číslo jednací: 01841/2022/161
spisová značka: R0182/2021/VZ

Instance II.
Věc Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko
Účastníci
  1. Mikroregion Ostrožsko – Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti
  2. GEOtest, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 21. 1. 2022
Související rozhodnutí 37103/2021/500/AIv
01841/2022/161
Dokumenty file icon dokument ke stažení 251 KB

Spisová značka:  ÚOHS-R0182/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-01841/2022/161                                                                                     

 

 

 

 

Brno 21. 1. 2022

 

                               

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 19. 11. 2021 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne, který podal navrhovatel –

  • GEOtest, a.s., IČO 46344942, sídlem Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 25. 8. 2021 Mgr. Evou Grabarczykovou, advokátkou, ev. č. ČAK 10836, Pellicova 1, 602 00 Brno,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. 11. 2021, č. j. ÚOHS-37103/2021/500/AIv, vydanému ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0373/2021/VZ
ve věci přezkoumání úkonů zadavatele –

  • Mikroregion Ostrožsko – Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti, IČO 70926140, sídlem náměstí Míru 667, 698 01 Veselí nad Moravou, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 3. 9. 2021 JUDr. Petrem Navrátilem, advokátem, ev. č. ČAK 14175, Joštova 138/4, 602 00 Brno,

učiněných při zadávání částí 6 a 7 veřejné zakázky „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 26. 4. 2021 a uveřejněno dne 29. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-014703, ve znění oprav uveřejněných dne 28. 5. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 30. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 084-216454, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 28. 5. 2021,

jsem podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle
§ 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0373/2021/VZ, č. j. ÚOHS-37103/2021/500/AIv ze dne 4. 11. 2021

 

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

 

z a m í t á m.

 

Odůvodnění

I.               Zadávací řízení a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 248 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 30. 8. 2021 návrh navrhovatele – GEOtest, a.s., IČO 46344942, sídlem Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno (dále  jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Mikroregion Ostrožsko – Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti, IČO 70926140, sídlem náměstí Míru 667, 698 01 Veselí nad Moravou (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání částí 6 a 7 veřejné zakázky „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 26. 4. 2021 a uveřejněno dne 29. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-014703, ve znění oprav uveřejněných dne 28. 5. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 30. 4. 2021 pod ev. č. 2021/ S 084-216454, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 28. 5. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 29. 8. 2021 (dále jen „návrh“) bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení
ve věci přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „správní řízení“).

3.             Navrhovatel v návrhu namítal neoprávněnost svého vyloučení ze zadávacího řízení zadavatelem.  Dle navrhovatele je nutné ze strany Úřadu přezkoumat, zda navrhovatelem podaná nabídka skutečně postrádá náležitost spočívající v prokázání kvalifikace podle § 86 odst. 2 zákona. Ohledně dalších důvodů pro vyloučení navrhovatel namítá, že hodnocení zadavatele ve věci názvu navrhovatelem předložených dokumentů a opatření navrhovatelem předložených listin podpisem bylo projevem přehnaného formalismu. Rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele pak navrhovatel považuje za nepřezkoumatelné z důvodu jeho neurčitosti.

II.             Napadené rozhodnutí

4.             Dne 4. 11. 2021 vydal Úřad rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0373/2021/VZ, č. j. ÚOHS-37103/2021/500/Alv (dále jen „napadené rozhodnutí“).

5.             Úřad napadeným rozhodnutím rozhodl, že se návrh navrhovatele zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.  Zadavatel dle Úřadu v zadávací dokumentaci jednoznačně stanovil, jaké dokumenty k prokázání technické kvalifikace má dodavatel předložit. Pro části 6 a 7 veřejné zakázky měl dodavatel vyplnit přílohu č. 5 zadávací dokumentace, která obsahovala vzor čestného prohlášení (seznam významných služeb) s požadovanými údaji, a to na základě čl. 9 ve spojení s čl. 23 zadávací dokumentace, přičemž v čl. 9 zadávací dokumentace je jednoznačně stanoveno, které údaje má takový dokument obsahovat. Navrhovatel však ve svých nabídkách na část 6 a na část 7 veřejné zakázky nedoložil ani čestné prohlášení dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace, ani jiný dokument, který by představoval požadovaný seznam významných služeb. Navrhovatel v rámci nabídek předložil pouze obecně formulované čestné prohlášení, ve kterém uvedl, že splňuje kvalifikaci a další požadavky zadavatele uvedené v čl. 9 zadávací dokumentace, aniž by zde uvedl zadavatelem požadované údaje. Takové prohlášení pak Úřad shledal jako nedostatečné, neurčité a neodpovídající požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách. Tím, že navrhovatel nepředložil seznam významných služeb, nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Vzhledem k uvedenému pak Úřad dospěl k závěru, že zadavatel byl oprávněn k tomu, aby navrhovatele vyloučil ze zadávacího řízení podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

6.             Dalšími důvody vyloučení navrhovatele z účasti na zadávacím řízení se pak Úřad nezabýval, když výše uvedený důvod vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení byl shledán jako důvodný. I pokud by další z důvodů pro vyloučení navrhovatele byl shledán jako nedůvodný, nic by to neměnilo na tom, že samotné vyloučení navrhovatele bylo důvodné.

7.             Námitku navrhovatele ohledně nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o námitkách pro jeho neurčitost pak Úřad shledal jako nepřezkoumatelnou, neboť navrhovatel toto své tvrzení nepodpořil žádnými argumenty, neuvedl konkrétně, které části rozhodnutí o námitkách jsou podle něj neurčité a v čem tuto neurčitost spatřuje. Úřad zároveň po přezkoumání rozhodnutí o námitkách dospěl k závěru, že se v něm zadavatel s navrhovatelem vznesenými námitkami vypořádal jasně, srozumitelně a v souladu v § 245 odst. 1 zákona.

III.           Rozklad navrhovatele

8.             Dne 19. 11. 2021 obdržel Úřad rozklad navrhovatele z téhož dne. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 4. 11. 2021. Rozklad byl tedy podán v zákonné lhůtě.

Námitky rozkladu

9.             Navrhovatel namítá, že nebyl dán důvod pro jeho vyloučení ze zadávacího řízení. Navrhovatel je toho názoru, že předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikace a dalších požadavků zadavatele  dostál svojí povinnosti prokázat splnění kvalifikace způsobem v souladu s § 86 odst. 2 zákona, který připouští rovněž zadávací dokumentace (konkrétně v čl. 9).

10.         Předložení čestného prohlášení nemá dle navrhovatele nijak omezit zadavatele v tom, aby si ověřil splnění kvalifikace navrhovatelem. Postup navrhovatele pak má odpovídat zavedené praxi velkých zadavatelů. Na základě navrhovatelem předloženého čestného prohlášení pak zadavatel nemohl dospět k závěru, že navrhovatel není schopen veřejnou zakázku realizovat řádně, včas a v požadované kvalitě.

11.         Závěrem navrhovatel poukazuje na ustanovení § 46 zákona. Navrhovatel připouští, že doplnění nabídek představuje pouze fakultativní postup, který má zadavatel možnost využít na základě vlastního uvážení (v čemž se výslovně shoduje se závěry napadeného rozhodnutí), nicméně navrhovatel poznamenává, že tento postup byl v daném případě nasnadě.

Závěr rozkladu

12.         Navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí změnil tak, že navrhovatelovu návrhu se vyhovuje.

IV.          Řízení o rozkladu

13.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 správního řádu
a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

14.         Dne 30. 11. 2021 obdržel Úřad podání zadavatele, ve kterém zadavatel upozornil na skutečnost, že mu Úřadem nebyl zaslán rozklad navrhovatele. Rozklad navrhovatele byl následně zadavateli zaslán jako příloha usnesení sp. zn. ÚOHS-R0182/2021/VZ, č. j. ÚOHS-40645/2021/161/ČBř ze dne 3. 12. 2021. Tímto usnesením byla zadavateli zároveň stanovena lhůta v délce sedmi kalendářních dnů k podání vyjádření k rozkladu navrhovatele. Uvedené usnesení nabylo právní moci dne 3. 12. 2021.

Stanovisko předsedy Úřadu

15.         Po projednání rozkladu a veškerého souvisejícího spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a jeho správnost v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

16.         Úřad tím, že napadeným rozhodnutím rozhodl tak, jak je uvedeno v jeho výroku, rozhodl správně a v souladu se zákonem. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí budou v podrobnostech rozvedeny důvody, proč jsem nepřistoupil ke zrušení, případně změně napadeného rozhodnutí.

V.            K námitkám rozkladu

17.         Podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona může zadavatel požadovat k prokázání technické kvalifikace dodavatele seznam významných dodávek nebo služeb, včetně uvedení dalších informací o nich. Předložené informace vztahující se k uváděným významným dodávkám nebo službám umožní zadavateli posoudit, zda účastník zadávacího řízení splnil kritéria nutná k prokázání technické kvalifikace.

18.         Požadavek na prokázání technické kvalifikace v podobě seznamu významných služeb pak v předmětné věci vznesl zadavatel v rámci zadávací dokumentace. V čl. 9 zadávací dokumentace obecně vymezil požadavky související s prokazováním kvalifikace „V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona.

19.         Zde je pro úplnost nutné uvést, že odkaz na § 53 odst. 4 zákona uvedený v zadávací dokumentaci je chybný. Dané ustanovení se uplatní pro zakázky zadávané v podlimitním režimu. V řešené věci vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, se uplatní § 86 odst. 2 zákona. Obě dvě uvedená ustanovení pak připouštějí nahrazení dokladů o kvalifikaci v nabídkách předložením čestného prohlášení.

20.         Pro prokázání kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona pak zadavatel požadoval, aby účastník zadávacího řízení předložil seznam významných služeb. Tento seznam měl mít formu čestného prohlášení, přičemž ke každé z uvedených referenčních veřejných zakázek mělo být uvedeno: název zakázky, identifikace objednatele, kontaktní osoba objednatele, předmět a rozsah zakázky, doba plnění zakázky, místo plnění zakázky, cena zakázky. Samotné nároky na referenční veřejné zakázky pak zadávací dokumentace stanovuje pro část 6 veřejné zakázky jako 3 významné veřejné zakázky realizované v uplynulých 3 letech, jejichž předmětem bylo zpracování koncepce nebo strategického dokumentu obce pro hospodaření s vodou nebo boje se suchem, v hodnotě nejméně 200 000 Kč bez DPH za každou službu. Pro část 7 veřejné zakázky pak jako významné veřejné zakázky realizované v uplynulých 3 letech, jejichž předmětem bylo zpracování strategie nebo koncepce udržitelného rozvoje odpadového hospodářství, v hodnotě nejméně 40 000 Kč bez DPH za každou službu.

21.         V čl. 23 zadávací dokumentace je uveden seznam příloh, přičemž je stanovena povinnost vyplnit a odevzdat přílohy samostatně pro každou část veřejné zakázky, pro kterou je podávána nabídka. Jako příloha č. 5 je v seznamu příloh zadávací dokumentace uvedeno „Čestné prohlášení (seznam významných služeb)“. Samotnou přílohou je pak dokument označený jako „Seznam významných služeb pro veřejnou zakázku“. Ten obsahuje tabulku pro vyplnění identifikačních údajů dodavatele, výše uvedené nároky na referenční veřejné zakázky pro jednotlivé části veřejné zakázky a čtyři tabulky pro uvedení informací o jednotlivých referenčních veřejných zakázkách, které svým obsahem korespondují s požadavky uvedenými v čl. 9. V podrobnostech lze odkázat na body 41 až 44 napadeného rozhodnutí.

22.         Z výše uvedeného vyplývá, že v zadávací dokumentaci byl v čl. 9 stanoven požadavek na prokázání technické kvalifikace v podobě seznamu významných služeb uskutečněných dodavatelem. Zadávací dokumentace pak výslovně stanovila požadavek, že seznam významných služeb má být předložen ve formě čestného prohlášení, přičemž jsou uvedeny konkrétní informace, které mají být v čestném prohlášení uvedeny. S tímto pak koresponduje skutečnost, že v rámci nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky má být mimo jiné předložena vyplněná příloha č. 5, kterou je čestné prohlášení obsahující seznam dodavatelem uskutečněných veřejných zakázek a informace o nich. Zde je třeba podotknout, že k samotnému čestnému prohlášení nejsou vyžadovány žádné další doklady, které by fakticky prokazovaly pravdivost údajů, které jsou v čestném prohlášení uvedeny, a tyto potvrzuje pouze podpis odpovědné osoby dodavatele.

23.         Zároveň je třeba podotknout, že informace o jednotlivých referenčních zakázkách, které zadavatel požadoval poskytnout, představují krom samotného tvrzení dodavatele i určitý mechanismus, díky kterému může zadavatel alespoň částečně ověřit faktickou pravdivost dodavatelem uvedených skutečností, a to buďto z veřejně dostupných zdrojů nebo prostřednictvím kontaktní osoby objednatele.  Je totiž možné očekávat, že s ohledem na předmět plnění referenčních zakázek budou objednateli těchto zakázek vesměs veřejní zadavatelé, a tudíž bude pro zadavatele možné je dohledat a kontaktovat.

24.         V rámci nabídek pro obě předmětné části veřejné zakázky navrhovatel předložil čestná prohlášení, která výše uvedeným požadavkům neodpovídala. Čestná prohlášení označená jako „Čestné prohlášení pro veřejnou zakázku“ obsahovala identifikační údaje navrhovatele a prohlášení, že navrhovatel „tímto čestně prohlašuje, že splňuje kvalifikaci a další požadavky zadavatele v rozsahu uvedeném v kapitole 9. „Prokázání splnění kvalifikace“.“  Navrhovatelem předložená čestná prohlášení, tak co do obsahu i formy zjevně neodpovídala požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci.

25.         Neprokázání technické kvalifikace navrhovatelem zadavatel posoudil jako nesplnění zadávacích podmínek, a tudíž jako důvod pro vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona.   S tímto závěrem se pak v napadeném rozhodnutí ztotožnil i Úřad.

26.         Navrhovatel ve svém rozkladu poukazuje na § 86 odst. 2 zákona. Podle toho, pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce nahradit předložení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením. Tento postup pak zadavatel v zadávací dokumentaci nevyloučil, naopak jej (byť s chybným odkazem na § 53 odst. 4 zákona) výslovně připouští. Z § 86 odst. 2 zákona pak navrhovatel dovozuje, že jím předložené, obecně formulované čestné prohlášení o splnění kvalifikace je způsobilé nahradit zadavatelem požadovaný seznam významných služeb.

27.         Není pochyb, že v řešené věci bylo podle § 86 odst. 2 zákona možné při podání nabídek nahradit předložení dokladů prokazujících kvalifikaci předložením čestného prohlášení, když tato možnost nebyla v zadávací dokumentaci vyloučena.  Je však třeba konstatovat, že čestné prohlášení není specifickou listinou s pevně daným obsahem a významem (jako např. jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky), ale obecně používaný způsob prokazování určitých skutečností, a to nikoliv pouze v oboru veřejných zakázek. Smyslem § 86 odst. 2 zákona pak má být, že určité skutečnosti není třeba již při podání nabídky prokazovat specifickými doklady, ale lze takové skutečnosti prokázat formou čestného prohlášení.

28.         V daném případě však zadavatel požadoval především předložení seznamu významných dodávek včetně informací o těchto dodávkách (dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona) a pro tento seznam stanovil již přímo formu čestného prohlášení, a to s konkrétním obsahem. Nebylo tedy možno tento seznam významných dodávek (byť ve formě čestného prohlášení) nahradit dalším jiným čestným prohlášením s vynecháním požadovaného obsahu. Ze samotné zadávací dokumentace je zjevné, jakou váhu zadavatel poskytnutí informací o významných službách přikládal, když rozsah požadovaných informací fakticky opakuje – jednou v čl. 9 zadávací dokumentace, po druhé pak s obsahem korespondující příloze č. 5.  Zadávací dokumentace tak obsahovala explicitní požadavek na uvedení konkrétních informací o významných službách uskutečněných dodavatelem. Obecně lze připustit tu možnost, že by předložení čestného prohlášení v takové podobě, v jaké jej předložil navrhovatel, bylo dostačující, pokud by zadavatel nevyžadoval předložení seznamu významných služeb. Pak by bylo možné prokázat splnění technické kvalifikace pouze čestným prohlášením bez uvedení seznamu významných služeb, přičemž tyto by si zadavatel ověřil v rámci poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy.

29.         Požadavek na uvedení seznamu významných služeb včetně určitých informací o konkrétních uskutečněných službách je nutno považovat za zcela legitimní, když na jejich základě provádí zadavatel hodnocení o způsobilosti dodavatele uskutečnit veřejnou zakázku, respektive její části. Zároveň pak požadované informace umožňují zadavateli ověření faktického uskutečnění dodavatelem uváděných služeb. Navrhovatelem předložená čestná prohlášení, pak vzhledem ke své obecné formulaci a absenci jakýchkoliv konkrétních informací nic z toho zadavateli neumožňovala. Lze přisvědčit navrhovateli (a konstatuje to ostatně i napadené rozhodnutí v bodě 59), že by bylo možno doložit seznam významných dodávek i v jiné podobě, než jakou předkládal ve formuláři zadavatel, avšak podstatné je, že navrhovatel byl povinen předložit zadavateli požadované informace o referenčních zakázkách a zároveň čestně prohlásit, že těmito zakázkami splňuje technickou kvalifikace, což však neučinil.

30.         K odkazu navrhovatele na možnost postupu zadavatele podle § 46 zákona, je třeba uvést, že tato otázka byla vypořádána v bodě 60 napadeného rozhodnutí. Navrhovatel pak ve svém rozkladu přitakává závěrům Úřadu, tj. s tím, že jakkoliv zadavatel mohl požádat o doplnění chybějících údajů, pak tento postup je pro zadavatele fakultativní. Jakkoliv tak tento postup navrhovatel považuje v daném případě za vhodný, tak to, že zadavatel takto nepostupoval, není možné považovat za pochybení.

31.         Výše uvedené je možné shrnout následovně. V rámci zadávací dokumentace byl stanoven požadavek na prokázání technické kvalifikace pro jednotlivé části veřejné zakázky. Splnění kvalifikace mělo být prokázáno předložením seznamu významných služeb ve formě čestného prohlášení dodavatele. Obsah čestného prohlášení pak byl konkrétně specifikován jak v samotném textu zadávací dokumentace, tak v příloze zadávací dokumentace – vzoru čestného prohlášení. Navrhovatel nicméně v rámci svých nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky předložil pouze obecně formulované čestné prohlášení, ve kterém uvedl, že splňuje požadavky kvalifikace, aniž by uvedl jakékoliv konkrétní informace, které byly v zadávací dokumentaci specifikovány. Zadavatel následně dospěl k závěru, že vzhledem k nepředložení seznamu významných služeb navrhovatel neprokázal splnění technické kvalifikace a mj. z tohoto důvodu podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučil navrhovatele z účasti na zadávacím řízení pro část 6 a 7 veřejné zakázky. Navrhovatel pak v rámci podaných námitek, návrhu na přezkum úkonů zadavatele a rozkladu zastával s odkazem na § 86 odst. 2 zákona stanovisko, že byl oprávněn nahradit požadovaný seznam významných služeb obecně formulovaným čestným prohlášením o splnění kvalifikace. Tento názor je nutno považovat za nedůvodný, když seznam významných služeb, jehož forma byla již v zadávací dokumentaci stanovena jako čestné prohlášení s daným obsahem, není dokladem prokazujícím splnění technické kvalifikace, který by bylo ve smyslu § 86 odst. 2 možno nahradit obecným čestným prohlášením. Ze znění zadávací dokumentace pak vyplývá jednoznačný požadavek na předložení seznamu významných služeb obsahujícího konkrétní informace. Navrhovatel tedy neprokázal splnění technické kvalifikace a jeho vyloučení z účasti na výběrovém řízení pro část 6 a 7 veřejné zakázky bylo oprávněné.

32.         Co se týče napadeného rozhodnutí, je nutno uzavřít, že v něm vyslovené závěry jsou správné. Rovněž nebyly v řízení o rozkladu, jakkoliv zpochybněny skutečnosti v napadeném rozhodnutí uváděné. Na napadené rozhodnutí je tudíž možné pro doplnění vypořádání námitek rozkladu v plném rozsahu odkázat.

VI.          Závěr

33.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem
a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu navrhovatele.

34.         Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1, ve spojení s § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

Obdrží

 

 

1.             Mgr. Eva Grabarczykova, advokátka, ev. č. ČAK 10836, Pellicova 1, 602 00 Brno.

2.             JUDr. Petr Navrátil, advokát, ev. č. ČAK 14175, Joštova 138/4, 602 00 Brno.

 

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz