číslo jednací: 06003/2022/500
spisová značka: S0578/2021/VZ

Instance I.
Věc Dodavatel systému na prodej vstupenek
Účastníci
  1. Divadlo na Vinohradech
  2. Perfect System, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 11. 3. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 473 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0578/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-06003/2022/500

 

Brno 16. 2. 2022

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 11. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Divadlo na Vinohradech, IČO 00064386, se sídlem náměstí Míru 1450/7, 120 00 Praha – Vinohrady, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 9. 12. 2021 DPPartners, advokátní kancelář s.r.o., IČO 08166161, se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – Perfect System, s.r.o., IČO 26480981, se sídlem Radlická 3301/68, 150 00 Praha – Smíchov, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 24. 11. 2021 Mgr. Milanem Holečkem, advokátem ev. č. ČAK 13389, se sídlem Českomoravská 2408/1, 190 00 Praha,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodavatel systému na prodej vstupenek“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 5. 8. 2021 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele pod systémovým číslem I03/ZP/0001/21, 

rozhodl takto:

I.

Správní řízení vedené ve věci návrhu navrhovatele – Perfect System, s.r.o., IČO 26480981, se sídlem Radlická 3301/68, 150 00 Praha – Smíchov – ze dne 25. 11. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Divadlo na Vinohradech, IČO 00064386, se sídlem náměstí Míru 1450/7, 120 00 Praha – Vinohrady – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodavatel systému na prodej vstupenek“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 5. 8. 2021 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele pod systémovým číslem I03/ZP/0001/21, se ve vztahu k části návrhu citovaného navrhovatele týkající se údajného porušení ustanovení § 40 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle § 257 písm. h) citovaného zákona zastavuje, neboť předmětné části návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky.

II.

Zadavatel – Divadlo na Vinohradech, IČO 00064386, se sídlem náměstí Míru 1450/7, 120 00
Praha – Vinohrady – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Dodavatel systému na prodej vstupenek“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 5. 8. 2021 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele pod systémovým číslem I03/ZP/0001/21, pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) v návaznosti na § 53 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když rozhodnutím ze dne 22. 10. 2021 zrušil zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku s odkazem na § 127 odst. 2 písm. d) zákona, ačkoliv důvody uvedené zadavatelem v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 22. 10. 2021 a v oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 23. 10. 2021 nelze považovat za důvody hodné zvláštního zřetele, jež se vyskytly v průběhu zadávacího řízení a pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

III.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Divadlo na Vinohradech, IČO 00064386, se sídlem náměstí Míru 1450/7, 120 00 Praha – Vinohrady – uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší rozhodnutí jmenovaného zadavatele ze dne 22. 10. 2021 o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodavatel systému na prodej vstupenek“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 5. 8. 2021 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele pod systémovým číslem I03/ZP/0001/21, a oznámení o zrušení zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku ze dne 23. 10. 2021.

IV.

Zadavateli – Divadlo na Vinohradech, IČO 00064386, se sídlem náměstí Míru 1450/7, 120 00
Praha – Vinohrady – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Dodavatel systému na prodej vstupenek“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 5. 8. 2021 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele pod systémovým číslem I03/ZP/0001/21, a to až do pravomocného skončení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S00578/2021/VZ.

 

 

V.

Podle ustanovení § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální
částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se
zadavateli – Divadlo na Vinohradech, IČO 00064386, se sídlem náměstí Míru 1450/7, 120 00
Praha – Vinohrady – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Divadlo na Vinohradech, IČO 00064386, se sídlem náměstí Míru 1450/7, 120 00 Praha – Vinohrady (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – uveřejnil dne 5. 8. 2021 na profilu zadavatele dostupném z https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002283 výzvu k podání nabídek, čímž zahájil zjednodušené podlimitní řízení pro zadání veřejné zakázky „Dodavatel systému na prodej vstupenek“ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Předmětem veřejné zakázky jsou dle bodu 1. zadávací dokumentace ze dne 5. 8. 2021 (dále jen „zadávací dokumentace“) služby spočívající v zajištění prodejního a rezervačního systému vstupenek zadavatele, splňující parametry specifikované v citovaném ustanovení zadávací dokumentace.

3.             Podle bodu 1.5. zadávací dokumentace předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 500 000,- Kč bez DPH.

4.             Z dokumentu s názvem „Seznam nabídek“ vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek celkem 2 nabídky, včetně nabídky dodavatele Perfect System, s.r.o., IČO 26480981, se sídlem Radlická 3301/68, 150 00 Praha – Smíchov, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 24. 11. 2021 Mgr. Milanem Holečkem, advokátem ev. č. ČAK 13389, se sídlem Českomoravská 2408/1, 190 00 Praha (dále jen „navrhovatel“).

5.             Rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne 22. 10. 2021 rozhodl zadavatel podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona o zrušení zadávacího řízení (dále jen „rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“). Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 23. 10. 2021 (dále jen „oznámení o zrušení zadávacího řízení“) obdržel navrhovatel téhož dne.

6.             Navrhovatel proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení podal dne 1. 11. 2021 námitky z téhož dne (dále jen „námitky“), o nichž zadavatel rozhodl dne 16. 11. 2021 tak, že podané námitky odmítl. Rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 16. 11. 2021 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“) bylo navrhovateli dodáno do datové schránky téhož dne. Navrhovatel nesouhlasil se způsobem vyřízení námitek, a proto dne 25. 11. 2021 podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky z téhož dne (dále jen „návrh“).   

II.             OBSAH NÁVRHU

7.             Navrhovatel úvodem svého návrhu rekapituluje průběh zadávacího řízení a zdůrazňuje, že zadavatel zrušil zadávací řízení v rozporu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona, když jím tvrzené skutečnosti nenaplňují ekonomické důvody hodné zvláštního zřetele. Současně se zadavatel dle navrhovatele dopustil porušení základních zásad dle § 6 odst. 1 a 2 zákona, když v průběhu zadávacího řízení zahájil jednání se třetími subjekty o dodání předmětu veřejné zakázky.

8.             Navrhovatel své přesvědčení o nezákonnosti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona konstatuje s odkazem na důvodovou zprávu k zákonu, rozhodovací praxi Úřadu a judikaturu Nejvyššího správního soudu, přičemž zdůrazňuje, že pro posouzení zákonnosti zrušení zadávacího řízení je třeba mj. s ohledem na zásadu transparentnosti vycházet pouze z důvodů uvedených zadavatelem v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, případně v oznámení o zrušení zadávacího řízení, proto se ve svém návrhu, resp. v jeho odůvodnění zaměřuje pouze na obsah zadavatelova oznámení o zrušení zadávacího řízení. Na argumentaci zadavatele v oznámení o zrušení zadávacího řízení navrhovatel reaguje, jak uvedeno níže.

9.             Navrhovatel k odůvodnění svého návrhu rekapituluje důvody uvedené zadavatelem v oznámení o zrušení zadávacího řízení (pozn. Úřadu: totožně uvedené zadavatelem i v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení), k čemuž uvádí následující.

10.         V souvislosti s výpovědí Smlouvy o exkluzivní (výhradní) distribuci vstupenek ze dne 1. 1. 2018 (dále jen „smlouva o distribuci vstupenek“) dosavadním poskytovatelem služeb, společností TICKET ART PRAHA, s.r.o., v konkursu, IČO 26467666, se sídlem Politických vězňů 1531/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „TICKET ART“), jakož i v souvislosti s jednáním zadavatele se společnostmi TICKET ART a ZAT a.s., IČO 45148431, se sídlem K Podlesí 541, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram (dále jen „ZAT“) navrhovatel konstatuje, že zadavatel zahájil výběr nového dodavatele systému na prodej a rezervaci vstupenek již v dubnu 2021, kdy začal neformálně oslovovat potenciální dodavatele včetně navrhovatele, tedy v době, kdy původní smlouva na distribuci vstupenek již byla dle navrhovatele vypovězena. Současně navrhovatel ze znění citované smlouvy na distribuci vstupenek (jejíž kopie tvoří přílohu návrhu) dovozuje, že k definitivnímu ukončení předmětného smluvního vztahu s dosavadním poskytovatelem služeb došlo již v červnu 2021, a počínaje červencem 2021 již tyto služby zadavateli nebyly poskytovány. Dle navrhovatele tedy smluvní vztah zadavatele s původním poskytovatelem služeb TICKET ART skončil před zahájením zadávacího řízení a výběr nového dodavatele zadavatel rovněž započal před zahájením předmětného zadávacího řízení.

11.         Současně navrhovatel upozorňuje na uzavření Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení ze dne 30. 6. 2021 mezi zadavatelem a společností TICKET ART, která upravuje užívání příslušného software společnosti TICKET ART zadavatelem „po časově omezenou dobu (do výběru nového dodavatele na základě zadávacího řízení realizovaného objednatelem), nejpozději však do 31. 12. 2022“ a za úplatu, přičemž v souvislosti s úplatou za užívání citovaná dohoda odkazuje na smlouvu o distribuci vstupenek, avšak dle navrhovatele chybně, když odkazuje na původně stanovené pravidlo pro vyúčtování provize za prodej vstupenek, nikoli úplatu za užívání rezervačního prodejního systému. Navrhovatel v uvedené souvislosti rovněž upozorňuje na písemnou objednávku zadavatele č. 159/2021 ze dne 18. 7. 2021, na základě které zadavatel před zahájením předmětného zadávacího řízení započal spolupráci se zcela novým subjektem pro zajištění podpory provozu prodejního systému, a to pouze „po dobu průběhu výběrového řízení a přechodu na nový prodejní systém  - cca 3 měsíce)“.

12.         V souvislosti se zadavatelem tvrzenými ekonomickými důvody hodnými zvláštního zřetele, jež ho vedly ke zrušení zadávacího řízení, navrhovatel namítá, že zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení jím tvrzenou „nižší ekonomickou zátěž“, „zvýšené náklady“ a „ekonomickou výhodnost“ nedoložil „žádnými kalkulacemi, částkami, ani odkazy na nabídku navrhovatele, popř. obsah ujednání zadavatele s TICKET ART“. Dle navrhovatele zadavatel ve vztahu k tvrzeným ekonomickým důvodům pro zrušení zadávacího řízení „neposkytl žádnou konkrétní kalkulaci, která by obsahovala propočet toho, zda a jakým způsobem zadavatel sníží své náklady na provoz vstupenkového prodejního systému, resp. co uspoří tím, že zadá veřejnou zakázku mimo zadávací řízení. Zadavatel se omezil toliko na slovní spekulace o možných dopadech další vlny pandemie SARS-CpV-2 na provozovatele kulturních zařízení.“

13.         Současně navrhovatel konstatuje, že rezervační a prodejní systém, který zadavateli nabízí, zadavatel již v minulosti používal, je s jeho funkcionalitou i uživatelskou obsluhou obeznámen, obsahuje veškeré funkcionality systému dosud používaného zadavatelem, a tudíž případný přechod na tento systém ze stávajícího řešení nevyžaduje po zadavateli zvýšené náklady.

14.         Ve vztahu k tvrzenému porušení základních zásad, především pak zásady transparentnosti, navrhovatel ve svém návrhu konstatuje, že zadavatel zrušil zadávací řízení s odkazem na důvody hodné zvláštního zřetele včetně důvodů ekonomických  proto, že se dohodl mimo zadávací řízení s bývalým poskytovatelem služeb prodejního sytému vstupenek TICKET ART a novým dodavatelem služeb podpory prodejního sytému ZAT, přičemž jednání s těmito subjekty započal zadavatel ještě před vyhlášením předmětného zadávacího řízení. Navrhovatel tento postup považuje za pouhou „zástěrku“ pro cílený výběr konkrétního dodavatele, resp. pro úmyslné vyloučení potenciálního, avšak nechtěného vítěze zadávacího řízení. Dle přesvědčení navrhovatele se zadavatel tímto postupem dopustil obcházení zákona a porušil tím zásady zadávání veřejných zakázek zakotvené v § 6 odst. 1 a 2 zákona.

15.         Navrhovatel v této souvislosti rovněž namítá, že argumentace zadavatele „zajištěním kontinuity“ a „pokračováním provozu“ je mylná, neboť smluvní vztah mezi zadavatelem a TICKET ART skončil již před zahájením předmětného zadávacího řízení a smluvní vztah zadavatele se ZAT v minulosti vůbec neexistoval.

16.         Nadto navrhovatel zdůrazňuje, že i z obsahu citované Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení ze dne 30. 6. 2021, jako i výše citované objednávky č. 159/2021 ze dne 18. 7. 2021 vyplývá, že se jedná o provizorní a dočasnou spolupráci na dobu výběru nového dodavatele a rozhodně se dle navrhovatele nejedná o důvod, který se vyskytl teprve v průběhu zadávacího řízení, když zadavatel s uvedenými subjekty jednal dlouho před zahájením předmětného zadávacího řízení.

17.         Proto dle navrhovatele dosažení dohody zadavatele s uvedenými subjekty nelze považovat za důvody objektivní, které by měly objektivní dopad do samotné realizace zadávacího řízení a zároveň důvody tak závažné, že by atakovaly samotný smysl dokončení již zahájeného zadávacího řízení, jak vyplývá z relevantní rozhodovací praxe.

18.         Navrhovatel dále ve svém návrhu uvádí, že zadavatel odeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení po uplynutí zadávací lhůty, počítané dle navrhovatele od 23. 8. 2021 10:00 hod. do 23. 10. 2021 10:00 hod., když je odeslal dne 23. 10. 2021 až ve 12:15:21 hod. Navrhovatel uvádí, že v této souvislosti uplatnil vůči zadavateli přípisem s názvem „Úhrada nákladů vynaložených na účast v zadávacím řízení“ ze dne 1. 11. 2021 nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 zákona, přičemž zadavatel citovanou žádost navrhovatele přípisem s názvem „Věc: Odpověď na úhradu nákladů vynaložených na účast v zadávacím řízení“ ze dne 24. 11. 2021 odmítl, čímž dle navrhovatele citované ustanovení zákona porušil.

19.         Navrhovatel se ve svém návrhu domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, jakož i přezkoumání zákonnosti postupu zadavatele v předmětném zadávacím řízení Úřadem.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

20.         Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 25. 11. 2021 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

21.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

22.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-40109/2021/511/AHu ze dne 26. 11. 2021.

23.         Usnesením č. j. ÚOHS-41811/2021/511/AHu ze dne 9. 12. 2021, které zadavatel obdržel téhož dne, určil Úřad zadavateli dodatečnou lhůtu pěti dnů ode dne doručení citovaného usnesení k provedení úkonu – doručení dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

24.         Dne 14. 12. 2021 obdržel Úřad prostřednictvím el. podatelny Úřadu (prostřednictvím datové schránky) od zadavatele dokumentaci o zadávacím řízení. Téhož dne bylo dále Úřadu doručeno vyjádření zadavatele k podanému návrhu.

Vyjádření zadavatele ze dne 14. 12. 2021

25.         Zadavatel v úvodu svého vyjádření k návrhu konstatuje, že navrhovatel v návrhu napadá oprávněnost důvodů zadavatele pro zrušení zadávacího řízení a domáhá se zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

26.         K námitce navrhovatele, že nejsou dány důvody pro zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, kdy dle navrhovatele zadavatelem tvrzené skutečnosti nenaplňují důvody hodné zvláštního zřetele, resp. důvody ekonomické, zadavatel uvádí, že v oznámení o zrušení zadávacího řízení uvedl, že ke zrušení zadávacího řízení dle citovaného ustanovení zákona přistoupil z důvodů, které dle zadavatele „spočívají ve skutečnosti, že si v průběhu zadávacího řízení zajistil možnost pokračování provozu současného prodejního systému, což pro zadavatele znamená nižší ekonomickou zátěž, než v případě přechodu na nový systém, a jedná se tak i o důvody ekonomické“.

27.         K námitce navrhovatele, že oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo účastníkům zadávacího řízení odesláno po uplynutí zadávací lhůty, zadavatel ve vyjádření k návrhu odkazuje na svou odpověď na žádost navrhovatele na úhradu nákladů vynaložených na účast v zadávacím řízení ze dne 24. 11. 2021, ve které dle svých slov opravuje mylný výpočet konce zadávací lhůty provedený navrhovatelem a trvá na své argumentaci k žádosti.

28.         Ohledně námitky navrhovatele týkající se smluvních vztahů zadavatele se společností TICKET ART a ZAT zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že prodej vstupenek v prodejní síti TICKET ART byl ukončen k 30. 6. 2021. K námitce navrhovatele v této souvislosti, že v uzavřené dohodě o vypořádání bezdůvodného obohacení je chybně určena úplata ve výši 11 % nominální ceny vstupenky, zadavatel uvádí, že tato zcela odpovídá výši dle čl. 5.2 původní smlouvy o distribuci vstupenek, a současně odpovídá plnění ze vstupenek prodaných na pobočkách společnosti TICKET ART. Zadavatel rovněž v této souvislosti uvádí, že od 1. 7. 2021 neprobíhá z jeho strany vůči TICKET ART žádné finanční plnění. Společnost TICKET ART dle vyjádření zadavatele vlastní licenci k systému na prodej vstupenek, kterou zadavateli udělila a zadavatel ji nyní bezúplatně užívá.

29.         Zadavatel dále ve svém vyjádření uvádí, že začal připravovat podklady pro zadávací řízení na nyní šetřenou veřejnou zakázku. V této souvislosti zadavatel poukazuje na obtížnost nastavení hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti, když každý z potenciálních dodavatelů má jinak nastavený svůj obchodní model prodejního systému vstupenek, a ty jsou pak mezi sebou obtížně porovnatelné s ohledem na jejich ekonomickou výhodnost pro zadavatele při současném zohlednění počtu prodaných vstupenek.

30.         Současně zadavatel uvádí, že vzhledem k tomu, že potřeboval zajistit prodej vstupenek i po 30. 6. 2021, neboť nemohl v průběhu divadelní sezony prodej vstupenek bez dalšího přerušit, a společnost ZAT poskytovala technické podmínky pro provoz daného prodejního systému, objednávkou č. 159/2021 ze dne 18. 7. 2021 u této společnosti poptal služby nezbytné pro provoz prodeje vstupenek, a to „do doby trvání zadávacího řízení a zajištění přechodu na nový systém prodeje vstupenek“. Dle vyjádření zadavatele v případě, že by objednávka nebyla uskutečněna, nemohl by zadavatel do doby uzavření nové smlouvy a zprovoznění systému novým dodavatelem prodat jedinou vstupenku, a neměl by přístup k vystaveným daňovým dokladům či informacím o prodaných vstupenkách. Zároveň zadavatel zdůrazňuje, že společnosti ZAT neplatí žádnou provizi z prodeje vstupenek, neboť tato je dodavatelem pouze technického zázemí potřebného k provozu prodejního systému, ne dodavatelem prodejního systému. Současně zadavatel zdůrazňuje, že tyto služby nebylo možné objednat u navrhovatele, a to z důvodu zajištění kontinuity provozu.

31.         Zadavatel ve svém vyjádření rovněž vyslovuje nesouhlas s tvrzením navrhovatele, že se uzavřením smluvního vztahu se společností ZAT nedopustil obcházení zákona, neboť předmětné plnění je podle zadavatele veřejnou zakázkou malého rozsahu (a postupoval v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy). Jeho úmyslem bylo využít služeb společnosti ZAT jen po nezbytně nutnou dobu do zprovoznění nového systému prodeje vstupenek, vzešlého z výsledků předmětného zadávacího řízení. Zadavatel však dle svého vyjádření v průběhu zadávacího řízení zjistil, že žádná z podaných nabídek není pro něj ekonomicky výhodná (respektive je „fakticky podstatně dražší, než zadavatel očekával, a to z důvodu skladby nabídkové ceny“), neboť nereflektuje množství prodaných vstupenek, jak je tomu zejména v případě nabídky navrhovatele, který stanovuje měsíční paušál i v případě aktuálního snížení prodeje vstupenek, a srovnává uvedenou situaci s aktuálními podmínkami provozu stávajícího systému prodeje vstupenek, které označuje za „mimořádně ekonomicky příznivé“, čímž jsou dle přesvědčení zadavatele naplněny důvody pro možnost využití zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona (zadavatel uvádí přesvědčení o tom, „že právě úsporami finančních prostředků spočívající v neplacení měsíčního paušálu (…) při současném propadu prodeje vstupenek a za současného zajištění mimořádně ekonomicky příznivých podmínek provozu stávajícího systému jsou naplněny důvody pro možnost využití zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ z důvodu hodného zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, ab v zadávacím řízení pokračoval.“.

32.         Zadavatel má za to, že mezi důvody hodné zvláštního zřetele lze podřadit i takové důvody, kdy potenciálně ekonomicky nejvýhodnější nabídka navrhovatele je fakticky podstatně dražší, než zadavatel očekával, a to z důvodu skladby nabídkové ceny navrhovatele, kde se platí měsíční paušály bez ohledu na počet prodaných vstupenek a zpoplatněné jsou pouze prodeje vstupenek, které si navrhovatel prodá ve své prodejní síti.

33.         Zadavatel v závěru svého vyjádření uvádí, že plánuje přípravu zahájení nového zadávacího řízení, v rámci kterého by vhodnějším způsobem nastavil hodnotící kritérium ekonomické výhodnosti tak, aby mohl provést výběr nabídky pro něj skutečně ekonomicky nejvýhodnější.

34.         Zadavatel žádá, aby Úřad návrh ve smyslu ustanovení § 265 písm. a) zákona zamítl.

Další průběh správního řízení

35.         Usnesením č. j. ÚOHS-43614/2021/511/AHu ze dne 20. 12. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu pro podání informace Úřadu o úkonech, které zadavatel provedl, a dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

36.         Usnesením č. j. ÚOHS-44002/2021/511/AHu ze dne 22. 12. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu k zaslání veškeré dokumentace týkající se jednání zadavatele se společnostmi TICKET ART PRAHA a ZAT, popisovaného zadavatelem v oznámení o zrušení zadávacího řízení. Vyjádření zadavatele k citovanému usnesení a související dokumentaci Úřad obdržel dne 11. 1. 2022.

Vyjádření zadavatele ze dne 11. 1. 2022

37.         Zadavatel ve svém vyjádření k usnesení č. j. ÚOHS-44002/2021/511/AHu ze dne 22. 12. 2021 (dále jen „vyjádření ze dne 11. 1. 2022“) uvádí, že prodej vstupenek na základě smlouvy se společností TICKET ART realizoval do dne 30. 6. 2021, kdy byl smluvní vztah založený smlouvou o distribuci vstupenek ze dne 1. 1. 2018 v důsledku její výpovědi ze dne 30. 3. 2021 (dále i jen „výpověď smlouvy o distribuci vstupenek“) ukončen.

38.         Zadavatel dále uvádí, že s ohledem na nutnost zajištění kontinuity prodeje vstupenek i po ukončení smluvního vztahu s TICKET ART uzavřel s citovanou společností dne 30. 6. 2021 dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, v rámci které bylo sjednáno i oprávnění zadavatele užívat software společnosti TICKET ART k zajištění prodeje vstupenek do 31. 12. 2022. Zadavatel tedy ve svém vyjádření konstatuje, že prostřednictvím citované dohody společnost TICKET ART fakticky udělila zadavateli licenci k užívání předmětného software. Zadavatel zároveň konstatuje, že jednání se společností TICKET ART v této věci vedl od května 2021, což současně dokládá e-mailovou komunikací, tvořící přílohu vyjádření zadavatele ze dne 11. 1. 2022.

39.         Ve vztahu ke společnosti ZAT zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že rovněž z důvodu zajištění kontinuity prodeje vstupenek zahájil v měsíci červnu 2021 i jednání s citovanou společností, jež je dodavatelem technického zázemí k provozu předmětného prodejního systému (jehož licenci vlastní a zadavateli udělila společnost TICKET ART). Objednávkou č. 159/2021 ze dne 18. 7. 2021 pak zadavatel služby u společnosti ZAT objednal, a to na dobu „průběhu výběrového řízení a přechodu na nový prodejní systém“, a následně objednávkou č. 252/2021 ze dne 29. 9. 2021 (poskytování daných služeb prodloužil, přičemž na základě druhé citované objednávky společnost ZAT uvedené služby zadavateli poskytuje i ke dni jeho vyjádření ze dne 11. 1. 2022.

40.         V závěru svého vyjádření ze dne 11. 1. 2022 zadavatel s odkazem na své předchozí vyjádření k návrhu ze dne 14. 12. 2021 konstatuje, že s ohledem na to, že v průběhu předmětného zadávacího řízení zjistil, že žádná z podaných nabídek pro něj není ekonomicky výhodná, pokračuje „v odběru služeb společnosti ZAT a užívání licence k software udělené společností TICKET ART, když tento způsob zajištění prodeje vstupenek je pro zadavatele ekonomicky výhodnější než řešení nabízená účastníky zadávacího řízení na veřejnou zakázku“ a „současně připravuje zahájení nového zadávacího řízení na dodavatele systému pro prodej vstupenek, jehož zadávací podmínky budou vhodnějším způsobem reflektovat ekonomické požadavky zadavatele na poptávaný systém“.

Další průběh správního řízení

41.         Usnesením č. j. ÚOHS-02560/2022/511 ze dne 21. 1. 2022 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

42.         Dne 31. 1. 2022 Úřad obdržel vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí z téhož dne. Zadavatel se ve stanovené lhůtě k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 31. 1. 2022

43.         Navrhovatel v rámci svého vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 31. 1. 2022 (dále i jen „vyjádření k podkladům“) odkazuje na svůj návrh a trvá na zrušení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, a současně se vyjadřuje k obsahu vyjádření zadavatele ze dne 14. 12. 2021 a 11. 1. 2022, přičemž uvádí následující.

44.         V souvislosti s dohodou zadavatele se společností TICKET ART ze dne 30. 6. 2021 o vypořádání bezdůvodného obohacení a objednávkou č. 159/2021 ze dne 18. 7. 2021 na služby společnosti ZAT navrhovatel konstatuje, že si jimi zadavatel v obou případech zajistil požadované služby na přechodnou, časově omezenou dobu, do výběru nového dodavatele na základě zadávacího řízení. Dle navrhovatele se však nejedná o zadavatelem tvrzenou kontinuitu, neboť v obou případech založil nové smluvní vztahy s novým předmětem plnění, bez návaznosti na ekvivalentní předchozí závazek, když je společnost ZAT novým poskytovatelem komplexních služeb (namísto původního poskytovatele - společnosti TICKET ART) a společnost TICKET ART novým poskytovatelem licence, přičemž dle navrhovatele zadavatel do uzavření citované dohody s TICKET ART licencí nedisponoval. K objednávce č. 252/2021 navrhovatel uvádí, že se mu jeví »ryze účelová, mající za cíl založit „důvod hodný zvláštního zřetele“ před vypršením zadávací lhůty (23. 10. 2021), ale po doručení nabídek uchazečů (23. 8. 2021).«

45.         Navrhovatel ve vyjádření k podkladům dále konstatuje, že zadavatel na podkladě vykonstruovaného důvodu hodného zvláštního zřetele svévolně ustoupil z původního záměru zadat veřejnou zakázku. Jak navrhovatel v této souvislosti zdůrazňuje, „[v]eškeré možnosti budoucího řešení provozu prodejního a rezervačního systému znal zadavatel již v červenci 2021, rozhodl se pro vyhlášení zadávacího řízení, posléze ze svého záměru prokazatelně ustoupil, aby se dodavatelem nestal navrhovatel, tedy na základě svého subjektivního postoje, nikoliv na základě objektivních důvodů. Zadavatel svým jednáním zmařil smysl a účel zadávacího řízení, poškodil navrhovatele a porušil platné právní předpisy.“

46.         Současně navrhovatel ve vyjádření k podkladům konstatuje, že plnění předmětu veřejné zakázky zadal zadavatel nezákonně třetím osobám mimo zadávací řízení. Tvrzení zadavatele o ekonomické nevýhodnosti nabídky navrhovatele je dle jeho přesvědčení účelové a nepodložené, což plyne i z jen prostého srovnání nabídky navrhovatele a cenových podmínek sjednaných zadavatelem se společností ZAT mimo šetřené zadávací řízení. Navrhovatel současně zdůrazňuje, že zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 2 500 000,- Kč bez DPH, přičemž nabídka navrhovatele je ve výši 999 000,- Kč bez DPH. Tudíž dle navrhovatele neobstojí tvrzení zadavatele, že „žádná z podaných nabídek není pro něj ekonomicky výhodná“, stejně jako neobstojí ani argument neočekávané skladby nabídkové ceny, když má zadavatel dřívější zkušenost s obchodním modelem založeném na měsíčním paušálu. A stejně tak je dle navrhovatele nepravdivý argument o „současném“ propadu prodeje vstupenek, což lze dle navrhovatele osvědčit z programu zadavatele a vícero téměř vyprodaných představení. Navrhovatel rovněž předesílá, že zadavatelem zjištěná nevyhovující formulace zadávacích podmínek či přímo hodnotících kritérií v rámci šetřeného zadávacího řízení je dle rozhodovací praxe Úřadu důvodem vylučujícím zrušení zadávacího řízení. 

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

47.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména relevantních částí obdržené dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku postupoval v rozporu se zákonem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K výroku I. rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

48.         Podle § 241 odst. 1 zákona námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté zákona hrozí nebo vznikla újma (dále jen „stěžovatel“).

49.         Podle § 241 odst. 2 písm. a) zákona se námitky podle § 241 odst. 1 zákona podávají písemně a lze je podat mj. proti všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté, včetně stanovení zadávacích podmínek.

50.         Podle § 242 odst. 1 zákona musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona zadavatelem.

51.         Podle § 257 písm. h) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky; to neplatí pro návrhy podle § 254 zákona.

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení

Zadávací dokumentace

52.         Podle bodu 3.5.1. zadávací dokumentace lhůta pro podání nabídek končila dne 23. 8. 2021 v 10:00 hod.

53.         Podle bodu 6. zadávací dokumentace zadávací lhůtu „zadavatel stanovuje na 2 měsíce od skončení lhůty pro podání nabídek.“

Námitky

54.         Z textu námitek ze dne 1. 11. 2021 vyplývá, že směřují proti zrušení zadávacího řízení, přičemž má navrhovatel za to, že zadávací řízení bylo zrušeno v rozporu s § 127 zákona a zadavatelem tvrzené skutečnosti nenaplňují důvody hodné zvláštního zřetele dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, na něž zadavatel odkazuje.

55.         Dle textu námitek důsledkem napadeného rozhodnutí je pro navrhovatele újma, která mu vznikla a spočívá zejména „ve ztrátě podnikatelské příležitosti realizovat předmětnou veřejnou zakázku, očekávaných příjmů a kvalitní reference“. Navrhovatel proto navrhuje, aby „došlo
k obnovení, popř. opětovnému vyhlášení, zadávacího řízení na „Dodavatele systému na prodej vstupenek“
.

56.         Z odůvodnění námitek mj. vyplývá, že dle navrhovatele »důvody pro zrušení zadávacího řízení označené zadavatelem nejsou přiléhavé k důvodům hodným zvláštního zřetele, jak je vymezuje ZZVZ. Ve své podstatě zadavatel, dle vlastních tvrzení, po vyhlášení zadávacího řízení započal paralelní jednání, mimo zadávací řízení, s bývalým dodavatelem služeb (Ticket Art Praha s.r.o.) a s dalším poskytovatelem služeb ZAT a.s. v předmětu veřejné zakázky, namísto aby jej vyzval k účasti v zadávacím řízení, popř. se tento sám do zadávacího řízení přihlásil a kvalifikoval. Tímto postupem zadavatel jednak popřel smysl zadávacího řízení, jednak se dopustil obcházení ZZVZ a dalších závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek hl. m. Prahy. Zadavatel rovněž porušil zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
v předmětném zadávacím řízení dle § 6 ZZVZ. Argument kontinuity poskytování služeb, resp. využívání stávajícího systému, zadavatele neobstojí, když je dle vlastních tvrzení zadavatele zjevné, že kontinuita byla přerušena samotnou výpovědí příslušného smluvního vztahu ze strany bývalého dodavatele služeb a došlo k ukončení poskytování služeb před zahájením zadávacího řízení. Ve své podstatě by tak účastník, jako bývalý poskytovatel služeb prodeje a rezervace vstupenek pro zadavatele, mohl rovněž tvrdit, že by jeho dodávkou byla „zajištěna kontinuita distribuce vstupenek“, což je závěr stejně nesmyslný jako ten, že se v případě „udělení licence k užívání software společnosti Ticket Art i po skončení smlouvy o distribuci vstupenek, kterou společnost Ticket Art vypověděla“ jedná o možnost „nadále užívat dosavadní systém prodeje vstupenek“ na základě „prodloužené licence k užívání“. Mimoto, nelze v úpadkové situaci Ticket Art Praha s.r.o. vůbec hovořit o kontinuitě poskytování služeb, když zvolené řešení úpadku konkurzem vede nevyhnutelně k likvidaci a ukončení podnikatelské činnosti tohoto dodavatele. Zadavatel se dopustil klamavého jednání vůči účastníkům zadávacího řízení, když v rozporu se skutečností tvrdí, že se jedná o „stávající systém“ „prodloužení licence“ „pokračování provozu současného prodejního systému“ „zajištění kontinuity distribuce vstupenek“. S ohledem na skončení smluvního vztahu mezi zadavatelem a Ticket Art Praha s.r.o. před vyhlášením zadávacího řízení se jedná o založení zcela nového smluvního vztahu s třetí osobou, mimo režim zadávacího řízení, a tudíž v rozporu s příslušnými právními předpisy.
«

Žádost o úhradu nákladů vynaložených na účast v zadávacím řízení

57.         Dne 1. 11. 2021 navrhovatel doručil zadavateli dokument z téhož dne nazvaný „Úhrada nákladů vynaložených na účast v zadávacím řízení“ (dále jen „žádost o úhradu nákladů“).
V žádosti o úhradu nákladů navrhovatel uvedl, že dne 23.10.2021 v čase 12:15:21 mu bylo zadavatelem »odesláno Oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku I03/ZP/0001/21. Důvodem zrušení zadávacího řízení byly „důvody hodné zvláštního zřetele vč. důvodů ekonomických“, upravené v ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona 134/2016 Sb.,
v platném znění („ZZVZ“). Dle § 51 odst. 2 ZZVZ je zadávací řízení ukončeno mj. v okamžiku, kdy všem účastníkům uplyne lhůta (15 dnů) pro podání námitek proti zrušení řízení. Zadavatel určil v čl. 3.5.1 Zadávací dokumentace lhůtu pro podání nabídek do 23.8.2021 10:00 hodin,
v čl. 6.1 Zadávací dokumentace zadávací lhůtu v délce trvání 2 měsíců po skončení lhůty pro podání nabídek. Dle § 40 odst. 4 ZZVZ platí, že zadavatel uhradí účastníkům zadávacího řízení účelně vynaložené náklady spojené s jejich účastí v zadávacím řízení, pokud v zadávací lhůtě neodešle oznámení o výběru dodavatele. S ohledem na skutečnost, že zadavatel neodeslal
v zadávací lhůtě, tedy do 23.10.2021 10:00 hodin, příslušné oznámení účastníku Perfect System s.r.o., ani nedošlo před uplynutím zadávací lhůty k ukončení zadávacího řízení, žádá účastník o úhradu nákladů vynaložených na účast v zadávacím řízení v částce 34.300,- Kč…
«

Odpověď na žádost o úhradu nákladů

58.         Zadavatel na žádost o úhradu nákladů reagoval přípisem s názvem „Věc: Odpověď na úhradu nákladů vynaložených na účast v zadávacím řízení“ ze dne 24. 11. 2021, doručeným navrhovateli téhož dne (dále jen „odpověď na žádost o úhradu nákladů“). V odpovědi na žádost navrhovatele o úhradu nákladů zadavatel uvedl, že obdržel dne 1. 11. 2021 »dopis nazvaný „Úhrada nákladů vynaložených na účast v zadávacím řízení“, kde společnost Perfect System, s.r.o. (…) jakožto účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) požaduje po zadavateli uhrazení částky (…) Kč jako úhradu nákladů vynaložených na účast v zadávacím řízení veřejné zakázky. Zadavatel odmítá uhradit náklady účastníka vynaložené na účast v zadávacím řízení.«

Právní posouzení

59.         Z ustanovení § 241 zákona vyplývá, že námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté zákona hrozí nebo vznikla újma. Námitky se podávají písemně a lze je podat proti všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté zákona, včetně stanovení zadávacích podmínek. Obecná délka lhůty pro doručení námitek zadavateli je 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel o domnělém porušení zákona zadavatelem dozví. Jestliže přitom návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky, Úřad dle § 257 písm. h) zákona zahájené řízení usnesením zastaví (což neplatí pro návrhy podle § 254 zákona). Předmětné ustanovení zákona respektuje princip, dle kterého je návrh až druhotným nástrojem procesní obrany dodavatele, když prvotním nástrojem je podání námitek přímo zadavateli. Pakliže tedy dodavatel nevyužije možnosti podání námitek, resp. takto neučiní včas a řádně, tj. s veškerými zákonnými náležitostmi, pak není oprávněn domáhat se ochrany svých práv před Úřadem.

60.         V šetřeném případě se tedy Úřad předně zabýval tím, zda byla naplněna základní podmínka pro to, aby se mohl návrhem věcně zabývat, spočívající ve splnění povinnosti navrhovatele před podáním návrhu podat zadavateli řádně a včas námitky. Řádnost a včasnost podaných námitek je přitom nutné posuzovat zejména s ohledem na jejich obsah a dodržení lhůty pro jejich podání.

61.         V podaném návrhu navrhovatel mj. uvádí, že zadavatel odeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení až po uplynutí zadávací lhůty a že proto zadavatele s odkazem na ustanovení § 40 odst. 4 zákona požádal o úhradu jím vynaložených nákladů na účast v předmětném zadávacím řízení. Navrhovatel v návrhu v této souvislosti konstatuje, že zadavatel jeho žádost o úhradu nákladů odmítl, čímž ustanovení § 40 odst. 4 zákona porušil.

62.         Z předložené dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že navrhovatel doručil zadavateli dne 1. 11. 2021 žádost o úhradu nákladů, ve které žádá zadavatele o úhradu tam vyčíslených nákladů vynaložených navrhovatelem na účast v šetřeném zadávacím řízení, a to s odkazem na ustanovení § 40 odst. 4 zákona. Z předložené dokumentace o zadávacím řízení rovněž vyplývá, že zadavatel v odpovědi na žádost navrhovatele o úhradu nákladů (přípis zadavatele ze dne 24. 11. 2021), úhradu navrhovatelem požadovaných nákladů odmítl. Úřad v této souvislosti poznamenává, že pokud navrhovatel s odmítnutím zadavatele uhradit mu požadované náklady nesouhlasil, měl možnost do 15 dnů ode dne doručení předmětného přípisu podat podle § 242 odst. 1 zákona zadavateli námitky.

63.         Z předložené dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že navrhovatel před podáním návrhu k Úřadu podal zadavateli námitky ze dne 1. 11. 2021, doručené zadavateli téhož dne. Podanými námitkami brojil navrhovatel proti zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které považoval za rozporné se zákonem, když dle jeho přesvědčení zadavatelem tvrzené skutečnosti nenaplňují důvody hodné zvláštního zřetele, resp. důvody ekonomické ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona, a žádal obnovení, popřípadě opětovné vyhlášení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Úřad v této souvislosti konstatuje, že součástí citovaných námitek není žádná námitka, která by se jakkoli dotýkala případného porušení § 40 odst. 4 zákona zadavatelem (přičemž je i zjevné, že námitky ze dne 1. 11. 2021 námitku proti postupu zadavatele spočívajícímu v odmítnutí uhradit navrhovateli náklady na účast v zadávacím řízení obsahovat nemohly, neboť navrhovatel se o tom, že zadavatel jeho žádost o úhradu nákladů odmítl, dozvěděl až z přípisu, který mu byl doručen dne 24. 1. 2022).

64.         Úřad v této souvislosti konstatuje, že i když námitka týkající se porušení § 40 odst. 4 zadavatelem byla uvedena v návrhu na zahájení řízení podaném Úřadu dne 25. 11. 2021,
v námitkách ze dne 1. 11. 2021 nikoli. Současně z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že navrhovatel zadavateli před podáním návrhu žádné další námitky nepodal.

65.         Úřad při posouzení splnění předmětné povinnosti navrhovatele (podmínky vedení správního řízení) vycházel tedy z obsahu námitek ze dne 1. 11. 2021, jakožto jediných námitek navrhovatele proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, které předcházely podání návrhu u Úřadu. V těchto námitkách přitom navrhovatel porušení § 40 odst. 4 zákona nenamítal. Na základě shora uvedeného tedy Úřad shledal, že v případě v návrhu namítaného porušení § 40 odst. 4 zákona zadavatelem k podání námitek ve smyslu zákona nedošlo.

66.         Vzhledem ke skutečnosti, že podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci, což se v souvislosti s námitkou týkající se porušení § 40 odst. 4 zadavatelem nestalo, a tedy uvedené části návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky, rozhodl Úřad podle § 257 písm. h) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

67.         Úřad dodává, že z důvodu procesní ekonomie rozhodl o zastavení řízení o části návrhu (viz výrok I. tohoto rozhodnutí) rozhodnutím a nikoli usnesením, jak předpokládá § 257 zákona, a to rovněž s přihlédnutím k závěrům předsedy Úřadu, ke kterým dospěl v rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0204/2018/VZ04701/2019/321/ZSř ze dne 15. 2. 2019: »Za třetí lze zmínit situaci, kdy navrhovatel uvede v návrhu rozsáhlou argumentaci týkající se výhrad, které v námitkách neuplatnil, pak o této části návrhu Úřad rozhodne podle § 257 písm. h) zákona samostatným výrokem. V této situaci zákon sice předpokládá formu usnesení, ale tato forma není nezbytně nutná, pakliže Úřad o zbytku návrhu rozhoduje rozhodnutím. Tudíž Úřad může podle § 257 písm. h) zákona přímo rozhodnout v samostatném výroku rozhodnutí, v jehož dalších výrocích pojedná zároveň i o dalších částech návrhu. Rozhodnutí je totiž vyšší forma než usnesení, tudíž v rámci něj může Úřad pojednat o všech skutečnostech, i o těch, u kterých, pokud by se rozhodovalo pouze o nich, by postačovala forma usnesení. Takový závěr potvrzuje např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1662/2004 ze dne 2. 5. 2005, z něhož vyplývá: „O zrušení rozsudku soudu prvního stupně a o vrácení věci k dalšímu řízení odvolací soud rozhoduje - jak vyplývá z ustanovení § 223 o.s.ř. - formou usnesení. Povahu usnesení neztrácí toto rozhodnutí ani v případě, je-li přičleněno k jinému rozhodnutí odvolacího soudu, pro něž je ustanovením § 223 o.s.ř. stanovena forma rozsudku.“« Z toho důvodu Úřad rozhodoval o zastavení řízení o části návrhu týkající se údajného porušení ustanovení § 40 odst. 4 zákona rozhodnutím.

68.         Pro úplnost Úřad podotýká, že se v daném případě nejedná o správní řízení vedené ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy ve smyslu § 254 zákona, jež by Úřad nebyl oprávněn v souladu s ustanovením § 257 písm. h) zákona zastavit.

K výroku II. rozhodnutí

Relevantní ustanovení právních předpisů

69.         Podle § 53 odst. 7 zákona (pozn. Úřadu: týkajícího se zjednodušeného podlimitního řízení) pro postup při ukončení zadávacího řízení se použijí ustanovení § 124 až 127 obdobně.

70.         Podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

71.         Podle § 128 odst. 1 zákona je zadavatel povinen do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odeslat písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího řízení.

 

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení

Zadávací dokumentace

72.         Podle bodu 1.5. zadávací dokumentace předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 500 000,- Kč bez DPH.

Nabídka navrhovatele

73.         Z krycího listu nabídky navrhovatele a části nabídky navrhovatele s názvem „Rozpis nabídkové ceny“ vyplývá, že celková nabídková cena navrhovatele za plnění veřejné zakázky za období 2,5 roku činí: 999 000,- Kč bez DPH.

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a oznámení o zrušení zadávacího řízení

74.         Rozhodnutím ze dne 22. 10. 2021 rozhodl zadavatel o zrušení zadávacího řízení s následujícím odůvodněním:

„Zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ruší zadávací řízení z důvodu, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Služby systému prodeje vstupenek byly zadavateli před zahájením zadávacího řízení poskytovány ze strany společnosti Ticket Art Praha s.r.o., IČ: 26467666 (dále jen „Ticket Art“). Společnost Ticket Art ovšem v průběhu letošního roku vypověděla zadavateli smlouvu o distribuci vstupenek, na základě které služby poskytovala, a zadavatel byl tedy nucen poptávat nového dodavatele v rámci tohoto zadávacího řízení. V průběhu zadávacího řízení došlo v rámci zajištění kontinuity distribuce vstupenek k jednání zadavatele a Ticket Art, jehož výsledkem byla dohoda o udělení licence k užívání software společnosti Ticket Art i po skončení smlouvy o distribuci vstupenek, kterou společnost Ticket Art vypověděla. Zadavateli byla předmětná licence prodloužena do dne 31. 12. 2022 a zadavatel je tudíž oprávněn do tohoto data potřebný software užívat. Zadavatel současně v návaznosti na výše uvedené jednal i se společností ZAT a.s., IČ: 45148431, která pro společnost Ticket Art zajišťovala serverhosting, technickou a aplikační podporu provozu systému na prodej a rezervaci vstupenek. Výsledkem jednání byla dohoda, na základě které se společnost ZAT a.s. zavázala poskytovat zadavateli podporu provozu prodejního systému pro následující měsíce s možností jejího prodloužení. V důsledku výše uvedeného je tedy zadavatel oprávněn nadále užívat dosavadní systém prodeje vstupenek, přičemž s ohledem na skutečnost, že přechod na jiný systém je pro zadavatele spojen se značně vyššími náklady než pokračování v aktuálním modelu (jelikož v případě přechodu je kromě samotného chodu systému nutné zajistit např. i příslušný kompatibilní software a další služby, které již současný systém obsahuje, zatímco v případě zachování současného systému tyto náklady odpadají), se tedy pro zadavatele jedná o ekonomicky výhodnější variantu. Zadavatel s ohledem na výše uvedené přistoupil ke zrušení zadávacího řízení dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ z důvodů hodných zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, přičemž tyto důvody spočívají ve výše popsané skutečnosti, že zadavatel si v průběhu zadávacího řízení zajistil možnost pokračování provozu současného prodejního systému, což pro zadavatele znamená nižší ekonomickou zátěž, než v případě přechodu na nový systém, a jedná se tak i o důvody ekonomické.“

75.         Oznámením ze dne 23. 10. 2021 oznámil zadavatel zrušení zadávacího řízení účastníkům řízení. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení uvedené v oznámení je totožné s odůvodněním uvedeným v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

76.         Úřad v návaznosti na usnesení č. j. ÚOHS-440002/2021/511/AHu ze dne 22. 12. 2021 (dále jen „usnesení ze dne 22. 12. 2021“), jímž vyzval zadavatele k zaslání veškeré dokumentace týkající se jednání zadavatele a společnosti TICKET ART a ZAT, obdržel od zadavatele Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení (dále jen „dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení“), uzavřenou dne 30. 6. 2021 mezi zadavatelem a společností TICKET ART. Jak z citované dohody vyplývá, strany dohody ji uzavřely z důvodu vypořádání bezdůvodného obohacení, neboť mezi nimi bylo na základě smlouvy o distribuci vstupenek poskytnuto plnění, přestože v době poskytnutí plnění smlouva o distribuci vstupenek nebyla uveřejněna ve smyslu příslušného zákona a nenabyla tak účinnosti, v důsledku čehož poskytnuté plnění mělo povahu bezdůvodného obohacení. Součástí citované dohody je i ujednání zadavatele a společnosti TICKET Art o poskytnutí licence na software společnosti TICKET ART zadavateli, jak uvedeno dále. 

77.         Podle bodu II. odst. 4. dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení „[d]odavatel souhlasí s tím, aby objednatel po časově omezenou dobu (do výběru nového dodavatele na základě zadávacího řízení realizovaného objednatelem), nejpozději však do 31. 12. 2022, užíval software dodavatele a platil za toto užívání úplatu, jaká by náležela dle Smlouvy, tj. ve výši 11 % nominální ceny vstupenky.“

Objednávka č. 159/2021

78.         V návaznosti na usnesení ze dne 22. 12. 2021 Úřad od zadavatele obdržel Objednávku
č. 159/2021 ze dne 18. 7. 2021, kterou objednal zadavatel u společnosti ZAT služby, jak uvedeno dále (dále jen „objednávka č. 159/2021“).

79.         Dle položky „Předmět“ objednávky č. 159/2021 zadavatel objednává „služby dle přiložené přílohy. V případě, že by počet hodin v měsíci přesáhl počet v příloze, budou další hodiny fakturovány v ceně 990 Kč/hod.“

80.         Dle položky „Ks“ objednávky č. 159/2021 zadavatel předmětné služby objednává „po dobu průběhu výběrového řízení a přechodu na nový prodejní systém – cca 3 měsíce“.

81.         Dle přílohy objednávky č. 159/2021 zadavatel objednává služby servisní podpory, konkrétně položky: serverhousing (podrobněji popsáno jako: primární a záložní server, poplatky za konektivitu do internetu, pronájem Racku, elektřina, zálohování databáze na server dodavatele a záložní server dodavatele), podpora a provoz (podrobněji popsáno jako: administrace a podpora systému), aplikační podpora (podrobněji popsáno jako: podpora uživatelů, reporty, aplikační úpravy), v rozsahu 40 hodin, v hodnotě celkem 48 090,- Kč (dle textu objednávky se jedná o kalkulaci nákladů na jeden kalendářní měsíc).

Objednávka č. 252/2021

82.         V návaznosti na usnesení ze dne 22. 12. 2021 Úřad od zadavatele obdržel Objednávku
č. 252/2021 ze dne 29. 9. 2021, kterou objednal zadavatel u společnosti ZAT služby, jak uvedeno dále (dále jen „objednávka č. 252/2021“).

83.         Dle položky „Předmět“ objednávky č. 252/2021 zadavatel objednává „služby dle přiložené přílohy od 1. 10. 2021 do ukončení výběrového řízení na nový prodejní systém, resp. přechodu na nový prodejní systém s výpovědní lhůtou jeden měsíc.“

84.         Dle přílohy objednávky č. 252/2021 zadavatel objednává služby servisní podpory, konkrétně položky: serverhousing (podrobněji popsáno jako: primární a záložní server, poplatky za konektivitu do internetu, pronájem Racku, elektřina, zálohování databáze na server dodavatele a záložní server dodavatele), podpora a provoz (podrobněji popsáno jako: administrace a podpora systému), aplikační podpora (podrobněji popsáno jako: podpora uživatelů, reporty, aplikační úpravy), v rozsahu 30 hodin, v hodnotě celkem 38 190,- Kč.

Právní posouzení

85.         Úřad úvodem k problematice zrušení zadávacího řízení nejprve v obecné rovině konstatuje, že zákonodárce rozlišuje mezi zákonnou povinností zrušit zadávací řízení a fakultativní možností zadavatele zrušit zadávací řízení v případech stanovených zákonem. Obligatorně se zadávací řízení ruší podle § 127 odst. 1 zákona, fakultativně za podmínek stanovených v § 127 odst. 2 zákona, popř. v § 127 odst. 3 zákona. Zadavatel je tedy podle svého uvážení oprávněn zrušit zadávací řízení, ovšem toliko za předpokladu, že tak učiní z důvodu, resp. za situace aprobované zákonem.

86.         Zákon tak dává zadavateli možnost zrušit zadávací řízení jen z důvodů taxativně vymezených, což má vést k omezení možnosti zneužití tohoto institutu a současně k zachování právní jistoty dodavatelů, neboť, jak uvádí Krajský soud v Brně v rozsudku č. j. 30 Af 65/2013-70 ze dne
15. 10. 2015, „[z]ákon o veřejných zakázkách zrušení zadávacího řízení nepreferuje. Účelem každého zadávacího řízení by měl být výběr nejvhodnějšího řešení, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a její uskutečnění, a sice na základě výběru pro zadavatele nejvýhodnější nabídky (ať už na základě nejnižší ceny či celkově ekonomicky nejvhodnější nabídky) při dodržení zásad uvedených v § 6 zákona o veřejných zakázkách (...).“ Úřad v této souvislosti dodává, že přestože se výše uvedené závěry Krajského soudu v Brně vztahují k předchozí právní úpravě obsažené v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „ZVZ“), lze tyto obecné závěry aplikovat rovněž ve vztahu k zákonu. Je tedy nepochybně i za stávající právní úpravy nežádoucí (a rozporná se zákonem) situace, kdy by zrušení zadávacího řízení mělo být důsledkem libovůle (svévole) zadavatele v tom smyslu, že by zrušení zadávacího řízení nebylo jednoznačně podloženo objektivně existujícím důvodem, resp. by existovaly relevantní pochybnosti o tom, zda zrušení zadávacího řízení není vyvoláno např. tím, že se vybraným dodavatelem má stát dodavatel zadavatelem z nejrůznějších (zákonem však neaprobovaných) důvodů „nechtěný“. Při zrušení zadávacího řízení je tak třeba zejména klást důraz na dodržení zásady transparentnosti v tom smyslu, jak ji konstantně vykládá rozhodovací praxe Úřadu i soudů, tj. zrušení zadávacího řízení musí být provedeno takovým způsobem, který nevzbuzuje žádné reálné a objektivizované pochybnosti o tom, že zadavatel jedná korektně a regulérně, a že v zadávacím řízení využívá poctivých prostředků.

87.         Z § 127 odst. 2 písm. d) zákona pak pro zrušení zadávacího řízení vyplývají dvě základní podmínky: jedna časová, tj. že se důvody pro zrušení vyskytly v průběhu zadávacího řízení, a druhá věcná – musí se jednat o důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona by proto mělo obsahovat dostatečně konkrétní popis důvodů hodných zvláštního zřetele a mělo by obsahovat rovněž konkretizaci okamžiku, s nímž zadavatel spojuje výskyt důvodů hodných zvláštního zřetele. Důvody hodné zvláštního zřetele jsou přitom neurčitým právním pojmem, kterému dávají rozměr konkrétní skutkové okolnosti případu. V rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 52/2015-108 ze dne 27. 7. 2017 je ve vztahu k tomuto mj. uvedeno: „Jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27. 1. 2010, č. j. 2 Afs 64/2009-109, (...) ‚důvody hodné zvláštního zřetele‘ jsou typickým neurčitým právním pojmem. V zákoně jeho definice obsažena není, a tedy je třeba mu přisoudit takový význam, který nejlépe odpovídá povaze, smyslu a účelu toho, co zákon o veřejných zakázkách upravuje. Při interpretaci neurčitého právního pojmu se správní orgán musí zabývat konkrétní skutkovou podstatou, jakož i ostatními okolnostmi případu, přičemž sám musí alespoň rámcově obsah a význam užitého neurčitého pojmu objasnit (…)“. Ze shora uvedeného vyplývá, že důvody hodné zvláštního zřetele je třeba vykládat s ohledem na obecné principy zákona i účel konkrétního zadávacího řízení. Zároveň je třeba zhodnotit, zda intenzita těchto důvodů dosáhla takové míry, že nelze po zadavateli požadovat, aby v započatém zadávacím řízení dále pokračoval.

88.         Úřad rovněž konstatuje, že při posouzení, zda zrušení šetřeného zadávacího řízení proběhlo v souladu se zákonem, je třeba mj. s ohledem na zásadu transparentnosti vycházet pouze z důvodů uvedených zadavatelem v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, resp. oznámení o zrušení zadávacího řízení, neboť v něm by zadavatel měl uvést všechny relevantní důvody, pro které zadávací řízení zrušil. K této skutečnosti se vyjádřil Úřad např. ve svém rozhodnutí č. j. ÚOHS-S412/2013/VZ-18402/2015/541/MSc ze dne 17. 7. 2015, ve kterém uvádí, že „Úřad v souladu s rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R80/2014/VZ-10687/2015/322/MLr/KMr ze dne 4. 5. 2015 konstatuje, že základem pro skutková zjištění při právním posuzování zákonnosti zrušení zadávacího řízení jsou samotné důvody, které zadavatel formuloval v oznámení o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel je povinen při formulaci důvodů, pro které zrušil zadávací řízení, dodržovat zásady uvedené v § 6 odst. 1 zákona. Tyto důvody musí být přitom vyjádřeny v oznámení o zrušení zadávacího řízení, jednoznačně, srozumitelně a tím i přezkoumatelně, aby se s nimi mohli seznámit zájemci či uchazeči a následně ve správním řízení (případně při prošetřování podnětu) také Úřad, aby nevzniklo žádných pochybností o tom, jaké důvody vedly zadavatele ke zrušení zadávacího řízení, přičemž pozdější a jiné odůvodnění zrušení zadávacího řízení je právně irelevantní.“

89.         Ačkoliv tedy zákon neklade žádné formální obsahové požadavky na rozhodnutí podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona ani na sdělení o zrušení zadávacího řízení podle § 128 odst. 1 zákona, zastává Úřad s ohledem na zásadu transparentnosti právní názor, že důvody, které vedly zadavatele ke zrušení zadávacího řízení, v tomto konkrétním případě naplnění podmínek podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, musí zadavatel transparentním, tedy srozumitelným a jednoznačným způsobem popsat a sdělit účastníkům zadávacího řízení, tedy uvést ve sdělení o zrušení zadávacího řízení podle § 128 odst. 1 zákona. V odůvodnění tak musí být vždy uvedeny všechny důvody hodné zvláštního zřetele svědčící pro zrušení zadávacího řízení, kterých se zadavatel dovolává, kdy tyto musí být dostatečně konkrétně, tedy jednoznačně a srozumitelně popsány, a současně určen okamžik, od něhož zadavatel odvozuje výskyt důvodů hodných zvláštního zřetele. Účelem povinnosti podle § 128 odst. 1 zákona, který stanoví, že zadavatel je povinen do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odeslat písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího řízení, totiž není pouze skutečnost, že se účastníci zadávacího řízení neprodleně dozvědí o tom, že zadávací řízení bylo zrušeno a nebude nadále pokračovat, ale význam této povinnosti spočívá též v možnosti účastníků zadávacího řízení posoudit zákonnost zrušení zadávacího řízení zadavatelem a popřípadě brojit proti tomuto postupu zadavatele námitkami, případně následně návrhem podaným k Úřadu.

90.         Ze shora uvedeného současně vyplývá, že Úřad přezkoumává oprávněnost zrušení zadávacího řízení zadavatelem pouze vzhledem ke skutečnostem, kterými zadavatel odůvodnil zrušení zadávacího řízení v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, příp. v oznámení zadávacího řízení.

91.         V šetřeném případě zadavatel zrušil zadávací řízení s odkazem na ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona, přičemž o zrušení zadávacího řízení účastníky zadávacího řízení informoval oznámením o zrušení zadávacího řízení, jehož odůvodnění formuloval shodně s odůvodněním rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. S ohledem na skutečnosti namítané navrhovatelem v návrhu je tedy v souladu s výše uvedenými závěry třeba přezkoumat, jaké konkrétní důvody pro zrušení šetřeného zadávacího řízení zadavatel v předmětném oznámení formuloval a zda tyto důvody naplňují podmínky dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, tedy zda se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

92.         V oznámení o zrušení zadávacího řízení zadavatel uvádí, že v důsledku výpovědi smlouvy o distribuci vstupenek dosavadním poskytovatelem předmětných služeb zadavateli (společností TICKET ART), byl zadavatel nucen poptávat nového dodavatele služeb v rámci šetřeného zadávacího řízení. Současně zadavatel v citovaném oznámení uvádí, že v průběhu zadávacího řízení z důvodu potřeby zajištění kontinuity distribuce vstupenek vedl jednání jak s dosavadním poskytovatelem předmětných služeb, společností TICKET ART, tak se společností ZAT, jež dosavadnímu poskytovateli zadavatele zajišťovala serverhosting a technickou a aplikační podporu provozu systému na prodej a distribuci vstupenek. Jak zadavatel dále v citovaném oznámení uvádí, výsledkem jednání se společností TICKET ART byla dohoda o udělení licence k užívání jejího software zadavatelem i po faktickém ukončení původní smlouvy o distribuci vstupenek, jež byla vypovězena, přičemž touto dohodou byla ze strany TICKET ART předmětná licence k užívání software zadavatelem prodloužena do
31. 12. 2022. Výsledkem jednání zadavatele se společností ZAT byla dohoda o poskytování podpory provozu prodejního systému zadavateli pro následující měsíce, s možností jejího prodloužení. Zároveň zadavatel v citovaném oznámení konstatuje, že je pro něj přechod na nový prodejní systém spojen se značně vyššími náklady než pokračování v aktuálním modelu, „jelikož v případě přechodu je kromě samotného chodu systému nutné zajistit např. i příslušný kompatibilní software a další služby, které již současný systém obsahuje, zatímco v případě zachování současného systému tyto náklady odpadají“, tudíž pokračování v aktuálním prodejním modelu je pro zadavatele ekonomicky výhodnější. Skutečnost, že si zadavatel v průběhu zadávacího řízení zajistil pokračování provozu současného prodejního systému, který pro něj znamená nižší ekonomickou zátěž než přechod na nový systém, zadavatel v citovaném oznámení o zrušení zadávacího řízení uvádí jako důvody ekonomické, hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po něm požadovat, aby v předmětném zadávacím řízení pokračoval, tj. důvody, pro které zadávací řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) ruší.  

93.         Zadavatel tedy zrušil zadávací řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona s odůvodněním, že si
v průběhu zadávacího řízení na základě dohody o udělení licence k užívání software společnosti TICKET ART a dohody se společností ZAT o poskytování podpory provozu prodejního systému zajistil možnost pokračování provozu současného prodejního systému, což pro něj znamená nižší ekonomickou zátěž než přechod na nový systém.

Časová podmínka zrušení zadávacího řízení

94.         Úřad se nejdříve zabýval otázkou, kdy vznikly důvody, které zadavatele ke zrušení zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona vedly. K tomu Úřad uvádí následující.

95.         Zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení uvedl, že jednání se společnostmi TICKET ART a ZAT vedl v průběhu zadávacího řízení zahájeného dne 5. 8. 2021. Ze zadavatelem předložené dokumentace, zejména pak z dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení, objednávky č. 159/2021 či objednávky č. 252/2021, jako i z vyjádření zadavatele ze dne 11. 1.2022, jehož přílohou je i emailová komunikace zadavatele se společnostmi TICKET ART a ZAT, vyplývají následující skutečnosti. Dohodu o poskytnutí licence k užívání prodejního software společnosti TICKET ART zadavatelem, jenž je jako bod II. odst. 4 součástí dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení, uzavřely strany dohody dne 30. 6. 2021. Z vyjádření zadavatele ze dne 11. 1. 2022 vyplývá, že jednání ohledně poskytnutí předmětné licence vedl zadavatel se společností TICKET ART od května roku 2021. Z vyjádření zadavatele ze dne 
11. 1. 2022, jakož i ze samotné objednávky č. 159/2021 dále vyplývá, že komunikace zadavatele se společností ZAT probíhala již v červnu roku 2021 a v návaznosti na ni objednal zadavatel u společnosti ZAT objednávkou č. 159/2021 ze dne 18. 7. 2021 předmětné služby.

96.         Úřad tedy na tomto místě konstatuje, že ze shora uvedené dokumentace jednoznačně vyplývá, že zadavatel vedl jednání se společnostmi TICKET ART a ZAT již před zahájením šetřeného zadávacího řízení, nikoli v jeho průběhu. Rovněž tak i výsledek těchto jednání v podobě dohody o udělení licence k užívaní software společnosti TICKET ART a zajištění služeb společnosti ZAT pro podporu provozu prodejního systému vznikl před zahájením šetřeného zadávacího řízení, když dohodu u vypořádání bezdůvodného obohacení, jejíž součástí je ujednání o užívání software společnosti TICKET ART, byla uzavřena dne 30. 6. 2021, a  objednávka č. 159/2021, kterou zadavatel objednává u společnosti ZAT služby podpory prodejního systému, je ze dne 18. 7. 2021. Zadavatel následně, již v průběhu šetřeného zadávacího řízení, ještě další objednávkou č. 252/2021 ze dne 29. 9. 2021, objednal u společnosti ZAT poskytování předmětných služeb, je však zřejmé, že tato objednávka navazovala na objednávku č. 159/2021 ze dne 18. 7. 2021, tj. navazovala na původní ujednání, jež vzniklo již před zahájením šetřeného zadávacího řízení, a fakticky pouze prodlužovala dobu poskytování služeb dle objednávky ze dne 18. 7. 2021. Lze tak jednoznačně konstatovat, že zde není neplněna zákonná podmínka § 127 odst. 2 písm. d), neboť důvody, kterými zadavatel odůvodňuje zrušení zadávacího řízení ve smyslu citovaného ustanovení zákona, nenastaly v průběhu zadávacího řízení, ale již před jeho zahájením.

97.         Úřad konstatuje, že jelikož podmínky, za kterých lze zrušit zadávací řízení ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona, musejí být naplněny kumulativně, je už s ohledem na to, že zadavatelem označené důvody zrušení nastaly před zahájením zadávacího řízení, zřejmé, že zrušení zadávacího řízení zadavatelem bylo s citovaným ustanovením zákona v rozporu. I přesto však Úřad považuje za vhodné se vyjádřit i k věcnému charakteru podmínek zrušení šetřeného zadávacího řízení, jak je uvedeno dále.Věcná podmínka zrušení zadávacího řízení

98.         K otázce, zda důvody, které zadavatel v oznámení o zrušení šetřeného zadávacího řízení formuloval, lze považovat za důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které po něm ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona nelze požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, tedy zda jsou tyto důvody skutečně natolik závažné, aby kvůli nim byl zadavatel nucen zrušit probíhající zadávací řízení, Úřad uvádí následující.

99.         Z oznámení o zrušení zadávacího řízení (totožně i z rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení) plyne, že důvodem, který zadavatele vedl ke zrušení zadávacího řízení, bylo, že v průběhu zadávacího řízení si na základě dohody o udělení licence k užívání software společnosti TICKET ART a dohody se ZAT zajistil možnost pokračování provozu současného prodejního systému, což pro něj znamená nižší ekonomickou zátěž než přechod na nový systém. K ekonomické nevýhodnosti řešení vzešlého ze šetřeného zadávacího řízení oproti řešení, které si zajistil mimo zadávací řízení, zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení poměrně stručně konstatoval, že „s ohledem na skutečnost, že přechod na jiný systém je pro zadavatele spojen se značně vyššími náklady než pokračování v aktuálním modelu (jelikož v případě přechodu je kromě samotného chodu systému nutné zajistit např. i příslušný kompatibilní software a další služby, které již současný systém obsahuje, zatímco v případě zachování současného systému tyto náklady odpadají), se tedy pro zadavatele jedná o ekonomicky výhodnější variantu“.

100.     Ze shora popsaného důvodu zrušení zadávacího řízení je tedy zjevné, že zadavatel důvod hodný zvláštního zřetele spatřuje v tom, že užívání dosavadního systému prodeje vstupenek je pro něj ekonomicky výhodnější variantou než přechod na nový systém. Nikterak však v citovaném odůvodnění nerozvádí své úvahy ohledně závěru o ekonomické výhodnosti či nevýhodnosti řešení, které by vzešlo ze šetřeného zadávacího řízení, ani v něm nejsou obsaženy jakékoli podrobnější informace nebo fakta dokládající, v čem konkrétně tvrzená ekonomická výhodnost či nevýhodnost spočívá, vyjma konstatování, že „přechod na jiný systém je pro zadavatele spojen se značně vyššími náklady než pokračování v aktuálním modelu (jelikož v případě přechodu je kromě samotného chodu systému nutné zajistit např. i příslušný kompatibilní software a další služby, které již současný systém obsahuje, zatímco v případě zachování současného systému tyto náklady odpadají. Úvaha zadavatele ohledně ekonomické výhodnosti či nevýhodnosti pak vyplývá až z jeho vyjádření k návrhu, ve kterém uvádí, že v průběhu zadávacího řízení zjistil, že žádná z obdržených nabídek není pro něj ekonomicky výhodná, a to z důvodu skladby nabídkové ceny, nereflektující množství prodaných vstupenek. Zadavatel v této souvislosti uvádí zejména nabídku navrhovatele, která, jak konstatuje, „stanovuje měsíční paušál i v případě aktuálního snížení prodeje vstupenek“, oproti „mimořádně ekonomicky příznivému“ stávajícímu systému prodeje vstupenek, a právě úsporou finančních prostředků při neplacení měsíčního paušálu při zadavatelem tvrzeném propadu prodeje vstupenek, jsou dle přesvědčení zadavatele naplněny důvody pro možnost využití zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

101.     Úřad v této souvislosti konstatuje, že byť ze zákona výslovně plyne, že je zadavatel oprávněn zadávací řízení zrušit i s ohledem na ekonomické důvody, je třeba tyto důvody chápat jako takové, které atakují samotný smysl dokončení zadávacího řízení. Tvrzené ekonomické důvody (ekonomická nevýhodnost), pro které zadavatel zadávací řízení zruší, by tedy měly mít na zadavatele takový dopad, který jej vystaví riziku pro případ, že by zadávací řízení nebylo zrušeno. Jak vyplývá i z důvodové zprávy k zákonu v souvislosti s podmínkami zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, důvod hodný zvláštního zřetele „může mít na rozdíl od podstatné změny okolností subjektivní charakter, tj. bude spočívat například
v neposkytnutí dotací slíbených zadavateli, jimiž je realizace veřejné zakázky podmíněna. V tomto smyslu nenavazuje na dosavadní judikaturu. Tento důvod pro zrušení zahrnuje i situace, kdy je zadání zakázky nevhodné z ekonomických důvodů, například pokud nabídky jsou výrazně dražší, než zadavatel předpokládal nebo pokud došlo k výraznému pohybu na trhu. Ekonomickým důvodem je například skutečnost, že zadavatel nedostane finanční prostředky pro realizaci veřejné zakázky.“
Rovněž odborná literatura – Pavel Herman, Vlastimil Fidler a kolektiv; Komentář k zákonu a zadávání veřejných zakázek; Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, str. 321 – k aplikaci ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona uvádí: „Oproti předchozí právní úpravě jsou výslovně uvedeny důvody ekonomické. Za takové důvody lze považovat situace, kdy například v důsledku výrazného pohybu na trhu dojde před uzavřením smlouvy
k výraznému snížení ceny, nebo v případě, že nabídky prokazatelně přesahují obvyklou cenu předmětu veřejné zakázky nebo finanční možnosti zadavatele.“
Úřad v této souvislosti doplňuje, že stále platí, že tyto důvody musí objektivně a reálně existovat, a je třeba se vyvarovat jakékoliv svévoli ze strany zadavatele. Je také současně nepřijatelné, aby zadavatel zadával veřejnou zakázku například „na zkoušku“ a pakliže se mu nabízené hodnoty „nelíbí“, přistoupil ke zrušení zadávacího řízení (jak plyne i z konstantní judikatury, viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 52/2015-108 ze dne 27. 7. 2017 či rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 29 Af 81/2016-103 ze dne 25. 2. 2019).

102.     Úřad v této souvislosti předně uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na 2 500 000,- Kč bez DPH. Zadavatel obdržel v šetřeném zadávacím řízení dvě nabídky, včetně nabídky navrhovatele, jehož nabídková cena byla ve výši 999 000,- Kč bez DPH, a tedy nedosahuje ani poloviny zadavatelem stanovené předpokládané hodnoty. Pokud tak jde o nabídkovou cenu, nelze nabídku navrhovatele považovat ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky za jakkoli excesivní. Lze tedy říci, že v šetřeném případě nedošlo k situaci, kterou rozhodovací praxe či odborná literatura v souvislosti s ekonomickými důvody, jež jsou důvody hodnými zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) předvídá, tedy že podané nabídky překračují (případně výrazně překračují) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Současně z ničeho neplyne, a ani sám zadavatel v odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení netvrdí, že by nedisponoval dostatkem finančních prostředků na realizaci veřejné zakázky nebo že by došlo k tak výraznému posunu na trhu, v důsledku kterého ani nabídka navrhovatele s cenou výrazně nižší než zadavatelem stanovená předpokládaná hodnota pro něj není ekonomicky přijatelná. Úřad má tedy za to, že zadavatel neprokázal, že jím uváděný důvod pro zrušení zadávacího řízení je skutečně důvodem hodným zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona, tedy takovým důvodem, pro nějž nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

103.     K tvrzení zadavatele o tom, že mu prodejní model nabízený navrhovatelem nevyhovuje, Úřad poznamenává, že je to zadavatel, kdo stanovuje zadávací podmínky, a vzhledem k tomu, že stanovené zadávací podmínky musí následně v průběhu zadávacího řízení plně respektovat, měl by jejich přípravě věnovat náležitou pozornost a řádně zvážit, jaké plnění a za jakých podmínek hodlá poptávat. To, že v šetřeném případně zadavatel v zadávacích podmínkách nestanovil své požadavky na způsob úhrad za poskytované plnění či na konkrétní model prodejního systému, nemůže následně v situaci, kdy obdržel nabídku, která obsahuje model prodejního systému, který zadavatel považuje za méně výhodný než jiný model (avšak současně tato nabídka zjevně není pro zadavatele natolik ekonomicky nevýhodná, že by ji nemohl akceptovat), řešit zrušením zadávacího řízení.    

104.     Úřad v návaznosti na výše uvedené shrnuje, že ze zjištěných skutečností vyplývá, že zadavatel dnem 30. 6. 2021 ukončil spolupráci s předcházejícím dodavatelem služeb týkajících se systému na prodej vstupenek (TICKET ART), přičemž se současně dnem 30. 6. 2021 v rámci dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení dohodl s tímto dodavatelem na pokračování spolupráce, přičemž v dohodě ale výslovně specifikoval, že se jedná o spolupráci jen po dobu, než v rámci (v té chvíli ještě nezahájeného) zadávacího řízení vybere nového dodavatele (viz bod 77. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Následně se dohodl dne 18. 7. 2021 na spolupráci se společností ZAT, přičemž rovněž pouze pro dobu výběru nového dodavatele v rámci zadávacího řízení (viz bod 80. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Následně dne 5. 8. 2021 zadavatel zadávací řízení zahájil, přičemž obdržel dvě nabídky. Jak již Úřad konstatoval výše, obě obdržené nabídky odpovídaly předpokládané hodnotě stanovené zadavatelem, přičemž hodnota nabídky navrhovatele nedosahovala ani poloviny zadavatelem stanovené předpokládané hodnoty. V této situaci však zadavatel přistoupil ke zrušení zadávacího řízení s tím, že za důvody ekonomické, hodné zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona považuje skutečnost, že obdržené nabídky jsou pro něj nevýhodné ve srovnání s dočasně sjednaným používáním dosavadního prodejního systému.

105.     Zadavatel tedy fakticky zahájil zadávací řízení na předmět veřejné zakázky, ale již před jeho zahájením uzavřel smluvní vztahy se společnostmi TICKET ART a ZAT, jejichž předmětem bylo totéž plnění, jaké požadoval v rámci zadávané veřejné zakázky, přičemž jak plyne z dokumentů, jimiž byly předmětné smluvní vztahy založeny, tyto smluvní vztahy byly sjednány pouze na dobu, než bude vybrán nový poskytoval v zadávacím řízení. Následně, po obdržení nabídek, zadavatel zadávací řízení zrušil s tím, že obdržené nabídky jsou pro něj ekonomicky méně výhodné než plnění poskytované na základě dočasných smluvních vztahů uzavřených před zahájením zadávacího řízení. Takový postup je nutno považovat za nepřijatelný, neboť zcela popírá samotný smysl zadávacího řízení, jehož cílem je zajištění hospodářské soutěže a výběr dodavatele podle zákonem stanovených pravidel, a tedy i zajištění právní jistota účastníků v tom smyslu, že zadavatel bude postupovat tak, jak stanoví zákon, a nikoli svévolně. Aprobace výše popsaného postupu zadavatele by fakticky znamenala, že zadavatel, přestože oficiálně vede zadávací řízení a obdrží v něm nabídky, které splňují zadávací podmínky a zjevně nejsou ekonomicky tak nevýhodné, že by je zadavatel nedokázal financovat, se kdykoliv může dohodnout s dodavatelem, který se daného zadávacího řízení neúčastní, sjednat si poskytnutí požadovaného plnění s ním, a následně zadávací řízení s odkazem na tuto skutečnost zrušit. Takový postup je samozřejmě nutno hodnotit jako nepřípustný.

106.     Na základě shora uvedeného lze tedy uzavřít, že skutečnosti, jimiž zadavatel s odkazem na § 127 odst. 2 písm. d) zákona odůvodňuje zrušení zadávacího řízení s tím, že se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, takovými důvody, resp. důvodem, nejsou. Zrušení zadávacího řízení zadavatelem tak nelze považovat za souladné se zákonem.

107.     Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté zákona, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

108.     V návaznosti na to se Úřad zabýval i tím, zda nedodržení zákonného pravidla pro zrušení zadávacího řízení mohlo ovlivnit výběr dodavatele. K tomu Úřad uvádí, že pokud by zadavatel zadávací řízení nezrušil, s ohledem na dvě obdržené nabídky lze důvodně předpokládat, že by dospěl k výběru dodavatele, zatímco pokud je zadávací řízení zrušeno, k výběru dodavatele dojít nemůže. K vlivu na výběr dodavatele jednoznačně v šetřeném případě došlo.

109.     A s ohledem na to, že v předmětném zadávacím řízení dosud nedošlo k uzavření smlouvy, lze konstatovat naplnění podmínek § 263 odst. 2 zákona.

110.     S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidlo stanovené v § 127 odst. 2 písm. d) v návaznosti na § 53 odst. 7 zákona, když rozhodnutím ze dne 22. 10. 2021 zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku s odkazem na § 127 odst. 2 písm. d) zákona, ačkoliv důvody uvedené zadavatelem v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a v oznámení o zrušení zadávacího řízení nelze považovat za důvody hodné zvláštního zřetele, jež se vyskytly v průběhu zadávacího řízení a pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K výroku III. tohoto rozhodnutí – uložení nápravného opatření

111.     Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

112.     Vycházeje z výše uvedených závěrů Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky, a to způsobem, který je popsán ve výroku II. tohoto rozhodnutí, tj. zadavatel zrušil zadávací řízení, aniž by byly naplněny podmínky pro zrušení zadávacího řízení stanovené v § 127 odst. 2 písm. d) zákona, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele a současně dosud nedošlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

113.     Vzhledem k tomu, že porušení zákona konstatoval Úřad v souvislosti s postupem zadavatele při zrušení šetřeného zadávacího řízení, Úřad v návaznosti na § 263 odst. 2 zákona ruší ty úkony, které s tímto zrušením přímo souvisí, tj. ruší rozhodnutí zadavatele ze dne 22. 10. 2021 o zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku a současně ruší oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku ze dne 23. 10. 2021.

114.     Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl tedy Úřad o uložení nápravného opatření tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí – zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

115.     Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

116.     Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

117.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku III. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku ze dne 22. 10. 2021, zakázal zároveň ve výroku IV. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

K výroku V. tohoto rozhodnutí – náklady řízení

118.     Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

119.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku III. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku a zrušení oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

120.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2021000578.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku II., III. a V. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku I. tohoto rozhodnutí nemá podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. Rozklad podaný proti výroku IV. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) citovaného zákona č. 134/2016 Sb., zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. DPPartners, advokátní kancelář s.r.o., Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha 1

2. Mgr. Milan Holeček, Českomoravská 2408/1, 190 00 Praha

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz