagoval objasněním nabídky ze dne 18. 8. 2021 (dále jen „objasnění ze dne 18. 8. 2021“).

7.             Žádostí ze dne 6. 9. 2021 zadavatel ve smyslu § 46 odst. 1 zákona vyzval navrhovatele k objasnění nebo doplnění nabídky, na kterou navrhovatel reagoval objasněním nabídky ze dne 8. 9. 2021 (dále jen „objasnění ze dne 8. 9. 2021“).

8.             Dne 11. 10. 2021 zadavatel rozhodl o výběru nejvýhodnější nabídky, kterou se stala nabídka navrhovatele (dále jen „oznámení o výběru“).

9.             Dne 18. 10. 2021 obdržel zadavatel námitky proti výběru nejvýhodnější nabídky (dále jen „námitky ze dne 18. 10. 2021“).

10.         V návaznosti na námitky ze dne 18. 10. 2021 zadavatel téhož dne vyzval navrhovatele k doložení dalších dokladů, z nichž bude zřejmé splnění technické kvalifikace navrhovatelem (dále jen „žádost ze dne 18. 10. 2021“). Navrhovatel na předmětnou žádost reagoval objasněním nabídky ze dne 20. 10. 2021 (dále jen „objasnění ze dne 20. 10. 2021“).

11.         Dne 26. 10. 2021 obdržel zadavatel další námitky proti výběru nejvýhodnější nabídky (dále jen „námitky ze dne 26. 10. 2021“).

12.         V návaznosti na námitky ze dne 26. 10. 2021 zadavatel dne 29. 10. 2021 vyzval navrhovatele k doložení dalších dokladů, z nichž bude zřejmé splnění technické kvalifikace navrhovatelem (dále jen „žádost ze dne 29. 10. 2021“). Navrhovatel na předmětnou žádost reagoval objasněním nabídky ze dne 1. 11. 2021 (dále jen „objasnění ze dne 1. 11. 2021“).

13.         Rozhodnutím ze dne 15. 11. 2021 zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení (dále jen „rozhodnutí o vyloučení“), přičemž téhož dne odeslal oznámení o vyloučení navrhovateli.

14.         Dne 26. 11. 2021 navrhovatel podal proti svému vyloučení ze zadávacího řízení námitky z téhož dne (dále jen „námitky“), které zadavatel rozhodnutím ze dne 9. 12. 2021 odmítl (dále jen „rozhodnutí o námitkách“). Rozhodnutí o námitkách bylo odesláno navrhovateli téhož dne.

15.         Navrhovatel následně podal dne 17. 12. 2021 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 12. 12. 2021 (dále jen „návrh“).

II.             OBSAH NÁVRHU

16.         Navrhovatel v návrhu brojí proti svému vyloučení ze zadávacího řízení a proti rozhodnutí o námitkách. Zadavatel dle navrhovatele porušil ust. § 48 odst. 1 zákona, když vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení s odkazem na ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona, ačkoliv splnil zadávací podmínky. Dále navrhovatel namítá porušení zásady transparentnosti tím, že zadavatel vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení bez zákonného důvodu, čímž se jeho postup stal nekontrolovatelným. Ve vztahu k rozhodnutí o námitkách navrhovatel namítá porušení ust. § 245 odst. 1 zákona tím, že zadavatel námitkám částečně vyhověl, avšak nepřijal žádné opatření k nápravě ani neuvedl důvod, proč tak neučinil. Rozhodnutí o námitkách je tak dle navrhovatele vnitřně rozporné a nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost. Zadavatel se dle navrhovatele nevyjádřil ke všem námitkám a dále v rozhodnutí o námitkách formuloval nové důvody vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, čímž zbavil navrhovatele možnosti brojit proti těmto novým důvodům řádnými námitkami.

Ke splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

17.         Navrhovatel uvádí, že ve vztahu ke splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, konkrétně ve vztahu k požadavku zadavatele na doložení minimálně 1 zakázky, jež měla spočívat ve zpracování projektové dokumentace ve stupních[2] DUR, DSP a DPS k novostavbě budovy občanské vybavenosti ve výši investičních nákladů (rozpočtových nákladů na realizaci) alespoň 100 mil. Kč bez DPH, doložil v nabídce dvě referenční zakázky, a to zakázku „Rekonstrukce a dostavba Lapidária v areálu Výstaviště – Praha 7“ (dále jen „reference ,Lapidáriumʻ“) a „Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7 – projektové práce“ (dále jen „reference ,Průmyslový palácʻ“). Na základě výzvy dle § 46 zákona navrhovatel doplnil údaje o další referenci, a to „Polyfunkční objekt, Dolní Měcholupy“ (dále jen „reference ,Polyfunkční objekt Měcholupyʻ“).

K referenci „Lapidárium“

18.         Navrhovatel uvádí, že v nabídce výslovně vedl, že v rámci této reference zpracovával projektovou dokumentaci ve stupni DPS pro objednatele VPÚ DECO Praha a.s., a dokumentaci ve stupni DUSP přímo pro investora – Hlavní město Praha. Navrhovatel poukazuje na to, že v námitkách řádně prokázal a doložil, že se předmět díla uvedené reference týkal i podkladové projektové dokumentace ve stupni DUR. Obdobně navrhovatel uvádí, že v námitkách doložil, že pochyby zadavatele ohledně zapojení navrhovatele do zpracování projektové dokumentace ve vztahu k objektu SO 200 byly prokazatelně nedůvodné, přičemž odkazuje na smlouvu o dílo s objednatelem VPÚ DECO Praha a.s., a referenční list.

19.         Navrhovatel dále cituje z rozhodnutí o námitkách, kde zadavatel uvedl, že předmětné části námitek vyhovuje. Na základě uvedeného navrhovatel dovozuje, že zadavatel předmětnou referenci uznal a potvrdil, že navrhovatel prokázal splnění kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona. Minimálně v této části je dle navrhovatele rozhodnutí o vyloučení chybné, resp. nezákonné.

20.         Ačkoliv zadavatel části námitek vyhověl, v rozhodnutí o námitkách dle navrhovatele „vyvolává dojem, že námitky byly zcela odmítnuty“. Dle názoru navrhovatele zadavatel porušil ust. § 245 zákona, neboť postup zadavatele je vnitřně rozporný a netransparentní.

21.         Navrhovatel uvádí, že „[s]oučástí rozhodnutí o námitkách stěžovatele je upozornění zadavatele na skutečnosti, které považuje za zarážející (…) a ze kterých dovozuje, že výroky stěžovatele neodpovídají skutečnosti, či že stěžovatel ,upravil předložené doklady tak, aby [] zadavatele, respektive hodnotící komisi, uvedl v omyl a mohl tak ovlivnit posouzení nabídekʻ“. Navrhovatel v této souvislosti cituje pasáž z objasnění ze dne 8. 9. 2021, ze kterého vyplývá, že Ing. H. se na akci podílel jako hlavní projektant realizačního týmu DigiTry Art Technologies, s.r.o., ačkoliv tato pozice není nikde v projektové dokumentaci výslovně uvedena. Fakt, že je v projektové dokumentaci na pozici hlavního projektanta uveden Ing. P. dle navrhovatele nekoliduje s vymezením skutečného působení Ing. H. Navrhovatel považuje za standardní, že jsou některé činnosti prováděny více osobami a tyto se v důsledku toho dublují.

K referenci „Průmyslový palác“

22.         Ve vztahu k této referenci navrhovatel uvádí, že zadavatel ji odmítl akceptovat s odůvodněním, že jejím předmětem není zpracování projektové dokumentace pro novostavbu občanské vybavenosti, což je však nesprávný závěr. Navrhovatel zastává názor, že již v námitkách podrobně popsal, že novostavbou je vytvoření tvarové repliky původního křídla ve smyslu zadavatelem citovaného územního rozhodnutí. Fakt, že jde o novostavbu, dle navrhovatele také vyplývá z výslovného uvedení této skutečnosti ve stavebním povolení stavebního úřadu Městské části Praha 7 dne 22. 7. 2019. Stejný závěr dle navrhovatele vyplývá i z vlastního textu projektové dokumentace.

23.         K tomu navrhovatel doplňuje, že je v zásadě možné, aby v rámci rekonstrukce došlo i k výstavbě novostavby, jak je tomu v případě levého křídla Průmyslového paláce, které v důsledku požáru zcela zaniklo. Dle názoru navrhovatele je pak irelevantní, zda na místě vznikne replika původní stavby nebo stavba jiná, neboť v obou případech se bude jednat o novostavbu. „Je totiž evidentní, že původní historickou stavbu levého křídla už nebude možné pouze rekonstruovat (když na místě ani zčásti není) či ji nějak obnovit do původní historické podoby při zachování původních materiálů či původních technik. Nepochybně půjde o zcela novou stavbu – novostavbu, při jejíž výstavbě budou použity nové, současné materiály, aktuální stavební postupy, aktuální technické normy apod.“

24.         Navrhovatel zastává názor, že pojem rekonstrukce není a priori protikladným k pojmu novostavba, pročež považuje veškerou argumentaci zadavatele ve vztahu k vymezení obsahu termínu rekonstrukce za irelevantní. Navrhovatel je přesvědčen, že tato reference zahrnovala zpracování projektové dokumentace pro novostavbu občanské vybavenosti a zadavatel byl povinen ji k prokázání splnění kvalifikace přijmout.

K referenci „Polyfunkční objekt Měcholupy“

25.         V této souvislosti navrhovatel uvádí, že na základě výzvy dle § 46 zákona doplnil z opatrnosti údaje o dalších referencích, které splňují požadavky zadavatele, přičemž zmiňuje referenci „Polyfunkční objekt Měcholupy“. K tomu navrhovatel poukazuje na to, že zadavatel nevzal tuto referenci v potaz, neboť byla doplněna v objasnění ze dne 8. 9. 2021 a vztahovala se pouze k osobě Ing. H. Zadavatel dle navrhovatele pomíjí fakt, že tuto referenci navrhovatel uvedl také v objasnění ze dne 1. 11. 2021, kde výslovně uvedl „[z] opatrnosti přikládáme i další referenční akce naší společnosti pro splnění technické kvalifikace a zároveň ve vztahu k Ing. H.[] – hlavnímu projektantovi“.

26.         Navrhovatel je přesvědčen, že tato reference odpovídá doplnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 2 zákona a zadavatel ji byl povinen při posuzování nabídky vzít v potaz, což neučinil.

Ke splnění kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

27.         Navrhovatel uvádí, že ve vztahu k prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona, tedy ve vztahu k hlavnímu projektantovi realizačního týmu, kterým má být Ing. H., doložil k prokázání požadavku na zkušenosti s alespoň 2 zakázkami realizovanými z pozice hlavního projektanta, které spočívaly ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS, jejichž předmětem byla obnova/rekonstrukce budovy zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR nebo objektu s obdobným stupněm památkové ochrany v ostatních zemích EU, případně zemích dle § 6 odst. 3 zákona ve výši investičních nákladů alespoň 100 mil. Kč bez DPH, referenční zakázky „Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Praha hlavní nádraží – I. etapa“ (dále jen „reference ,Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Prahaʻ“), „Dům s pečovatelskou službou na adrese K1“ (dále jen „reference ,Dům s pečovatelskou službou K1ʻ“), „Rekonstrukce areálu vinařství v Liběchově“ (dále jen „reference ,Vinařství Liběchovʻ“) a „Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8“ (dále jen „reference ,Objekt Hybernskáʻ“).

28.         Navrhovatel konstatuje, že zadavatel akceptoval referenci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha“. Navrhovatel dále připouští, že účast Ing. H. na referenci „Dům s pečovatelskou službou K1“ může být sporná.

K referenci „Vinařství Liběchov“

29.         Navrhovatel uvádí, že předmětem této reference byla aktualizace projektové dokumentace ve stupni DUSP + DPS na základě změny zadání ze strany objednatele i změny požadované technologie, a to ve vztahu k celému areálu vinařství v Liběchově. Navrhovatel pokračuje, že areál zahrnuje několik objektů, z nichž některé jsou nemovitou kulturní památkou. Zakázka však zahrnuje i objekty, které nejsou památkově chráněné, avšak tato část neodpovídá zadávacím podmínkám, proto investiční náklady této části nebyly pro účely podání nabídky zahrnuty.

30.         Navrhovatel nesouhlasí s tím, že by dům č. p. 28 na st. p. 44/1 v katastrálním území Liběchov byl jedinou budovou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek v rámci vinařství v Liběchově, neboť další budovou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, jíž se reference týká, je budova č. p. 52 na pozemku p. č. 83/1 v katastrálním území Liběchov. Navrhovatel souhlasí, že dům na pozemku p. č. 44/2 není kulturní památkou, chráněn je pouze pozemek st. p. č. 44/2. Navrhovatel uvádí, že zadavatel odmítá referenci uznat, ačkoliv byla nepochybně řádně dokončena a předána objednateli, což navrhovatel doložil mj. předávacím protokolem.

31.         Navrhovatel ve vztahu k zadavatelem odkazované povinnosti dle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči uvádí, že tato povinnost je stanovena vlastníkovi kulturní památky, nikoliv zhotoviteli projektové dokumentace. Navrhovatel poukazuje na to, že z příslušného ustanovení nevyplývá, že by byl vlastník nemovitosti povinen vyžádat si příslušné stanovisko obecního úřadu s rozšířenou působností před zahájením nebo před dokončením souvisejících projektových prací. Navrhovatel doplňuje, že pokud je mu známo, vlastník předmětných nemovitostí příslušné práce dosud nezapočal.

32.         Ve vztahu k zadavatelem odkazovanému ust. § 14 odst. 7 zákona o státní památkové péči navrhovatel uvádí, že z předmětného ustanovení vyplývá, že písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče sloužící jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu s rozšířenou působností musí být vydáno až po dokončení projektové dokumentace, tedy toto stanovisko dle navrhovatele nemůže být chápáno jako nezbytná podmínka pro její řádné dokončení. Fakt, že pro řádně dokončenou projektovou dokumentaci nebyla dosud podána žádost o vydání předmětného písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče, není dle navrhovatele vadou projektové dokumentace a objednateli nic nebrání kdykoliv v budoucnu příslušné žádosti podat.

33.         Navrhovatel je přesvědčen, že projektová dokumentace plně respektuje zájmy státní památkové péče a jde o dokumentaci řádně dokončenou a předanou objednateli. Navrhovatel uvádí, že ve vztahu k budově č. p. 52 projektové práce mění (aktualizují) projektovou dokumentaci, pro kterou bylo vydáno jak písemné vyjádření, tak stavební povolení. Navrhovatel i objednatel tak dle názoru navrhovatele v souvislosti s referenční zakázkou postupovali a postupují zcela v souladu s právními předpisy.

34.         Navrhovatel ve vztahu k předmětné referenci cituje pasáž z námitek, přičemž uvádí, že těmi se zadavatel v rozhodnutí o námitkách vůbec nezabýval, pročež není zřejmé, zda jim v tomto rozsahu vyhověl či nikoliv.

35.         Navrhovatel akcentuje, že jeho postup i postup objednatele referenční zakázky je zcela běžný včetně obstarávání písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče až po předání dokumentace v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. Navrhovatel přikládá podklady k veřejné zakázce zadavatele Správa železnic, státní organizace, přičemž uvádí, že je v případě potřeby připraven doložit Úřadu údaje o dalších zakázkách, ve kterých došlo předně k dokončení prováděcí dokumentace a až poté objednatel požádal o písemné vyjádření odbornou organizaci státní památkové péče, přičemž tento postup nebránil řádnému projednání záměru, vydání souhlasného stanoviska a následné realizaci akce. Navrhovatel uvádí, že stejným způsobem postupoval i zadavatel v případě veřejné zakázky na obnovu sídla Ledebourského paláce či další zadavatelé.

36.         Navrhovatel doplňuje, že do uváděných investičních nákladů jsou zahrnuty toliko investiční náklady na rekonstrukci budov zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, a to konkrétně dům č. p. 28 a dům č. p. 52. Investiční náklady rekonstrukce budovy ležící na pozemku st. p. 44/2, která není kulturní památkou, do uváděných investičních nákladů nejsou zahrnuty.

K referenci „Objekt Hybernská“

37.         Ve vztahu k zapojení Ing. H. do předmětné reference navrhovatel uvádí, že důvod, proč Ing. H. nefiguruje v realizačním týmu dle přílohy smlouvy uzavřené mezi investorem a objednatelem, je ten, že tento realizační tým obsahuje pouze údaje o těch členech, kterými objednatel prokazoval splnění kvalifikace, resp. jejichž zkušenost byla předmětem hodnocení nabídek. Vlastní realizační tým dle navrhovatele obsahoval řadu osob na dalších pozicích, investor však ve vztahu k těmto osobám neměl zvláštní požadavky, a patrně proto nepovažoval za důležité tyto další členy týmu uvádět ve smlouvě, resp. v jejích přílohách.

38.         Navrhovatel poukazuje na to, že nikdy netvrdil, že by se Ing. H. účastnil na předmětné referenci v pozici vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu), výkonný projektant (hlavní architekt projektu). Ing. H. se dle navrhovatele na předmětné referenci podílel v pozici hlavního projektanta, avšak tuto pozici příloha smlouvy neuvádí.

39.         Navrhovatel konstatuje, že zadavatel tuto referenci neuznal z toho důvodu, že termín dokončení nastal až po lhůtě pro podání nabídek. Navrhovatel v této souvislosti odkazuje na ust. § 46 odst. 2 zákona a uvádí, že zadavatel je zásadně povinen připustit k prokázání kvalifikace i takovou referenci, kterou účastník sice v době podání nabídek nedisponoval, ale kterou disponoval v okamžiku řádného doplnění nabídky. Zadavatel tak dle názoru navrhovatele pochybil, když k této referenci, která splňuje požadavky zadavatele, nepřihlédl.

Shrnutí a újma

40.         Na základě výše uvedených skutečností je navrhovatel přesvědčen, že prokázal splnění kvalifikace v plném rozsahu, pročež nebyly naplněny zákonné podmínky pro jeho vyloučení ze zadávacího řízení.

41.         V důsledku nezákonného postupu zadavatele navrhovateli vznikla újma v tom, že nemohl uzavřít se zadavatelem smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky, ačkoliv jeho nabídka byla na základě hodnocení vybrána jako nejvýhodnější.

42.         Navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

43.         Úřad obdržel návrh dne 17. 12. 2021 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

44.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

45.         Zahájení správního řízení Úřad oznámil jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-43683/2021/524/RŠu ze dne 21. 12. 2021.

46.         Dne 22. 12. 2021 obdržel Úřad sdělení navrhovatele z téhož dne, ve kterém navrhovatel uvádí, které údaje v nabídce a dalších podáních považuje za obchodní tajemství.

47.         Dne 29. 12. 2021 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne (dále jen „vyjádření zadavatele k návrhu“) a část dokumentace o zadávacím řízení. Zbývající část dokumentace o zadávacím řízení Úřad obdržel ve dnech 30. a 31. 12. 2021.

Vyjádření zadavatele k návrhu

48.         Zadavatel předně k údajnému uvádění nových důvodů vyloučení uvádí, že je povinen se vyjádřit ke všem informacím uvedeným v návrhu. Vzhledem k tomu, že navrhovatel jak v námitkách, tak v návrhu předkládá stále nové informace a doklady, které si často odporují, nemůže zadavatel jinak než se k těmto vyjádřit.

49.         K argumentaci navrhovatele, dle které se zadavatel v rozhodnutí o námitkách nevyjádřil k námitce týkající se veřejné zakázky „Obnova objektu sídla Národního památkového ústavu Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 3 – Projektová dokumentace“, zadavatel uvádí, že tato zakázka nemá nic společného s předmětným zadávacím řízením, a zadavatel tak neměl důvod se k ní vyjadřovat. Zadavatel poukazuje na to, že navrhovatelem uváděnou veřejnou zakázku nelze srovnávat s šetřenou veřejnou zakázkou, ani s referencí „Vinařství Liběchov“, neboť v případě reference „Vinařství Liběchov“ neexistují písemná vyjádření odborné organizace památkové péče a stanoviska k jednomu z objektů a ani o ně není požádáno, „tedy v podstatě neexistuje dokladová část projektové dokumentace, což považuje zadavatel za jeden ze zásadních aspektů řádného zpracování projektové dokumentace k objektu, který je kulturní památkou“.

K rozpornosti rozhodnutí o námitkách

50.         Zadavatel se neztotožňuje s názorem navrhovatele, že rozhodnutí o námitkách je v části vnitřně rozporné. Zadavatel poukazuje na to, že pokud v rozhodnutí o vyloučení považoval referenci „Lapidárium“ za nedostatečnou pro účely prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, avšak na základě námitek tuto část kvalifikace uznal, považuje zadavatel za nezbytné vyjádřit se k důvodům, pro které tak učinil.

51.         Zadavatel akcentuje, že uznání této části technické kvalifikace nemělo z důvodu neuznání jiné referenční zakázky doložené k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona vliv na rozhodnutí o vyloučení. Z těchto důvodů není dle zadavatele logické, aby i přes vyhovění části námitek přijal opatření k nápravě.

52.         Zadavatel odkazuje na ust. § 245 odst. 2 zákona, dle kterého se za odmítnutí považuje i částečné vyhovění námitkám nebo přijetí jiného opatření, než kterého se stěžovatel domáhá. Zadavatel konstatuje, že i po uznání této části kvalifikace nadále přetrvávaly důvody vyloučení. Zadavatel je přesvědčen, že rozhodnutí o námitkách není nezákonné ani vnitřně rozporné.

K referenci „Lapidárium“

53.         Ve vztahu k této referenci zadavatel objasňuje, že navrhovatel tuto předložil pro prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona a rovněž tak byla uvedena v seznamu zkušeností hlavního projektanta pro účely hodnocení. V této souvislosti zadavatel uvádí, že navrhovatel předně v objasnění ze dne 8. 9. 2021 uváděl, že „činnosti Ing. H.[] u předmětné akce a jeho uvedení je v souladu se zadávacími podmínkami (čemuž nelze rozumět jinak, než že se zapojil do akce v pozici hlavního projektanta)“, ačkoliv následně v dalších objasněních i v návrhu uvádí, že pozici hlavního projektanta zastával Ing. P.  

54.         Zadavatel je přesvědčen, že pozici hlavního projektanta mohla zastávat toliko jedna osoba. Dle názoru zadavatele kolize ohledně toho, kdo zastával pozici hlavního projektanta, nadále přetrvává a minimálně v této části nabídka navrhovatele neodpovídá skutečnosti.

K referenci „Průmyslový palác“

55.         Zadavatel nadále zastává názor, že v šetřeném případě nebyla realizována novostavba, nýbrž rekonstrukce, přičemž odkazuje na definici rekonstrukce dle zrušené vyhlášky č. 162/1980 Sb., a komentářovou literaturu k zákonu o státní památkové péči.

K referenci „Polyfunkční objekt Měcholupy“

56.         Zadavatel cituje z objasnění ze dne 8. 9. 2021, ve kterém navrhovatel uvedl předmětnou referenci. K tomu zadavatel doplňuje, že navrhovatel žádným způsobem předmětnou referenční zakázku nepropojuje s prokázáním technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, ale toto činí až v rámci námitek proti vyloučení.

57.         Zadavatel připouští, že v objasnění ze dne 1. 11. 2021 navrhovatel předmětnou referenci uvádí „pro splnění technické kvalifikace a zároveň ve vztahu k Ing. H. [] ­– hlavnímu projektantovi“, v této souvislosti však zadavatel akcentuje, že uvedené nebylo zasláno v reakci na výzvu dle ust. § 46 zákona, nýbrž jako vysvětlení informací, které zadavatel obdržel v námitkách proti výběru dodavatele. Uvedenou referenci tak navrhovatel předložil zadavateli až po odeslání oznámení o výběru.

58.         Z výše uvedeného důvodu je zadavatel přesvědčen, že v souladu s ust. § 6 zákona nemůže připustit změnu technické kvalifikace po výběru dodavatele, neboť by postupoval v rozporu se zásadou transparentnosti a rovného zacházení.

K referenci „Objekt Hybernská“

59.         Zadavatel ve vztahu k této referenci cituje vyjádření kontaktní osoby objednatele ze
dne 3. 12. 2021, ze kterého vyplývá, že hlavním architektem je Ing. arch. K. S., se kterým probíhala i všechna společná jednání (případně s p. P.). Ing. H. nikde nefiguruje.

60.         Zadavatel dále uvádí, že disponuje dokumentem „PŘÍLOHA Č. 4 REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE“ smlouvy na vytvoření projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti, ze kterého vyplývá, že na pozici „vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu – HIP)“ byl Ing. J. P. a na pozici „výkonný projektant (hlavní architekt projektu)“ byl Ing. arch. K. S.

61.         Zadavatel doplňuje, že jméno Ing. H. nefiguruje v žádném dokumentu. Zadavatel uvádí, že hlavní projektant je osoba přímo odpovědná za realizaci veřejné zakázky a tato osoba bývá v dané pozici uváděná v projektové dokumentaci, což Ing. H. není.

62.         Zadavatel dále ve vztahu k předmětné referenci pokračuje, že tuto nemohl akceptovat, neboť termín realizace nastal až po lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel je přesvědčen, že pokud by akceptoval tuto referenci, jednal by v rozporu se zásadou transparentnosti a rovného zacházení, neboť by tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky tím, že dodavatelé, kteří by o této možnosti věděli, by mohli podat nabídku.

63.         Zadavatel uvádí, že ust. § 46 odst. 2 zákona nemůže být aplikováno „na případ technické kvalifikace prostřednictvím referenčních zakázek, pro jejichž prokázání zákon v § 79 odst. 2 požaduje předložení seznamu významných dodávek nebo služeb poskytnutých za poslední[] 3 roky před zahájením zadávacího řízení, přičemž dle odst. 3 pak upřesňuje, že doby se považují za dokončené, pokud byla dodávka, služba nebo stavební práce v průběhu této doby dokončena.“ K tomu zadavatel dodává, že v zadávacích podmínkách jasně požadoval, aby hlavní projektant realizoval již dokončené projektové dokumentace, nikoliv takové, které se budou v průběhu posouzení a hodnocení nabídek stále realizovat.

K referenci „Vinařství Liběchov“

64.         K předmětné referenci zadavatel uvádí, že jejím předmětem byla aktualizace projektové dokumentace ve stupni DUSP + DPS na základě změny zadání ze strany objednatele, a to ve vztahu k celému vinařství Liběchov, které zahrnuje několik objektů, avšak ne všechny jsou nemovitou kulturní památkou.

65.         Zadavatel pokračuje, že navrhovatel až v rámci návrhu uvádí, že památkově chráněný je objekt, resp. dům č. p. 52 na pozemku st. parc. č. 83/1 v k. ú. Liběchov, přičemž pro tento dokládá písemné vyjádření NPÚ a závazné stanovisko Městského úřadu Mělník. Zadavatel v této souvislosti poukazuje na to, že navrhovatel v objasnění ze dne 18. 8. 2021, kterým předmětnou referenci doplnil, ve vztahu k této referenci zmiňoval „objekt zámecké vinárny – č.p. 28 – zámecká vinárna, zadní dům a sklepy (ÚSKP 37945/2-1344)“. Nyní v návrhu tuto referenci rozšiřuje o další objekt, dům č. p. 52, o němž zadavatel neměl dosud žádné informace.

66.         Zadavatel uvádí, že zjišťoval a ověřoval informace toliko k domu č. p. 28, který je památkově chráněný, přičemž stále trvá na tom, že k předmětném objektu č. p. 28 nebylo vydáno žádné písemné vyjádření odborné organizace památkové péče dle § 14 odst. 7 zákona o státní památkové péči ani nebylo vydáno žádné závazné stanovisko obecního či krajského úřadu.

67.         Zadavatel upozorňuje, že pozemky parc. č. 44/1 a 44/2 k. ú. Liběchov nesousedí s pozemkem st. parc. č. 83/1 v k. ú. Liběchov, aby je bylo možné považovat za celistvý areál.

68.         Zadavatel poukazuje na to, že předmětem památkové ochrany je pouze dům č. p. 28 na pozemku parc. č. 44/1 k. ú. Liběchov a pozemky vymezeného areálu. Součástí památkové ochrany není zadní dům a sklepy. V této souvislosti zadavatel uvádí, že předmětná referenční zakázka týkající se objektu zámecké vinárny č. p. 28 včetně zadního domu a sklepů nemůže dosahovat celkových investičních nákladů [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč bez DPH a už vůbec nemůže dosahovat těchto investičních nákladů jako obnova/rekonstrukce budovy zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR nebo objektu s obdobným stupněm památkové ochrany v ostatních zemích EU případně zemích dle § 6 odst. 3 zákona.

69.         Zadavatel také vyjadřuje svoje pochybnosti ohledně navrhovatelem uváděných investičních nákladů s odkazem na informace plynoucí ze znaleckého posudku evidenční číslo 14-1388-2019, v němž byla stanovena výše tržní hodnoty oceňovaného majetku na [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč pro objekt vinárny č. p. 28, vinárny č. II a sklepů pod vinárnou č. II.

70.         Zadavatel doplňuje, že v dokumentech, které navrhovatel uvádí v rámci návrhu, a to konkrétně ve vyjádření NPÚ ze dne 3. 9. 2019 a v závazném stanovisku Městského úřadu Mělník, je uveden na pozici hlavního projektanta Ing. P., nikoliv Ing. H., pro nějž je tato reference dokladována. Zadavatel má proto pochybnosti, zda navrhovatelem předkládané údaje odpovídají skutečnosti.

71.         Zadavatel se ztotožňuje s názorem navrhovatele, že není nezbytně nutné, aby vlastník či projektant musel mít v době objednání projektové dokumentace k dispozici závazná stanoviska dotčených orgánů, případně stavební povolení. Zadavatel však považuje pro naplnění zájmů památkové péče, a tedy i pro specifika zpracování projektové dokumentace pro památkově chráněný objekt za zcela nezbytné splnění povinnosti dle § 14 odst. 7 zákona o státní památkové péči, jehož výsledkem je obdržení písemného vyjádření odborné organizace památkové péče, nikoliv obdržení závazného stanoviska památkové péče či stavebního povolení. V této souvislosti zadavatel doplňuje, že písemné vyjádření odborné organizace památkové péče není vydáváno až po dokončení projektové dokumentace jako celku, ale je vydáváno ke každému stupni projektové dokumentace. „Pokud bylo součástí požadavku technické kvalifikace zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS pak nejpozději k dokončenému stupni DUR muselo být v souladu se zákonem o státní památkové péči vydáno písemné vyjádření NPÚ“, což se ovšem nestalo.

Shrnutí

72.         Na základě výše uvedených skutečností má zadavatel za to, že došlo k naplnění podmínek dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona. Zadavatel je přesvědčen, že navrhovatel neprokázal splnění požadované kvalifikace a byl ze zadávacího řízení vyloučen zcela oprávněně.

Další průběh správního řízení

73.         Úřad usnesením č. j. ÚOHS-00597/2022/524 ze dne 6. 1. 2022 stanovil zadavateli lhůtu k podání informace o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

74.         Usnesením č. j. ÚOHS-03079/2022/524 ze dne 26. 1. 2022 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu k vyznačení obchodního tajemství a dovození naplnění všech znaků obchodního tajemství. Dne 30. 1. 2022 navrhovatel doručil Úřadu sdělení k obchodnímu tajemství z téhož dne.

75.         Dne 31. 1. 2022 Úřad usnesením č. j. ÚOHS-03637/2022/524 z téhož dne stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

76.         Dne 2. 2. 2022 Úřad zaslal navrhovateli na základě žádosti ze dne 31. 1. 2022, konkretizované dne 1. 2. 2022 vybrané položky spisu sp. zn. ÚOHS-S0655/2021/VZ.

77.         Dne 4. 2. 2022 Úřad zaslal zadavateli na základě žádosti ze dne 2. 2. 2022 konkretizované dne 4. 2. 2022 vybrané položky spisu sp. zn. ÚOHS-S0655/2021/VZ.

78.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-04315/2022/500 ze dne 4. 2. 2022 Úřad nařídil předběžné opatření, kterým zakázal zadavateli uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku, a to až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0655/2021/VZ.

79.         Dne 7. 2. 2022 Úřad obdržel vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí z téhož dne (dále jen „vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí“). Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě (ani později) neobdržel.

 

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí

80.         Navrhovatel předně konstatuje, že zadavatel ve vyjádření k návrhu potvrzuje, že kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona ve vztahu k novostavbě navrhovatel splnil, a to referencí „Lapidárium“, přičemž tato reference sama o sobě k prokázání kvalifikace v tomto rozsahu postačuje. Ve vztahu k referenci „Průmyslový palác“ navrhovatel opakuje již dříve uvedenou argumentaci, přičemž setrvává na názoru, že předmětem této reference bylo zpracování projektové dokumentace pro novostavbu občanské vybavenosti. Navrhovatel opakuje, že zadavatel byl povinen také přihlédnout k referenci „Polyfunkční objekt Měcholupy“.

81.         Ve vztahu k referenci „Objekt Hybernská“ navrhovatel akcentuje, že Ing. H. se podílel na realizaci reference jako hlavní projektant a je na této pozici výslovně uveden v projektové dokumentaci. Skutečnost, že byla tato reference doplněna na základě výzvy dle § 46 zákona a dokončena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nemůže být dle navrhovatele důvodem neuznání této reference.

82.         K referenci „Vinařství Liběchov“ navrhovatel opakuje již dříve uvedenou argumentaci, přičemž uvádí, že zadavatel ve vyjádření k návrhu částečně opouští svoji prvotní argumentaci a uznává, že stanoviska dotčených orgánů státní správy nejsou nutná pro řádné dokončení projektové dokumentace. Stejný závěr lze dle navrhovatele dovodit i ve vztahu k vyjádření NPÚ.

83.         Navrhovatel uvádí, že ačkoliv zadavatel v rozhodnutí o vyloučení uvedl pouze důvod spočívající v nesplnění požadavků na kvalifikaci, tento v rozhodnutí o námitkách a v dalším vyjádření rozšiřuje o důvod dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona, přičemž ani tento důvod nebyl dle navrhovatele naplněn. Navrhovatel je přesvědčen, že uvedl pravdivé a správné informace, a to jak ve vztahu k zapojení Ing. H. do reference „Lapidárium“, tak do reference „Objekt Hybernská“.

84.         Ve vztahu k námitkám ze dne 18. 10. 2021 a 26. 10. 2021, kterými stěžovatelé zpochybňovali referenci „Vinařství Liběchov“ s odkazem na rozhodnutí zadavatele Správa železnic, státní organizace v zadávacím řízení „České Velenice, nádražní budova“ navrhovatel uvádí, že citované rozhodnutí se týká jiné než referované zakázky.

85.         Navrhovatel po seznámení se s podklady rozhodnutí setrvává na svém názoru a navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí o vyloučení. Za účelem zpochybnění vyjádření zadavatele k návrhu navrhovatel přikládá výňatek z projektové dokumentace reference „Objekt Hybernská“, kde je ve funkci hlavního projektanta uveden Ing. H. a dále přikládá žádost zadavatele ze dne 29. 10. 2021, na kterou odkazuje ve vztahu k referenci „Polyfunkční objekt Měcholupy“, resp. pro podporu tvrzení, že se jednalo o žádost dle § 46 zákona.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

86.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména příslušné části dokumentace o zadávacím řízení a vyjádření účastníků správního řízení rozhodl o zastavení správního řízení ve vztahu k části návrhu, které nepředcházely řádně a včas podané námitky, a dále konstatoval, že zadavatel v souvislosti s vyloučením navrhovatele ze zadávacího řízení nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení

87.         Zadavatel v bodě 4.3. „Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ“ zadávací dokumentace stanovil kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, přičemž požadoval seznam významných služeb poskytnutých za poslední 7 letech před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž stanovil, že dodavatel splní požadovanou kvalifikaci, doloží-li, že „realizoval min. 4 zakázky, jejichž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS.

Z čehož:

-   min. 1 zakázka spočívala ve zpracování PD k obnově/rekonstrukci budovy zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR nebo objektu s obdobným stupněm památkové ochrany v ostatních zemích EU případně zemím dle § 6 odst. 3 ZZVZ ve výši investičních nákladů (rozpočtové náklady na realizaci) alespoň 300 mil. Kč bez DPH.

-   min. 2 zakázky spočívaly ve zpracování PD k obnově/rekonstrukci budovy zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR nebo objektu s obdobným stupněm památkové ochrany v ostatních zemích EU případně zemím dle § 6 odst. 3 ZZVZ ve výši investičních nákladů (rozpočtové náklady na realizaci) alespoň 100 mil. Kč bez DPH

-   min. 1 zakázka spočívala ve zpracování PD k novostavbě budovy občanské vybavenosti ve výši investičních nákladů (rozpočtové náklady na realizaci) alespoň 100 mil. Kč bez DPH“.

88.         Zadavatel v bodě 4.3. „Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ“ zadávací dokumentace dále stanovil kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona, přičemž požadoval předložit seznam techniků, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky. Dodavatel musí disponovat mj. 1 osobou, která bude zastávat pozici hlavního projektanta realizačního týmu, u něhož zadavatel mj. požadoval zkušenost s realizací

-   alespoň 2 dokončených projektových dokumentací ve stupni DUR, DSP, DPS, jejichž předmětem byla obnova/rekonstrukce budovy zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR nebo objektu s obdobným stupněm památkové ochrany v ostatních zemích EU případně zemích dle § 6 odst. 3 ZZVZ ve výši investičních nákladů alespoň 100 mil. Kč bez DPH; ve funkci hlavního projektanta, a

-   alespoň 1 dokončené projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS, jejímž předmětem byla novostavba objektu občanské vybavenosti ve výši investičních nákladů alespoň 50 mil. Kč bez DPH; ve funkci hlavního projektanta.

89.         Dle bodu 6. „HODNOCENÍ NABÍDEK“ zadávací dokumentace zadavatel bude hodnotit nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem hodnocení je nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritériem kvality zadavatel stanovil zkušenost hlavního projektanta realizačního týmu s vahou 30 %. „V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude zadavatel hodnotit zkušenosti Hlavního projektanta realizačního týmu nad rámec kritéria technické kvalifikace.“ Předmětem hodnocení bude zkušenost hlavního projektanta realizačního týmu „se zakázkou na služby, jejímž předmětem plnění bylo zpracování projektové dokumentace, dokumentace pro obnovu stavby se statutem NKP nebo KP nebo objektu s obdobným stupněm památkové ochrany v ostatních zemích EU případně zemím dle § 6 odst. 3 ZZVZ s investičními náklady stavby min. 100 mil. Kč bez DPH, a to nad rámec požadavku technické kvalifikace týkající se pozice Hlavního projektanta. Předpokládá se zpracování stupně DUR, DSP, DSP[3].

Zkušenosti Hlavního projektanta realizačního týmu budou hodnoceny prostřednictvím počtu (jednotkového množství) realizovaných referenčních zakázek dle shora uvedeného vymezení, na kterých se v příslušné pozici podílel v posledních 10 letech ode dne konce lhůty pro podání nabídek a které budou uvedeny v tabulce Seznam zakázek klíčových členů realizačního týmu, která bude tvořit nedílnou součást nabídky účastníka.

Předmětem hodnocení budou specifikované zkušenosti Hlavního projektanta realizačního týmu, nad rámec kritéria technické kvalifikace. Maximální počet zkušeností (konkrétních zakázek), které budou Hlavnímu projektantovi realizačního týmu pro účely hodnocení nabídek v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria započteny a zohledněny je 5 různých zakázek. Vyšší počet zkušeností (konkrétních zakázek) než uvedený maximální nebude v rámci hodnocení zohledňován, tj. nabídky, z nichž bude vyplývat, že Hlavní projektant realizačního týmu disponuje více jak 5 shora specifikovanými referenčními zakázkami, budou hodnoceny vždy tak, jako by účastník nabídl pouze těchto 5 referenčních zakázek, nikoliv více.

(…)“

90.         Navrhovatel v nabídce předložil pro splnění kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam následujících referenčních zakázek realizovaných společností DigiTry Art Technologies s.r.o.:

Název reference

Popis

Investiční náklady
(v Kč bez DPH)

Doba realizace

Co je tím dokládáno

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha

zaměření, průzkumy, studie, DUSP, PDPS, studie interiéru

[OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ]

2/21

Rekonstrukce kulturní památky ve výši min. 300 mil. bez DPH

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách – I. etapa

zaměření, průzkumy, studie, DUSP, PDPS, pol. rozpočet

[OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ]

6/21

Rekonstrukce kulturní památky ve výši min. 300 mil. bez DPH

Revitalizace objektu č. 4 Burza, Holešovická tržnice

zaměření, průzkumy, studie, DUR, DSP, DPS + ZDS, studie interiéru

[OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ]

5/20

Rekonstrukce kulturní památky ve výši min. 100 mil. bez DPH

Lapidárium

DPS, DUSP (změna stavby před dokončením)

[OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ]

1/19

Rekonstrukce kulturní památky ve výši min. 100 mil. bez DPH a novostavba občanské vybavenosti ve výši min. 100 mil. bez DPH

Průmyslový palác

rest. průzkumy a záměry, DUR, DSP, DPS a výkaz výměr

[OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ]

6/19

Rekonstrukce kulturní památky ve výši min. 300 mil. bez DPH a novostavba občanské vybavenosti ve výši min. 100 mil. bez DPH (dostavba vyhořelého křídla)

          Pozn.: tabulka vytvořena Úřadem na základě nabídky navrhovatele

          a seznam následujících referenčních zakázek realizovaných poddodavateli:

Název reference

Popis

Investiční náklady
(v Kč bez DPH)

Doba realizace

Co je tím dokládáno

Rekonstrukce a přístavba objektu Maroldova Panoramatu v areálu Výstaviště – v Praze 7

DUR, DSP, DPS

[OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ]

10/20

Rekonstrukce kulturní památky ve výši min. 100 mil. bez DPH

Průmyslový palác

studie, DUR, DSP a DPS, projekt interiérů, výkaz výměr

[OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ]

3/19

Rekonstrukce kulturní památky ve výši min. 300 mil. bez DPH a novostavba občanské vybavenosti ve výši min. 100 mil. bez DPH (dostavba vyhořelého křídla)

Dům s pečovatelskou službou K1

generální projektant (STS, sloučená DUR a DSP, DZS, DPS, projekt interiéru, AD)

[OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ]

12/16

Rekonstrukce kulturní památky ve výši min. 100 mil. bez DPH

Pozn. tabulka vytvořena Úřadem na základě nabídky navrhovatele

91.         Navrhovatel v nabídce dále doložil strukturovaný životopis Ing. H., který má zastávat roli hlavního projektanta realizačního týmu. Součástí strukturovaného životopisu je seznam referenčních zakázek realizovaných Ing. H.:

 • reference „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha“, jedná se o kulturní památku a občanskou stavbu, pozice: hlavní inženýr projektu, investiční náklady: [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč,
 • reference „Dům s pečovatelskou službou – objekt intenzivní péče s podporou dýchání – K3“ (dále jen „reference ,Dům s pečovatelskou službou K3ʻ“), jedná se novostavbu občanské stavby v rozsahu STS, sloučené DUR a DSP, DZS, DPS, projekt interiéru, AD, pozice: hlavní inženýr projektu, investiční náklady: [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč,
 • reference „Dům s pečovatelskou službou K1“, jedná se o kulturní památku a občanskou stavbu, pozice: hlavní inženýr projektu, investiční náklady [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč.

92.         Zadavatel žádostí ze dne 16. 8. 2021 požádal navrhovatele o objasnění skutečností ve vztahu k jednotlivým referencím uvedeným v seznamu významných služeb a ve strukturovaném životopise hlavního projektanta realizačního týmu. Navrhovatel v objasnění ze dne 18. 8. 2021 mj. uvedl, že ve vztahu k osobě Ing. H. z opatrnosti přikládá údaje o dalších referenčních akcích, které prokazují, že Ing. H. splňuje kritéria technické kvalifikace, přičemž uvedl:

 • referenci „Lapidárium“ – v rozsahu novostavby, tj. objektu SO 200, Ing. H. působil v pozici hlavního projektanta realizačního týmu, jednalo se o vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP (resp. DUSP) a DPS pro novostavbu občanské vybavenosti pro umístění Slovanské epopeje, termín plnění 03/18 – 01/19, investiční náklady objektu SO 200 činí [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč bez DPH,
 • referenci „Vinařství Liběchov“ – „objekt zámecké vinárny - č.p. 28 – zámecká vinárna, zadní dům a sklepy (ÚSKP 37945/2-1344) – projektové práce zahrnovaly průzkumy, studii, návrh interiéru, zaměření a vypracování dokumentace ve stupni DUSP (resp. aktualizace DUSP a PDPS dle požadavku investora) a PDPS pro objekt vinárny s restaurací a VIP salonky“, termín plnění 01/21 – 06/21, investiční náklady: [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč bez DPH, Ing. H. působil na pozici hlavního projektanta.

93.         Navrhovatel dále v objasnění ze dne 8. 9. 2021 v reakci na žádost zadavatele ze dne 6. 9. 2021 přiložil údaje o dalších dvou referencích ve vztahu k osobě Ing. H., a to o:

 • referenci „Polyfunkční objekt Měcholupy“ – novostavba polyfunkčního objektu v Lokalitě Praha 15, termín plnění: 01/18 – 03/21, stupně PD: DUR, DSP, DPS, VV, investiční náklady: [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč bez DPH, Ing. H. se na akci podílel v pozici hlavního projektanta
 • Soukromá poliklinika „NÁDRAŽÍ“ – novostavba soukromé polikliniky, termín plnění: 12/17 – 11/20, stupně PD: DUR, DSP, DPS, VV, investiční náklady: [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč bez DPH, Ing. H. se na akci podílel v pozici hlavního projektanta.

94.         Z oznámení o výběru vyplývá, že zadavatel ve vztahu k prokázání splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona akceptoval následující reference:

 • „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. – I.etapa – objednatel: Správa železnic, státní organizace, předmět: kompletní rekonstrukce sálů, suterénu, technické zázemí Fantovy budovy - zpracování dokumentace ve stupni DUR, DUSP, PDPS, studie interiéru, objekt zapsaný v ÚSKP, investiční náklady stavby: [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč bez DPH, realizace: 04/2020 – 2/2021 – zhotovitel: DigiTry Art Technologies s.r.o.
 • Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách – I.etapa – objednatel: Správa železnic, státní organizace, předmět: kompletní rekonstrukce pláště objektu včetně obnovy krovů - zpracování dokumentace ve stupni DUSP, PDPS, zaměření, průzkumy, objekt zapsaný v ÚSKP, investiční náklady stavby: [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč bez DPH, realizace: 02/2021 – 6/2021 – zhotovitel: DigiTry Art Technologies s.r.o.
 • Revitalizace objektu č.4 Burza, Holešovická tržnice – objednatel: Hlavní město Praha, předmět: rekonstrukce občanské stavby objektu č. 4, který je v Holešovické tržnici - zpracování dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS, studie interiéru, objekt zapsaný v ÚSKP, investiční náklady stavby: [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč bez DPH, realizace: 11/2018 – 5/2020 – zhotovitel: DigiTry Art Technologies s.r.o.
 • Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Praha 7 – objednatel: VPÚ DECO Praha a.s., předmět: rekonstrukce Průmyslového paláce, objekt zapsaný v ÚSKP, a dostavba vyhořelého křídla (novostavba budovy občanské vybavenosti v hodnotě min. 100 mil. Kč bez DPH) - zpracování dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS, výkaz výměr, průzkumy, investiční náklady stavby: [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč bez DPH, podíl účastníka více než 100 mil. Kč bez DPH u novostavby objektu občanské vybavenosti, realizace: 11/2018 – 3/19 – zhotovitel SGL projekt s.r.o.
 • Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Praha 7 – objednatel: VPÚ DECO Praha a.s., předmět: rekonstrukce Průmyslového paláce, objekt zapsaný v ÚSKP, a dostavba vyhořelého křídla (novostavba budovy občanské vybavenosti v hodnotě min. 100 mil. Kč bez DPH) - zpracování dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS, výkaz výměr, průzkumy, investiční náklady stavby: [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč bez DPH, podíl účastníka více než 100 mil. Kč bez DPH u novostavby objektu občanské vybavenosti, realizace: 11/2018 – 6/19 – zhotovitel DigiTry Art Technologies s.r.o.“

95.         Z oznámení o výběru dále vyplývá, že pro účely prokázání splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona zadavatele ve vztahu k osobě Ing. H. akceptoval následující reference:

 • Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. – I.etapa – objednatel: Správa železnic, státní organizace, předmět: kompletní rekonstrukce sálů, suterénu, technické zázemí Fantovy budovy - zpracování dokumentace ve stupni DUSP, PDPS, studie interiéru, objekt zapsaný v ÚSKP, investiční náklady stavby: [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč bez DPH, realizace: 04/2020 – 2/2021
 • Rekonstrukce areálu vinařství v Liběchově – objednatel: Vinařství Liběchov s.r.o., realizace: 1 – 6/2021, investiční náklady stavby: [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč bez DPH, předmět: objekt vinárny, zadního domu a sklepa – průzkumy, studie, DUSP a PDPS, objekt zapsaný v ÚSKP
 • Polyfunkční objekt, Dolní Měcholupy, objednatel: fyzická osoba, p. B., realizace 2018 – 3/2021, investiční náklady: [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč bez DPH, předmět: novostavba polyfunkčního objektu v lokalitě Praha 15 - Stupně PD: DUR, DSP, DPS, VV

96.         Navrhovatel v reakci na žádost zadavatele ze dne 18. 10. 2021 v objasnění ze dne 20. 10. 2021 ve vztahu k osobě Ing. H. z opatrnosti přikládá údaje o další referenci

 • „Objekt Hybernská“ – kompletní rekonstrukce objektu v ulici Hybernská 1000/8, kterou využívá AV ČR, jedná se o kulturní památku – MĚŠŤANSKÝ DŮM U CIKÁNŮ (U RAMIŠŮ), termín plnění aktualizace DUSP + PDPS 03/20 – 10/21, investiční náklady:

[OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] Kč bez DPH, Ing. H. se na akci podílel v pozici hlavního projektanta.

97.         Navrhovatel v reakci na žádost zadavatele ze dne 29. 10. 2021 v objasnění ze dne 1. 11. 2021 z opatrnosti doplnil údaje o referencích, a to o referenci „Objekt Hybernská“ a „Polyfunkční objekt Měcholupy“. K tomu navrhovatel uvádí, že tyto reference dokládá „pro splnění technické kvalifikace a zároveň ve vztahu k Ing. H.[] – hlavnímu projektantovi“.

Z rozhodnutí o vyloučení

98.         Zadavatel vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona s odůvodněním, že navrhovatel neprokázal splnění požadované technické kvalifikace.

99.         Zadavatel uvádí, že pro splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona mj. požadoval min. 1 zakázku, která měla spočívat ve zpracování projektové dokumentace k novostavbě budovy občanské vybavenosti ve výši investičních nákladů alespoň 100 mil. Kč bez DPH. Navrhovatel ve vztahu k výše uvedenému předložil v nabídce dvě referenční zakázky, a to referenci „Lapidárium“ a referenci „Průmyslový palác“.

100.     Ve vztahu k referenci „Lapidárium“ zadavatel uvádí, že tato nebyla navrhovatelem realizována v požadovaném referenčním rozsahu dokumentace, neboť absentuje vypracování dokumentace ve stupni DUR. Zadavatel dále poukazuje na to, že předmětná reference byla rozdělena na dva stavební objekty, přičemž dle průvodní zprávy se navrhovatel nepodílel na zpracování dokumentace pro objekt SO 200 a nemůže tedy prokazovat splnění příslušné části kvalifikace prostřednictvím tohoto plnění.

101.     Ve vztahu k referenci „Průmyslový palác“ zadavatel uvádí, že předmětem dané reference nebylo zpracování projektové dokumentace pro novostavbu občanské vybavenosti. Zadavatel uvádí, že v případě Průmyslového paláce bude dostaveno levé křídlo, které bylo zničeno požárem. Dle zadavatele bude realizováno stavební a technické rozšíření dnešní budovy, nikoliv vznik nové či dokonce samostatné budovy. Výsledkem rekonstrukce bude rozšíření zastavěné plochy a obestavěného prostoru existující budovy. Z právního hlediska se bude i po dokončení rekonstrukce dle zadavatele jednat stále o identickou stavbu, tedy budovu č. p. 416 tvořící součást pozemku parc. č. 1845 v katastrálním území Bubeneč.

102.     Zadavatel cituje, že „Rekonstrukce je v architektuře a stavebnictví výraz pro fyzický návrat ke staršímu nedochovanému stavu nebo pro znázornění takového stavu (kresebná rekonstrukce zaniklé podoby hradu). Základem slova je konstrukce (stavba, forma, skladba), s předponou re (znovu-postavení, znovu-sestrojení). Je to však obecný termín, který se používá i v jiných oborech (rekonstrukce literárního textu, rekonstrukce vlády, rekonstrukce trestného činu).

V architektuře se pojem ,rekonstrukceʻ často chybně používá pro opravu. Rekonstrukce má ale zcela jiný význam. Znamená přestavbu (např. rekonstrukce kanalizace) nebo návrat ke staršímu nedochovanému stavu. V tomto významu – tedy ve smyslu obnovení nedochovaného staršího stavu – patří k základním prostředkům památkové péče. (…). Princip ,rekonstrukceʻ v památkové péči je obecný a zahrnuje nejen znovu postavení celých staveb nebo jejich částí, ale také třeba rekonstrukci původní barevnosti fasád či rekonstrukci chybějících částí soch.

(…)“

103.     Zadavatel závěrem uvádí, že referenci „Průmyslový palác“ nelze považovat za novostavbu ani s ohledem na jasný vzhled a technické parametry, které kopírují původní shořelou část Průmyslového paláce, ale za rekonstrukci.

104.     Navrhovatel dle názoru zadavatele nesplnil kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona ve vztahu k hlavnímu projektantovi realizačního týmu, když nedoložil zkušenost s alespoň 2 zakázkami realizovanými z pozice hlavního projektanta, které spočívají ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS, jejichž předmětem byla obnova/rekonstrukce budovy zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR nebo objektu s obdobným stupněm památkové ochrany v ostatních zemích EU případně zemích dle § 6 odst. 3 zákona, ve výši investičních nákladů alespoň 100 mil. Kč bez DPH.

105.     Zadavatel konstatuje, že k prokázání kvalifikace akceptoval referenci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha“, u dalších referencí dospěl k závěru, že nesplňují požadavky na prokázání minimální úrovně požadované kvalifikace.

106.     Ve vztahu k referenci „Dům s pečovatelskou službou K1“ zadavatel poukazuje na to, že Ing. H. nedisponoval v době realizace předmětné reference potřebnou autorizací, na jejímž základě by mohl zastávat funkci hlavního projektanta, přičemž navrhovatel tuto skutečnost následně potvrdil.

107.     K referenci „Vinařství Liběchov“ zadavatel uvádí, že zjistil řadu nesrovnalostí, které svědčí o tom, že reference nesplňuje kritéria technické kvalifikace. V této souvislosti zadavatel odkazuje na ust. § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, dle kterého je vlastník kulturní památky, zamýšlí-li provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Zadavatel si ověřil, že Městský úřad Mělník v rozhodném období vydal pouze jedno závazné stanovisko týkající se daného objektu, a to v roce 2016. Zadavatel dále zjistil, že stavební úřad Mělník vydal v rozhodném období pouze jedno stavební povolení a jedno rozhodnutí o změně stavby. Dle zadavatelem zjištěných skutečností jsou navrhovatelem uvedené údaje nepravdivé, když uvedl jako dobu realizace reference 1-6/2021, přičemž závazné stanovisko Městského úřadu Mělník bylo vydáno již v roce 2016 a ke dni 21. 4. 2021 byla započata obnova památkově chráněné budovy. Obnova budovy by dle názoru zadavatele musela být zahájena ještě před dokončením projektové dokumentace. Zadavatel konstatuje, že pokud nedošlo ve fázi DUR či DSP k zajištění potřebných schválení, nemohl navrhovatel z těchto schválení vycházet a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. realizovat DPS.

108.     Zadavatel je přesvědčen, že navrhovatel upravoval a přizpůsoboval údaje, které poskytl zadavateli, tak, aby záměrně vyvolal dojem, že předmětná reference mohla sloužit k prokázání splnění požadované kvalifikace.

109.     K referenci „Objekt Hybernská“ zadavatel předně uvádí, že navrhovatel údaje o této referenci doplnil do seznamu významných služeb v rámci objasnění nabídky. Dle zjištění zadavatele mělo dojít k dokončení realizace předmětu reference v říjnu 2021, přičemž tento termín uvedl i navrhovatel. Zadavatel akcentuje, že je naprosto zjevné, že předmět plnění dané reference nemohl být splněn do 2. 8. 2021, tedy do konce lhůty pro podání nabídek, neboť dokončení realizace proběhlo až po lhůtě pro podání nabídek. Z tohoto důvodu zadavatel nemohl akceptovat předmětnou referenci, neboť v době podání nabídek nebyla realizace této reference dokončena. Tato skutečnost je dle zadavatele v rozporu se zadávací dokumentací, ve které zadavatel požadoval „alespoň 2 dokončené projektové dokumentace“. Zadavatel se domnívá, že by akceptováním této reference porušil ustanovení § 6 zákona, zejména zásadu rovného zacházení, neboť by navrhovateli „umožnil prokázání kvalifikace v delším časovém úseku[] než ostatním účastníkům zadávacího řízení.“ „Pro úplnost“ pak zadavatel uvádí, že objednatel předmětné reference uvedl jako hlavního projektanta Ing. arch. K. S.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

110.     Podle § 48 odst. 11 zákona zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

111.     Podle § 241 odst. 1 zákona může námitky podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma.

112.     Podle § 241 odst. 2 zákona se námitky podle § 241 odst. 1 zákona podávají písemně a lze je podat proti

a)     všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté, včetně stanovení zadávacích podmínek,

b)     volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo

c)      postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu s tímto zákonem.

113.     Podle § 242 odst. 2 zákona námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle tohoto zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

114.     Podle § 257 písm. h) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky; to neplatí pro návrhy podle § 254 zákona.

Právní posouzení

115.     Navrhovatel v návrhu ve vztahu k prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona, resp. v souvislosti s referencí „Vinařství Liběchov“ uvádí, že další budovou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR v rámci vinařství v Liběchově je budova č.p. 52 na pozemku p. č. st. 83/1 v k. ú. Liběchov, které se také referenční služba týkala, a následně ve vztahu k této budově č. p. 52 rozvíjí svoji argumentaci také ve vztahu k investičním nákladům reference (k tomu viz výše v bodech 30. a 36. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

116.     K tomu Úřad uvádí, že výše namítané skutečnosti, kterými navrhovatel brojí proti svému vyloučení ze zadávacího řízení, přičemž de facto rozšiřuje rozsah reference, kterou prokazoval splnění kritéria technické kvalifikace, navrhovatel prvně uplatnil až v rámci návrhu ze dne 12. 12. 2021, ačkoliv byl povinen tyto uplatnit již v námitkách proti svému vyloučení ze zadávacího řízení ve lhůtě dle § 242 odst. 2 zákona, tj. nejpozději dne 30. 11. 2021.

117.     Vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti navrhovatel neučinil součástí námitek, aniž by mu v tom cokoli bránilo, přičemž z předložené dokumentace o zadávacím řízení nevyplývá, že by navrhovatel podal jiné námitky, které by předcházely podání předmětného návrhu (ani sám navrhovatel nic takového netvrdí), Úřad rozhodl podle § 257 písm. h) zákona o zastavení správního řízení v části vymezené výše uvedenou argumentací navrhovatele, neboť této nepředcházely řádně a včas podané námitky, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

118.     Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

119.     Podle § 37 odst. 1 zákona podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako

a)      podmínky kvalifikace,

b)      technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku,

c)      obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, nebo

d)      zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.

120.     Podle § 46 odst. 1 zákona zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

121.     Podle § 46 odst. 2 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle odstavce 1 citovaného ustanovení zákona o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

122.     Podle § 48 odst. 1 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.

123.     Podle § 48 odst. 2 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení

a)      nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,

b)      nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona, nebo

c)      neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

124.     Podle § 79 odst. 1 zákona kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

125.     Podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel může k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže.

126.     Podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona zadavatel může k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

127.     Podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona zadavatel může k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Právní posouzení

128.     Navrhovatel v návrhu brojí proti svému vyloučení ze zadávacího řízení, přičemž mj. zmiňuje porušení zásady transparentnosti tím, že zadavatel vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení bez zákonného důvodu, čímž se stal jeho postup nekontrolovatelným. Úřad tedy přistoupil k posouzení transparentnosti rozhodnutí o vyloučení.

K zásadě transparentnosti obecně

129.     Úřad předně v obecné rovině uvádí, že zákon ukládá zadavateli povinnost postupovat v průběhu zadávacího řízení v souladu se základními zásadami zadávání veřejných zakázek zakotvenými v § 6 zákona. Mezi tyto základní zásady patří mj. i zásada transparentnosti. Dle důvodové zprávy k zákonu „[z]ásada transparentnosti směřuje k naplnění všech povinností zadavatele uveřejnit zákonem vymezený objem informací a dále například musí zadavatel postupovat tak, aby jeho kroky byly dostatečně zdokumentované a tím přezkoumatelné. To se týká kromě dalšího i zachycení rozhodovacích procesů zadavatele“.

130.     Výkladem zásady transparentnosti se ve své judikaturní činnosti opakovaně zabývaly správní soudy a taktéž Úřad. V této souvislosti lze poukázat na názor Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) učiněný v rozsudku č. j. 1 Afs 45/2010 – 159 ze dne 15. 9. 2010, ve kterém se NSS ztotožňuje s výkladem zásady transparentnosti spočívajícím v tvrzení, že požadavek transparentnosti není splněn tehdy, jsou-li v zadavatelově postupu shledány takové prvky, které by činily zadávací řízení nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele. NSS k tomu doplňuje odkaz na výklad zásady transparentnosti ze strany Soudního dvora EU, přičemž zmiňuje stanovisko generální advokátky Stix-Hackl ve věci Coname, z nějž vyplývá, že princip transparentnosti představuje vůdčí zásadu celého zadávacího řízení, k čemuž patří i přezkoumatelnost rozhodnutí zadavatele a obecně objektivní postup v průběhu zadávacího řízení. Dle názoru NSS je průběh zadávacího řízení transparentní, jeví-li se navenek jako férový a řádný (k tomu srov. například rozsudky NSS č. j. 1 Afs 60/202 – 31 ze dne 30. 10. 2012, č. j. 5 As 315/2018-53 ze dne 11. 11. 2021, č. j. 7 Afs 24/2019 – 44 ze dne 25. 6. 2020).

131.     NSS v rozsudku č. j. 9 Afs 78/2012 – 28 ze dne 25. 7. 2013 uvádí, že „[s]myslem zásady transparentnosti je dosažení toho, aby průběh veřejné zakázky byl zcela zřetelný a do jisté míry předvídatelný. Pouze za splnění této premisy je možné přistoupit k veřejné kontrole veřejných zakázek. Nezbytnost transparentního řízení vyplývá také z prevence před potenciálním korupčním jednáním a před dohodami, jež by mohly narušovat volnou soutěž mezi dodavateli. Princip transparentnosti se tak promítá do celého průběhu řízení o veřejné zakázce.“

132.     Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že zásada transparentnosti se projevuje v celém průběhu zadávacího řízení, resp. v každém úkonu zadavatele. Z pohledu dodržení zásady transparentnosti tak obstojí pouze takové úkony, které jsou učiněny čitelně, předvídatelně a srozumitelně. Pouze takové úkony lze zpětně objektivně přezkoumat.

K postupu zadavatele při vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení

133.     Úřad v předmětném případě přezkoumával úkon zadavatele spočívající ve vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, přičemž mj. z pohledu dodržení zásady transparentnosti zkoumal, zda důvody vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení uvedené v rozhodnutí o vyloučení skutečně svědčí o nesplnění technické kvalifikace navrhovatele, jak zadavatel uvedl. Zadavatel je v obecné rovině v možnosti vyloučit účastníka ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 1 zákona limitován, a to tak, že jej může vyloučit pouze z důvodů zákonem aprobovaných.

134.     Navrhovatel se v šetřeném případě stal vybraným dodavatelem, avšak zadavatel následně rozhodl o jeho vyloučení ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona, tedy z důvodu, že jím předložené údaje nebo doklady nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.

135.     Jak vyplývá z rozhodnutí o vyloučení, zadavatel dospěl k závěru, že navrhovatel nesplnil kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, když nedoložil zkušenost s min. 1 zakázkou spočívající ve zpracování projektové dokumentace k novostavbě budovy občanské vybavenosti ve výši investičních nákladů alespoň 100 mil. Kč bez DPH (dále jen „požadavek na PD k novostavbě občanské vybavenosti“), a dále nesplnil kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona ve vztahu k hlavnímu projektantovi realizačního týmu, u kterého zadavatel mj. požadoval zkušenost s realizací alespoň dvou zakázek realizovaných z pozice hlavního projektanta realizačního týmu, které spočívaly ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS, jejichž předmětem byla obnova/rekonstrukce kulturní památky nebo objektu s obdobným stupněm památkové ochrany ve výši investičních nákladů min. 100 mil. Kč bez DPH (dále jen „požadavek na min. 2 zkušenosti projektanta se zpracováním PD k obnově či rekonstrukci kulturní památky“).

136.     Zadavatel v rozhodnutí o vyloučení uvádí, že navrhovatel v nabídce ve vztahu k požadavku na PD k novostavbě občanské vybavenosti doložil dvě reference, a to referenci „Lapidárium“ a referenci „Průmyslový palác“. Nelze však odhlédnout od skutečnosti, že navrhovatel ve vztahu k předmětnému požadavku doložil objasněním ze dne 1. 11. 2021 také zkušenost v podobě reference „Polyfunkční objekt Měcholupy“. Zadavatel tuto skutečnost v rozhodnutí o vyloučení zcela přehlíží, resp. se k ní nikterak nevyjadřuje. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách uvádí, že navrhovatel předmětnou referenci doplnil dne 8. 9. 2021, a to ve vztahu k osobě Ing. H. Ve vyjádření k návrhu zadavatel rozvíjí svoji argumentaci, přičemž uvádí, že navrhovatel referenci „Polyfunkční objekt Měcholupy“ nedoplnil v návaznosti na žádost zadavatele ve smyslu § 46 odst. 1 zákona, ale doplnil ji v rámci vysvětlení informací v návaznosti na námitky ze dne 26. 10. 2021. Zadavatel považuje za nepřípustné, aby navrhovatel měnil svoji kvalifikaci po ukončení posouzení a hodnocení nabídek, resp. po výběru dodavatele.

137.     Z objasnění ze dne 8. 9. 2021 vyplývá, že navrhovatel vztahuje referenci „Polyfunkční objekt Měcholupy“ toliko k osobě hlavního projektanta realizačního týmu – Ing. H., avšak v objasnění ze dne 1. 11. 2021 své použití této reference „rozšířil“, když uvedl, že tuto předkládá „pro splnění technické kvalifikace a zároveň ve vztahu k Ing. H.[] - hlavnímu projektantovi“. Právě uvedené svědčí o tom, že navrhovatel doplnil předmětnou referenci i k prokázání splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.

138.     K argumentu zadavatele, že navrhovatel nedoplnil předmětnou referenci v reakci na žádost dle § 46 odst. 1 zákona, nýbrž v reakci na námitky ze dne 26. 10. 2021, Úřad cituje z žádosti o objasnění ze dne 29. 10. 2021, ve které zadavatele žádá „o doložení dalších dokladů (např. smlouvy, projektové dokumentace, předávací protokoly k dílu …), z nichž bude zřejmé, že jste uvedené zakázky realizovali v rozsahu, který jste uvedli ve své nabídce. Zadavatel chce vyvrátit veškeré pochybnosti uvedené v námitkách a zajistit úspěšné pokračování zadávacího řízení. Doklady nám, prosím, zašlete prostřednictvím NEN nejpozději do středy 3. 11. 2021 (…)“. Z obsahu předmětné žádosti vyplývá, že zadavatel požaduje ve stanovené lhůtě doložit další doklady ve vztahu k prokázání splnění kritérií technické kvalifikace. Ačkoliv zadavatel předmětnou žádost výslovně neoznačil jako žádost ve smyslu § 46 odst. 1 zákona, obsahově se bezesporu o žádost dle § 46 odst. 1 zákona jedná, neboť zadavatel požaduje doložení dalších dokladů, a to ve stanovené lhůtě. K tomu Úřad doplňuje, že zákon nezná jiný institut než žádost dle § 46 zákona, kterého by mohl zadavatel využít k objasnění či doplnění nabídky. S ohledem na právě uvedené je dle názoru Úřadu nutné na žádost ze dne 29. 10. 2021 nazírat jako na žádost ve smyslu § 46 odst. 1 zákona, ačkoliv tak nebyla zadavatelem označena.

139.     Zadavatel je oprávněn podle § 46 odst. 1 zákona požadovat po účastnících zadávacího řízení objasnění předložených údajů a dokladů, které uvedli ve svých nabídkách, a je-li to třeba pro účely řádného průběhu zadávacího řízení, může také požadovat doplnění jejich nabídek o chybějící údaje a doklady (v zákonem určených mezích). Možnost žádat o objasnění nebo doplnění nabídky je oprávněním zadavatele, a je tedy na něm, zda dané možnosti v situaci, kdy nabídka účastníka zadávacího řízení zcela neodpovídá zadávacím podmínkám, využije, nebo tohoto účastníka ze zadávacího řízení z důvodu jeho neschopnosti předložit dostatečnou a úplnou nabídku vyloučí. Lze předpokládat, že zadavatel se při rozhodování o ne/využití výzvy k objasnění nebo doplnění nabídky bude řídit především ekonomickými motivy, neboť co nejširší hospodářská soutěž je předpokladem získání ekonomicky nejvýhodnější nabídky – jinými slovy řečeno, silným motivem zadavatele pro využití předmětného ustanovení zákona může být zejména snaha nepřipravit se z formálních důvodů o ekonomicky výhodnou nabídku. Účelem takového postupu je tedy zpravidla ověření, zda lze přesvědčivě učinit závěr, že vybraný dodavatel splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla stanovená zákonem a zadávací dokumentací. Jen takový dodavatel může být vybrán k realizaci veřejné zakázky. Z citovaného ustanovení zároveň vyplývá, že zadavatel může účastníky vyzývat k doplnění a předložení požadovaných údajů a dokumentů opakovaně, přičemž je oprávněn jím stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. Jedná se o právo zadavatele, kterého nemusí využít; pokud však zadavatel takového oprávnění využije, musí postupovat v souladu se základními zásadami zadávacího řízení a je také limitován ustanovením § 46 odst. 2 zákona.

140.     Ust. § 46 odst. 2 zákona zapovídá změnu nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek s výjimkou jejího doplnění na základě žádosti zadavatele o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou předmětem hodnocení dle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Z předmětného ustanovení explicitně vyplývá možnost doplnit údaje (na základě žádosti zadavatele), které budou relevantní například pouze pro prokázání kvalifikace a současně nebudou předmětem hodnocení. V šetřeném případě zkušenosti s realizací významných služeb ve smyslu kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předmětem hodnocení nebyly, proto dle názoru Úřadu mohly být navrhovatelem v průběhu zadávacího řízení (na základě žádostí zadavatele) doplňovány.

141.     V šetřeném případě zadavatel žádostí ze dne 29. 10. 2021 ověřoval či zjišťoval skutečnosti vztahující se ke zkušenostem navrhovatele, které byly námitkami ze dne 26. 10. 2021 zpochybňovány. Vzhledem k tomu, že se dodatečně doplňované údaje vztahovaly k prokázání kvalifikace navrhovatele, má Úřad za to, že zadavatel byl povinen tyto další reference zohlednit a posoudit, zda jejich prostřednictvím navrhovatel eventuálně splnění kvalifikace prokázal (pakliže by dospěl k závěru, že původně předložené reference k prokázání kvalifikace nepostačovaly). Zadavatel dal navrhovateli žádostí ze dne 29. 10. 2021 najevo svůj zájem ověřit, zda lze přesvědčivě učinit závěr o kvalifikovanosti navrhovatele. Pokud tedy navrhovatel v návaznosti na předmětnou žádost ze dne 29. 10. 2021 doložil „z opatrnosti“ údaje o dalších referencích, jednalo se dle názoru Úřadu o doplnění dokladů týkajících se prokázání splnění předmětného kritéria technické kvalifikace zákonem předvídaným způsobem.

142.     Zadavatel považuje za nepřípustné měnit kvalifikaci po ukončení posouzení a hodnocení nabídek, resp. po výběru dodavatele. S tímto názorem zadavatele nelze souhlasit, resp. nelze omezit použití § 46 zákona pouze na fázi před výběrem dodavatele. V této souvislosti lze odkázat na závěry předsedy Úřadu učiněné v rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-R0127/2020/VZ, č. j. ÚOHS-27928/2020/323/VVá ze dne 8. 9. 2020, ve kterém předseda Úřadu konstatoval, že „i pokud je účastník řízení již v pozici vybraného dodavatele, je možné jej vyzývat podle § 46 k objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Smyslem ustanovení § 46 zákona je totiž především vyhnutí se takovému formalismu, který by zadavatele nutil vyloučit účastníka plně způsobilého k plnění veřejné zakázky na základě chyb a nejasností, které nemají vliv na hodnocení nabídky, a to ať už je v pozici dodavatele či již vybraného dodavatele.“ Opačný výklad by znamenal, že by zadavatel byl bez dalšího povinen vybraného dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení, pokud by zjistil, že jsou naplněny důvody podle § 48 odst. 2 zákona nebo pokud by prokázal naplnění důvodů dle odstavce 5 písm. a) až c) citovaného ustanovení zákona, což by však odporovalo smyslu ustanovení § 46 zákona. K obdobným závěrům dospěl také předseda Úřadu v rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-R0029/2020/VZ, č. j. ÚOHS-12505/2020/323/MBr ze dne 27. 4. 2020, ve kterém konstatoval, že „[j]e obvyklé, že dodavatelé často disponují řadou referencí, a obecně lze konstatovat, že posouzení, zda určitá reference odpovídá konkrétním specifickým požadavkům zadavatele, je pro dodavatele s ohledem na značnou rozmanitost zadavateli požadovaných plnění značně složité. Jestliže tedy dodavatel, resp. účastník zadávacího řízení předloží v zadávacím řízení jednu ze svých referencí, o které má za to, že nejlépe odpovídá požadavkům zadavatele, a zadavatel se však s ,výběremʻ reference účastníka zadávacího řízení neztotožní, bez dalšího to neznamená, že není kvalifikován veřejnou zakázku plnit. Pokud je fakticky možné jednu referenci účastníka zadávacího řízení nahradit jinou, pak je v zájmu zadavatele, takovou ,změnuʻ připustit. Zabrání se totiž tomu, aby došlo k vyloučení kvalifikovaného účastníka zadávacího řízení jen proto, že právě předloženou referenci zadavatel považuje za nedostatečně průkaznou či neodpovídající jeho požadavkům. Je třeba si uvědomit, že dodavatel, resp. účastník zadávacího řízení ve své podstatě kvalifikovaný buď je, nebo není.“ Předseda Úřadu k doplnění nových referencí postupem dle § 46 zákona, které nejsou předmětem hodnocení, konstatuje, že takový postup je v souladu se zákonem.

143.     S ohledem na výše uvedené Úřad dospěl k závěru, že navrhovatel byl oprávněn v návaznosti na žádost ve smyslu ust. § 46 zákona doplnit svoji nabídku o reference k prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona a zadavatel byl povinen k těmto referencím přihlédnout, což však neučinil, čímž zatížil své rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti. Skutečnost, že zadavatel referenci „Polyfunkční objekt Měcholupy“ neuvedl v rozhodnutí o vyloučení (nijak ji nezpochybnil), lze logicky vykládat v tom smyslu, že zadavatel předmětnou referenci k prokázání požadavku na PD k novostavbě občanské vybavenosti uznal. Nutno podotknout, že tato reference by sama o sobě ke splnění požadavku na PD k novostavbě občanské vybavenosti mohla postačovat, neboť zadavatel požadoval min. 1 zkušenost.

144.     Ve vztahu ke zkušenostem hlavního projektanta realizačního týmu, resp. k požadavku na min. 2 zkušenosti projektanta se zpracováním PD k obnově či rekonstrukci kulturní památky zadavatel v rozhodnutí o vyloučení uvádí, že navrhovatel ke splnění tohoto požadavku doložil čtyři reference, a to „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha“, „Dům s pečovatelskou službou K1“, „Vinařství Liběchov“ a „Objekt Hybernská“. Zadavatel akceptoval toliko referenci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha“.

145.     Ve vztahu k referenci „Dům s pečovatelskou službou K1“ zadavatel v rozhodnutí o vyloučení uvádí, že tuto nemůže uznat, neboť Ing. H. v době realizace předmětné reference nedisponoval potřebnou autorizací, na jejímž základě by mohl působit v pozici hlavního projektanta, přičemž navrhovatel tuto skutečnost zadavateli potvrdil. Ve vztahu k referenci „Vinařství Liběchov“ zadavatel v rozhodnutí o vyloučení popisuje své pochybnosti o rozsahu reference, resp. o tom, zda byly zpracovány všechny požadované stupně projektové dokumentace, což zadavatel dovozuje z absence stanovisek a schválení dotčených orgánů, které mají být podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a projektant je povinen z nich vycházet. Pokud ve fázi realizace DUR či DSP nedošlo k zajištění potřebných schválení, nemohl navrhovatel z těchto schválení vycházet a realizovat DPS. Objasnění navrhovatele se tak jeví zadavateli jako nepravděpodobné. 

146.     Ve vztahu k referenci „Objekt Hybernská“ zadavatel poukazuje na to, že dokončení realizace předmětu reference je 84 týdnů od účinnosti uzavřené smlouvy, tj. do října roku 2021. Dle zadavatele je naprosto zjevné, že předmět plnění nemohl být splněn do konce lhůty pro podání nabídek a k dokončení realizace reference došlo až po lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel tuto referenci neakceptoval s odůvodněním, že její realizace nebyla dokončena do konce lhůty pro podání nabídek. Pro úplnost zadavatel doplnil, že také oslovil zadavatele předmětné reference, který uvedl jako hlavního projektanta osobu odlišnou od Ing. H.

147.     Navrhovatel referenci „Objekt Hybernská“ doplnil ve vztahu k Ing. H. v reakci na žádost ze dne 18. 10. 2021. K tomu Úřad uvádí, že žádost ze dne 18. 10. 2021 obdobně jako žádost ze dne 29. 10. 2021 svým obsahem odpovídá žádosti dle § 46 odst. 1 zákona, ačkoliv tak není výslovně označena, neboť zadavatel žádá o doložení dalších dokladů ve vztahu k prokázání kritérií technické kvalifikace, přičemž stanovil navrhovateli lhůtu k doložení dokladů do 22. 10. 2021 (k tomu srov. výše v bodě 138. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

148.     Jak Úřad popsal a dovodil výše v bodech 139. – 141. odůvodnění tohoto rozhodnutí, reference ve vztahu k prokázání splnění kritérií technické kvalifikace lze v návaznosti na žádost ve smyslu § 46 odst. 1 zákona doplnit i po uplynutí lhůty pro podání nabídek za předpokladu, že doplňované údaje nebudou předmětem hodnocení podle kritérií hodnocení. Úřad nepřehlíží, že zadavatel v šetřeném případě učinil součástí hodnoticího kritéria i zkušenost hlavního projektanta realizačního týmu blíže popsanou výše v bodě 89. odůvodnění tohoto rozhodnutí. Seznam zakázek pro účely hodnocení, na jejichž realizaci se podílel hlavní projektant, navrhovatel uvedl v nabídce separovaně v „Prohlášení – seznam zakázek hlavního projektanta týmu pro účely hodnocení“. Reference dokládající kvalifikovanost hlavního projektanta navrhovatel uvedl ve strukturovaném životopise Ing. H. Vzhledem k tomu, že reference „Objekt Hybernská“ nebyla uvedena v seznamu zakázek pro účely hodnocení a byla navrhovatelem doplněna toliko za účelem prokázání splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona, lze konstatovat, že tato reference nebyla předmětem hodnocení, pročež se jednalo o doplnění, které zákon povoluje.

149.     Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil, že požaduje zkušenost s realizací alespoň 2 dokončených projektových dokumentací ve stupních DUR, DSP a DPS, přičemž s odkazem na zadávací dokumentaci v rozhodnutí o vyloučení odmítl akceptovat referenci „Objekt Hybernská“ s odůvodněním, že nebyla dokončena do konce lhůty pro podání nabídek. S tímto výkladem se však nelze ztotožnit, neboť odporuje výše popsané možnosti doplnění nabídky dle ust. § 46 odst. 2 zákona. S přihlédnutím k tomu, že navrhovatel mohl tuto referenci v reakci na žádost dle § 46 odst. 1 zákona doplnit, nelze ani uvažovat o porušení zásady rovného zacházení, jak argumentuje zadavatel, neboť analogicky by mohl reference, které nebudou předmětem hodnocení, ve vztahu k prokázání splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona na žádost dle § 46 odst. 1 zákona doplnit kterýkoliv účastník zadávacího řízení. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že zadavatel byl povinen přihlédnout k referenci „Objekt Hybernská“, kterou navrhovatel doplnil v objasnění ze dne 20. 10. 2021 za účelem prokázání splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona.

150.     K tomu Úřad uvádí, že aby mohlo být rozhodnutí o vyloučení považováno za transparentní, musí být důvody vyloučení formulovány takovým způsobem, aby nevzbuzovaly jakékoliv pochybnosti, tj. zcela jasně a srozumitelně. Zadavatel ve vztahu k referenci „Objekt Hybernská“ předně uvádí, že tuto nelze akceptovat, neboť byla dokončena až po lhůtě pro podání nabídek a „pro úplnost“ uvádí, že ověřoval, kdo působil na pozici hlavního projektanta, přičemž zjistil, že Ing. H. jím nebyl. Uvedením takové skutečnosti „nad rámec“ nebo „pro úplnost“, která je nadto ze své podstaty rozporná s tvrzením zadavatele, že k referenci nelze s ohledem na opožděnost přihlížet, zadavatel transparentnost rozhodnutí o vyloučení nepodpořil, naopak tím jej učinil ještě více nesrozumitelné.

151.     Vzhledem k tomu, že zadavatel v rozhodnutí o vyloučení nezohlednil všechny skutečnosti uvedené v nabídce navrhovatele, potažmo v objasnění nabídky, a to jak ve vztahu ke kritériu technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, tak ke kritériím technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona, je postup zadavatele související s vyloučením navrhovatele ze zadávacího řízení nutno považovat na nezákonný. Zadavatel v daném případě na posouzení předmětných dodatečně doložených referencí rezignoval a rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení na základě skutečností, které ve svém souhrnu (samy o sobě) nesvědčí o tom, že by navrhovatel nesplnil kritéria technické kvalifikace. Pakliže navrhovatel předložil zadavateli v průběhu zadávacího řízení celou řadu referencí, které zadavatel neuvedl v rozhodnutí o vyloučení, nelze dojít k jinému závěru, než že takovéto reference uznal.

152.     Právě uvedené vychází z premisy, že v případě vyloučení účastníka ze zadávacího řízení musí být zadavatel schopen přezkoumatelným způsobem takové vyloučení odůvodnit, tj. v souladu se zásadou transparentnosti musí být důvody vyloučení účastníka v rámci odůvodnění tohoto kroku řádně zdokumentovány a musí být řádně zjištěny. Tyto povinnosti úzce souvisí s právem účastníka bránit se proti svému vyloučení námitkami a následně, nevyhoví-li zadavatel námitkám, také návrhem. Aby se mohl účastník účinně bránit, musí znát v dostatečně podrobné míře důvody, pro které zadavatel postupoval zvoleným způsobem, přičemž nelze připustit, aby tyto důvody byly zadavatelem dodatečně prezentovány v následných úkonech, například v rozhodnutí o námitkách či ve vyjádření k návrhu. Tento předpoklad se projevuje i v opačném směru, kdy není přípustné, aby si dodavatel nechával některé námitky v záloze a uplatnil je následně až v návrhu. Požadavek na to, aby byl vyloučený dodavatel dostatečně jasně a srozumitelně obeznámen s důvody svého vyloučení, má vliv na podobu dalších procesních úkonů, což se projevilo i v šetřeném případě.

153.     S ohledem na právě uvedené Úřad dospěl k závěru, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidla stanovená v ustanovení § 48 odst. 1 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a) zákona a současně nedodržel zásadu transparentnosti zakotvenou v ust. § 6 odst. 1 zákona, když rozhodnutím o vyloučení vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení z důvodu, že nesplnil zadavatelem požadovaná kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b), c) a d) cit. zákona stanovená v bodě 4.3. zadávací dokumentace, aniž by tomu svědčily skutečnosti uvedené v rozhodnutí o vyloučení, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K dalším argumentům

154.     Navrhovatel uvádí, že zadavatel při vyřizování námitek porušil ustanovení § 245 odst. 1 zákona tím, že námitkám částečně vyhověl, ačkoliv v rozhodnutí neuvedl žádné nápravné opatření ani důvod, proč nápravné opatření nepřijal. Z rozhodnutí o námitkách vyplývá, že zadavatel uznal referenci „Lapidárium“ pro prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, přičemž dále poukazuje na rozpornost zapojení Ing. H. do realizace této referenční zakázky a v další části rozhodnutí o námitkách setrvává na důvodech pro vyloučení ve vztahu k neprokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona. K tomu Úřad s odkazem na ust. § 245 odst. 2 zákona uvádí, že za odmítnutí se považuje i částečné vyhovění námitkám. Přestože tedy zadavatel námitkám v části vyhověl, v další části rozhodnutí o námitkách dovodil (byť nezákonně, jak vyplývá z odůvodnění tohoto rozhodnutí), že stále existuje důvod vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, a zadavatel tedy neměl důvod přistoupit k přijetí nápravného opatření. V tomto ohledu nelze rozhodnutí o námitkách považovat za vnitřně rozporné či nepřezkoumatelné, ani nelze učinit závěr o porušení ust. § 245 odst. 1 zákona.

155.     Vzhledem k tomu, že Úřad dospěl k závěru, že vyloučení navrhovatele bylo v rozporu se zákonem, což má za následek zrušení rozhodnutí o vyloučení a všech následných úkonů zadavatele, včetně rozhodnutí o námitkách, Úřad tak již nepovažoval za účelné vypořádávat další námitky navrhovatele např. ve vztahu k netransparentnosti rozhodnutí o námitkách, která měla spočívat v tom, že zadavatel měl v rozhodnutí o námitkách formulovat nové důvody údajného vyloučení, či že se zadavatel nevyjádřil ke všem namítaným skutečnostem. Úřad shledal netransparentnost již v postupu zadavatele souvisejícím s vyloučením navrhovatele ze zadávacího řízení, přičemž v následných přípisech, tj. v rozhodnutí o námitkách a ve vyjádření zadavatele zadavatel reaguje na argumenty navrhovatele, rozvíjí svoji argumentaci a uvádí další tvrzení na podporu odůvodnění vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. Jak Úřad dovodil a akcentoval výše, kompletní katalog důvodů pro vyloučení by měl být zadavatelem srozumitelně uveden v rozhodnutí o vyloučení, aby se proti nim navrhovatel mohl účinně bránit námitkami. Úřad v šetřeném případě považuje za zcela racionální, že rozhodl o podstatě sporu, tzn. přezkoumal konkrétní postup zadavatele při vyloučení navrhovatele a rozhodl, zda jsou dány důvody pro uložení nápravného opatření dle § 263 odst. 2 zákona. Dle názoru Úřadu totiž za uvedené situace navrhovatel nemůže pociťovat újmu v tom smyslu, že Úřad nepřistoupil ke zrušení rozhodnutí o námitkách dle § 263 odst. 5 zákona (za předpokladu, že by dospěl k závěru, že rozhodnutí o námitkách bylo v rozporu s ust. § 245 odst. 1 zákona), neboť hlavním důvodem podání návrhu byl nesouhlas navrhovatele s jeho vyloučením ze zadávacího řízení.

156.     Co se týče důkazů přiložených navrhovatelem ve vyjádření k podkladům rozhodnutí, Úřad uvádí, že k výňatku z projektové dokumentace reference „Objekt Hybernská“ nepřihlížel, neboť tento důkaz nemohl nijak ovlivnit výše učiněný závěr Úřadu. Co se týče žádosti o objasnění ze dne 29. 10. 2021, Úřad konstatuje, že tato byla Úřadem již v průběhu správního řízení zařazena do správního spisu z dokumentace o zadávacím řízení coby podklad pro vydání rozhodnutí.

K výroku III. tohoto rozhodnutí – uložení nápravného opatření

157.     Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

158.     Úřad ve výroku II. tohoto rozhodnutí konstatoval, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidla stanovená v ustanovení § 48 odst. 1 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a) zákona a současně nedodržel zásadu transparentnosti zakotvenou v ust. § 6 odst. 1 zákona, když rozhodnutím o vyloučení vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení z důvodu, že nesplnil zadavatelem požadovaná kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona stanovená v bodě 4.3. zadávací dokumentace, aniž by tomu svědčily skutečnosti uvedené rozhodnutí o vyloučení. Výše specifikovaný nezákonný postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele. Pokud by totiž nedošlo k vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, zůstal by vybraným dodavatelem, neboť předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Podmínka pro uložení nápravného opatření spočívající v existenci alespoň potenciálního vlivu na výběr dodavatele je v daném případě naplněna, přičemž zadavatel dosud neuzavřel v předmětném zadávacím řízení smlouvu. Jsou tak naplněny všechny zákonné podmínky pro uložení nápravného opatření dle § 263 odst. 2 zákona.

159.     S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení rozhodnutí o vyloučení a všech následných úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

160.     Pro úplnost pak Úřad poznamenává, že tímto rozhodnutím nijak nepředjímá nový výsledek posouzení splnění podmínek účasti ze strany navrhovatele zadavatelem. Tímto rozhodnutím Úřad autoritativně nerozhoduje o tom, že by navrhovatel podmínky účasti splnil, ale toliko o tom, že důvody uvedené zadavatelem v rozhodnutí o vyloučení nejsou dostatečné k tomu, aby bylo možno potvrdit opak.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí ­– zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

161.     Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

162.     Výše citované ustanovení zákona formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí (a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí). Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

163.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku III. uložil nápravné opatření spočívající ve vzrušení rozhodnutí o vyloučení a všech následných úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení, zakázal zároveň ve výroku IV. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

K výroku V. tohoto rozhodnutí – povinnost uhradit náklady řízení

164.     Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou.

165.     Podle § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, činí paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, 30 000 Kč.

166.     Vzhledem k tomu, že Úřad ve výroku III. tohoto rozhodnutí uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o vyloučení a všech následných úkonů zadavatele, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení tak, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

167.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2021000655.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I. tohoto rozhodnutí nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Včas podaný rozklad proti výrokům II., III., a V. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku IV. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží

1.      Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana

2.      Mgr. Zuzana Dohnalová, advokátka, K Dolům 1924/42, 143 00 Praha 4

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Jak vyplývá ze Statutu Národního památkového ústavu, který vydalo Ministerstvo kultury dne 25. 6. 2020, dostupném na https://www.npu.cz/statut-a-organizace-npu, Národní památkový ústav byl zřízen s účinností ode dne 1. 1. 2003 na dobu neurčitou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), rozhodnutím Ministerstva kultury č. j. 11617/2002 o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací na úseku státní památkové péče a jedná se o státní příspěvkovou organizaci – pozn. Úřadu.

[2] DUR = dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí); DSP = dokumentace pro stavební povolení, může být sloučena s DUR v jednotný stupeň DUSP (dokumentace pro vydání společného povolení); DPS = dokumentace pro provádění stavby – pozn. Úřadu

[3] Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl zřejmě nesprávně stupně „DUR, DSP, DSP“ namísto „DUR, DSP, DPS“ – pozn. Úřadu

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz